Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE LECŢIE

Modelul ERR

PROPUNĂTOR: BORȘE ADELA-MARIA


UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ SATULUNG
DATA:
CLASA: a VIII-a
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Unde găsim frumusețea?
SUBIECTUL: Textul liric. Frumusețea naturii( prima oră )
Text suport: ”Într-un lac” de Tudor Arghezi
FORMA DE REALIZARE: Integrată
DISCIPLINE INTEGRATE: LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
PICTURA
MUZICA
TIC
TIPULLECŢIEI: mixtă
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMANT: Şcoala Gimnazială Satulung
PROFESOR: Borșe Adela-Maria

COMPETENŢE GENERALE
1. Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare, prin receptarea şi producerea textului oral;
2. Receptarea textului scris de diverse tipuri;
4.Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise;

1
COMPETENTE SPECIFICE:

1.1. Exprimarea unui punct de vedere propriu privind reprezentarea aceleiaşi teme în texte diferite, în vederea evaluării informațiilor, a intențiilor
de comunicare și a atitudinilor communicative;

2.3.Argumentarea punctelor de vedere pe marginea a două sau mai multor texte de diverse tipuri, având în vedere posibilitatea unor interpretări
multiple;
4.1. Folosirea achizițiilor privind structuri morfosintactice complexe ale limbii române literare, pentru înţelegere corectă şi exprimare nuanţată a
intenţiilor comunicative

COMPETENȚE DERIVATE:

La sfârşitul orei, elevii vor fi capabili de :


 CD1:identificarea emoțiilor, sentimentelor, atitudinilor exprimate de textul liric suport;
 CD 2:citirea expresivă a textului suport;
 CD 3:exprimarea opiniilor în legătură cu picturile date/ textul suport;
 CD 4: realizarea unor conexiuni între mai multe discipline;
 CD 5: identificarea trăsăturilor operei lirice;

VALORI ȘI ATITUDINI:
*Cultivarea interesului pentru lectura de plăcere
*Stimularea gândirii reflexive și analitice
*Cultivarea unei atitudini pozitive față de comunicare și a încrederii în propriile abilități de comunicare și de înțelegere a unui mesaj;

2
Strategia didactică:
 Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, reflecția personală, realizarea unor predicții, modelarea figurativă, jocul didactic, lectura ghidată,
învăţarea prin descoperire, Metoda cadranelor,exercițiul ludic de spargere a gheții, învățarea creativă, ciorchinele, brainstormingul;
 Forme de organizare: activitate frontală, individuală, pe grupe .
 Mijloace de învăţământ: platforma wordwall , platforma classroom, aplicația Padlet , manualul digital, caietele elevilor, tabla Jamboard,
calculatorul, volume de poezie, portofoliile elevilor;
 Metode de evaluare: valorificarea răspunsurilor elevilor în discuţie, feed-back dat elevilor, nota;
 Timp: 40 de minute.
Bibliografie:
1. -Programa pentru clasa a VIII-a,București 2017.
2. Dicționarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române (DOOM 2)
3. - Limba și literatura română, manual pentru clasa a VIII-a, autori: Florentin Sâmihăian , Sofia Dobra, Monica Halaszi , Anca Davidoiu-Roman, Horia Corccheș,
Editura art Klett, Bucureşti, 2020,
4 .Gramatica limbii române pentru gimnaziu, autor Gabriela Pană Dindelegan, Editura Univers Enciclopedic Gold , București,2019.
5. Alina Pamfil, Studii de didactica literaturii române, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2006.
6.PAMFIL, Alina, Limba şi literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, Piteşti, Editura Paralela 45, 2003;

3
I ORĂ
STRATEGII DIDACTICE
MOMENTE T. CONŢINUTUL LECŢIEI Forme de Resurse Resurse EVALUARE
C.D. org. a materiale procedurale ACTIVITĂŢILE
învăţării ELEVILOR
Salutul, verificarea prezenţei elevilor, scurtă conversaţie. Platforma
Moment 1’ Cu ajutorul platformei Wordwall, copiii se vor juca, făcând Frontal classroom și Exercițiul de
organizatoric mișcări din mâini și picioare, pe un fundal sonor: meet spargere a gheții
https://wordwall.net/ro/resource/7456375/joc-de-miscare Catalogul
Calculatorul
platforma
Wordwall
Activitatea 1.Elevii sunt provocați printr-o discuție .
frontală, liberă, să gândească. Frontal Manualul Conversaţie dirijată Răspund întrebării lansate
Spuneţi/scrieți la ce vă gândiţi atunci când auziţi Reflecția de profesor.
cuvântul ”frumusețe”? Fişele personală,
elevilor Brainstormingul
Variante de răspuns: natură, tablou, muzică, valori umane,
idei, sentimente, poezie etc. :
15’ Picturi
Evocare Activitatea 2.Profesorul va ghida elevii să privească două celebre
CD 1, CD 3 picturi celebre: Luna (Edvard Munch) și Impresie, răsărit Frontal
CD 4 de soare (Claude Monet) și să răspundă la câteva întrebări: Tabla
Ce înfățișează fiecare pictură? Care sunt elementele
comune? (apa, cerul, oglindirea celor două astre în apă)
Dar cele diferite? (luna - pictura lui Munch, soarele – în
pictura lui Monet).Care sunt culorile prezente în cele două
picturi? Care e tabloul preferat? Justifică-ți răspunsul, Conversaţie dirijată Notează în caiete titlul
având în vedere fie frumusețea desenului, fie cromatica lecţiei şi sunt atenți la
prezentarea competențelor
picturii, emoțiile transmise etc.
derivate.
Profesorul îi întreabă pe elevi prin ce mai poate fi reprodusă Realizarea unor
frumusețea naturii, exceptând pictura. (Răspunsuri predicții,
posibile:fotografie, multimedia, literatură etc.) Astfel, se
ajunge la anunțarea subiectului lecției ”Frumusețea naturii. Exerciţiul
Precizează trăsăturile
Textul liric”și a competențelor derivate. textului liric şi apoi
Elevii vor reactualiza cunoștințele legate de textul liric Frontal Tabla notează în caiete schema.
Ciorchinele
completând o schemă recapitulativă.
Observație! În lecția precedentă, elevii nu au primit temă, deoarece dăduseră
un test de evaluare .

4
Înainte de lectura model, profesorul prezintă câteva
Realizarea 20’ informații despre autor, folosind AMII-ul static aferent Frontal Manualul Conversaţie Notează în caiete noile
sensului fișei bibliografice din varianta digitală a manualului. digital informaţii.
CD 2, CD 3, După lectura expresivă, elevii vor completa 4 cadrane Volume de
CD 4, CD 5, poezie
pentru a-și nota impresiile.
1.Imaginea care m-a 3.Textul îmi amintește de…
surprins este… Metoda cadranelor Profesorul supraveghează
2.N-am înțeles… 4.Poezia m-a făcut să mă munca elevilor în
simt.. Individual rezolvarea sarcinilor de
Deoarece lecția se desfășoară on-line, poate fi folosită lucru.
aplicația Padlet pentru ca elevii să-și poată expune și Fişe de
compara propriile impresii. lucru
Elevilor li se solicită să aleagă o strofă preferată, fiind
încurajați să-și justifice alegerile. Se discută despre rolul DOOM 2 Exercițiul Elevii vor prezenta, pe
rând, un semn ortografic
semnelor de punctuație și ortografie, prezente în strofa
Manualul Învățarea creativă sau unul de punctuație,
aleasă. Ulterior, li se cere să asocieze una dintre picturile digital Problematizare insistând pe rolul acestuia
prezentate la începutul orei cu poezia ”Într-un lac”, Picturile în context.
explicând pe ce s-au bazat când au făcut asocierea.(În mod
firesc, alegerea ar trebui să încline înspre pictura lui
Munch, care înfățișează luna, același astru fiind descris și Frontal Reiau lectura textului şi
în poezia lui Arghezi. Cromatica este asemănătoare în cele Exerciţiul răspund cerințelor.
două opere: albul lunii și negrul nopții).
Pentru etapa interpretării textului, elevii vor fi împărțiți în
două grupe pe care le voi denumi ”Grupa Lunii ” și ”Grupa
Soarelui”, după cei doi aștri prezenți în tablourile analizate.
Cu ajutorul tablei Jamboard, elevii vor rezolva sarcinile de
lucru.
Grupa Lunii: Fișe de
1. Alege pentru fiecare strofă a poeziei, un lucru
cuvânt/sintagmă care sintetizează cel mai bine ideea strofei Învățarea prin
respective și precizează valoarea morfologică a acestora. descoperire
Răspunsuri posibile: luna (substantiv comun)- prima strofă; Lucrează în echipă și
farfuria goală (substantiv comun, adjectiv propriu-zis)– a II-a răspund cerințelor
strofă; lac înghețat(substantiv comun, adjectiv propriu-zis) –
ultima strofă. Munca în
2.Care este obiectul descris în poezie: luna sau lacul? Justifică-ți echipă Manualul

5
răspunsul! digital
Răspuns posibil: Luna reprezintă elementul central al descrierii,
lacul este doar de decor. Lectura ghidată Lucrează în echipă și
Răspunsul poate fi justificat prin faptul că substantivul luna are răspund cerințelor
funcție sintactică de subiect exprimat, în prima strofă, în a doua Exerciţiul
fiind subiect subînțeles, iar în ultima strofă fiind înlocuit cu
termenul blid, care apare cu aceeași funcție sintactică. În
schimb, substantivul lac are, în prima și-n ultima strofă, funcția Fișe de
sintactică de circumstanțial de loc: într-un lac”, ”în lacul”. lucru
3. În poezie, sunt prezente două câmpuri lexicale diferite: cel al
naturii și al obiectelor casnice. Menționează cuvintele din text
aparținând câmpului lexical al naturii.
Grupa Soarelui
1. Identifică mărcile lexico-gramaticale ale prezenței eului liric
în textul suport.
2. Precizează elementele de prozodie.
3. Menționează cuvintele din text aparținând câmpului lexical al
obiectelor casnice.
Se acordă timp de lucru 10’pentru ca elevii să rezolve cerințele Caietele
date. Se asigură fundal sonor în consonanță cu starea transmisă elevilor
prin versuri.. Conversaţie
Se vor nota în caiete reperele teoretice realizate schematic, Calculatorul euristică
inclusiv semnificația titlului(respectivele repere se vor posta și Exerciţiul
pe platforma classroom), repere realizate cu ajutorul
informațiilor primite de la elevi, profesorul completând pe
alocuri.
Elevii își vor fixa cunoștințele printr-un joc de pe platforma
Reflecţie 3’ Wordwall: https://wordwall.net/ro/resource/15947044 Individual Caietele Jocul didactic Notează observaţiile finale
CD 5 Se vor face aprecieri legate de modul de implicare la lecție. elevilor în caiete.
Fișa de autoevaluare
1. Cât de util consideri că îți va fi în viitor ceea ce am făcut
împreună, astăzi?
2. Ce moment ți-a plăcut mai mult?
Tema pentru 1’ Asociază cu un alt text literar, poezia ”Într-un lac” de Tudor Frontal Elevii sunt atenți la
acasă Arghezi, prezentând , în 50 – 90 de cuvinte, o asemănare și o îndrumările profesorului.
deosebire.

S-ar putea să vă placă și