Sunteți pe pagina 1din 17

IC nr.

03/02-125
Deputat în Parlamentul
19 octombrie 2021
Republicii Moldova

Biroul Permanent al Parlamentului Republicii Moldova

În temeiul art.73 din Constituția Republicii Moldova și art. 47 din


Regulamentul Parlamentului, se înaintează spre examinare Parlamentului,
cu titlu de inițiativa legislativă, proiectul de Lege cu privire la modificarea
unor acte normative.

Anexă: Proiectul de lege


Nota informativă

Deputați în Parlament
Ina COȘERU

Republica Moldova, MD-2004, Chişinău info@parlament.md


Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 105 www.parlament.md
Proiect

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

LEGE

pentru modificarea unor acte normative

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art. I – Legea nr. 1515/1993 privind protecția mediului înconjurător


(Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr. 10, art. 283), cu
modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. În cuprinsul legii, cuvintele „substanțe toxice” și cuvintele „deșeuri


toxice”, la orice formă gramaticală, se substituie, respectiv, cu cuvintele
„substanțe periculoase” și „deșeuri periculoase”, la forma gramaticală
corespunzătoare.

2. Articolul 3:

la litera b) cuvintele „de depozitare a deșeurilor provenite din


activitățile economice” se substituie cu cuvintele „precum și cerințelor de
gestionare a deșeurilor, inclusiv celor periculoase, în mod sigur pentru
mediu” ;

se completează cu litera e)1 cu următorul cuprins:

„e)1 utilizarea instrumentelor și mecanismelor economice și financiare,


inclusiv celor de responsabilitate extinsă a producătorului de produse și de
oferire a stimulentelor, pentru aplicarea eficientă a ierarhiei deșeurilor
definită în art. 3 din Legea nr. 209/2016 privind deșeurile”.

3. La articolul 6 lit. c) cuvintele „ , limitele de depozitare a deșeurilor de


producție și menajere” se exclud. 
2
4. Articolul 8:

la alineatul 5), cuvintele „desfășurarea de ministere, departamente” se


substituie cu cuvintele „desfășurate de ministere, alte autorități
administrative centrale”;

alineatul 8) va avea următorul cuprins: „ia deciziile definitive pentru


amplasarea obiectelor regionale de importantă națională privind
valorificarea, tratarea, reciclarea, eliminarea, depozitarea sau înhumarea
deșeurilor, conform articolului 8 lit. e) din Legea nr. 209/2016 privind
deșeurile, precum și pentru păstrarea substanțelor chimice periculoase și
radioactive”;

la alineatul 13) lit. e), cuvîntul „minimalizarea” se substituie cu cuvîntul


„reducerea”, iar cuvintele „corozive și inflamabile” se exclud.

5. Articolul 9:

în partea introductivă, cuvintele „în comun cu autorizațiile locale pentru


mediu și pentru sănătate” se substituie cu cuvintele „în conformitate cu
prezenta lege și alte acte normative de mediu în vigoare”;

alineatul al doilea va avea următorul cuprins:

„a) asigură respectarea legislației de protecție a mediului și folosire


rațională a resurselor naturale”;

se completează cu lit. a)1 cu următorul cuprins:

„a)1 realizează gestionarea și evidența deșeurilor de pe teritoriul


administrat și transmiterea informației despre deșeuri și gestionarea
acestora în conformitate cu prevederile art. 32 din Legea nr. 209/2016
privind deșeurile și Instrucțiunii cu privire la ținerea evidenței și
transmiterea datelor și informațiilor despre deșeuri și gestionarea
acestora aprobată de Guvern;”;

la lit. b), cuvintele „limitele de depozitare a deșeurilor de producție


și menajere” se exclud;
3
la lit. c), cuvintele „în domeniul depozitării și prelucrării deșeurilor de
producție și menajere” se substituie cu cuvintele „în domeniul gestionării
deșeurilor, inclusiv celor periculoase”.

6. Articolul 10:

în partea introductivă, cuvintele „în comun cu autoritățile locale pentru


mediu și pentru sănătate” se substituie cu cuvintele „în conformitate cu
prezenta lege și alte acte normative de mediu în vigoare”;

la lit. b), cuvintele „ ; limitele de depozitare a deșeurilor de producție


și menajere” se exclud;

lit. c) va avea următorul cuprins: „asigură gestionarea și evidența


deșeurilor de pe teritoriul administrat și transmiterea informației despre
deșeuri și gestionarea acestora în conformitate cu prevederile Legii nr.
209/2016 privind deșeurile și Instrucțiunii cu privire la ținerea evidenței și
transmiterea datelor și informațiilor despre deșeuri și gestionarea acestora
aprobată de Guvern;”.

7. Articolul 15:
la lit. c), cuvintele „de depozitare a deșeurilor de producție și
menajere” se exclud;

se completează cu litera c)1 cu următorul cuprins: „asigurarea


implementării ierarhiei deșeurilor și efectuării controlului respectării
regimului de gestionare a deșeurilor, în conformitate cu prevederile Legii nr.
209/2016 privind deșeurile”.

8. La art. 16 lit. a), cuvintele „elaborate de ministere departamente” se


substituie cu cuvintele „elaborate de ministere, alte autorități administrative
centrale” ;

9. Articolul 32:

la lit. b), cuvântul „ , inflamabile” se exclude;

4
la lit. f), cuvîntul „departamentelor” se substituie cu cuvintele „altor
autorități administrative centrale”;

la lit. h), textul „ , volatile, corozive, inflamabile” se substituie cu


cuvintele „și volatile”.

10. La articolul 38, cuvintele „a deșeurilor de producție și menajere, a


moluzului rezultat din construcții, a fierului vechi, a ambalajelor de orice fel,
a reziduurilor industriale” se substituie cu cuvintele „a deșeurilor și
reziduurilor de orice proveniență”.

11. La articolul 45 lit. b), cuvintele „a deșeurilor de orice natură, a


dejecțiilor, a moluzului rezultat din construcții, a altor reziduuri şi pesticide,
precum şi introducerea de explozibile, otrăvuri,” se substituie cu cuvintele „a
deșeurilor și reziduurilor de orice proveniență, precum şi introducerea de
pesticide, produse chimice periculoase, ”.

12. La articolul 46 lit. b), cuvintele „alte produse toxice” se substituie


cu cuvintele „alte produse periculoase”.

13. După articolul 49, legea se completează cu articolul 491 cu


următorul cuprins: „Gestionarea deșeurilor generate de nave și reziduurilor
de marfă se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 209/2016
privind deșeurile și actele normative aprobate în temeiul acesteia.”.

14. La articolul 62, cuvintele „arderea deșeurilor nocive” se substituie


cu cuvintele „incinerarea deșeurilor periculoase”.

15. Articolul 67:

la lit. b), cuvintele „de producție și menajere” se exclud, iar cuvîntul


„distrugerea” se substituie cu cuvîntul „eliminarea”;

se completează cu litere c) și d) cu următorul cuprins:

„c) conștientizarea de către toți producători de deșeuri și subiecții


implicați în gestionarea deșeurilor a obligativității să aplică și să respectă
ierarhia deșeurilor prevăzută de art. 3 din Legea nr. 209/2016 privind
5
deșeurile, asigurînd prevenirea generării deșeurilor și gestionarea eficientă a
acestora pentru reducerea efectelor negative provocate de deșeuri asupra
mediului;

d) înțelegerea de către toți gestionarii de deșeuri că gestionarea


deșeurilor trebuie să fie realizată prin metode și procedee care nu poluează
mediul și nu pun în pericol sănătatea populației, astfel cum este prevăzut de
art. 4 din Legea nr. 209/2016 privind deșeurile”.

16. Articolul 68:

la lit. a), cuvintele „de producție și menajere” se exclud;

lit. b) va avea următorul cuprins: „b) asigură elaborarea și aprobarea


documentelor de politici publice privind prevenirea generării deșeurilor și
gestionarea acestora”;

la lit. c), cuvîntul „arderea” se substituie cu cuvîntul „incinerarea”;

se completează cu litera c)1 cu următorul cuprins: „asigură stabilirea, în


mod treptat, a mecanismului de implementare a responsabilității extinse a
producătorului de produse, prevăzut de art. 12 din Legea nr. 209/2016
privind deșeurile”;

la lit. d), cuvintele „de colectare” se substituie cu cuvintele „de colectare


separată”;

lit. e) va avea următorul cuprins:

„e) aprobă actele normative în domeniul gestionării deșeurilor,


managementului integrat al substanțelor chimice și radioactive, inclusiv și
eliminării acestora”;

17. Articolul 69 va avea următorul cuprins:

„Art. 69. - În completarea articolelor 9 și 10 autoritățile administrației


publice locale sînt obligate:

6
a) să asigure implementarea și respectarea prevederilor art. 11 din
Legea nr. 209/2016 privind deșeurile;

b) să contribuie la stabilirea unui sistem de management integrat al


deșeurilor la nivel regional și asigură cooperarea regională în vederea
constituirii asociațiilor regionale de management al deșeurilor”.

18. Articolul 70 va avea următorul cuprins:

„Art. 70. – Producătorii (importatorii) de produse specificate în art. 12


alin. (14) din Legea nr. 209/2016 privind deșeurile asigură respectarea
regimului de responsabilitate extinsă a producătorului stabilit prin articolele
12, 49, 50, 51, 52 și 54 din legea menționată”.

19. La articolul 72, în partea introductivă, cuvintele „ , deșeuri nocive”


se substituie cu cuvintele „sau produc deșeuri periculoase”;

20. La articolul 73, textul „și a deșeurilor de bumbac, prevăzute în


anexa nr. 7 la Legea nr. 209/2016 privind deșeurile, destinate utilizării în
calitate de materie primă secundară la întreprinderile autohtone existente”
se substituie cu cuvintele „ , a deșeurilor de bumbac și a pulberii abrazive din
zgura rezultată de la producerea de fero-nikel, prevăzute în anexa nr. 7 la
Legea nr. 209/2016 privind deșeurile, destinate utilizării în procesele
tehnologice la întreprinderile autohtone existente”.

Art. II. – Legea nr. 209/2016 privind deșeurile (Monitorul Oficial al


Republicii Moldova, 2016, nr. 459–471, art. 916), cu modificările ulterioare,
se modifică după cum urmează:

1. În cuprinsul legii, cu excepția articolului 7 alineatele (6) și (9),


articolului 11 alineatul (1) lit. g), articolului 12 alineatul (10), articolului 25
alineatul (2), articolului 32 alineatul (5), articolului 38 alineatul (1),
articolului 41 alineatul (1), articolului 45 lit. h), sintagma „Ministerul
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”, la orice formă

7
gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Mediului” la forma
gramaticală corespunzătoare.
2. La articolul 2 punctul 1), cuvintele „autoritatea administrativă” se
substituie cu cuvintele „Agenția de Mediu”.
3. În cuprinsul articolului 7 alineatele (6) și (9), articolului 11 alineatul
(1) lit. g), articolului 12 alineatul (10), articolului 25 alineatul (2), articolului
32 alineatul (5), articolului 38 alineatul (1), articolului 41 alineatul (1),
articolului 45 lit. h), sintagma „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale
și Mediului”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Agenția
de Mediu” la forma gramaticală corespunzătoare.
4. Articolul 7:
la alineatul (3), cuvântul „definiției” se substituie cu cuvântul
„noțiunii”;
la alineatul (5), cuvântul „testelor” se substituie cu cuvintele „testelor
efectuate cu utilizarea metodelor de testare aplicabile descrise în
Regulamentul privind stabilirea metodelor de testare aprobat de Guvern, sau
în alte metode de testare și orientări stabilite la nivel internațional, ”.
5. La articolul 9 alineatul (2) lit. g), cuvântul „răspundere” se substituie
cu cuvântul „responsabilitate”.
6. La articolul 10 alineatul (2) lit. b), cuvintele „a limitelor de
depozitare a deșeurilor,” se exclud.
7. Articolul 17:
în cuprinsul alineatelor (6), (7), (10) și (11), cuvintele „Regulamentul
privind incinerarea deșeurilor” se substituie cu cuvintele „Regulamentul
privind incinerarea și coincinerarea deșeurilor”;
după alineatul (2), se completează cu alineatul (2) 1 cu următorul
cuprins:

8
„Prezentul articol nu se aplică instalațiilor de gazeificare sau piroliză în
cazul, dacă gazele rezultate în urma acestui tratament termic al deșeurilor
sunt purificate în asemenea măsură încât nu mai constituie deșeuri înainte
de incinerare și nu mai pot genera emisii mai ridicate decât cele care rezultă
din arderea gazului natural.”;
alineatul (12) va avea următorul cuprins:
„(12) În scopul protecției mediului și sănătății umane, precum și în
sensul prevederilor art. 64 alineatul (1), pe teritoriul Republicii Moldova nu
se permite incinerarea și coincinerarea deșeurilor periculoase, cu excepția
cazurilor cînd există un pericol eminent pentru populație și mediu”;
se completează cu alineatul (13) cu următorul cuprins:
„(13) Ca derogare de la prevederile expuse în alineatul (12), se permite
incinerarea sau coincinerarea deșeurilor periculoase rezultate din activitatea
medicală, menționate în Regulamentul sanitar privind gestionarea deșeurilor
rezultate din activitatea medicală, aprobat de Guvern.”.
8. La articolul 48, în partea introductivă, cuvintele „care desfășoară
activități economice” se exclud.
9. La articolul 51 alineatul (3), litera d) se completează în final cu
următorul text „ , cu excepția cazurilor stabilite prin Regulamentul privind
gestionarea vehiculelor scoase din uz, aprobat de Guvern.”.
10. Articolul 54:
la alineatul (2) lit. g), cuvântul „risipei” se substituie cu cuvântul
„pierderilor”;
la alineatul (5), textul „se interzice distribuirea gratuită a pungilor din
plastic, cu excepţia pungilor din plastic foarte subţire” se substituie cu
cuvintele „se interzice distribuirea pungilor din plastic, restricționate prin
art. 201 alin. (1), (2) și (3) din Legea nr. 231/2010 cu privire la
comerțul interior, cu excepția celor biodegradabile.”.

9
11. În cuprinsul articolului 55 alineatul (3), articolului 58 alineatul (5)
și articolului 59 alineatul (5), cuvîntul „împachetarea” se substituie cu
cuvîntul „ambalarea”.

12. La articolul 63, cuvintele „în calitate de materie primă secundară”


se substituie cu cuvintele „în procesele tehnologice”.
13. La Anexa nr. 3, rubrica HP14 „Ecotoxice” va avea următorul
cuprins:

„HP14 „Ecotoxice”: deșeuri care prezintă sau pot să prezinte riscuri imediate sau
întârziate pentru unul sau mai multe sectoare ale mediului înconjurător.
Deșeurile care îndeplinesc oricare dintre următoarele condiții sunt
clasificate ca deșeuri periculoase de tip HP 14:
– deșeuri care conțin o substanță clasificată ca substanță care diminuează
stratul de ozon, căreia îi corespunde codul de pericol H420 și concentrația
acestei substanțe este mai mare sau egală cu limita de concentrație de 0,1
%;
[c(H420) ≥ 0,1 %]

– deșeuri care conțin una sau mai multe substanțe clasificate ca „acvatic
acut”, cărora le corespunde codul de pericol și suma concentrațiilor acestor
substanțe este mai mare sau egală cu limita de concentrație de 25 %. Unor
astfel de substanțe li se aplică o valoare-limită de 0,1 %;
[Σ c (H400) ≥ 25 %]

– deșeuri care conțin una sau mai multe substanțe clasificate ca „acvatic
cronic” 1, 2 sau 3, cărora le corespund codul sau codurile de pericol H410,
H411 sau H412, iar suma concentrațiilor tuturor substanțelor clasificate ca
„acvatic cronic 1” (H410), multiplicată cu 100, adăugată la suma
concentrațiilor tuturor substanțelor clasificate ca „acvatic cronic 2” (H411),
multiplicată cu 10, adăugată la suma concentrațiilor tuturor substanțelor
clasificate ca „acvatic cronic 3” (H412), este mai mare sau egală cu limita de
concentrație de 25 %. Substanțelor clasificate ca H410 li se aplică o valoare-
limită de 0,1 % și substanțelor clasificate ca H411 sau H412 li se aplică o
valoare-limită de 1 %;
[100 × Σc (H410) + 10 × Σc (H411) + Σc (H412) ≥ 25 %]

– deșeuri care conțin una sau mai multe substanțe clasificate ca „acvatic
cronic” 1, 2, 3 sau 4, cărora le corespund codurile de pericol H410, H411,
10
H412 sau H413 și suma concentrațiilor tuturor substanțelor clasificate ca
„acvatic cronic” este mai mare sau egală cu limita de concentrație de 25 %.
Substanțelor clasificate ca H410 li se aplică o valoare-limită de 0,1 % și
substanțelor clasificate ca H411, H412 sau H413 li se aplică o valoare-limită
de 1 %;
[Σ c H410 + Σ c H411 + Σ c H412 + Σ c H413 ≥ 25 %],
unde: Σ = suma și c = concentrațiile substanțelor. ”

14. Anexa nr. 7 va avea următorul cuprins:


„Anexa nr. 7

Categoriile deșeurilor permise pentru importul în Republica Moldova

Codul
poziţiei Denumirea mărfurilor
tarifar
(specificate conform Nomenclaturii combinate a
e
mărfurilor)

4707  Hîrtie sau carton reciclabile (deşeuri şi


maculatură):
4707 10 –  Hîrtii sau carton kraft nealbite sau hîrtie sau
000 cartoane ondulate
4707 20 –  Alte hîrtii sau cartoane, obţinute în principal din pastă
chimică albită, necolorate în masă
000
4707 30 –  Hîrtii sau cartoane, obţinute în principal din pastă mecanică

(de exemplu, ziare, periodice şi imprimate similare):


4707 30 – –  Numere vechi și nevîndute de ziare și reviste, anuare
telefonice, broşuri şi imprimate publicitare
100   
4707 30 – –  Altele
900
4707 90  –  Altele, inclusiv deşeurile şi maculatura netriate:
4707 90 – –  Netriate
100
11
4707 90 – –  Triate
900
5202 Deşeuri de bumbac (inclusiv deşeuri de fire de bumbac şi
destrămătură)
7001 00 Cioburi şi alte deşeuri şi resturi din sticlă; sticlă în masă:
7001 –  Cioburi şi alte deşeuri şi resturi din sticlă
00 100 
7204 Deşeuri şi resturi de fontă, de fier sau de oţel (fier vechi);
deșeuri lingotate din fier sau oţel
2401 30 Deșeuri de tutun (nervură de tutun)
000
2307 00 Drojdii de vin; tartru brut
2618 00 Zgură de furnal granulată (nisip de zgură)
000 rezultată de la fabricarea fontei, fierului sau
oţelului
ex. 2621 Nămol roșu (reziduu de bauxită)
90 000 Pulbere abrazivă din zgura rezultată de la
producerea de fero-nikel
”.

Art. III. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul


Oficial al Republicii Moldova.

12
Nota informativă
la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanților la elaborarea proiectului


Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative este elaborat de către
Comisia permanentă mediu și dezvoltare regională a Parlamentului Republicii
Moldova.
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și
finalitățile urmărite
Scopul elaborării proiectului de lege prenotat constă în precizarea unor
terminologii și reglementări stipulate de principalele acte legislative care
reglementează deșeurile, în particular de Legea nr. 1515/1993 privind protecția
mediului înconjurător și Legea nr. 209/2016 privind deșeurile.
Concomitent proiectul de lege este preconizat pentru:
- revizuirea anexei nr. 7 la Legea nr. 209/2016 privind deșeurile, precum și
aducerea în concordanță a acestei anexă cu ultima versiune a anexei la Legea
nr. 172/2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor, intrate în
vigoare la 01 ianuarie 2019;
- concretizarea proprietăților ecotoxice ale deșeurilor periculoase în rubrica
HP14 „Ecotoxice” din Anexa nr. 3 la Legea nr. 209/2016 privind deșeurile etc.
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop
armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene
În majoritatea sa prezentul proiect de lege nu are drept scop armonizarea
legislației naționale cu legislația Uniunii Europene. Totodată, proiectul dat nu
contravine legislației Uniunii Europene.
4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
Proiectul de lege este constituit din trei articole.
Astfel, prin proiectul dat se propun intervenții la 2 legi, și anume: Legea nr.
1515/1993 privind protecția mediului înconjurător și Legea nr. 209/2016
privind deșeurile.
1) Art. I al proiectului de lege prevede modificarea Legii nr. 1515/1993 privind
protecția mediului înconjurător prin:
- apropierea unor prevederi și abordări ale acesteia cu prevederile Legii nr. 209/2016
privind deșeurile, armonizate cu cadrul european, inclusiv și în aspect terminologic; și
- concretizarea prevederilor articolului 73 din legea citată, ceea ce contribuie la
aducerea acestui articol în concordanță cu anexa nr. 7 la Legea nr. 209/2016 privind
deșeurile propusă spre modificare în Art. II din proiectul de lege, precum și cu Legea
nr. 172/2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor.
La fel, modificările propuse asigură intervenții în circa 18 articole din Legea nr.
1515/1993, inclusiv articolele: 3, 6, 8-10, 15-16, 32, 38, 45-46, 49, 62, 67-70, 72-73.
Concomitent proiectul Art. I propune:
- substituirea în cuprinsul Legii nr. 1515/1993 a unor terminologii, în particular
„substanțe toxice” și „deșeuri toxice” cu terminologii „substanțe periculoase” și
„deșeuri periculoase”, ceea ce se înscrie în terminologia stabilită prin Legea nr.
13
209/2016 privind deșeurile și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice, precum
și în cadrul european în domeniul gestionării deșeurilor și substanțelor chimice;
- substituirea sau, în unele cazuri, excluderea unor terminologii care nu corespund
prevederilor Legii nr. 209/2016 privind deșeurile și cadrului european în domeniul
gestionării deșeurilor, de exemplu, terminologiilor „arderea deșeurilor”, „deșeurile de
producție și menajere” și a altor terminologii etc.

2) Art. II al proiectului de lege prevede modificarea Legii nr. 209/2016 privind


deșeurile prin efectuarea intervențiilor în circa 20 articole.
Astfel, Art. II al proiectului de lege propune intervenții pentru:
a) aducerea prevederilor legii citate în concordanță cu:
- Legea nr. 172/2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor;
- prevederile art. 201 al Legii nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior;
b) introducerea unor modificări în art. 17 din această lege cu:
- excluderea interzicerii de incinerare a anvelopelor uzate, ceea ce va permite lărgirea
utilizării operațiunilor de valorificare a deșeurilor, permițând gestionarea acestora atât
prin valorificarea materială, cât și prin valorificarea energetică. În acest context
necesită a fi menționat că, în conformitate cu Documentele directoare privind cele mai
bune tehnici disponibile (BAT) și cele mai bune practici de mediu (BEP), adoptate în
cadrul Convenției de la Stockholm privind poluanții organici persistenți la care
Republica Moldova este parte, anvelopele uzate prezintă un combustibil acceptabil
pentru incinerarea, de exemplu, în cuptoarele de ciment;
- concretizarea denumirii actului normativ secundar, menționat în art. 17 din legea
citată, care trebuie a fi elaborat și aprobat de către Guvernul Republicii Moldova;
- stabilirea restricțiilor și derogărilor pentru incinerarea/coincinerarea deșeurilor
periculoase. Stabilirea restricțiilor menționate este prevăzută în scopul protecției
mediului înconjurător și prevenirea consecințelor negative care pot avea loc pentru
mediu și sănătatea umană în cazul majorării poluării. La stabilirea acestor prevederi, de
asemenea, au luat în considerare prevederile art. 17 alin. (1), precum și art. 64 alin. (1)
din Legea nr. 209/2016 privind deșeurile, conform cărora, producătorii și deținătorii de
deșeuri periculoase pot exporta aceste deșeuri pentru eliminare finală în tarile care au
ratificat Convenția Basel la care Republica Moldova este parte, și care dispun de
tehnologie adecvată și acceptă să efectueze asemenea operațiuni. Concomitent la
stabilirea restricțiilor și derogărilor propuse s-au luat în considerare prevederile:
- Regulamentului sanitar privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea
medicală, aprobat de Guvern prin Hotărîrea nr. 696/2018, în care sunt stabilite
deșeurile medicale care pot fi incinerate; și
- Regulamentului privind bifenilii policlorurați aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
81/2009 prin care este interzisă incinerarea BPC etc.
c) concretizarea rubricii HP14 „Ecotoxice” din Anexa nr. 3 la Legea nr. 209/2016
privind deșeurile, care la momentul actual nu acoperă condiții de clasificare a acestora
ca deșeuri periculoase de tip HP 14. În acest context, pentru concretizarea rubricii sus-
menționate a fost utilizat pct. 1 din anexa la Regulamentul (UE) 2017/997 al
Consiliului din 8 iunie 2017 de modificare a anexei III la Directiva 2008/98/CE a
14
Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește proprietatea periculoasă
HP14 „Ecotoxice”.
d) substituirea unor sintagme și cuvinte de caracter instituțional, legată de stabilirea
noului Guvern, și concretizarea organelor responsabile pentru realizarea unor activități,
de exemplu responsabilităților ce țin de competența Agenției de Mediu din subordinea
Ministerului Mediului, precum și substituirea unor terminologii care nu se înscrie în
prevederile legii etc.
Ce țin de propunerile privind modificarea art. 73 din Legea nr. 1515/1993
privind protecția mediului înconjurător și art. 63 din Legea nr. 209/2016
privind deșeurile, menționăm că:
- modificarea art. 73 din Legea nr. 1515/1993 prevede substituirea cuvintelor
„în calitate de materie primă secundară” cu cuvintele „în procesele
tehnologice”, precum și concretizarea listei deșeurilor, permise pentru importul
în țară, conform propunerilor expuse în pct. 14 din Art. II al proiectului de lege
care prevede modificarea anexei nr. 7 la Legea nr. 209/2016 privind deșeurile.
Modificarea similară cu substituirea cuvintelor „în calitate de materie primă
secundară” cu cuvintele „în procesele tehnologice” este prevăzută și în pct. 12
din Art. II al proiectului de lege prin care se modifică articolul 63 din Legea nr.
209/2016. Iar, ca a fost menționat sus, pct. 14 din Art. II al proiectului de lege
prevede modificarea anexei nr. 7 la Legea nr. 209/2016 privind deșeurile.
Introducerea acestor modificări similare în Legea nr. 1515/1993 privind protecția
mediului înconjurător și Legea nr. 209/2016 privind deșeurile este motivată de
aducerea prevederilor existente din legile menționate în concordanță cu prevederile
Legii nr. 172/2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor.
Concomitent aducem la cunoștința că, în țara nu există legislația națională care
reglementează și definește clar și concis „materie”, „materie primă”, „materie primă
secundară”, „resursele materiale secundare” și alte terminologii conexe, iar Legea nr.
787-XIII din 26 martie 1996 cu privire la resursele materiale secundare a fost abrogată
prin Art. LXXII din Legea nr. 280-XVI din 14 decembrie 2007 pentru modificarea și
completarea unor acte legislative (prima lege ghilotinei).
Necesită a fi menționat, de asemenea, că unele deșeuri (de exemplu: zgură de furnal,
nămol roșu), listate în Anexa nr. 7 la Legea nr. 209/2016, se folosesc în calitate de
aditivi în procesele tehnologice la întreprinderile autohtone și nu pot fi considerate ca
materia primă secundară.
Prin pct. 14 din Art. II al proiectului de lege se modifică Anexa nr. 7 la Legea
nr. 209/2016 privind deșeurile. Astfel, terminologia, codurile pozițiilor tarifare
și denumirile mărfurilor din această anexă se aduc în concordanță cu ultima
versiune a anexei la Legea nr. 172/2014 privind aprobarea Nomenclaturii
combinate a mărfurilor, care a intrat în vigoare la 01 ianuarie 2019.
De asemenea, din Anexa nr. 7 se exclud două poziții:
- polietilenă cu densitate sub 0,94 cu codul poziției tarifare 3901 10, deoarece
acesta nu este deșeu, prezentînd polimer de etilenă în forma primară. Respectiv,
această marfă nu cade sub incidența prevederilor Legii nr. 209/2016 privind
deșeurile;
15
- polimeri de etilenă cu codul poziției tarifare 3915 10 000, care este expusă
incorect în Anexa nr. 7 la Legea nr. 209/2016, deoarece prezintă deșeuri, șpan,
talaș, spărturi de materiale plastice de polimeri de etilenă, în conformitate cu
anexa la Legea nr. 172/2014 sus-menționată. În același timp importul deșeurilor
de polimeri de etilenă în țara, menționate în Anexa nr. 7 la Legea nr. 209/2016,
contrazice prevederilor articolului 73 din Legea cadru nr. 1515/1993 privind
protecția mediului înconjurător, în care în lista deșeurilor permise pentru
introducere în țara nu se regăsesc deșeurile de polimeri de etilenă. De
asemenea, importul deșeurilor străine în țara nu este logică, ținînd cont de
eforturi făcute pentru combaterea plasticului și deșeurilor acestora în lumea,
fiind inițiată de un șir de tratate internaționale de mediu la care Republica
Moldova este parte, precum și eforturilor întreprinse la nivel național, inclusiv
și prin stabilirea prin Legea nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior a
restricțiilor pentru utilizarea și comercializarea pungilor de transport fabricate
din plastic, utilizarea/comercializarea farfuriilor, paharelor, altor accesorii ale
serviciilor de masă și bețișoarelor, de unică folosință, fabricate din plastic.
La fel importul deșeurilor străine în țara nu corespunde politicii de stat
direcționat la reducerea deșeurilor în Republica Moldova, inclusiv celor din
masă plastică.
Totodată, în calitate de derogare, lista deșeurilor din Anexa nr. 7 la Legea nr.
209/2016 privind deșeurile se completează în final cu pulbere abrazivă din
zgura rezultată de la producerea de fero-nikel pentru utilizare în procesele
tehnologice de întreprinderile autohtone, în particular destinate pentru curățarea
conductelor magistrale de gaze naturale cu metoda de jet. Curățarea se realizează cu
utilizarea pulberii sus menționate care se produce de Uzina de abrazive din s.
Pobugskoe din regiunea Kropivnițk (fosta regiunea Kirovograd) din Ucraina. Pulbere
abrazivă sus menționată prezintă deșeu în stare prelucrată, fiind standardizată în
Ucraina, conform condițiilor tehnice TУ У 14.5-24712076-001:2011, și se furnizează
nu numai pe teritoriul Ucrainei, dar și în țările străine.
3) Art. III al proiectului de lege stabilește prevederea privind intrarea în
vigoare a proiectului de lege după adoptarea acestuia.
5. Fundamentarea economico-financiară
Implementarea prevederilor proiectului de lege nu presupune cheltuieli
financiare suplimentare din bugetul de stat.
6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Adoptarea proiectului de lege nu implică modificarea altor acte normative.
7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului
Fiind înregistrat de către Biroul Parlamentului, proiectul dat este publicat la
pagina web a Parlamentului Republicii Moldova www.parlament.md în rubrica
„Procesul legislativ” – Proiecte de acte legislative. Ulterior proiectul va fi
transmis spre examinare și expertizare în modul stabilit de legislația în vigoare.

16
Deputați în Parlament

Ina COȘERU

17