Sunteți pe pagina 1din 15

Disciplină opţională

Clasa I
Durata : un an şcolar
Aria curriculară: Limbă şi comunicare

CUFĂRUL
CU POVEŞTI
~~~~~~~~~literatura pentru copii~~~~~~~~~~

PIPP,

Motto : “Copilul se naşte curios în lume şi nerăbdător de a se orienta în ea.Literatura


care îi satisface această pornire îl încantă. Ca să fie opere de artă, scrierile pentru copii trebuie
să intereseze şi pe oamenii maturi, instruiţi. A ieşi din lecturi cu stimă sporită pentru om, acesta
e secretul marilor literaturi pentru copii.”

(George Călinescu)

Locuitori ai lumii poveştilor sunt cei care vorbesc


limba poveştilor .

Locuitori ai lumii poveştilor


suntem , am fost sau vom fi cu toţii .
Lectura cartilor constituie o activitate fundamentala pentru intretinerea conditiei intelectuale ,
imbogatirea cunostintelor şi a limbajului , pentru cunoaşterea indirectă a diferitelor universuri si realitaţi.
Dar pentru că trăim într-o epocă în care televiziunea şi computerul pătrund puternic în viaţa tuturor, dar
mai ales a şcolarului mic, cu influenţe benefice în evoluţia sa , dar şi cu minusuri , mai ales in sfera sa afectivă
consider necesară studierea suplimentară a textelor aparţinând atât literaturii române, cât şi celei universale.
Opţionalul „ Traistuţa cu basme şi poveşti” vine să acopere necesitatea de lectură a micilor şcolari şi
vizează parcurgerea şi înţelegerea unor valoroase opere literare - în proză sau lirice, populare sau culte ,
atractive şi accesibile, ca mesaj vârstei elevilor.
Ajutând elevii să se aplece cu răbdare şi interes asupra textului literar, sperăm ca în viaţa lor prezentă,
dar şi viitoare, cartea va ocupa un loc meritat devenind ,, prietenul “ lor nedespărţit .
Deşi nu ştie să citească, elevul poate descoperi frumuseţea şi înţelepciunea textului literar prin
intermediul învăţătorului, al familiei, al colegilor care ştiu deja să citească .
Prin acest opţional se doreşte atragerea spre carte a copiilor pentru a descoperi misterele ascunse între
copertele acestora.
Literatura pentru copii este o sursă de îmbogăţire spirituală, ea dispunând de valenţe multiple estetice şi
morale sigure, cultivându-le copiilor sentimentele alese prin modelele oferite de textele selectate sau învăţându-i
pe aceştia să dezaprobe modelele negative întâlnite , lărgindu - le aria de cunoaştere.
Elevii mici sunt ajutaţi să diferenţieze binele de rău, să îşi ia drept model personaje pozitive, să
aprecieze calităţile şi să critice greşelile şi năravurile personajelor negative.
Prin realizarea acestui opţional se urmăreşte formarea şi dezvoltarea personalităţii copiilor, dar şi
dezvoltarea unor aptitudini literare , descoperirea placerii cititului , o îndrăgirii cărţilor.
Literatura pentru copii nu este doar frumoasă, dar îi şi trimite pe aceştia într-o lume „ de poveste”, căci
vor trăi profund alături de Feţi-Frumoşi şi de Ilene Cosânzene, de oameni cu minţi ascuţite, de animale
cunoscute şi de altele cu puteri nemărginite.
Cândva mirific, acest univers al cărţii trebuie redescoperit de către micii şcolari, prin iniţierea şi
parcurgerea unor teme interesante, bogate în conţinut informaţional, cu valenţe formative şi capabile să readucă
în conştiinţa lor adevăratul sens al copilăriei cu sentimente , aspiraţii şi îndrăzneli ca o înaripare entuziastă cu
idealuri înalte.
Din acest motiv, am ales ca prin textele în proză şi în versuri, prin lumea fascinantă a poveştilor şi
poeziilor, prin personajele atât de îndrăgite elevilor, să-i ajut pe aceştia să-şi învingă sentimentele de teamă şi
inhibiţie, să gândească logic, dezvoltând în acest mod, cât mai mult posibil, capacitatea de exprimare orală.
Elevii dobândesc deprinderi de receptare corectă a textului audiat, de folosire precisă şi nuanţată a cuvintelor, de
formulare clară şi personală a unor mesaje proprii, de argumentare a unui punct de vedere.
Opţionalul propus le oferă elevilor şansa de a-şi cultiva capacitatea de audiere şi receptare, imaginaţia,
fantezia, creativitatea, exprimarea corectă şi nuanţată şi vine în întâmpinarea cerinţelor din mai multe direcţii :
interesul elevilor , dorinţa părinţilor şi nu în ultimul rând ,asigurarea viitorului societăţii cu o generaţie avansată
din punct de vedere moral .
COMPETENȚE GENERALE

1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral


2. Receptarea unui mesaj literar și exprimarea acestuia prin limbaj artistic
3. Dezvoltarea capacității imaginative și creative
4. Dezvoltarea motivaţiei și a interesului pentru lectură

COMPETENȚE SPECIFICE ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

1. Dezvoltarea capacității de receptare a mesajului oral

- stabilirea succesiunii intamplarilor si a momentului cel


1.1. Sesizarea mai captivant;
semni-ficației globale a - realizarea unui desen pentru a indica despre ce este vorba
mesajului oral din textul în mesaj
literar - formularea de răspunsuri la înrebări despre conținutul
unui text audiat
1.2. Desprinderea - lectură după una sau mai multe ilustrații;
semni-ficației globale a - exerciţii de formulare de propoziţii;
mesajului literar din - formularea de răspunsuri scurte, evidențiind semnificația
lecturarea imaginilor globală a mesajului literar
- exerciţii de identificare a personajelor;
1.3. Identificarea
- exerciţii de enumerare și de comparare a
carac-teristicilor unui
caracteristicilor personajelor;
personaj din textele
- jocuri de rol;
literare audiate
- jocuri de simulare
1.4. Manifestarea - exerciţii de ascultare activă a interlocutorului;
curio-zității față de - izionarea unor filme pentru copii;
receptarea semnificației - audierea unor povești citite sau înregistrate
mesajelor orale

2. Receptarea unui mesaj literar și exprimarea acestuia prin limbaj artistic


2.1. Redarea - exerciţii de povestire a întâmplărilor din text;
conţinutului textului într-o - exerciţii de delimitare a momentelor unei acţiuni;
formulare proprie, care să - desprinderea mesajului poeziei cu ajutorul învățătorului;
cuprindă momentele - redarea conținutului textului prin intermediul desenului
semnificative
- exprimarea răspunsului la anumite întrebări cu
2.2. Exprimarea de
ajutoruldesenului sau prin simboluri;
idei, trăiri personale prin
- confecționarea unei mini-cărți cu imaini din poveștile
intermediul limbajului
audiate
artistic
- crearea de povestiri în grup, spus și ilustrate de copii
- realizarea unor lucrări în care să se asocieze
2.3. Asocierea unor
elemente
ele-mente simple de ex-
de exprimare plastică, cu alte forme de exprimare artistică
primare prin intermediul
(ex.: ilustrarea unei poveşti cunoscute prin desen)
artelor vizuale, cu
- realizarea de scurte dramatizări (fragmente din poveşti).
alte forme de exprimare:
- realizarea unor lucrări în perechi/ grup, cu utilitate pentru
muzică și literatură
toţi membrii grupului: puzzle, cărţi de joc, loto cu imagini etc.
2.4. Manifestarea - exerciţii de interpretare a textului literar, exprimând
iniţia-tivei în comunicare pro-priile păreri, idei, sentimente;
față de situaţii prezentate - discuţii și dezbateri în grup.
în textul literar
3. Dezvoltarea capacitatii imaginative si creative

3.1. Imaginarea - realizarea unor dialoguri improvizate pe teme legate de


unor întâmplări și fapte textul literar;
pre-zentate în textele - jocuri de mimică;
literare - interpretarea unui rol în mai multe variante.
3.2. Exprimarea - jocuri de rol;
trăirilor interioare ale - jocuri de simulare;
personaje-lor din textul - interpretarea unui rol în mai multe variante;
literar - audierea unei povești, însoțită de răsfoirea cărții ce
conține textul și observarea imaginilor
3.3. Deosebirea - exerciţii de diferenţiere a însusirilor obişnuite de
însuși-rilor obişnuite de cele neobişnuite;
cele neobişnuite -exerciţii de atribuire a unor însușiri obişnuite și/sau
neobişnuite unor obiecte.
- exerciţii de completare sau modificare a secvenţelor
3.4. Crearea de
textului;
mesaje și compoziţii
- exerciţii de alcătuire a unor compoziţii după model sau
artistice
libere.

4. Dezvoltarea motivației și a interesului pentru lectură

4.1. Manifestarea - audierea unor povești citite, înregistrate sau povestite de


intere-sului pentru lectura adulți;
unor texte literare variate - exerciţii de organizare a unei biblioteci a clasei.
4.2. Formarea - conversații scurte în grup, pe baza unui text audiat sau a
deprinde-rilor și unei imagini
atitudinilor pozitive față - crearea de povești imaginare pornind de la idei sau
de actul lecturii imagini create de copii
4.3. Valorificarea - exerciţii de comparare a unor întâmplari din textele
in activitatea cotidiana a citite, cu situaţii din viata cotidiană;
informaţiilor dobândite - exerciţii de recitare a unor poezii;
din texte literare - exerciţii de folosire a unor proverbe si zicători.
- exerciţii de exemplificare a creaţiilor literare cu
4.4. Manifestarea tematica asemănătoare textului studiat;
curio-zităţii faţă de -vizionarea de fragmente din filme de desene animate, cu
mesajele literare transmise caracter educativ.
prin limbaj artistic - vizionarea de spectacole de teatru şi teatru de păpuşi,
adecvate vârstei.

CONȚINUTURI:

 Texte din literatura pentru copii, română și universală, adecvate particularitaţilor de vârsta ale elevilor
 Jocuri didactice ce îmbină tehnici variate, în funcţie de materialele folosite: dactilopictură, amprentare
pe pânză; desen pe nisip; colaj; lucru cu materiale din natură
 Acte de vorbire: a prezenta personajele lecturii audiate, a identifica un obiect, o persoană, a cere și a da
informații despre textul lecturat, a formula o idee, a recunoaște personajele pozitive și negative
 Elemente de construcție a comunicării
 Texte literare pentru copii (texte de mică întindere): basme, poveşti, poezii, fabule, povestiri
 Dramatizări audio şi video a unor texte literare pentru copii
 Prezentări Power Point a unor poveşti ilustrate
MODALITĂŢI DE EVALUARE:

Strategia evaluării cuprinde mai multe forme de verificare, metode şi procedee de examinare. Acestea
pot fi clasificate astfel:
 observarea curentă a comportamentului de învăţare al elevilor;
 diferite tipuri de probe (orale, scrise, practice);
 analiza rezultatelor diverselor activităţi ale elevilor (proiect, , portofoliu etc.).
În cadrul opţionalului aplicat vom utiliza atât metodele tradiţionale de evaluare cât şi metode alternative.
Evaluarea este orientată pe lucrul în echipă şi pe învăţarea prin cooperare în vederea stimulării iniţiativei şi a
spiritului întreprinzător al elevilor, realizându-se prin:
 Portofoliul clasei
 Portofoliul individual al fiecărui elev;
 Probe orale şi probe practice ( desene).
 Jocuri de rol;
 Dramatizări;
 Expoziţii de desen la nivelul clasei şi al şcolii;
 Concursuri şi momente cultural-artistice.
PLANIFICARE ANUALĂ

Nr. Unitatea de invatare Obiective de Continuturi Nr. Observatii


Crt. referinta ore
1 Din poveştile lui Ion Creangă 1.1 - Ce sunt basmele?
 Capra cu trei iezi 1.2 - Audiere;
 Punguţa cu doi bani 1.3 - Vizionarea filmului;
 Ursul păcalit de vulpe 2.1 - Lecturare;
 Harap- Alb 2.2 - Repovestire;
 Fata babei şi fata moşneagului 2.3 - Dramatizare;
- Realizarea unor tablouri plastice;
- Evaluare sumativa.
2 Texte despre Moş Craciun 1.1 - Cine este Moş Craciun?
 Poezia: ,,Scrisoare” de Otilia 1.2 - Audiere;
Cazimir 1.3 - Vizionarea filmului;
 Obiceiuri şi tradiţii de Crăciun 2.1 - Lecturare;
 Filmul: ,,Barbie în Colinda de 2.2 - Repovestire;
Craciun’’ 2.3 - Dramatizare;
- Evaluare sumativa.
3 Copilul şi copilăria 1.1 - Lecturare;
Text în proză-Fraţii Grimm: 1.2 - Audiere;
 Hansel şi Gretel 2.1 - Vizionarea filmului;
 Cenuşăreasa 2.3 - Realizarea de momente spontane de interpretare.
 Alba ca Zăpada 3.1 - Realizarea de compoziţii plastice;
- Evaluare sumativa.
4 Poveşti şi basme din literatura universală 1.1 - Lecturare;
 Scufiţa Roşie - Charles Perault 1.2 - Audiere;
 Motanul încălţat -Charles Perault 1.3 - Vizionarea filmului;
 Lebedele sălbatice – H. Ch. 2.1 - Povestire;
Andersen 2.2 - Repovestire;
 Fetița cu chibrituri – H. Ch. 2.3 - Momente dramatice;
Andersen - Realizarea unor tablouri;
- Evaluare sumativa.
 Cei trei purceluşi - Serghei Mihailov
5 Prietenii necuvântători 1.1 - Lecturare;
 Gospodina 1.2 - Memorare;
 Zdreanţă 1.3 - Realizarea de compozitii plastice;
 Povestea gâştelor 2.1 - Completarea unui rebus;
2.2 - Discutarea unor anumite trăsături de caracter;
2.3 - Evaluare sumativa.
6 Din înţelepciunea populară 1.1 - Lecturare;
 Proverbe, zicători despre muncă şi 1.2 - Memorare;
învăţătură 2.1 - Pantomima;
 Ghicitori despre anotimpuri şi 2.3 - Realizarea de compozitii plastice;
vieţuitoare 3.1 - Discutarea unor anumite trăsături de caracter;
- Evaluare sumativa.
PLANIFICAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE

♣ Unitatea de învăţare 1: DIN POVEŞTILE LUI ION CREANGĂ


Nr.ore: 11 ore

Data Conţinuturi Ob. Evaluare


( detalieri) ref. Activităţi de învăţare Resurse -instrumente
● Din poveştile 1.1. • citirea expresivă de către învăţător a Materiale: • observarea
lui Ion textelor literare • texte suport curentă
Creangă: 1.2. • audierea textului de pe casetă audio • casete audio
♦ Capra cu trei • identificarea şi explicarea cuvintelor • imagini din • evaluarea
iezi 1.3. şi expresiilor necunoscute lecturi curentă
• prezentarea unor imagini şi • desene de
2.1. identificarea momentelor acţiunii colorat •
♦ Punguţa cu • identificarea personajelor • creioane autoevaluarea
doi bani 2.2. principale/secundare colorate
• exerciţii de ,, citire” a imaginilor şi de • fişe de lucru • aprecierea
2.3. adecvare a acestora la textul audiat • CD-uri cu filme verbală
♦ Ursul păcălit • exerciţii de ordonare a imaginilor • videoproiector
de vulpe corespunzătoare firului epic Procedurale: • observarea
dintr-un text cunoscut • citirea curentă
• exerciţii de povestire orală a textului explicativă • evaluarea
♦ Fata babei şi sau a unui fragment, cu sau fără • conversaţia curentă
fata ajutorul învăţătorului, urmărind firul • povestirea •
moşnegului logic al întâmplărilor • repovestirea autoevaluarea
• valorificarea conţinutului textului din • jocul didactic • aprecierea
♦Harap - Alb punct de vedere educativ • act.frontală verbală
• exerciţii de povestire / repovestire a • act.individuală
textelor audiate (fragmente)
• exerciţii de reprezentare prin desen a
unor secvenţe din text
• dramatizare
• joc didactic – Rcunoaşte personajul!;
Recunoaşte lectura!
• joc de rol
• ghicitori
• vizionarea unor filme de desene
animate
A.T. – Povestim şi colorăm!

● Evaluare 2.3. • povestirea orală a unui fragment din • activitate


– capacitatea de 3.1. lecturile studiate individuală • probă orală
povestire a unui • identificarea lecturii după imagini
text cunoscut • identificarea personajului după
descrierea învăţătorului
♣ Unitatea de învăţare 2: Texte despre Moş Craciun
Nr.ore: 4 ore
Data Conţinuturi Ob. Evaluare
( detalieri) ref. Activităţi de învăţare Resurse -instrumente
Scrisoare de 1.1. • ex. de audiere a textului conversaţia, • observarea
Otilia Cazimir • formulare de întrebări şi răspunsuri observaţia, sistematică
1.2. vizând textul audiat exerciţiul, jocul
• identificarea personajelor şi didactic
1.3. exprimarea propriilor opinii referitor la activ. frontal • evaluarea
acţiunile acestora curentă
2.1. • ex. de memorare şi recitare expresivă • probă orală
• ex. de dicţie conversaţia,
Obiceiuri şi 2.2. observaţia,
tradiţii de • ex. de audiere a unor texte specifice exerciţiul, jocul • autoevaluarea
Crăciun 2.3. Crăciunului didactic
• pregătirea unui moment artistic activ. front
observaţia • aprecierea
Filmul: ,,Barbie conversaţia verbală
în Colinda de • vizionarea filmului
Crăciun” • discuţii despre spiritul Crăciunului

● Evaluare • realizarea unui montaj de colinde şi • act.frontală • probă orală


sumativă obiceiuri româneşti
• prezenterea unor tradiţii şi obiceiuri
specific Crăciunui în lume

♣ Unitatea de învăţare 3: Copilul şi copilăria – Fraţii Grimm


Nr.ore: 4 ore

Data Conţinuturi Ob. Evaluare


( detalieri) ref. Activităţi de învăţare Resurse -instrumente
• citirea expresivă de către învăţător a Materiale: • observarea
♦Hansel şi 1.1. textelor literare • texte suport curentă
Gretel • audierea textului de pe casetă audio • casete audio
1.2. • identificarea şi explicarea cuvintelor • imagini din
şi expresiilor necunoscute lecturi • evaluarea
2.1. • prezentarea unor imagini şi • desene de curentă
identificarea momentelor acţiunii colorat
2.3. • identificarea personajelor • creioane
♦Cenuşăreasa principale/secundare colorate •
3.1. • exerciţii de ,, citire” a imaginilor şi • fişe de lucru autoevaluarea
de adecvare a acestora la textul audiat
• exerciţii de ordonare a imaginilor Procedurale:
corespunzătoare firului epic • citirea • aprecierea
dintr-un text cunoscut explicativă verbală
♦Alba ca • exerciţii de povestire orală a textului • conversaţia
Zăpada sau a unui fragment, cu sau fără • povestirea
ajutorul învăţătorului, urmărind firul • repovestirea
logic al întâmplărilor • jocul didactic
• valorificarea conţinutului textului din • act.frontală
punct de vedere educativ • act.individuală
• exerciţii de povestire / repovestire a
textelor audiate (fragmente)
• exerciţii de reprezentare prin desen a
unor secvenţe din text
• exerciţii de memorare şi recitare a
versurilor
• dramatizare
• joc didactic – Rcunoaşte personajul!;
Recunoaşte lectura!
• joc de rol
• ghicitori
A.T. – Povestim şi colorăm!
● Evaluare • recitarea unor versuri învăţate • act.individuală • probă orală
sumativă anterior,unându-se accent pe intonaţie
• redarea ( povestirea) conţinutului
basmului

♣ Unitatea de învăţare 4: Poveşti şi basme din literatura universală


Nr.ore: 6 ore

Data Conţinuturi Ob. Evaluare


( detalieri) ref. Activităţi de învăţare Resurse -instrumente
♦ Scufiţa 1.1. • citirea expresivă de către învăţător a Materiale: • observarea
Roşie,după 1.2. textelor literare • texte suport curentă
Ch.Perault 1.3. • audierea textului de pe casetă audio • casete audio
2.1. • identificarea şi explicarea cuvintelor • imagini din
2.2. şi expresiilor necunoscute lecturi
2.3. • prezentarea unor imagini şi • desene de • evaluarea
♦ Motanul identificarea momentelor acţiunii colorat curentă
încălţat, după • identificarea personajelor • creioane
Ch.Perault principale/secundare colorate
• exerciţii de ,, citire” a imaginilor şi de • fişe de lucru
adecvare a acestora la textul audiat • CD-uri cu filme •
• exerciţii de ordonare a imaginilor • videoproiector autoevaluarea
♦ Lebedele corespunzătoare firului epic Procedurale:
sălbatice de H. dintr-un text cunoscut • citirea
Ch. Andersen • exerciţii de povestire orală a textului explicativă
sau a unui fragment, cu sau fără • conversaţia • aprecierea
ajutorul învăţătorului, urmărind firul • povestirea verbală
♦ Fetiţa cu logic al întâmplărilor • repovestirea
chibrituri de H. • valorificarea conţinutului textului din • jocul didactic
Ch. Andersen punct de vedere educativ • act.frontală
• exerciţii de povestire / repovestire a • act.individuală
textelor audiate (fragmente)
• exerciţii de reprezentare prin desen a
♦ Cei trei unor secvenţe din text
purceluşi de S. • dramatizare
Mihailov • joc didactic – Rcunoaşte personajul!;
Recunoaşte lectura!
• joc de rol
• ghicitori
• vizionarea unor filme de desene
animate
A.T. – Povestim şi colorăm!
● Evaluare 2.3. • povestirea orală a unui fragment din • act.individuală • probă orală
– capacitatea de 3.1. lecturile studiate
po- • identificarea lecturii după imagini
vestire a unui • identificarea personajului după
text cunoscut descrierea învăţătorului

♣ Unitatea de învăţare 5: Prieteni necuvântători


Nr.ore: 4 ore
Data Conţinuturi Ob. Evaluare
( detalieri) ref. Activităţi de învăţare Resurse -instrumente
♦ Text liric: • exerciţii de ,, citire” a imaginilor şi • fişe de lucru • observarea
Gospodina,de de adecvare a acestora la textul audiat curentă
Otilia Cazimir 1.1. • exerciţii de ordonare a imaginilor Procedurale:
corespunzătoare firului epic • citirea
dintr-un text cunoscut explicativă • evaluarea
♦Text liric: 1.2. • exerciţii de povestire orală a textului • conversaţia curentă
Zdreanţă, de sau a unui fragment, cu sau fără • povestirea
Tudor Arghezi ajutorul învăţătorului, urmărind firul • repovestirea
1.3. logic al întâmplărilor • jocul didactic •
• valorificarea conţinutului textului din • act.frontală autoevaluarea
punct de vedere educativ • act.individuală
♦ Povestea 2.3. • exerciţii de povestire / repovestire a
gâştelor,de textelor audiate (fragmente) • aprecierea
George Coşbuc • exerciţii de reprezentare prin desen a verbală
unor secvenţe din text
• exerciţii de memorare şi recitare a
versurilor
• joc didactic – Rcunoaşte
personajul!; Recunoaşte lectura!
• joc de rol
• ghicitori
A.T. – Povestim şi colorăm!
- interpretarea unor cântece
● Evaluare • recitarea unor versuri învăţate • act.individuală • probă orală
sumativă anterior,unându-se accent pe intonaţie
• redarea ( povestirea) conţinutului
textului epic

♣ Unitatea de învăţare 6: Din înţelepciunea populară


Nr.ore: 4 ore
Data Conţinuturi Ob. Evaluare
( detalieri) ref. Activităţi de învăţare Resurse -instrumente
♦ 1.1. • lecturarea unor proverbe,zicători şi Materiale: • observarea
Proverbe,zicători 1.2. ghicitori, având tematică diferită • texte suport curentă
despre muncă, • explicarea înţelesului unor zicători • casete audio
învăţătură şi proverbe • imagini • evaluarea
♦ Ghicitori despre • identificarea, prin analogie, a unui • desene de curentă
anotimpuri şi fapt real din viaţa de zi cu zi colorat
vieţuitoare • identificarea obiectului / fiinţei/ • creioane
anotimpului din descrierea cuprinsă colorate •
în ghicitori • fişe de lucru autoevaluarea
• ecerciţii de memorare şi recitare a Procedurale:
unor proverbe,zicători şi ghicitori • citirea
A.T. – joc didactic Recunoaşte explicativă
animalul! • conversaţia • aprecierea
- realizarea unor desene • jocul didactic verbală
- interpretarea unor cântece • act.frontală
despre animale şi anotimpuri • act.individuală

BIBLIOGRAFIE:

* G. Munteanu, E. Bolog - ,,Literatura pentru copii”, E.D.P., Bucureşti, 1994;


* Elena Petroaia, Dumitru D. Pârâială, Viorica Pârâială – ,,Discipline opţionale la clasele
I-IV”, Colecţia Collegium, Editura Polirom, Iaşi, 2000;
* Lidia Ţugulan, Maria Florea. Literatură pentru copii. E.D.P, Bucureşti, 1992;
* * * * Lecturi suplimentare pentru clasa I, Editura Coresi, Bucureşti, 1998;
www. didactic.ro

S-ar putea să vă placă și