Sunteți pe pagina 1din 2

FIŞA POSTULUI

Denumirea postului: Tinichigiu Cod COR: 721303


Departament: Mecanic
Relaţii ierarhice:
- se subordonează şefului de secţie;
- coordonează muncitorii şi şefii de brigadă sau echipă.
Relaţii de colaborare: cu compartimentele funcţionale ale secţiei
Atribuţii şi sarcini specifice:
- taie după tipare măsuri şi forme pe foaia de tablă
- lucrează cu foaia de tabla, fie prin folosirea maşinilor fie cu ajutorul ustensilelor manuale
efectuează îmbinarea componentelor prin sudare, nituire sau sudura electrică;
- lucreze pe maşini specializate sau pe linii de producţie pentru prelucrarea foliilor de metal;
- realizează componente din tabla plane sau de anumite forme cum sunt tuburi de ventilaţie,
coturi, pâlnii şi piese auxiliare, containere din tablă sau capace;
- asamblează sistemele de aer condiţionat complete şi le testează;
- conduce vehicule pentru transportul componentelor din tablă.

Responsabilităţile postului:
Legat de activităţile specifice, răspunde de:
- calitatea şi operativitatea executării produselor;
Legat de disciplina muncii, răspunde de :
- îmbunătăţirea permanentă a pregătirii sale profesionale şi de specialitate;
- păstrarea confidenţialităţii informaţiilor şi a documentelor legate de firmă;
- păstrarea în bune condiţii a echipamentelor alocate şi utilizarea resurselor existente
exclusiv în interesul firmei;
- respectă prevederile normativelor interne şi procedurile de lucru privitoare la postul său;
- asigurarea respectării normelor de sănătate, securitate şi igienă în muncă, normelor de
prevenire şi stingere a incendiilor şi acţiune în caz de urgenţă, normelor de protecţie a
mediului înconjurător în zona sa de responsabilitate;
- utilizarea, păstrarea şi întreţinerea echipamentelor de protecţie şi a echipamentelor de
intervenţie în caz de urgenţă în zona sa de responsabilitate;
Autoritatea postului:
utilizează materiale şi instrumente specifice puse la dispoziţie de firmă:
- cutite,
- pliatoare,
- ciocane,
- echipamente de masurat, de sudura,
- ciocane de lipit
- alte ustensile manuale pentru lucrul cu foaia de tabla.
Condiţiile de muncă:
Mediul de lucru este poluat fonic iar în cazul muncii desfăşurate pe şantiere, sunt inevitabile
praful si obiectele greu accesibile precum şi condiţiile de vreme schimbătoare.
Munca se desfăşoară la sediu.
Manevrele se execută manual şi / sau automatizat, individual/ în echipă.
Program de lucru : program normal de lucru.

Specificaţiile postului:
 Nivel de studii: medii de specialitate
 Cursuri de pregătire: tehnice în domeniu
 Experienţă:
- pe post: de preferat minimum 1 an pe un post asemănător
 Cunoştinţe necesare:
a) specifice domeniului de lucru:
- cunoaşterea materiilor prime şi materialelor folosite, condiţiile de păstrare şi
utilizare, normelor de consum specifice;
- cunoaşterea utilajelor şi sculelor precum şi reglarea utilajelor;
- cunoaşterea standardelor de calitate cerute produselor de executat;
b) în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă:
- legislaţia generală şi specifică privind: sănătatea şi securitatea în muncă, prevenirea şi
stingerea incendiilor, regulile de sănătate şi igienă specifice locului de muncă;
- simbolurile de avertizare a pericolelor la locul de muncă;
- echipamentul de protecţie specific;
- echipamentul de stingere a incendiilor;
- planul de evacuare al atelierului, fabricii;
- procedurile de urgenţă, de prim ajutor şi de evacuare.

 Aptitudini şi deprinderi necesare :


- îndemânare, precizie şi rigurozitate în efectuarea operaţiilor specifice;
- atenţie distribuită şi operativitate în acţiune;
- atenţie deosebită în analizarea detaliilor;
- dexteritate fizica si aptitudini pentru lucrul tehnic,
- viziune spaţială,
- condiţie fizică bună.

Prezentul document se constituie în anexa la contractul individual de muncă şi a fost întocmit în 2 exemplare
originale, unul pentru salariat, si unul pentru dosarul său de personal.

Aprobat,
Administrator, Titular de post,
Balteanu Beatrice Ana Maria Sarbu Catalin
Data: 11.09.2017

S-ar putea să vă placă și