Sunteți pe pagina 1din 5

PLAN MANAGERIAL

al Consilierului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare


Anul şcolar 2020- 2021

I. Obiective:

 Diminuarea numărului de elevi cu note scăzute la purtare din cauza absenţelor sau a actelor de
indisciplină;
 Îmbunătăţirea frecvenţei în anul şcolar 2020/2021;
 Reducerea fenomenului de violenţă şcolară;
 Creşterea procentului de promovabilitate al Evaluarii Naţionale;
 Dinamizarea consiliului elevilor prin iniţierea şi organizarea unor proiecte educative având drept scop
implicarea şi responsabilizarea unui număr cât mai mare de elevi în viaţa şcolii (cercuri, revista şcolii,
site-ul şcolii);
 Optimizarea relaţiei scoală- familie;
 Diversificarea activităţii extracurriculare;
 Conectarea şcolii la programe şi proiecte educaţionale, la nivel local, judeţean şi naţional.

II. Modalităţi de realizare:

 monitorizarea disciplinei în şcoală;


 depistarea şi analiza cazurilor grave de indisciplină, de deviere comportamentală şi de delincvenţă
juvenilă;
 colaborarea cu familia, Poliția,Primăria;
 încurajarea participării elevilor la concursuri şi olimpiade şcolare, la activităţile educative din şcoală
sau din afara şcolii;
 activităţi de orientare şcolară şi profesională;
 activităţi de educaţie rutieră, sanitar şi de securitate personală cu invitaţi din rândul specialiştilor;
 organizarea unor cercuri pe discipline de studiu;
 implicarea elevilor talentaţi în colectivul de redactare a site-ului sau al revistei şcolii
 excursii tematice, vizite la muzee, la întreprinderi etc.

III. Funcţia de proiectare/ organizare

Activităţi Resurse Colaboratori Termen

 Program de formare continuă a cadrelor Formator Director 14.09.2020


didactice din şcoală (profesori şi învăţători) Prof.înv.primar Consilierul educativ
pentru predarea disciplinei Consiliere şi Dicu Georgiana
Orientare Cf. noii programe a disciplinei
1
 Repartizarea diriginţilor pe clase Director Consilierul educativ 14.09.2020
Consiliul de
administraţie
 Stabilirea comisiei metodice a ariei curriculare Director Consilierul educativ 14.09.2020
consiliere/ orientare Consiliul de
administraţie
 Întocmirea planurilor anuale de activitate şi a Consilierul 28.09.2020
planificărilor calendaristice educativ
Diriginţii
 Actualizarea Regulamentului de ordine Director Consiliul de 30.10.2020
interioară al şcolii Consilierul administraţie
educativ Consiliul elevilor
 Întocmirea/ reactualizarea bazei de date privind Director Învăţătorii Permanent
situaţia disciplinară, absenteismul, delincvenţa Consilierul Diriginţii
juvenilă pe clase şi la nivelul şcolii educativ Consiliul elevilor
Responsabilul Secretariatul şcolii
comisie de
disciplină a
elevilor
 Elaborarea programului activităţilor educative Consilierul Diriginţii 30.10.2020
şcolare şi extraşcolare educativ Profesorii şi
învăţătorii şcolii
 Organizarea şi realizarea graficului activităţilor Director Diriginţii 30.10.2020
Consiliului elevilor Consilierul
educativ
 Întocmirea Dosarului privind parteneriatele Director Cadre didactice Permanent
educaţionale Consilierul
educativ
 Întocmirea programelor de parteneriat cu Instituţii cu Director Permanent
familia şi cu alţi factori educativi (Poliţia de atribuţii în Consilier educativ
proximitate, Jandarmerie, Pompieri, Palatul educaţie Cadre didactice
copiilor, Muzeul judeţean, Centrul Antidrog,
Biblioteca judeţeană, etc.)
 Stabilirea temelor pentru lectoratele cu părinţii; Director Diriginţii 30.10.2020
comunicarea obiectivelor educaţionale ale şcolii Consilierul Consiliul
educativ reprezentativ al
părinţilor

IV. Funcţia de implementare

Activităţi Resurse Colaboratori Termen

 Desfăşurarea orelor de dirigenţie în Învăţătorii Consilier educativ Săptămânal


conformitate cu noua programa de Consiliere şi Diriginţii profesori
Orientare la clasele I-VIII
 Operaţionalizarea activităţilor din calendarul Consilierul Parteneri în educaţie Permanent
2
propriu şi a celor de parteneriat educativ
Diriginţii
Învăţătorii
 Participarea la olimpiade şi concursuri şcolare Consilierul Cadre didactice Cf.
la nivel local, judeţean şi naţional educativ calendarului
Responsabili
Comisii
metodice
 Monitorizarea disciplinei în şcoală, verificarea Directorul Învăţătorii Permanent
frecvenţei, raport lunar la ISJ Olt Consilierul Diriginţii
 Depistarea şi analiza cazurilor grave de educativ Consiliul elevilor
indisciplină, de deviere comportamentală, de Responsabilul
delincvenţă juvenilă; propuneri; colaborare comisie de
şcoală- familie- CJRAE- Jandarmerie- Poliţie disciplină a
 Implicare activă a familiei în rezolvarea elevilor
problemelor de comportament ale elevilor,
organizarea de şedinţe cu părinţii
 Informarea regulată a părinţilor sau a tutorilor
legali ai elevilor asupra frecvenţei şi disciplinei
acestora
 Organizarea la nivelul şcolii a unor activităţi
educative care să combată fenomenul de
violenţă şcolară şi să formeze la elevi un
comportament adecvat unei vieţi civilizate
 Organizarea de activităţi educative la nivel de Consilierul Centrul antidrog Cf.
şcoală şi de clasă de combatere şi prevenire a educativ Poliţia de calendarului
fumatului, a consumului de alcool şi de droguri Diriginţii proximitate
 Încheierea de parteneriate cu: Poliţia de Învăţătorii Brigada de pompieri
proximitate, Pompieri si cu alţi factori Inspectoratul pentru
responsabili cu: protecţia mediului, protecţia protecţia mediului
copilului, protecţia civilă, lupta împotriva Agenţia pentru
consumului de droguri, a traficului de persoane protecţia copilului
etc.
 Participarea la activităţile educative organizate
la nivel judeţean sau naţional: concursuri de
educaţie rutieră, de prevenire a incendiilor, de
protecţie a mediului etc.
 Sărbătorirea în şcoală a Zilei mondiale a
mediului prin activităţi specifice
 Planificarea şi organizarea unor acţiuni Consilierul Cf.
culturale, sportive şi turistice de educaţie educativ calendarului
civică, educaţie pentru sănătate, educaţie Diriginţii
pentru mediu, educaţie pentru receptarea Profesorii
valorilor culturale (excursii tematice, serbări, Învăţătorii
vizite la muzee, sesiuni de referate şi
comunicări ştiinţifice, expoziţii de creaţii
plastice, concursuri, mese rotunde, dezbateri,
aplicarea unor chestionare etc.)
 Derularea activităţilor tradiţionale ale şcolii Director Comisiile metodice Cf.
(serbarea de Crăciun, Banchetul claselor a IV-a Consilierul Consiliul elevilor calendarului
şi a VIII-a, serbarea de sfârşit de an şcolar) educativ
3
Diriginţii
Profesorii
Învăţătorii
 Responsabilizarea membrilor Consiliului Consilierul Director Permanent
elevilor în scopul dezvoltării iniţiativei educativ
(regulamentul de ordine interioară, uniforma Diriginţii
şcolii, actualizarea site-ului şcolii, organizarea Învăţătorii
activităţilor şcolii, acţiuni pentru îmbunătăţirea
frecvenţei, a disciplinei, a rezultatelor la
învăţătură ale elevilor şcolii, prevenirea
consumului de alcool, tutun sau droguri, oferta
educaţională a şcolii etc.)
 Organizarea unor cercuri pe discipline de Director Cadre didactice Permanent
studiu Consilierul
educativ
Cadre didactice
 Cinstirea marilor evenimente istorice naţionale Consilierul Director Cf.
şi internaţionale- Ziua Armatei Române, Ziua educativ Cadre didactice calendarului
Naţională a României, Unirea Principatelor, Diriginţii
Proclamarea Independenţei de Stat a României, Învăţătorii
Ziua Europei (concursuri, dezbateri, referate,
spectacole, vizite la muzeu)
 Organizarea de activităţi educative la nivel de Director ISJ Galați Anul şcolar
şcoală sau de clasă în cadrul cărora elevii să-şi Consilierul Unităţi de 2020-2021
contureze un traseu educaţional şi profesional, educativ învăţământ liceal
să-şi dezvolte un plan educaţional şi de carieră Diriginţi,
 Realizarea, administrarea si discutarea Învăţători
chestionarelor de orientare şcolară şi Profesorii de
profesională limba română,
 Prezentarea profilelor ocupaţionale matematică,
 Vizionarea de casete video, utilizarea istorie şi
Internetului pentru căutare de informaţii geografie
 Vizitarea unor obiective industriale locale
 Întocmirea dosarului de orientare şcolară şi
profesională
 Realizarea programului de orientare şcolară şi
profesională
 Oferta educaţională a liceelor pentru anul
şcolar 2020-2021
 Întocmirea graficului de consultaţii şi meditaţii
cu elevii claselor a VIII-a la disciplinele de
examene.
 Organizarea de şedinţe cu părinţii elevilor din
clasele a VIII-a

IV. Funcţia de control/ evaluare

4
Activităţi Colaboratori Termen
Resurse
 Realizarea graficului de asistenţe în funcţie de Consilierul Director lunar
numărul de elevi/ clase la orele de dirigenţie şi educativ
la alte activităţi
 Realizarea unor investigaţii nemijlocite în Consilierul Consiliul elevilor periodic
rândul elevilor pentru a evidenţia priorităţile educativ
educative
 Analiza stadiului îndeplinirii programelor de Consilierul Director Semestrial
activităţi ale diriginţilor şi ale comisiei de educativ
orientare şi consiliere