Sunteți pe pagina 1din 5
ma wr B Anex& bozitia Primarului General icipiului Chisinau JI - CMC din 01 noiembrie 2021 SA DE ZI a sedintei extraordinare a Consiliului Municipal Chisinau din 04 noiembrie 2021 . Cu privire la numirea dlui Fadei Nagacevschi in functia de Viceprimar al Municipiutui Chisintu RAPORTOR: Ion Ceban, Primar General al municipiului Chisinau Cu privire la alocarea mijloacelor financiare in vederea lichid&rii consecinfelor incendiului din 23.10.2021 RAPORTOR: Vadim Brinzaniuc, pretor al sectorului Buiucani . Cu privire la acceptarea grantului oferit de Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale si Mediului (Bic) RAPORTOR: Vladimir Rosca, sef al Directiei Constructii Capitale . Cu privire la transmiterea documentatiei de proiect Primériei comunei Tanfireni, raionul Anenii Noi RAPORTOR: Vladimir Rosca, sef al Directiei Constructii Capitale . Cu privire la redistribuirea alocafiilor aprobate in anexa nr. 25 la decizia nr. 25/4 din 29.12.2020 a Consiliului Municipal Chisinéu RAPORTOR: Vladimir Rosca, sef al Directiei Constructii Capitale . Cu privire la recepfionarea si transmiterea obiectivelor . Cu privire la recepfionarea si transmiterea obiectivelor la balanja institufiilor publice de invataméant (13 obiective) . Cu privire la receptionarea si transmiterea unor obiective (5 obiective) . Cu privire la recepfionarea si transmiterea obiectivelor la balanja S.A. ,,Ap&-Canal Chisinau” (17 obiective) . Cu privire la receptionarea si transmiterea refelelor la balanga S.A. ,,Ap&-Canal Chisinau” (Budesti) RAPORTOR: Vladimir Rosca, sef al Directiei Constructii Capitale s Informatia privind corectitudinea amplasarii gheretelor ,Moldpresa” RAPORTOR: Roman Vitiuc, sef al Directiei generale economie, comert si turism, 8. Cu privire la transmiterea de catre IM ,,Directia construcfii capitale” a Primariei mun. Chisindu a activelor serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare RAPORTOR: Anatoli Lichii, director general interimar al S.A.,,Apa-Canal” 9. Cu privire la autorizarea comercializarii activelor neutilizate in procesul de productie ale S.A. APA Canal Chisinau” RAPORTOR: Anatol Lichii, director general interimar al S.A.Api - Canal Chisintiu” 10. Cu privire la prelungirea rclafiilor contractuale de comodat 1. Cu privire la prelngirea relafiilor contractuale de comodat a unor inc&peri din Calea Orheiului, 65 (parter), Inspectoratului National de Securitate Public al MAI 2. Cu privire la prelungirea relafiilor contractuale de comodat a unei incfperi din bd. Cuza-Voda, 34 (etajul 2), Asociafiei Obstesti ,,Asociatia Parintilor Elevilor cu Deficiente de Auz”” 3. Cu privire la prelungirea relatiilor contractuale de comodat a unot incdperi din str. Melestiu, 20 lit. M (subsol cu geamuri, etajul 1, antresol) Institufiei Publice Centrul Social Regional ,RENASTEREA” 4. Cu privire la prelungirea relatiilor contractuale de comodat pentru ineaperea din str. Igor Viera, 15/4 lit. A (Soclu) Asociatiei Obstesti ,Societatea Familiilor cu Multi Copii de la 5 Ja 16 din municipiul Chisinau” RAPORTOR: Roman Vitiuc, sef al Directiei generale economie, comert gi turism: 11.Cu privire la efectuarea norarilor de modernizare a sectorului ,,.Legume” din Piata Centrala. RAPORTOR: Ion Pintea, sef al 1.M. ,,Piata Centrala” 12.Cu privire la vanzarea activelor neutilizate ale intreprinderii Municipale ,Piata Centrala”. RAPORTOR: Ion Pintea, sefal 1M. »Piata Centrala” 13.Cu privire la reglementarea moduli de valorificare urbanistica si eliberarea a actelor permisive pentru terenurile private din cadrul cartierelor rezidentiale cu regim mic de fnalsime situate in subzonele fiunctionale urbane de tip ,Re” RAPORTOR: Svetlana Dogotaru, sef al Directiei generale arhitectur’, urbanism i relafii fiunciare 14.Cu privire la transmiterea terenului in proprietate privati . Cu privire la transmiterea in proprietate privat a unui lot de pimént din str. Vitalie Tulnic, Ml, dlui VINEE Baltag 2020 (439 m.p.) Cu privire la transmiterea in proprietate privat’ comuni a lotului de pimént din str. Braila, ll dlui SIEEEIE Cononenco si dnei LIM Glavaya 2020 (922 m.p) 3. Cuprivire la transmiterea in proprietate privat a lotului de pamant din str. Perilor, lH dnei MIME Constantinica si dlui PHIM Gaiciuc 2020 (718 m.p) 4. Cu privire la formarea bunului imobil si transmiterea in proprictate privat comuni a unui lot de pamant din str. M. Lermontov, [ll, dlui THMEIN Tusca si dnei NM Dosca 2016 (1062 m.p) 5. Cu privire Ja transmiterea in proprietate privat comund a lotului de pamant din str. Oituz, fll diui TEE Soloviov si VENI Solovyeva. 2017(1063) 6. Cu privire la transmiterea in proptietate privati comund a unui lot de pémant din str. Vasile Coroban, ll dnelor | Andries si GHEE Muschei. 2020 (718 m.p) 7. Cu privire la transmiterea in proprietate privat’ comuna a unui lot de pam4nt din str. Caramidarilor, MM, dlor Todirasco, VIE Craevschi si dnei SHEEN Craevschi. 2015, 2020(1324 m.p.) 8. Cu privire la transmiterea in proprietate privat’ comuna a lotului de pamént din str-la 1 Aerodromului, {J si str-la 2 Acrodromutui, (I dlor Ml Gogu si I Gogu. 2017(793 mp.) . Cu privire la transmiterea in proprietate privati comuna a lotului de pimant din Drumul Taberei, Mill dnelor EREENEE Mantea, OMEN Ayvaz si dui VEE Moscalencu. 2019(681m.p.) 10.Cu privire la transmiterea in proprietate privat comuna a lotului de pamant din str. Fantanilor, . 2016, 2020(1828 mp.) 11.Cu privire la transmiterea in proprietate privaté comund a unui lot de pamant din str. Plaiului, IM, dlor NEM Ivanov, CUM Ivanov, IN Ivanov si dnei NINE Ivanova. 2029, 2020(740 m.p.) 12.Cu privire la transmiterea in proprietate privati comund a lotului de p&mént din Drumul Crucii, fl dnei SHNEE Covali si dlui VINEE Tasanov. 2019(624 m.p.) 13.Despre operarea unor modificiri_ in configurafia lotului de pamént din str. S. Timogenco, [Ml(proprietar, dt ANN Ciuclea) 2016 (569 mp.) 14.Cu_privire la transmiterea in proprictate privat’ a lotului de pamént din str Bulgara, Mil (beneficiar, dl VEE Sosnoyschi) 2019 (300 m.p.) laa Ro 15.Despre operarea unor modificari in configuratia lotului de pamnt cu numarul cadastral 0100201603 din str. Pietrarilor, ja, (proprietar dl ANNE WI SE) RAPORTOR: Adrian Grigoritchi, sef adjunct al Directici generale arhitectura, urbanism si relatii funciare 15.Cu privire la privatizarea terenului . Cuprivire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat Societ%{ii pe acfiuni “ESTATE GROUP” din str. Feredeului, 4. 0,1299 ha 2015 2. Cu privire la privatizarea terenului din str. Lunca Bacului, 29 aferent obiectivului privat al dlui VINNIE Birca 0,0511 ha 2015 3. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivelor private ale Societafii comerciale "NELIMOT-COM” S.R.L. din Calea Orheiutui, 13. 824 mp. 2013 4. Cu privire la privatizarea terenului din str. Doina, 154/7, aferent obiectivului privat al Societafii cu raspundere limitati ,ACOR-ORIGINAL-COM”. 0,1279 ha 2014 5. Cu privire la modificarea hotarelor Jotului de pmént cu numarul cadastral 0100306333 din str. Uzinelor, 13/A, proprietate privat a Societ&tii cu rispundere limitata ,GTRADE GROUP” RAPORTOR: Adrian Grigorifchi, sef adjunct al Directiei generale arhitectura, urbanism si relafii funciare 16.Privind formarea bunului imobil din str. Mesager, 1 RAPORTOR: Valerin Klimenco, consilier municipal 17.Despre operarea de modificéri in contractul de Finanfare FIN 81.429 Separis N 2011 0448 semnat intre Priméria municipiului Chisinau si Banca European’ de Investiii la 21.09.2012 si in decizia nr.3/5 din 02.04.2013 RAPORTOR: Vitalie Mihalache, sef al Directiei generale transport public si cai de comunicatie 18.Informatia referitor la executarea deciziei CMC nr.13/13 din 04.08.2020 ,,Cu privire la demontarea a barierelor si limitatoarelor de acces de pe sirizile municipiului Chisinau” (demontarea porfii instalate ilegal pe teren municipal, str. Mitropolit Varlaam, 74, demontarea gardului din str. Ismail, 84, e..c.) RAPORTOR: Pavel Rusu, pretor al sectorului Centru 19.Informiatia privind executarea deciziei CMC nr, 8/25 din 18.06.2020 Ca privire a intreprinderea masurilor de recuperare a dreptului de proprietate publicd a municipiului Chisindu asupra terenurilor instrainate in baza hotirérii judecdtoresti din 26.08.2016” RAPORTORTE: Valeriu Bogdan, gef al Direcfiei asistenfa juridica, Igor Vrabie, sef adjunct al Directiei generale arhitecturd, urbanism sirelatii funciare 20.Informatia privind executarea deciziei CMC nr. 6/21 din 04 octombrie 2018 ,Cu privire la reconstruirea izvorului situat in Parcul Valea Morilor” RAPORTOR: Igor Vrabie, sef adjunct al Direcfiei generale athitectur’, urbanism si relatii funciare 21.Informatia privind mersul executarii Programului municipal de reabilitare a infrastructurii aferente curfilor de bloc, inclusiv amenajarea parcarilor RAPORTOR: Vitalie Mihalache, sef al Directiei generale transport public si cai de comunicatie Secretar interimar al constant GLI Adrian Talmaci