Sunteți pe pagina 1din 7

Parteneriat educațional cu părinții

SUB PRIVIRI CALDE


AN ŞCOLAR 2021-2022
GRUPA MICĂ B
ARGUMENT

Gradinița ṣi familia sunt doi factori primordiali ȋn educația copiilor .În gradiniță se pun
bazele unei personalități care mai tȃrziu va fi parte integrantă a unei societăți a cărei cerințe se
diversifică ȋn permanență. Gradinița trebuie să găsească o punte de legatură cu familia,
prezentȃnd părinților noi căi spre educație ȋn beneficiul copiilor.
Nivelul educaţional preşcolar pune bazele formării psihosociale a copilului. Din micul
individualist şi timid, sau invers, introvertit, preşcolarul se formează după cerinţele societăţii,
grupului din care face parte, pregătindu-se pentru viaţa „adultă”. Noi ca educatoare avem un rol
foarte important în a-l îndruma pe preşcolar în formarea propriei personalităţi într-un mediu
social corespunzător şi propice lui. Realizăm că nu suntem doar noi cele care au acest rol.
Familia trebuie să îl sprijine în continuare chiar dacă petrece majoritatea timpului la grădiniţă,
departe de casă. Pentru o formare cât mai armonioasă şi benefică propriului copil părintele
trebuie să-şi exercite dreptul de părinte şi la grădiniţă. Sunt multe familii care spun că sunt mult
prea ocupate pentru asemenea lucruri, bucurându-se ştiind că, copilul lor este într-un mediu
sigur. Aici intervine educatoarea care trebuie să aducă la cunoştinţă părintelui că e mai mult de
atât şi că misiunea lui de a-l forma pe preşcolar nu s-a încheiat fiind preluată de grădiniţă. Rolul
grădiniţei este de fapt de a-i ajuta pe părinţi în formarea şi educarea propriilor copii, rolul
principal avându-l tot familia.
Toate aceste motivații conduc către necesitatea unui parteneriat real, activ, cu implicare
susținuta a familiei, iar programul educativ să fie cunoscut ṣi ȋnteles de către parinți ṣi realizat
printr-o colaborare strȃnsă ȋntre instituția familială ṣi cea preșcolară.
DESCRIEREA PROIECTULUI

SCOPUL PROIECTULUI :
1. Familiarizarea părinţilor cu regimul zilnic din grădiniţă şi implicarea acestora în
activitatea de educare şi formare a propriilor copii în grădiniţă;
2. Dobândirea de către părinţi a unor abilităţi de cunoaştere a copiilor, în vederea
eficientizării relaţiei familie – grădiniţă – comunitate.
1. Sprijinireaparințilorpentruconștientizareașiasumarearoluluieducaționalșiimplicarealorȋnfo
rmareașidezvoltareapersonalitățiicopiluluipentruintegrarealuiȋnviațasocială.
2. Cunoaşterea şi educarea copiilor preşcolari prin influenţa pozitivă atât a grădiniţei, cât şi
a familiei;
1. Stabilirea unor principii de bază ce trebuie respectate în formarea personalităţii copiilor,
precum şi a unor procedee de corectare a unor devieri comportamentale;

OBIECTIVE :
1. Cunoaşterea individuală a copiilor, urmărind manifestarea lor în familie şi grădiniţă;
2. Folosirea unor metode eficiente pentru dezvoltarea psiho-afective;
3. Iniţierea unor acţiuni comune prin contactul direct al grupului de părinţi cu persoane
abilitate să desfăşoare un proces educaţional;
4. Găsirea unor soluţii comune în educaţie;
5. Studierea unor cărţi, documentare, reviste de specialitate în vederea realizării unor
dezbateri pe teme date;
6. Valorificarea unor experienţe personale;
7. Exprimarea opiniei participanţilor cu privire la acţiunile întreprinse în cadrul acestui
parteneriat.

GRUP TINTA :
- Părinţi; - Educatoare;
- Bunici; - Prof. psiholog;
- Prescolari;

OBLIGAŢIILE GRUPULUI ȚINTĂ :


1. Educatoare:
-are obligaţia de a participa la fiecare întâlnire directa sau online pentru a direcţiona dezbaterile
şi a stimula prezenţa părinţilor;
- are obligaţia de a consilia problemele care se ivesc în educarea copiilor, studiind
cărţi şi articole de psihologie ;
2. Părinţi :
- aceştia participă benevol, dar au obligaţia de a contribui la asigurarea bunului mers al al
parteneriatului al parteneriatului şi al materialului utilizat;
- Să se implice activ în activităţiledesfăşurate al parteneriatului
OBLIGATII COMUNE:
- pregătirea şi asigurarea materialului de lucru (fişe, chestionare, cărţi etc.) ;
- implicarea directă în cadrul activităţilor desfăşurate şi găsirea unor soluţii în scopul rezolvării
situaţiilor de natură educaţională ;

LOCUL DE DESFASURARE
- Grădinița cu P.P.Nr.3 Roman

DURATA
1an școlar- 2021-2022

RESURSE
1. UMANE: - educatoare, părinții copiilor, bunicii copiilor
2. MATERIALE: - cărţi, reviste, pliante, calculator, CD-uri, cameră video, ecusoane,
aparat foto;
3. FINANCIARE: bugetul minim alocat derulării parteneriatului, care provine din
sponsorizările realizate de părinţii copiilor ;

MODALITATI DE REALIZARE
 Şedinţe cu părinţii ;
 Lectorate pe diverse teme;
 Activităţidesfăşurate împreună cu părinţii;
 Expoziţii cu lucrările copiilor;
 Serbările realizate în diferite momente ale anului filmate apoi prezentate parintilor;

IMPLEMENTAREA PROIECTULUI :
Cu ocazia desfăşurării şedinţei cu părinţii , am pregătit un material vizând câteva
particularităţi de varstă ale copilului de 3-5 ani. Părinţii au ascultat cu interes expunerile şi şi-au
exprimat dorinţa de a organiza întâlniri pe teme similare. Împreună am realizat o planificare
orientativă a temelor desfăşurate pe parcursul parteneriatului, mizând pe cunoaşterea şi educarea
copiilor prin influenţa pozitivă a celor doi factori educaţionali: grădiniţa şi familia

MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PROIECTULUI :


Întâlnirile se vor desfăşura lunar,in curtea gradinitei, cu distantare fizia sau online cu o
durată de aproximativ o ora, timp în care se vor transmite informaţii şi se vor impărtăşi
experienţe proprii. La finele unei întâlniri se va prezenta tematica viitoare pentru a oferi
părinţilor posibilitatea de a medita şi de a aduna informaţii din sfera cotidiană, din experienţele
personale.
Se va pune accent pe o activitate iteractivă; se vor oferi chestionare, fişe de evaluare
pentru copii şi de autoevaluare pentru părinţi; se vor pune la dispoziţie publicaţii de specialitate
etc. Totodată se vor realiza evaluări pe parcursul ȋntâlnirilor şi la finele acestora.

DISEMINAREA REZULTATELOR :
Beneficiarii proiectului vor fi invitaţi să opteze pentru alcătuirea unui ,, jurnal al
părinţilor”. Pentru a imortaliza intâlnirile, vom realiza înregistrări foto, culminând cu realizarea
unui album. Parteneriatul se va face cunoscut intregii grădiniţe, popularizând experienţa pozitivă.
FINALIZAREA PARTENERIATULUI :
Părţile implicate în parteneriat vor concluziona întreaga activitate desfăşurată pe
parcursul anului şcolar 2021- 2022 şi se vor face cunoscute aspectele pozitive evidenţiate în
cadrul întâlnirilor.
PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR CUPRINSE ÎN PROGRAM

Nr ACTIVITATEA Perioada de Coordonatori Locul de


. desfăşurare de activitate desfăṣurare
crt
.
1. „Familia la grădiniţă” Educatoare
1.informarea părinţilor asupra necesităţii Septembrie Părinţii sau Curtea
derulării acestui proiect; bunicii copiilor Școlii
2.stabilirea acţiunilor şi a modului de
desfăşurare a acestora;
2. “Îmi cunosc copilul?” Octombrie Educatoare Sala de
1. dezbatere Părinţii sau sport a
2. chestionare bunicii copiilor Scolii

3. “Vă invităm la grădiniță” Educatoare Sala de


1. Prezentarea unei filmari cu activitate Noiembrie Părinţii sau grupă
desfasurata de copii bunicii copiilor

4. „Îl aṣteptăm pe Moṣ Crăciun” Decembrie Educatoare Sala de


1. Program artistic cu prilejul Părinţii sau grupă
Crăciunului filmat si oferit parintilor; bunicii copiilor

5. “Părinţi şi copii” Ianuarie Educatoare Sala de


1. Lectorat Părinţii sau sport a
2. Dezbatere bunicii copiilor Școlii

6. Locul de joaca din curte – activitate cu Februarie Educatoare Curtea


tăticii Părinţii gradinitei
1. amenajarea spatiului de joaca cu
ajutorul tăticilor
2. „Joacă-te cu mine” – jocuri cu tăticii
7. Mama mea, dragă şi bună!! – activitate Martie Educatoare Sala de
filmata Copii si parintii grupă
1. realizarea unei felicitari indirect
2. prezentarea unui mic program artistic
de către copii, dedicat „Zilei de 8 Martie”
pentru mămici;

8. Sărbători creştine alături de bunici – Aprilie Educatoare Sala de


activitate filmate cu bunicile Părinţii sau grupă
1. realizarea unor activităţi specifice bunicii
sărbătorii „Paştelui”, după tradiţii şi reţetele copiilor(filmulet
bunicii. (vopsitul ouălor, prăjiturele, salate); e in familie)

9. “Copilul hiperactiv” Mai Educatoare Sala de


1.Prezentarea unor materiale Părinţii sau grupă
bunicii copiilor
2.Intalnire cu psihologul

10. Astăzi este ziua mea!!! – carnaval cu ocazia Iunie Educatoare Curtea
zilei de 1 Iunie. Părinţii sau gradinitei
1. parada costumelor realizate de familie bunicii copiilor
pentru copiii lor; (personaje din basme)
2. jocuri şi cântece pentru copii în aer
liber;

BIBLIOGRAFIE

1. ***Convenţia cu privire la Drepturile Copilului – Reprezentanţa UNICEF în


România,2004
2. Revista – Învăţământul preşcolar – nr. 3-4 / 2004, nr. 3-4 / 2005, nr. 3-4 / 2006, nr. 4 /
2007
3. Vrăsmaş, E., Consilierea şi educaţia părinţilor, Editura Aramis, Bucureşti, 2002
4. Bunescu Gheorghe, Democratizarea educaţiei şi educaţia părinţilor, www.leducat.ro
5. A,Cosmovici, şi L,Iacob Psihologia generală, Ed.Polirom, Iaşi, 1996.

S-ar putea să vă placă și