Sunteți pe pagina 1din 4

DREPT SI LEGISLATIE IN ASISTENTA SOCIALĂ

Realizati un Proiect teoretic pornind de la următorul Studiu de caz

Considerati ca punctajul este cate 2 puncte pentru fiecare din cele 5 intrebări, pentru nota 10.

Vă rog sa va evaluati teza de la simulare examen!

1. Ce drepturi ale copiilor trebuie să fie în atenția noastră in acest caz?

OBIECTIV PRINCIPAL: PROTECȚIA DREPTURILOR COPILULUI

Răspunsul va fi formulat după informațiile teoretice din curs, adaptate pe caz (numai cele
referitoare la cazul aflat in atenția noastră).

Tipologiile drepturilor copiilor:

 Drepturi civile și libertăți politice:


-dreptul la nume și la naționalitate
-dreptul la păstrarea identității personale
 Dreptul la protecție și ocrotire în mediul familial
-dreptul la ocrotirea părintească
-obligațiile părinților pentru creșterea și dezvoltarea copilului
-reunificarea familiei
-obligația de întreținere
-protecția împotriva abuzului și neglijenței
 Dreptul la asigurarea sănătății și bunăstării:
-dreptul la supraviețuire și dezvoltare
-dreptul la sănătate și la servicii medicale
-dreptul la un standard de viață decent

Daca folositi ca exemplu Legea 272/2004 privind promovarea și protecția drepturilor


copilului pot fi menționate următoarele drepturi:

(1) Copilul are dreptul la stabilirea și păstrarea identității sale

(2) Copilul este înregistrat imediat după naștere și are de la această dată dreptul la un nume,
dreptul de a dobândi o cetățenie și, dacă este posibil, de a-și cunoaște părinții și de a fi îngrijit,
crescut și educat de aceștia.

1
(4) Copilul are dreptul de a-și păstra cetățenia, numele și relațiile de familie, în condițiile
prevăzute de lege, fără nicio intringenta.

2. Menționați cetățenia copiilor Cristinei?

2.Obiectiv secundar: dreptul la cetățenie

Cetățenia română este legătura și apartenența unei persoane fizice la statul roman.
Aceasta se dobândește prin: naștere, adopție și acordare la cerere.

Copiii născuți pe teritoriul României, din părinți cetățeni români, sunt cetățeni români.
De asemenea, cetățeni români sunt și cei care s-au născut pe teritoriul statului român, chiar dacă
numai unul dintre părinți este cetățean român, dar și cei care s-au născut în străinătate și ambii
părinți sau numai unul dintre ei are cetățenie română.

Conform Legii 21/1991 privind cetățenia:


Art. 5
(2) Sunt, de asemenea, cetățeni români cei care:
a) s-au născut pe teritoriul statului român, chiar dacă numai unul dintre părinți este
cetățean român;
b) s-au născut în străinătate și ambii părinți sau numai unul dintre ei are cetățenia română.

3. Care va fi domiciliu celui de al treilea copil al Cristinei ?


3.Obiectiv secundar: dreptul copilului la domiciliu

Analizăm cazul și concluzionăm: copilul nou-născut se află în unitate sanitară cu


mama. Avem în atenție un copil născut în cadrul căsătoriei părinților, dintr-o relație
extraconjugală a mamei (nu este copil născut înafara căsătoriei, deoarece Cristina este
căsătorită). Șoțul și soția sunt despărțiți în fapt.

Din Codul Civil -Legea 287 din 2009, Art. 496 copilul are următoarele drepturi cu
privire la domiciliu:

(1) Copilul locuiește la domiciliul părinților săi.


(2) Dacă părinții nu locuiesc împreună, aceștia vor stabili, de comun acord, locuința
copilului.

Sau Art. 92 din Codul Civil :

(1) Domiciliul minorului care nu a dobândit capacitate deplină de exercițiu în condițiile


prevăzute de lege este la părinții săi sau la acela dintre părinți la care el locuiește în
mod statornic.

2
(2) Prin excepție, în situațiile prevăzute de lege, domiciliul minorului poate fi la bunici, la
alte rude ori persoane de încredere, cu consimțământul acestora. De asemenea,
domiciliul minorului poate fi și la o instituție de ocrotire.

Mama este în imposibilitatea de a locui împreună cu nou-născutul la domiciliul


soțului împreună cu ceilalti doi copii ai ei. A sperat/dorit să locuiască la adresa
tatălui biologic al copilului nu este acceptată, deci domiciliul copilului va fi
împreună cu mama, unde va decide informată de reprezentanții autorităților
( reprezentanți ai unității sanitare, ai instituțiilor sociale).

3.Ce nume va purta fetița Cristinei: numele soțului sau numele tatălui natural?

3.Obiectiv secundar: dreptul copilului la identitate

Copilul născut în cadrul căsătoriei părinților poartă numele părinților, inregistrat la Starea
Civilă în Registrul Stării Civile pe baza actelor părinților și a actului de căsătorie, toate actele în
original. In cazul nostru, soțul mamei este in Italia, cetățean italian, dacă mama nu are actele în
original, se vor implicarea autoritățile: Ambasada, Consulatul italian, instituții ale protecției
sociale etc. pentru a se va emite Certificatul de Naștere cu respectarea legii.

Conform Articolului 449 din Noul Cod Civil :

1. Copilul născut în cadrul căsătoriei poartă numele părinților.

2. Dacă părinţii nu au un nume comun, copilul ia numele unuia dintre ei sau numele
lor reunite. În acest caz numele copilului se stabileşte prin acordul părinţilor şi se
declară, odată cu naşterea copilului, la serviciul de stare civilă.

4. Ce instituții sunt implicate în stabilirea identității copilului nou-născut?

4.Obisctivul secundar: idem ...-dreptul copilului la identitate

Conform articolului 119/1996, se mentioneaza urmatorul fapt:

Întocmirea actului de naștere se face de personalul cu atribuții de stare civilă din cadrul
serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor sau din cadrul primăriei unității
administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul ori, după caz, de către șeful
misiunii diplomatice sau al oficiului consular de carieră.

Art.14 (1) Întocmirea actului de naștere se face la serviciul public comunitar local de


evidență a persoanelor sau, după caz, de ofițerul de stare civilă din cadrul primăriei unității

3
administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul, pe baza declarației verbale a
persoanelor prevăzute la art. 16, a actului de identitate al mamei și al declarantului, a
certificatului medical constatator al nașterii și, după caz, a certificatului de căsătorie al părinților.

Art.16 Au obligația de a face declarația de naștere oricare dintre părinți, iar dacă, din
diferite motive, nu o pot face, obligația declarării revine medicului, persoanelor care au fost de
față la naștere, asistentului social sau, după caz, persoanei cu atribuții de asistență socială din
unitatea sanitară în care a avut loc nașterea sau oricărei persoane care a luat cunoștință despre
nașterea copilului.

5.Menționați unde este bine să crească ce-l de al treilea copil, respectiv fetița
Cristinei?

5. Obiectiv secundar: dreptul copilului la condiții adecvate de viață, de dezvoltare


fizică, psihică și intelectuală

Poate fi invocat interesul superior al copilului, care poate fi conturat conform Legii
272/ 2004

-  Interesul superior al copilului se circumscrie dreptului copilului la o dezvoltare fizică și


morală normală, la echilibru socioafectiv și la viața de familie.

- capacitatea părinților sau a persoanelor care urmează să se ocupe de creșterea și


îngrijirea copilului de a răspunde nevoilor concrete ale acestuia;

Concluzionăm că în interesul copilului este menținerea lui împreună cu mama, dacă


aceasta demonstrează că urmărește interesul superior al copilului și răspunde concret
nevoilor nou-născutul pentru dezvoltarea lui fizică, psihică și menținerea unei bune stări de
sănătate.

S-ar putea să vă placă și