Sunteți pe pagina 1din 4

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E nr. ____
din 2020
Chișinău

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare


------------------------------------------------

În temeiul art. 19 lit. g) şi art. 36 alin. (1) lit. b) din Legea finanţelor publice
şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181/2014 (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2014, nr. 223-230, art. 519), cu modificările ulterioare, şi în
conformitate cu pct. 15 din Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a
Republicii Moldova nr. 10 din 31 martie 2020 și pct. 15 din Dispoziția Comisiei
pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr. 14 din 6 aprilie 2020,
Guvernul HOTĂRĂŞTE:

1. Se alocă 5864,0 mii lei din fondul de intervenție al Guvernului:


1) 5400,0 mii lei Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale pentru
procurarea combinezoanelor de protecție;
2) 464,0 mii lei pentru acordarea indemnizațiilor unice persoanelor angajate
în sistemul medical care au contractat infecția COVID-19 la locul de muncă,
inclusiv:
a) 384,0 mii lei – Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale;
b) 48,0 mii lei – Consiliului municipal Chișinău;
c) 32,0 mii lei – Consiliului raional Hîncești.

2. Ministerul Finanțelor va asigura finanțarea cheltuielilor menționate în


pct. 1 subpct. 1) pe măsura prezentării documentelor confirmative.

3. Autoritățile publice nominalizate la pct. 1 subpct. 2), în calitate de


beneficiari ai mijloacelor financiare alocate, vor perfecta, în modul stabilit,
documentele necesare pentru finanțarea cheltuielilor respective prin intermediul
instituțiilor în care persoanele activează.
C:\Users\User\Desktop\006\Urmatoarea sedinta\6958\6958-redactat-ro.docx
2

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.

Prim-ministru ION CHICU

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,
ministrul finanțelor Serghei PUȘCUȚA

Ministrul sănătății,
muncii și protecţiei sociale Viorica Dumbrăveanu

Vizează:

Secretar general al Guvernului Liliana IACONI

Aprobată în şedinţa Guvernului


din

C:\Users\User\Desktop\006\Urmatoarea sedinta\6958\6958-redactat-ro.docx