Sunteți pe pagina 1din 3

Evaluare inițială

Limba și literatura română


Clasa a VI-a
An școlar 2021-2022

Numele și prenumele elevului________________________________________________________


Data suținerii testului:________________________________________________________________
Nota profesorului________________

Din oficiu se acordă 10 puncte


Pentru redactarea întregii lucrări se acordă 10 puncte
Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute

PARTEA I

Citește cu atenție textul următor: 70 de puncte

,,Femeia nu-i răspunse şi atunci băiatul se ridică pe vârfuri să poată vedea şi el.
Două mogâldeţe, ca nişte câini ciobăneşti, cu ochii lucind ca jarul, săreau prin zăpadă, căutând să încolţească
biata căprioară, care, se vedea bine, nu mai putea fugi mult.
– Bunicuţo, spuse Mihai, să-i deschidem uşa să intre în casă! Altminteri o sfâşie dihăniile.
– Vezi de treabă, copile, îngână bătrâna, să nu se întâmple vreo nenorocire.
Fără să mai aştepte însă altă încuviinţare, băiatul aprinse lampa, găsi o cămaşă ruptă, o înfăşură pe un lemn, turnă gaz
peste ea, îi dădu foc şi, deschizând uşa, aruncă făclia departe în zăpadă.
Ca prin farmec, lupii se opriră locului, iar căprioara trecu pragul casei, tremurând şi răsuflând din greu.
Era un pui cu ochii mari şi lucioşi, de parcă ar fi fost muiaţi în untdelemn. Abia se mai putea ţine pe picioare.
Băiatul, după ce închise uşa cu grijă şi trase zăvorul, se aplecă asupra lui, mângâindu-l.
Puiul închidea ochii, mlădiindu-se după mâna copilului, în timp ce lacrimi cât boabele de porumb i se prelingeau spre
botul umed şi cald.”
( Vigil Carianopol,Puiul de căprioară)
A. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.
7×4p = 28 de puncte
1. Cuvântul puiul conține:
a) 3 vocale și 2 consoane b) 2 vocale, 2 consoane și 1 semivocală c) 2 vocale și 3 consoane.

2. Seria de cuvinte despărțite corect în silabe este:


a) lu-cioși, boa-be-le, pre-lin-geau b) lu-cio-și, boa-be-le, pre-lin-geau c) lu-cioși, boa-be-le, pre-lin-ge-au

3. Sinonimul cuvântului să intre este:


a) să plece b) să pătrundă c) să izgonească
4. Antonimul cuvântului ruptă este:
a) destrămată b) reparată c) cusută.

5. Modul și timpul verbului aprinse este:


a) mod indicaiv, timpul prezent b) mod indicativ, timpul perfect simplu c) mod indicativ, timp imperfect.

6. Subiectul propoziției Altminteri o sfâşie dihăniile este:


a) dihăniile b) altminteri c) o.

7. Textul de mai sus este:


a) literar b) nonliterar .

B. Pe baza textului citat, răspunde, în câte un enunț, la următoarele întrebări:


(5×4p = 20 puncte)
1. Cine era încolțită?

2. Ce face copilul când vede căprioara?

3. De ce intră câprioara în casă?

4. Cum se simte puiul?

5. Pune-te în locul băiatului, ai fi luat aceeași decizie?. Exprimă-ți opinia cu privire la acest aspect în 30-40 de cuvinte.
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______
C. Transcrie, în spațiul punctat, forma corectă dintre paranteze. Taie cu o linie forma greșită.
22 de puncte
.....................................(Într-o/Întro) dimineață, înainte ca părinții să se trezească, eu și fratele meu ................
(neam/ne-am) ridicat din pat și am................................ (ieșit/eșit) afară pentru a admira răsăritul. Nu mai
văzusem.................................(nici o dată/niciodată) un răsărit pentru că, de obicei, ne trezim.............................
(mai/m-ai) târziu. Cum stăteam noi în spatele casei, pe........................(de-al/deal), dintr-odată, soarele .....
...............(sa/s-a) văzut invindu-se ....................(l-a/la) orizont. ...................................(Bine înțeles/Bineînțeles) că
imaginea acesta .............................(ne-a/nea) fascinat, iar ...............................(aierul/aerul) proaspăt a completat
dimineața perfectă.

PARTEA A II-a
20 de puncte
Scrie o compunere de 80-100 de cuvinte în care să povestești o întâmplare petrecută la un concurs.
Punctajul pentru compunere se acordă astfel:
⦁ conținutul compunerii – 12 puncte
⦁ redactarea compunerii – 8 puncte (marcarea corectă a paragrafelor – 1 punct; coerența textului – 1 punct;
proprietatea termenilor folosiți – 1 punct; corectitudine gramaticală – 1 punct; claritatea exprimării ideilor – 1 punct;
respectarea normelor de ortografie – 1 punct; respectarea normelor de punctuație – 1 punct; lizibilitate – 1 punct).

Notă! Punctajul pentru redactare se acordă doar în cazul în care compunerea are minimum 60 de cuvinte și dezvoltă
subiectul propus.

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
______________________________

S-ar putea să vă placă și