Sunteți pe pagina 1din 274

Ion

Albulescu

Pedagogii alternative

ALL
2014
Această carte în format digital intră sub incidența drepturilor de autor și a fost creată
exclusiv pentru a fi citită utilizând dispozitivul personal pe care a fost descărcată. Oricare
alte metode de utilizare, dintre care fac parte împrumutul sau schimbul, reproducerea
integrală sau parțială a textului, punerea acestuia la dispoziția publicului, inclusiv prin
intermediul Internetului sau a rețelelor de calculatoare, stocarea permanentă sau
temporară pe dispozitive sau sisteme – altele decât cele pe care a fost descărcată – care
permit recuperarea informațiilor, revânzarea sau comercializarea sub orice formă a
acestui text, precum și alte fapte similare, săvârșite fără acordul scris al persoanei care
deține drepturile de autor, sunt o încălcare a legislației referitoare la proprietatea
intelectuală și vor fi pedepsite penal și/sau civil în conformitate cu legile în vigoare.

PEDAGOGII ALTERNATIVE
Ion Albulescu
Copyright © 2014 Editura ALL

ISBN ePub: 978-606-587-326-1


ISBN PDF: 978-606-587-327-8
ISBN Print: 978-606-587-197-7

Redactare: Ana-Maria Datcu


Tehnoredactare: Claudiu Isopescul
Corectură: Simona Nicolae
Design copertă: Alexandru Novac

Editura ALL
Bd. Constructorilor nr. 20A, et. 3,
sector 6, cod 060512, București
Tel.: 021 402 26 00
Fax: 021 402 26 10

Distribuție:
021 402 26 30; 021 402 26 33

Comenzi:
comenzi@all.ro

www.all.ro
Lectura digitală protejează mediul

Versiune digitală realizată de elefant.ro


Cuvânt înainte
Cu câteva secole în urmă, pedagogul ceh Jan-Amos Comenius
pleda, în cunoscuta sa lucrare Didactica magna (1632), pentru
organizarea învățământului pe clase și pe lecții. Datorită
avantajelor pe care le prezenta, acest mod de organizare s-a impus
ulterior în practica școlară din întreaga lume. În învățământul
tradițional de tip comeinian gruparea elevilor se face pe clase, elevii
unei clase având aproximativ aceeași vârstă și același nivel de
dezvoltare. Conținutul învățământului este structurat pe discipline,
repartizate pe ani de studiu și pe cicluri de învățământ. Conținutul
fiecărei discipline școlare este stabilit printr-o programă proprie,
stabilită pentru fiecare an de studiu, și este structurat în teme,
capitole, subcapitole. Trecerea dintr-o clasă în alta se realizează
anual, pe baza promovării tuturor disciplinelor studiate. Activitățile
zilnice se desfășoară conform unui orar fix, în care disciplinele se
succed în unități de timp egale și alternează cu pauzele. Procesul de
instruire și educare se realizează prin intermediul lecțiilor și al
altor tipuri de activități didactice, desfășurate cu toți elevii. Fiecare
lecție reprezintă un tot unitar, un întreg, subordonat unui scop bine
determinat.
În paralel cu extinderea și îmbunătățirea sistemului de
organizare a învățământului pe clase și pe lecții au fost concepute și
alte forme de organizare, fiecare dintre acestea aducând schimbări
în structura și funcționalitatea activității școlare: structurarea
conținutului instruirii, gruparea elevilor (sub aspectul dimensiunii
colectivității școlare și al componenței acesteia), organizarea
activității, determinarea progreselor elevilor pe parcursul
școlarității, evaluarea, promovarea, natura relației pedagogice
profesor-elev etc. La apariția unor astfel de schimbări au contribuit
nu numai nevoile practice și dezvoltările din domeniul teoriei
pedagogice, ci și rezultatele unor abordări din psihologie, pediatrie,
filosofie, sociologie, teoria comunicării, care au dus la noi moduri
de înțelegere a ființei umane și, implicit, a semnificației și
obiectivelor educației.
Prima alternativă la sistemul comeinian de învățământ a apărut
la începutul secolului al XIX-lea, când în unele țări, începând cu
Anglia, a fost introdus „sistemul monitorial“ sau Bell-Lancaster,
după numele celor care l-au inițiat, pedagogii Andrew Bell și Joseph
Lancaster. În acest sistem profesorul lucra direct doar cu un grup
de 12-15 elevi, numiți „monitori“, care, la rândul lor, lucrau apoi
fiecare cu câte un grup de elevi, pe care îl aveau în grijă. În acest fel,
un singur profesor lucra, prin intermediul monitorilor, cu
aproximativ 200 de elevi. Deși prezenta numeroase neajunsuri,
îndeosebi din cauza faptului că instruirea elevilor nu se realiza
direct de către profesor, acest sistem de organizare a cunoscut o
răspândire destul de mare întrucât numărul profesorilor era
insuficient. El a fost pe larg aplicat și în Principatele Române, până
la Legea învățământului elementar din 1864. În Moldova, sistemul
monitorial a fost promovat de către Gheorghe Cleobulos prin
lucrarea sa Tabele pedagogice după metoda învățăturii reciproce sau
alilo-didactice. Cleobulos a înființat la Iași, cu aprobarea Epitropiei,
o școală de limbă greacă în care dascălii se inițiau în utilizarea
acestui sistem. Metoda s-a răspândit destul de repede în școlile
grecești din București și apoi în acelea cu predare în limba română
din toată țara, inclusiv în Transilvania. Elevii lui Gheorghe Lazăr –
Eliade Rădulescu, Theodor Paladi, Grigore Pleșoianu și alții – au
promovat și ei acest sistem. În 1824, Theodor Paladi a publicat o
broșură explicativă cu privire la utilizarea acestei metode, căreia i
se mai spunea și „metoda lancastrică“ sau „împrumutata
învățătură“.1
Acestei alternative i-au urmat altele, apărute în primele decenii
ale secolului XX, mai ales datorită spiritului novator al curentului
pedagogic „Educația nouă“. Pedagogi precum Maria Montessori,
Célestin Freinet sau Peter Petersen au dezvoltat la acea vreme
modele educaționale menite să depășească limitele sistemului
tradițional de învățământ. Ideile lor au fost asimilate de către
pedagogii români și, fapt semnificativ, au fost aplicate experimental
în diverse școli. Sub influența curentului pedagogic progresivist, și
în SUA apăreau în acea perioadă metode noi: Planul Dalton,
Sistemul Winnetka, Metoda proiectelor. O parte dintre inovațiile
aduse de aceste alternative educaționale s-au perpetuat,
pătrunzând și în sistemul tradițional de învățământ, în care se
regăsesc și astăzi: individualizarea muncii elevilor, metoda
proiectelor, centrele de interes etc.
După o îndelungată perioadă de uniformizare a învățământului
din țara noastră, în ultimele două decenii au fost reglementate legal
și promovate mai multe alternative la sistemul tradițional de
învățământ: pedagogiile Montessori, Waldorf, curativă, Freinet,
Planul Jena, Programul Step-by-Step. Într-o perioadă relativ scurtă
de timp, acestea s-au dezvoltat semnificativ, antrenând un număr
din ce în ce mai mare de elevi și de cadre didactice. Aceste
alternative educaționale oferă „profiluri particularizate de școală“,
flexibile, deschise comunicării și colaborării cu toți partenerii
educaționali, care vin în întâmpinarea nevoilor copiilor, cadrelor
didactice și părinților.2 Ele promovează dezvoltarea holistică a
personalității copiilor, diferențierea și individualizarea în procesul
de învățământ, instituirea unor relații sociale optime între toți
membrii comunității educaționale. Desigur, existența diferitelor
alternative este benefică pentru un sistem de învățământ dinamic și
deschis, ele punând în evidență și valorificând, într-o perspectivă
proprie, specifică, aspecte mai puțin vizate în învățământul
tradițional.
Pedagogiile alternative au pledat încă de la început pentru
existența pluralismului, ca „expresie a libertății și democrației în
domeniul învățământului“3. În raportul din 1996 către UNESCO al
Comisiei Internaționale pentru Educație în secolul XXI se arată că
respectul pentru individualitate și diversitate constituie un
principiu fundamental, care trebuie să ducă la eliminarea oricărui
tip standard de învățământ. Diversificarea tipurilor de învățământ
disponibile permite o mai bună valorificare a diferitelor talente și
vine în întâmpinarea necesităților societății: „Diversele tipuri de
învățământ trebuie să includă atât educația convențională, care se
concentrează mai mult asupra ideilor abstracte și conceptualizării,
cât și abordări care să alterneze școala cu experiențe de muncă,
astfel încât să stimuleze noi înclinații și aptitudini.“4 Alternativele
educaționale propun obiective, forme de organizare a activităților,
conținuturi, strategii de predare-învățare-evaluare și medii școlare
care se îndepărtează, mai mult sau mai puțin, de caracteristicile
unitare ale învățământului tradițional. Desigur, și în cazul lor sunt
avute în vedere finalitățile macro- și microstructurale, precum și
criteriile curriculare care asigură orientările globale ale întregului
sistem de învățământ. În Dictionnaire actuel de l’éducation (1993),
alternativele educaționale sunt definite astfel: „Alternativele
pedagogice reprezintă acele variante de organizare școlară care
conferă diferite soluții de schimbare a preceptelor oficiale, aplicate
într-o anumită epocă sau într-un anumit context.“5 Conceptul
„alternativă educațională“ angajează soluții posibile la eforturile de
corectare a unor deficiențe la nivelul organizării instituției școlare,
de înlocuire a unor forme de organizare a activității, de promovare
a unor strategii didactice eficiente, de restructurare a cadrului de
funcționare a instituției școlare.
Pedagogiile alternative sunt pedagogii de autor, adică valorifică
ideile unor personalități de referință în istoria acestei științe: Maria
Montessori, Rudolf Steiner, Célestin Freinet, Peter Petersen. Ele
promovează modalități de realizare a procesului educațional care
oferă alte variante organizatorice și funcționale decât acelea proprii
școlii tradiționale, ca urmare a unor viziuni de ansamblu diferite
asupra marilor sisteme pedagogice contemporane, precum și
asupra practicilor școlare actuale din lume. Existența mai multor
sisteme nu presupune neapărat negarea sau anularea reciprocă. În
realitate, ele sunt complementare.
Această lucrare le este destinată studenților care urmează
specializări din domeniul „Științele Educației“, dar și cadrelor
didactice interesate de teoria și practica alternativelor educaționale
întâlnite în țara noastră și, nu în ultimul rând, părinților interesați
de un rol mai activ în educarea copiilor lor. Am căutat să prezentăm
în paginile sale concepte de bază, principii de acțiune, strategii și
tehnici de lucru specifice, care se pot constitui în repere de gândire
și acțiune pedagogică.
Autorul

Ilie Popescu-Teiușan, „Învățământul lancasterian în Țara Românească“, în vol. Clasicii


1

pedagogiei universale și gândirea pedagogică românească, coord. Stanciu Stoian, Editura


Didactică și Pedagogică, București, 1966.
Monica Cuciureanu (coord.), Punți de trecere între învățământul tradițional și cel bazat pe
2

modele pedagogice alternative în sistemul românesc de învățământ, Institutul de Științe ale


Educației, București, 2011, p. 8.
Gheorghe Felea, „Alternativele educaționale – între efectul Pygmalion și obsesia Cronos;
3

Pluralismul educațional între patul lui Procust și fluența cratyliană“, în Revista de


pedagogie. Pedagogii alternative, nr. 1-12, 2006, p. 160.
Jacques Delors (coord.), Comoara lăuntrică. Raportul către UNESCO al Comisiei
4

Internaționale pentru Educație în secolul XXI, Editura Polirom, Iași, 2000, p. 18.
Apud Sorin Cristea, Dicționar de termeni pedagogici, Editura Didactică și Pedagogică,
5

București, 1998, p. 12.


I. Pedagogia Montessori
Introducere
La începutul secolului XX, pedagogia tradițională, care pusese în
centrul preocupărilor sale rolul profesorului și conținutul
învățământului, ignorând nevoile specifice copilului și societății,
nu-i mai mulțumea pe mulți dintre cei preocupați de problematica
educației. Critica vechiului sistem de educație, așa cum se realiza el
efectiv, nu a întârziat să apară, vizând îndeosebi intelectualismul
steril prezent în procesul instruirii, nerespectarea vârstei copilului,
slaba preocupare privind pregătirea copiilor pentru viață,
practicarea unor metode de predare preponderent pasive, care
înăbușeau spontaneitatea și inițiativa elevilor etc. În urma unor
astfel de critici și din dorința de modernizare a școlii a apărut
curentul pedagogic „Educația nouă“.
Curentul „Educația nouă“, reprezentat de pedagogi remarcabili
precum Ellen Key, Édouard Claparède, Ovide Decroly, Adolphe
Ferrière, John Dewey, respingea generalizările și abstractizările
premature, frecvente în învățământul vremii, sistematizările
științifice oferite de-a gata în procesul instruirii, conținuturile
ideatice sterile cu care era îndopat elevul sau predicile ținute în
scopul realizării educației morale. Desigur, criticile de acest fel
începuseră mult mai devreme. De pildă, Friedrich Adolf W.
Diesterweg6 vorbea încă de la mijlocul secolului al XIX-lea despre
valoarea formativă a activității personale a copilului, despre
necesitatea diferențierii și individualizării instruirii, despre
utilizarea metodelor interactive, educarea unui copil liber, ferit de
arbitrariul și despotismul dascălului. De fapt, în teoria pedagogică
accentul nu se mai punea de ceva vreme pe dascăl și pe metoda
utilizată de acesta, ci pe activitatea desfășurată de copil, însă în
planul practicii educative o astfel de deplasare de accent era încă
departe de a se îndeplini. Intelectualismul steril, didacticismul sau
autoritatea discreționară a dascălilor continuau să caracterizeze
activitatea școlară. Curentul pedagogic intitulat „Educația nouă“ s-a
dezvoltat pornind de la critica acestor realități și a adus inovații
importante în domeniul educației.
„Educația nouă“ a cunoscut o largă răspândire în primele
decenii ale secolului XX. Noua atitudine față de copil, față de
trebuințele sale oferea perspectiva unei schimbări semnificative a
procesului de educație, așa că a atras numeroși adepți, printre ei
aflându-se și Maria Montessori.7 Instituția de educare a copiilor
preșcolari (Kindergarten) creată de Friedrich W. Fröbel s-a bucurat,
încă de la începutul secolului XX, de o dezvoltare rapidă, însă teoria
pedagogică elaborată de el era din ce în ce mai puțin adecvată
epocii și spiritului nou care își făcea loc în gândirea și practica
pedagogică. Tocmai în aceste condiții a apărut concepția Mariei
Montessori, care continua opera lui Friedrich W. Fröbel, însă o
depășea atât din punct de vedere teoretic, cât și practic.
Concepția pedagogică a Mariei Montessori și modelul
instituțional de educare a copiilor preșcolari propus de ea au
cunoscut destul de repede consacrarea internațională. La noi în
țară au funcționat în perioada interbelică unități preșcolare și
școlare primare de tip Montessori. Prima Școală „Montessori“ s-a
înființat cu titlu experimental în 1934, sub conducerea lui I.R.
Pogoneanu și I. Sulea-Firu, pe lângă Seminarul pedagogic
universitar „Titu Maiorescu“ din București. Prin intermediul a
numeroase traduceri și studii publicate de pedagogi români,
precum Izabela Sadoveanu, I. Sulea-Firu, Apostol Culea, Daniil
Popescu, ideile Mariei Montessori au fost cunoscute și de pedagogii
din țara noastră. Între anii 1930-1940, în România a existat o
adevărată mișcare montessoriană, numeroși reprezentanți ai
învățământului românesc de toate nivelurile luând parte la
cursurile ținute de Maria Montessori și la congresele internaționale
organizate de Asociația Internațională Montessori.8 Nicolae
Titulescu a fost membru în Comitetul de onoare al Asociației
montessorienilor din Anglia, iar din 1933 a activat ca președinte de
onoare al Asociației Montessori din România, care îl avea ca
președinte activ pe Constantin Rădulescu-Motru.
În prezent, în România funcționează Asociația Montessori și mai
multe unități de învățământ preșcolar, care, după 1990, au
îmbrățișat metoda dezvoltată de Maria Montessori.9 În 2010 s-a
deschis Școala primară Montessori din Timișoara, iar apoi cea din
București.10

1. Cunoașterea legilor dezvoltării copilului


Preocupările în domeniul psihiatriei au condus-o pe Maria
Montessori spre studiul copiilor deficienți, în tratarea cărora a
utilizat nu numai metode medicale, ci și metode pedagogice, care,
după propria constatare, pot da rezultate bune în planul dezvoltării
psihice. În urma obținerii unor rezultate pozitive, i-a venit ideea
aplicării în educarea copiilor normali a metodelor folosite pentru
copiii cu deficiențe. Însă pentru ca educația să-și atingă scopurile,
era necesar să se întemeieze pe o cercetare empirică riguroasă, care
să conducă la o bună cunoaștere a copilului, indispensabilă în
practica educațională: „Opera Mariei Montessori este destinată
cunoașterii copilului, descoperirii caracteristicilor, nevoilor și
capacităților esențiale care apar și trebuie să se împlinească pe
parcursul stadiilor de dezvoltare pe care le parcurge orice ființă
umană. Opera sa este opera unui cercetător care observă cu atenție
viața și activitatea copilului pentru a descoperi natura autentică a
acestuia.“11
Convingerea Mariei Montessori referitoare la necesitatea
întemeierii teoriei și practicii pedagogice pe cercetarea empirică
riguroasă trebuie privită într-un context mai larg, acela al apariției
pedagogiei experimentale la începutul secolului XX. Curentul
pozitivist și experimentalist, manifest în știință, pătrundea acum și
în sfera preocupărilor vizând educația, luând amploare încercarea
de constituire a unei pedagogii întemeiate pe experiment. Ca
urmare, a apărut o reacție critică vehementă față de vechea teorie
pedagogică, acuzată că ar fi avut un conținut constituit din norme
deduse exclusiv din scopul educației, furnizat de filosofie. Se critica
și faptul că aceasta își întemeia tezele pe simple observații,
necontrolate prin experimente comparative. Promotorii
experimentului în domeniul educației, printre care s-au distins
Ernst Meumann și Alfred Binet, considerau că pedagogia va deveni
științifică în momentul în care toate tezele sale vor fi formulate sau
confirmate cu ajutorul experimentului, în afara oricărei influențe
filosofice. Ernst Meumann a criticat pedagogia tradițională pentru
caracterul său speculativ, abstract, propunând în locul ei o
„pedagogie de teren“, susținută de fapte, observații și experimente
științifice. În opinia psihologului și pedagogului german, pedagogia
este o știință empirică, în sensul că își întemeiază generalizările pe
observația sistematică și pe experiment. Pentru a servi practica
educațională, teoria pedagogică propune principii și reguli
normative, dar numai fundamentarea științifică experimentală a
acestora îl „pune pe fiecare educator în parte în situația de a se
lămuri în orice clipă asupra fundamentării măsurilor sale
pedagogice“12, altfel spus, îl pune în situația de a ști, de fiecare dată,
de ce trebuie să procedeze într-un anumit fel, și nu în altul.
Francezul Alfred Binet a devenit, prin cercetările întreprinse și prin
considerațiile novatoare asupra educației, unul dintre cei mai
fervenți promotori ai pedagogiei experimentale. Încă în primele
pagini ale lucrării sale Oboseala intelectuală (1898), el critica
pedagogia tradițională, despre care afirma că este rezultatul ideilor
preconcepute, că operează cu afirmații necontrolate, confundând
demonstrațiile riguroase cu trimiterile la operele unor pedagogi
recunoscuți, în care sunt căutate soluții la diversele probleme ale
educației. Totodată, el argumenta în favoarea cercetării
experimentale în educație, considerând că este necesar ca
pedagogia să se întemeieze pe observație și experiență; ea trebuie
să fie, înainte de toate, o știință experimentală. Noua pedagogie
trebuie să se conducă după o metodologie inedită: observația și
experimentul științific. Teoria despre educație trebuie să devină o
știință riguroasă, ceea ce nu este posibil decât cu ajutorul unor
metode științifice.
Despre avantajele constituirii unei pedagogii care să se sprijine
pe astfel de metode, Alfred Binet scria: „Considerată din acest punct
de vedere, pedagogia încetează a fi o artă învechită și profund
plictisitoare. Ea ne permite să ne aplecăm mai mult spre sufletul
copiilor noștri și începe de acum să ne învețe cum trebuie să
procedăm pentru a ne asigura educația memoriei, a judecății și a
voinței.“13 El recomanda să se păstreze din vechea pedagogie
„gustul problemelor reale“ și să se împrumute de la noua pedagogie
orientarea sa experimentală, grija sa de a controla, precizia de care
dă dovadă.
Însă Maria Montessori și-a manifestat nemulțumirea față de
pedagogia experimentală din primele decenii ale secolului XX, pe
care o acuza de faptul că se rezuma la măsurători antropometrice și
la întocmirea unor statistici cu ajutorul cărora erau surprinse doar
semnele exterioare ale dezvoltării psihice a copilului. O bună
cunoaștere a legilor dezvoltării copilului nu poate fi obținută decât
observându-l sistematic pe parcursul realizării procesului educativ
și cu condiția asigurării libertății sale de acțiune, pentru că numai
în libertate copilul se poate manifesta natural. „Dacă o pedagogie
trebuie să se nască din studiul individual al elevului“, scria Maria
Montessori, „ea va proveni numai dintr-un studiu făcut asupra
ființelor libere.“14 O astfel de abordare este frecvent întâlnită la
reprezentanții curentului „Educația nouă“. De exemplu, în lucrarea
Secolul copilului (1900), Ellen Key opunea educației tradiționale,
care îl lipsea pe copil de posibilitatea de a-și manifesta
individualitatea și de a-și dezvolta originalitatea, un fel de
individualism fundamentat pe ideea libertății15. Ea considera că este
necesar un nou sistem de educație, care să pună în centrul
preocupărilor sale copilul și particularitățile proprii vârstei lui. Din
acest motiv trebuie încurajată dezvoltarea unei teorii despre
educație care să se întemeieze pe cunoașterea temeinică a
personalității copilului: „Lucrul cu totul nou în epoca noastră este
studiul psihologiei copilului și teoria educației care derivă de aici.“16
Înscriindu-se în această direcție de gândire, Maria Montessori s-a
folosit de experiment atât pentru cunoașterea copilului, cât și
pentru inovarea metodelor de educație. Cercetările sale s-au
îndreptat îndeosebi asupra copiilor cu vârsta de 0-6 ani, vârstă
numită și „perioada dezvoltării senzoriale“. Ea i-a combătut cu
fermitate pe acei pedagogi și psihologi care considerau că
diferențele de capacitate mintală constatate cu ajutorul testelor ar fi
native, deci imposibil de schimbat prin intermediul educației. Prin
cercetări experimentale, Maria Montessori a dovedit că măsurarea
inteligenței, a aptitudinilor și cunoștințelor copiilor cu ajutorul
testelor – așa cum procedase, de exemplu, Alfred Binet – nu relevă
întotdeauna nivelurile de capacitate nativă, ci nivelurile de
educație, de exercitare a capacităților native. Desigur, factorul
biologic joacă un rol important în devenirea omului, însă
personalitatea umană este și un produs social, un produs al
mediului uman, al relațiilor sociale, al condițiilor materiale și
culturale în care se dezvoltă și care pot frâna sau favoriza și chiar
devia dezvoltarea naturală, normală, armonioasă a potențialităților
existente în fiecare copil. Diferențele dintre copii sunt generate, în
bună măsură, de condițiile materiale și culturale în care au crescut.
Fiecare ființă umană este unică și vine pe lume înzestrată cu
capacități datorită cărora poate să își împlinească propria menire,
aceea de a contribui la progresul umanității. Doar prin educație
individul ajunge să își asume această menire în mod liber și
responsabil. În fiecare copil se află un impuls natural către creștere,
către propria formare. „Sufletul copilului“, arată Maria Montessori,
„nu se dezvoltă la întâmplare, dezvoltarea lui nu se datorează
stimulilor din lumea din afară, ci este călăuzită de sensibilități
speciale, de scurtă durată, care îl conduc și îl fac să câștige calități
deosebite. Deși toate acestea se întâmplă într-o ambianță externă,
ambianța nu are o importanță constructivă; ea oferă numai
mijloacele necesare vieții spirituale. (...) Sensibilitățile acestea
interioare călăuzesc și orânduiesc alegerea celor necesare, a
împrejurărilor favorabile pentru dezvoltare, în ambianța variată.“17
Aceste sensibilități speciale stau la baza raportului dintre copil și
lume, asigurându-i o putere deosebită de a profita de toate situațiile
pentru a crește. Fiecare etapă de dezvoltare este caracterizată de o
anumită nevoie esențială, a cărei satisfacere pregătește drumul
pentru apariția alteia. Dacă respectiva nevoie nu este satisfăcută, nu
se realizează dezvoltarea.
Maria Montessori consideră că dezvoltarea copilului este
susținută de instincte, care se manifestă în anumite perioade,
sarcina educatorului fiind aceea de a crea condițiile optime pentru
satisfacerea lor. Și Friedrich W. Fröbel considera, sub influența
ideilor susținute de Comenius și Pestalozzi, că cea mai bună cale de
educare a omului constă în respectarea legilor naturii, ceea ce
presupune ca educatorul să țină seama în eforturile sale de
instinctele copilului. Copilul este stăpânit de patru instincte: al
activității, al distracției, al curiozității și al intuiției. Primele două
sunt satisfăcute prin jocuri, iar ultimele două prin jucării. Instinctul
către activitate se exteriorizează în dorința permanentă a copilului
de se juca. În lucrarea Educația omului (1826), Friedrich W. Fröbel
aprecia că pentru prima copilărie este nevoie de o școală apropiată
de nevoile naturale ale copilului, de un învățământ al cărui punct
de plecare să îl constituie manifestările naturale, provocate prin
jocul arbitrar, în care să domine activitatea liberă și spontană. Pe
baza unor astfel de considerații, el a ajuns să propună înființarea
unor instituții educative speciale: „grădinile de copii“
(Kindergarten). La rândul său, Maria Montessori considera că omul
nu este bun de la natură, așa cum credea Jean-Jacques Rousseau, și
nici rău din naștere, din cauza păcatului originar, după cum
sugerează Biblia. La apariția sa în lume, omul se află la un „moment
zero“, adică nu este încă ceva. El va deveni bun sau rău în funcție
de împrejurări, va fi produsul acestora, rezultatul relației cu natura
și cu semenii. Sensibilitatea față de elementele exterioare are o
foarte mare importanță în formarea personalității, astfel că Maria
Montessori a definit educația ca ajutor pentru viață; întrucât este
vorba despre viața omului – o viață socială prin excelență –,
educația nu poate fi privită decât ca ajutor social acordat omului în
formarea sa ca ființă socială.
Trăsăturile spirituale sunt aduse la suprafața conștiinței prin
satisfacerea unor instincte. Observând comportamentul spontan al
copiilor, Maria Montessori a constatat că aceștia sunt dominați de
impulsuri irezistibile, care îi determină la anumite acțiuni, diferite
de la o perioadă la alta și având o legătură evidentă cu anumite
necesități ale dezvoltării personalității. În cursul dezvoltării
copilului se manifestă cu intensitate când una, când alta dintre
capacitățile sale naturale, astfel încât numai cunoscând diferitele
perioade ale dezvoltării și adaptând mediul la necesitățile specifice
fiecăreia se poate sprijini dezvoltarea optimă a capacității
respective, temporar active. Inteligența omului se clădește pe
temelia construită de copil în perioadele sale senzitive. De aici
necesitatea de a ajuta dezvoltarea fiecărei laturi a personalității
umane la timpul maximei sale sensibilități și a maximei capacități
de automodelare și autostructurare.

2. Înnoirea metodelor de educație


Pornind de la analiza condițiilor în care se află copilul la școală,
Maria Montessori ajungea la concluzia că este necesară înnoirea
metodelor de educație și instruire. De altfel, ea a numit „metodă“
alternativa educațională pe care a creat-o, sub această denumire
fiind cunoscută și astăzi de cei mai mulți pedagogi, prezentă în
dicționare, enciclopedii și manuale.18 În condițiile de viață și de
educație din școlile tradiționale, constata Maria Montessori, copiii
nu se puteau dezvolta adecvat din punct de vedere fizic, psihic și
social deoarece erau supuși unui tratament de imobilizare, izolare,
pasivitate, care le limita dezvoltarea. În consecință, era necesară o
schimbare radicală a școlii, însă nu pentru a o face mai frumoasă și
mai ușoară, ci pentru a contribui într-o mai mare măsură la
dezvoltarea personalității copilului. Această schimbare presupune
ca educația să permită o cucerire de către elev, printr-un efort
propriu, a unor grade succesive de independență.19 Copilul, în care
se structurează personalitatea adultului de mâine, nu imită, ci
„absoarbe“ din jur și asimilează ceea ce îi este necesar. Simțurile
copilului de vârstă mică sunt ca un fel de canale prin care mintea
absoarbe elemente din mediul ambiant ca pe o hrană spirituală.
Acest fenomen este spontan, inconștient și de o necesitate legică
obiectivă, ca orice fenomen din natură. Astfel, copilul îl clădește în
sine pe adultul de mâine folosindu-se de materialul pe care îl
găsește în mediul ambiant.
În opinia Mariei Montessori, copilul nu este format de educator,
ci se construiește singur ca personalitate în virtutea forțelor
naturale de care dispune. Ca urmare, a educa înseamnă a crea
mediul potrivit satisfacerii nevoii copilului de a asimila spontan,
ceea ce presupune pregătirea și organizarea stimulilor externi.
Trei factori, aflați într-o relație de interconectare și
intercondiționare, stau la baza realizării educației: copilul,
educatorul și mediul educativ. Pedagogia Montessori recunoaște
educabilitatea oricărei ființe umane: fiecare copil dispune de
capacitatea de a fi educat și, mai ales, de a se autoeduca. Educatorul
bine pregătit și mediul educativ special amenajat trebuie să asigure
condițiile esențiale pentru ca aceste capacități să se împlinească.
Educatorii trebuie să observe îndeaproape fiecare copil în parte
pentru a-i putea oferi tot ceea ce are nevoie în timpul fiecărei
perioade senzitive20 și să fie sensibili la nevoile lui individuale de
dezvoltare. În grădiniță, educatoarea nu predă, în sensul tradițional
al cuvântului, ci creează situații de învățare și îl ajută pe copil să
aleagă materialul de care are nevoie și să înțeleagă cum poate să-l
utilizeze mai bine. Ea este mai degrabă un om cu răbdare și un
observator decât un om activ, mai degrabă un ghid decât un lider.
Pe copii trebuie să îi caracterizeze mai ales activismul. În timp ce în
școlile tradiționale copiii erau constrânși să asculte în loc să facă,
iar în „școlile noi“ erau îndemnați să-și însușească cunoștințe
despre viață prin studiu propriu, Maria Montessori le-a oferit
copiilor posibilitatea și mijloacele de a trăi viața. De exemplu, ei nu
învață cunoștințe legate de nevoile fundamentale ale vieții conform
unor centre de interes, precum hrana, locuința sau comportarea
civilizată, ci pur și simplu au posibilitatea de a cultiva plante în
grădină și de a îngriji animale, de a pregăti hrana în bucătărie, de a
servi la masă, a face ordine și curățenie, de a se purta civilizat între
ei sau cu adulții. Astfel, copiii învață să trăiască, trăind cu adevărat
viața normală. În ceea ce privește elementele culturii, acestea nu li
se predau în mod tradițional, preluate din surse livrești și transmise
pe cale verbală de educator, ci sunt obținute prin contactul direct cu
lucrurile concrete, în care sunt materializate. Copiii învață și se
dezvoltă prin ei înșiși, într-un mediu special pregătit. Maria
Montessori consideră că vârsta preșcolarității pune în mod necesar
problema adaptării mediului la copil și abia în perioada care
urmează se pune, treptat, problema adaptării copilului la mediul
social.
Așa cum copiii învață să vorbească fără să le țină cineva lecții,
la fel pot învăța diverse comportamente – scrisul, cititul, socotitul –
într-un mod individual și în ritm propriu. Ei învață datorită unei
dorințe firești, naturale de a învăța ceea ce au nevoie și când au
nevoie să învețe. O activitate care nu răspunde nevoilor lor, în
timpul unui anumit stadiu de dezvoltare, este respinsă în mod
natural.
Copiii mici se pot concentra asupra unei activități mai mult
decât își pot închipui adulții dacă respectiva activitate răspunde
nevoilor lor și le permite implicarea fizică. Mai mult, ei au o mare
nevoie de a repeta activitățile până își vor forma aptitudinile
particulare. Când copilul învață să se concentreze, el învață să
ignore ceea ce îi poate distrage atenția și, datorită automotivării,
învață să își îndeplinească singur sarcinile. Odată ce aptitudinile –
alegerea, concentrarea, autodisciplina, îndeplinirea sarcinilor –
sunt învățate, ele se vor perpetua în diverse alte situații de viață
socială cotidiană.
În grădiniță, copiii își aleg singuri ocupația, educatoarea
intervenind doar atunci când este solicitată sau când constată că un
copil este deranjat de altul. Jocul este privit ca o activitate prin care
copilul se pregătește pentru viață, ca o activitate în care realizează
ceva, experimentează viața reală și, totodată, o cunoaște. În această
privință, concepția Mariei Montessori se aseamănă cu a lui
Friedrich W. Fröbel, care considera că în copilărie activitatea
specifică, propice dezvoltării prin exercițiu a tuturor forțelor de
care dispune individul, este jocul. Educația își poate atinge cu
eficiență scopurile prin intermediul jocurilor, primele manifestări
ale nevoilor copilului. Jocurile întăresc corpul, formează voința și
caracterul, dezvoltă capacitatea de observare și de asociere, fac să
se nască ideile. Ele se află la baza întregii activități în „grădina de
copii“. Educația realizată prin intermediul lor îl leagă pe copil de
lumea în care trăiește. „Jocurile și ocupațiile spontane ale copilului“,
preciza Friedrich W. Fröbel, „sunt ori imitații ale vieții reale, ori
utilizarea spontană a tot ceea ce a învățat copilul la școală, ori
imagini spontane și manifestări ale spiritului.“21 Germenele
dezvoltării viitoare se prefigurează în primii ani de viață în și prin
joc. Jocul este o oglindă a vieții, a propriei vieți sau a vieții altuia,
atât a trăirii interioare, cât și a aceleia exterioare. Dacă este bine
conceput și realizat, el îi deschide copilului perspectiva realității,
pentru care îl educăm și pentru care se dezvoltă.
Însă Maria Montessori a folosit cuvântul „muncă“ în loc de
„joacă“ deoarece, în opinia sa, nu există vreo diferență între muncă
și joacă. Munca unui copil înseamnă autodezvoltare, iar toate
experiențele sale (munca și joaca) sunt ocazii pentru a învăța.22
Utilizarea termenului „muncă“ în locul aceluia de „joacă“ înseamnă
și o formă de respect pentru ceea ce întreprinde copilul. Pe lângă
instinctul de a ști, la copil se manifestă și instinctul muncii. Munca
angajează mâna, care, consideră Maria Montessori, este
instrumentul de exprimare a inteligenței umane, este „organul
minții“. Așadar, în prima copilărie munca ajută la dezvoltarea
inteligenței: „Mâna este organul care prin structura sa fină și
complicată dă putință inteligenței de a se manifesta, dă omului
puterea de a stăpâni ambianța și a o transforma, condusă de
inteligență, de a-și împlini misiunea în univers. Ar fi logic, prin
urmare, ca atunci când judecăm dezvoltarea psihică a copilului să
luăm în seamă, de la începutul ei, expresia «mișcării sale
intelectuale»: vorbirea și activitatea mâinilor sale făcute pentru a
munci.“23 Cea mai semnificativă manifestare a copilului este
activitatea concentrată într-o muncă exercitată asupra unui obiect,
făcută de mâna condusă de inteligență. Datorită mediului constituit
din obiecte care solicită atenția, interesul și activitatea copiilor,
precum și datorită existenței unor relații cu educatoarea apte să
favorizeze expansiunea energiilor creatoare de care dispun, copiii
se dovedesc a fi „mici muncitori“. Maria Montessori vorbește despre
muncă în sensul de efort prin care copilul, în activitatea unitară a
simțurilor, a mâinii și a inteligenței sale în curs de formare, în
contact cu mediul concret din jurul lui, realizează o transformare
pozitivă a ființei sale individuale. Munca este nucleul educației
sociale.24 Prin intermediul muncii, copilul devine conștient de
societatea căreia îi aparține. În cazul adultului predomină aspectul
exterior al muncii, ca producătoare de bunuri cu valoare pentru
viață, pe când la copil predomină cel interior, de autoformare prin
activitate practică, fără ca cele două aspecte să fie izolate unul de
altul. Activitatea copilului are un scop extern precis, acela de a
realiza ceva, însă nu realizarea externă, ci transformările
structurale interne ale personalității sale prin muncă reprezintă
câștigul cel mai important. În efortul voit, depus într-o activitate
liber aleasă, cu un scop extern precis stabilit, copilul nu mai
manifestă unele caracteristici ale psihicului infantil: egoismul,
egocentrismul, incapacitatea de a se concentra asupra unei lucrări,
încăpățânarea, neascultarea, capriciul, ci însușiri opuse acestora. O
astfel de schimbare se datorează faptului că el nu mai este nevoit să
se ascundă, nu se mai teme și nu mai este tentat să se sustragă de la
îndeplinirea unor sarcini, ca reacții de apărare generate de
sentimentul oprimării.
Maria Montessori a accentuat ideea conform căreia fiecare copil
trebuie văzut ca un individ cu personalitate unică, cu un potențial
intelectual unic și un stil personal de a învăța. Educatorii trebuie să-
i respecte valoarea intrinsecă și să-i insufle dragostea de a învăța,
care să dureze întreaga viață. Este foarte important ca părinții și
educatorii să cunoască și să respecte nivelul de dezvoltare și rata
progresului pentru fiecare copil, în mod individual, așa cum este el.

3. Respectarea libertății copilului


Prin metafora „Majestatea sa copilul“, Ellen Key a fixat una
dintre principalele direcții de gândire și acțiune ale curentului
„Educația nouă“. Însă nu este vorba despre îndeplinirea întocmai a
dorințelor copilului de către educator, ci despre necesitatea
respectării libertății copilului de a acționa conform cerințelor
propriei naturi, evitându-se constrângerile arbitrare. Intervenția
directă a educatorului asupra copilului este o sursă de deformare a
naturii acestuia: „A lăsa natura să lucreze liniștit și încet, a veghea
numai ca munca naturii să fie susținută de condiții înconjurătoare:
iată în ce constă educația.“25 A reprima natura copilului și a-l trata
pe acesta conform naturii adultului este o greșeală. Din nefericire,
mulți educatori continuă o astfel de practică, pe care Ellen Key o
consideră „o crimă pedagogică“. Ar trebui ca educatorul – adultul în
genere – să treacă cu vederea greșelile copilului, iar intervențiile
sale să nu vizeze decât organizarea mediului, care să-i permită
copilului manifestarea liberă. Arta „educației naturale“ rezidă în a
evita intervențiile imediate, care adeseori sunt inoportune,
recurgând în schimb la o supraveghere a conduitelor persoanelor
din mediul în care crește copilul, inclusiv a propriei conduite.
Inspirându-se din lucrările lui Jean-Jacques Rousseau și Herbert
Spencer, Ellen Key considera că mediul educativ trebuie organizat
de către adult astfel încât să permită manifestarea liberă a
copilului, ferindu-l de influențele dăunătoare și oferindu-i condițiile
favorabile pentru a învăța singur. Totuși, nu se va renunța la orice
fel de îngrădire a comportamentului copilului, care trebuie învățat
să se supună legilor vieții și obișnuințelor care nu contravin naturii,
în sensul că nu se vor da ordine fără un temei important: „Trebuie
să-l învățăm pe copil cât mai curând posibil ce înseamnă libertatea
și primejdiile alegerii personale, dreptul și responsabilitatea voinței
personale, condițiile și datoriile experienței personale. Rezultatul
cel mai frumos al educației este de a-l plasa pe fiecare individ,
singur, în fața conștiinței sale.“26 Este esențial ca prin educație să-i
trezim copilului sentimentul de independență, să-i stimulăm curajul
de a se îndepărta de căile obișnuite, să-l eliberăm de un fel de a
vedea lucrurile unanim acceptat, de opiniile comune, de
obișnuințele rutiniere, căci numai în acest fel își va putea dezvolta
creativitatea.
Și metoda de educație propusă de Maria Montessori se bazează
pe respectarea libertății copilului într-un mediu organizat, bogat în
stimuli aleși în funcție de interesele și dorințele sale naturale; un
mediu plăcut, atrăgător, îmbietor, în care copiii să-și desfășoare cu
ușurință activitatea. Într-un astfel de mediu, în care se găsește ceea
ce este necesar dezvoltării senzoriale, copilul nu se manifestă la
întâmplare, ci în limitele permise de materialul care i se oferă.
Libertatea de care se bucură nu este absolută, ci limitată, el
supunându-se involuntar unei anume discipline: „Libertatea
copilului trebuie să aibă ca limită interesul colectiv, iar ca formă
ceea ce numim educația bunelor comportări și a atitudinilor. De
aceea, suntem datori să-l împiedicăm pe copil de la tot ce-i poate
jigni sau vătăma pe alții sau poate însemna un act necuviincios sau
josnic. Orice altă manifestare care are un scop util, oricare ar fi ea și
sub orice formă s-ar desfășura, trebuie nu numai să-i fie permisă,
dar trebuie să fie observată de educator.“27 Între aceste limite se
realizează o educație care favorizează activitatea personală. Atunci
când curiozitatea copilului se îndreaptă asupra unui subiect,
educatorul se retrage, iar copilul își alege singur materialele și
operează cu ele atât timp cât îi place, fără a fi întrerupt. Oprirea
unor mișcări spontane și impunerea unor acțiuni de către
educatoare sunt inacceptabile, cu excepția situațiilor în care
acțiunile copilului sunt inutile sau dăunătoare.
Cu cât copiii vor fi mai liberi în manifestările lor, cu atât mai
repede și mai bine își vor dezvolta funcțiunile psihice superioare.
Maria Montessori nutrea convingerea că „este necesar ca
dezvoltarea spontană a copilului să fie lăsată liberă, adică
intervenția unei influențe intempestive să nu-i tulbure liniștea și
expansiunea pașnică. (...) În această atitudine trebuie să așteptăm
manifestările vieții interioare, expansiunile sale și exploziile sale
neprevăzute și surprinzătoare.“28 Însă pentru ca fenomenele psihice
de creștere să se manifeste este necesar să pregătim mediul,
plasând în el mijloacele materiale direct necesare. Altfel spus,
trebuie ca mediul să conțină mijloacele autoeducației, mijloacele
necesare și suficiente pentru satisfacerea trebuințelor interioare ale
vieții, pe cale de dezvoltare.
Educatoarea nu trebuie să-și impună voința în fața copiilor,
forțându-i să accepte idei, preferințe și interese nespecifice, ci îi va
asista și îi va ajuta să-și satisfacă propriile trebuințe. Rolul ei este
mai degrabă acela de facilitator al autoeducației, coordonator al
activităților copilului și al clasei, ghid care îi îndrumă, stimulează și
antrenează pe copii pentru realizarea progresului individual și
colectiv. Educatoarea trebuie să pregătească mediul educativ, să
manifeste atitudini dezirabile, să ofere modele de autocontrol și de
respectare a regulilor, pe care cere să le aplice și copiii. Aceștia își
vor construi singuri edificiul propriei personalități cu ajutorul
materialului pe care îl găsesc în mediul ambiant. Măreția sau
șubrezenia acestei construcții depinde de calitatea și de cantitatea
materialului disponibil, precum și de tehnica muncii, pe care
copilul o poate învăța de la cei din jur.
Datorită fenomenului de „absorbție“ a mediului ambiant,
copilul se automodelează după chipul și asemănarea acestuia, ceea
ce dobândește pe această cale cristalizându-se într-o anumită
structură de personalitate. Sarcina educatoarei va fi aceea de a
solicita și de a conduce activitatea copiilor în sensul voit de aceștia.
Astfel, ceea ce întreprind copiii constituie o autoactivitate,
îndeplinită într-o atmosferă familiară și senină. Ei nu sunt formați
de educator, ci se formează singuri. Limitându-și activitatea sau
chiar renunțând la ea, educatoarea asigură condițiile pentru
activitatea liberă a copilului, căci „o metodă de educație bazată pe
libertate trebuie să intervină spre a-l ajuta pe copil să o cucerească
și trebuie să aibă ca scop eliberarea copilului de legăturile care îi
limitează manifestările spontane. Pe măsură ce va înainta pe calea
aceasta, manifestările lui spontane vor arăta mai clar adevărul,
dezvăluind specificul copilului.“29 Acesta este principalul motiv
pentru care intervenția educatoarei ar trebui să vizeze îndrumarea
copilului pe calea independenței. Libertatea copilului nu este
posibilă decât atunci când el este independent, însă pentru a ajunge
independent este necesar ca manifestările active ale libertății sale
să fie îndrumate de la o vârstă foarte fragedă. Omul care face singur
ceva, prin propriile forțe, se cucerește pe sine însuși, își sporește
puterile și se desăvârșește. Îndrumarea copilului pe calea
independenței și a libertății, și nu „servirea“ lui zilnică de către
educator, are o evidentă relevanță socială: „Poporul care acceptă
servitutea, care crede că este un avantaj ca omul să fie veșnic servit
de om, și nu, dimpotrivă, ajutat, consideră servilismul ca pe un
instinct. De fapt, noi ne grăbim cu ușurință să servim, adoptând
orbește comportamente foarte îndatoritoare, foarte prevenitoare și
foarte binevoitoare. Cine este servit, în loc să fie ajutat, este lezat,
într-un anumit mod, în independența lui. Acest concept este
fundamentul demnității oamenilor.“30 Astfel de considerații relevă
cu claritate modul în care Maria Montessori concepea orientarea
intervenției pedagogice. O acțiune pedagogică este eficace dacă
rezidă în a-i ajuta pe copii să înainteze spre independență, inițiindu-
i în acele activități susceptibile să-i le cultive capacitatea de a se
descurca singuri.
Pedagogia Montessori este centrată pe ideea de libertate. Copilul
este cu atât mai liber cu cât este mai puțin dependent de adult.
Educatorul trebuie să își asume rolul de a observa copilul și de a
pregăti mediul, pe baza observațiilor făcute, de a crea situații de
învățare, și nu de a preda în mod direct, fiind mai mult un ghid
decât un lider. În pedagogia Montessori adultul este partenerul
copilului: îl ajută și îl călăuzește către acele materiale de care are
nevoie la vârsta lui. Pedagogul Montessori trebuie să aibă
capacitatea de a descoperi calitățile fiecărui copil și, ținând seama
de ele, să-i stimuleze prin intermediul materialelor motricitatea,
voința, abilitățile cognitive și comprehensive, maturizarea
emoțională, creativitatea și dezvoltarea socio-morală.

4. Materialele didactice și ambianța


educațională
Materialul senzorial pus la dispoziția copiilor în grădiniță este
alcătuit dintr-un sistem de obiecte grupate după o anumită calitate
a corpurilor respective, cum ar fi culoarea, forma, dimensiunea,
sunetul, asperitatea, greutatea etc. Aceste materiale de dezvoltare
constituie o componentă importantă și caracteristică pentru mediul
educativ și „metoda Montessori“. Ele nu sunt utilizate de educator,
ci de copii, după înclinațiile și interesele lor. Numai în acest fel pot
ei să își dezvolte potențialul fizic și psihic: „Factorul ambianță este,
fără îndoială, secundar în fenomenele vieții: el poate modifica,
după cum poate ajuta sau distruge; însă nu creează niciodată.
Originile dezvoltării sunt interioare. Copilul crește nu pentru că se
hrănește, pentru că respiră, pentru că se află în condiții adecvate de
climă; crește pentru că viața potențială din el se dezvoltă, devenind
reală.“31 Maria Montessori a confecționat și experimentat materiale
didactice destinate fiecărui simț, pentru activitățile motrice și
manuale, care să-i mijlocească copilului cucerirea realității.
Realizarea acestora nu a stat sub semnul unor criterii exterioare
arbitrar stabilite: „Marea valoare a acestor materiale constă în
faptul că ele au fost create în urma observării individuale a copiilor,
ca răspuns la nevoile și interesele acestora.“32 Cu ajutorul lor se
creează probleme, care vin în întâmpinarea tendinței spre
activitate a copilului sau care îi stimulează această activitate și îi
oferă posibilitatea exersării senzoriale.
Ambianța are un rol deosebit de important în educația copiilor,
fapt subliniat frecvent de Maria Montessori: „În pedagogia noastră,
ambianța are o importanță atât de mare încât o considerăm ca
centru al întregii construcții pedagogice.“33 Ambianța trebuie să îi
ofere copilului mijloacele necesare realizării activității. Mediul
educativ este amenajat în așa fel încât să corespundă nevoilor și
capacităților copiilor, să le stimuleze activitatea și dezvoltarea. El
trebuie să fie atractiv, stimulativ, interesant, să asigure confortul,
liniștea și ocrotirea, să încurajeze independența, autocontrolul și
autodisciplina. Educatorul face parte și el din ambianță, căutând să
nu fie o piedică pentru copil și să nu i se substituie în diversele
activități pe care acesta trebuie să le desfășoare înainte de a ajunge
la maturitate. În acest sens, el renunță la propria autoritate și se
mulțumește să-l vadă pe copil muncind și progresând singur, fără
să își atribuie lui meritul acestei dezvoltări.
Întreaga ambianță din „Casele copiilor“ pe care Maria
Montessori le-a organizat era dimensionată în funcție de vârsta
copiilor, care găseau aici un mediu creat special pentru ei. Prin
noțiunea „ambianță“ ea înțelegea „ansamblul de lucruri din care
copilul poate să aleagă în mod liber pe cele dorite, folosindu-le atât
cât dorește, adică în raport cu tendințele sale și cu nevoile sale de
activitate“34. La început, educatoarea îl ajută să se orienteze printre
numeroasele lucruri pe care le are la îndemână și îl învață cum să
le utilizeze, adică îl inițiază în viața ordonată și activă în cadrul
ambianței, după care îl lasă liber să aleagă și să-și efectueze singur
lucrarea. Copilul dispune de o sensibilitate interioară deosebită, pe
care Maria Montessori o numește „dragostea de ambianță“35,
datorită căreia este atras de lucrurile pe care le observă. Înseși
obiectele externe, care atrag din punct de vedere senzorial, pot avea
o putere de sugestie, cerând activitatea copilului și conducând-o din
exterior. Însă mai ales actele adultului îl atrag. El vrea să le
cunoască și să le facă. Adultul este inspiratorul faptelor copilului,
este o carte deschisă din care acesta poate învăța cum să se
comporte și cum să lucreze bine.
Mediul în instituțiile de educație Montessori conține materiale
special proiectate, ușor de manipulat, care îl stimulează pe copil să
se angajeze în activități de învățare alese în mod liber. Materialele
sunt așezate pe rafturile deschise, vizibile și la o înălțime potrivită
cu aceea a copiilor, grupate pe cele patru arii de dezvoltare: viața
practică, dezvoltarea senzorială, dezvoltarea limbajului,
matematică. Fiecare obiect are locul său, mereu același. Materialele
sunt așezate în ordine și la îndemâna copiilor, după gradul de
dificultate, fiecare zonă conținând materiale specifice diverselor
tematici, pe care copiii le pot alege liber în funcție de nevoile lor
interioare. Ele reprezintă curriculumul materializat, oferindu-le
copiilor posibilitatea să lucreze independent, cu plăcere și interes,
stimulându-le atenția și autocontrolul. În ambianța copilului totul
trebuie bine dimensionat și pus în ordine, deoarece interesul și
concentrarea lui iau naștere numai atunci când lipsesc confuzia și
lucrurile de prisos. Stabilind un loc anume pentru fiecare material
educativ, îl ajutăm pe copil să își satisfacă o nevoie naturală, să
învețe ce este ordinea. Satisfacerea acestei nevoi este importantă
pentru copil nu numai pentru că îl învață să fie ordonat, ci și pentru
că îl ajută să își organizeze procesul de gândire.
În grădinița Montessori, copilul este liber să aleagă dintre
materialele care i s-au prezentat și, după ce termină de lucrat cu ele,
atunci când dorește el, știe că trebuie să le așeze pe raft în același
loc și în aceleași condiții, pregătite pentru următorul copil interesat
de aceeași activitate. Ținând cont de faptul că fiecare obiect există
într-un singur exemplar, copil trebuie să aștepte până când acesta
va fi pus la locul lui de acela care l-a utilizat anterior. Doar un
singur copil poate desfășura activitatea care implică un anumit
material. Dacă un alt copil dorește să îl folosească, acesta va trebui
să aștepte până ce colegul său termină activitatea începută și așază
materialul înapoi pe raft. Astfel, copilul este nevoit să învețe cum să
evite conflictele, respectând nevoile altora. De obicei, conflictele
apar la începutul anului școlar, însă nu trece mult timp până când,
în mod indirect, i se educă copilului respectul pentru lucrul altuia și
răbdarea de a aștepta să îi vină rândul.
Copilul este liber să opteze pentru anumite materiale didactice,
se poate mișca dintr-o parte a clasei în alta, ascultând de propriul
impuls interior. Cu timpul, exercițiul alegerii devine o obișnuință,
dezvoltându-se capacitatea copilului de a lua decizii cu privire la
propria persoană. Mișcarea copiilor în sala de clasă, obișnuiți să ia
decizii pentru ei înșiși, devine o mișcare inteligentă, cu scop și
dictată de voință. Mai mult, această mișcare se realizează odată cu
învățarea și cunoașterea, fără ea acestea fiind nenaturale la vârsta
copilăriei.
Materialele externe de dezvoltare, determinate cantitativ și
calitativ de trebuințele senzoriale proprii copilului, se constituie în
veritabile mijloace de formare superioară: „Pentru a corespunde
scopului său, acest material trebuie să conțină forme întotdeauna
noi și din ce în ce mai complexe de obiecte capabile de a fixa
atenția, de a face să se coacă inteligența prin exerciții continue ale
propriilor energii și de a produce aceste fenomene de statornicie în
aplicare și de răbdare, care contribuie la dezvoltarea elasticității, a
echilibrului psihic, precum și a capacității de abstracție și de creație
spontană.“36 Cu ajutorul materialelor, copiii învață prin descoperire,
dezvoltându-și capacitatea de concentrare, motivația, imaginația,
creativitatea, controlul de sine și autodisciplina. Mediul de
desfășurare a activității de instruire, conținând așa-numitele
„materiale pentru dezvoltare“, este special creat pentru a le permite
copiilor să se angajeze în activități de învățare alese în mod liber.
De exemplu, pentru educația senzorială, care se referă la mărime,
formă și culoare, sunt folosite următoarele materiale: cuburi de
mărimi progresive, cilindri de dimensiuni variabile, puzzle-uri,
materiale despre plante și animale, figurine etc. Rolul educatoarei
este de a facilita contactul copilului cu materialele, acesta
angajându-se într-o activitate pe care poate să o repete de câte ori
simte nevoia, în funcție de interesul personal. Aproape toate
activitățile sunt individuale, astfel încât fiecare copil dispune de un
plan personal de activități, pe care educatoarea îl concepe și îl pune
în aplicare în funcție de interesul și nivelul la care acesta se află.
Copiii învață singuri, folosind materialele specifice, timp în care
educatoarea urmărește să le direcționeze, să le stimuleze și să le
ghideze activitatea. Adultul nu trebuie să facă pentru copil ceea ce
el poate să facă singur. Educatorul nu intervine niciodată atunci
când un copil este concentrat, cu excepția cazurilor în care constată
că acesta are nevoie de ajutor, că nu știe ce să facă sau că îi
deranjează pe colegi. Ajutorul pe care educatorul îl oferă copilului
este întotdeauna limitat, doar atât cât să se asigure că acesta a ieșit
din impas. Copilul nu este corectat atunci când greșește deoarece se
consideră că încă nu a ajuns să stăpânească suficient conceptul
respectiv.
Materialele specifice ajută la dezvoltarea mai multor aptitudini
și abilități, oferă posibilitatea autoevaluării și autocorectării. Aceste
instrumente pot fi folosite de copii după placul și necesitățile lor,
atât timp cât activitatea cu ele îi motivează și le satisface interesul.
Nu există bănci, catedră, catalog, după cum nu există limită în ceea
ce privește timpul în care copilul poate lucra cu un anume material.
Copiii se dezvoltă adecvat atunci când li se oferă libertatea de
manifestare într-un mediu propice satisfacerii nevoilor lor.
Concentrându-se la o activitate liber aleasă și neîntreruptă cu
materiale care le stârnesc interesul, copiii ajung la autodisciplină și
mulțumire de sine. Maria Montessori a denumit acest proces
„normalizare“ și l-a considerat ca fiind cel mai important rezultat al
muncii educatorului.
Pedagogia Mariei Montessori încurajează dezvoltarea copiilor
într-un mediu stimulativ, respectându-se diversitatea culturală și
libertatea de explorare. Însă nu numai în grădinițele Montessori
este accentuată importanța mediului în educația copiilor.
Curriculumul pentru învățământul preșcolar tradițional din
România le atrage atenția cât se poate de clar cadrelor didactice
asupra acestui aspect: „Mediul educațional trebuie să permită
dezvoltarea liberă a copilului și să pună în evidență dimensiunea
interculturală și pe aceea a incluziunii sociale. Mediul trebuie astfel
pregătit încât să permită copiilor o explorare activă și interacțiuni
variate cu materialele, cu ceilalți copii și cu adulții.“37 O sarcină
importantă a educatorilor este de a crea un astfel de mediu, care să
faciliteze dezvoltarea armonioasă intelectuală, socială, fizică și
artistică. Ei pot ajuta copilul să dea un sens informațiilor dobândite,
să învețe să distingă, să diferențieze, să categorisească și să emită
judecăți. Aceste aptitudini vor sta la baza întregii învățături
viitoare.

5. Organizarea și realizarea activităților


În grădinițele Montessori, un cadru didactic și un asistent
supraveghetor lucrează cu aproximativ 30 de copii, preponderent
individual, uneori și în grup. Educatoarea nu stabilește teme, nu
impune ce trebuie să se studieze și nici nu stabilește limite privind
manifestarea interesului copilului. În pedagogia Montessori se
consideră că cele mai de succes grupe sau clase sunt acelea care
cuprind un număr de 30-35 copii la un cadru didactic și un asistent
supraveghetor. Copiii sunt grupați pe vârste și pe abilități
neomogene în serii de trei ani (uneori și de 6 ani): 0-3 ani, 3-6 ani, 6-
9 ani, 9-12 ani, 12-15 ani, 15-18 ani. Această organizare, care
presupune includerea unor copii de vârste diferite în aceeași grupă
sau clasă, prezintă avantajul de a fi mai apropiată de mediul social
obișnuit din familie, dar și din societate, unde comunitatea este
formată, în mod firesc, din persoane de vârste diferite. O astfel de
organizare oferă posibilitatea de a se stimula învățarea, pentru că
cei mai mici văd ceea ce realizează cei mai mari și sunt atrași spre
activități mai complexe, aceștia de pe urmă căpătând
responsabilitatea de a arăta o activitate bine realizată, de a ajuta
sau de a exersa împreună cu cei mai mici decât ei.38
În procesul educativ realizat cu copiii având vârsta de până la 6
ani există zilnic una sau două perioade de trei ore de activitate
neîntreruptă. Treptat, spre sfârșitul seriei de 3-6 ani, se face
trecerea la activități care se eliberează de încărcătura senzorială,
pentru că pur și simplu copilul nu mai are neapărat nevoie, în toate
împrejurările, de suporturi concrete. Copiii mai mari își
programează „întâlniri de studiu“ cu profesorul ori de câte ori este
nevoie. Aproape întotdeauna se acordă prioritate activităților alese
și realizate individual. Desigur, nu sunt excluse activitățile realizate
în grupuri mici de elevi, acestea organizându-se spontan sau în
funcție de o programare anterioară.
Într-o grupă din grădinița Montessori există patru arii de
dezvoltare:
1) Viața practică, cuprinzând activități menite să le asigure
copiilor:
a) formarea aptitudinilor necesare în relația cu mediul fizic
(pregătirea pentru experiențele vieții reale, aptitudinile
necesare pentru dobândirea independenței, încrederea în
sine, coordonarea mână-ochi, aptitudinile musculare,
aptitudinile de concentrare, orientarea stânga-dreapta);
b) formarea aptitudinilor necesare în relația cu alți oameni
(aptitudinile sociale, folosirea unui limbaj adecvat în situații
particulare etc.).39
În cadrul acestei arii se practică patru tipuri distincte de
exerciții: îngrijirea personală, îngrijirea mediului
înconjurător, dezvoltarea relațiilor sociale, coordonarea și
armonia mișcării corporale. Toate acestea îl ajută pe copil să
se adapteze mediului din clasă, să își câștige independența, să
își coordoneze mișcările și să exerseze concentrarea atenției.
2) Activitățile senzoriale, care vizează dezvoltarea simțurilor. La
vârsta de 3-6 ani, copiii explorează mediul în care trăiesc prin
intermediul simțurilor. Dezvoltarea simțurilor conduce
implicit la o cunoaștere mai rafinată și la dezvoltarea
inteligenței. Cu ajutorul materialului senzorial, Maria
Montessori a reușit să pună concepte abstracte în forme
concrete. Materialul senzorial sprijină dezvoltarea fiecărui
simț în parte prin observarea sistematică a mediului, primul
pas care duce la descoperiri realizate în mod spontan,
referitoare la lungime, înălțime, temperatură, greutate,
culoare, miros. Rolul materialelor senzoriale este de a
evidenția proprietățile lucrurilor și de a-i ajuta pe copii să își
rafineze și să își organizeze în plan mintal ceea ce au acumulat
prin simțuri.
3) Limbajul, cu aspectele lui esențiale: vorbit la preșcolari,
vorbit, scris și citit la școlari. În mediul din grădinița
Montessori există o mare varietate de materiale de analiză
fonetică, de înțelegere a sensului cuvintelor și pentru
dezvoltarea capacităților de receptare a mesajului oral și scris.
Clasele Montessori îi oferă copilului posibilități multiple de a-și
dezvolta aptitudinile importante de limbaj, accentuându-se
importanța următoarelor aspecte: instruirea atenției copilului
pentru a urmări sunete și zgomote din mediu, instruirea
copilului să recunoască sunete și să facă distincția între ele.
4) Matematica, presupunând activități bazate pe materiale
specifice, care respectă caracteristica esențială a vârstei, aceea
de a opera în plan concret, senzorial. Acestea vizează intuirea
unor noțiuni matematice simple, însușirea unor cunoștințe la
nivelul de înțelegere al copiilor, stimularea unor capacități
intelectuale. Copiii trebuie să aibă posibilitatea de a simți și
utiliza simboluri matematice, căci numai așa pot învăța
conceptele specifice și își formează aptitudinile matematice,
parcurgându-se drumul de la concret la abstract.
Majoritatea activităților în grădinițele Montessori sunt
individuale: îngrijirea personală și a mediului, dezvoltarea
senzorială, punerea în corespondență a obiectelor naturale sau
culturale cu semnificația și simbolul (denumirea), asimilarea
limbajului, dezvoltarea gândirii și a abilităților pentru matematică,
stimularea curiozității și a creativității, expresia artistică. Desigur,
educatoarea face și lecții, prezentări pentru toți copiii, organizează
și activități cu toată grupa sau cu grupuri mici, de 5-6 copii (pot să
fie pe nivel de vârstă, dar și de competență). Mai multe tipuri de
activități pot fi organizate cu toată grupa: corul, audierea lecturii,
exercițiile de gimnastică, jocurile de descoperire, proiectele de
cunoaștere sau de acțiune socială, exercițiile de grație și curtoazie
etc. Aceste activități comune au o durată bine precizată și sunt
realizate mai ales la începutul și la sfârșitul programului zilei.
Modelul pedagogic Montessori este centrat pe copil, care are
posibilitatea să lucreze individual, în mod plăcut și într-un ritm
propriu, nu sub presiunea cadrului didactic. Lecțiile pentru
inițierea copiilor în educația simțurilor sunt individuale. De
exemplu, educatoarea se apropie de copilul pe care îl consideră
pregătit pentru lecție și se așază lângă el, oferindu-i un obiect care
crede că l-ar putea interesa. Reacția așteptată de la copil este
angajarea într-o activitate, în care să fie folosit materialul prezentat.
Dacă respectivul material corespunde dorințelor sale intime, atunci
îl antrenează în activitate. Vorbele nu sunt întotdeauna necesare,
adeseori fiind suficient să i se arate copilului cum se utilizează acel
obiect.40 Dacă este necesar să i se vorbească pentru a-l iniția în
utilizarea materialului de dezvoltare sau de cultură, lecția trebuie
să se caracterizeze prin concizie și simplitate. Nu este vorba însă de
a-i transmite copilului cunoștințe cu privire la calitățile lucrurilor
(culoare, formă, dimensiune etc.) și nici de a-l îndemna să efectueze
fără greșeală un exercițiu, ci de o realizare efectivă a activității de
către el. Obiectele nu sunt mijloace didactice pe care educatoarea le
folosește ca să explice ceva. Ele sunt un ajutor pentru copil, care le
alege și le utilizează conform propriilor tendințe, interese și nevoi,
devenind astfel mijloace de dezvoltare: „Obiectele, nu lecția
educatoarei, constituie factorul principal; și fiindcă acela care
utilizează obiectele este copilul, tot el este factorul activ, și nu
educatoarea.“41 Dacă în concepția lui Friedrich W. Fröebel,
utilizarea materialului în timpul lecției presupune intervenția
activă și continuă a educatoarei, care îl folosește pentru a transmite
cunoștințe sau pentru a corecta erori, în concepția Mariei
Montessori activitatea este realizată cu precădere de către copil.
Desigur, cooperarea cu educatoarea nu este exclusă; aceasta trebuie
să vină în ajutorul copilului, în funcție de împrejurări și de nevoi,
îndrumându-l și lămurindu-l cu privire la munca rezervată, aceea
de a alege obiectele și de a exersa cu ele.
Referitor la tehnica lecțiilor, Maria Montessori preciza că efortul
educatoarei de a-i îndruma pe copii în munca cu materialul (lecțiile
educatoarei) parcurge două etape diferite:
1) educatoarea îl pune pe copil în contact cu materialul, îl
inițiază în utilizarea lui (momentul inițierii);
2) educatoarea intervine pentru a-l lămuri pe copilul care a
reușit, prin exercițiile sale spontane, cum să stabilească
diferențele dintre lucruri.42
Parcurgerea primei etape presupune: izolarea obiectului
(atenția copilului trebuie să se izoleze de tot ce este străin de
obiectul lecției), executarea cu precizie a demonstrației
(educatoarea îi arată copilului cum se folosește materialul), trezirea
atenției copilului, împiedicarea utilizării greșite a materialului,
respectarea activității utile (copilul este lăsat să repete același
exercițiu cât timp dorește). În cea de-a doua perioadă/etapă
„educatoarea intervine pentru a preciza mai bine ideile copilului,
care, după ce a fost inițiat, a făcut deja multe exerciții și a reușit să
distingă diferențele pe care le prezintă materialul senzorial“43.
Astfel, copilul este ajutat să își însușească un limbaj corect,
educatoarea indicând cu exactitate termenii corespunzători ideii pe
care materialul trebuie să o fixeze în mintea lui. În acest scop, lecția
se va realiza în trei timpi:
1) Asocierea percepției senzoriale cu numele;
2) Recunoașterea obiectului care corespunde numelui;
3) Amintirea cuvântului care corespunde obiectului.
În astfel de condiții, sarcina educatoarei este de a sprijini,
coordona și îndruma activitatea elevului: „Munca educatoarei noi
este aceea a unui ghid. Ea îndrumă utilizarea materialului, căutarea
cuvintelor exacte, ușurarea și clarificarea oricărei munci; împiedică
irosirea energiei, îndreaptă un eventual dezechilibru. În felul
acesta, ea le dă copiilor ajutorul necesar pentru ca ei să înainteze cu
siguranță și rapiditate pe drumul dezvoltării intelectuale.“44 Pentru
a se achita de o astfel de sarcină, ea are nevoie de multă practică, de
o eliberare de prejudecăți, de o continuă observare a copilului, de
talent și tact pedagogic.
În fiecare perioadă a zilei, toate domeniile experiențiale sau
ariile curriculare pot fi studiate la toate nivelurile. Toate
disciplinele sunt interconectate, și nu predate izolat. Se lucrează în
conformitate cu abilitățile copiilor, cărora li se respectă munca,
efortul și realizările. Sub îndrumarea cadrului didactic, copiii
învață prin descoperire într-un mediu non-competitiv, independent
sau unii de la alții, în mod individual și în ritm propriu, nicidecum
sub presiunea educatoarei. Cadrul didactic observă în permanență
interesele fiecărui copil și facilitează cercetarea individuală, în
sfera acestor interese. De la vârsta de 6-7 ani, elevii încheie
„contracte“ cu cadrul didactic, care trebuie să le îndrume
activitatea, să păstreze un echilibru al domeniilor de activitate, să îi
învețe să devină responsabili față de propria educație. Astfel, epoca
școlii elementare vine să o continue firesc pe aceea a grădiniței. De
acum, materialele de dezvoltare vor fi mult mai complexe, astfel
încât elevii să își poată realiza interesele intelectuale superioare.
La nivelul învățământului primar nu există lucrări de control,
nici caiete de teme corectate cu roșu. În alternativa Montessori
evaluarea se face prin portofolii, prin observarea muncii copiilor de
către cadrele didactice și prin fișe de progres, care se întocmesc
pentru fiecare copil în parte, urmărindu-se realizările și
comportamentele sale, satisfacția și bucuria de a învăța. Când se
evaluează activitatea unui copil trebuie să se observe cu atenție
dacă se manifestă inițiativa, activismul, interesul, independența,
concentrarea atenției, completitudinea activităților desfășurate,
autocontrolul, autodisciplina, respectul față de scopul pentru care
sunt destinate materialele, față de regulile de utilizare a lor, față de
ordinea din mediu sau față de activitatea colegilor. Nu există note
(calificative) sau alte forme de recompensă ori, dimpotrivă, de
pedeapsă. Competiția, controlul și sancțiunile de orice fel sunt
evitate deoarece în cele mai multe situații sunt considerate ca
piedici în educația copilului, în asumarea libertății și a
responsabilității pentru propria dezvoltare. În schimb, este
încurajată cooperarea pentru antrenarea socială a personalității.

6. Disciplina
În concepția Mariei Montessori, voința exterioară îi
disciplinează rareori pe copii. Cu alte cuvinte, adulții nu trebuie să
reprezinte sursa întregii discipline. Copiii sunt capabili să își
dezvolte autodisciplina dacă au libertatea să aleagă. Despre
autodisciplină și manifestarea autonomă a individului, eliberată de
orice determinări externe, vorbise și Friedrich W. Foerster, în
opinia căruia educația școlară trebuie să înlocuiască vechile forme
ale disciplinei cu altele noi, care să conducă la o asumare de bună
voie a disciplinei de către elevi, ca temelie a libertății individuale.
Însă libertatea nu este posibilă decât atunci când disciplina nu se
mai exercită asupra individului din exterior, ci este voită de tot ceea
ce este mai profund în ființa umană. Constrângerea exterioară
provoacă întotdeauna o revoltă surdă întrucât energiile sufletului
nu au fost câștigate în folosul disciplinei. Mult mai productivă este
disciplina prin sine însuși. Să știi cum să te stăpânești, în înțelesul
moral al cuvântului, este condiția oricărei autonomii. Însă aceasta
nu se dobândește decât prin educație, de aceea este de dorit ca
școala să se constituie într-un loc în care este posibilă afirmarea
autonomiei elevului, și nu într-unul în care profesorul își impune
autoritar voința. Sfatul lui Friedrich W. Foerster pentru profesorul
care vrea să formeze prin disciplină personalitatea elevului este
următorul: „Toate serviciile pe care le vei cere, toate îndatoririle pe
care le vei impune leagă-le de voința liberă care se ascunde în
adâncul naturii omenești; caută și pune la lucru partea aceasta din
om, care din plăcere și iubire știe să ia asupra sa o sarcină eroică
sau grea.“45 Dacă este nevoie de a-i înfrâna pornirile, de a-i impune
limite, atunci se va face apel la natura lui spirituală, care este
dispusă la eforturi și renunțări. În acest fel, el nu va avea
sentimentul înrobirii, iar disciplina și libertatea vor ajunge să se
armonizeze.
Pedagogia Montessori nu îl privește pe educator ca fiind
persoana care impune disciplina, ca fiind instanța supremă de
control. Copiii trebuie lăsați să caute singuri soluții atât pentru
problemele cognitive, cât și pentru acelea sociale. Soluțiile nu le
sunt impuse de educator. Ei trebuie să experimenteze în a face
alegeri pentru a fi capabili să se descurce și în absența adulților.
Începutul autodisciplinei iese la iveală atunci când copilul este
absorbit de o activitate care corespunde cu adevărat nevoilor lui.
Concentrându-se asupra muncii, el învață de asemenea să ignore
distragerile și, datorită automotivării, învață să își îndeplinească
sarcinile.
Educatorul Montessori nu îi pedepsește pe copii, dar nici nu le
oferă recompense: „Aceste recompense și pedepse exterioare“, scria
Maria Montessori, „să-mi fie îngăduit să spun, sunt (…)
instrumentul de înrobire a spiritului, aplicat nu pentru a atenua
deformările, ci pentru a le provoca.“46 Greșesc acei educatori care
cred că menirea pedepselor și a recompenselor este aceea de a-i
obișnui pe copii să se supună cu promptitudine regulilor stabilite de
adulți și considerate esențiale într-o organizare socială, căci
reușitele și progresul uman se datorează forței interioare a
individului. Recompensele îl pot duce pe individ pe drumul
vanității, iar pedepsele la pierderea umanității dinlăuntrul său.
Pedagogii Montessori consideră că singura recompensă de care
are nevoie un copil este aceea provenită din mulțumirea de sine
datorată faptului că a realizat un lucru bun și corect, bazându-se pe
propriile puteri. Astfel, disciplina ajunge să aibă un înțeles aparte:
„Disciplina trebuie să fie și ea activă. Nu se poate spune că un
individ care este forțat să stea tăcut ca un mut, nemișcat ca un
paralitic, este disciplinat. El este un individ redus la neființă, nu un
individ disciplinat. Noi spunem despre un individ că este disciplinat
atunci când este stăpân pe sine însuși și, prin urmare, poate să
dispună de sine când trebuie să urmeze o regulă de viață.“47 Pentru
a putea fi disciplinați în mod activ, copiii trebuie să-și însușească
semnificația noțiunilor de „bine“ și de „rău“, sarcina educatoarei
fiind aceea de a-i împiedica să confunde binele cu imobilitatea și
răul cu activitatea, deoarece, precizează Maria Montessori, „scopul
nostru este să creăm o disciplină a activității, a muncii, a binelui, și
nu a imobilității, a pasivității“48. La disciplină se ajunge, așadar, pe o
cale indirectă, dezvoltând activitatea în munca spontană.
Dacă un copil îi deranjează pe colegii săi în timpul activității ori
se comportă într-un mod care afectează armonia și ordinea din
clasă, acesta va fi luat de către educatoare și dus într-un loc retras
de ceilalți copii, unde i se va asigura jocul favorit, însă va fi lipsit de
libertatea de a se deplasa prin clasă după propria voință.
Educatoarea va veni din când în când și îi va adresa cuvinte blânde
de simpatie, încurajare sau ajutor, în cazul în care are nevoie. În
alternativa Montessori se consideră că lipsa libertății de mișcare și
tratarea copilului ca pe un bolnav sunt suficiente pentru a-l face să
înțeleagă că a greșit.
Concentrându-se asupra unei activități liber alese și
neîntrerupte, copiii ajung la autodisciplină și liniște interioară.
Devenind un individ corect din obișnuință și din practică, copilul se
pregătește pentru manifestările sociale obișnuite. El se obișnuiește
cu o disciplină care nu se limitează la mediul școlar, ci se extinde la
societatea însăși.

Concluzii
Maria Montessori a elaborat o teorie pedagogică bazată pe
respectul pentru copil, pentru posibilitățile și nevoile acestuia. În
fiecare copil se regăsesc, în stare potențială, energii și calități care
pot fi trezite la viață prin asigurarea unor condiții externe
favorabile. Succesul acțiunii educative depinde de cunoașterea
acestor capacități proprii ființei umane și de ajutorul adecvat oferit
pentru punerea lor în acțiune. Educatorul bine pregătit și mediul
special amenajat sunt condițiile care trebuie asigurate pentru ca
aceste capacități să se împlinească.
Scopul activității copilului în instituțiile de educație este unul
interior, și anume propria dezvoltare. Copiii își automodelează
personalitatea în funcție de mediul ambiant. Având posibilitatea să
aleagă, ei se vor îndrepta intuitiv spre activități care răspund
nevoilor lor de dezvoltare și le vor respinge pe acelea care nu
răspund nevoilor la timpul potrivit. Educației Montessori îi sunt
caracteristice un set special de materiale educative, colaborarea,
absența notelor și a testelor, învățarea deprinderilor sociale și
academice individual sau în grupe mici.49 În practica nemijlocită cu
copiii, educatorii aleg cele mai eficiente tehnici, mijloace și
materiale, dar inventează și altele noi, pe care le experimentează și
le adaptează pentru a crea cel mai adecvat mediu educativ.
Mijloacele materiale pe care le au copiii la îndemână sunt alese
liber. Copiii lucrează efectiv cu ele, în funcție de perioadele
senzitive prin care trec succesiv. Ambianța constă în obiecte care
solicită atenția, interesul și activitatea liber aleasă a copiilor,
precum și relațiile acestora cu educatorul, favorizând astfel
expansiunea energiilor de care ei dispun. Crearea unei ambianțe
materiale și sociale favorabile dezvoltării a ceea ce este superior în
ființa copilului reprezintă principala problemă practică a educației.
Un mediu pregătit în așa fel încât copiii să poată lucra cu foarte
puțin ajutor din partea adultului stimulează dezvoltarea
aptitudinilor de rezolvare a situațiilor-problemă, precum și
dezvoltarea autodisciplinei.
Educația echivalează cu a-l ajuta și a-l îndruma pe copil să
gândească și să acționeze independent și responsabil într-o anumită
ambianță. În clasele Montessori, copiii au libertatea de a-și alege o
muncă și de a o repeta de câte ori vor. Conform metodei
montessoriene, educatoarea trebuie să predea puțin, să observe
mult și, mai presus de orice, trebuie să faciliteze activitățile copiilor.
Copiii învață să aibă grijă de ei înșiși, dar și unul de celălalt, devin
mai responsabili în gândire și acțiune, dobândesc abilități de
comunicare și deprinderi de activitate intelectuală intensă și
continuă, devin politicoși, respectuoși, altruiști, se integrează și se
adaptează cu ușurință în societate.
Educatorul este mai degrabă un creator al situațiilor de învățare
decât o persoană care predă în mod direct anumite cunoștințe, mai
mult un îndrumător și un facilitator decât un lider. Pedagogia
Montessori accentuează importanța prezentării de materiale
educative potrivite în timpul fiecărei perioade senzitive, cu atât mai
mult cu cât scopul educațional în prima copilărie constă în a ajuta
dezvoltarea fizică, emoțională, socială a copilului. Adultul nu
trebuie să facă niciodată pentru copil ceea ce acesta poate să facă
singur, altfel îi anulează posibilitatea de a învăța prin descoperire
personală, îl face dependent. Exersarea independenței face posibil
autocontrolul și disciplina, libertatea și disciplina presupunându-se
reciproc, atât timp cât copiii se angajează în sarcină și respectă
regulile în mod voluntar. Copiii nu se plictisesc și nu sunt constrânși
să facă ceva anume, ceea ce are o puternică influență asupra
comportamentului, în sensul că lipsește orice formă de violență din
manifestările lor.
Teoria pedagogică elaborată de Maria Montessori nu pleacă de
la principii filosofice, ci de la observație și experiment, ca urmare s-
a răspândit cu repeziciune în întreaga lume, câștigând numeroși
adepți și contribuind la crearea unui adevărat curent:
montessorianismul. Ea a atras atenția contemporanilor asupra
copilului, asupra drepturilor sale și necesității de a i se crea condiții
de dezvoltare pe măsura vârstei lui, realizându-se un echilibru între
activitatea liberă și cea dirijată.

Bibliografie
Albulescu, Ion, Doctrine pedagogice, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2007.
Binet, Alfred, Ideile moderne despre copii, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1975.
Catalano, Horațiu (coord.), Dezvoltări teoretice și instituționale în alternativele educaționale,
Editura Nomina, Pitești, 2011.
Cuciureanu, Monica (coord.), Punți de trecere între învățământul tradițional și cel bazat pe
modele pedagogice alternative în sistemul românesc de învățământ, Institutul de Științe
ale Educației, București, 2011.
Cucoș, Constantin, Istoria pedagogiei, Editura Polirom, Iași, 2001.
Diesterweg, Friedrich Adolf W., Texte pedagogice alese, Editura Didactică și Pedagogică,
București, 1963.
Felea, Gheorghe (coord.), Alternativele educaționale în România, Editura Triade, Cluj-
Napoca, 2003.
Foerster, Friedrich W., Școala și caracterul. Problemele morale ale vieții școlare, ediția a III-
a, Institutul de Arte Grafice „Cugetarea“, București, f.a.
Key, Ellen, Secolul copilului, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1978.
Lillard, Angeline, Else-Quest, Nicole, „Evaluarea educației Montessori“, în Revista de
pedagogie. Pedagogii alternative, nr. 1-12, 2006, pp. 25-29.
Meumann, Ernst, Prelegeri introductive în pedagogia experimentală și bazele ei psihologice,
Editura Didactică și Pedagogică, București, 1980.
Mullinax, Marolen, Dinu, Marieta, Manual de instruire Montessori, Casa Speranța,
Constanța, 1998.
Montessori, Maria, Copilul, ființa divină, dar neînțeleasă, Editura CEDC, București, 1991.
Montessori, Maria, The Montessori Method, Schocken Books, New York, 1988.
Montessori, Maria, Descoperirea copilului, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1977.
Montessori, Maria, Pédagogie scientifique. La maison des enfants, Éditions Desclée de
Brouwer, Paris, 1958.
Montessori, Maria, „Educația tinerilor“, în Revista de pedagogie, anul XI, caietul III-IV, 1941.
Montessori, Maria, Autoeducațiunea în școalele elementare, Editura Cartea Românească,
București, f. a.
Montessori, Maria, Taina copilăriei, Tiparul universitar, București, 1938.
Montessori, Maria, Metoda pedagogiei științifice aplicată la educația copiilor mici, Editura
Cartea Românească, București, 1922.
Negreanu, Elisabeta, „Pedagogia Montessori“, în Revista de pedagogie. Pedagogii
alternative, nr. 1-12, 2006, pp. 11-25.
Stanciu, Ion Gh., Școala și doctrinele pedagogice în secolul XX, Editura Didactică și
Pedagogică, București, 1995.
Standing, Mortimer E., Maria Montessori: Her Life and Work, Hollis & Carter Limited, New
York/Toronto/Londra ,1957.
*** Curriculum pentru învățământul preșcolar, Ministerul Educației, Cercetării și
Tineretului, București, 2008.

Friedrich Adolf W. Diesterweg, Texte pedagogice alese, Editura Didactică și Pedagogică,


6

București, 1963.
Maria Montessori (1870-1952) a urmat studii medicale, obținând titlul de doctor în
7

medicină la Universitatea din Roma, concentrându-se apoi asupra studierii copiilor


anormali. În 1907 a înființat „Casa dei bambini“, cu rezultate bune în educarea copiilor
preșcolari, ceea ce a determinat apariția ulterioară a altor instituții de acest fel. În
prezent, pedagogia Montessori se practică în 117 țări de pe toate continentele.
I. Sulea-Firu, Studiu introductiv la volumul Maria Montessori, Descoperirea copilului,
8

Editura Didactică și Pedagogică, București, 1977, p. 48.


În România, alternativa educațională Montessori funcționează acum doar la nivelul
9

învățământului preșcolar și primar. În multe alte țări, ea poate fi regăsită, în diverse


forme de aplicare, și la nivelurile următoare. De exemplu, în Franța, Germania sau
Olanda funcționează inclusiv licee montessoriene. De altfel, chiar dacă și-a realizat
cercetările pedagogice cu deosebire la nivelul copiilor preșcolari, Maria Montessori le-a
extins și la învățământul elementar. Vezi în acest sens și lucrarea Autoeducațiunea în
școalele elementare, elaborată ca o continuare a volumului Metoda pedagogiei științifice
aplicată la educația copiilor în „Casa dei bambini“.
10
În 2011, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului a aprobat Curriculumul
național Montessori pentru grupele de vârstă 0-6 ani și 6-12 ani. Școala primară
Montessori școlarizează copii cu vârsta cuprinsă între 6 și 12 ani, grupați pe două
niveluri: nivelul I (6-9 ani) și nivelul II (9-12 ani).
11
Elisabeta Negreanu, „Pedagogia Montessori“, în Revista de pedagogie. Pedagogii
alternative, nr. 1-12, 2006, p. 14.
12
Ernst Meumann, Prelegeri introductive în pedagogia experimentală și bazele ei
psihologice, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1980, p. 48.
13
Alfred Binet, Ideile moderne despre copii, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1975,
p. 248.
14
Maria Montessori, Metoda pedagogiei științifice aplicată la educația copiilor mici, Editura
Cartea Românească, București, 1922, p. 23.
15
Constantin Cucoș, Istoria pedagogiei, Editura Polirom, Iași, 2001, p. 209.
16
Ellen Key, Secolul copilului, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1978, p. 74.
17
Maria Montessori, Taina copilăriei, Tiparul universitar, București, 1938, p. 38.
18
Maria Montessori, The Montessori Method, Schocken Books, New York, 1988.
19
Metoda Montessori se poate aplica atât în educația școlară, cât și în educația realizată în
familie.
20
Există patru perioade senzitive prin care trece ființa umană de la naștere până la
maturitate: de la 0 la 6 ani, de la 6 la 12 ani, de la 12 la 18 ani și de la 18 la 24 ani, fiecare
cu câte două substadii de 3 ani, în care capacitățile, nevoile și perspectivele formării sunt
diferențiate.
Friederich W. Fröbel, L’éducation de l’homme, apud Constantin Cucoș, op. cit., p. 184.
21

Marolen Mullinax, Marieta Dinu, Manual de instruire Montessori, Casa Speranța,


22

Constanța, 1998, p. 17.


Maria Montessori, Taina copilăriei, p. 88.
23

Maria Montessori, „Educația tinerilor“, în Revista de pedagogie, anul XI, caietul III-IV,
24

1941.
Ellen Key, op. cit., p. 47.
25

Ibidem, p. 91.
26

Maria Montessori, Descoperirea copilului, Editura Didactică și Pedagogică, București,


27

1977, p. 33.
Maria Montessori, Autoeducațiunea în școalele elementare, Editura Cartea Românească,
28

București, f. a., p. 71.


Maria Montessori, Descoperirea copilului, p. 97.
29

Ibidem, p. 98.
30

Ibidem, p. 101.
31

Marolen Mullinax, Marieta Dinu, op. cit., p. 11.


32

Maria Montessori, Taina copilăriei, p. 63.


33

Maria Montessori, Descoperirea copilului, p. 103.


34

Maria Montessori, Taina copilăriei, p. 103.


35

Maria Montessori, Autoeducațiunea în școalele elementare, p. 81.


36

Curriculum pentru învățământul preșcolar, Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului,


37

București, 2008, p. 13.


Elisabeta Negreanu, op. cit., p. 19.
38

Marolen Mullinax, Marieta Dinu, op. cit., p. 32 sqq.


39

Maria Montessori, Descoperirea copilului, p. 139.


40

Ibidem, p. 171.
41

Ibidem, p. 173.
42

Ibidem, p. 176.
43

Ibidem, p. 179.
44

Friedrich W. Foerster, Școala și caracterul. Problemele morale ale vieții școlare, ediția a
45

III-a, Institutul de Arte Grafice „Cugetarea“, București, f. a., p. 134.


Maria Montessori, Descoperirea copilului, p. 64.
46

Ibidem, p. 92.
47

Ibidem, p. 97.
48

Angeline Lillard, Nicole Else-Quest, „Evaluarea educației Montessori“, în Revista de


49

pedagogie. Pedagogii alternative, nr. 1-12, 2006, p. 25.


II. Pedagogia Waldorf
Introducere
Prima școală Waldorf a fost înființată în 1919, la Stuttgart,
Germania, din inițiativa filosofului Rudolf Steiner50 și cu sprijinul
material al lui Emil Molt, patronul fabricii de țigarete Waldorf-
Astoria, de unde și denumirea de „Școală Waldorf“. În timp, această
alternativă educațională s-a răspândit considerabil, ajungându-se în
anul jubiliar 2009 la un număr de 994 de școli în 60 de țări din
întreaga lume. În România, primele grupe și clase Waldorf au fost
înființate încă din 1990, în cadrul învățământului de stat. Ulterior,
învățământul Waldorf din țara noastră a cunoscut o extindere
semnificativă, iar organizarea acestuia se realizează prin Federația
Waldorf din România, care cuprinde asociațiile Waldorf și
reprezintă mișcarea Waldorf la nivel național și internațional, ca
partener al Ministerului Educației și al European Coucil of Steiner
Waldorf Schools, cu sediul la Bruxelles. În prezent, alternativa
Waldorf din România include toate ciclurile de învățământ:
preșcolar, primar, gimnazial și liceal, în care se aplică planuri-cadru
și programe școlare specifice.
Însă cadrul legislativ actual prezintă multe neajunsuri în ceea
ce privește o implementare autentică a principiilor pedagogiei
Waldorf în instituțiile școlare care au avut această opțiune. Astfel,
deși au trecut mai mult de două decenii de la apariția acestei
alternative educaționale în România, ea își caută încă identitatea,
după cum se arată într-un raport de cercetare apărut nu cu mult
timp în urmă sub egida Institutului de Științe ale Educației din
București, având de rezolvat „dificila sarcină de a reduce abordarea
holistică a ființei umane la cerințele Curriculum-ului național“51.
Dintre neajunsurile identificate prin această cercetare, cele mai
importante sunt:
1) imposibilitatea implementării unui Curriculum elaborat
conform cerințelor pedagogiei Waldorf, așa cum se întâmplă
în multe dintre țările în care se regăsește această alternativă;
2) lipsa unor reglementări clare în ceea ce privește „profesorul
de clasă“, care să îi permită să conducă copiii din clasa I și
până în clasa a VIII-a, așa cum cere pedagogia Waldorf;
3) formarea inițială îngustă a cadrelor didactice, din cauza
căreia persoanele calificate în învățământul de stat care
optează să funcționeze în școlile Waldorf trebuie să se
angajeze într-o formare continuă specifică și de durată;
4) lipsa acreditării diplomei de euritmist;
5) evaluări impuse, preluate din sistemul tradițional de
învățământ;
6) impunerea profilului „filologie“ pentru liceele Waldorf, ceea
ce „reduce posibilitățile de a atinge nivelurile mai profunde
ale ființei umane în dezvoltare prin activități diverse:
matematica și fizica la clasele terminale, ateliere
meșteșugărești, practicile în diverse domenii ale vieții social-
economice“.
Toate aceste sincope fac dificilă atingerea dezideratelor
specifice, bazate pe fundamentele și principiile generale ale
pedagogiei Waldorf, stabilite de către Rudolf Steiner și apoi asumate
și dezvoltate de numeroși pedagogi din diverse țări.
Școala Waldorf se adresează tuturor copiilor, fără nicio
discriminare, procesul de învățământ fiind conceput și realizat
astfel încât să-i ajute deopotrivă pe cei slabi în atingerea unui nivel
acceptabil de pregătire, cât și pe cei dotați, în aspirația lor spre
performanțe cât mai notabile. Prin pedagogia Waldorf se oferă o
alternativă educațională în care se învață aceleași materii ca în
orice altă școală, însă, după cum vom vedea, într-o manieră
specifică. Pe lângă acestea există și materii suplimentare, specifice,
cum sunt euritmia, activitățile artistice și cele de educație practică.

1. Concepția filosofică și pedagogică a lui Rudolf


Steiner
Rudolf Steiner și-a prezentat concepția asupra educației
îndeosebi într-o serie de conferințe ținute în 1919 la Dornach,
Elveția, și în 1919 și 1922 la Stuttgart, Germania, publicate ulterior
în mai multe volume. În abordarea problemelor specifice
pedagogiei el pornește de la ideile de bază ale concepției sale
filosofice; mai mult, consideră că bazele pedagogiei sunt asigurate
de o antropologie care analizează omul din trei puncte de vedere:
ca ființă trupească, sufletească și spirituală52. În fiecare om, trupul,
sufletul și spiritul sunt strâns legate între ele, într-o configurare de
fiecare dată individuală. Prin urmare, „dacă vrem să înțelegem
omul în sensul antropologiei antroposofice, atunci trebuie să-l
considerăm din trei puncte de vedere, cel al trupului, al sufletului și
al spiritului. Aceasta necesită trei metode diferite de cunoaștere.
Abia prin ele se dobândește acea înțelegere pe care o are
antropologia pedagogiei antroposofice.“53 Antropologia și pedagogia
sunt, așadar, inevitabil legate între ele, căci pedagogia este în
întregime dependentă de imaginea asupra omului, în sensul căreia
vrem să educăm. Orice concepție pedagogică, precum și orice
activitate practică de educare conțin, exprimată sau neexprimată, o
anumită înțelegere a omului, asigurată de antropologie.
O primă idee filosofică pe care Rudolf Steiner și-a bazat
concepția pedagogică este aceea conform căreia cursul vieții unui
om, între naștere și moarte, este condiționat de trei factori: trupul
supus legilor eredității, sufletul supus destinului pe care omul și l-a
creat în existențele anterioare și spiritul supus legilor reîntrupării54.
Rudolf Steiner distingea între trupul fizic, pe care omul îl are în
comun cu regnul mineral, trupul eteric, al forțelor de creștere, pe
care îl are în comun cu regnul vegetal, și trupul astral, de trăiri
emoționale, pasiuni, dorințe, imbolduri, pe care îl are în comun cu
regnul animal. Însă omul nu este numai o ființă care se naște doar
în sens corporal și care apoi își dezvoltă anumite caracteristici
spirituale predeterminate de factori ereditari. El este o ființă care
participă la două lumi: una materială, iar cealaltă spirituală. În
dezvoltarea fizică și spirituală a ființei umane există în același timp
și un potențial genetic și un potențial biografic, acesta din urmă
fiind revelat în conștiință ca Eu, cel mai profund miez al ființei
noastre.55 În acest fel, sufletul uman (psyche) primește stimuli și își
formează conținutul din două lumi diferite: din lumea fizică, prin
instincte și simțuri, și din lumea spirituală, prin Eu. Copilul este un
organ de simț pentru toate impresiile: surâs, iubire, cuvinte
delicate, culori, ordinea lucrurilor, dar și pentru perceperea
gândurilor. Este și un organ de simț pentru atmosfera din jur,
exploziile de temperament, dezordine, inestetic etc. Orice impresie
pozitivă acționează eliberator pentru copil, în timp ce toate
impresiile negative lasă urme asupra lui, ca niște cicatrice în
dezvoltarea armonioasă a personalității sale.
Rudolf Steiner consideră că fiecare copil este slujit de
douăsprezece simțuri: simțul tactil, al echilibrului, proprioceptiv, al
vieții, caloric, vizual, olfactiv, gustativ, auditiv, al cuvântului vorbit,
al gândirii și al Eului. Prin simțuri copilul ia contact cu viața, o
îmbrățișează cu toată ființa lui. Se poate spune că el inspiră lumea
cu tot ceea ce ea îi oferă, iar impresiile, senzațiile dobândite merg
până în organe, iar apoi sunt plăsmuite în sentiment și în gândire.
Primele patru simțuri, numite și simțuri corporale, constituie
domeniul principal de acțiune în timpul perioadei de grădiniță;
metamorfoza acestora se poate urmări de-a lungul vieții, înspre
ultimele patru simțuri, numite spirituale. Între aceste două grupe se
situează așa-numitele „simțuri psihice“ (sufletești).
Rudolf Steiner vorbește despre reprezentare, simțire și voință
ca fiind cele trei puteri fundamentale ale sufletului omenesc.
Acestea nu sunt separate una de cealaltă, dimpotrivă, viața
sufletească concretă constă în multipla interacțiune dintre ele.
Spiritul (Eul) și materia (corpul) se întâlnesc într-o zonă
intermediară, care este sufletul uman. Ca individualitate, Eul este o
componentă a lumii spiritual-divine, iar corpul este o componentă a
lumii materiale, fizice. Prin urmare, educația trebuie să ajute la
dezvoltarea corpului și a sufletului, astfel încât spiritul,
individualitatea elevului, să se poată dezvolta la rândul său și să
poată rodi în existența lui viitoare de om liber și conștient de rolul
său.
Omul este o unitate în simțire, voință și gândire. El este legat de
lume în mai multe feluri, prin activități fizice, sufletește și prin
spiritualitate. Numai dezvoltarea sănătoasă a trupului și a sufletului
creează premisele necesare pentru ca individualitatea spirituală să
poată deveni activă. Omul nu este o ființă unidimensională. Capul,
inima și mâna au o semnificație egală pentru dezvoltarea lui. De
aceea, dezvoltarea capacităților cognitive, morale și practice-
meșteșugărești este stimulată în aceeași măsură în școlile Waldorf.
Încă din grădiniță se vorbește despre o inteligență practică a
copilului. Când voința („a face“) și gândirea („a ști“) se întâlnesc în
simțire se naște „a fi“. Inteligența doar pentru „a ști“ este
insuficientă.
Conform antroposofiei steineriene, destinul atrage fiecare om
pe propriul drum de evoluție, care nu poate fi comparat cu ale
altora. Acest drum este guvernat de anumite legi, care acționează în
cadrul forțelor formatoare ale destinului, datorită cărora omul nu
cade pradă hazardului. În paginile multora dintre lucrările sale,
Rudolf Steiner a susținut că deosebirea esențială dintre om și
celelalte viețuitoare rezidă în faptul că în centrul vieții sufletești se
află un Eu de natură spirituală, care îi conferă fiecărui om
individualitatea, unicitatea. În lucrarea Teosofia, de exemplu, el
precizează că sufletul, în centrul căruia se află Eul, își are rădăcina
în trup și înflorește în spirit. Eul poate fi stimulat sau, dimpotrivă,
inhibat din două direcții: fondul bio-ereditar și ambientul socio-
cultural, însă fără ca acestea să poată exercita o determinare
absolută. Elementul individual devine evident tocmai în învingerea
oricăror condiționări.
O altă idee de bază a concepției filosofice steineriene este că în
evoluția istorică a omenirii se manifestă mereu o tendință spre
decădere. Sarcina fundamentală a omului este de a găsi remedii
pentru această tendință. „Devenirea culturală istorică“, scria Rudolf
Steiner, „amenință în mod constant să se îmbolnăvească. Omul
trebuie, prin învățământul lui, prin activitatea lui, să tămăduiască
ceea ce în devenirea culturală tinde în permanență să se
îmbolnăvească. (…) Cultura se poate naște numai dacă omul
tămăduiește necontenit cu forțele ființei sale ceea ce în extrauman
tinde în permanență spre declin.“56 În aceste condiții, educația are
un rol decisiv, cu atât mai mult cu cât viitorul omenirii depinde de
actualii copii. O astfel de convingere a stat la baza înființării școlii
Waldorf: „Școala Waldorf trebuie să fie un adevărat fapt de cultură,
pentru a se atinge o înnoire a vieții noastre spirituale
contemporane. Trebuie avută în vedere o schimbare în toate
lucrurile; întreaga mișcare socială provine, în cele din urmă, din
aspectele spirituale (…), iar problema școlară este o subcomponentă
a marilor probleme spirituale arzătoare ale prezentului.
Posibilitatea școlii Waldorf trebuie folosită în acest caz spre a
acționa reformator, revoluționar în domeniul învățământului.“57
Toate inovațiile, tot ceea ce este creator se regăsește în realizările
individuale și în valorificarea acestora în plan social. Însă existența
posibilităților interioare ale fiecăruia depinde de îngrijirea care i-a
fost dată de către educator. Cea mai importantă îndatorire a
educatorului este aceea de a încuraja și sprijini aptitudinile
individuale ale copilului și de a le face să se dezvolte în plan social.
Acela care sprijină ființa umană în efortul său de a se tămădui
este dascălul, „medicul permanent al culturii“, cum îl numește
Rudolf Steiner. Formând personalitatea copilului, profesorul îi oferă
culturii medicamentul necesar, prin urmare „educația poate fi
exercitată în mod corect numai dacă este concepută ca o tămăduire,
dacă educatorul devine conștient că trebuie să fie tămăduitor“58.
Prin educație omul se vindecă pe sine, dar vindecă și umanitatea de
tendința spre decădere, de tot ceea ce o împinge spre rău. Efortul
fiecăruia de a se tămădui este susținut de conștientizarea
reîncarnării, pentru că viața are sens numai dacă putem reveni,
numai dacă putem valorifica experiența dobândită în alte vieți.
Conform antropologiei antroposofice steineriene, omul nu este doar
un produs al eredității, ci și al influențelor din mediu, inclusiv al
educației. O astfel de abordare trebuie completată prin cunoașterea
adevăratei legități evolutive a omului, a reîncarnării și a Karmei
pentru a redobândi respectul necesar pentru unicitatea fiecărei
individualități umane. De aceea, copiilor trebuie să li se cultive
sentimentul de responsabilitate pentru propriul destin și pentru
viața pe care o trăiesc.
Rudolf Steiner apreciază că în pedagogia secolului al XIX-lea
existau o serie de principii valoroase, însă care, pentru a-și dovedi
relevanța în practica educațională, ar fi trebuit să provoace
transformarea pedagogiei într-o artă. O astfel de transformare
urmărește Rudolf Steiner, în convingerea căruia „pedagogia Școlii
Waldorf nu este un sistem pedagogic, ci o artă, cu scopul de a trezi
ceea ce există în om“59. Însă înnoirea pedagogiei, transformarea ei
într-o artă este posibilă numai prin abordarea problemelor
educației din perspectiva științei spirituale. La baza unei astfel de
abordări stă cunoașterea omului și încrederea în forțele lui
spirituale. Rudolf Steiner se pronunță împotriva învățământului
intuitiv pentru că acesta îl orientează pe elev spre exterior, spre
cunoașterea lucrurilor, acordând o insuficientă atenție vieții sale
lăuntrice. Iată cum își justifică el această poziție: „Trebuie să ne
răzvrătim: pentru că omul nu este doar un aparat de uitat la el, un
aparat care vrea să înregistreze. Omul nu poate trăi decât în
activitatea interioară. A prezenta ceva din perspectiva științei
spirituale înseamnă a invita omul la o conlucrare interioară
sufletească, ceea ce oamenii refuză astăzi. Orice știință spirituală
trebuie să invite la o asemenea muncă lăuntrică, adică trebuie să
aducă toate considerațiile până la acel punct unde omul nu mai are
puncte de sprijin prin percepții exterior-senzoriale, iar jocul de
forțe lăuntrice are astfel câmp liber. Abia când gândirea se poate
mișca liber în acest joc interior de forțe se poate ajunge la
imaginație; mai înainte nu. Așadar, baza în întreaga știință
spirituală antroposofică este activitatea spirituală, trezirea la
activitate lăuntrică, apelarea la ceea ce mai poate fi activ în om
când toate simțurile tac, desfășurându-se vie numai activitatea de
gândire.“60 Pe baza acestei concepții spiritualiste trebuie abordată
educația. Misiunea educatorului constă în a-i aduce pe copii nu la
nivelul de pregătire intelectuală stabilit de el, ci la acela pe care ei îl
au ca predispoziție. Nu contează atât de mult ceea ce le transmite
profesorul elevilor („cunoaștere“), ci individualitatea în sine a
elevului. De gradul de manifestare a individualității depinde
autonomia omului. În fapt, dezvoltarea este o autodezvoltare:
„copilul este acela care se educă propriu-zis în prezența noastră, ori
așa ceva este și corect, pentru că în realitate nu noi suntem aceia
care educăm. Noi nu facem decât să perturbăm, dacă intervenim
prea puternic în acest proces. Educăm atunci când ne comportăm
de așa manieră încât copilul să se poată educa singur prin
comportamentul nostru. (…) Să ne fie așadar clar: nimic nu poate fi
vârât în om prin învățământ și educație.“61 Educatorului îi revine
sarcina de a înlătura factorii perturbatori ai dezvoltării libere a
copilului. Prin comportamentul lui trebuie să-l ajute pe copil ca, în
timpul creșterii, să reușească scoaterea la lumină a predispozițiilor
existente în el. Nu este greu să realizeze acest lucru deoarece nu are
nevoie de multe cunoștințe, ci doar de recursul la elementul artistic
activ, prezent în ființa copilului. De aceea, în Școala Waldorf nu vor
exista instrucțiuni imperative, de tipul „așa să faci“, „așa să nu faci“.
În conferințele sale, Rudolf Steiner îi îndemna pe profesori să
folosească materiile de studiu ca mijloace prin care dezvoltă forțele
sufletești și corporale ale copilului; în predarea acestora, arăta el,
„nu va fi vorba să transmiteți un material de cunoaștere ca atare, ci
va fi vorba de folosirea acestui material în scopul dezvoltării
facultăților umane“62.
Libertatea este o condiție fundamentală a vieții spirituale
creatoare, prin urmare ea trebuie respectată și în domeniul
educației. Copilul trebuie să se dezvolte independent de cerințele
puterii de stat și ale vieții economice, până în momentul în care va
putea, în calitatea lui de cetățean, să participe activ la organizarea
socială: „Dreptul generației actuale de a avea parte de o asemenea
educație liberă, care să-i poată permite să-și desfășoare înclinațiile
și aptitudinile pe cât posibil în mod multilateral pentru a putea într-
o zi să reorganizeze societatea existentă – iată cel mai important
argument adus de Rudolf Steiner pentru organizarea de școli și de
universități libere. Acestea pot fi finanțate cu ajutorul cotizațiilor și
donațiilor făcute de către agenții economici și stabilite prin lege.
Profesorii acestor școli și universități alcătuiesc corporații
autonome care, în deplin acord cu elevii și cu mediul social al
acestora, se îngrijesc de pregătirea a noi cadre de învățământ și
hotărăsc singure în privința oricăror probleme, fie ele legate de
planurile de învățământ sau de metode de predare și, în general, în
privința oricăror probleme administrative.“63 Numai o educație
liberă îi va permite tinerei generații să-și afirme înclinațiile și
aptitudinile, pe cât posibil multilateral, pentru a putea să participe
apoi la reorganizarea societății.
Conceptele de bază ale antroposofiei64 pedagogice a lui Rudolf
Steiner sunt cele de „evoluție“ și de „personalitate“. Din perspectiva
acestui gânditor, conceptul de „personalitate“ se opune ca
semnificație aceluia întemeiat pe cercetările psihologiei, care, în
acea vreme, aveau o orientare empirică. Rudolf Steiner dezvoltă
semnificația conceptului de „personalitate“ pe baza vechii teorii a
temperamentului, interpretată prin prisma științei spirituale,
precizând că educației îi revine sarcina de a echilibra și armoniza
tendințele dominante ale celor patru tipuri de temperament:
coleric, sangvin, flegmatic și melancolic.65 Antroposofia nu este un
sistem filosofic definitiv, ci un drum de parcurs pentru a dobândi
cunoștințe despre om și lume. Cine merge pe acest drum în
realizarea instruirii, cu exercițiile sale de formare a gândirii, voinței
și sentimentelor, poate să se convingă prin experiență directă că
existența noastră fizică este pătrunsă de o lume suprasensibilă și că
omul, conform ființei sale interioare, provine din această sferă.
Activitățile de predare în Școala Waldorf, consideră Rudolf
Steiner, trebuie să se bazeze pe o psihologie care provine dintr-o
cunoaștere antroposofică a lumii. Numai o astfel de psihologie
permite „o reală înțelegere a sufletului omenesc“66. Vechile noțiuni
ale psihologiei sunt lipsite de conținut deoarece nu permit o
racordare sufletească a individului la totalitatea Cosmosului.67
Tocmai pe baza unei astfel de racordări putem înțelege ce înseamnă
de fapt omul. Acesta este motivul pentru care profesorii ar trebui să
aibă, ca fundament pentru tot ceea ce întreprind în școală, o privire
atotcuprinzătoare asupra legilor Cosmosului.
Conform științei spirituale, educația implică pregătirea copilului
pentru viață prin contactul direct cu realitatea, însă aceasta nu
înseamnă că trebuie să se întreprindă ceva concret pentru
cunoașterea predispozițiilor elevilor și pentru orientarea lor școlară
și profesională, căci o astfel de preocupare are conotații filosofice.
Copilul va ajunge treptat, pe cale afectivă, la decizia privind
situarea lui în viața socială. De aceea, în realizarea educației trebuie
să afirmăm fără rezerve și să susținem cu tărie dreptul fiecăruia de
a fi el însuși.68 Trebuie să considerăm sufletul altuia, afirmă Rudolf
Steiner, ca pe un sanctuar, pe care îl vom respecta atât în ceea ce
privește gândirea, cât și sentimentele.
Mulți pedagogi au considerat Pedagogia Waldorf ca fiind
înrudită cu doctrinele aparținând curentului „Educația nouă“
deoarece o serie de idei le sunt comune: școala centrată pe copil,
atenția arătată creației artistice și contemplării naturii, importanța
egală acordată diferitelor tipuri de activități în formarea
personalității elevului etc.69 Concepția pedagogică a lui Rudolf
Steiner se întemeiază însă pe o cunoaștere suprasensibilă a ființei
umane, pe o cunoaștere antroposofică a lumii, cu toate consecințele
care decurg de aici, în primul rând un model al instruirii mult
diferit de acela existent în școlile vremii, menit să cultive o nouă
înțelegere asupra ființei umane, adecvată științei spirituale.
Orientarea procesului educațional este simultan intelectuală,
estetică, morală și religioasă, toate demersurile întreprinse
subordonându-se ideologiei specifice antroposofiei.

2. Fundamente ale pedagogiei Waldorf


În pedagogia lui Rudolf Steiner, copilul este privit ca o
„entelehie“, o ființă al cărei țel se află în ea însăși și care este
alcătuită din trup, suflet și spirit. Cele trei elemente constitutive ale
ființei umane se dezvoltă diferențiat. Într-o primă etapă,
aproximativ până la vârsta de 7 ani, este accentuată dezvoltarea
fizică, prin activarea voinței, manifestată în joc și imitație. În a doua
etapă, de la 7 la 14 ani, are loc cu deosebire dezvoltarea sufletească,
prin activarea simțirii. Sfârșitul celui de-al doilea septenar al vieții
este momentul transformărilor pubertare, care marchează
începutul unei perioade de interiorizare și diferențiere, în care
individul în devenire va experimenta intens o viață sufletească care
devine tot mai mult a lui, în toate aspectele sale: cognitiv, volitiv,
afectiv. Cea de-a treia perioadă, de la 14 la 21 ani, este una a
dezvoltării spirituale, prin activarea gândirii independente. Aceasta
este etapa configurării conștiinței autonome, etapa în care se va
dezvălui destinul propriu al individului. Dată fiind o astfel de
dezvoltare stadială, în educație esențiale sunt cunoașterea copilului,
exploatarea forțelor spirituale și creative existente în el,
respectarea ritmului individual al fiecăruia, spiritul de inițiativă,
creativitatea, mobilitatea în gândire, toate acestea reprezentând căi
spre afirmarea libertății persoanei. Programul educațional va fi
realizat în concordanță cu aceste particularități. Scopul prioritar al
pedagogiei Waldorf este acela de a-i permite fiecărui copil să își
urmeze drumul personal, în armonie cu ritmul propriu și cu
trebuințele sale, prin manifestarea liberă în acțiune.
Pedagogia Waldorf nu este, după cum mărturisesc chiar aceia
care o promovează, o pedagogie a succesului școlar, căci nu rezolvă
toate problemele care apar în evoluția copilului, însă este
preocupată de aceste probleme și se străduiește să le găsească
soluții. Acesta este unul dintre principalele motive pentru care
formarea cadrelor didactice pentru această alternativă
educațională nu presupune înarmarea lor cu un set de strategii
didactice standard, ci în primul rând crearea unei noi deschideri
față de ființa copilului și față de misiunea asumată. În școlile
Waldorf se urmărește educarea omului în ansamblul său, atât
cognitiv, afectiv, atitudinal, motivațional, cât și artistic sau în
domeniul manualității, ceea ce permite armonizarea procesului
educațional. Un astfel de deziderat a fost stabilit încă de Rudolf
Steiner, aflat sub influența lui Goethe, în a cărui concepție filosofică
întâlnim ideea atingerii unei armonii depline între elementele care
compun ființa umană, deci și între rațiune și simțuri, între
moralitate și sensibilitate. Consecvent concepției sale filosofice,
Goethe a căutat ca și în plan pedagogic să promoveze o dezvoltare
armonioasă a individului. În felul acesta, el se situa alături de
curentul cultural numit „neoclasicism“, care urmărea să readucă în
viața și în cultura modernă tipul omului antic, dezvoltat armonios,
idee exprimată de greci prin cuvântul kalokagathia, adică
frumusețea trupească și bunătatea sufletească conexate, alcătuind o
unitate armonioasă.70 Goethe își exprima sintetic concepția asupra
omului prin sintagma „unitatea armonioasă a existenței“,
realizabilă nu numai prin conexiunea dintre elementele care
constituie sufletul, ci și dintre suflet și trup. Semnificația
conceptului de „fenomen originar“ (Urphaenomen), central în
filosofia lui Goethe, conciliază arta, știința și morala, materia și
gândirea, rațiunea abstractă și sentimentul. Așadar, idealul
educației nu poate fi altul decât unitatea armonioasă a existenței;
altfel spus, educația trebuie să dezvolte toate elementele
constitutive ale ființei umane, atât pe acelea care țin de rațiune, cât
și pe acelea care țin de sensibilitate. În susținerea ideii educării
omului în ansamblul său, o altă sursă de inspirație pentru Rudolf
Steiner a fost filosofia lui Schiller, care considera că scopul
educației nu poate fi altul decât dezvoltarea armonioasă a naturii
individului.71 Prin urmare, sarcina prioritară a educației ar trebui
să fie înlăturarea conflictului dintre pornirile instinctive ale naturii
și activitatea liberă și autonomă a rațiunii, astfel încât individul să
nu săvârșească doar ceea ce îi spun instinctele sale, nici numai ceea
ce îi dictează rațiunea, independent de instincte, ci să săvârșească
numai acele fapte dictate de rațiune care sunt în armonie cu
instinctele naturale.
Fundamentală în educația Waldorf este recunoașterea faptului
că fiecare ființă umană este unică și trece prin diferite etape ale
vieții. Responsabilitatea pedagogiei este să răspundă nevoilor fizice,
sociale, emoționale, intelectuale și spirituale specifice fiecărei faze
de dezvoltare pentru o formare armonioasă a personalității
copilului.
În școala Waldorf, copilul poate să descopere lumea
înconjurătoare din mai multe perspective: științifice, artistice și
tehnic-meșteșugărești. Disciplinele școlare nu sunt privite ca scop în
sine, ci ca mijloace educaționale, prin care sunt stimulate și
sprijinite voința liberă de a învăța, atitudinea cercetătoare,
disponibilitatea față de activitatea creatoare și pentru configurarea
socială comună. Această școală își propune dezvoltarea copiilor și
tinerilor din toate punctele de vedere, știința fiind însuflețită prin
artă și legată de viața zilnică prin practică, în toți anii de studiu.
Educația copiilor devine vie prin activitățile artistice (pictură,
desen, modelaj, lucru manual), mișcările ritmice (euritmia), prin
teatru, meșteșuguri în lemn, metal și alte materiale, jocuri, muzică,
basme.72 Valorile etice sunt cultivate prin atmosfera de respect și
venerație creată prin urmarea ciclului anotimpurilor, prin
sărbători, prin respectul față de semeni și natură. În acest sens, este
important ca elevii să aibă relații umane firești cu educatorii lor, să
se simtă înțeleși și tratați cu atenție și respect. Pedagogia Waldorf
urmărește să influențeze evoluția copiilor în așa fel încât aceștia să
devină participanți activi la procesul cultural. Având posibilitatea
să se manifeste liber și creativ în căutarea celor mai potrivite
modalități de formare, pedagogii Waldorf transformă educația într-
o artă pusă în slujba descoperirii și respectării individualității
fiecărui copil. Unul dintre scopurile prioritare este acela de a
pregăti indivizi cu mentalități sănătoase și capacitate mare de
adaptabilitate la viața socială.
Profesorii trebuie să se preocupe nu atât de modalitățile diferite
de predare sau de formele de organizare a procesului de
învățământ, ci de a afla răspunsuri la întrebări de felul: Ce forțe
trăiesc în copil? Ce trăsături volitive posedă copilul? Cum este
gândirea și afectivitatea lui? Nevoia de fantezie, simțul pentru
adevăr și simțul de răspundere reprezintă trei forțe care se regăsesc
în ființa copilului și de care trebuie să țină seama pedagogia.
Cunoscându-le, profesorul acționează în sensul dezvoltării lor.
Metodele folosite pentru educarea gândirii, voinței și simțirii
copilului se concretizează prin exercițiul artistic care educă voința,
prin cuvântul rostit care acționează asupra afectivității copilului,
oferindu-i posibilitatea să se concentreze asupra materiei predate,
și prin exercițiul care face posibilă învățarea prin faptă, prin
activitatea concretă, practică.
Din perspectiva pedagogiei steineriene, copilul vine pe lume
înzestrat cu anumite daruri, necesare pentru a putea deveni om:
simțurile, voința, forța modelatoare (creativitatea, fantezia),
uimirea în fața vieții, bucuria de a învăța, capacitatea de a imita,
capacitatea de a se autoeduca și de a evolua (devenirea).
Organismul „moștenit“ este modificat prin acțiunea acestor forțe
plăsmuitoare. Conștienți de darurile pe care copiii le aduc cu ei,
profesorii ar trebui să se întrebe care este rolul lor esențial în
procesul educației. Acesta nu poate fi altul decât acela de a sprijini
amintitele înzestrări pentru ca acestea să se exprime în copil.
Rudolf Steiner respingea folosirea rețetelor prestabilite în
activitatea școlară, cu atât mai mult cu cât acestea pot îngrădi
fantezia pedagogică a cadrului didactic. Prin urmare, aceia care i-au
îmbrățișat concepția pedagogică au ajuns să considere că într-un
plan de învățământ esențial nu este conținutul de predat, ci puterile
sufletești care se dezvoltă în preocuparea cu privire la conținut.
Desigur, conținuturile sunt propuse, căci prin intermediul lor elevii
sunt pregătiți pentru viață, însă planul de învățământ nu este
construit pornind de la ele: „Planurile de învățământ Waldorf nu
sunt concepute plecând de la materialul conținut, ci de la copil și
nevoile sale. Profesorii care înțeleg planul de învățământ Waldorf
drept culegere de material sunt supuși pericolului de a rămâne
legați de materii și de a nu vedea ce se intenționează ca
transformare a copilului prin intermediul acesteia. Pe de altă parte,
profesorii care vor să împlinească întru totul impulsul pedagogiei
Waldorf pot dezvolta tendința de a se rupe total de materii și de a se
cufunda în procesele sufletești sau sociale propriu-zise; însă în felul
acesta ei nu vor observa că refuză sufletelor copiilor cea mai bună
hrană prin faptul că nu le oferă conținuturi de predare potrivit
vârstei lor. Raportul reciproc eficient dintre conținutul predării și
favorizarea copilului face parte din fundamentele pedagogiei lui
Rudolf Steiner.“73 Dincolo de conținuturile de predat trebuie văzut
mereu copilul, numai în funcție de acesta profesorul stabilește
planul de învățământ propriu-zis. Fundamentele antropologice ale
atitudinii față de copil sunt esențiale în acest sens, iar profesorul
trebuie să se raporteze la ele: „Planul de învățământ nu este o
prescripție pe care trebuie să o îndeplinească. Căci planul de
învățământ rezultă pentru el din condițiile de dezvoltare la o
anumită vârstă, care determină selecția și tratarea materialului de
predat. În cazul unei orientări antropologice a școlii, conținuturile
planului de învățământ nu pot fi preluate pur și simplu dintr-o
tradiție culturală.“74. Dacă s-ar întâmpla așa ceva, atunci
conținuturile de predat ar suferi de un anumit reducționism față de
complexa realitate a vieții, față de condițiile dezvoltării umane,
ceea ce s-ar reflecta negativ în planul evoluției copilului. Din
totalitatea conținuturilor posibile vor fi selectate de fiecare dată
numai acelea care corespund dispozițiilor și necesităților spiritual-
sufletești specifice de dezvoltare pentru o anumită vârstă. În acest
fel, antropologia își pune amprenta asupra planului de învățământ.
Dat fiind că planul de învățământ indică ceea ce trebuie să se
petreacă în predare, fiecare factor social care afectează dezvoltarea
tinerilor trebuie recunoscut și asumat ca atare în elaborarea lui,
ceea ce nu înseamnă că tinerii vor deveni dependenți, în ceea ce
privește învățarea și dezvoltarea, de factorii sociali. Ceea ce trebuie
să cunoască și să poată face un om la o anumită vârstă, arată Rudolf
Steiner în lucrarea Școala liberă și tripartiția (1919), trebuie să
rezulte din natura omenească, nicidecum din politicile educaționale
ale statului sau din cerințele vieții economice. În acest fel, relația
dintre școală și societate se schimbă: nu societatea actuală trebuie
să determine ce va deveni omul în creștere, dimpotrivă, trebuie să
se dezvolte nestingherit ceea ce se află predispus în el. Doar în acest
fel pot fi aduse ordinii sociale forțe mereu noi de la generațiile în
creștere.
Îndrumările lui Rudolf Steiner cu privire la configurarea unui
plan de învățământ pentru școala Waldorf au ca scop înțelegerea
copilului în devenirea sa, înțelegerea manifestărilor ființei sale
pentru a-i putea oferi ajutorul de dezvoltare necesar prin
intermediul conținutului predării. Acestea sunt motivele pentru
care „planul de învățământ trebuie să se formeze, să se accentueze,
să se realizeze în dialogul continuu cu copiii aflați în dezvoltare și
cu tinerii: planul propriu-zis de învățământ este copilul“75. Planul de
învățământ trebuie să se modeleze în funcție de imaginea
schimbătoare a naturii omenești, dar și de realitatea vieții. În școlile
Waldorf clasice, așa cum funcționează ele în multe țări, profesorul
este acela care configurează și dezvoltă, chiar dacă nu singur,
propriul plan de învățământ. Au fost și situații când un grup de
cadre didactice sau Federația școlilor Waldorf dintr-o țară au oferit
câte un model de plan de învățământ, însă numai cu caracter
orientativ și explicativ.76

3. Cunoașterea copilului și a legilor copilăriei


Condiția de bază pentru o pedagogie eficientă este cunoașterea
etapelor de dezvoltare a copilului. Despre importanța unei astfel de
cunoașteri Rudolf Steiner scria: „Dacă veți fi în posesia unei
cunoașteri bine dezvoltate asupra ființei omului în devenire,
străbătută de voința și simțirea dumneavoastră, atunci și veți
instrui bine, și veți educa bine. Veți aplica la diversele domenii,
printr-un instinct pedagogic care se va trezi în dumneavoastră, ceea
ce vi se arată din această cunoaștere volitivă a copilului în
devenire.“77 Respectarea în procesul de învățământ a
caracteristicilor diverselor etape de dezvoltare presupune
asigurarea necesarului educațional pentru vârsta respectivă. La
baza periodizării vârstei de creștere a ființei umane în etape de câte
șapte ani, stabilită de Rudolf Steiner, stau nu numai cercetările
psihologice, ci și interpretările antroposofice de genul: dezvoltarea
ființei umane este corelată cu procesele de creștere și metamorfoză,
prin care forțele cosmice vegetative și animale (de creștere și de
reproducere), precum și cele psihice (pulsiunile, dorințele,
pasiunile, capacitatea de judecată, discernământul, judecata
morală) se dezvoltă progresiv. Astfel, dacă privim dezvoltarea în
ansamblu a copilului, de la naștere și până când ajunge adult (21
ani), se pot contura trei perioade mari de vârstă, numite
„septenare“: 0-7 ani, 7-14 ani, 14-21 ani, care corespund dezvoltării
corporale, eterice și astrale a individului.
În concepția lui Rudolf Steiner, împărtășită ulterior de toți
pedagogii Waldorf, de la naștere și până la maturitatea deplină, de
la 21 de ani, omul parcurge trei etape de câte 7 ani. Din punctul de
vedere al dezvoltării biologice, etapele creșterii sunt aceleași:
1) prima perioadă: de la naștere la schimbarea dentiției,
2) a doua perioadă: de la schimbarea dentiției la pubertate,
3) a treia perioadă: de la pubertate la maturitate.
În ceea ce privește raportarea la lumea exterioară, specifică
fiecăruia dintre cele trei stadii, situația se prezintă astfel: „În timpul
primei perioade, relația principală cu lumea exterioară vine din
exterior spre interior. Însă experiențele care rezultă în modul
acesta, pentru început, nu sunt asimilate în centrul Eului. În a doua
perioadă, copilul reprezintă o unitate închisă. Din centrul Eului
radiază forțe până la periferia micii lumi proprii. Lumea exterioară
nu mai pătrunde nestânjenită înăuntru, ci determină doar impresii
la graniță și nu este preluată decât după un proces de digerare. În
cursul perioadei a treia (…), direcția principală este din interior
spre exterior. Tânărul încearcă să cucerească și să transforme
lumea exterioară.“78 Prima perioadă este aceea a imitației, cea de-a
doua este a dezvoltării efective infantile, iar cea de-a treia este
aceea a cuceririi lumii ideilor de către tânăr. Studierea relației
dintre lumea exterioară și cea interioară pune în evidență
împărțirea în perioade de 7 ani, care coincid cu perioadele de
dezvoltare biologică; de fapt, această împărțire în trei perioade are
și o bază fizică observabilă prin intermediul transformărilor
morfologice ale copilului.79 Dacă s-ar analiza separat funcțiile
gândirii, sentimentului și voinței, atunci ar rezulta alte etape de
evoluție. De aceea, este necesară punerea în legătură a tuturor
acestor aspecte pentru a se realiza o sinteză care să pună în
evidență influențele lor reciproce și să conducă la un punct de
vedere unitar și flexibil asupra procesului de maturizare a
individului.80 Desigur, după vârsta de 21 ani individul intră în cea
de-a patra perioadă, cea adultă. Aceasta este o perioadă de
echilibru, în sensul că activitatea dirijată spre exterior alternează
cu experiențele care vin din lumea exterioară și pătrund în cea
interioară. La sfârșitul fiecărei etape de dezvoltare se găsesc
elemente pregătitoare pentru următoarea, altfel spus există o
perioadă de tranziție între ele.
Atâta timp cât copilul se află la vârsta preșcolară, deci în
perioada celei mai intense creșteri, forțele însuflețitoare existente
în el sunt întru totul legate de corpul fizic. Treptat, unele dintre ele
sunt eliberate din funcția biologică și stau la baza capacității de a
învăța, adică devin active pe plan sufletesc. La această vârstă, în
primul plan se află educarea memoriei, formarea unor înclinații și
obișnuințe, fortificarea conștiinței și a caracterului, dirijarea
judicioasă a fanteziei și a temperamentului pe căi sănătoase.
Gândirea începe să se formeze pornind de la o înțelegere
nediferențiată a vieții. Între al doilea și al treilea an de viață, ea
începe să se orienteze înspre a pune ordine în lumea percepțiilor.
Deși este activă încă din primul an de viață, gândirea devine
conștientă de regulă abia la vârsta de cinci ani, când copilul învață
să gândească asupra lucrurilor și evenimentelor din jurul său. De
exemplu, în privința lucrurilor el devine conștient de legătura
dintre scop și mijlocul de atingere a lui.
Viața afectivă a copilului mic oscilează între satisfacție și
nemulțumire. Abia în jurul vârstei de trei ani, când se poate spune
că a trăit deja numeroase experiențe, are loc trezirea conștiinței de
sine, care condiționează apariția unei vieți afective semiconștiente.
Copilul își exercită conștiința de sine opunându-se lumii, adică face
experiența rezistenței. Opunându-se obiceiurilor cotidiene, el simte
că are un Eu și că poate să nu facă pur și simplu ceea ce așteaptă
ceilalți de la el.
Din perspectiva relației pe care o are copilul cu lumea din jurul
său, acest stadiu de dezvoltare prezintă o serie de note specifice:
„Principala caracteristică a copiilor mici este imensa lor deschidere
spre ceea ce îi înconjoară. Ei asimilează elementele din jurul lor
fără o rezistență sufletească și întâmpină lumea cu o încredere
nelimitată. Trăiesc în inocența paradisului, în acest univers în care
binele și răul sunt inextricabil amestecate.“81 Copilul are încredere
absolută în adult, îl imită în vorbire și gândire. De altfel, Rudolf
Steiner numea perioada de până la 7 ani drept „vârsta imitației“:
„Până la schimbarea dentiției, copilul poartă în sine un anumit
caracter care se exprimă prin aceea că vrea să fie o ființă
imitatoare; vrea să imite tot ce vede în jurul său.“82 Cuvintele
adresate copilului, avertismentele, mustrările, explicațiile au un
impact minor asupra lui sau chiar niciunul, în comparație cu
mediul real sau cu acțiunile efective. De aceea, este nepedagogic să-i
dojenești ori să-i moralizezi pe copiii de această vârstă. Copilul este
receptiv la atitudini, la fapte, la gesturi într-un sens mai larg. Modul
în care persoanele din jurul său se comportă are un impact mult
mai mare asupra lui decât cuvintele care îi sunt adresate.
Copiii imită ceea ce se întâmplă în jurul lor. La început, imitația
are loc cu totul inconștient. Cu timpul, ea devine mai conștientă și se
exprimă prin joc, atunci când sunt reluate gesturi și întâmplări din
viața cotidiană: „Noi îl educăm pe copil pentru a fi pregătit pentru
această frământare a lumii prin aceea că, mai întâi, îl lăsăm să se
joace, pentru ca prin aceasta să îi trezim capacitatea de a acționa.“83
Pentru copilul aflat în acest stadiu de dezvoltare este caracteristică
situația în care întâi face, apoi înțelege. În timp ce adultul refuză să
facă ceva când nu înțelege, la copil este invers: el trebuie să facă
experiența, abia mai târziu ajunge la înțelegere.
În educație trebuie să acționăm în funcție de nivelul de
dezvoltare a copilului, de ceea ce îi este specific. Până la șapte ani
trebuie să-i oferim ceva prin „a face“, și nu prin a-l învăța la nivel
rațional. El nu trebuie tratat niciodată ca un mic adult. La această
vârstă inteligența copilului este una practică. El cunoaște lumea
prin joc; numai prin acesta ia contact cu natura și cu mediul socio-
cultural, bazându-se pe imitație și creându-și un fundament pentru
înțelegerea ulterioară a lumii. Jocul înseamnă trăirea cu toate
simțurile, mișcarea cu întreg corpul, activitatea mâinilor și a
picioarelor, mobilizare interioară. Din joc se naște mai târziu
experiența conștientă. În concepția lui Rudolf Steiner, jocul trebuie
transformat în învățare, și nu invers, pentru că jocul are o
seriozitate sfântă, care trebuie păstrată și în procesul învățării.
Copiii care cresc sub presiunea de a deveni prea devreme adulți
pierd posibilitatea de a trăi experiențe importante și unice pentru
treapta lor de vârstă. Copilăria trebuie apărată de precocitate, de tot
ceea ce dăunează fanteziei, de ceea ce provoacă frica, agresivitatea,
nesiguranța. Fără o copilărie deplină, senină, întreaga viață
ulterioară va avea de suferit. Copilăria este izvorul sănătății
corporale, al forței sufletești, al gândirii individualiste și al
deschiderii spre social.
Cea mai importantă funcție conștientă a copilului, manifestă
încă din primul an de viață, este percepția: „Întreaga lui activitate
psihologică constă în cunoașterea lumii din jur.“84 S-ar putea spune
chiar că copilul mic este în întregime un organ senzorial, în care
este activă voința. Conceperea lui drept o ființă care este în
întregime organ senzorial reprezintă o idee centrală a pedagogiei
antroposofice. În primele faze ale evoluției sale cognitive, copilul
ajunge la conștientizarea obiectelor, învață să le perceapă prin
activitatea de reprezentare a sufletului său. Capacitatea de
reprezentare i se dezvoltă prin impresiile exercitate de mediul
înconjurător asupra simțurilor sale. Primul septenar, premergător
școlii, se caracterizează printr-o activitate intensă a simțurilor
copilului, în care se exprimă o capacitate puternică de dăruire
îndreptată asupra întregului mediu înconjurător: „Toate simțurile
lor sunt deschise, iar răspunsul personal la stimulii exteriori este
imitația și mimetismul. Ei învață să vorbească prin imitație, iar în
acest mod li se deschide poarta spiritualității umane. Prin imitație
copilul face cunoștință cu toate elementele, bune și rele, care
caracterizează relațiile dintre ființele umane. Și tot prin imitație,
dar mai subtil, se pun bazele viitorului simț moral.“85 Copilul are
nevoie, în această perioadă, de modelul oferit de adult și de un
mediu înconjurător adecvat, căci relația pe care el o are cu lumea se
bazează pe o încredere și o deschidere pe care nu le vom mai
întâlni în stadiile de dezvoltare ulterioare. Mediul social
înconjurător are o mare influență asupra proceselor de dezvoltare
psiho-fizică a copilului. Impulsul lăuntric pentru întreaga lui
evoluție pornește, în mare măsură, de la imitare: „Prin imitare,
copilul se străduiește să repete printr-o activitate proprie
atitudinile, gesturile și mișcarea, în special ale mamei. În imitare
acționează impulsul ca pe baza modelelor să se treacă dincolo de
cele deja atinse.“86 Copilul învață prin imitație. El poartă cu sine un
devotament plin de încredere, care, împreună cu forțele de voință
specifice vârstei, îl va ajuta să se unească cu lucrurile din jur prin
forța imitației. Acesta este un proces interior, care merge în
profunzimea stărilor sufletești, a gândurilor și a atitudinilor. Forțele
imitației se manifestă mai ales în joc, activitate specifică vârstei, în
care copilul își asumă lumea într-un mod individual cu ajutorul
fanteziei, forța care-i pune în mișcare întreaga lume interioară. De
aceea jocul trebuie să fie liber.
Educatorul trebuie să stea în fața copilului ca un model demn
de imitat. Gesturile, ținuta, imaginile oferite, rostirea, faptele,
gândurile sale vor fi imitate. Trăirile în adevăr vor duce la formarea
moralității. Lucrurile însuflețite, bucuria, ordinea, acțiunile pline de
sens vor modela personalitatea copilului.
Pedagogia Waldorf vede în învățarea prin imitare, în prima
copilărie, cea mai importantă formă a învățării și cea mai
importantă forță de evoluție. Tocmai de aceea, sarcina educatorului
la această vârstă rezidă în crearea unei atmosfere pline de iubire, în
care copilul să nu fie împiedicat în dăruirea sa imitativă. Prin
atitudinea, mișcările și modul lor de comportare, educatorii trebuie
să se arate demni de a fi imitați. Altfel spus, arăta Rudolf Steiner,
educația în prima copilărie înseamnă și autoeducația educatorului,
conștient de efectul comportamentelor sale asupra copilului care
imită. Rudolf Steiner fundamentează educația din grădinițele și
școlile Waldorf pe următorul principiu călăuzitor, promovat și de
Goethe: Omul învață să fie om numai de la oameni. De aceea, foarte
importante pentru copil sunt contactul uman și percepția directă. El
își va putea dezvolta individualitatea, capacitatea de comunicare,
libertatea voinței, capacitatea de judecată etc. numai dacă, la
momentul potrivit, se poate raporta deschis și direct la
personalitatea adultului care are în grijă educația lui. Contactul
uman – în care pot fi exersate calități morale precum respectul,
venerația, iubirea, altruismul – dezvoltă în copil încrederea în
propria existență. În viața interioară, aceasta se dovedește a fi
izvorul siguranței lăuntrice și al echilibrului sufletesc.
Știind că imitația se află la baza comportamentelor infantile,
educatorul nu îl formează pe copilul preșcolar prin precepte
morale, prin conștientizări de tot felul, ci prin exemplul personal și
prin mediul ambiant.87 Această stare de fapt implică respectarea
multor reguli de conduită și de autoobservare, pe care adulții
trebuie să le urmeze dacă vor să îndeplinească cu succes rolul dificil
de educatori.
Însă imitația este mai degrabă dorința de a descoperi mai
departe, decât o simplă imitare în joc a activităților celor din jur sau
o repetare a cuvintelor acestora. Imitația este mai mult decât un
simplu mijloc de copiere a gesturilor, a comportamentelor adulților.
Ea atinge profunzimea stărilor sufletești, a gândurilor și atitudinilor
copilului. Prin aceasta, el își modelează nemijlocit trupul și sufletul,
dobândește gestica și mimica adulților din jurul său, ajungând chiar
la a se identifica cognitiv cu ei.
Dăruindu-se lumii care îl înconjoară și pe care o percepe ca
fiind eminamente bună, copilul mic este o ființă care imită: „Tot
ceea ce învață în primii ani din viață o face prin imitație.
Intensitatea imitației poate să varieze după caracter, după tipul și
temperamentul copilului, însă ea constituie modul de dezvoltare a
vieții psihice în timpul acestei prime perioade.“88 Copilul învață prin
simpla imitație ordinea, comportamentul și limbajul civilizat etc.
Părinții își influențează copiii, în primii ani de viață, prin ceea ce
sunt, prin moralitatea exprimată de actele lor. Mediul în care crește
copilul are o importantă repercusiune asupra formării caracterului
său. Atât faptele, cât și modul de a gândi al persoanelor pe care le
are permanent în jurul său sunt transformate de el prin imitație
într-o parte componentă a propriei vieți și activități.89 Calitățile
morale preluate în acest fel din ambianță sunt decisive pentru
existența lui ulterioară. Orice răutate din partea anturajului (de
exemplu, duritatea sau violența) va lăsa urmări de neîndepărtat în
comportamentul copilului.
La sfârșitul primei perioade de dezvoltare (0-7 ani), structura
organismului copilului este încheiată, iar forțele eterice de creștere,
care au stimulat configurarea acestei structuri, se metamorfozează
în forțe de învățare. Dacă până acum comportamentul lui era
stimulat în primul rând de pofte și impulsuri, apoi de imaginația
productivă, acum el arată primele semne de voință conștientă și are
scopuri pe care dorește să le atingă. Din momentul în care se
trezește voința conștientă, întreaga relație cu lumea se transformă.
Copilul este pregătit să meargă la școală numai când atinge această
etapă și când este capabil să își propună singur obiective, numai în
acest moment îi permite structura sufletească să înceapă să învețe
conștient, organizat, sistematic.
Cea de-a doua perioadă de 7 ani este împărțită la rândul ei în
trei subperioade, de câte 2 ani și 4 luni fiecare. De la 7 la 9 ani este
încă puternică tendința de imitare, iar de la 9 la 12 ani domină
nevoia copilului de a se dezvolta sub autoritatea educatorului.
Respectul necondiționat față de profesor dispare acum, acesta fiind
înlocuit, atunci când este cazul, de atitudinea critică. Abia peste
câțiva ani facultatea critică se întoarce spre interior și devine critică
față de sine însuși. În perioada cuprinsă între 7 și 12 ani, forțele
psihice astrale, încă ascunse, stimulează manifestarea pulsiunilor,
pasiunilor și sentimentelor. La vârsta pubertății, în cursul celei de-a
treia perioade de 7 ani (14-21 ani), aceste forțe astrale vor pregăti
maturizarea Eului.
Când copilul intră la școală – adică pe la vârsta de șapte ani –, el
este pregătit să se desprindă treptat de faza de viață a imitării din
prima copilărie. Totuși, aceasta se mai prelungește și în primii ani
școlari.90 În planul dezvoltării fizice, această treaptă devine vizibilă
prin începutul schimbării dentiției. În planul dezvoltării psihice,
copilul devine dornic de a munci și de a învăța. Desprinderea de
caracteristicile primului septenar nu este bruscă, ci se desfășoară
pe parcursul primilor trei ani de școală. Capacitatea de a învăța
prin imitație rămâne activă până la 9 ani. Acesta este motivul
pentru care, de exemplu, în Școala Waldorf copiii învață încă din
clasa I două limbi străine prin imitație (cântece și jocuri), fără a se
apela la scriere, ori învață să cânte la un instrument muzical fără să
știe notele. Copilul este încă strâns legat prin forțele de imitație de
mediul uman înconjurător și trăiește într-o pură armonie cu natura.
Principala caracteristică a intervalului de viață dintre 7 și 9 ani
este o capacitate accentuată de învățare a copilului, fără nevoia de a
emite judecăți proprii. Chiar dacă nu este capabil încă de
abstractizări, gândirea lui nu mai constă doar în preluarea
percepțiilor și asocierea lor. Capacitatea de amintire devine mai
stabilă și continuă. Copilul poate trece o imagine de reprezentare
într-o alta și se poate întoarce apoi de la aceasta la cea dintâi, ceea
ce înseamnă că el poate manevra imaginile de reprezentare într-o
modalitate relativ liberă.91 În acest fel, el conștientizează corelațiile
pe care nu le putea cuprinde atât timp cât era puternic legat cu
conștiința sa de percepția senzorială. Gândirea se desfășoară treptat
în întreaga ei amploare, devenind capabilă să își dezvolte propriile
imagini. Altfel spus, copilul trece de la percepție la gândul-imagine:
„În primii ani ai celei de-a doua perioade de șapte ani, viața în
gânduri-imagini este foarte intensă; imaginile se asamblează pentru
a forma o lume închisă care nu va fi pusă în discuție decât la
pubertate.“92
Activitatea lăuntrică se desfășoară prin formarea imaginilor, a
reprezentărilor. De aceea, în primii ani de școală modul de
prezentare a conținuturilor este imaginativ, pornind de la concret
spre abstract, prin repetare, recitare și activități corporale. Pentru a
influența cu adevărat copilul, cunoștințele trebuie să îi fie oferite nu
într-o formă abstractă și pur teoretică, ci pornindu-se de la fapte și
fenomene, de la imagini care stârnesc sentimentele și fantezia
existente în el. Forțele care duc la creștere și forțele care acționează
în procesul înțelegerii sunt aceleași. Când împovărăm de timpuriu
memoria copilului cu noțiuni, când suprasolicităm inteligența
prematur, îi secătuim forțele de creștere și regenerare și îi limităm
fantezia, pe care se sprijină întreaga lui dezvoltare ulterioară. Una
dintre regulile de bază ale pedagogiei Waldorf este aceea care cere
să-l cruțăm pe copil de a se maturiza prea devreme.
Când sentimentele sunt antrenate în procesul de învățământ,
cunoștințele se rețin mai rapid și mai profund în memorie. De
aceea, emoțiile și trăirile intense trebuie să însoțească studiul
tuturor materiilor.93 Memoria, puterea de reprezentare, bucuria
față de repetițiile ritmice și adesea nevoia de expuneri asupra lumii,
care stimulează fantezia, își pun amprenta asupra dezvoltării
copilului la această vârstă. Devotamentul copilului față de adulți
continuă, însă nu se mai realizează prin impresii senzoriale și
imitație, ci se concentrează esențialmente asupra unei persoane de
referință, care acționează asupra lui atât prin cuvintele, cât și prin
faptele sale.
Momentul de la 9 ani este unul semnificativ în dezvoltarea
copilului. Putem spune că până la această vârstă durează copilăria
cu poveștile ei, cu inocența specifică. În acest moment, al împlinirii
vârstei de 9 ani, copilul face un pas fără de întoarcere, se detașează
conștient de cei din jurul lui.94 Rudolf Steiner a desemnat adesea
granița celui de-al nouălea an drept „Rubiconul“, adică acea trecere
treptată din sufletul copilului care duce la un raport mult mai
conștient față de lume. De acum înainte va fi el, pe de o parte, și
ceilalți, pe de altă parte. Acum el se vede mult mai mult pe sine în
opoziție cu lumea.
Intervalul de vârstă 9-12 ani este o perioadă de armonizare a
ființei copilului. După vârsta de 12 ani, copiii ajung într-o stare
generată de schimbările fizice și fiziologice: disproporții în
dezvoltarea anumitor părți ale corpului, schimbarea vocii la băieți,
preocuparea pentru sexualitate etc. Dacă la vârsta de nouă ani era
vorba de o dezvoltare a organizării Eului, înspre vârsta de 12 ani se
produce o modificare cuprinzătoare, datorată faptului că puterile
sufletesc-spirituale ale tânărului încep să se consolideze, fără ca el
să fie totuși în măsură să conducă aceste puteri prin intermediul
Eului. În spatele tuturor aparențelor crește, uneori insuportabil,
nesiguranța, ajungându-se chiar la manifestări anxioase. Pragul
pubertății sau prepubertatea (12 - 14 ani) marchează o
transformare a corpului, care se realizează adesea chiar înainte de
a putea fi resimțite reacțiile sufletești adecvate. Elementul sufletesc
devine oarecum mai haotic, dar și mai sensibil. La pubertate
sufletul ajunge la deplina experiență a lăuntricității sale, a voinței
în afirmarea autonomiei sale, a simțirii în trăirea intimității sale, a
gândirii în formarea liberă de concepte și în operarea cu ele. Din
punct de vedere spiritual-sufletesc, apare acum capacitatea de a
elabora judecăți raționale. Posibilitatea gândirii logice este
disponibilă aproape în întregime, iar argumentarea devine chiar o
pasiune.
Încă din perioada prepubertară începe folosirea capacității de
înțelegere și a rațiunii, proces care va fi consolidat, odată cu
începerea pubertății, datorită voinței. Acum apare dorința
personală a copilului de a avea încredere numai în propriile
cunoștințe și de a le folosi în acțiunile întreprinse. O schimbare
esențială se produce la nivelul gândirii și al cunoașterii: „În
decursul pubertății, tânărul ajunge în gândire la concepte pure, așa-
numitele «abstracte». În domeniul acestor concepte, el poate ajunge
prin logică la afirmații sigure, fără intuire. Gândirea se desprinde
de legătura cu realitatea și se deplasează liber în domeniul
ipoteticului și posibilului, al legilor gândirii. În felul acesta, tânărul
își poate clarifica modul în care, plecând de la anumite premise, se
ajunge la anumite rezultate. Gândirea conceptuală duce la
posibilitatea unei reflecții metodice, adică la dispoziția de a conduce
noi înșine gândirea și cunoașterea.“95 Dacă în perioada anterioară,
de la schimbarea dentiției și până la pubertate (7-14 ani), gândirea
copilului se împletea cu elementul intuitiv, adică cu puterile
configuratoare de imagini, în decursul pubertății ea se emancipează
din acest context și apare în forma sa pură. Această capacitate stă la
baza trecerii despre care vorbea Jean Piaget, de la operațiile
concrete la operațiile formale. Odată cu instalarea pubertății se
trezește și capacitatea independentă de judecată. Dorința de
autonomie în cunoaștere și în relaționarea cu lumea apare la vârsta
de doisprezece ani și continuă să se manifeste din ce în ce mai
puternic dincolo de paisprezece ani, fapt care are consecințe
semnificative în plan educațional: „Calea spre înțelegerea lumii –
tema multor domenii de învățământ – trebuie să țină cont de
impulsul spre autonomie, de căutarea unei relații personale și de
capacitatea de a forma concepte libere. Autonomia se poate
manifesta numai când tânărul consideră pentru început
fenomenele și realitățile, așa cum rezultă ele din raportul lui față de
acestea, așadar ca pură manifestare. Numai când acestea sunt pe
cât posibil eliberate de interpretarea altora, el își poate forma
concepte în gândirea proprie care să-i exprime esența lor,
corelațiile lor. În locul imaginii apare acum, în pedagogia
antroposofică, judecata.“96 De aceea, în procesul de învățământ la
care este supus tânărul aflat la această vârstă nu se va urmări o
simplă intermediere, într-o manieră argumentativă, a afirmațiilor,
teoriilor și modelelor considerate valabile. Redarea produselor
finite ale cunoașterii nu are un impact semnificativ asupra
tânărului. Judecățile străine, înainte de toate ale adulților, sunt
privite cu neîncredere, chiar negate, tânărul dorind „să se
întâlnească prin gândire cu lumea bazându-se numai pe sine
însuși“97. Aceasta este o dovadă de întărire a voinței și de
manifestare a tendinței spre independență în ceea ce privește
cunoașterea. Pentru evoluția tânărului important nu este adevărul
pretins sau teoria considerată valabilă, ci calea pe care se
dobândește cunoașterea, nu judecata finită, ci procesul care duce la
judecată. Acestea sunt motive temeinice pentru ca, începând cu
vârsta de 12 ani, instruirea la care este supus elevul să își asume
sarcina de a forma capacitatea de judecată, căci știința este
întotdeauna mai mult decât rezultatele ei.
Deosebit de importantă este apariția, după vârsta de 12 ani, a
conștiinței de sine, cu ajutorul căreia copilul se percepe drept ceva
distinct de restul lumii. Conștiința de sine se constituie prin
intermediul a trei elemente: conținuturile percepției, gândirea și
judecata. În fața capacității independente de judecată a copilului
trebuie justificat tot ceea ce întreprinde educatorul. Toate măsurile
educative care se iau trebuie să fie motivate în fața conștienței de
sine a tânărului, care abia încolțește. Ceea ce trăiește tânărul după
vârsta de 12 ani, deci odată cu trecerea spre adolescență, este
determinant pentru biografia lui ulterioară, pentru anii școlari care
vor urma: „Tânărul începe să se viețuiască pe sine drept
personalitate. Dacă este ca școala să aibă acum o importanță pentru
el, atunci el trebuie să găsească o legătură personală față de
conținuturile și formele învățării.“98 Pe la vârsta de 7 ani se
manifestă un impuls special în ființa copilului: dorința de a merge
la școală și de a învăța, dar într-un anumit fel, și anume având
încredere în ceea ce spune și face învățătorul; altfel spus, el are
nevoie de o autoritate, însă nu de o autoritate care se impune cu
asprime sau cu forța. Respectul trebuie să se nască de la sine, din
simpatia copiilor. În perioada 7-14 ani, copilul are nevoie de o
autoritate iubită. La această vârstă se naște „iubirea generală față
de oameni“, ceea ce înseamnă că, odată cu pubertatea, se dezvăluie
capacitatea de dăruire.99 Dacă este lăsat, în această perioadă, să
hotărască singur tot ce vrea, el nu va fi antrenat pentru a lua decizii
în viață, ci va crește ca un om dezorientat. Dimpotrivă, o autoritate
care îi va arăta ce este de făcut va fi un bun exemplu pentru viitorul
adult. În general, în primii trei-patru ani de școală nu există
probleme de disciplină. Dascălul este o autoritate care nu se pune în
discuție, copilul supunându-se de bunăvoie regulilor.
Între 7 și 14 ani, copilul trăiește într-o lume frumoasă; în mod
inconștient, el își dorește să cunoască frumusețile lumii și să
trăiască în armonie cu ele. Școala are obligația de a-i oferi o astfel
de cunoaștere, ca pregătire pentru realitatea complexă a vieții: „De
la șapte ani până la maturitatea genitală avem de-a face cu copilul
care vrea să preia tot ce trebuie să știe, să simtă și să vrea pe baza
autorității; și de abia cu maturitatea genitală începe dorul omului
de a se pune într-o anume relație cu mediul, pe baza unei judecăți
proprii. De aceea trebuie mereu să avem în vedere că, atunci când
avem în fața noastră copii la vârsta școlară, dezvoltăm acel om care
tânjește după autoritate din străfundul naturii ființei sale. Vom
educa greșit dacă nu vom fi în stare să susținem autoritatea tocmai
la această vârstă.“100 Relația pe care Rudolf Steiner o numește
„autoritate îndrăgită“ se constituie, în mod ideal, cu toți adulții
demni de ea: „Autoritatea nelimitată este un principiu educativ care
nu se mai aplică la pubertate. Tânărul dorește să se lege de
persoane mai în vârstă prin relații de prietenie. Pentru o mare
parte din tineri, condițiile nefavorabile de familie provin din faptul
că părinții mențin o atitudine autoritară față de copiii lor când
aceștia au ajuns la pubertate, în loc să-i călăuzească cu prietenie.
Este aproape de înțeles că ei simt autoritatea ca pe o insultă la
adresa personalității lor.“101 În timpul celui de-al doilea septenar,
educația trebuie să fie dominată de principiul pedagogic al
autorității îndrăgite, rezultatul natural al respectului și
recunoașterii calităților superioare ale educatorului. Altfel spus,
educația trebuie să se bazeze acum pe principiul autorității
acceptate și pe admirația afectivă, care înlocuiesc principiul
imitației, dominant în primul septenar. Dacă profesorul știe să
aplice corect acest principiu al autorității, elevii săi îi vor accepta
judecățile pentru a-și modela propria gândire și voință.
Datorită transformărilor prin care copilul devine adolescent, se
naște în el o nouă înțelegere față de sine și față de lumea
înconjurătoare. Starea de tranziție a individului din această etapă
se deosebește de aceea de la 7 ani: „Odată cu schimbarea dentiției,
la atingerea vârstei școlare, avem de a face cu o relație care se
desfășoară, într-o anumită măsură, pe deplin obiectiv, în exteriorul
trupesc-fizic al omului, în ceea ce și așa se reliefează în fiecare zi ca
fiind ceva obiectiv, când omul intră în starea de somn. Prin
modificările datorate maturizării sexuale avem de a face cu ceva în
care omul aduce întregul său element subiectiv, Eul și trupul său
astral, într-o relație cu elementul său obiectiv, cu trupul eteric și cu
trupul său fizic.“102 Această stare de tranziție începe la
prepubertate, reprezentând o separare totală a personalității
individuale de lumea exterioară.
Apariția sexualității în jurul vârstei de 14 ani este privită de
antropologia antroposofică steineriană ca prezență a activității
corpului astral personal. După vârsta de 14 ani începe o perioadă de
frământări sufletești profunde, când tânărul trebuie să trăiască în
lumea reală, cu suferințele, răzvrătirile și opiniile lui. La vârsta
pubertății apare o altă necesitate: impulsul de a analiza existența
exterioară, întreaga viață umană, și de a învăța să o înțeleagă.
Copilul nu a ajuns încă la o vârstă la care este capabil să își
stabilească niște interese profunde. Pentru a reuși așa ceva el are
nevoie de semeni, cu care să stabilească un bun contact sufletesc și
care să-i arate, într-un mod lipsit de autoritate, drumul spre
cunoștințele și activitățile care să-l conducă la o existență plină de
sens.
A treia perioadă de șapte ani în dezvoltarea individului (14-21
ani) este centrată pe dimensiunea socială a sufletului uman. Eul
adolescentului începe să se contureze din ce în ce mai mult,
devenind autonom, iar această autonomie include dezvoltarea
deplină a facultăților mentale și morale. Adolescentul învață să se
raporteze la lume și începe să acționeze dinspre centrul ființei sale
interioare. Acum, tânărul se îndreaptă spre „pătrunderea cu logică,
prin tot ceea ce-l face capabil să gândească logic, a acelor lucruri
care se manifestă ca gândire cunoscătoare“103. El se confruntă direct
cu realitatea nevoalată, pe care dorește să o cucerească, fapt de care
este capabil în virtutea unității sufletești dobândite în stadiul
anterior de dezvoltare. Totul este raportat la propriul Eu și, în fapt,
decurge din acesta. Adolescentul pătrunde în lumea exterioară
pornind de la Eul său și se străduiește să o adapteze propriilor
norme. El devine, în acest fel, activ din punct de vedere social.
Adultul continuă să își clădească profilul de personalitate plecând
de la experiențele și sistemele de valori ale acestei epoci.
Dezvoltarea gândirii proprii duce la o accentuare a spiritului critic.
Adolescentul are tendința de a se îndoi de opiniile celorlalți, vrea să
pună în dezbatere motivele celorlalți și să judece singur. Astfel se
explică de ce părinții și cadrele didactice, care nu au avut vreo
dificultate majoră în a relaționa cu acești tineri până la paisprezece
ani, se confruntă acum cu revolta lor împotriva aceleiași autorități,
cu refuzul lor de a admite valori, norme, criterii care nu au trecut în
prealabil prin filtrul propriei judecăți. „Principiul pedagogic al
autorității“, scria Rudolf Lanz, „atât de sigur și util în timpul celui
de-al doilea septeniu, devine fără valoare în cel de-al treilea.
Invocarea oricărei autorități, fără a avea nicio justificare pentru
aceasta, provoacă o atitudine de revoltă.“104
Un important principiu pedagogic al celui de-al treilea septenar
este recunoașterea calităților reale ale educatorului, în special a
capacității intelectuale și a probității sale morale. După vârsta de 14
ani, autoritatea trebuie înlocuită de o adevărată competență
obiectivă. Profesorii și părinții vor fi niște prieteni mai mari și mai
experimentați, care prin propriul exemplu vor reprezenta modele
bune, chiar ideale, pentru tânărul aflat într-o permanentă căutare
de repere solide. În lipsa unor astfel de modele, el le va găsi în
rândul semenilor de aceeași vârstă sau la diverse persoane publice
(actori, artiști etc.), idealurile sale riscând să scape de sub controlul
educatorilor (profesori sau părinți). De la 16 ani și până la
terminarea liceului, tânărul este tot mai preocupat de filosofia
vieții, de problemele sociale și de viitorul lumii în care trăiește. În
jurul vârstei de optsprezece ani apare nevoia de realizare a Eului în
lumea exterioară, care se manifestă, de exemplu, în alegerea
profesiei sau în alegerea studiilor viitoare. Această realizare a Eului
coincide întotdeauna cu un puternic idealism; ea este întrevăzută
mai întâi în condițiile de reușită pe care le propune societatea.
O pedagogie sănătoasă trebuie să se bazeze pe cunoașterea
etapelor de dezvoltare a copilului și pe aplicarea principiilor
subsecvente lor: „Respectarea acestora în procesul de învățământ
presupune acordarea necesarului educațional pentru vârsta
respectivă, la timpul potrivit și în modalitatea corespunzătoare
nivelului la care a ajuns procesul de trezire a forțelor cognitive, de
percepere a cauzalității, a abstracțiunilor și a generalizărilor.“105
Pedagogia Waldorf tinde spre acest țel, bazându-se, în orice formă
de educație, pe o cunoaștere profundă a ființei umane. Bazându-se
pe o astfel de cunoaștere, Rudolf Steiner a dezvoltat principiile de
organizare didactică și administrativă a învățământului Waldorf.
Această perspectivă de abordare a fost îmbrățișată ulterior de toți
pedagogii Waldorf: „O educație care merită acest nume“, ține să
precizeze Rudolf Lanz, „nu este posibilă fără o cunoaștere profundă
a dezvoltării ființei omenești în formare.“106 Un bun educator se va
folosi de o astfel de cunoaștere atunci când va decide, conform
vârstei și personalității celui educat, câtă libertate îi va acorda și ce
responsabilități se așteaptă să își asume.

4. Repere metodice
În școlile Waldorf se preferă organizarea activităților cu toți
elevii clasei, însă se practică și împărțirea lor pe grupe la unele
discipline de studiu, precum limbile străine, informatica etc. Cele
mai importante argumente aduse în acest sens încă de Rudolf
Steiner sunt: ne încarnăm în grupuri mari, ceea ce permite
echilibrarea karmei, socializarea optimă, echilibrarea
temperamentelor, evitarea împărțirii artificiale a elevilor în grupe
de „mai dotați – mai puțin dotați“, deoarece în viață trăim în
comunități nediferențiate în acest fel. În primul plan al procesului
de instruire se află orele de clasă, care au scopul de a le transmite
tuturor elevilor cunoștințe, valori, modele comportamentale etc.
Așadar, predarea se adresează de obicei întregii clase, însă nu poate
consta în faptul că îi administrăm mereu fiecărui copil micul lui
„hap“ individual. Întrucât copiii petrec 12 ani împreună, este
necesară identificarea unor multiple posibilități de evoluție
personală în contact cu ceilalți. Dat fiind faptul că orice copil învață
din propriul imbold, nu este necesară nici permanenta grijă
acordată individual copilului, nici divizarea clasei, nici selecția în
funcție de nivelul performanțelor. Copilul care învață în mod
individual are nevoie mai degrabă de o predare din care să își poată
lua ceea ce îi trebuie și ceea ce înțelege. De aceea, profesorul trebuie
să ofere o gamă largă de posibilități didactice: „Noi trebuie să
predăm în așa fel încât procesul nostru de învățământ să fie unul
viu, ceea ce înseamnă că nu trebuie să ne îngrijim numai ca elevii
să preia anumite imagini, anumite simțiri, anumite dexterități, ci
că, în funcție de aptitudinile înnăscute ale fiecăruia și de modul în
care au fost dezvoltate acestea, să ia cu sine în această viață ceea ce
este viu.“107
Nu trebuie să-i oferim copilului imagini prefabricate, cunoștințe
gata elaborate și structurate, ci acestea trebuie să fie în așa fel
vehiculate încât să poarte în ele posibilitatea creșterii: „Dacă îl
învățăm ceva pe copil, atunci trebuie să avem grijă ca ceea ce l-am
învățat să nu rămână așa cum l-am învățat, ci să crească împreună
cu copilul, să devină altceva pe parcursul dezvoltării, și ca omul să
mai aibă încă și la vârsta de treizeci sau patruzeci de ani, într-o
anumită măsură, ceea ce a învățat la vârsta de opt ani.“108 Însă
pentru a reuși așa ceva, profesorii trebuie să pătrundă cu adevărat
în natura umană, mai exact în natura copilului, pe calea spirituală,
sufletească și trupească, pentru a-și spori gradul în care
conștientizează ceea ce se petrece cu adevărat în om. Doar atunci
vor dobândi și o înțelegere corectă despre ceea ce se petrece în
realitate cu copilul când îi arată sau îi spun ceva, iar acesta învață
să lucreze conform naturii sale.
Când un profesor stă în fața clasei trebuie să aibă în vedere
faptul că fiecare copil face în ora lui niște pași individuali în
învățare. De aici rezultă necesitatea ca în acea oră el să ofere un
spectru larg de posibilități. Fiecare profesor trebuie să le ofere
copiilor cât mai multe situații de învățare, cât mai diverse
posibilități de manifestare pentru diferitele înzestrări existente în
ei. Numai în acest fel fiecare copil își primește șansa lui. Se poate
obiecta, firește, că o asemenea educare plină de viață eșuează în
cazul claselor cu un număr mare de elevi. Între anumite limite,
această obiecție este îndreptățită, însă acela care o ridică în afara
acestor limite dovedește doar că vorbește de pe pozițiile unei
pedagogii a normelor abstracte, căci o artă a educării și învățării vii,
bazată pe o cunoaștere autentică a omului, stimulează participarea
în cazul fiecărui elev, astfel încât nu este nevoie ca orice conținut să
fie prelucrat individual: „Putem plăsmui ceea ce facem în
activitatea de educație și învățare în așa fel încât elevul, însușindu-
și lucrurile pe care noi le transmitem, să le sesizeze el însuși în mod
individual pentru sine. Pentru aceasta este necesar ca ceea ce face
dascălul să fie suficient de viu. Pentru acela care posedă simțul
cunoașterii autentice a omului, omul în devenire devine într-o
asemenea măsură și enigmă a vieții pe care el trebuie să o dezlege,
încât în încercarea de a o dezlega trezește participarea vie a
elevilor. Iar o asemenea participare este mai rodnică decât o simplă
prelucrare individuală, care ușor-ușor îl paralizează pe elev cu
privire la activitatea autentică proprie. Și, între anumite limite, ne
este îngăduit să afirmăm despre clasele mai numeroase că, având
niște dascăli care sunt plini de viață stimulată de cunoașterea
adevărată a omului, vor obține succese mai mari decât clasele mai
puțin numeroase, cu dascăli care pornind de la o pedagogie a
normelor nu sunt în stare să dezvolte o asemenea viață.“109
Pedagogia Waldorf nu urmărește o „marcare“ dinainte plănuită
a elevilor, dimpotrivă, urmărește să-i conducă spre o libertate a
individualității. În fiecare etapă de dezvoltare copilul trece prin cele
mai mari transformări ale constituției sale corporale, ale
capacităților sale de simțire și de trăire, ale structurilor gândirii și
conștiinței. El trebuie să se găsească pe sine și să ajungă la o
concepție personală despre lume și viață, prin experiențe în mediul
său social. De aceea, învățarea prin descoperire, care prezintă
incontestabile valențe formative, trebuie să fie mereu prezentă în
abordarea diverselor materii de învățământ. Mereu se pot crea
situații deschise, adică situații care nu sunt prestabilite și care
stimulează realizarea unor descoperiri prin efort personal, căci
„elevul nu trebuie să fie cruțat nicidecum de propriile sale eforturi
de gândire“110. Metoda justă de instruire trebuie să solicite eforturi
personale, cu atât mai mult cu cât un scop important al pedagogiei
Waldorf este formarea voinței libere în cadrul cunoașterii.
Până și în privința recomandării unor metode de lucru la clasă,
a unor strategii didactice prestabilite, există mari rezerve:
„Libertatea predării reprezintă condiția și premisa umană pentru
îndeplinirea demnă de încredere a misiunii: Educația pentru
libertate. O școală care vrea să fie vie și conformă cu timpul ei
trebuie să-și solicite profesorii înspre o permanentă perfecționare a
metodelor și planurilor de învățământ; același lucru este valabil
pentru repartizarea materialului de predat și pentru alegerea
corespunzătoare a temelor în activitatea curentă de predare.“111 În
ceea ce privește predarea, Rudolf Steiner schimba radical modul de
abordare stabilit în timp de didactică. Întotdeauna se va merge de la
întreg la parte. De exemplu, în învățarea operațiilor matematice
„trebuie luată în considerare mai întâi suma, abia apoi aceasta
trebuie dezmembrată în termenii separați ai adunării. Așa că noi
trebuie să-l învățăm pe copil adunarea invers decât se face de
obicei; să pornim de la sumă și să trecem la termenii adunării.“112
Așadar, îi vom învăța pe copii mai întâi ce este suma, în opoziție cu
termenii adunării, ceea ce îi va ajuta să înțeleagă mai ușor și mai
bine noțiunea de „împreună“. O astfel de abordare, de la întreg la
parte, întâlnim și în teoria globalismului a lui Ovide Decroly. Calea
de urmat este inversul celei dominante în școala tradițională:
„Trebuie să ne străduim, acolo unde este posibil în predare, să
mergem de la întreg la parte; căci calea analitică corespunde
devenirii propriu-zise a lumii. Multitudinea s-a născut din
unitate.“113 Pentru prima perioadă școlară este foarte important ca
tot ceea ce spunem și facem să fie frumos, indiferent că este vorba
de comportamentele simple (cum ar fi modul în care vorbim sau
scriem pe tablă) sau de formarea reprezentării că lumea este
frumoasă.
Un principiu metodic deosebit de important guvernează
predarea în orice domeniu de specialitate: „Copiii trebuie
împovărați pe cât de puțin posibil cu formarea de definiții.“114 De
cele mai multe ori, aceste forme cognitive se imprimă în memorie
unilateral și rigid. Dimpotrivă, în sufletul copilului ia naștere treptat
o imagine multilaterală despre lume dacă are posibilitatea să
caracterizeze în mod liber fenomenele cu care se familiarizează,
ceea ce îi permite o extindere ulterioară a orizontului de percepție
și pătrundere cu idei a acestuia, fără piedica reprezentată de
conceptele deja stabilite.
În grădinițele Waldorf, principiul fundamental de evoluție a
copilului nu este acela al învățării conduse din exterior, ci acela al
favorizării învățării imitative, care se dezvoltă individual, din
lăuntricul copilului: „Dacă se pretinde de la copiii de această vârstă
încadrarea în programe de învățare și de activitate prestabilite,
atunci adaptarea constrânsă la metodele și conținuturile impuse
din afară poate doar slăbi formarea forțelor de voință și a
individualizării necesare. Copiii trebuie să privească bucuroși
înspre perioada lor de școală și învățare; iar ei chiar vor face acest
lucru dacă le este permis să trăiască într-adevăr jocul copilăresc,
acela care reprezintă fundamentul pentru activitatea creatoare a
omului, cu bogăția și multilateralitatea sa.“115 În ciclul școlar primar
elevii au nevoie de reprezentări vizuale, de o cunoaștere bazată pe
realitatea concretă. Acesta este motivul pentru care, de exemplu, se
consideră că este deosebit de important ca elevii să învețe să scrie
trecând de la scrierea în imagini la scrierea în cuvinte, deoarece
până acum ei au trăit într-o lume concretă. Scrisul se învață
înaintea cititului. În clasa I sunt învățate toate literele, însă de abia
în clasa a II-a cititul este exersat în mod consecvent. Elevul care
învață să citească pătrunde într-o lume a semnelor abstracte,
trecere care pentru mulți copii este destul de dificilă. Trecerea va fi
simplificată dacă literele sunt prezentate mai întâi sub formă de
imagini.
Trecerea de la lumea lucrurilor la aceea a semnelor abstracte
constituie un moment determinant în viața copilului. Materia de
studiu nu va fi expusă în concepte definitorii, ci prin descrieri
intuitive, în imagini. Ceea ce transmite profesorul prin imagini
trebuie să se depună în sufletele copiilor, căci dintr-un învățământ
care se desfășoară mai puțin „de la cap la cap“, cât de la inimă la
inimă, ei își vor extrage puterile pentru întreaga viață. În predare
trebuie să procedăm în așa fel încât întotdeauna să fie solicitate,
într-o conlucrare armonioasă, voința, simțirea și gândirea. Așadar,
în procesul instruirii este necesar să fie antrenat omul întreg, cu
atât mai mult cu cât, de exemplu, noțiunile morale nu le
introducem în sufletele copiilor apelând la intelect, ci la sentiment
și la voință.116 Tocmai de aceea copilului trebuie să îi dezvoltăm la
fel de mult voința, fantezia și sensibilitatea, ca și rațiunea.
Rudolf Steiner și-a dorit ca școala Waldorf să se încadreze în
realitatea deplină a vieții, așa cum este ea, adică în planul de
învățământ să nu fie conținut nimic străin de viață, care să nu fie
împărtășit de copii. Scopul educației, acela de a-l face pe tânăr
capabil de libertate și de a-i acorda această libertate, se reflectă
inclusiv în orientarea metodologică a învățământului: abia după ce
toate simțurile au fost stimulate, iar cele însușite au devenit trăire
lăuntrică, se ajunge la formarea judecății. Procesul învățării are
aceeași importanță ca și rezultatul său, o astfel de abordare
oferindu-i elevului posibilitatea de a-și însuși odată cu conținutul
predării și o metodă inductivă, care nu îl trimite direct într-o lume a
teoriilor preconcepute și împărtășite, ci îl ajută să avanseze în
cunoaștere prin propriile experiențe.

5. Predarea și învățarea în epoci


Orice copil trăiește fiecare zi în ritmul dintre veghe și somn,
dintre preluare și uitare. Ritmul străbate toate procesele vieții.117 De
acest fapt trebuie să se țină seama în realizarea orarului și în
aplicarea planului de învățământ, imprimând anumite
caracteristici specifice artei pedagogice. Copilului îi este cel mai
ușor să fie activ dimineața, motiv pentru care se consideră că este
bine ca ziua de școală să înceapă cu materiile la care în mod firesc
sunt accentuate cunoașterea și înțelegerea, gândirea și
reprezentarea. Predarea fiecăreia dintre aceste materii se va face în
fiecare dimineață, în așa-zisa „oră principală“ (cursul de bază), de-a
lungul câtorva săptămâni, formând o unitate mai mare de predare
numită „epocă“. În acest fel se încearcă structurarea programului
zilnic de școală pornind nu de la nevoile și comoditățile cadrului
didactic, ci de la ritmul natural al zilei, pe care îl trăiește copilul.
În școala Waldorf, predarea din cursul dimineții se împarte în
două părți: învățământul principal și învățământul pe materii.118
Învățământul principal se desfășoară de regulă în primele două ore
ale zilei. Materiile considerate principale sunt predate în epoci, în
cadrul învățământului principal, astfel că elevii se întâlnesc cu
aceeași materie două ore pe zi, timp de 2-4 săptămâni. În acest fel
este posibilă preocuparea pentru o anumită tematică pe parcursul
unei perioade mai lungi de timp, aceasta putând fi parcursă mai
bine și mai aprofundat.119 Atât profesorul, cât și elevii se pot
concentra, timp de câteva săptămâni, numai asupra câte unei
materii, deci se pot ocupa intensiv de o anumită tematică.
Programele diferitelor discipline sunt asemănătoare cu acelea
din sistemul tradițional de învățământ, iar nivelul cunoștințelor
este echivalent cu acela din școala tradițională, la toate ciclurile
curriculare. Deosebirea constă în faptul că învățătorul sau
profesorul diriginte din școala Waldorf poate să le predea copiilor
materiile de bază, în fiecare dimineață de la ora opt și până la ora
zece, atât în învățământul primar, cât și în acela gimnazial.
Procedând în acest fel, el poate solicita mereu forțele proaspete ale
copilului și are timp suficient pentru a realiza o structurare plină de
sens a activităților. Și este necesar să o facă, pentru că elevilor le
este greu să reziste timp de două ore de predare uniformă: „Sarcina
sa de educare se referă la toate elementele componente ale
sufletului copilului; așadar, trebuie alternate activități în care este
solicitat capul, acțiunile ritmice și activitatea voinței, chiar și în
cadrul învățământului principal. De aceea a rezultat împărțirea în:
parte ritmică, parte de muncă și parte de povestire.“120 Aceste părți
au fost stabilite încă de Rudolf Steiner, chiar dacă nu le-a numit așa.
Este posibilă însă și o altă succesiune, conform intuiției
profesorului, dar nu una arbitrară. În primele clase, cele din ciclul
primar, învățământul principal începe cu partea ritmică, urmată de
partea de gândire, apoi de partea de voință.
Pe parcursul întregului an școlar, profesorul diriginte predă în
epoci; el poate aborda împreună cu elevii săi câte un domeniu de
cunoaștere timp de mai multe săptămâni, pentru ca apoi să se
distanțeze de acesta pentru a i se dedica altuia. La diversele ore de
specialitate, ținute de alți profesori, dirigintele însoțește pe cât
posibil clasa, parțial prin prezența sa la ore, dar întotdeauna prin
interesul său. În această conviețuire zilnică și variată cu clasa,
profesorul diriginte reușește să stabilească o relație specială cu
elevii săi, ceea ce îi va permite să constate mult mai bine
dezvoltarea fiecăruia, să descopere vocațiile, dar și slăbiciunile
elevilor.
Elevii studiază materiile cognitive în epoci. De exemplu, o clasă
studiază matematica zilnic, în primele două ore fără pauză, timp de
2-4 săptămâni. Materia pe un an școlar se împarte, așadar, în două-
trei epoci. După epoca respectivă urmează altele, elevii
reîntâlnindu-se cu matematica doar peste câteva luni. Desigur, între
timp ei uită ce au învățat, dar aceasta nu trebuie să îngrijoreze. În
școala Waldorf, uitarea, acest proces natural de protecție a
memoriei, este considerată un aliat din două motive: în primul
rând, pentru că uitând matematica elevul se va putea dedica cu
toate capacitățile sale unui nou domeniu, de exemplu literaturii, iar,
în al doilea rând, pentru că, după ce matematica a fost aparent
uitată, la reîntâlnirea cu această disciplină elevul își va reaminti
mult mai intens cele învățate datorită procesului de metamorfozare
care se petrece în nivelurile subconștiente ale psihicului său. Pentru
a forma capacități pornind de la cunoștințe, amintirea și redarea a
ceea ce s-a sedimentat în subconștient este la fel de importantă ca și
trezirea din somn: „De fiecare dată experiența este surprinzătoare,
anume că ceea ce a fost primit cu bucurie și s-a format în sine ca
imagine cuprinzătoare a materiei bine structurate, la readucerea
aminte are un grad mai înalt de maturitate, o capacitate între timp
mai crescută. Dar și ceea ce nu a fost cu totul înțeles atunci (...)
poate să reapară acum ca ceva ușor și de la sine înțeles. Nu există
nicio altă formă de lucru care să asigure posibilități atât de mari de
concentrare și de activare a interesului copiilor și care să
alcătuiască domeniile materiilor în imagini atât de închegate și
lesne de reținut.“121 Programul clasic, care prevede o alternanță a
orelor alocate diverselor discipline școlare, nu permite atingerea
nivelelor sufletești mai profunde ale copiilor în timpul lecțiilor și
nici nu-i poate acorda locul care i se cuvine laturii artistice a
învățământului: „Un copil“, arăta B.C.J. Lievegoed, „are nevoie de un
oarecare timp pentru a se cufunda total într-o materie și simte
nevoia de a continua activitatea în care s-a angajat; acest lucru îi
este caracteristic copilului și se află în acord cu caracterul repetitiv
al memoriei sale ritmice. Doar în acest fel se poate lega de o materie
până în profunzimile sufletului său; abia atunci vor fi angajate și
sentimentul, și voința, iar copilul va deveni el însuși productiv.“122
Pare paradoxal, însă o informație uitată va reveni în actualitate,
prin reamintire, cu o forță mult mai mare. De aceea, școala Waldorf
a renunțat la orarul normal (de exemplu: de la 8 la 9 Matematică, de
la 9 la 10 Istorie, de la 10 la 11 Literatură etc.), înlocuindu-l cu un
program de studiu structurat în epoci.
Materia abordată într-o epocă poate să aștepte mai multe luni
pentru a fi abordată din nou. Oare, procedându-se în acest fel, nu
cumva copiii vor uita totul? Pe pedagogii Waldorf nu îi îngrijorează
această chestiune. După câteva luni, când materia este abordată din
nou într-o altă epocă, după ce conținutul epocii precedente este
recapitulat în câteva zile, cunoștințele anterioare sunt reamintite cu
ușurință și se poate continua studiul. Reamintirea lor cu ușurință
este posibilă deoarece „cunoștințele, care au dispărut din conștiința
noastră actuală, continuă să fie active în subconștient, în zona
adormită a vieții noastre sufletești; ele sunt transformate în
facultăți care vor fi fertile în cu totul alte domenii“123. Metoda de
învățare pe epoci favorizează sedimentarea conținutului lecțiilor în
subconștient și uitarea lor temporară. În acest interval se dezvoltă
însă procesul de formare a facultăților, care permit achiziționarea
de noi elemente de cunoaștere în epoca următoare. Această metodă
îi permite elevului să aprofundeze mai bine conținutul lecțiilor,
astfel încât ceea ce a învățat îi aparține, iar transformarea
conținutului lecțiilor în calități utile pentru viața lui viitoare se
poate face cu mai multă ușurință.
La întrebarea firească „Ce se întâmplă în cazul uitării
cunoștințelor din cauza predării în epoci?“, Rudolf Steiner
răspunsese deja că procesul învățării se continuă în zonele
subconștiente ale psihicului, în timpul somnului. Starea de
conștiință din somn nu duce la o stingere a preocupărilor noastre, ci
la o clarificare a lor. Semnificația cuvântului „a uita“ se aseamănă
cu aceea a cuvântului „a digera“, așadar, metaforic vorbind, avem
de-a face cu o transformare a hranei în forță și capacități.
Incapacitatea de a-ți aminti câte ceva arată că percepțiile și trăirile
nu au fost suficient de înflăcărate, prin intensitatea interesului. La
cultivarea memoriei și la dezvoltarea capacităților, „uitarea corectă
joacă un rol la fel de important ca și readucerea bine dirijată la
suprafață și amintirea“124. O astfel de concepție era frecvent
întâlnită la începutul secolului XX, când înflorea școala
psihanalitică a lui Freud, continuată de discipolii săi Adler și Jung.
Astfel, s-au pus bazele învățământului de tip New Age, în care
apăreau meditațiile, concentrările și relaxările de tip yoga,
meditația transcendentală etc.
De obicei, uitarea este considerată principalul dușman al
învățării. În învățământul tradițional, se socotește că elevul ideal
este acela care nu uită ce a învățat și care este gata oricând să redea
ceea ce a asimilat. Însă Rudolf Steiner a privit uitarea ca fiind chiar
fructuoasă din punct de vedere pedagogic, numai că profesorul
trebuie să o folosească în mod corect, planificând epocile în așa fel
încât acestea să solicite puterile copilului într-o alternare
armonioasă. De aceea, la începutul anului școlar este important ca
profesorul să elaboreze o planificare atentă a epocilor și să
stabilească corect durata fiecăreia.125 Rudolf Steiner spera ca prin
organizarea predării în epoci să fie posibilă, în ultimele săptămâni
ale anului școlar, un fel de repetiție generală a materiilor predate în
anul respectiv, pentru ca elevii să poată păstra esențialul în
memorie.
Un alt avantaj al predării în epoci constă în faptul că
informațiile sau problemele primite peste zi sunt prelucrate
subconștient noaptea, iar a doua zi elevii vor găsi mai ușor
rezolvarea lor: „Conform unui principiu de bază al pedagogiei
Waldorf, ne străduim să lucrăm în învățământul principal ținând
cont de dispozițiile sufletești în așa fel încât cele învățate să se poată
cufunda în subconștient, pentru a putea apărea mai târziu
transformate ca facultăți sau cunoaștere și capacitate a copiilor.“126
Întâlnindu-se cu o materie doar o dată sau de două-trei ori pe
săptămână, elevul nu va putea beneficia de acest dar al spiritului
omenesc. Îl va putea folosi însă din plin în cadrul unei epoci, când,
în afara sfârșitului de săptămână, se întâlnește chiar și 20 de zile la
rând cu aceeași materie.
Nu toate materiile participă la acest carusel al epocilor. Se
predau în sistem modular (în epoci) așa-numitele „materii
cognitive“ sau „materii de bază“: limba maternă, literatura,
matematica, fizica, chimia, istoria, geografia, biologia etc., adică
„învățământul principal“. Materiile de bază pot fi predate și în ore
de exerciții, care au rolul de a fixa cât mai bine materia abordată la
cursul de bază.127 După instrucția de bază, realizată în cadrul epocii
(90-100 de minute la începutul fiecărei zile de școală), urmează
orele cu ritm săptămânal: limbile străine, euritmia, educația fizică,
activitățile artistico-practice, activitățile meșteșugărești, religia,
teatrul, corul, orchestra etc. Acestea necesită o repetare ritmică
continuă, în ore separate, în ideea că omul trebuie să facă regulat
unele lucruri, nu doar în răstimpuri. De asemenea, și temele pentru
acasă trebuie să aibă acest caracter de exersare repetată.
Rudolf Steiner nu a fost adeptul temelor obligatorii în ciclul
inferior al învățământului, considerând că profesorii trebuie să își
organizeze parcurgerea materiei în așa fel încât elevilor să le fie
suficient ceea ce se realizează în cadrul orelor din sala de clasă.
Ideal ar fi ca învățarea să se realizeze deplin în cadrul orelor de
școală, pentru a-i putea scuti pe elevi de temele obositoare pentru
acasă. În cea dintâi școală Waldorf în care a lucrat, Rudolf Steiner
recomanda teme facultative, care să fie formulate în așa fel încât să
trezească interesul, curiozitatea și dorința elevilor de a le realiza.
Efectuarea temelor trebuie să-l conducă pe elev la răspunsuri și
soluții în urma unei prelucrări autonome a materialului tratat. Nu
este permis ca ele să fie resimțite ca o povară apăsătoare. În acest
sens, volumul și complexitatea lor pot fi individualizate. Abia de
prin clasele a VI-a și a VII-a, munca obligatorie începe să câștige în
importanță.128 De acum, elevii vor primi în mod regulat teme și
lucrări de control, al căror scop nu este însă acela de a obține o notă
cât mai mare, ci de a face o lucrare cât mai bună.

6. Euritmia. Ritmul și voința


Un loc aparte în practica educațională din școlile Waldorf îl
ocupă euritmia (de la eu, „bine“, și rhytmos, „–ritm“ în limba
greacă). În concepția lui Rudolf Steiner, euritmia este vorbire și
muzică vizualizată, prezentată în mișcare.129 Ca disciplină de studiu,
specifică școlilor Waldorf, euritmia poate fi considerată „educație
fizică însuflețită“130, care mlădiază trupul, cultivă sensibilitatea
interioară, facilitează perceperea celorlalți și întărește voința
elevului. Euritmia are un efect formativ atât asupra sufletului și
spiritului, cât și asupra corpului. Ea este o artă a mișcării, care prin
gesturi vizualizează sunetele muzicale și pe acelea ale vorbirii,
căutând să exprime, prin formele de mișcare ale corpului, coerența
interioară, care se manifestă în vorbire și cânt. Prin transfigurarea
sunetelor și tonurilor în manifestări euritmice se realizează o
activitate în care sunt solicitate toate forțele sufletești și întregul
corp al copilului. De exemplu, cea mai bună cale de a-l introduce pe
copil în lumea cifrelor este aceea a mișcării și a ritmului, care apar,
de altfel, în numărare și în șirurile de numere. Euritmia într-o
școală Waldorf cuprinde o gamă largă de activități: ritmurile,
manifestările lirice, dramatice și muzicale, reprezentările teatrale.
Conform antroposofiei steineriene, există o corelație strânsă a
ritmurilor biologice umane cu marile ritmuri cosmice diurne,
lunare, anuale. Ritmul acționează în toate procesele vieții: ritmurile
de înnoire a celulelor organismului, ritmurile organelor, ritmurile
perioadelor de criză biografică. Ritmul este o însușire esențială a
viului, orice proces al vieții crescând un anumit timp, apoi
atenuându-se întrucâtva, pentru a fi din nou impulsionat în
următoarea sa creștere. Viul constă în continua reînnoire ritmică a
acțiunilor sale. Bazându-se pe această cunoaștere a ființei umane și
a legăturilor sale indisolubile cu natura și cu universul, Rudolf
Steiner și-a fundamentat concepția pedagogică pe o respectare și o
aplicare generală a ritmului în educația sănătoasă și armonioasă a
copilului: „Orice activitate are nevoie de ritm. Așa cum viața se
desfășoară între polarități, creându-se în felul acesta un ritm
repetat, care ne menține sănătoși, tot așa și copilul are nevoie de o
alternanță în predare între mișcare și odihnă, între ascultare și
activitate proprie, între munca împreună și munca individuală,
între starea de veghe deplină și cufundarea visătoare în imagini. În
felul acesta se creează o inspirare și o expirare a sufletului, care
cuprinde trupul o dată mai puternic, și altădată mai slab. Iar arta
profesorului constă în a citi pe copii de ce anume au nevoie într-un
anumit moment.“131 Ritmurile individuale ale copiilor sunt diferite,
iar fiecare trebuie ajutat să își găsească drumul propriu de
armonizare prin participarea directă. De exemplu, atunci când
copilul cântă sau ascultă, el își armonizează ritmul circulației
sangvine cu acela al respirației, prin urmare acest proces are un
parcurs personalizat și diferențiat în funcție de aptitudinile
personale. Rudolf Steiner privea euritmia atât sub aspect pedagogic,
ca „joc al mișcării pătruns de suflet“, presupunând inițiativă și
angajarea voinței, cât și sub aspect igienic, căci omul, fiind un
microcosmos, se integrează prin euritmie în ritmul și în armonia
universului (macrocosmosul), ceea ce îi asigură menținerea
sănătății.
Viața sufletească se poate dezvolta numai într-un ritm al
respirației cât se poate de echilibrat. La fel se întâmplă și cu Eul, de
aceea un scop deosebit de important al pedagogiei este să ajute la
obținerea unui astfel de echilibru pentru ca Eul să se poată
consolida în cadrul vieții sufletești și să ocupe o poziție
dominantă.132 În școala Waldorf, întregul proces de învățământ este
conceput și realizat ritmic: „Alcătuirea planului de învățământ, a
orarului, alegerea temelor din cadrul materiilor individuale
încearcă să țină cont de desfășurarea ritmică a anului școlar, a
săptămânii școlare și a zilei de școală și să corespundă alternanței
natural fondate dintre repaus, receptivitate și nevoie de mișcare.
Materiile de predare teoretice, artistice și practice sunt întrețesute
după posibilități în planul de învățământ în așa fel încât parcursul
predării să permită aceste alternanțe și să existe pauze care să
conducă la prelucrarea materialului predat și a reținerii sale de
durată.“133 Într-o astfel de abordare, activitatea de predare-învățare
se bazează pe succesiunea celor trei faze ale procesului de
cunoaștere, înțelegere și stăpânire a conținutului:
1) trăirea, observarea, experimentarea;
2) amintirea, caracterizarea, desemnarea;
3) prelucrarea, analizarea, abstractizarea, generalizarea.
În cadrul unei unități de predare, arată Tobias Richter, nu
trebuie să se ajungă direct în cea de-a treia fază, între aceasta și
primele două trebuind să se intercaleze o pauză care să facă
posibilă o distanțare de cele preluate. Abia a doua zi urmează să fie
făcut ultimul pas în învățare (prelucrare, analizare, abstractizare,
generalizare), pentru că numai în acest fel se va lua în considerare
polaritatea dintre somn și veghe. Respectarea acestei polarități este
necesară întrucât evoluția nu presupune numai facultăți cognitive,
ci și facultăți sufletești: polaritatea dintre învățare și uitare, dintre
conștient și subconștient, dintre veghe și somn.
Școala creată de Rudolf Steiner se conduce după o teorie
detaliată și un program clar de educare a voinței, în care euritmia
are un rol foarte important. Voința este una dintre cele mai
importante calități umane, de aceea școala trebuie să îi acorde
atenția cuvenită. În conferințele sale pentru profesorii primei școli
Waldorf, Rudolf Steiner a explicat atât fenomenul voinței, cât și
posibilitățile de cultivare a ei. Astfel, voința poate fi cultivată și
întărită prin repetare regulată și ritmică, cum ar fi, de exemplu,
pentru o lungă perioadă de timp aceeași zicere matinală sau aceeași
rugăciune la începutul pauzei mari, înaintea gustării. În fiecare zi,
timp de câteva săptămâni, elevii cântă aceleași cântece sau recită
aceleași poezii, întrucât voința puternică nu este o calitate care
poate fi însușită într-un interval scurt de timp. Formarea și
educarea ei reprezintă un proces de lungă durată, pe parcursul
căruia familia și școala vor coopera strâns, căci trebuie acționat
corespunzător în acest sens și în afara școlii.
În școala Waldorf, ritmul are un rol important în educarea
voinței, urmărindu-se ritmul unei ore, al zilei, al lunii și al anului. În
conceperea și realizarea programului zilnic este respectat ritmul
specific al respirației, care presupune inspirație și expirație134, adică
alternanța dintre concentrare și relaxare: „O inspirație și o
expirație în predare înseamnă atunci, de exemplu, o alternanță
ritmică între încordare și deconectare, între munca desfășurată cu
capul și cea desfășurată cu membrele, între munca făcută cu clasa
întreagă și aceea cu fiecare elev în parte. Un asemenea ritm
autocreat fortifică, pe de o parte, forțele de viață ale copiilor și, pe
de altă parte, ușurează munca învățătorului.“135 În acest mod se
încearcă structurarea zilei de școală pornind de la ritmul natural al
zilei, care oscilează între inspirație și expirație, concentrare și
relaxare, o astfel de pendulare repetându-se la fiecare oră. Dacă se
acordă prea mult timp gândirii și memoriei, copiii vor obosi.136
Ritmul orei este reliefat de împărțirea cursului principal la treapta
primară și cea gimnazială de învățământ, care se desfășoară în
primele două ore ale zilei, în general în cinci părți diferite: partea
ritmică, partea recapitulativă, partea principală, partea de scriere,
partea narativă. Grație unei astfel de împărțiri, ia naștere un ritm
deosebit de benefic, deoarece copilul are nevoie de o alternanță
între mișcare și repaus, ascultare și activitate proprie, activitate în
comun și munca individuală.137 Partea ritmică, prin care este
solicitată îndeosebi voința copilului, începe la toate clasele cu
poezioara de dimineață, urmată de cântece, recitări, exerciții cu
bătăi din palme, mișcarea în cerc sau cântatul la un instrument
muzical. Procedându-se în acest fel, clasa este stimulată la o
activitate comună, elevii având posibilitatea să se perceapă
reciproc, să se perceapă drept comunitate umană. Zilnic se face
același lucru, pe parcursul unei perioade de timp mai lungi, pentru
ca elevii să sesizeze subtilitățile și pentru ca cele exersate să devină
obișnuință. În partea recapitulativă, profesorul caută să ridice în
conștiință conținuturile predate anterior, să le repete, să le
aprofundeze și să extindă tema. Partea principală, care se
adresează cu deosebire intelectului, presupune prezentarea într-un
mod plin de viață, artistic, a noului material de predat,
corespunzător cu treapta de vârstă respectivă. În partea de scriere a
învățământului principal, elevul lucrează în caietul propriu (caietul
de epocă), face exerciții, rezolvă individual diverse sarcini, pictează
o imagine, desenează etc. Partea narativă, care se adresează mai
ales simțirii, conține o povestire; în fiecare an școlar există, pe
măsura treptei de vârstă a elevilor, o anumită temă, care este
tratată prin aceste narațiuni.
Utilizarea ritmului în educație vizează întreaga ființă a celui
educat, nu numai componenta sa intelectuală, într-o strânsă
legătura cu lumea înconjurătoare. Ritmul zilei presupune studierea
materiilor cu caracter cognitiv în prima parte a acesteia și a acelora
de specialitate, artistice și practice, în cea de a doua parte. Acestea
de pe urmă – limbi moderne, sport, lucru manual, orele de exersat,
activitățile meșteșugărești, muzica, euritmia, pictura, modelajul,
religia, grădinăritul etc. – sunt plasate în programul zilnic numai
după pauza mare, care urmează învățământului principal. De
exemplu, respectarea ritmului zilei într-o grupă de grădiniță poate
fi realizată după scenariul următor. Ziua începe cu jocul liber, copiii
alegând activitatea pe care doresc să o desfășoare. După strângerea
jucăriilor și așezarea lor acolo unde le este locul în clasă, urmează
partea ritmică, adică întâlnirea de dimineață și activitățile de bază
(inspirație, concentrare). Spălatul pe mâini și servirea mesei
constituie un moment de relaxare. Repetarea zilnică a ritualului
servirii mesei creează un climat socio-afectiv familial, ceea ce duce
la formarea unui comportament corect legat de această activitate.
Strângerea și aranjarea veselei se face împreună cu copiii, după
care urmează activitățile dirijate (pictură, modelaj, jocul în cerc,
activități gospodărești), în fiecare zi altele, care se desfășoară după
un ritm săptămânal. Apoi copiii ies la joacă în curte, acesta fiind un
moment de destindere, relaxare (expirație). După aceea, se revine
în sala de grupă pentru ascultarea basmului, prilej de concentrare,
de inspirație. Un basm se repetă zilnic în timpul unei epoci. Ritmul
zilei este organizat în funcție de tipul grădiniței (program normal
sau program prelungit).138
Epoca sau cursul principal, unitatea de predare din primele
două ore ale dimineții, începe cu partea ritmică, aceasta ocupând în
clasele inferioare un interval de timp mai mare, de până la 20 de
minute. Rolul ei este de a întări coeziunea colectivului clasei și de a-
l pregăti pentru ora de predare propriu-zisă. Se cântă la fluier sau
cu vocea, se recită, iar exercițiile ritmice sunt efectuate, în clasa I,
prin bătaie din palme și cu picioarele sau prin diferite exerciții de
vorbire. Apoi urmează să se extragă esențialul din ceea ce s-a
predat în ziua anterioară și are loc prezentarea noului conținut de
către profesor, realizată cât se poate de plastic, în imagini. Ora se
încheie cu o povestire, diferită de la o clasă la alta.
Pe lângă ritmul zilnic, există și ritmul săptămânal, respectat în
orice școală Waldorf prin întocmirea orarului, dar și ritmul lunar și
ritmul anual. Ritmul lunii se respectă prin predarea în epoci, acele
module de 2-4 săptămâni în care zilnic, între orele 8 și 10, sunt
studiate materiile principale. Ritmul anual este subliniat și
evidențiat prin activități prilejuite de marile sărbători din
calendarul creștin, dar nu numai. Activitățile care marchează
diverse sărbători sunt organizate după vechile tradiții populare și
culturale. Acestea sunt pregătite de fiecare cadru didactic, adaptate
specificului local și introduse ca elemente artistice în activitatea
educațională. Trăirea cursului anului prin sărbători realizează o
legătură permanentă între copii și forțele naturii. Copilul trece
periodic prin toate transformările naturii, observând schimbările
de-a lungul anotimpurilor, învățând să cunoască, să respecte și să
iubească natura. Pentru întărirea acestei legături, în fiecare sală de
clasă există o masă a anotimpurilor, pe care sunt aranjate elemente
de sezon. De exemplu, fructele și frunzele ruginii așezate pe această
masă vor crea o atmosferă plăcută de toamnă, după cum, mai
târziu, o iesle cu nașterea Domnului va crea legătura cu sărbătoarea
Crăciunului.

7. O școală fără manuale și fără note


În școlile Waldorf se evită utilizarea manualelor, îndrumarelor,
culegerilor de texte literare etc., mai ales în primii ani de școală, dar
și în clasele superioare. Profesorului îi revine sarcina de a compune
și dezvolta de sine-stătător, de-a lungul anului, conținutul
disciplinei de predat și de a găsi prin efort propriu cele mai
potrivite mijloace de predare. Conținuturile sunt prelucrate de
cadrul didactic luând în considerare particularitățile elevilor,
specificul clasei și efectul educativ al fiecărei materii.139 Este
misiunea profesorului să selecteze și să pregătească materialul de
predat specific disciplinei, în funcție de scopul urmărit, și pe care îl
va preda cât se poate de concret și de viu. El își asumă sarcina
pregătirii și prezentării conținuturilor convins fiind de faptul că
„activitatea de predare se poate desfășura numai prin contactul
spiritual nemijlocit dintre profesor și elevi“140. Aceasta înseamnă că
predarea și învățarea nu trebuie privite ca un proces realizat la
nivel abstract, ci ca unul care face posibilă întâlnirea elevilor cu
lumea. Însă pentru ca această întâlnire să se producă, trebuie pusă
în joc întreaga artă pedagogică a profesorului. În opinia pedagogilor
Waldorf, manualele tradiționale sunt mijloace de învățat pasive,
care slăbesc contactul dintre profesor și elevi, mijlocind o
perspectivă asupra lumii prefigurată de alții și care rămâne
anonimă, fiind rezultatul unor cercetări și aprecieri care nu au fost
întreprinse de profesor. Acesta este unul dintre motivele pentru
care manualele sunt folosite limitat în școala Waldorf, mai ales în
ciclul liceal, dar și aici îndeosebi în sensul stimulării și facilitării
activității individuale a elevului.
Lipsa manualelor îi încurajează pe elevi să se documenteze din
cât mai multe surse în studiul unei teme, ceea ce contribuie la
creșterea respectului față de cărți, dar și la întărirea autorității
profesorului, care are astfel o relație de comunicare directă cu
elevii. Este posibil să fie folosite manuale, însă elevii înșiși le
elaborează: „În așa-numitele «caiete de epocă» ei strâng esența unei
perioade de predare. Până în clasa a VIII-a textele vor fi dictate, de
regulă de către învățător, sau prelucrate împreună în clasă.
Ilustrațiile sunt cu totul opera copiilor, învățătorul prezintă cel mult
la tablă schițe sau motive. Primele contribuții proprii suplimentare
în caietul de epocă sunt pregătite prin protocoale ale orelor și, în
măsură sporită, apar texte formulate independent, în caietele de
epocă ale ciclului superior.“141 De asemenea, profesorul poate
introduce în cadrul procesului de învățământ noi informații sau
materiale, adaptând nivelul predării și al cerințelor la nivelul clasei.
De multe ori, însușirea conținuturilor de către elev nu reprezintă
altceva decât o pregătire pentru activitatea proprie, depusă în
elaborarea proiectelor și lucrărilor de an. În clasele VIII-XII, elevii
pot elabora sub îndrumarea profesorilor lucrări de an ale căror
teme sunt alese în mod liber și tratate independent, fiecare având
posibilitatea să își manifeste creativitatea. Formarea unei opinii
personale și antrenamentul pentru viața de autodidact sunt calități
evidente, pe care elevii le dobândesc prin realizarea unor astfel de
lucrări.
Pedagogii Waldorf consideră că manualele subminează în
general autoritatea profesorului asupra clasei. Profesorii ajung
deseori simpli slujitori ai manualelor, când, dimpotrivă, slujitorul
trebuie să fie manualul, și nu profesorul. În locul clasicelor
manuale, școala Waldorf le cere atât profesorilor, cât și elevilor să
folosească o bibliografie variată pentru parcurgerea și înțelegerea
unei teme. În acest fel, la elevi se elimină indiferența față de cărți,
generată în cazul multora de utilizarea exclusivă a manualelor și a
cărților din lista de lecturi obligatorii. În locul manualului gata
scris, elevul din școala Waldorf primește un caiet neliniat, pe care îl
va umple cu noile cunoștințe dobândite. Acest caiet devine propriul
său manual, în care va scrie cât se poate de frumos și pe care îl va
orna cu imagini și desene din lecțiile parcurse. Absolvenții școlilor
Waldorf au în acest fel un antrenament solid pentru a duce o
sarcină intelectuală la bun sfârșit, într-o formă completă și corectă,
dar și artistică și atractivă.
Copilul scrie pe caiete fără liniatură deoarece se consideră că
liniatura este folosită exact cu scopul de a-i îngrădi și limita scrisul
prin norme dinainte stabilite. Or, după cum am văzut deja,
pedagogia Waldorf promovează educația pentru libertate. A nu se
înțelege însă că în școala Waldorf se acceptă un scris dezordonat;
dimpotrivă, ordinea și gustul estetic sunt puternic cultivate. De
exemplu, pentru redarea formelor armonioase și diversificate se
predă o materie anume, numită „Studiul formelor“. În absența
liniilor de pe paginile caietului, elevul va trebui să depună un efort
mai mare pentru a-și ordona scrisul. Caietele vor fi organizate în
așa fel încât partea estetică, de scriere, de ilustrare și de
ornamentare, să fie permanent avută în vedere și realizată într-un
mod artistic, cu atât mai mult cu cât redactările în caiete reprezintă
forma personală de manual, pe care o realizează elevii înșiși.
Deoarece disciplinele școlare nu sunt privite ca scop în sine, ci
ca mijloace educaționale, nu se dau note sau calificative, elevii
primind la sfârșitul clasei o caracterizare scrisă de învățător sau de
profesor. Un sistem școlar care vizează formarea, și nu clasificarea
elevilor, arată Rudolf Lanz, trebuie să înțeleagă prin evaluare
altceva decât sistemul tradițional de învățământ. Profesorul caută
să evalueze continuu personalitatea elevului și să caracterizeze
diferitele sale fațete, în loc să se mulțumească doar cu măsurarea
randamentului școlar. Iar atunci când se judecă rezultatele, acest
demers se va întreprinde comparându-le nu cu modele abstracte, ci
cu potențialul fiecărui elev. Acesta este motivul pentru care școlile
Waldorf nu se bazează pe probe, teste, extemporale, teze,
examene.142 Atunci când se realizează evaluarea, în judecata
generală cu privire la personalitatea elevului se ia în considerare
inclusiv efortul real pe care l-a făcut (sau nu) pentru a obține un
anumit rezultat, atitudinile și comportamentele sale, spiritul social
dovedit etc. Însă o astfel de evaluare nu se va face cantitativ, prin
intermediul numerelor (notelor), ci printr-o caracterizare calitativă.
La sfârșitul fiecărui an școlar elevul primește un certificat în
care profesorul îi descrie activitatea din toate punctele de vedere,
pentru ca în registrul matricol acesta să fie transformat într-o notă
sau într-un calificativ. Din aceste certificate părinții află mult mai
multe despre copilul lor decât dintr-o notă sau o medie. În registrul
matricol este cuantificată activitatea elevului la fiecare materie cu
un calificativ sau notă, echivalente cu evaluarea făcută în timpul
anului. Aprecierea rezultatelor ca măsură a performanței și drept
criteriu de selecție a elevilor conduce mai degrabă la exploatarea
talentelor decât la încurajarea lor. O asemenea apreciere este
considerată inumană: „Rezultatele școlare nu vor fi apreciate altfel
decât ca înfăptuirile vieții unui om, (...) care își exprimă aptitudinile
și talentele pe care trebuie să le dezvolte. (...) Acest mod de
apreciere a rezultatelor corespunde unei aprecieri descriptibile
verbal, și nu conform unei scale de note normate anterior.“143
Desigur, în funcție de țară și de reglementările legale proprii, școlile
Waldorf practică și evaluări de tip tradițional, mai ales acelea
presupuse de absolvirea unui ciclu de învățământ. În asemenea
situații de compromis și în condițiile în care planul de învățământ
Waldorf nu se suprapune cu acela al celorlalte școli, se recurge la
introducerea cursurilor pregătitoare.
Ne putem întreba, însă, ce se întâmplă dacă elevii nu mai
primesc note? Cei mai mulți profesori ar spune că, în lipsa notelor,
elevii nu vor mai învăța pentru că ei învață pur și simplu de frica
notelor proaste sau pentru a obține note bune, care să le aducă
avantaje ulterioare. Altfel spus, nota este pentru mulți profesori un
mijloc de constrângere și de sancțiune. Ceea ce nu realizează aceștia
este că elevii nu au nevoie de așa ceva, că în elevi există un impuls
natural pentru învățătură, iar acest impuls, valorificat așa cum
trebuie, face inutilă utilizarea notelor, transformând școala într-o
continuă bucurie. În absența notelor, orele sunt mult mai libere, iar
elevii mai deschiși, participând în mod firesc la oră, fără frica de
note proaste. Majoritatea elevilor întreabă când nu au înțeles și ies
fără teamă la tablă, nu din inconștiență, ci din curaj, pentru că în
cazul unei prestații slabe se pot face de rușine în fața clasei. Pe de
altă parte, elevii buni sunt oricând dispuși să-i ajute pe colegii aflați
în dificultate.

8. Cursurile artistice și practice


Cursurile artistice și acelea practice au o importanță deosebită
în școala Waldorf întrucât aceasta își propune să realizeze o
educație echilibrată, oferindu-i fiecărui copil ceea ce i se potrivește,
însă intervenind și cu provocări în acele domenii spre care acesta
nu are înclinații, dar care sunt necesare pentru o educație completă.
Aceste laturi ale educației sunt la fel de importante ca și cea
intelectuală pentru un om echilibrat, dornic să-și controleze singur
viața. Activitatea educativă, considera Rudolf Steiner, ar trebui să
formeze un tot unitar. În acest sens, cunoașterea se corelează cu
expresia artistică, formarea pentru viață ar trebui să ajungă la
modelarea artistică, deprinderile practice ar trebui să își găsească
satisfacerea abia dacă produc totodată și ceva frumos.
Abordarea temelor artistice de către elevi are drept consecință o
întreagă gamă de mișcări sufletești: reflecție, sensibilitate,
perseverență, tenacitate, eforturi de voință, bucurie intensă pentru
activitatea creatoare, care pot da formă vieții lor ulterioare într-un
mod plin de sens. Achizițiile dobândite prin cursurile artistice
(pictura, desenul, modelajul, recitalul, dramatizarea) și practice
sunt utile și în studiul celorlalte materii. De exemplu, la baza
învățării scrierii se află pictura și desenul144, prin intermediul
cărora copiii se familiarizează cu armonia culorilor și își dezvoltă
fantezia. Rudolf Steiner propunea ca gramatica să se predea în mod
artistic, pornindu-se de la instinctul natural pentru limbă al
copilului și urmărindu-se dezvoltarea simțului artistic. În clasele
mici, atât fetele, cât și băieții tricotează, activitate care ajută la
formarea vederii în spațiu, necesară îndeosebi în studiul
matematicii, și la dezvoltarea motricității fine, cu efecte asupra
capacităților mentale.
Predarea muzicii și a desenului, arată Rudolf Steiner, trebuie să
se sprijine pe „sentimentul ritmului“, care, la rândul său, se bazează
pe alternanța stărilor de somn și de veghe. Altfel spus, desenul și
muzica sunt expresii ale unor stări emoționale. Exersarea unei
piese dramatice, coaserea costumelor sau pictarea scenei pe care va
avea loc dramatizarea ori serbarea sunt probe ale coeziunii,
experiențe de viață în comun și de apropiere umană. Toate
exercițiile și producțiile artistice sunt exerciții de voință. Nu există o
cale mai bună de educare a voinței decât aceea de a exersa în mod
repetat și cu bucurie, atunci când sunt de trecut diverse dificultăți
în realizarea actului artistic. La vârsta la care predă profesorul
diriginte (clasele I-VIII), temele sunt tratate pe cât se poate artistic,
în imagini. Nu este vorba numai de imagini vizibile, ci, înainte de
toate, de imagini create de cuvinte, așadar de povestiri care produc
reprezentări intuitive în mintea copiilor. Desigur, acestea nu
epuizează domeniul artisticului, care înseamnă unitate între operă
și voință, între idee și aparență, precum și realizarea efectivă a
actului artistic.
Importanța cursurilor artistice rezidă îndeosebi în faptul că le
cultivă elevilor stările sufletești. Veselia sau tristețea, melancolia,
agitația, bucuria sau supărarea sunt evidențiate în arte, iar elevul
trăiește în procesul reprezentării lor caracteristicile propriei
personalități, pe care astfel o cunoaște și o stăpânește mai bine. El
își cultivă capacitatea de a percepe stările sufletești, dezvoltându-și
abilități de comunicare dincolo de calea verbală. În educație
sentimentul este deosebit de important, mai ales în perioada
primelor două septenare, iar învățământul artistic are un rol
important în potențarea și nuanțarea sentimentului. De exemplu,
sentimentul decide cum se armonizează între ele două culori sau
cum se asociază formele. Astfel, se poate spune că „sentimentul este
legat de tot ceea ce reprezintă conținutul instruirii artistice. Aceasta
trezește conștiința și ridică relațiile sentimentelor și ale simțurilor
în cuvânt, astfel încât acestea să poată fi exprimate prin grai.
Frumusețea obiectului poate fi sesizată numai dacă senzația și
sentimentul au învățat să vorbească.“145 Așadar, dacă este bine
realizată, instruirea artistică constituie un mijloc inepuizabil de
educare a sentimentelor.
Arta dramatică este o materie specifică școlii Waldorf, prezentă
aproape în fiecare an de studiu, chiar dacă nu apare în planul de
învățământ. Fiecare disciplină poate da ocazia unei dramatizări, fie
că vorbim despre literatură sau despre fizică. La sfârșitul clasei a
VIII-a, elevii pun în scenă o piesă de teatru pe care o vor prezenta în
fața părinților și a întregii școli. Această piesă de teatru este o
încununare a muncii lor în calitate de colectiv, de-a lungul celor opt
ani petrecuți împreună. Pentru a o realiza, elevii sunt solicitați să
participe activ la toate etapele de elaborare a recuzitei și de punere
în scenă a textului, oferindu-li-se în acest fel posibilitatea de a trăi o
experiență foarte intensă privind munca artistică. Truda la această
piesă, care de obicei durează câteva luni, întărește și unește
colectivul clasei, îi determină pe elevi să fie mai toleranți unii cu
alții, să colaboreze și să se ajute între ei. Prezentarea piesei de
teatru de către clasa a VIII-a este un eveniment deosebit pentru
întreaga școală și în special pentru elevii claselor mai mici, aceștia
urmărindu-i cu atenție pe colegii lor mai mari. Acest eveniment se
repetă la un nivel de complexitate mult mai mare la sfârșitul
liceului, când piesa de teatru le oferă elevilor posibilitatea de a se
autodepăși și de a-și consolida performanțele în exprimarea socială
și artistică.
În școala Waldorf, muzica este omniprezentă în viața copiilor.
Deseori, partea ritmică de la începutul cursului principal se bazează
pe muzică, oricare dintre materii putând beneficia de sprijinul
muzicii. Însă cum evoluează această materie în școala Waldorf? Din
clasa I, toți elevii cântă la flaut. Până în clasa a III-a ei cântă fără
note, imitând învățătoarea. De-abia la sfârșitul clasei a III-a apare
măsura și se introduce portativul. Până la vârsta de nouă ani, în
activitățile muzicale trăirea artistică este susținută prin ritm.
Euritmia este o formă de mișcare frumoasă, care completează
strădania metodicii Waldorf de a introduce artistic fiecare conținut,
fie el noțional sau de formare a deprinderilor. Euritmia însăși este o
artă, aducând în fața elevilor intervale, tonuri muzicale, sunete
rostite printr-o gestică expresivă a brațelor, a palmelor și a
corpului, într-o unitate dinamică. În clasa a IV-a se învață canonul și
începe studiul pe voci. În continuare, studiul muzicii presupune
diferențierea percepției artistice și a posibilităților de exprimare.
Orchestra școlii și a liceului sunt locuri de studiu și de aplicare a
noțiunilor studiate. Curentele muzicale sunt studiate de elevi în
liceu pentru a percepe și din această perspectivă evoluția omenirii,
care a fost însoțită de muzică prin formele ei specifice.
Piesele muzicale sau poetice care sunt transpuse euritmic
rezultă din translatarea tonurilor sau a sunetelor în gesturi precise,
cu conotație specifică. Nu se recurge la mimetism, ca la vârstele
mici, ci la o înțelegere a mesajului, a sunetului corelat cu mesajul și
cu gestul, a culorilor costumului purtat cu întreaga semnificație a
gestului artistic. Elevii sunt îndrumați să înțeleagă semnificația
ritmurilor și să o aplice odată cu instrumentalizarea trupului
pentru expresia artistică.
Foarte importantă pentru dezvoltarea copilului este predarea
lucrului manual (tricotatul, croșetatul, împletirea coșurilor,
modelajul, sculptatul în lemn etc.) și a meșteșugurilor: „Activitățile
manuale, dacă sunt practicate după criterii artistice și
meșteșugărești, au numai un scop secundar: pregătirea omului
pentru situații în care poate ajunge în viața de mai târziu. Scopul
educativ depășește cu mult aceasta.“146 Rudolf Steiner arătase deja
că astfel de activități, care presupun mișcarea, contribuie la
dezvoltarea intelectuală a copilului, activând voința și gândirea. În
timpul celui de-al patrulea și al cincilea an de școală, munca
meșteșugărească se transformă treptat în creație artistică liberă.
În școlile Waldorf din diverse țări, elevii claselor de liceu fac și
câte un stagiu de practică, având o durată de o săptămână. Astfel,
clasa a IX-a face practică în agricultură sau în construcții, în clasa a
X-a se face practică topografică sau în construcții, iar în clasa a XI-a
se face practică socială sau ecologică. În clasa a XII-a este timpul
pentru practica industrială, de o anvergură mai mare, iar
colectivele de elevi pot opta și pentru domeniul cultural. Aceste
perioade de practică au rolul de a-i pregăti pe tineri pentru viață, de
a-i ajuta în formarea personalității și a unei perspective coerente
asupra societății în care vor deveni adulți. În România, din cauza
includerii claselor Waldorf în filiera filologică de studii, realizarea
acestor stagii de practică este foarte dificilă, chiar imposibilă.
Abilitățile practice și educația tehnologică contribuie la
formarea copiilor pentru viață. Tricotând, sculptând, modelând
lutul sau împletind nuiele, lucrând cu cartonul și hârtia, copiii își
dezvoltă diferite abilități și voința. Simțul artistic, simțul tactil, al
echilibrului și al armoniei sunt cultivate cu fiecare lucrare practică
realizată. De aceea, este important ca în predarea acestor discipline
să nu se rămână prea mult la nivelul teoretic, ci să i se permită
copilului să crească prin abilitățile manuale, pe care le dobândește
lucrând. La nivel liceal poate fi exersată specializarea pe o anumită
tehnică, însă fără a duce neapărat la o calificare certificată.

9. Relațiile pedagogice și conducerea clasei de


către profesor
Rudolf Steiner nu a fost adeptul disciplinei stricte, impusă
elevilor din exterior, considerând că autoritatea nu se impune cu
forța. Respectul autentic de care se bucură educatoarea sau
învățătoarea este acela care se naște de la sine, din simpatia
copiilor. Relația dintre cadrul didactic și elev este una deosebit de
complicată: „În mod primar, ea este determinată de sentimentul pe
care copilul îl aduce în întâmpinarea dascălului. Acest sentiment
este, fără doar și poate, simpatia. La această vârstă, copilul se
întâlnește cu lumea, în cea mai mare măsură prin intermediul
stărilor sufletești.“147 Orice respect impus sau fundamentat într-o
anumită măsură pe regulamentul școlii nu are valoare pentru
dezvoltarea copilului. Știința spirituală pune accentul pe
sentimentul de responsabilitate pentru misiunea asumată. Din
acesta decurge relația de autoritate a educatorului cu copiii,
înțeleasă în sensul că ceea ce spune el este receptat și respectat.
Elevii își desfășoară activitatea fără a fi supuși vreunei
constrângeri externe, fiecare având posibilitatea să își stabilească
limitele propriei conduite. Desigur, în ciclul inferior al
învățământului există anumite reguli și o anumită ordine, însă nu
mai mult decât strictul necesar. Un învățător care vrea să pornească
în activitatea pedagogică de la situația și nevoile elevilor săi trebuie
să știe că greșelile unor copii dezvoltați normal și sănătos nu provin
aproape niciodată dintr-o intenție conștientă, ci dintr-un anumit
grad de nechibzuință. Dacă singura forță care susține munca în
școală este contactul uman direct între profesori și elevi, atunci
elementul esențial al activității didactice îl constituie entuziasmul
predării, care îi va permite educatorului să obțină un bun
randament în cazul fiecărui copil, iar acestuia să-și manifeste
iubirea față de dascălul său. Există o singură formă de autoritate
pentru care cadrele didactice merită să se străduiască în perioada
dintre 7 și 14 ani, aceea întemeiată pe afecțiunea copiilor, care le
conferă autoritatea.
În fond, sarcina profesorului, credea Rudolf Steiner, este o mare
negare de sine. Nu avem voie să facem din copil o „copie“ a noastră.
Nu trebuie să trăiască în el, în continuare, impus cu forța, ceea ce a
fost propriu educatorului, pentru ca spiritul său să se poată
dezvolta în deplină libertate. Astfel, datorită manierei de lucru și
relațiilor omenești spre care se tinde într-o școală Waldorf, elevii și
profesorii pot fi adesea foarte apropiați, prețuindu-se reciproc,
chiar și când gândesc cu totul diferit. Cel mai eficient mijloc de
rezolvare a nemulțumirilor sau conflictelor, care pot să apară în
diverse situații, este discutarea acestora în comun148. Coeziunea
clasei se întemeiază pe activitatea comună și pe colaborarea
profesorilor și elevilor. Problemele referitoare la regulamentul
școlar, disciplină, siguranță trebuie rezolvate pe calea convorbirilor
dintre profesori, elevi și părinți. Elevii, îndeosebi cei din cursul
superior, trebuie să își asume faptul că în cadrul organismului
școlar poartă răspunderea pentru activitățile desfășurate.
Relația dintre profesor și elev trebuie să fie îndeosebi una de
colaborare, bazată pe libertatea pe care o stabilesc amândoi:
profesorul – în măsura în care împărtășește cunoașterea dobândită
prin inițierea în limbajul conceptelor și ideilor științei, iar elevul –
în măsura în care își asumă, prin decizie liberă, studiul științei și
prelucrează conținutul acesteia cu o conștiință care se controlează
pe sine.149 Dacă studiul se aprofundează, un nou câmp de
experiențe se deschide în fața elevului. Contactul direct duce la o
concordanță lăuntrică a profesorului cu elevul. Dacă elevul nu
corespunde imaginii pe care și-o dorește profesorul, atunci
sentimentele acestuia nu trebuie să se îndrepte în primul rând spre
elev, ci spre sine însuși.150 El trebuie să se simtă una cu elevul, într-
atât încât să își pună întrebarea dacă nu cumva ceea ce nu îl
mulțumește la un elev nu este de fapt decât consecința propriilor
fapte. În loc să își îndrepte nemulțumirea înspre elev, mai bine va
reflecta la felul cum trebuie să se comporte el însuși pentru ca în
viitor elevul să se poată ridica la nivelul cerințelor sale. Procedând
în acest fel, comportamentul celuilalt devine o problemă proprie de
conștiință.
Activitatea de îndrumare a clasei este realizată, de regulă, de
către o personalitate, care își asumă coordonarea evoluției școlare a
elevilor. În sistemul clasic de învățământ Waldorf, această funcție
didactică este exercitată de profesorul clasei (învățătorul clasei),
care are ca îndatoriri pedagogice predarea unui număr de
discipline de-a lungul primilor opt ani de studiu. Astfel, elevii
parcurg împreună cu profesorul lor o dezvoltare coerentă,
dătătoare de siguranță și încredere în sine.
Formele de lucru introduse în clasele primare constituie baza
pe care se așază munca didactică din clasele gimnaziale. De aceea,
se consideră că este esențial ca același cadru didactic să însoțească
elevul pe parcursul celor opt ani de studiu. În școlile Waldorf
clasice, predarea din clasa I până într-a VII-a (în multe situații chiar
până într-a VIII-a) este realizată în mare parte de către profesorul
diriginte.151 El predă în epoci cursurile de bază, dar și o parte dintre
celelalte, în etape succesive. Nu de puține ori, el trebuie să recurgă
la colaborarea cu colegii de specialitate din ciclul superior sau să
apeleze la ajutorul acelora cu o practică didactică îndelungată. De
exemplu, se poate întâmpla ca predarea unei discipline (fizica,
chimia etc.) să fie efectuată, în clasa a VII-a sau a VIII-a, de un
profesor din ciclul superior. Pentru anumite discipline, cum sunt
limbile străine, sportul sau activitățile artistice și practice, se
apelează la profesori de specialitate.
În pedagogia Waldorf se consideră că menținerea autorității
unui singur profesor până la vârsta de 14 ani a elevilor este mult
mai importantă decât predarea fiecărei discipline de către un
specialist. Corelarea informațiilor aparținând mai multor discipline
de către o singură personalitate poate oferi un model de pregătire
pentru elevi și permite realizarea unei interdisciplinarități
autentice. De altfel, diferitele discipline din curriculumul pentru
gimnaziu trebuie predate interdisciplinar, teoriile complete și
distincte rămânând a fi predate în liceu. În școlile Waldorf,
învățătorul (dirigintele) predă toate materiile de bază atât timp cât
poate garanta o calitate corespunzătoare a prestațiilor sale.
Anumite discipline pot trece treptat în sarcina unor profesori de
specialitate, care fie îl sprijină pe profesorul diriginte, fie le predau
singuri. Predarea din clasa a VIII-a, respectiv a IX-a se realizează de
către profesorii de specialitate. Fiecare clasă din liceu va fi condusă
de către unul sau doi profesori îndrumători, ajutați de comitetul
clasei.152
Profesorul trebuie să fie „un om al inițiativei“, să manifeste
interes pentru „toate cele ale lumii și pentru toate cele omenești“, să
nutrească interes pentru problemele fiecărui copil și să nutrească
„un profund simț lăuntric al adevărului“.153 El trebuie să fie o
persoană demnă de respect, deci să posede o competență deosebită.
Copilul îi judecă pe ceilalți în primul rând în funcție de ceea ce pot
să facă: „În momentul când s-a instalat la copil această calitate a
respectului, el începe să fie sensibil la autoritate, iar acest principiu
educativ ia locul imitației. Autoritatea și respectul sunt legate între
ele. (...) Autoritatea fără respect este sclavie. Autoritatea nu poate fi
un principiu educativ decât dacă este acceptată din interior prin
respect.“154 În intervalul 7 - 14 ani, elevul are nevoie de o autoritate
solidă în jurul său: „În mod obișnuit, prin autoritate se înțelege o
recunoaștere bazată pe forță. Dacă această autoritate exterioară
funcționează, este drept că forța nu trebuie pusă în joc; însă faptul
că ea poate fi pusă în joc întemeiază autoritatea. În afara spațiului
pedagogic, un om constituie o autoritate dacă el și-a cucerit
respectiva calitate. Copilul îi acordă acestei autorități încrederea sa
pe o altă bază decât o acordă, de exemplu, adultul omului de
știință.“155 Cadrul didactic trebuie să creeze condițiile pentru ca la
copil să se dezvolte sentimentul încrederii, care, în esență, rezidă în
faptul că elevul simte că prin intermediul profesorului este creată
în mod just legătura cu lumea și că, mai mult, în cadrul procesului
de învățământ pot să se manifeste și propriile sentimente și stări
sufletești.
Conducătorul clasei nu poate obține autoritatea prin
constrângere: „Dascălul trebuie să conducă. El va câștiga siguranță
în conducerea copiilor dacă se angajează pe drumul disciplinei
spiritual-științifice. A pretinde autoritatea numai în mod exterior
este o întreprindere sortită de la bun început eșecului. O autoritate
exclusiv exterioară nu încălzește sufletul copilului, ci dimpotrivă, îl
face să se răcească tot mai mult. Atunci, relația dintre dascăl și elev
devine aridă.“156 Copilul are o dorință elementară puternică de a fi
condus. El va accepta, pentru început, aproape instinctiv un
asemenea raport față de profesor. Acesta se exprimă mai întâi ca o
sprijinire, care mai târziu, cam pe la vârsta de 9 ani, va fi nuanțat
de o înclinație: copilul vrea să se simtă liber în cadrul relațiilor cu
adultul. El are nevoie să-l poată privi pe adult cu admirație, iar
adultul se va arăta demn de această admirație doar în măsura în
care el însuși se află într-o permanentă educare.
Cadrul didactic este acela care trebuie să întruchipeze
autoritatea blândă, dar hotărâtă, pe care copilul o va respecta cu
sfințenie, căci „orice copil poartă în sufletul său dorința de a putea
urma cu iubire o autoritate“157. Astfel, din prima oră de școală
învățătoarea are ca sarcină principală clădirea acestei autorități în
fața copiilor, dându-le de înțeles că ea este modelul pe care trebuie
să îl urmeze și că de ea trebuie să asculte. Cu această autoritate ușor
construită în clasa I, elevii vor fi conduși în toți anii care vor urma.
La schimbarea învățătoarei cu o altă persoană, imaginea autorității
va fi preluată, în mare parte, de aceasta. Diferiții profesori care vor
intra în clasă vor beneficia din plin de această imagine a autorității,
cu condiția ca numărul acestora să nu fie prea mare și ca
învățătorul să-și păstreze rolul dominant. Or, exact aceste condiții
sunt neglijate în sistemul clasic de învățământ începând cu clasa a
V-a, când clasa este ruptă total de învățător, care este înlocuit de
mai mulți profesori specialiști. Evident că transferul de autoritate
funcționează greu în aceste condiții. Fiecare profesor va trebui să-și
construiască autoritatea, procesul fiind însă mult mai dificil decât
în clasa I. În aceste condiții, din punctul de vedere al disciplinei și al
randamentului școlar urmările pot fi negative.
O posibilă sinteză a motivelor esențiale care stau la baza
deciziei ca un singur profesor diriginte să conducă clasa atâția ani
este următoarea: „În mod evident, copiii vor să fie percepuți
continuu în adâncul sufletelor lor, de-a lungul unui interval de viață
mai mare, în privința evoluției lor, iar acest interval de viață
trebuie să poată deveni biografie în conștiința învățătorului.
Profesorul diriginte poate apela la toate ajutoarele de care are
nevoie: convorbiri cu părinții, cu medicul școlii, cu euritmista
terapeută și cu colegii de specialitate. Însă în final în conștiința sa se
reunește ceea ce viețuiește copilul în acești șapte sau opt ani. El
alcătuiește un înveliș eteric sufletesc în jurul copilului, ale cărui
forțe formatoare au fost eliberate la începutul perioadei școlare,
dobândind o anumită independență. În ultimă instanță, acest
înveliș nu se formează pentru că profesorul diriginte predă atâtea
materii, ci pentru că prin el începe să se formeze pentru copil o
întreagă imagine a lumii. Dacă nu înțelegem greșit această expresie,
o mai putem formula poate și astfel: cu ajutorul profesorului
diriginte, dar întru totul în colaborare cu copiii, se formează un fel
de înveliș de grup al clasei, care este propriu de acum înainte
acestui organism social.“158
Profesorul diriginte trebuie să fie un spirit universal, nu un
specialist. Dacă, în cazul ideal, îi însoțește pe copiii 6, 7 sau 8 ani de
școală, atunci și el se va transforma treptat și considerabil,
împreună cu elevii, în tot acest timp. Din punct de vedere
psihologic, schimbarea învățătoarei în clasa a V-a, așa cum se
întâmplă în școala tradițională, nu înseamnă doar despărțirea de o
persoană adesea îndrăgită, ci și de un anumit stil de lucru. În mod
natural, această despărțire se realizează la pubertate, când tânărul
nu mai acceptă prezența unui model de imitat, ci își caută propria
formă de exprimare. Acum este normal să apară mai multe
personalități în fața elevului, pentru a-i da posibilitatea să aleagă
elemente din modele diverse și să își exerseze formele proprii, prin
acceptare sau combatere.
Din cauza reglementărilor legislative și a modului de pregătire a
cadrelor didactice, o conducere a clasei de către un profesor
diriginte timp de 6-8 ani nu este posibilă în școlile Waldorf din
România. De altfel, și în țările cu un sistem de învățământ Waldorf
mult mai dezvoltat, cum ar fi Germania, discuțiile privind durata
optimă de activitate a profesorului diriginte sunt deschise. În școlile
Waldorf din multe țări activitatea acestuia se desfășoară cu clasele
I-VI. Principalele piedici în implementarea acestei reguli sunt:
diversificarea și creșterea gradului de complexitate a materiilor
pentru clasele V-VIII, extinderea muncii profesorului la prea multe
domenii, solicitările suplimentare generate de comportamentul
copiilor. Cu cât profesorul urcă mai sus împreună cu copiii, cu atât
mai multilaterale devin cerințele în privința conținutului predat.
Nu cumva toate acestea pot genera o criză de autoritate? Pedagogii
Waldorf cred că o astfel de stare poate fi evitată și că o conducere a
elevilor până în clasa a VIII-a de către un profesor diriginte este
posibilă și benefică: „Profesorii diriginți norocoși trec peste aceste
prăpăstii prin faptul că discută mult cu copiii și își variază într-un
mod plin de fantezie stilul de a preda. Unii profesori vor manifesta
rugămintea să li se preia clasa în perioada unei epoci care le este
prea străină. Ocazional, câte un profesor trebuie să recunoască
faptul că nu prididește cu copiii de această vârstă sau cu o anumită
clasă de această vârstă, și să o predea (...) altor profesori. Însă chiar
dacă predă cu energie toate epocile, va apela cu drag la ajutorul de
specialitate al colegilor specialiști în acest domeniu. (...) În orice caz,
întotdeauna este necesară conversația colegială, măcar în privința
conținuturilor de predat.“159 În anumite cazuri, școala poate oferi
posibilitatea ca într-o epocă de predare nefamiliară profesorului
diriginte să intervină un profesor de specialitate. Momentan,
conducerea clasei de către același cadru didactic timp de 8 ani este
în discuție și va rămâne, probabil, o problemă deschisă.

10. Conducerea școlii


Pentru o bună funcționare a școlii Waldorf-Astoria, Rudolf
Steiner le-a cerut cadrelor didactice să accepte discutarea tuturor
problemelor, îndeosebi a acelora pedagogice, în consiliul profesoral.
Acesta este, de fapt, directorul școlii Waldorf. Și pentru că
problemele curente necesită a fi discutate pe măsură ce apar,
consiliul profesoral se întrunește săptămânal, de multe ori ședințele
sale transformându-se în veritabile seminarii. În cadrul acestor
întâlniri profesorii spun ce predau, cum predau, dacă au avut
succes cu o temă sau eșec cu alta. Tot aici sunt luate în discuție clase
de elevi sau elevi care trec printr-o situație mai dificilă sau
deosebită și au nevoie de atenția întregului corp profesoral pentru a
o depăși ori sunt oferite îndrumări cadrelor didactice debutante.
Consiliul profesoral poate fi convocat chiar și la solicitarea elevilor
sau părinților, dacă aceștia sunt împotriva măsurilor și deciziilor
vreunui profesor sau ale consiliului profesoral însuși.
Elevii rămân mereu în primul plan al atenției, indiferent de
tema abordată în consiliul profesoral, fie ea și administrativă.
Bineînțeles că se discută și probleme mai delicate, cum ar fi faptul
că unul sau altul dintre dascăli are dificultăți în relația cu clasa.
Consiliul profesoral servește activității pedagogice comune,
stimulării activității, perfecționării profesorilor, informării
reciproce, consilierii și asistenței reciproce între profesori. Aici sunt
decise autonom toate soluțiile la problemele pedagogice și
administrative ale școlii. Acestea sunt discutate mai târziu într-un
cerc restrâns, în consiliul de administrație, din care fac parte acele
cadre didactice care au experiență pedagogică în școala respectivă
și care își asumă de bunăvoie viitorul ei, ca viitor al propriei
biografii. Participarea la acest consiliu se face pe bază de delegare
din partea consiliului profesoral, pe durată definită și cu atribuții
clar formulate.
Dintre toți membrii consiliului profesoral, unul este ales ca
reprezentant al școlii în fața terților, rol care nu se confundă cu
funcția obișnuită a directorului, căci respectivul cadru didactic nu
poate lua decizii singur și nici nu are toate responsabilitățile pe
umerii săi. Acestea sunt împărțite între diferiți profesori,
considerându-se că purtarea responsabilității de către mai multe
cadre didactice duce la creșterea implicării lor în viața școlii. Cele
mai importante decizii se iau împreună: organizarea școlară,
încadrarea personalului didactic, procesul de predare,
comportamentul elevilor, al profesorilor și al părinților, relația cu
alte persoane sau organizații și, nu în ultimul rând, hotărârile
referitoare la viitorul instituției.
Decizia luată de o persoană în numele unui colectiv numeros de
profesori, care trebuie să execute dispozițiile, nu poate duce decât
la o scindare a colectivului profesoral. Acesta trebuie, în fond, să
aibă aceleași opinii cu privire la educarea tuturor copiilor din
școală. Existența directorului poate crea o ruptură între gândirea
asupra muncii și munca propriu-zisă. Faptul că autoritățile școlare
cer ca directorul să dea un examen de competențe legislative, să
aibă grade didactice și să fie numit pe o perioadă determinată de
timp sunt aspecte care blochează anumite procese de evoluție a
organismului școlar. Directorul poate fi un factor de frânare dacă
este adus din afară și menținut artificial în funcție, în schimb
asumarea acestei munci chiar de către un novice, sub îndrumarea
mai multor colegi cu experiență, poate aduce un suflu nou vieții
școlare. În unele țări trebuie desemnat, conform prescripțiilor
legislative, un „purtător de cuvânt“ al comitetului școlar, un
conducător al școlii care să reprezinte cu responsabilitate în
exterior colaborarea din cadrul instanțelor școlare, în special cu
privire la chestiunile de administrație școlară, însă fără a se
diminua autonomia sau conducerea comună, pedagogică și
administrativă, a școlii și responsabilitatea consiliului profesoral în
raporturile interne.

11. Relația școlii cu părinții


În școala Waldorf se pune accent pe relația de colaborare,
constantă și armonioasă, dintre profesori și părinți, care se
răsfrânge pozitiv asupra elevilor. Cel mai evident aspect al acestei
colaborări este faptul că cele două lumi ale elevului, școala și
familia, formează de fapt un întreg: „Educatorii esențiali ai
copilului de vârstă școlară sunt părinții și profesorii. Pentru
creșterea și dezvoltarea sănătoasă a personalității sale este
important ca educatorii să urmeze aceeași direcție, ca părinții să
aibă înțelegere și să accepte pedagogia Waldorf – inclusiv măsurile
individuale de educație aplicate copilului lor de către profesor, pe
care să-l sprijine în acest sens – și ca profesorul să fie informat de
situația specială a fiecărui copil și să cunoască pe cât posibil de bine
fundalul familial.“160 Dacă nu se stabilește o astfel de legătură, există
pericolul ca măsurile educative ale profesorilor și părinților să nu
fie consonante, ceea ce i-ar putea deruta pe copii. De aceea,
colaborarea dintre părinți și copii este „una dintre coloanele care
susțin pedagogia Waldorf“161. Pe lângă obișnuitele ședințe, elevii,
părinții și profesorii se întâlnesc și colaborează în multe alte ocazii,
prilejuite de activitățile extracurriculare: seara cu părinții, cursuri
cu părinții asupra problemelor pedagogice, cursuri de introducere
în domeniile artistice (euritmie, modelarea vorbirii etc.), vizite la
domiciliu, tabere, spectacole, serbări, carnavaluri, convorbiri
individuale etc. La realizarea unor astfel de activități contribuie
toți. În ceea ce-i privește pe părinți, participarea la activitățile
respective le permite să afle dorințele profesorului și fundamentele
modului său de a proceda, iar neînțelegerile pot fi eliminate mult
mai ușor, întărindu-se încrederea reciprocă.
Părinții care se raportează cu încredere la școală contribuie
activ și direct la crearea unui mediu protector pentru copii. În acest
fel, se conturează treptat comunitatea școlii respective. Și această
muncă în colectiv este deosebit de educativă, puterea exemplului
celor din jur influențându-i pozitiv pe copii. Stabilirea unui contact
strâns cu părinții elevilor este un aspect esențial al activității
profesorului, dintr-un motiv foarte simplu: „El nu poate stimula în
mod adecvat dezvoltarea copilului decât în cadrul unei permanente
colaborări cu părinții.“162 Această colaborare este foarte complexă,
ea presupunând, de exemplu, chiar și o informare a părinților, la
anumite intervale de timp, în cadrul unei „după-amieze cu părinții“,
cu privire la realizările copiilor în timpul activităților școlare. În
acest fel, se clădește relația de parteneriat dintre profesor și părinți,
atât de mult dorită în școala Waldorf.
Măsurile organizatorice, administrative și financiare referitoare
la viața școlară, activitatea din fiecare clasă, activitatea din Consiliul
profesoral și din școală în ansamblul său configurează pentru
profesori, elevi și părinți un domeniu al vieții, care, la rândul său,
reprezintă „domeniul de învățare a configurării și răspunderii
colective și a permanentelor probe de verificare a formării sociale a
părinților, a prietenilor școlii, a profesorilor și elevilor și a
comitetului de conducere a școlii. Școala trăiește din inițiativele, din
colaborarea și din răspunderea colectivă a tuturor participanților la
viața școlară. De aceea trebuie configurată la modul auto-
administrării.“163 Prin relațiile de colaborare dintre școală și părinți,
cărora li se alătură „prietenii școlii“, se creează o societate școlară
extinsă, în care contează activitatea desfășurată în cadrul cercurilor
individuale de inițiativă, cursurilor, activităților extracurriculare
etc. Școala Waldorf se străduiește să realizeze, prin întreaga sa
activitate, o formă de viață organizată democratic, care să se situeze
sub semnul colaborării și responsabilității comune.

Concluzii
Fundamentul pedagogiei Waldorf îl constituie antroposofia,
antropologia și psihologia dezvoltării elaborate de Rudolf Steiner și
prezentate în ciclurile de conferințe susținute, precum și în
numeroasele sale scrieri. După teoria pedagogică dezvoltată pe
aceste baze se conduc unitățile preșcolare și școlare din întreaga
lume care funcționează sub denumirea de „Școli Waldorf“, „coli
Rudolf Steiner“ sau „Școli Waldorf libere“. Totodată, această
pedagogie își asumă și o serie de principii etice general-umane,
promovate în mai multe documente internaționale: Declarația
Universală a Drepturilor Omului (1948), Convenția ONU privind
drepturile copilului (1989), Convenția ONU privind Drepturile
Persoanelor cu Dizabilități (2008).
Forumul Internațional al Școlilor Waldorf/Steiner a elaborat și
adoptat, în ședința din 19-22 noiembrie 2009 de la Dornach, Elveția,
un document conținând o descriere a caracteristicilor esențiale ale
pedagogiei Waldorf, care sunt valabile în general, dar pot fi
completate cu altele, specifice fiecărei țări.164 Conform acestui
document, o școală Waldorf prezintă următoarele caracteristici de
bază:
1) Copiii nu trebuie supuși unor cerințe intelectuale inadecvate
vârstei.
2) De regulă, un cadru didactic conduce elevii ca profesor
diriginte până la clasa a VI-a, chiar a VIII-a.
3) Predarea euritmiei are un rol important în procesul educativ.
4) Predarea în epoci a așa-numitelor discipline cognitive, la care
se adaugă predarea obișnuită a orelor de specialitate și alte
forme de predare.
5) Predarea limbilor moderne începe din clasa I.
6) Orarul este realizat, pe cât posibil, în funcție de criterii
psihologico-igienice.
7) Colectivul clasei este păstrat același, indiferent de
performanțele individuale ale elevilor.
8) Nu se fac evaluări exclusiv cantitative și nu se dau teste de
dragul testării.
9) Se utilizează certificatele școlare, care, pe lângă aprecierea
performanțelor, conțin descrieri și aprecieri cu privire la
evoluția elevului, dar și sugestii pentru activitatea lui viitoare.
10) Sunt preferate soluțiile pedagogice la problemele de
disciplină.
11) Se acordă o atenție deosebită activităților care formează și
întăresc comunitatea, cum ar fi serbările lunare, serbarea de
an, excursiile, stagiile de practică, piesele de teatru etc.
12) La solicitarea părinților, se pot organiza ore de educație
religioasă confesională; în caz contrar, școlile pot oferi ore de
educație religioasă neconfesională.
Școala Waldorf este o școală unitară, care reunește toate
ciclurile educaționale specifice fiecărei țări și în care se asigură
accesul egal al copiilor la educație. Curriculumul școlii Waldorf este
adecvat etapelor de dezvoltare a copiilor și adolescenților, oferindu-
i fiecărui elev multiple posibilități de dezvoltare, potrivite vârstei
sale. Acestea constau, printre altele, în dobândirea de cunoștințe,
competențe culturale, aptitudini sociale și emoționale, deprinderi
practice și aptitudini artistice.
Pedagogia Waldorf pornește de la copil și are ca scop
dezvoltarea potențialului individual al acestuia. Toate activitățile se
realizează respectându-se necesitățile de dezvoltare specifice
vârstei respective. Metodele de predare diferă în funcție de vârsta
copiilor și a tinerilor. Totodată, curriculumul stimulează cadrele
didactice în a-și concepe individual predarea, fiecare fiind
responsabil pentru activitățile sale școlare și răspunzător în fața
comunității.
O preocupare constantă a cadrului didactic este de a se forma
pe el însuși ca „artist al educației“, astfel încât să-l îndrume cu
competență pe elev să devină creativ din punct de vedere
intelectual, responsabil din punct de vedere social și apt de a
acționa. Autoeducația, formarea și perfecționarea profesorului
reprezintă premisele esențiale pentru realizarea acestor obiective.
Pregătirea profesională a cadrelor didactice este deosebit de
importantă, la fel și capacitatea acestora de a stabili relații
constructive cu elevii și de a pătrunde în sufletul și în întreaga lor
ființă pentru a o ajuta să se dezvolte. Fiecare se obligă să participe
săptămânal la consiliul profesoral, care nu este doar o instituție în
care se discută, după cum am văzut, o mare diversitate de chestiuni
pedagogice și administrative, ci și un spațiu al formării continue, al
învățării, colaborării și stimulării profesionale.

Bibliografie
Albert, Viorica, „Repere ale aplicării strategiei alternative Waldorf în grădiniță“, în Horațiu
Catalano (coord.), Dezvoltări teoretice și instituționale în alternativele educaționale,
Editura Nomina, Pitești, 2011.
Albulescu, Ion, Doctrine pedagogice, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2007.
Bothmer, Fritz Graf von, Educație prin gimnastică, Editura Triade, Cluj-Napoca, 2006.
Carlgren, Frans, Educația pentru libertate. Pedagogia lui Rudolf Steiner, Editura Triade, Cluj-
Napoca, 1994.
Catalano, Horațiu (coord.), Dezvoltări teoretice și instituționale în alternativele educaționale,
Editura Nomina, Pitești, 2011.
Cuciureanu, Monica (coord.), Punți de trecere între învățământul tradițional și cel bazat pe
modele pedagogice alternative în sistemul românesc de învățământ, Institutul de Științe
ale Educației, București, 2011.
Dumitru, Liliana-Emilia, „Waldorf – o pedagogie a metamorfozelor“, în Revista de
pedagogie. Pedagogii alternative, nr. 1-12, 2006, pp. 81-97.
Eller, Helmut, Învățătorul de la școala Waldorf, Editura Triade, Cluj-Napoca, 2001.
Felea, Gheorghe (coord.), Alternativele educaționale în România, Editura Triade, Cluj-
Napoca, 2003.
Fucke, Erhard, Linii fundamentale ale unei pedagogii a vârstei tinere. Despre concepția
planului de învățământ pentru clasele VI-X în cadrul școlilor Waldorf, Editura Triade,
Cluj-Napoca, 2001.
Jünemann, Margrit, Weitmann, Fritz, Învățământul artistic în școala Waldorf. Desenul și
pictura, Editura Triade, Cluj-Napoca, 2004.
Knipping, U., Educația în grădinița Waldorf, Editura Triade, Cluj-Napoca, 1998.
Kranich, Ernst-Michael, Desenul formelor. Dezvoltarea simțului pentru formă în educație,
Editura Triade, Cluj-Napoca, 2002.
Kranich, Ernst-Michael, Bazele antropologice ale pedagogiei Waldorf, Editura Triade, Cluj-
Napoca, 2000.
Koepke, Hermann, Copilul la nouă ani, Editura Triade, Cluj-Napoca, 2001.
Lanz, Rudolf Pedagogia Waldorf. Un drum către un învățământ mai uman, Editura
Didactică și Pedagogică, București, 1994.
Lievegoed, B.C.J., Fazele de evoluție ale copilului, Editura Triade, Cluj-Napoca, 2001.
Martin, Michael, Predarea lucrului manual meșteșugăresc-artistic în școala Waldorf,
Editura Triade, Cluj-Napoca, 2000.
Richter, Tobias, Sarcina pedagogică și obiectivele de învățământ ale unei școli libere
Waldorf, Editura Triade, Cluj-Napoca, 2001.
Siegloch, Magdalene, Euritmia. O introducere, Editura Triade, Cluj-Napoca, 2001.
Stanciu, Ion Gh., Școala și doctrinele pedagogice în secolul XX, Editura Didactică și
Pedagogică, București, 1995.
Steiner, Rudolf, Cum se dobândesc cunoștințe despre lumile superioare?, Editura Univers
enciclopedic Gold/ Editura Triade, București/Cluj, 2010.
Steiner, Rudolf, Teosofia. Introducere în cunoașterea suprasensibilă despre lume și menirea
omului, Editura Triade, Cluj, 2008.
Steiner, Rudolf, Cursul anului trăit în patru imaginațiuni cosmice, Editura Triade, Cluj, 2007.
Steiner, Rudolf, Arta educației. Discuții de seminar și conferințe asupra planului de
învățământ, Editura Triade, Cluj-Napoca, 2001.
Steiner, Rudolf, Dezvoltarea sănătoasă a ființei umane, Editura Triade, Cluj-Napoca, 2001.
Steiner, Rudolf, Arta educației. Metodică și didactică, ediția a II-a, Editura Triade, Cluj-
Napoca, 2001.
Steiner, Rudolf, Antropologia generală ca bază a pedagogiei, Editura Triade, Cluj-Napoca,
1998.
Steiner, Rudolf, Forțele spirituale active în conviețuirea vechii și noii generații, Editura
Omniscop, Craiova, 1998.
Steiner, Rudolf, Cunoașterea inițiatică, Editura Arhetip-Renașterea Spirituală, București,
1995.
Steiner, Rudolf, Educația copilului din punctul de vedere al științei spirituale, Editura Triade,
Cluj-Napoca, 1994.
Steiner, Rudolf, Introducere în cunoașterea suprasensibilului, Editura Arhetip-Renașterea
Spirituală, București, 1993.
Steiner, Rudolf, Înnoirea artei pedagogico-didactice prin știința spirituală, Centrul pentru
Pedagogia Waldorf din România, București, 1993.
Steiner, Rudolf, Reîncarnarea și Karma, Editura Princep, Iași, 1993.
Steiner, Rudolf, L’initiation ou comment acquérir la connaissance des mondes supérieurs,
Éditions Triades, Paris, 1965.
Steiner, Rudolf, Baza pedagogică a Școlii Waldorf, http://www.spiritualrs.net.
Tautz, Johannes, Conștiența profesorului în secolul XX trăită și recunoscută, Editura Triade,
Cluj-Napoca, 2005.
*** Configurarea învățământului din clasele I până într-a VIII-a la școlile Waldorf/Rudolf
Steiner, Proiect comun al Secțiunii pedagogice de la Goetheanum și al Centrului de
cercetări pedagogice de la Uniunea școlilor Waldorf libere, Editura Triade, Cluj-
Napoca, 2005.
*** Descrierea caracteristicilor esențiale ale pedagogiei Waldorf, http://www.waldorfcluj.ro.

Rudolf Steiner (1861-1925) a studiat matematica și științele naturii la Universitatea


50

Tehnică din Viena. În paralel, a audiat și cursurile de filosofie, psihologie, literatură și


medicină.
Monica Cuciureanu (coord.), Punți de trecere între învățământul tradițional și cel bazat pe
51

modele pedagogice alternative în sistemul românesc de învățământ, Institutul de Științe ale


Educației, București, 2011, p. 36.
Conform antropologiei antroposofice steineriene, imaginea completă a omului este dată
52

de trihotomia aristotelică: trup-suflet-spirit. Și concepția lui Schiller despre tripartiția


ființei umane l-a influențat puternic pe Rudolf Steiner.
Ernst-Michael Kranich, Bazele antropologice ale pedagogiei Waldorf, Editura Triade, Cluj-
53

Napoca, 2005, p. 22.


Rudolf Steiner a elaborat și o teorie a tripartiției organismului social, care să depășească
54

centralismul statal prin formarea unei ordini sociale cuprinzând sistemele cultural,
politic și economic și care să se clădească pe principiul autonomiei. Conform acestei
tripartiții, în școală nu sunt hotărâtoare interesele economice (specializarea profesională
timpurie sau primatul factorului financiar asupra celui pedagogic), nici interesele statale
(îndoctrinarea politică), ci formarea omului ca om.
B.C.J. Lievegoed, Fazele de evoluție ale copilului, Editura Triade, Cluj-Napoca, 2001, p. 10.
55

Rudolf Steiner, Introducere în cunoașterea suprasensibilului, Editura Arhetip-Renașterea


56

Spirituală, București, 1993, p. 185.


Rudolf Steiner, Antropologia generală ca bază a pedagogiei, Editura Triade, Cluj-Napoca,
57

1998, p. 13.
Rudolf Steiner, Înnoirea artei pedagogico-didactice prin știința spirituală, Centrul pentru
58

Pedagogia Waldorf din România, București, 1993, p. 186.


Rudolf Steiner, Forțele spirituale active în conviețuirea vechii și noii generații, Editura
59

Omniscop, Craiova, 1998, p. 24.


Ibidem, p. 118.
60

Ibidem, p. 131.
61

Rudolf Steiner, Arta educației. Metodică și didactică, Editura Triade, Cluj-Napoca, 2001, p.
62
7.
Frans Carlgren, Educație pentru libertate. Pedagogia lui Rudolf Steiner, Editura Triade,
63

Cluj-Napoca, 1994, p. 12.


Cuvântul „antroposofie“ provine din îmbinarea celor două cuvinte grecești: antropos
64

(„om“) și sophia („înțelepciune“).


Rudolf Steiner considera cunoașterea temperamentului elevilor ca fiind una dintre cele
65

mai importante sarcini ale unui profesor. Izbucnirile sau exteriorizările temperamentale
nu pot fi corectate pentru că sunt forțe care au nevoie să se manifeste. Profesorul trebuie
să țină seama de ele, de exemplu în organizarea clasei sau în alcătuirea meniului,
ajutându-i pe copii să se cunoască mai bine în acest sens.
Rudolf Steiner, Antropologia generală ca bază a pedagogiei, p. 27.
66

Referitor la legătura dintre om și cosmos, precum și la importanța cunoașterii acesteia


67

pentru educație, vezi lucrările lui Rudolf Steiner: Arta educației. Metodică și didactică, p.
29 sqq., Macrocosm și microcosmos, Editura Univers Enciclopedic, București, 1996, Omul
suprasensibil în concepția antroposofică, Editura Univers Enciclopedic, București, 1996,
Antropologia generală ca bază a pedagogiei, Editura Triade, Cluj-Napoca, 1998.
Rudolf Steiner, L’initiation ou comment acquérir la connaissance des mondes supérieurs,
68

Éditions Triades, Paris, 1965.


Ion Gh. Stanciu, Școala și doctrinele pedagogice în secolul XX, Editura Didactică și
69

Pedagogică, București, 1995, p. 141.


Referitor la concepția pedagogică a lui Goethe, vezi lucrarea noastră Doctrine pedagogice,
70

Editura Didactică și Pedagogică, București, 2007.


Friedrich Schiller, „Scrieri privind educația estetică a omului“, în vol. Scrieri estetice,
71

Editura Univers, București, 1981.


Referitor la activitățile artistice în școala Waldorf, vezi: Margrit Jünemann, Fritz
72

Weitmann, Învățământul artistic în școala Waldorf. Desenul și pictura, Editura Triade,


Cluj-Napoca, 2004, și Ernst-Michael Kranich, Desenul formelor. Dezvoltarea simțului
pentru formă în educație, Editura Triade, Cluj-Napoca, 2002. Pentru activitățile
meșteșugărești, vezi: Michael Martin, Predarea lucrului manual meșteșugăresc-artistic în
școala Waldorf, Editura Triade, Cluj-Napoca, 2000.
Configurarea învățământului din clasele I până într-a VIII-a la școlile Waldorf/Rudolf
73

Steiner, Proiect comun al Secțiunii pedagogice de la Goetheanum și al Centrului de


cercetări pedagogice de la Uniunea școlilor Waldorf libere, Editura Triade, Cluj-Napoca,
2005, p. 19.
Ernst-Michael Kranich, op. cit., p. 12.
74

Tobias Richter, Sarcina pedagogică și obiectivele de învățământ ale unei școli libere
75

Waldorf, Editura Triade, Cluj-Napoca, 2001, p. 11.


76
Ibidem, p. 14.
77
Rudolf Steiner, Antropologia generală ca bază a pedagogiei, p. 114.
78
B.C.J. Lievegoed, op. cit., pp. 15-16.
79
Dezvoltarea corporală (schimbările anatomo-fiziologice) marchează cele trei etape de
dezvoltare a copilului: raportul dintre diferitele părți ale corpului (dimensiunile capului,
membrelor, corpului etc.), care variază considerabil de la o perioadă la alta (inclusiv în
funcție de gen), expresia și forma feței, schimbarea dentiției constituie un aspect
important al transformării fizice generale care are loc în jurul vârstei de 7 ani,
transformările sexuale în jurul vârstei de 14 ani etc.
80
B.C.J. Lievegoed, op. cit., pp. 17-18.
81
Ibidem, p. 14.
82
Rudolf Steiner, Antropologia generală ca bază a pedagogiei, p. 114.
83
Rudolf Steiner, Cunoașterea omului și structura învățământului, Editura Triade, Cluj-
Napoca, 2005, p. 104.
84
B.C.J. Lievegoed, op. cit., p. 39.
85
Ibidem, p. 14.
86
Ernst-Michael Kranich, op. cit., p. 46.
87
Rudolf Lanz, Pedagogia Waldorf. Un drum către un învățământ mai uman, Editura
Didactică și Pedagogică, București, 1994, p. 40.
88
B.C.J. Lievegoed, op. cit., p. 40.
89
Frans Carlgren, op. cit., p. 24.
90
Configurarea învățământului din clasele I până într-a VIII-a la școlile Waldorf/ Rudolf
Steiner, p. 49.
91
Ernst-Michael Kranich, op. cit., p. 48.
92
B.C.J. Lievegoed, op. cit., p. 65.
93
Rudolf Lanz, op. cit., p. 47.
94
Hermann Koepke, Copilul la nouă ani, Editura Triade, Cluj-Napoca, 2001.
95
Ernst-Michael Kranich, op. cit., p. 57.
96
Ibidem, p. 58.
97
Erhard Fucke, Linii fundamentale ale unei pedagogii a vârstei tinere. Despre concepția
planului de învățământ pentru clasele 6-10 în cadrul școlilor Waldorf, Editura Triade, Cluj-
Napoca, 2001, p. 23.
98
Ernst-Michael Kranich, op. cit., p. 154.
99
Erhard Fucke, op. cit., p. 65.
100
Rudolf Steiner, Antropologia generală ca bază a pedagogiei, pp. 114-115.
101
B.C.J. Lievegoed, op. cit., p. 81.
102
Rudolf Steiner, Cunoașterea omului și structura învățământului, p. 86.
103
Rudolf Steiner, Antropologia generală ca bază a pedagogiei, p. 115.
104
Rudolf Lanz, op. cit., p. 54.
105
Liliana-Emilia Dumitru, „Waldorf – o pedagogie a metamorfozelor“, în Revista de
pedagogie. Pedagogii alternative, nr. 1-12, 2006, p. 84.
106
Rudolf Lanz, op. cit., p. 58.
107
Rudolf Steiner, Cunoașterea omului și structura învățământului, p. 10.
108
Ibidem, p. 10.
109
Rudolf Steiner, Baza pedagogică a Școlii Waldorf, http://www.spiritualrs.net.
110
Erhard Fucke, op. cit., p. 95.
111
Tobias Richter, op. cit., p. 18.
112
Rudolf Steiner, Arta educației. Metodică și didactică, p. 13.
113
Configurarea învățământului din clasele I până într-a VIII-a la școlile Waldorf/ Rudolf
Steiner, p. 43.
114
Ibidem, p. 166.
115
Tobias Richter, op. cit., p. 25.
116
Rudolf Steiner, Arta educației. Metodică și didactică, p. 105.
117
Ernst-Michael Kranich, op. cit., p. 39.
118
Helmut Eller, Învățătorul de la școala Waldorf, Editura Triade, Cluj-Napoca, 2001, p. 26.
119
Epocile de predare în clasa întâi sunt: desenul formelor, epoca de scriere și citire, epoca
elementelor de matematică, povestiri cu tâlc despre natură sau anotimpuri, mediul
înconjurător și ținutul natal al copilului, care alternează după felul cum îi simte
învățătorul pe copii. Mai târziu, epocile cursului principal se specializează din ce în ce
mai mult și se diferențiază, tratând câte un domeniu al științei și culturii.
120
Configurarea învățământului din clasele I până într-a VIII-a la școlile Waldorf/ Rudolf
Steiner, p. 30.
121
Frans Carlgren, op. cit., p. 51.
122
B.C.J. Lievegoed, op. cit., p. 134.
123
Ibidem, p. 135.
124
Frans Carlgren, op. cit., p. 50.
125
Dacă în școlile Waldorf clasice învățătorul sau profesorul diriginte au libertatea de a
determina lungimea epocilor, în școlile Waldorf din România numărul de ore alocat
acestora trebuie să corespundă numărului de ore stabilite în Curriculum pentru
disciplinele respective.
126
Configurarea învățământului din clasele I până într-a VIII-a la școlile Waldorf/ Rudolf
Steiner, p. 247.
127
Pentru ilustrarea modului în care este structurat învățământul în școlile Waldorf din
Germania, vezi: Configurarea învățământului din clasele I până într-a VIII-a la școlile
Waldorf/Rudolf Steiner, precum și Tobias Richter, Sarcina pedagogică și obiectivele de
învățământ ale unei școli libere Waldorf, Editura Triade, Cluj-Napoca, 2001.
128
Frans Carlgren, op. cit., p. 21.
129
Conform teoriei steineriene, există euritmie artistică, euritmie pedagogică și euritmie
curativă.
130
Magdalene Siegloch, Euritmia. O introducere, Editura Triade, Cluj-Napoca, 2001, p. 146.
131
Configurarea învățământului din clasele I până într-a VIII-a la școlile Waldorf/Rudolf
Steiner, p. 44.
132
Erhard Fucke, Linii fundamentale ale unei pedagogii a vârstei tinere. Despre concepția
planului de învățământ pentru clasele 6-10 în cadrul școlilor Waldorf, Editura Triade, Cluj-
Napoca, 2001, p. 19.
133
Tobia Richter, op. cit., p. 21.
134
Respirația, arată Rudolf Steiner, este cea mai de seamă legătură pe care o are omul cu
lumea exterioară. Astfel, întreaga activitate de predare va fi direcționată mai întâi spre
învățarea respirației corecte și a ritmului corect în alternanța dintre somn și trezie.
135
Helmut Eller, op. cit., p. 28.
136
Frans Carlgern, op. cit., p. 50.
137
Helmut Eller, op. cit., p. 28 sqq.
138
Viorica Albert, „Repere ale aplicării strategiei alternative Waldorf în grădiniță“, în
Horațiu Catalano (coord.), Dezvoltări teoretice și instituționale în alternativele
educaționale, Editura Nomina, Pitești, 2011, p. 215.
139
Frans Carlgren, op. cit., p. 52.
140
Tobias Richter, op. cit., p. 22.
141
Frans Carlgren, op. cit., p. 54.
142
Rudolf Lanz, op. cit., p. 91.
143
Tobias Richter, op. cit., p. 24.
144
Margrit Jünemann, Fritz Weitmann, Învățământul artistic în școala Waldorf. Desenul și
pictura, Editura Triade, Cluj-Napoca, 2004.
145
Erhard Fucke, op. cit., p. 56.
146
Frans Carlgren, op. cit., p. 68.
147
Erhard Fucke, op. cit., p. 101.
148
Helmut Eller, op. cit., p. 62.
149
Johannes Tautz, Conștiența profesorului în secolul XX, Editura Triade, Cluj-Napoca, 2005,
p. 28.
150
Ibidem, p. 48.
151
Durata de funcționare a profesorului la o clasă Waldorf este diferită de la o țară la alta.
De exemplu, în Olanda și Belgia nu mai este permis ca un profesor să conducă o clasă mai
mult de șase ani. Și în Germania, unde profesorul îi conduce pe elevi până în clasa a VIII-
a, au început discuții referitoare la reducerea acestei durate la șase ani.
152
Tobias Richter, op. cit., p. 29.
153
Rudolf Steiner, Arta educației. Discuții de seminar și conferințe asupra planului de
învățământ, Editura Triade, Cluj-Napoca, 2001, p. 185.
154
B.C.J. Lievegoed, op. cit., p.60.
155
Configurarea învățământului din clasele I până într-a VIII-a la școlile Waldorf/ Rudolf
Steiner, p. 20.
156
Erhard Fucke, op. cit., p. 102.
157
Configurarea învățământului din clasele I până într-a VIII-a la școlile Waldorf/ Rudolf
Steiner, p. 23
158
Ibidem, p. 26.
159
Ibidem, p. 162.
160
Ibidem, p. 38.
161
Ibidem, p. 39.
162
Helmut Eller, op. cit., p. 16.
163
Tobias Richter, op. cit., p. 27.
164
Descrierea caracteristicilor esențiale ale pedagogiei Waldorf, http://www.waldorfcluj.ro.
III. Pedagogia curativă
Introducere
Institutul Lauenstein a fost prima instituție de pedagogie
curativă, bazată pe antroposofia lui Rudolf Steiner, creată în
Germania, lângă Jena-Lichtenhain, în 1924. În acea perioadă, mai
mulți pedagogi i-au cerut lui Rudolf Steiner sprijinul pentru a-i
putea ajuta pe copiii cu cerințe educaționale speciale. Drept
răspuns, Rudolf Steiner a ținut Cursul de pedagogie curativă, prin
care a pus bazele a ceea ce ulterior a luat amploare sub denumirea
de „pedagogie curativă cu orientare antroposofică“. Aceasta s-a
născut sub egida secției medicale a Universității Libere pentru
Știința Spirituală a Goetheanum-ului din Dornach, Elveția. De
atunci, numărul centrelor de pedagogie curativă a crescut
semnificativ, în prezent funcționând în peste 40 de țări. Încă de la
întemeierea lor, pedagogia curativă și terapia socială antroposofică
au avut ca scop construirea unor așezăminte de viață și de educație
pentru persoanele cu dizabilități grave, profunde și asociate.
Începutul activității de pedagogie curativă în România a fost
marcat de desfășurarea lucrărilor Simpozionului internațional de
pedagogie curativă care a avut loc la Deva în septembrie 1990.
Atunci s-au pus bazele unor relații de colaborare cu mai multe
centre din Germania, Elveția, Franța, cu mișcarea internațională de
pedagogie Waldorf și de pedagogie curativă, cerându-li-se
consultanță și sprijin. Răspunsul acestora la apelul lansat s-a
concretizat în formarea unei echipe internaționale care și-a propus
să susțină această inițiativă la Simeria Veche, județul Hunedoara.
În 1991 s-a constituit Asociația pentru Promovarea
Învățământului Special, a Terapiei Sociale și Agriculturii
Biodinamice în România – Centrul Simeria, care a înființat apoi
Centrul de Pedagogie Curativă și Terapie Socială. Din anul școlar
2000-2001, acest centru a fost solicitat să deschidă o filială la
Orăștie, iar mai apoi, în anul școlar 2001-2002, printr-un proiect de
colaborare cu Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor
Copilului, s-au pus bazele unei filiale și în Hunedoara.
Tot în 1991 s-a înființat Centrul de Pedagogie Curativă și Terapie
Socială din Urlați, județul Prahova. Ulterior, s-au înființat clase de
pedagogie curativă în orașele Cluj-Napoca, Târgu-Mureș și altele. În
1996 s-a înființat Centrul de Pedagogie Curativă și Terapie Socială
Corabia din București, la inițiativa unor cadre didactice și părinți,
cu sprijinul Asociației „Prietenia“ București și al instituției
partenere „Schulheim Sonnhalde“ din Gempen, Elveția, care are ca
scop promovarea pedagogiei curative și a terapiei sociale de
orientare antroposofică într-o comunitate pedagogico-terapeutică în
care persoanele cu dizabilități grave, profunde sau asociate să fie
ajutate să-și găsească propriile posibilități de evoluție prin
practicarea unei arte pedagogice vindecătoare bazate pe studiul
antroposofiei lui Rudolf Steiner, care ține cont de realitățile
sufletesc-spirituale. Însă prin „a vindeca“ nu se înțelege eliminarea
oricăror tulburări pe care le prezintă copiii. Semnificația dată
noțiunii de „vindecare“ este una aparte: „a primi suficient ajutor
din partea oamenilor întâlniți, grație acceptării lor plină de căldură
și fidelității lor generoase, pentru ca, fiind diferit, să-ți găsești locul
în societatea umană, atunci, da, o «vindecare» este posibilă“165.
Echipa angajată în această muncă trăiește și ea o „vindecare“, aceea
care tinde să îmbunătățească organismul uman social.
Prin crearea Centrelor de pedagogie curativă se urmărește
formarea unei comunități educaționale și terapeutice eficiente, care
să se bazeze pe relații sufletești apropiate, profunde, care duc la
trăiri sociale cu ecouri în tot restul vieții individului.166 De altfel, în
instituțiile de învățământ bazate pe pedagogia curativă se utilizează
sintagma lui Rudolf Steiner „copii cu nevoi de îngrijire sufletească“,
ceea ce relevă desfășurarea unor activități care vizează
predominant latura afectiv-motivațională a copilului, elementul
sufletesc central în individualitatea fiecărui copil. Curriculumul
specific alternativei educaționale de pedagogie curativă este centrat
pe stimularea facultăților sufletești ale copilului: gândire, simțire,
voință, emoții, sentimente etc., din dorința de a i se oferi o viață
plină de sens și de oportunități.

1. Ce este pedagogia curativă?


În pedagogie a dominat mult timp convingerea că recuperarea
copiilor cu cerințe speciale este o sarcină exclusivă a specialiștilor,
însă treptat s-a înțeles că profesorii și membrii familiei pot
contribui la recuperare, pot face parte din echipa terapeutică și pot
prelua sarcini ale acesteia, continuând actul recuperator acasă sau
în cursul activităților cotidiene.167 S-a crezut că în recuperare totul
se rezumă la munca strict specializată, dar s-a demonstrat că
recuperarea este o artă în care cunoștințele, devotamentul,
pasiunea și răbdarea se împletesc strâns cu dragostea față de copil,
cu conservarea, stimularea și cultivarea legăturilor afective dintre
terapeut, educator, copilul deficient și familia sa.
Scopul pedagogiei curative este acela de a le oferi copiilor cu
cerințe educative speciale posibilitatea de a se deschide și de a-și
dezvolta propriul potențial, de a le sprijini integrarea socială, de a-i
ajuta să trăiască cu demnitate. Programul său se bazează pe
recunoașterea faptului că niciun om nu este afectat în esența sa
spirituală, iar deficiența, perturbarea sau întârzierea în dezvoltare
afectează doar „instrumentul corporal“. Simptomele care se
manifestă în cadrul tulburărilor de dezvoltare sunt forme
accentuate ale unor disfuncționalități prezente, atenuat, și în noi,
cei normali: „Căci trebuie să ne fie limpede faptul că tot ce se poate
manifesta la copiii imperfect dezvoltați, la copiii bolnavi, este
perceptibil într-un mod mai intim-subtil și în cazul vieții sufletești
așa-zis normale – trebuie doar să fii în stare să observi viața
sufletească normală.“168 Nu trebuie considerat ceea ce se remarcă la
viața sufletească a copilului imperfect dezvoltat drept altceva decât
simptome. Distincția obișnuită normal – anormal dobândește astfel
o semnificație aparte, ba chiar este anulată: „În ultimă instanță, nu
avem niciun drept să vorbim despre normalitatea sau
abnormalitatea vieții sufletești a copilului în afară de aceea că ne
îndreptăm privirea asupra a ceea ce este normal în sensul unei
medii statistice. Nu există niciun alt criteriu în afară de ceea ce are
valabilitate generală în cadrul unei comunități filistine. Și dacă
această comunitate consideră ceva ca fiind ca lumea sau cum
trebuie, atunci viața sufletească anormală este tot ceea ce în ochii
acestor filistini nu corespunde acestei vieți sufletești normate. Un
alt criteriu nu există la urma urmei.“169
Clasificările realizate la nivel social în funcție de handicapul
fizic, mintal sau de neadaptarea la mediu, utile în scop
administrativ-educațional, se dovedesc irelevante la o analiză mai
atentă, în situația concretă a unui copil cu dizabilități grave,
profunde sau asociate. Ele sunt irelevante dintr-un motiv foarte
simplu: „Lipsurile se arată la corporalitatea copilului. Spiritul nu se
poate îmbolnăvi; el este nevătămat, dar nu se poate exprima decât
nedesăvârșit prin instrumentele perturbate ale trupului. Sufletul
mijlocește între trup și spirit. Pornind de aici, poate fi adus în
ordine raportul perturbat tocmai prin cultivarea sufletescului. O
viață sufletească cultivată înnobilează atunci și corporalitatea și o
face capabilă să se deschidă spiritului. Pe de altă parte, sufletul
cultivat acționează atrăgând spiritul și îi netezește acestuia calea pe
care el poate interveni până în trup.“170
Nucleul spiritual al ființei unui copil care prezintă astfel de
dizabilități este la fel ca al oricăruia dintre noi. Posibilitatea tuturor
anormalităților care ni se prezintă prin intermediul acestor copii
este prezentă și în noi. Însă la noi acestea nu sunt vizibile pentru că
sunt acoperite și echilibrate prin intermediul forțelor care li se
opun.171 Ceea ce apare ca imperfecțiune la un copil cu dizabilități
provine din faptul că forma spirituală intactă trebuie să se
exteriorizeze prin intermediul unei constituții afectate. Cu alte
cuvinte, nucleul spiritual al copilului cu dizabilități este neatins,
atitudinea lui modificată provenind de la instrumentul perturbat al
corporalității sale, prin care configurația lui spirituală intactă nu se
poate exterioriza decât incomplet. Handicapul, arăta și Thomas J.
Weihs, apare numai corelat cu un anumit mediu: „Copilul nu este
handicapat în sfera personală a existenței sale, ci numai în funcție
de situația în care este plasat.“172 Un individ este considerat
handicapat sau nu prin raportare la standardele, obiceiurile și
valorile stabilite, specifice unui anumit mediu social.
Pedagogia curativă întemeiată de Rudolf Steiner propune un alt
mod de a educa, oferit copiilor cu cerințe educaționale speciale, ale
căror probleme de sănătate fizică și psihică nu pot fi rezolvate prin
forme de educație obișnuită. În cazul copilului cu dizabilități grave,
profunde și asociate, nu este afectată numai învățarea efectivă,
adică dobândirea de cunoștințe și formarea de deprinderi.
Problema se pune cel mai frecvent la nivelul devenirii și
maturizării sale ca persoană. De aceea, sarcina pedagogiei curative
și a socioterapiei rezidă în însoțirea competentă a procesului de
dezvoltare a copilului sau adultului cu handicap, direcțiile de
acțiune vizând nu atât diagnosticarea deficiențelor, în spiritul
defectologiei, cât descoperirea resurselor latente, activarea și
stimularea lor cu mijloacele adecvate.173 Scopul prioritar este acela
de a consolida încrederea în viață a copilului și de a-l ajuta în
maturizare. De asemenea, părinții dobândesc treptat încrederea că
și copiii lor, care au nevoie de îngrijire sufletească, sunt tratați cu
același respect ca și ceilalți copii, punându-li-se în valoare
unicitatea și potențialul ascuns. Însă pentru ca așa ceva să se
întâmple, o atenție deosebită trebuie arătată amenajării spațiilor,
organizării instituționale și a vieții școlare, care să-i stimuleze pe
copii. Esențială în pedagogia curativă este integrarea copilului sau a
adolescentului cu tulburări de dezvoltare într-o structură socială
adecvată, care să-i permită să își găsească locul într-o comunitate
ocrotitoare și plină de căldură.174 Comunitatea devine, așadar,
câmpul de dezvoltare a copilului. Din colectivitatea în care este
educat el trebuie să învețe bucuria de a trăi, precum și participarea
activă și conștientă la viața socială.
„Îngrijire sufletească“ este denumirea dată de Rudolf Steiner
metodei conform căreia terapia și demersurile educaționale nu
trebuie orientate spre deficiențe, ci spre domeniul sufletesc al ființei
umane, care are nevoie de ajutor. Și aceasta deoarece se recunoaște
rolul central al vieții sufletești, care mijlocește între predispoziția
bio-genetică și ambianța socio-culturală.175 Încă de la apariția sa,
pedagogia curativă a pus accentul pe elementul sufletesc, central în
individualitatea fiecărui copil. Copiii și adolescenții cu dizabilități
grave, profunde sau asociate au nevoie de îngrijire sufletească
pentru a atinge un nivel suficient de autonomie în gândire, simțire
și voință, astfel încât să facă față cerințelor vieții în societate.

2. Fundamentele educației în centrele de


pedagogie curativă
Pedagogia curativă se sprijină pe convingerea că este posibilă
dezvoltarea copiilor deficienți în condițiile unei juste îmbinări a
fizioterapiei și psihoterapiei cu un program educațional special,
care presupune predarea unor cunoștințe accesibile și formare
unor deprinderi și comportamente dezirabile din perspectiva
integrării socio-profesionale. Copilul este privit ca o individualitate
în devenire și este ajutat de adulții din jur să-și găsească propria
cale în viață. În abordarea psihopedagogică, terapeutică și de
ocrotire se pleacă de la nevoile lui individuale, pentru a se ajunge la
un program de intervenție personalizată. Copiii cu dizabilități
grave, profunde sau asociate au mai multă nevoie decât cei normali
de a fi apreciați și încurajați de cadrele didactice și de părinți
pentru a-și dezvolta încrederea în sine, în posibilitatea lor de a se
realiza ca persoane. Parteneriatul dintre cadrele didactice,
terapeuți, părinți și chiar autoritățile publice este esențial în
pedagogia curativă, care se centrează pe valorizarea potențialului,
disponibilităților și nevoilor concrete ale copiilor.
În alternativa educațională de pedagogie curativă se aplică
Planuri-cadru și programe școlare specifice, elaborate de Federația
de Pedagogie curativă din România și avizate de Ministerul
Educației. Curriculumul este adaptat nevoilor copiilor cu deficiențe
grave, profunde și asociate (îndeosebi adaptarea obiectivelor și a
conținuturilor), astfel încât să li se ofere posibilitatea de a se
deschide, de a-și dezvolta propriul potențial în vederea integrării
sociale.
Planul-cadru pentru grupele/grădinițele din învățământul
special care școlarizează copii cu deficiențe grave, profunde sau
asociate, în alternativa de Pedagogie curativă cuprinde următoarele
activități de educație și compensare:
1) Activități de cunoaștere și comunicare: Stimularea și
dezvoltarea comunicării, Cunoașterea mediului, Activități
matematice, Basm;
2) Activități de terapie psihomotrică: Educație psihomotrică,
Abilitare manuală;
3) Activități de expresie: Expresie grafică și plastică, Expresie
muzicală, Euritmie;
4) Socioterapie: Autonomie personală, Autonomie socială;
5) Activități de joc: Joc liber, Joc în aer liber;
6) Activități specifice de compensare: Activități de stimulare,
formare și dezvoltare a comunicării, Programe specifice de
terapie. 176
Ținându-se seama de faptul că jocul este forma dominantă de
activitate la vârsta preșcolară, dar și de faptul că centrele de
pedagogie curativă școlarizează copii cu deficiențe grave, profunde
sau asociate, metodologia de aplicare a Planului-cadru prevede ca
activitățile de educare să se realizeze îndeosebi prin jocul liber,
jocul ritmic, jocul de degete, activitățile gospodărești, grădinărit și
plimbări. Repartizarea numărului de activități pe subdiviziunile
curriculare rămâne la latitudinea instituției. Durata unei activități
este de 15-20 minute, iar activitățile de compensare se
concretizează prin programe de intervenție specifice fiecărui tip de
deficiență.
Planul-cadru pentru clasele din învățământul special care
școlarizează elevi cu deficiențe grave, profunde sau asociate (clasele
I-X), în alternativa de Pedagogie curativă cuprinde următoarele arii
curriculare și discipline în trunchiul comun:
1) Limbă și comunicare: Formarea, stimularea și compensarea
limbajului, Citire-scriere-comunicare, Desenul formelor;
2) Matematică și științe: Educație senzorială, motorie și
psihomotorie, Elemente de matematică aplicată, Cunoștințe
despre om și mediu, Elemente de fizică/chimie;
3) Om și societate: Religie, Cunoștințe despre istorie/geografie;
4) Arte: Educație plastică, Educație muzicală, Euritmie;
5) Educație fizică și sport: Educație fizică și activități sportive;
6) Tehnologii: Abilitare manuală, Activități de
profesionalizare/meșteșuguri;
7) Consiliere și orientare.
La toate aceste discipline din trunchiul comun se adaugă
Curriculumul la decizia școlii (opționale) și terapiile cuprinse în alte
două arii curriculare:
1) Terapii specifice și de compensare: Terapia tulburărilor de
limbaj, Educație perceptiv-vizuală, orientare, mobilitate,
tehnici alternative de comunicare, Terapii artistice: euritmie
curativă, pictură, muzică, dinamica formelor prin desen, artă
dramatică, Kinetoterapie, elemente de gimnastică Bothmer,
fricționări ritmice, Psihodiagnoză, consiliere, terapie și
programe de intervenție personalizate;
2) Terapie educațională și integrată: Formarea autonomiei
personale, Terapie ocupațională, Stimulare cognitivă,
Ludoterapie, Socializare.177
Conform metodologiei de aplicare a Planului-cadru, disciplinele
opționale se stabilesc de către conducerea școlii la recomandarea
profesorului diriginte în funcție de tipul, gradul și asocierea
deficiențelor elevilor, luând în considerare constatările Comisiei
interne de evaluare și opțiunile părinților. Elevii care nu pot
desfășura activități de educație fizică vor desfășura în timpul
respectiv activități de euritmie. Pentru disciplinele din aria
curriculară Terapii specifice și de compensare, repartizarea elevilor
și stabilirea numărul de ore alocat fiecăruia se fac în funcție de
tipul, gradul și asocierea deficiențelor.
În mare parte, Planul-cadru din centrele de pedagogie curativă
este similar cu acela pentru școlile speciale obișnuite. Există însă și
discipline specifice, precum Desenul formelor și Euritmia.
În centrele de pedagogie curativă, curriculumul este aplicat cu
respectarea principiilor metodice ale pedagogiei curative de tip
Rudolf Steiner. Avându-se în vedere capacitățile cognitive reduse
ale copiilor, sunt stimulate în compensație posibilitățile afective și
volitive, formarea de deprinderi și de atitudini, utile în perspectiva
integrării sociale. Clasa este condusă de o echipă pedagogică
formată dintr-un profesor și un educator. Conținutul fiecărei
discipline este parcurs conform planificărilor semestriale și anuale,
elaborate după principii ritmice. Echipa educațională promovează
principiul centrării activității pe elev și pe integrarea acestuia în
grupul școlar.
Fiecare clasă este compusă din elevi de aceeași vârstă, dar cu
deficiențe diferite. Competiția nu există, toleranța este totală, iar
puterea de a-l înțelege pe celălalt este indispensabilă. Programele
școlare sunt adaptate la nevoile și posibilitățile elevilor cu
deficiențe grave, profunde sau asociate, de regulă sub formă de
programe pedagogice individualizate. Individualizarea se
realizează prin:
1) Proiectarea experiențelor de învățare la nivelul înțelegerii
fiecărui copil și având în vedere modalitățile prin care
dezvoltarea acestuia poate fi sprijinită cel mai bine;
2) Utilizarea datelor și observațiilor despre copii de către echipa
de specialiști pentru planificarea activității;
3) Respectarea ritmului propriu al copilului, a nevoilor sale
afective și a activității sale fundamentale, care este jocul;
4) Elaborarea unor strategii de intervenție pentru prevenirea și
ameliorarea consecințelor diferitelor tipuri de deficiențe sau a
unor disfuncții la nivelul familial și comunitar, referitoare la
persoanele aflate în dificultate.
Fundamentele metodice ale pedagogiei curative, cele mai multe
similare cu ale alternativei Waldorf, sunt: ritmul și voința, predarea
în epoci, cuvântul viu și lumea însuflețită, activitățile artistice și
practice, dezvoltarea afectivității prin povești și povestiri adecvate
vârstei, înlocuirea manualelor cu caietele de epoci și a notelor cu o
caracterizare finală a copilului.178
În pedagogia curativă, activitățile din timpul zilei, săptămânii,
lunii și anului sunt structurate ritmic pentru a răspunde în mod
organic nevoilor și capacităților copilului. Modelarea ritmică a
predării în cadrul orei de curs, al zilei, săptămânii, lunii și ciclului
anual al sărbătorilor creștine conferă acesteia un caracter de
însănătoșire. În școală, ziua debutează cu o zicere matinală și o
parte ritmică, urmată de predarea în epoci, care are loc pe
parcursul primelor două ore de curs. Săptămâna începe și se
sfârșește în mod festiv, fiind marcată de întâlnirile cadrelor
didactice, care, pe lângă diverse teme pedagogice, vor aborda și
studii de caz. Ritmul lunii este marcat prin predarea în epoci. Anul
este structurat ritmic, prin anotimpurile și sărbătorile care le
corespund. Cu ocazia sărbătorilor creștine (Crăciunul, Boboteaza,
Paștele) se organizează reprezentații artistice sau piese de teatru, în
cadrul cărora sunt prezentate, sub formă de imagini, o serie de
noțiuni, precum iubirea, frumusețea, curajul, dreptatea etc., pentru
a putea fi însușite mai ușor de copiii cu posibilități de percepere și
înțelegere limitate. Toate aceste reprezentări ritmice educă voința,
un proces de lungă durată pe parcursul căruia familia și școala
trebuie să mențină o permanentă colaborare.
La fel ca în școlile Waldorf, predarea mai multor discipline se
realizează în epoci de 2-4 săptămâni, când zilnic se parcurge cursul
de bază, în primele două ore ale dimineții, ceea cea întărește
concentrarea copiilor. Sunt predate în epoci acele materii la care
trebuie accentuată cunoașterea și înțelegerea, gândirea și
reprezentarea. Și în cazul copiilor deficienți se urmărește ca prin
cursul principal să li se asigure o pregătire de cultură generală: „Un
element de bază al concepției noastre asupra învățământului
special este convingerea că și persoanele cu cele mai severe
deficiențe au nevoie să întâlnească lumea sub aspectele ei cele mai
diverse.“179 Activitatea de bază, pe parcursul primelor două ore ale
dimineții, va fi începută cu așa-numita parte ritmică, care durează
aproximativ douăzeci de minute. Cântecele la flaut, liră sau cu
vocea, poeziile, pantomima, exercițiile de ritm (scandate cu
picioarele și mâinile), exercițiile de vorbire (frământările de limbă),
în care copiilor le este cultivată capacitatea de exprimare,
contribuie la o mai bună percepție a corpului și la cunoașterea
schemei corporale, stimulează pentru activitate și întăresc
coeziunea clasei. După această etapă, se repetă materia predată în
ziua anterioară, din care se extrage ceea ce este esențial, astfel încât
predarea zilnică să fie, de fapt, o continuare a expunerii de până
atunci. Dacă în cazul secvenței ritmice există o alternanță între
activitățile individuale și cele de grup, în cazul predării profesorului
pe parcursul epocii domină abordarea frontală. De exemplu,
copiilor li se transmit noile noțiuni prin povestiri însoțite de
imagini. Prin intermediul unor experiențe, exerciții, desene, texte,
ei vor încerca să trăiască, să experimenteze, să simtă ceea ce le-a
fost predat. Cursul se încheie cu o istorisire, care diferă în funcție de
clasă (basme în clasa I, legende și fabule în clasa a II-a, povestiri
biblice în clasa a III-a, mitologie românească în clasa a IV-a). A doua
zi li se cere copiilor să reformuleze, să exprime, să explice ce s-a
predat în ziua anterioară.
După cursul de bază urmează o oră de lecție individuală sau în
grupe mici, în funcție de nevoi, pentru a exersa scrisul, cititul,
exprimarea, calculul, abilitățile, echilibrul, mișcarea etc. Doar
predarea disciplinelor din ariile curriculare „Limbă și comunicare“,
„Matematică și științe“, „Om și societate“ se face modular, în epoci
de 2-4 săptămâni, organizate într-un curs de bază cu o durată de 90
minute, plasat la începutul activităților zilnice. Disciplinele din
ariile curriculare „Arte“, „Educație fizică și sport“, „Tehnologii“ sunt
predate după cursul de bază și nemodular. După cursul de bază și,
eventual, după ora de exersare urmează activitățile artistice
(muzică, pictură, modelare în lut etc.), terapiile specifice (euritmie
curativă, art-terapia, ludoterapia, fizioterapia etc.) și activitățile
practice (țesut, cusut, cioplit, gătit etc.). Activitatea individuală a
elevilor este predominantă, însă nu lipsesc nici activitățile frontale
și pe grupe. Metodele de bază sunt: conversația, povestirea,
explicația, exercițiul. Mijloacele didactice sunt utilizate zilnic,
fiecare având un rol bine determinat. Predomină acelea selectate
din natură sau confecționate din materiale naturale.
Cuvântul viu este atât de important, încât manualele sunt
evitate în primii ani de școală și, în mare măsură, și în clasele
superioare. Pedagogii curativi consideră că metoda cea mai
eficientă pentru educarea copiilor cu dizabilități grave, profunde
sau asociate este cuvântul viu, rostit, plin de imagini, care
înlocuiește manualul gata scris și acționează inclusiv asupra vieții
afective a copilului. Conținuturile sunt prelucrate de profesor,
luând în considerare specificul clasei și efectul educativ al fiecărei
materii. Lipsa manualelor atrage după sine confecționarea
propriilor cărți, prin caiete de epocă în care se regăsește esența unei
perioade de predare. Textele sunt dictate, de regulă, de profesor sau
prelucrate împreună în clasă, ilustrațiile fiind cu totul realizări ale
copiilor. Profesorul selectează cunoștințele din multe cărți, fiind
atent la semnificația pedagogică a domeniului respectiv, la
condițiile specifice din clasă, la individualitățile existente și
destinele acestora.
O atenție deosebită se arată activităților artistice: muzica,
pictura, gimnastica, modelajul, la care se adaugă desenul formelor
și euritmia. Încă de mici, copiii sunt îndrumați și ajutați să deseneze
folosindu-se de o simplă linie, care nu este însă conturul obiectelor
sau al ființelor pe care doresc să le deseneze (desenarea
neobiectuală). Linia nu este un contur, adică nu exprimă limitarea,
ci expresia unui joc interior de forțe, care trezește la viață. Desenul
formelor începe chiar din primul an de școală, considerându-se că
prin raportarea la linie se educă sentimentul pentru forme și se
dezvoltă îndemânarea manuală, ceea ce ajută inclusiv la învățarea
scrisului, întrucât dezvoltă coordonarea oculo-motorie, orientarea
spațială, capacitatea de concentrare, simetria, echilibrul și armonia.
În ceea ce privește euritmia, nu este vorba doar de un exercițiu
corporal armonios, ci și de o artă care provine din sufletesc-
spiritual, cu ample virtuți terapeutice. Ea este o artă a mișcării, care
exprimă legitățile vorbirii prin intermediul gesturilor și al formelor
specifice de mișcare a membrelor și a întregului corp. În cadrul
secvențelor ritmice sunt prevăzute exerciții de vorbire cu întreaga
clasă. Prin gesturi și mișcări sunt redate sunete ale vorbirii, stări
sufletești, tonuri și armonii muzicale. În euritmia curativă, anumite
elemente fonetice acționează în sensul învingerii unei anumite
unilateralități cauzate de handicap. Mișcările euritmice, executate
conform unor modele bine definite, sunt transformate în elemente
de euritmie curativă.
Activitățile practic-meșteșugărești (cioplitul în lemn, țesutul,
confecțiile, gătitul) au și ele o valoare educațională și terapeutică
semnificativă, fiind destinate formării și dezvoltării autonomiei
personale și sociale, abilităților manuale și deprinderilor necesare
pentru integrarea socio-profesională. În elaborarea curriculumului
specific s-au avut în vedere următoarele obiective: dezvoltarea
abilităților de lucru cu diverse materiale și instrumente (unelte),
însușirea unor tehnici de lucru (tăierea, asamblarea, lipirea etc.),
stimularea folosirii simțurilor pentru dobândirea siguranței și a
independenței în acțiune, educarea comportamentului social prin
lucrul în echipă, dezvoltarea simțului artistic.
În conformitate cu specificul instituțiilor de Pedagogie curativă,
evaluarea rezultatelor activității educative realizate de elev se face
continuu, folosindu-se atât metodele învățământului tradițional, cât
și acelea specifice alternativei. Evaluarea activității copiilor cu
dizabilități se face apreciindu-se frecvent modul cum au lucrat,
produsele obținute, punctualitatea și disciplina în realizarea
sarcinilor. Nu este indicat să li se stabilească norme de muncă, dar
se va insista pentru finalizarea activității începute. Aprecierile nu se
fac prin note, ci prin însemnări ritmice în caietele de observații
asupra activității elevilor, care vor sta la baza caracterizărilor de la
sfârșitul anului și acordării calificativelor sau mediilor, așa cum se
procedează și în școlile Waldorf. Întreaga echipă terapeutică –
profesor, educator, psihopedagog, kinetoterapeut – contribuie la
întocmirea acestei caracterizări a elevului, în care sunt consemnate
toate informațiile semnificative privitoare la evoluția sa. Aceste
informații sunt convertite în medii, transcrise în cataloage și apoi în
registrele matricole. Un exemplar din caracterizare rămâne în
dosarul (portofoliul) personal al elevului, iar un altul li se predă
părinților.

3. Modalități de recuperare și integrare socială a


copiilor deficienți
Principalele forme de recuperare a copiilor cu deficiențe în
centrele de pedagogie curativă sunt: strategiile specifice de
realizare a instruirii și educației, recuperarea prin psihoterapie,
recuperarea prin terapie ocupațională. Deoarece se preocupă de
educarea copiilor cu deficiențe grave, profunde și asociate,
pedagogia curativă include o serie de terapii specifice: euritmia
curativă, muzica terapeutică, pictura, desenul dinamic al formelor,
modelarea în lut, activități practice (țesutul, gătitul, cioplitul în
lemn etc.). Scopul acestora este „nu numai să antreneze trupul, ci și
să ajute ființa sufletească a copilului să se manifeste mai puternic în
corporalitate și să provoace o individualizare vindecătoare“180.
Pedagogia curativă vorbește despre vindecare, însă o vindecare
deplină a anormalității propriu-zise este posibilă doar în cazuri
rare. Ea se bazează pe procesele sufletului, ca mediator între corp și
spirit. Prin intermediul educației, terapiilor, artei, mișcării, se
încearcă stimularea dezvoltării facultăților sufletești: gândire,
voință, sentimente. Mobilitatea sufletească și participarea,
responsabilitatea interioară, bucuria de a trăi și perspectiva în viață
se pot accentua, pentru a-i permite individului o existență plină de
sens.181 În plan educativ se pune accentul pe formarea moral-civică
a copiilor, urmărindu-se dezvoltarea trăsăturilor pozitive de voință
și caracter, spiritul de disciplină, simțul de dreptate, sinceritatea,
dragostea pentru muncă, deprinderile de conduită civilizată etc.
Recuperarea prin psihoterapie, aplicată la gradele I și II de
deficiență, contribuie la refacerea psihică și psihosocială a copiilor,
realizându-se îndeosebi prin psihoterapia sugestivă și de relaxare
realizată în grup, dat fiind faptul că acești copii sunt ușor de
influențat și dependenți de cei din jur. Recuperarea prin terapie
ocupațională este o formă recuperativă de bază, aplicabilă la toate
tipurile de deficiență. Prin ea se urmărește valorificarea la
maximum a posibilităților individuale, formarea stărilor afectiv-
emoționale corespunzătoare, antrenarea funcțiilor psihice
nealterate astfel încât să poată prelua funcțiile celor alterate pentru
a se putea forma abilități și comportamente necesare integrării în
viața socio-profesională.182 În cadrul activităților terapeutice,
educația are un rol primordial.
Un rol important în recuperarea și integrarea copiilor cu
deficiențe grave, profunde sau asociate îl are euritmia curativă.
Aceasta este o metodă terapeutică complexă, posibil de utilizat
distinct sau ca fond pe care se poate interveni cu alte terapii. Acolo
unde semnificațiile sunt exprimate prin limbaj se adaugă și
mișcarea în spațiu. Esențială este exprimarea ritmului unui text
vorbit (individual sau în grup). Pe lângă rolul său în dezvoltarea
motricității și a sensibilității copilului, euritmia aduce și beneficii
logopedice: copilul înțelege pronunția și sensul cuvintelor, cuvintele
nu mai sunt folosite disparat, ci în diferite contexte, ceea ce conduce
la dezvoltarea limbajului, imaginației, memoriei. Deosebit de
importantă într-o ședință de euritmie este relația terapeutică a
copilului cu colegii și cu terapeutul. El trebuie să se simtă în
siguranță în compania acestora și să nu perceapă terapia ca pe o
constrângere, ci ca pe ceva care îi aduce plăcere. În ceea ce-l
privește pe terapeut, el joacă rolul de consilier, adesea de confident,
nu doar pentru copii, ci și pentru colaboratorii centrului.
În terapia ocupațională, activitățile sunt realizate conform
particularităților subiecților și au un caracter practic, integrat și
interdisciplinar, urmărindu-se formarea deprinderilor de
autonomie personală și socială, care să permită independența
copilului cu dizabilități și integrarea lui în mediul social: „Sarcina
noastră este să-l ajutăm pe adolescent să devină cât mai autonom
posibil în viața de toate zilele, dar și în muncă. Abilitățile manuale
lucrative dobândite, chiar cele mai simple, sunt victorii pe drumul
care duce spre independență.“183 Pentru atingerea acestui deziderat
trebuie valorificat aspectul terapeutic al muncii, căci munca în sine
este deja o terapie. Terapia ocupațională cultivă deprinderi de
muncă, deprinderi de autoîngrijire și de igienă personală,
capacitățile cognitive și integrarea senzorială, capacitatea de reacție
pozitivă în situațiile de muncă, responsabilitatea în diverse situații
de viață, imaginea de sine și încrederea în propria persoană,
autocontrolul, expresivitatea, relațiile interpersonale, abilitățile
necesare pentru petrecerea timpului liber, stările afective pozitive
și, în același timp, reduce stările de tensiune, anxietate, agresivitate.
În acest sens, elevii sunt puși în situații concrete, practice de
învățare, în care manipulează diverse materiale, într-un climat de
stimulare, siguranță și încredere în propriile posibilități de
rezolvare a sarcinilor.184 Principalele roluri asumate de terapeutul
ocupațional constau în facilitarea activităților prin diferite strategii
specifice, evaluarea performanțelor ocupaționale ale copilului cu
nevoi speciale, identificarea problemelor de mediu și înlăturarea
lor, asigurarea consultanței în ceea ce privește mediul social și
material al copilului.
4. Mediul școlar și relațiile pedagogice
Copilul cu dizabilități are nevoie, mai mult decât alți copii, de un
mediu școlar bine structurat și diferențiat, în care să se dezvolte. A
primi îngrijire, ajutor și susținere reprezintă esența vieții de zi cu zi
a copiilor din centrele de pedagogie curativă. În fond, aceste gesturi
stau la baza interacțiunii dintre oameni, indiferent cum sunt
aceștia. Ele stabilesc o relație de responsabilitate între indivizi, cu
sau fără dizabilități. Acordarea îngrijirilor și susținerea ar trebui să
fie parte integrantă din viața fiecăruia, pentru că acestea îl
îmbogățesc sufletește și aduc un plus de calitate vieții. Pentru
membrii familiei și profesioniștii care cunosc realitatea despre
persoanele cu diferite nevoi speciale, este evident că acestea pot
învăța, pot munci, pot avea un mod de viață decent dacă educația,
munca și condițiile personale și sociale sunt adaptate potențialului
lor individual.
Condițiile de viață și de educație sunt foarte importante pentru
evoluția copiilor din centrele de pedagogie curativă. Sălile de clasă
trebuie să fie primitoare, pereții zugrăviți în culori pastel, care
diferă în funcție de vârsta copiilor, băncile dispuse în mod adecvat
pentru predarea frontală. Alături de cadrele didactice, elevii
participă la împodobirea corespunzătoare a sălii de clasă sau a
mesei anotimpurilor. Rezumând, putem spune că interacțiunile și
climatul din sălile de clasă trebuie să se caracterizeze prin respect și
sensibilitate. Însă ceea ce caracterizează cel mai bine relația
profesor-elev în instituțiile de pedagogie curativă este empatia pe
care cadrele didactice o arată față de copil: „Dacă dorim cu adevărat
să înțelegem și să ajutăm un copil cu handicap, trebuie, pe de o
parte, să ne privim pe noi înșine ca o parte componentă a mediului
în care acest copil este obligat să trăiască și să crească. Pe de altă
parte, trebuie să încercăm să-i vedem comportamentul,
performanțele, capacitățile și incapacitățile în corelație cu ceea ce
este întotdeauna perfect în el, și anume perceperea propriei sale
personalități, a eului său.“185 Înțelegându-l și apreciindu-l, vom
învăța să-l iubim, nu numai într-un sens emoțional sau sentimental,
ci ca o modalitate de a extinde ajutorul și de a aduce, acolo unde
este posibil, vindecarea. Înțelegerea și mai ales iubirea față de
copilul cu dizabilități sunt deosebit de importante: „Față de orice
știință, metodică și sistematică“, scrie Thomas J. Weihs, „în
atitudinea pedagogică față de copil iubirea este singura terapie
adevărată.“186
Poate că cea mai importantă sarcină a cadrelor didactice care
lucrează în pedagogia curativă este aceea de a consolida încrederea
în viață a copilului, pornind de la convingerea că în cazul
persoanelor cu dizabilități dincolo de aparențele exterioare se află o
individualitate spirituală intactă.187 Pentru a realiza cu succes o
astfel de sarcină, ele trebuie să își dezvolte o serie de aptitudini,
cum ar fi: capacitățile de cunoaștere, înțelegerea față de fenomenele
anormale prezentate de copii, intuiția, interesul, dăruirea,
entuziasmul, liniștea lăuntrică.
Modul de comportare al cadrelor didactice față de elevi trebuie
să se caracterizeze prin respect, interes și cordialitate. În acest
context, trebuie remarcat faptul că profesorul nu este în
permanență persoana care permite orice, cu toleranță și înțelegere.
El are față de copii anumite pretenții, exprimate cu claritate și
fermitate. Dacă este cazul, copiii sunt corectați în mod sistematic:
„În apropierea copilului trebuie evitat tot ceea ce provoacă efecte,
chiar și minore, de șoc, atunci când acestea vin din inconștientul,
din temperamentul educatorului. De ce? Pentru că educatorul
trebuie să fie în stare, în deplină cunoștință de cauză, să provoace
în mod voit astfel de efecte de șoc, care sunt uneori cele mai bune
remedii pentru astfel de stări. Însă ele acționează (...) numai atunci
când sunt înfăptuite în fața copilului în deplină cunoștință de cauză,
observând lucrurile cu mare atenție.“188 Cadrul didactic caută în
mod intenționat stabilirea contactului direct cu fiecare copil, mai
întâi la salutul de dimineață, apoi în cursul predării, conștient fiind
de faptul că el le oferă elevilor modele de comportament, pe care
aceștia le vor reproduce atât în comunitatea școlară, cât și în afara
ei.
Colectivul profesoral al centrelor de pedagogie curativă acceptă
ca fundament pedagogico-organizatoric discutarea și luarea
deciziilor asupra tuturor problemelor școlii la întâlnirea
săptămânală a consiliului profesoral, unde sunt aplicate principiile
autoadministrării și conducerii colegiale, la fel ca în școlile Waldorf.

5. Socioterapia
Educarea copiilor cu nevoi speciale din Centrele de pedagogie
curativă se continuă în Centrele de terapie socială pentru adulți. La
baza terapiei sociale stau viața socio-culturală și munca în
comunitate.
Munca în comunitate nu trebuie privită ca mijloc de câștigare a
existenței, ci ca o manieră de a răspunde unor altfel de nevoi,
inclusiv aceea de demnitate umană. Terapia socială pune în
evidență valoarea vindecătoare a muncii și a vieții împreună cu alți
oameni, motivați de obiective asemănătoare. În socioterapie se
merge pe ideea „Maximum de autonomie, minimum de asistență“.
Viața socială necesită din ce în ce mai multe îngrijiri, fapt care se
află la baza conceptului de „socioterapie“. A trăi alături de
persoanele deficiente, a le însoți în evoluția lor sunt termeni mai
potriviți pentru o viață comunitară, decât „a te ocupa“ de ele.
În Centrele de Socioterapie se încearcă a se crea, împreună cu
persoanele adulte cu dizabilități grave, profunde și asociate, mediul
necesar pentru ca acestea să își dezvolte aptitudinile și deprinderile
de muncă și de viață, astfel încât să se simtă motivate să fie active și
utile celor din jur. Înființarea și funcționarea unor astfel de centre
se bazează pe o situație de fapt: printre persoanele cu dizabilități
grave și asociate care au absolvit o școală vor exista unele care nu
se vor putea descurca nici chiar atunci când societatea le pune la
dispoziție anumite facilități. Ele vor avea nevoie de protecția pe
care o poate oferi doar familia sau o instituție specializată.
Persoana adultă cu dizabilități grave, profunde și asociate poate
munci și trăi o vreme într-o comunitate terapeutică, care îi asigură
o anumită protecție și pe care o poate părăsi în circumstanțe
favorabile.
Adulții cu dizabilități grave, profunde și asociate care nu pot
atinge un nivel suficient de autonomie în gândire, simțire și voință
pentru a putea face față cerințelor vieții sociale au și ei nevoie de
îngrijire sufletească, însă de o altă natură decât în cazul copiilor și
adolescenților. Și pentru ei sunt necesare condiții adecvate pentru
ca evoluția lor individuală să nu stagneze sau chiar să regreseze.
Acesta este motivul care stă la baza înființării așezămintelor
socioterapeutice. La adulți, sentimentul de apartenență la o
comunitate este foarte important. Socioterapia are menirea de a
oferi structuri care să susțină căutarea echilibrului și a încrederii în
sine în cazul persoanelor adulte cu deficiențe grave, profunde și
asociate. Puține sunt persoanele de acest fel care întemeiază o
familie și tot puține sunt acelea care stăpânesc o meserie în așa fel
încât să facă față pe piața muncii. În toate domeniile importante
pentru dezvoltarea celor mai mulți dintre noi, ele nu își găsesc
locul. Or, tocmai aflarea locului fiecăruia în viață este una dintre
principalele preocupări ale socioterapeutului, care trăiește alături
de persoane deficiente, le însoțește în evoluția lor, în cadrul unei
vieți comunitare asigurate de centrele specializate.

Concluzii
Mișcarea de pedagogie curativă și terapie socială antroposofică
și-a asumat, încă de la începutul său, sarcina construirii de
așezăminte de viață și de educație în care persoanele cu dizabilități
să capete abilitatea de a-și găsi propriile posibilități de evoluție. În
aceste instituții create pentru copii, tineri și adulți cu dizabilități,
prețuirea și respectarea demnității umane constituie un principiu
de bază. Pentru a-și ocupa locul care li se cuvine în viața
comunității, aceste persoane au nevoie de ajutorul celor din jur:
părinți, cadre didactice, terapeuți, ajutor oferit în interiorul
comunităților construite pentru ei și împreună cu ei. Trebuie
respinsă opinia conform căreia copiii cu dizabilități sunt inferiori
ca persoane. Fiecare copil are un potențial educativ înnăscut, care
trebuie doar descoperit, activizat, concretizat. Menirea activităților
de pedagogie curativă este aceea de a valorifica acest potențial prin
implicarea intensă a cadrelor didactice și a părinților în viața
acestor copii. O vindecare totală este imposibilă, însă poate fi
realizată integrarea socio-profesională, în limita posibilităților de
care dispun. Educația, terapia și îngrijirea sunt răspunsurile
pedagogiei curative la nevoile spirituale, emoționale și fizice ale
copiilor cu dizabilități severe.
Grupele sau clasele sunt compuse din 4-6 copii de aceeași vârstă
și sunt conduse de o echipă pedagogică formată dintr-un profesor
de educație specială și un educator. Aceștia conduc clasa timp de
opt ani, după modelul școlilor Waldorf. Programele curriculare sunt
flexibile, permițând adecvarea conținuturilor la potențialul real al
copiilor, respectând diferențele individuale din ritmurile de
maturizare. Activitățile educative propuse la nivel preșcolar și
școlar necesită modalități specifice de proiectare și desfășurare, în
funcție de posibilitățile copiilor, presupunând continuitate,
integrare, sistematizare, coerență, accesibilizare, participare.
Predarea are un caracter terapeutic: elevul nu trebuie neapărat să
recepteze și să prelucreze rațional cunoștințele, ci etic, estetic și
afectiv. Dat fiind faptul că pedagogia curativă li se adresează
copiilor cu deficiențe grave, profunde sau asociate, este firesc ca
acumulările și dezvoltările de natură cognitivă să nu constituie o
prioritate. Se insistă pe componentele afective și de socializare.
Materialele didactice și mijloacele de învățământ trebuie adaptate
tipului și gradului de deficiență. Se organizează activități de grup
sau frontale, însă predominante sunt activitățile individuale.
Cerințele educative speciale necesită abordarea procesului
educațional nu de pe poziția cadrului didactic, ci de pe aceea a
copilului aflat în dificultate în ceea ce privește înțelegerea și
valorificarea conținutului învățării. Și strategiile didactice sunt
adaptate specificului activităților din centrele de pedagogie
curativă. Astfel, conținutul disciplinelor este abordat de la analitic
la sintetic, iar în cadrul unei unități de predare alternează
abordările intelectuale cu acelea afective și volitive, se recurge la
abordări interdisciplinare, se organizează ritmic întreg demersul
educațional, se ține seama de ritmul și de nevoile individuale ale
copilului, se realizează interacțiunea și acomodarea reciprocă,
continuă între copii și între copii și personalul centrului.

Bibliografie
Arnim, Georg von, Ce înseamnă îngrijire sufletească. Sarcinile pedagogiei curative și ale
terapiei sociale antroposofice, Editura Triade, Cluj-Napoca, 1993.
Catalano, Horațiu (coord.), Dezvoltări teoretice și instituționale în alternativele educaționale,
Editura Nomina, Pitești, 2011.
Cuciureanu, Monica (coord.), Punți de trecere între învățământul tradițional și cel bazat pe
modele pedagogice alternative în sistemul românesc de învățământ, Institutul de Științe
ale Educației, București, 2011.
Enache, Ioan, „Euritmia artistică și euritmia curativă“, în Revista de pedagogie. Pedagogii
alternative, nr. 1-12, 2006, pp. 131-133.
Holtzapfel, Walter, Copii cu nevoi de îngrijire sufletească, vol. I-II, Editura Triade, Cluj-
Napoca, 2000, 2002.
Köhler, Henning, Despre copiii anxioși, triști și neliniștiți. Bazele unei practici educative
spirituale, Editura Triade, Cluj-Napoca, 2001.
Lievegoed, Bernard, Considerații de pedagogie curativă, Editura Triade, Cluj-Napoca, 2005.
Marcadé, Michel et al., Viața împreună. Perceval, o comunitate antroposofică de pedagogie
curativă și terapie socială, Editura Triade, Cluj-Napoca, 1999.
Niță, Alin-Ionuț, „Particularități ale terapiei ocupaționale în pedagogia curativă“, în
Horațiu Catalano (coord.), Dezvoltări teoretice și instituționale în alternativele
educaționale, Editura Nomina, Pitești, 2011.
Paxino, Constantin, „Considerații antropologice generale pentru înțelegerea organizării
vieții comunitare din instituțiile de pedagogie curativă și terapie socială
antroposofice“, în Revista de pedagogie. Pedagogii alternative, nr. 1-12, 2006, pp. 109-
115.
Perța, Anca-Maria, „Particularități ale organizării procesului de învățământ în alternativa
educațională de pedagogie curativă“, în Revista de pedagogie. Pedagogii alternative, nr.
1-12, 2006, pp. 127-129.
Stănică, Iolanda-Cristina, „Modalități socio-culturale de stimulare și integrare a copiilor cu
deficiențe“, în Horațiu Catalano (coord.), Dezvoltări teoretice și instituționale în
alternativele educaționale, Editura Nomina, Pitești, 2011.
Steiner, Rudolf, Cursul de pedagogie curativă, Editura Triade, Cluj-Napoca, 2005.
Steiner, Rudolf, Arta educației. Metodică și didactică, Editura Triade, Cluj-Napoca, 1995.
Șeuleanu, Mihaela, „Pedagogia curativă-prezentare generală“, în Revista de pedagogie.
Pedagogii alternative, nr. 1-12, 2006, pp. 117-121.
Vlad, Livia, „Începuturile pedagogiei curative în lume“, în Revista de pedagogie. Pedagogii
alternative, nr. 1-12, 2006, pp. 115-117.
Vlad, Livia, „Fundamentele pedagogiei curative“, în Revista de pedagogie. Pedagogii
alternative, nr. 1-12, 2006, pp. 121-126.
Voica, Camelia, Vlad, Livia, „Continuitatea pedagogiei curative“, în Revista de pedagogie.
Pedagogii alternative, nr. 1-12, 2006, pp. 133-137.
Weihs, Thomas J., Copilul cu nevoi speciale. Elemente de pedagogie curativă, Editura Triade,
Cluj-Napoca, 1998.
*** Fundamentele pedagogiei curative, http://www.cnae.ro.

165
Michel Marcadé et al., Viața împreună. Perceval, o comunitate antroposofică de pedagogie
curativă și terapie socială, Editura Triade, Cluj-Napoca, 1999, p. 28.
166
Aceste centre dispun, pe lângă școală, de cabinet medical, sală de sport, spații de joacă,
grădină, ateliere, case de locuit după modelul familial (un grup de copii este îngrijit de o
„mamă de familie“), inclusiv spații de locuit în care sunt îngrijiți de diverse familii copiii
din centru dați în plasament familial.
167
Cadrele didactice care predau la clasele din alternativa educațională de Pedagogie
curativă necesită aviz de funcționare eliberat de Federația de Pedagogie Curativă din
România, care atestă parcurgerea modulului de formare în specificul acesteia.
168
Rudolf Steiner, Cursul de pedagogie curativă, Editura Triade, Cluj-Napoca, 2005, p. 17.
169
Ibidem, p. 18.
170
Walter Holtzapfel, Copii cu nevoi de îngrijire sufletească, vol. II, Editura Triade, Cluj-
Napoca, 2002, p. 8.
171
Ibidem, p. 11.
172
Thomas J. Weihs, Copilul cu nevoi speciale. Elemente de pedagogie curativă, Editura
Triade, Cluj-Napoca, 1998, p. 155.
173
Constantin Paxino, „Considerații antropologice generale pentru înțelegerea organizării
vieții comunitare din instituțiile de pedagogie curativă și terapie socială antroposofice“,
în Revista de pedagogie. Pedagogii alternative, nr. 1-12, 2006, p. 113.
174
Michel Marcadé et al., op. cit., p. 93.
175
Georg von Arnim, Ce înseamnă îngrijire sufletească. Sarcinile pedagogiei curative și ale
terapiei sociale antroposofice, Editura Triade, Cluj-Napoca, 1993.
176
Ordin al Ministrului Educației, Cercetării și Tineretului privind aprobarea
Curriculumului pentru grupele din învățământul special preșcolar-pedagogie curativă,
care integrează copii cu deficiențe severe, profunde sau asociate, nr. 5176/01.09.2008.
177
Ordin al Ministrului Educației, Cercetării și Tineretului privind aprobarea
Curriculumului pentru grupele din învățământul special care integrează elevi/tineri cu
deficiențe severe, profunde sau asociate, nr. 5236/01.09.2008.
178
Referitor la aceste fundamente metodice, vezi: Fundamentele pedagogiei curative,
http://www.cnae.ro, și Livia Vlad, „Fundamentele pedagogiei curative“, în Revista de
pedagogie. Pedagogii alternative, nr. 1-12, 2006.
179
Michel Marcadé et al., op. cit., p. 123.
180
Mihaela Șeuleanu, „Pedagogia curativă – prezentare generală“, în Revista de pedagogie.
Pedagogii alternative, nr. 1-12, 2006, p. 118.
181
Walter Holtzapfel, op. cit., p. 14.
182
Iolanda Cristina Stănică, „Modalități socio-culturale de stimulare și integrare a copiilor
cu deficiențe“, în Horațiu Catalano (coord.), Dezvoltări teoretice și instituționale în
alternativele educaționale, Editura Nomina, Pitești, 2011.
183
Michel Marcadé et al., op. cit., p. 139.
184
Alin Ionuț Niță, „Particularități ale terapiei ocupaționale în pedagogia curativă“, în
Horațiu Catalano (coord.), Dezvoltări teoretice și instituționale în alternativele
educaționale, Editura Nomina, Pitești, 2011.
185
Thomas J. Weihs, op. cit., p. 39-40.
186
Bernard Lievegoed, Considerații de pedagogie curativă, Editura Triade, Cluj-Napoca,
2005, p. 17.
187
Livia Vlad, „Fundamentele pedagogiei curative“, în Revista de pedagogie. Pedagogii
alternative, nr. 1-12, 2006, p. 121.
188
Rudolf Steiner, Cursul de pedagogie curativă, p. 68.
IV. Pedagogia Freinet
Introducere
Célestin Freinet189 a fost un remarcabil promotor al curentului
pedagogic „Educația nouă“, apărut la începutul secolului XX dintr-o
reacție critică la adresa școlii vremii, acuzată că urmărea cu
deosebire dezvoltarea intelectuală a elevului prin achiziția cât mai
multor cunoștințe teoretice dobândite prin studiul cărților. Altfel
spus, în școală se practica o instruire livrescă, abstractă și fără prea
mare legătură cu viața, pe care o primeau deplin doar un număr
redus de tineri, înzestrați cu aptitudini superioare și aparținând, în
cele mai multe cazuri, claselor sociale care se bucurau de o anumită
bunăstare. Însă într-un învățământ de masă, destinat unor copii cu
aptitudini și scopuri dintre cele mai diferite, profesorii nu trebuie
să urmărească înzestrarea lor cu un volum cât mai mare de
cunoștințe sterile, ci să le asigure o cunoaștere esențializată,
dobândită pe cât posibil prin efort propriu, și să le dezvolte
deprinderile necesare în viața concretă. Pentru o astfel de educație
au pledat reprezentanții curentului pedagogic „Educația nouă“. Una
dintre formele sale de evoluție, în care se încadrează și concepția
pedagogică a lui Célestin Freinet, a purtat numele de „Școala
activă“. Reprezentanții săi au pledat pentru ca în educație să se țină
seama atât de exigențele individuale, cât și de acelea sociale, astfel
încât fiecare ființă umană să realizeze o sinteză a individualului cu
socialul.
Această pledoarie o întâlnim și la Célestin Freinet, a cărui
pedagogie se bazează pe o serie de principii clar stabilite: școala
centrată pe elev, munca școlară motivată, activitatea personalizată,
expresia liberă și comunicarea, cooperarea, învățarea prin tatonare
experimentală, globalitatea acțiunii educative.
Ideile pedagogice promovate de Célestin Freinet, dar mai ales
tehnicile care îi poartă numele au cunoscut o rapidă popularizare
în Franța și în multe alte țări, precum Elveția, Belgia, Olanda,
Spania, Norvegia, generând o adevărată mișcare pedagogică
internațională. Mișcarea pedagogică Freinet, consacrată sub
numele de L’École Moderne, reprezentată instituțional din 1947 de
L’Institut Coopératif de l’école moderne (ICEM), cu sediul la Cannes,
și-a extins treptat influența, ajungând să fie prezentă inclusiv în
România, de la nivelul învățământului primar și până la acela
liceal.190 De altfel, ideile pedagogiei Freinet au avut un ecou la
nivelul gândirii pedagogice românești în scurt timp de la apariția
lor. O evaluare critică a lor întâlnim în lucrarea Școala activă (1929)
a lui I.C. Petrescu, iar o expunere în termeni apreciativi apare
lucrarea Reforme și curente noui în școalele din Apus (1937), a lui
Marin Biciulescu, care l-a cunoscut personal pe Célestin Freinet în
urma unei vizite la școala din Vence.
Ca promotor al ideilor Școlii active, Radu Petre a organizat în
perioada 1933-1936 un experiment privind valoarea educativă a
două tehnici de lucru cu elevii: corespondența interșcolară și poșta
clasei. La realizarea experimentului au participat elevi de la Școala
primară nr. 2 din comunele Strâmbeni și Râca Nouă (Teleorman),
Școala primară de aplicație de pe lângă Școala Normală de fete din
Predeal, Școala primară din comuna Galicea (Argeș), Școala
primară de aplicație de pe lângă Școala Normală de băieți din
Câmpulung-Muscel, Școala primară de aplicație de pe lângă Școala
normală de băieți din Târgu-Jiu ș.a. Corespondența interșcolară este
o activitate care corespunde intereselor vii și actuale ale copiilor de
a comunica, iar rezultatele obținute sunt opera lor, izvorâtă din
propriile capacități creatoare. Despre valoarea sa educativă, Radu
Petre scrie: „Prin faptul că prin ea elevii întrețin relații directe și
concrete cu diferite școli li se lărgește orizontul intelectual, iar
lumea necunoscută devine apropiată și cu înțeles pentru mințile
lor.“191 Cunoștințele cuprinse în mesajele scrisorilor primite de la
alți elevi, aflați la distanțe mari, însoțite de ilustrații sau descrieri de
fapte văzute și trăite, sunt de un real folos intelectual pentru acela
care le primește, îi stârnește noi interese și îi provoacă stări de
spirit pozitive. De asemenea, materialele didactice utile în predarea
diferitelor discipline școlare, cum ar fi geografia, istoria sau
științele naturale, pot fi procurate pe această cale. Corespondența
școlară constituie un gen de activitate care lasă neîngrădită bucuria
inițiativei proprii, antrenează copiii în activități plăcute și utile în
perspectiva vieții sociale, dezvoltă competențele de comunicare
scrisă, provoacă și întreține stări sufletești pozitive.
În România, aplicarea alternativei educaționale Freinet a
început încă din 1991, odată cu stagiul de inițiere și formare a unui
grup de cadre didactice la Timișoara, cu sprijinul departamentului
ICEM din Charente, Franța. Liceul „Jean-Louis Caldéron“ din
Timișoara a devenit un veritabil centru-pilot al pedagogiei Freinet
în România. Ulterior, practicarea pedagogiei Freinet a fost asumată
de multe alte școli generale din mai multe localități ale țării: Reghin,
Bacău, Iași, Cluj-Napoca, Brașov, Craiova și altele. Mișcarea Freinet
din România a dobândit personalitate juridică în 1993, când a fost
creată Asociația Română pentru o Școală modernă „Célestin
Freinet“, cu sediul în Timișoara.

1. Critica școlii tradiționale


Célestin Freinet acuză ruptura apărută între școală și societate,
în condițiile în care școala din timpul său nu mai pregătea copiii
pentru viață, ba chiar se izolase de viața reală. Din cauza
caracteristicilor sale dominante (verbalismul excesiv,
intelectualismul, autoritarismul, selectivismul), școala nu reușea să
pregătească elevii pentru viață deoarece altera contactele acestora
cu mediul natural și social în care trăiesc, ceea ce ducea la
inadaptare. Ca alternativă la verbalismul steril practicat în școli,
Célestin Freinet a propus o reducere a efortului oratoric al
profesorului, care devenea adeseori o vorbărie ineficientă,
promovând în schimb acțiunea și experiența directă a elevilor.192 El
a denunțat și excesele intelectualiste, care sărăceau activitatea
școlii, reducând-o la lecții ținute ex cathedra, la efectuarea temelor
și la studiul manualelor.
Lecțiile ținute de către profesor, temele și directivele date de
acesta stau la baza sistemului de constrângeri și sancțiuni care
domină școala și face dificilă munca împreună cu copiii într-o
atmosferă de încredere și cooperare. Învățământul bazat doar pe
transmiterea de cunoștințe prin cuvântul rostit de profesor sau cu
ajutorul manualelor, fără a ține seama de diferențele individuale,
este pasiv și uniformizant, artificial și insuficient. Desigur, există și
elevi care se raportează activ la ceea ce li se transmite într-o lecție
ex cathedra, învață și progresează conform așteptărilor
profesorului, însă există mulți alții care nu urmăresc cu suficientă
atenție, se conformează doar pentru a evita sancțiunile, fiind
determinați astfel să facă apel la ipocrizie și duplicitate.
Adversitatea lui Célestin Freinet față de învățământul livresc
reiese și din critica făcută manualelor școlare, pe care le consideră
principalele instrumente ale „pedagogiei opresive“193. Așa cum sunt
elaborate, acestea servesc mai degrabă profesorul și programele
oficiale de învățământ decât elevul. Menite să faciliteze, să
ordoneze, să uniformizeze munca profesorului, ele îl ajută de fapt
să influențeze și să domine în mod despotic elevul, inhibându-i
inițiativa și aservindu-l. Pe de altă parte, manualele școlare își
dovedesc limitele și în sensul că ignoră particularitățile locale,
mediul de viață al copilului, impunându-le elevilor de pretutindeni
aceleași conținuturi și aceleași sarcini de lucru. În elaborarea lor nu
este respectată diversitatea aptitudinilor, capacităților, intereselor
și nevoilor personale ale elevilor. Mai mult, nu de puține ori
conținuturile se prezintă la un nivel de complexitate și de
abstractizare care depășește posibilitățile de înțelegere și asimilare
ale multor elevi. De asemenea, ele pot dăuna și profesorilor, care
ajung să se mulțumească doar cu utilizarea acestor suporturi, ceea
ce duce la o diminuare a dorinței lor de a se perfecționa.
Însă nu se intenționa eliminarea manualelor din școală, ci
reducerea utilizării lor la cât mai puțin posibil. După cum vom
vedea, Célestin Freinet propune o schimbare a modului de utilizare
a manualelor, și anume întrebuințarea lor ca materiale de
documentare alături de alte cărți din bibliotecă. În fond, el nu
combate intelectualismul, ci excesele sale: „Nu este vorba, precizez
încă o dată, despre a neglija cunoștințele; ele sunt necesare, iar
individul le caută în mod spontan. Este suficient să nu ne
îngreunăm prostește cu ele propria formare, să le punem în
serviciul personalității care vrea să înainteze, să creeze și să
învingă.“194 Învățământul tradițional, dominat de spiritul scolastic,
păcătuiește prin ignorarea nevoilor vitale ale copiilor, stabilind în
detaliu ceea ce ei trebuie să facă și să învețe. El se caracterizează
prin izolarea elevilor de mediu, prin impersonalitatea lecțiilor și a
temelor, tendințe care îi demotivează pe elevi, le înăbușă
curiozitatea firească și dorința de cunoaștere, împiedicând în acest
fel dezvoltarea potențialului uman. O școală care caută să-i
obișnuiască pe elevi să suporte, să se supună, să facă față unor
sarcini aride se împotrivește naturii, adică dinamismului vital al
ființei umane. Doar plecând de la ceea ce reprezintă copilul
descoperim posibilitățile de viață și de acțiune de care dispune el.
Critica formulată de Célestin Freinet împotriva școlii
tradiționale nu vizează doar relevarea posibilității deformării
intelectuale a elevilor, ci și posibilitatea afectării echilibrului psihic
al acestora, fiind un puternic factor de stres. O altă critică vizează
caracterul său antidemocratic, căci „un regim autoritar în școală nu
poate forma cetățeni democrați“195. Elevii sunt „dresați“ să se
supună în mod servil profesorilor, să execute și cele mai arbitrare
ordine ale acestora. În loc să practice o educație care îl pregătește
pe copil să își caute propriul drum, să facă față evenimentelor și
situațiilor neprevăzute, școala realizează o educație a
conformismului, care nu dezvoltă suficient capacitatea de adaptare
la situații inedite de viață.

2. Construirea personalității
În concepția lui Célestin Freinet, la nivelul fiecărei ființe umane
există un potențial maxim de viață, o putere care o propulsează
spre realizarea deplină a destinului său. Acest potențial, care
însuflețește ființa umană cu un avânt de nestăvilit, se poate
concretiza în realități favorabile doar dacă expansiunii sale nu i se
opun obstacole majore, venite fie din partea mediului, fie din partea
constituției sale fizice. Omul este însuflețit în toate împrejurările de
un principiu de viață care îl determină să se dezvolte ca
personalitate, să se perfecționeze, să stăpânească mecanismele și
instrumentele cu ajutorul cărora poate dobândi maximum de
putere asupra mediului înconjurător.196 Un factor esențial al
dezvoltării ființei umane rezidă în forța sa propulsivă, în tendința
spre putere, spre creație și acțiune. Însă potențialul uman, puterea
vitală nu reacționează independent de condițiile ambientale.
Integrarea copilului într-un mediu adecvat, într-o atmosferă
favorabilă, constituie o condiție necesară pentru dezvoltarea lui
armonioasă.197 Existența unor condiții ambientale optime este
necesară pentru o creștere armonioasă. Întreaga educație trebuie
orientată spre conservarea și sporirea acestui potențial de viață,
care îi alimentează omului sentimentul de putere.
Pentru promovarea spiritului „Educației noi“, Célestin Freinet a
reiterat mereu convingerea că sarcina unei pedagogii funcționale
constă în a crea cadrul dezvoltării optime a personalității copilului
urmând cursul firesc al lucrurilor, însă fără a le permite
influențelor din exterior să devină atotputernice. O educație
autentică este aceea care face ca individul să-și adapteze la mediu
propria dezvoltare.198 Freinet nu este de acord cu funcționarea școlii
asemenea unui loc retras de lume, ci ca un cadru de viață reală. În
scrierile sale, el a căutat să configureze modelul unei astfel de școli,
un model rezultat atât în urma aderării la curentele de idei
novatoare din epocă, cât și în urma inovațiilor pe care el însuși le-a
adus în practica educațională. Modelul său pedagogic propune o
conciliere între școală și viață prin intermediul muncii, concepută
ca o necesitate naturală, în acest fel înlăturându-se orice ruptură
între învățarea pe care o realizează copilul în mediul său de viață
cotidiană și aceea realizată în mediul școlar.
Deosebit de importantă pentru construirea personalității
copilului este organizarea mediului. Un mediu pedagogic
funcțional, conținând elemente care îi dau copilului posibilitatea să
trăiască util experiențele de viață, trebuie să fie efectiv pe măsura
lui, adică să corespundă cu ritmul și nevoile sale. Accentul se pune
atât pe condițiile ambientale și relațiile interpersonale, cât și pe
materialul disponibil și tehnicile de utilizare a lui. A organiza
mediul nu înseamnă a constrânge expansiunea vitală într-un
anumit cadru, ci mai degrabă a crea condiții pentru ca viața să se
poată manifesta în toată complexitatea și vigoarea ei.

3. Centrarea pe elev a activității didactice


Asemenea multor reprezentanți ai curentului „Educația nouă“,
precum Adolphe Ferrière, Edouard Claparède, Roger Cousinet, John
Dewey sau Ovide Decroly, Célestin Freinet a căutat să elaboreze o
teorie pedagogică în centrul căreia să se afle copilul, cu nevoile,
interesele și posibilitățile sale. În Adolphe Ferrière a văzut un
inițiator al schimbărilor majore în pedagogie și, în plan personal,
un părinte spiritual; la Roger Cousinet l-a atras îndeosebi munca
liberă pe echipe, iar la Ovide Decroly concepția privitoare la
globalismul cunoașterii copilului, la simțul vieții și centrele de
interes. De asemenea, s-a interesat de ideile lui John Dewey cu
privire la fondarea educației pe valorificarea interesului copilului,
de metoda proiectelor inițiată de William Heart Kilpatrick sau de
preocuparea manifestată în sistemul Winnetka pentru cultivarea
creativității și a spiritului de cooperare al elevilor. Concepția
pedagogică promovată de reprezentanții curentelor „Educația
nouă“ și „Școala activă“, la care a aderat și Célestin Freinet, respinge
modelul școlii care situează în centrul preocupărilor sale profesorul
și conținutul învățământului, ignorând adeseori atât cerințele
copilului, cât și cerințele societății, și militează pentru o școală
centrată pe elev, adică o școală care ține seama de trebuințele,
interesele și dorințele lui specifice.199 Altfel spus, sistemul de
învățare și modalitățile de educare, cunoștințele și abilitățile care
urmează a fi dobândite trebuie să rezulte din necesitățile esențiale
ale copilului, dar și ale societății. Atunci când vine la școală, copilul
poartă deja amprenta propriei experiențe de viață, a mediului
social din care provine, a nevoilor și aspirațiilor sale, precum și a
posibilităților de care dispune. A centra școala pe elev înseamnă a
lua în considerare toate acestea, adică a respecta copilul așa cum
este el, asigurându-i un învățământ personalizat.200 Materia de
studiu, sistemul de achiziție, modalitățile de educație și tehnicile de
lucru se vor stabili în funcție de nevoile sale esențiale și de nevoile
comunității căreia îi aparține.
Centrarea pe elev înseamnă și o schimbare la nivelul
conținuturilor învățământului, în așa fel încât să se asigure succesul
tuturor elevilor și schimbarea rolului profesorului. Educația,
înțeleasă ca „înălțare a individului cu ajutorul mediului ambiant și
al adultului“201, are ca scop dezvoltarea personalității individului
pentru a fi capabil de integrarea socială, ceea ce înseamnă că ea nu
se reduce la simpla transmitere de cunoștințe. Dacă școala
tradițională punea în centrul procesului de învățământ materia pe
care elevii trebuia să și-o însușească, în concepția lui Freinet
fundamentală devine crearea condițiilor de care elevul are nevoie
pentru a se dezvolta, folosindu-se de tehnici și materiale adecvate
într-un mediu educativ stimulativ.
Deși ideea plasării elevului în centrul acțiunii educative nu era
nouă, ea se vehicula îndeosebi la nivelul teoriei pedagogice, rareori
fiind implementată la nivelul practicii școlare. Acțiunea pedagogică,
apreciază Célestin Freinet, trebuie să aibă elevul ca ax în jurul
căruia să graviteze totul. Această perspectivă de abordare a
procesului de instruire determină stabilirea unei noi relații
pedagogice profesor-elev. În locul unei relații bazate pe autoritatea
profesorului și pe supunerea necondiționată a elevilor, trebuie
stabilită o relație bazată pe înțelegere, încredere, sprijin și
cooperare. Chiar dacă nu se mai situează în centrul clasei,
profesorul rămâne un conducător, însă unul abil și discret,
ocupându-se de organizarea clasei, de alegerea tehnicilor și a
mijloacelor necesare în procesul de învățare în funcție de interesele
și nevoile fiecărui copil și ale grupului în întregul său, de crearea
unei ambianțe favorabile satisfacerii lor, de asigurarea resurselor
documentare necesare, de motivarea și stimularea elevilor.
Pentru buna desfășurare a procesului educativ este necesară o
asociere a profesorului și elevilor în realizarea de sarcini comune.
În concepția lui Freinet, profesorul nu se mai poate plasa în centrul
acțiunii educative, pretinzând să le transmită elevilor cunoașterea
prin intermediul lecțiilor ținute, nu se mai poate erija într-o
instanță superioară care recurge la impunere și constrângere. El
trebuie să se manifeste ca un elev mai mare printre ceilalți elevi,
explorând împreună cu ei, lucrând împreună cu ei, îndrumându-i și
sprijinindu-i. Atent în permanență la opțiunile elevilor, el trebuie să
se asocieze cu ei în realizarea de sarcini educative comune. În
alternativa educațională Freinet, relațiile dintre elevi sunt
considerate un element major al dinamicii grupului-clasă, pe care
Célestin Freinet, asemenea lui Roger Cousinet, o consideră un factor
de stimulare a activității. Rolul profesorului este de a favoriza
comunicarea, de a stimula și organiza activitatea, aprecierea și
aplicarea descoperirilor sau a creațiilor individuale și colective, de
a contribui în mod direct la depășirea situațiilor de tensiune sau de
blocaj.
Elevului îi revine un rol activ în învățare, întreaga activitate
școlară trebuind să pornească de la nevoile, gusturile, preocupările,
dorințele, preferințele sale. De altfel, elevului nu-i place să asculte
lecții ex-cathedra, din simplul motiv că „nici lui, nici adultului nu le
place să asculte ceva ce n-au solicitat și de care nu simt o acută
nevoie“202. Școala trebuie să înlocuiască vorbele cu acțiuni, pentru
a-i ajuta pe elevi să dobândească tehnici de viață utile. Însă nu este
exclusă influența directă din partea educatorilor, așa cum își dorea
Roger Cousinet, chiar dacă activitățile propuse de Célestin Freinet
presupun, în bună măsură, o experimentare personală din partea
elevilor. Chiar dacă uneori sunt utile, discursurile și explicațiile
teoretice, prin intermediul cărora profesorii au predat multă vreme
diversele discipline de studiu, nu reușesc să afecteze profund
natura copilului. Experiența practică este mult mai eficientă în a
face ca înțelegerea conținutului acestor discipline să treacă în
devenirea și în procesul vieții copiilor.
Esența pedagogiei Freinet rezidă în a plasa în centrul
preocupărilor didactice copilul cu nevoile sale firești și relațiile sale
interumane. Rolul profesorului este considerabil în faza organizării
clasei, în momentul de început al activității, în așa fel încât ulterior
fiecărui elev să-i fie permis să lucreze liber. Modelul educațional
promovat de Célestin Freinet se bazează pe învățarea centrată pe
rezolvarea unor probleme de către grupurile de elevi, aflați sub
îndrumarea cadrelor didactice.203 Formarea grupurilor se face la
alegerea elevilor și durează 3-4 săptămâni. Nonintervenția
profesorului îi va permite copilului să-și conștientizeze valoarea ca
membru al unui grup, precum și valoarea acelora cu care
colaborează. Rolul educatorului se va limita la organizarea
materialelor necesare pentru realizarea activității, la asigurarea și
menținerea climatului de încredere în părerile celorlalți. De cele
mai multe ori, profesorul este doar un observator atent, care
dirijează și coordonează activitățile elevilor săi. Elevul își va
manifesta propriile interese numai bucurându-se de libertate. El va
dobândi încrederea în sine și va acționa conform propriilor opinii
numai dacă este coordonat doar în momentele esențiale.
Elevul nu mai este privit ca un simplu receptor al cunoștințelor
transmise de profesor. Dacă în învățământul tradițional rolul
elevului se reducea la a asculta și a memora ceea ce spunea
profesorul, acțiunea pedagogică vizată de Célestin Freinet trebuie
să-l aibă în primul plan pe elev. Întreaga activitate școlară trebuie
să pornească de la preocupările, gusturile, dorințele, alegerile sale.
Profesorul se adaptează la trebuințele copilului, ia în considerare
interesele și înclinațiile sale, îl ajută și îndrumă, nicidecum nu îl
controlează autoritar, nu amenință, nu atenționează și nu
pedepsește.
Acuzând sterilitatea activității din școala tradițională și, în
consecință, lipsa ei de randament, pusă pe seama programelor
rigide, a manualelor inadecvate, sarcinilor uniforme, verbalismului
și autoritarismului profesorului, Célestin Freinet consideră că se
impune un nou tip de școală, în care să se practice o metodă
naturală de învățare.204 Desigur, nu poate fi contestată valoarea
lecțiilor tradiționale, atunci când ele sunt de calitate. Ele își
dovedesc eficiența mai ales în cazul celor mai buni elevi din clasă,
însă aceștia reușesc să învețe bine și să progreseze indiferent de
metoda utilizată. Pentru reușita tuturor elevilor, atât a acelora
dotați, cât și a acelora care eșuează sau reușesc doar printr-un mare
efort, este necesară o schimbare radicală a metodologiei didactice,
care să facă posibil un nou tip de învățare. În acest sens, Célestin
Freinet propune așa-numita „metodă naturală“, bazată pe tatonarea
experimentală. Această metodă presupune, cel puțin într-o primă
fază, ca învățarea să nu mai fie provocată din afară, ci din interior.
Altfel spus, în loc de a-i mobila intelectul elevului cu tot felul de
cunoștințe transmise și impuse de profesor, se preferă
descoperirea, construcția, creația, exprimarea, rezultate în urma
unei experiențe personale, neglijată adeseori în școală. Stă în
natura ființei copilului să învețe eficient în acest fel, deoarece
„legea fundamentală pe care o vom afla în centrul tuturor
resurselor umane este legea tatonării experimentale“205. Acest
proces poate fi îmbunătățit și accelerat de un mediu favorabil, însă
esențială este experiența personală. Totuși, nu putem spune că orice
achiziție a copilului constituie rezultatul exclusiv al tatonării
experimentale. Copiii își însușesc anumite comportamente prin
imitație, mai ales la o vârstă fragedă, sau realizează tot felul de
achiziții, care țin de experiența altora, prin observație sau prin
lectură.
Experiența personală presupune ca fiecare elev să facă ce crede
că are nevoie în acel moment. Ceea ce contează în orice situație nu
este atât libertatea în sine, cât posibilitatea oferită pentru
satisfacerea nevoilor esențiale. În acest scop, profesorii trebuie să
fie dispuși să accepte și cele mai mari sacrificii în materie de
libertate.206 Ne putem întreba însă cu ce mijloace își satisface copilul
nevoile vitale, reacționând la mediu și adaptându-se la el? Pentru ca
aceste nevoi să fie satisfăcute, iar procesul evolutiv să aibă loc, este
nevoie de experiența personală. Accentuând rolul experienței
personale în dezvoltarea copilului, Célestin Freinet se apropie de
concepțiile pedagogice promovate de Ferrière, Dewey, Decroly sau
Claparède. Însă el își nuanțează abordarea, vorbind despre
experiența prin tatonare asemănătoare întrucâtva cu învățarea
prin încercare și eroare, singura cale de construire armonioasă a
personalității.
Pentru a aduce argumente în sprijinul ideii sale referitoare la
tatonarea experimentală, Célestin Freinet recurge la teoria
globalismului, elaborată de Ovide Decroly. Conform acesteia,
cunoașterea nu începe (la copiii de vârstă mică) cu sesizarea a ceea
ce este mai simplu, cu părțile constitutive ale unui întreg, așa cum s-
a considerat multă vreme de către pedagogi, ci mai întâi are loc o
„prindere“ a întregului, pentru ca treptat să se detașeze elementele
care îl alcătuiesc. Cei mai mulți copii, dacă nu cumva toți, văd
întregul înainte de a vedea detaliile, studiul particular al acestora
urmând a se constitui într-o a doua etapă de cunoaștere. Prinderea
întregului se realizează prin participarea, simultană sau într-o
succesiune rapidă, a tuturor mecanismelor cognitive. Această
caracteristică a psihicului copilului de a sesiza ansamblul înaintea
părților, de a manifesta o raportare de ansamblu la obiecte,
fenomene sau acțiuni, este denumită de Ovide Decroly
„globalism“207. La rândul său, Célestin Freinet consideră că în
stadiul inițial al învățării, rezultat al tatonării experimentale,
concentrarea asupra regulilor este inutilă. De exemplu, regulile de
fonetică, de gramatică și de stilistică sunt inutile în primele stadii
ale procesului de învățare a limbii vorbite, citite, scrise. Copilul care
învață nu pleacă în mod necesar de la elemente simple, dimpotrivă,
abordează dintr-o dată complexul viu. Desigur, și în aplicarea
metodei naturale există analize și explicații, însă acestea vor fi
realizate numai atunci când copilul are nevoie de ele. Este de
preferat ca el să își însușească întâi întregul, urmând ca după aceea
să diferențieze părțile, în măsura în care acest demers se dovedește
a fi necesar.
Chiar dacă experiența prin tatonare este un proces personal,
elevul nu poate fi lăsat să-l îndeplinească de unul singur. Experiența
individuală se încadrează într-o ambianță socială și este marcată de
raporturile interpersonale. Lăsați în voia lor, elevii pot repeta
aceleași experiențe, pot parcurge drumuri parcurse deja de alții, cu
aceleași riscuri de a cădea în greșeală. În astfel de condiții ar fi greu
să se realizeze adecvat progresul individului și integrarea lui în
societate. Profesorul trebuie să faciliteze actele semnificative pentru
devenirea individuală și socială a elevilor și care, prin repetiție, se
fixează mai târziu ca reguli de viață. Însă nu poate fi vorba de o
intervenție de tip autoritar, constrângătoare, deoarece este greșit să
îi impunem copilului rezultatul experienței noastre. În opinia lui
Célestin Freinet, intervenția directă a profesorului constă îndeosebi
în organizarea mediului în care copilul trăiește și își împlinește
experiențele personale. Acest mediu trebuie să fie bogat în
posibilități de învățare, adică prevăzut cu materiale susceptibile de
a face experiența prin tatonare mai amplă, mai profundă, mai
completă, mai sigură de rezultatele sale. Astfel, este exclusă
pretenția profesorului de a dirija, de a acționa asupra copilului și de
a-l forma așa cum crede el de cuviință.
Și totuși, experiența prin tatonare, ca proces strict personal, nu
exclude recurgerea la experiența altuia, pe care copilul poate să și-o
însușească. Altfel spus, rolul profesorului în clasă nu poate fi negat:
„Nu există educație efectivă dacă, într-un mod sau altul, adultul nu
participă la formarea copilului sau adolescentului. Este vorba
despre o condiție sine qua non pentru buna funcționare a tatonării
experimentale care duce la orice formare. (…) Nu trebuie să trecem
de la o extremă la alta: de la autoritarismul cel mai retrograd la o
delăsare care nu rezolvă nici una dintre problemele urgente.“208
Două sunt cu deosebire direcțiile de intervenție ale profesorului: pe
de o parte, organizarea mediului material și social din școală, pe de
altă parte, intervenția sa directă de fiecare dată când copilul nu este
capabil să exprime singur idei și sentimente într-o formă
semnificativă. Numai că intervenția nu poate avea un caracter
autoritar și nici nu poate fi mascată prin demersuri de tipul „a-i
insufla“ sau „a-i impune“ copilului ceva, ci constă în a-l sprijini,
respectându-i totodată opțiunile și deciziile.
Pedagogia Freinet este centrată pe elev și promovează valori
precum responsabilitatea, cooperarea, autonomia. Respectarea
acestor valori înseamnă asumarea de către elevi a luării deciziilor
cu privire la angajarea în diverse activități individuale sau comune,
elaborarea regulilor și gestionarea materialelor, coordonarea de
către unul sau altul dintre ei a echipelor sau atelierelor de lucru,
realizarea unor proiecte colective, întrajutorarea. Orice copil poate
deveni cel mai bun într-o privință și într-un anume moment al vieții
sale școlare. În aceste condiții, ierarhizarea într-un grup de copii nu
pare a fi cea mai bună idee. Elevul, cu experiențele și cunoștințele
diverse pe care le posedă, are și el de oferit informații profesorului.
Cadrul didactic nu mai este „stăpânul absolut“, nu mai este singurul
care știe și ia decizii. Copilul se ocupă de propria activitate: munca
individualizată, munca în comun, autocorectarea, autoevaluarea.

4. Activitatea personalizată
Pedagogia Freinet acordă o atenție deosebită respectării
identității personale și diversității. Copilul nu este judecat prin
prisma modelelor prestabilite, ci acceptat ca atare. Problema nu
este reintegrarea indivizilor devianți în rândul celorlalți, ci
recunoașterea identității lor, fără a-i marginaliza sau a-i abandona.
Deși practicarea tehnicilor Freinet și construirea cadrului social de
viață în clasă presupun cooperarea, personalizarea activității
școlare reprezintă condiția legării școlii de viață și, prin aceasta,
asigurarea succesului fiecărui elev și implicit eliminarea eșecului
școlar. Célestin Freinet a acordat importanța cuvenită atât
activităților individualizate, cât și activităților de grup, căutând
mereu să asigure un echilibru între ele. Opțiunea pentru una sau
cealaltă dintre aceste tipuri de activități depinde îndeosebi de
scopul urmărit: elevul lucrează singur mai ales atunci când își
însușește cunoștințele de bază și în grup mai ales atunci când
realizează o muncă de aplicare a lor.
Munca individualizată este una dintre tehnicile de învățare,
vizând plasarea copilului în centrul procesului educativ, ținând
seama de achizițiile sale, de ritmul și de capacitatea sa de a deveni
actor al propriei învățări. În orarul clasei din alternativa Freinet
există o secvență cu durată variabilă, de la o jumătate de oră la
două ore, în care copiii lucrează liber, după un plan propriu, în
ordinea și în ritmul care le convin, desfășurând în cadrul grupului-
clasă activitatea dorită de fiecare. Finalitatea muncii individualizate
este de a-l educa pe copil în spiritul responsabilității și al
autonomiei, permițându-i un demers personal de investigare. A
stimula diferite comportamente în situații dintre cele mai diverse, a
ține seama de ritmul fiecăruia, a încuraja autocorectarea și
autoevaluarea, a permite unui copil să părăsească clasa pentru o
activitate particulară și să reia lucrul la întoarcere, fără a-i deranja
pe ceilalți, sunt doar câteva aspecte ale personalizării activității.
Organizarea activității școlare a copiilor se realizează cu
ajutorul Planului individual de muncă.209 În locul orarului
tradițional, simbol al unei organizări exterioare și autoritare a
activităților în funcție de materii și de opțiunile profesorului, mai
puțin de necesitățile copiilor, este introdus un nou instrument, care
reglementează desfășurarea multiplelor activități din clasă.
Desigur, orarul zilnic nu este înlăturat cu totul, ci este integrat în
planurile de activitate anuale, lunare, săptămânale și ale fiecărei
zile de școală. În funcție de împrejurări, clasa adoptă un plan
săptămânal general sau planuri individuale zilnice, săptămânale
sau lunare. Elevii încep munca nu după cum i se pare fiecăruia, ci
după necesitățile transpuse în planurile de muncă.
Într-o clasă care funcționează conform pedagogiei Freinet, prin
evaluare nu se urmărește ierarhizarea, ci valorizarea reușitelor
elevilor, totale sau parțiale, în realizarea proiectelor individuale.
Evaluarea se face în mod continuu sub forma „controalelor
surpriză“, ale căror rezultate sunt consemnate în fișa personală din
dosarul personal al elevului. De regulă, evaluarea se realizează
zilnic sau periodic sub formă de bilanț, împreună cu întreaga clasă.
Dacă apar probleme deosebite, sunt convocați și părinții.
Fiecare elev are un plan individual de muncă, în care sunt
planificate săptămânal teme pe care le va realiza în cadrul orelor de
muncă individualizată și în care vor fi cuprinde inclusiv
observațiile cadrului didactic. Pornind de la planul său individual
de muncă, elevul se corectează singur, cu ajutorul fișierelor
autocorective, determinându-și gradul de reușită. Rezultatul muncii
individuale este prezentat clasei și supus criticilor valorizante ale
colegilor. Clasa apreciază nivelul de reușită al proiectului
individual, iar cadrul didactic decide maniera în care elevul își va
continua munca până la definitivarea proiectului. Definitivarea
proiectului individual ia forma unui articol, a unei lucrări practice,
album, portofoliu etc. O nouă evaluare se realizează prin schimbul
de opinii dintre elevul realizator și colegii săi. Rezultatul final este
publicat în revista clasei, prezentat într-o expoziție sau într-un
spectacol, trimis către elevi din alte clase sau școli. Foarte
importantă este și autoevaluarea, care se realizează tot pe baza
planului individual de muncă.

5. Jocul și munca
Școala, consideră Célestin Freinet, trebuie să asigure
continuitatea cu valorile trecutului. Întrucât valorile tradiționale se
întrupează în mediul socio-cultural, cea mai gravă greșeală pe care
o poate face școala este aceea de a-l smulge pe copil din familia,
mediul, tradiția în care a fost crescut, din atmosfera care l-a
înconjurat, din munca și jocurile care au reprezentat pentru el
experiențe valoroase, mutându-l cu forța în mediul atât de diferit
care este școala, rațională, formală și rece, precum știința acelora
care se străduiesc să o transforme într-un templu. Célestin Freinet a
pledat pentru „școala-șantier“, nu pentru „școala-templu“, adică
pentru așezarea activității, a muncii la baza educației. „Școala-
templu“ poartă stigmatul originii sale scolastice, promovând cultura
intelectuală abstractă ca scop primordial al educației. Se impune
însă o schimbare a ei, prin înlocuirea vorbăriei sterile cu munca,
adică transformarea „școlii-templu“ într-o „școală-șantier“, centrată
pe elev, adică pe activismul acestuia, pe investigare, exprimare,
comunicare și cooperare.
Conceptul de „școală-șantier“ nu se referă la greutăți, suferințe
și sacrificii nedrepte trăite de elev, ci la activitățile pe care el le
realizează cu interes, plăcere și entuziasm. Educația trebuie să se
bazeze pe munca creatoare, liber aleasă și asumată. Este de
repudiat munca de tip corvoadă, munca impusă, specifică școlii
tradiționale. Școala trebuie să devină un loc al dezvoltării personale
prin explorări, experimentări și creații realizate de elevi. Ea oferă
astfel adevărata pregătire pentru o lume a muncii, avându-l ca
punct de plecare pe copilul real, cu nevoile sale firești. Principala
datorie a unei pedagogii concepute funcțional devine, în opinia lui
Célestin Freinet, satisfacerea nevoilor copiilor urmând cursul firesc
al lucrurilor.
Fiind convins de legătura strânsă dintre muncă și gândire și de
dezvoltarea inteligenței cu ajutorul experienței prin tatonare,
Célestin Freinet privește cu neîncredere acel tip de școală în cadrul
căreia personalitatea copilului se construiește exclusiv pe baza
cunoașterii și dezvoltării formale a inteligenței.210 Cunoașterea care
nu se naște dintr-o experiență personală rămâne ceva exterior
pentru copii. În general, școala neglijează experiența empirică prin
tatonare, promovând în schimb cunoașterea formală. În acest fel,
pentru copil se constituie două planuri de viață, al experienței și al
cunoașterii formale, acesta de pe urmă fiind plasat deasupra celui
dintâi și, de multe ori, fără vreo legătură cu el. Însă privind
lucrurile din perspectiva formării personalității copilului, la baza
procesului educațional trebuie puse munca și instrumentele care o
fac posibilă.
Ideea activismului școlar al elevilor se regăsește și în alte
doctrine pedagogice aparținând curentului „Educația nouă“, cum ar
fi aceea a lui Edouard Claparède. Însă, în timp ce pentru Edouard
Claparède copilul este activ, în modul cel mai autentic, atunci când
se joacă (jocul reprezentând puntea care leagă școala de viață),
pentru Célestin Freinet această punte este reprezentată de muncă.
Jocul poate constitui o astfel de punte, însă una fragilă și efemeră,
veritabilul liant dintre școală și viață fiind munca: „N-am putea,
desigur, să ne ridicăm împotriva jocului, nevoie organică a copiilor,
însă credem că a te hotărî să întrebuințezi jocul în școală ca
procedeu pedagogic de achiziție înseamnă pur și simplu a afirma că
nu ai știut să dai muncii voioase și voite locul pe care îl merită.“211
Conceptul de „școala-muncii“ fusese introdus în teoria pedagogică
de către Georg Kerschensteiner, însă acesta considera că munca
manuală ocupă locul central în activitatea educativă, în timp ce
Freinet crede că munca exersează desigur mâna, dar, și mai
important, stimulează inteligența. În școala-șantier „munca
dobândește toată splendoarea sa, deopotrivă manuală, intelectuală
și socială“, pentru că din ea nu lipsește nici gândirea, nici
sentimentul, nici exigența socială, nici logica, nici arta.212 Munca nu
poate fi separată în mod arbitrar de o înaltă spiritualitate, care, în
fond, o dirijează și îi dă sens.
La baza construirii personalității copilului în școală trebuie
așezată munca, înțeleasă ca o activitate spontană, prin intermediul
căreia ființa umană își satisface nevoile vitale și din care rezultă
toate cunoștințele și deprinderile. Copilul dobândește datorită
muncii mai multă autonomie și își dă seama cu ușurință de
posibilitățile și limitele proprii. El pare că se joacă, dar în fapt
muncește: „Jocul și munca se confundă“, scria Célestin Freinet,
„jocul nefiind altceva decât o formă de muncă mai bine adaptată
decât munca arbitrară a adulților la necesitățile funcționale ale
copiilor și care se desfășoară într-un mediu și într-un ritm cu
adevărat pe măsura lor.“213 Nu jocul, ci munca ține de natura
copilului. Însă cum munca serioasă include și elemente de joc, ea
mai este numită și „muncă-joc“. Doar în lipsa muncii veritabile, a
muncii-joc, copilul organizează jocul-muncă, un paleativ instinctiv
la neputința de a-și satisface o nevoie resimțită acut. Plăcerea
efemeră a jocului-muncă este înlocuită cu satisfacția reală
provocată de rezultatul muncii-joc, singura în măsură să realizeze o
legătură trainică între școală și viață și să asigure dezvoltarea
personalității. Mai mult, munca asigură prin ea însăși plăcerea,
buna dispoziție, sentimentul de plenitudine.
Copilul nu resimte o nevoie naturală de joc, susține Célestin
Freinet. El nu resimte decât nevoia de muncă. Când copiii muncesc,
jocul nu le mai apare decât ca o activitate subsidiară, minoră, care
nu merită să fie plasată în primul plan al procesului educativ. Chiar
dacă munca implică efort, concentrare, oboseală, ea nu trebuie
evitată; școala nu trebuie să caute amuzamentul, plăcerea, tot așa
cum nu trebuie să accepte suferința. Este nenatural ca școala să își
propună evitarea efortului care are ca scop o exersare a voinței,
transformându-se într-o „școală veselă“. Convins de faptul că
vârstei copilăriei nu îi este proprie o nevoie exclusivă de joc,
Célestin Freinet respinge pedagogia jocului, înțeleasă ca un
ansamblu de artificii, cărora li se opune avântul vital, experiența
efectivă, care necesită un efort intens.
Vorbind despre munca elevilor în școală, Freinet se referă la
munca-joc ca la o activitate spontană, prin intermediul căreia
copilul își satisface propriile nevoi vitale. Printr-o analiză critică a
doctrinelor care tratează școlaritatea ca activitate ludică, Célestin
Freinet evită neajunsurile acestora prin avansarea ideii de „muncă-
joc“, contrapusă aceleia de „joc-muncă“, subliniind astfel rolul
muncii liber asumate în învățare. Pentru John Dewey, jocul și
munca nu erau antitetice, așa cum s-ar crede. La rândul său,
Edouard Claparède considera că nu există o opoziție fundamentală
între cele două tipuri de activități. Nici la Célestin Freinet nu
întâlnim o distincție netă între joc și muncă. El folosește cele două
concepte, de „muncă-joc“ și de „joc-muncă“, pentru a desemna
„două atitudini parțial diferite și prezentate în momente diverse ale
dezvoltării individuale: prima se referă la atingerea unor rezultate
deosebite, în timp ce a doua este caracterizată de o mai mare
libertate“214. Putem vorbi în continuare de joc dacă îl privim ca pe o
activitate desfășurată în funcție de nevoi, provocată de un potențial
de viață, deci ca pe un „complement al muncii“. Munca rămâne
activitatea fundamentală, prin intermediul căreia omul se
realizează pe sine însuși valorificând mediul înconjurător.
Termenul de „muncă“ este folosit cu un înțeles mult mai larg decât
acela obișnuit, el desemnând orice activitate care are un scop bine
înțeles, stabilit pe măsura posibilităților copilului.
În scrierile lui Célestin Freinet este reiterată constant
repudierea muncii-corvoadă, a muncii impuse, caracteristică școlii
tradiționale. Doar prin munca liber asumată copilul cunoaște,
experimentează, creează pentru a stăpâni natura și a-și controla
destinul. Prin urmare, educația trebuie să se realizeze în primul
rând prin muncă; aceasta nu înseamnă însă o educație prin muncă
manuală, deoarece orice activitate intelectuală, morală și socială
poate fi desemnată prin acest termen.
În alternativa educațională Freinet, elevul devine o prezență
activă în clasă; el nu mai este un simplu receptor al cunoștințelor
transmise de profesor: „Învățământul nostru nu va mai fi axat pe
teoria intelectuală scolastică, ci pe muncă și viață. În aceasta rezidă
o mare cucerire pedagogică și umană a tehnicilor noastre.“215
Célestin Freinet a pledat pentru o școală constituită din laboratoare,
și nu din săli de clasă obișnuite, pentru că laboratoarele le oferă
elevilor posibilitatea de a menține contactul cu activitățile
fundamentale pe care le întâlnesc în mediul înconjurător. În
interiorul lor se dobândește o experiență de bază, cu rezonanțe
socio-culturale directe asupra tinerilor. Școala oferă în acest fel o
adevărată pregătire pentru lumea muncii, în care fiecare va putea
participa la decizii.

6. Tehnicile Freinet
Célestin Freinet a accentuat mereu necesitatea manifestării
libere, spontane a copiilor. În acest sens, el a promovat utilizarea
textului liber și a desenului liber în învățământ ca modalități
fundamentale de manifestare și exprimare spontană a copilului.
Elevul elaborează texte pentru a fi citite de către profesor și de
către colegi și, în final, pentru a fi tipărite și trimise
corespondenților. Tipografia școlară era considerată nu doar o
metodă de individualizare a învățării sau de autoeducare, ci și o
cale de instruire generală, de formare a unor comportamente și
deprinderi.216 Fundamentul pedagogic al utilizării sale este evident:
exprimarea și viața concretă a copilului.
Folosirea tipografiei școlare se află în strânsă legătură cu
tehnica textului liber.217 Convins de valoarea formativă a acestuia,
Célestin Freinet a renunțat chiar la clasicele manuale, pe care le-a
înlocuit cu cărți și fișe întocmite și tipărite de elevi. Textul liber este
acela pe care copilul îl scrie la școală în timpul orelor de activitate
liberă, rezervate în program sau acasă, fără a fi constrâns,
căutându-și singur subiectul, real sau imaginar.218 De asemenea,
practica textului liber implică o libertate totală în ceea ce privește
materialul folosit, modalitatea de elaborare, volumul și ritmul de
lucru individual. În fapt, textul reprezintă exprimarea liberă a
copilului, care manifestă un interes real pentru viața sa și pentru
raporturile sale cu mediul: „Un text liber este, așa cum indică
numele său, un text pe care copilul îl scrie în mod liber, atunci când
dorește să-l scrie și pe tema care îl inspiră.“219 Această activitate
trebuie să-i permită fiecăruia să își exprime gândurile, impresiile,
emoțiile, sentimentele, temerile, speranțele.
Textul liber poate constitui un veritabil mijloc de a realiza o
punte între școală și viață. Textele sunt citite dimineața de către
autori în fața întregii clase, apoi se selectează prin vot acelea care
vor fi tipărite. Până la tipărire se derulează un program de punere
la punct a textului (corectarea greșelilor de ortografie și de
gramatică, clarificarea punctuației, a lexicului, sintaxei, mai buna
conturare și îmbogățire a conținutului, ilustrarea), cu ajutorul
profesorului și al întregii clase, după care urmează activitățile
manuale specifice tipăririi. Prin analiza atentă a textului, prin
corectarea și definitivarea lui în scopul tipăririi elevii învață
procedee de exprimare a gândirii în manieră evocatoare,
argumentată, metaforică, clară și precisă. Viața lor personală și
socială stă la baza exprimării libere, prin care fiecare comunică
ceea ce dorește, chiar și produse ale imaginației sale.
Textului liber și imprimeriei școlare Célestin Freinet le-a
adăugat corespondența interșcolară, care nu era altceva decât un
schimb de texte între copiii din diverse localități, prin intermediul
cărora ei își puteau îmbogăți cunoștințele și experiența de viață.220
Corespondența este complementară tipografiei școlare, este
derivatul firesc al inventării tehnicilor prezentate anterior:
tipografia școlară și textul liber. Existența ei se justifică prin faptul
că în copii se manifestă dorința de a cunoaște și alte școli și de a
stabili relații personale cu elevii acestora. Ea ajută la îmbogățirea
conținutului comunicării prin experiențe personale și lecturi. În
acest fel, corespondența îi conduce progresiv pe copii către
explorarea și studiul mediului de viață prin comparația dintre
medii diferite, conform capacităților și intereselor proprii fiecărei
vârste. Pe această cale, ei intră în contact cu alte obiceiuri, tradiții,
moduri de gândire, îmbogățindu-și experiența. Cunoașterea altora
duce în mod firesc la aprofundarea cunoașterii de sine.
Corespondența interșcolară facilitează nu doar schimbul de texte,
elaborate liber de elevi, ci și schimbul de jurnale sau de materiale
documentare.221
Utilizarea tehnicilor prezentate anterior – textul liber, tipografia
școlară, corespondența interșcolară – presupune existența în clasă,
la dispoziția elevilor, a unui material bogat din care ei să se poată
documenta referitor la subiectele pe care intenționează să le
abordeze individual sau în grup. Organizarea materialelor de
documentare se face în forma fișierului școlar, care constituie o altă
tehnică Freinet. După ce a fost schițat un subiect de studiu, elevul
recurge la fișier pentru a extrage de acolo documentele care îl
interesează și cu care va efectua activitatea.
Treptat, Célestin Freinet a conceput noi tehnici de lucru:
fișierele autocorective222, caietele autocorective, desenul liber
(desenul infantil), cooperativele școlare, proiecțiile de filme, radioul
și televiziunea, ancheta documentară, organizarea muncii libere,
studiul mediului local, jurnalul școlar, gazeta de perete, grădina și
atelierul școlar, planul de muncă individual, brevetul,
autoevaluarea, dicționarul-index, conferințele elevilor, teatrul și
marionetele, ziarul școlar, călătoriile ca schimb de experiență etc.,
toate acestea provocând o puternică emulație în rândul
institutorilor francezi pentru aplicarea ideilor „Educației noi“.223
Formele de organizare a colectivului de elevi, care aplică aceste
tehnici, sunt clasa cooperativă, munca în echipă și „Trăiește-ți
proiectul“.
Tehnicile Freinet presupun cooperarea între profesor și elevi,
dar mai ales între elevi, cooperarea constituind o veritabilă inițiere
a acestora de pe urmă în viața socială. În acest sens, se poate spune
că Célestin Freinet a conceput „o educație centrată nu doar pe
individ, ci pe individ ca membru al unei colectivități sociale și
culturale“224. Viața cooperativă a clasei reprezintă o coordonată
fundamentală a activităților școlare, condiția și, totodată, consecința
utilizării tehnicilor Freinet. Soluțiile la multe dintre situațiile-
problemă sunt căutate de elevi pe calea asocierii și conlucrării.
Tehnicile Freinet presupun colaborarea, schimbul de idei, adică
viața cooperativă a clasei, permițând realizarea eficientă a
obiectivelor care țin de socializare. Dacă în școala tradițională se
încurajează competiția, îndeosebi cu ajutorul clasificărilor,
premiilor sau sancțiunilor, în școala care funcționează conform
pedagogiei Freinet competiției i se substituie cooperarea în cadrul
grupului. Grupul este important pentru că favorizează punerea în
comun a experiențelor individuale și interacțiunile dintre membrii
săi. În funcție de preocupări, fiecare elev poate ajunge să aparțină
mai multor grupuri în același timp, după cum fiecare elev poate
ajunge în anumite împrejurări să se situeze în fruntea clasei,
valorificându-și competența.
Aplicarea noilor tehnici de învățare propuse de Célestin Freinet
presupune din partea cadrului didactic flexibilitate, deschidere,
implicare, participare efectivă, spirit novator. El nu se mai prezintă
în fața clasei cu rețete dinainte pregătite, ci experimentează direct
situații noi; nu mai aplică clișee acționale uzuale, ci cercetează
împreună cu elevii. Și atmosfera în clasă se schimbă, încrederea,
colaborarea, solidaritatea și înțelegerea fiind caracteristice
mediului în care acționează elevul. Potențialul copiilor va fi
valorificat prin efortul și angajarea personală în care sunt atrași,
recunoscându-i-se fiecăruia individualitatea, competențele și
disponibilitățile diferite de ale celorlalți.

7. Comunicarea și exprimarea
Dacă școala urmărește să asigure o pregătire a copilului pentru
viață și pentru situații reale de viață, atunci se impune, înainte de
toate, satisfacerea dorinței înnăscute a copilului de a comunica cu
alte persoane – în primul rând cu alți copii – pentru a-și face
cunoscute gândurile, sentimentele, emoțiile, impresiile, îndoielile,
intențiile, aspirațiile. Exprimarea liberă nu este caracteristică doar
unui elev creativ, ea fiind, în fond, manifestarea însăși a vieții. Toți
copiii resimt nevoia și își manifestă dorința de a se exprima, de a
comunica între ei cu mijloacele de care dispun: vorbirea, scrisul,
desenul etc. Fiecare trebuie să aibă dreptul de a comunica liber în
cadrul grupului din care face parte sau cu membrii altor grupuri, de
exemplu prin schimbul de jurnale școlare. Exprimarea liberă este
valoroasă sub aspect formativ atât prin demersurile creative
presupuse, cât și prin producțiile sale.
Prin exprimarea liberă copilul ia cunoștință de sine, de ceea ce
este și de ceea ce aspiră să devină. Însă el nu se exprimă doar
pentru sine. Exprimarea se desăvârșește în comunicarea prin care
se dezvăluie celorlalți pentru a se afirma și a fi recunoscut. Pe de
altă parte, exprimarea liberă presupune și ascultarea celorlalți,
respectul față de ei.
Expresia lingvistică, concretizată în tehnica textului liber, este
numai una dintre formele prin care copilului i se dă posibilitatea să
își manifeste interioritatea.225 Ei i se adaugă și alte tehnici expresive,
prin intermediul cărora copilul însuși este acela care, plecând de la
nevoia de a se exprima și de a se realiza, își însușește progresiv, pe
calea tatonării experimentale, regulile de viață. Dintre aceste
tehnici expresive sunt de reținut exprimarea dramatică și
exprimarea corporală.
Pentru a se permite exprimarea dramatică, sunt practicate
frecvent jocurile de rol, mai ales de către copiii de vârstă școlară
mică. Rolurile alese de ei sunt inspirate atât din viața cotidiană, cât
și din poveștile și basmele cunoscute. Personajele întâlnite în
basme, precum și faptele lor se transpun în atitudinile și în
comportamentul copiilor care le interpretează. Exprimarea
dramatică implică imaginația, creativitatea și originalitatea.226 În
alegerea costumațiilor și a materialelor necesare pentru
desfășurarea dramatizării pot să apară dispute între copii, însă
acestea sunt benefice deoarece decizia este luată în unanimitate,
antrenându-i astfel în situații concrete de viață. Dramatizările le
provoacă copiilor interes, satisfacție, implicare emoțională și
curiozitate. Dirijate cu pricepere de către profesor, ele cultivă bunul
gust, asigurându-se latura formativ-estetică a educației.
Utilizarea tehnicii „exprimare corporală“ sprijină abilitatea
copiilor de a folosi un limbaj nonverbal, necesar în interpretarea
unui personaj, aspect esențial în dramatizare. Expresivitatea
exprimării evidențiază anumite trăsături definitorii de caracter și
de comportament ale personajului interpretat. Tehnica exprimării
corporale contribuie la dezvoltarea personalității copilului prin
comunicarea nonverbală (gesturile, mimica, mișcarea), prezentând
o serie de valențe formative: orientarea în spațiu (reprezentările:
stânga, dreapta, deasupra, dedesubt), dezvoltarea unor grupe de
mușchi, a ritmului și a echilibrului, dezvoltarea imaginației, a
creativității, a sensibilității, însă este utilă și sub aspectul relaxării,
al distracției și antrenamentului.

8. Educația pentru reușită școlară


O preocupare majoră a lui Célestin Freinet a fost evitarea
eșecului școlar al elevilor, posibilă inclusiv prin eliminarea
amenințărilor, a pedepselor și a clasificărilor umilitoare. El s-a
arătat neîncrezător în emulație și în competiție, atât de prezente în
școala tradițională, propunând să fie înlocuite cu efortul
individualizat sau depus în comun, având la bază autoemulația.
Desigur, aproape în fiecare clasă există elevi capabili să facă față cu
succes sarcinilor școlare grație aptitudinilor pe care le posedă, însă
pe cei mai mulți profesorul îi copleșește cu sarcini cărora cu greu le
pot face față (sau nu le fac față deloc). Aceștia de pe urmă au parte
de observații, mustrări, note proaste și alte sancțiuni, care nu
încurajează decât arareori reușita. Pentru a avea succes, elevul
trebuie ajutat și încurajat, organizând în jurul lui munca și viața,
valorificându-se chiar și cele mai modeste dintre posibilitățile
sale.227 Să nu ne lăsăm niciodată copiii să eșueze!, ne îndeamnă
Célestin Freinet. Dimpotrivă, trebuie să-i facem să reușească
ajutându-i atunci când este nevoie. Eșecul inhibă, distruge
entuziasmul și duce chiar la renunțare. Doar reușita încurajează și
consolidează dinamismul personal. Atitudinea optimistă a lui
Célestin Freinet cu privire la reușita școlară a elevilor se aseamănă
cu aceea a lui Édouard Claparède, în opinia căruia școala ar trebui
să organizeze procesul de instruire și educare în așa fel încât să fie
asigurat succesul tuturor elevilor, fiecare având posibilitatea să se
dezvolte în ritm propriu.228
Ceea ce îl determină pe elev să depună efortul necesar pregătirii
sale nu este nici dorința de a obține o recompensă, nici frica de
sancțiune, ci atracția reușitei. O clasă bună este aceea în care
fiecare elev va fi performant într-o anumită privință. Orice copil
este capabil de reușită dacă profesorul nu-l copleșește cu cerințe
exagerate sau premature. Aceasta nu presupune o educație bazată
pe facilitare, ci o dinamizare prin reușite.
Utilizarea grilelor de evaluare, a scărilor de competență, a
bilanțului sau a brevetului nu elimină modalitățile clasice de
evaluare, precum testele, care au rolul de a releva progresele
elevilor. Notarea testelor se face în urma discuției cu elevul, în
scopul conștientizării de către acesta a rezultatelor muncii depuse,
în comparație cu nivelul cerințelor instituționale.

9. Consiliul de cooperare al clasei


La baza înființării Consiliului de cooperare al clasei stă ideea de
„cooperativă școlară“, promovată de Célestin Freinet ca o
consecință a preocupărilor sale privind dezvoltarea unei pedagogii
bazate pe cooperare, expresie, comunicare și învățare prin tatonare
experimentală. Convins fiind de faptul că prin cooperare se poate
crea în clasă un mediu propice învățării, pedagogul francez a
înființat Institutul cooperativ al școlii moderne, care ulterior a
inspirat înființarea Consiliului de cooperare al clasei.229 În cadrul
acestuia se discută săptămânal aspecte organizatorice ale clasei, se
stabilesc reguli, se adoptă inițiative, se elaborează proiecte comune,
se analizează relațiile interpersonale și se soluționează conflicte. El
se adresează tuturor elevilor clasei, dar și profesorului acesteia.
Având un loc al său în cadrul consiliului, fiecare elev este
încurajat să se afirme, fiind acceptat de ceilalți așa cum este. Atât
grupul, ca entitate specifică, cât și fiecare elev în parte prezintă
aceeași importanță. Niciunul nu va fi sacrificat în favoarea celuilalt.
În acest fel este mult mai ușor înțeleasă semnificația întrajutorării,
a libertății, respectului, responsabilității, datoriei, drepturilor
individuale, drepturilor colective, dar și a acceptării diferențelor. În
Consiliul de cooperare al clasei se caută consensul pentru că, dacă s-
ar accepta o idee sau o decizie care nu este asumată de toți membrii
grupului (clasei), unii ar putea crede că au fost defavorizați față de
alții. Atunci când apar situații conflictuale, rolul consiliului nu este
de a găsi vinovați, ci de a-i ajuta pe elevi să se cunoască mai bine, să
se sprijine reciproc, să își concilieze divergențele și să își regleze
comportamentele.
În cadrul Consiliului de cooperare al clasei se creează un mediu
propice emiterii și testării cât mai multor idei, se încurajează
contribuția personală și i se oferă fiecăruia posibilitatea de a
participa la viața clasei prin opinii, sugestii, inițiative.
Instrumentele de care se folosește acesta sunt:
1) Jurnalul mural (numele său provine de la așezarea pe perete),
care cuprinde trei secțiuni: Felicitări, Critici, Eu vreau să
vorbesc despre... (exprimarea intereselor și dorințelor).
2) Dosarul Consiliului, care conține deciziile și angajamentele
luate în cadrul ședințelor, bilețele cu sugestii și doleanțe
strânse în fiecare săptămână etc.
3) Jurnalul reflexiv, în care profesorul consemnează problemele
apărute în activitatea de consiliere a elevilor cu scopul
monitorizării dificultăților în activitate și al realizării unei
autoevaluări. Reflecția asupra celor consemnate aici poate
îmbunătăți activitatea de consiliere.
4) Grilele de observație, care oferă o imagine clară asupra
problemelor apărute în cadrul consiliului, asupra
comportamentelor manifestate de elevi.230
În cadrul Consiliului de cooperare al clasei, profesorul poate fi
președinte, secretar, animator sau un simplu membru, care își
spune părerea fără a o impune. Desigur, în cazuri problematice
poate decide singur, însă în majoritatea situațiilor elevilor li se
induce ideea că decizia nu îi aparține lui, ci consiliului. Totodată, el
își mai asumă și rolurile de clarificare a conținuturilor, de control al
procedurilor, de optimizare a climatului clasei.
Bazându-se pe ideea de activitate desfășurată în comun,
Consiliul de cooperare al clasei influențează formarea și
dezvoltarea personalității elevilor prin promovarea unor valori mai
ales socio-morale: autonomia, cooperarea, toleranța, dreptatea,
libertatea, responsabilitatea, respectul pentru celălalt, solidaritatea.
Pe această cale, elevilor li se dezvoltă competențele de comunicare
și relaționare, de luare a deciziilor și soluționare a problemelor,
competențele sociale (simțul identității, acceptarea și aprecierea
diversității, respectul față de sine și față de alții etc.), atitudinile
pozitive față de viața școlară, ei având posibilitatea de a învăța și
unii de la alții, nu numai de la profesor.

10. Disciplina
Dacă modelul didactic bazat pe lecții ținute de profesor, pe teme
și manuale, specific școlii tradiționale, este înlocuit de acela bazat
pe utilizarea tehnicilor Freinet, ne putem întreba dacă nu cumva
există riscul ca profesorul să fie depășit de multitudinea
inițiativelor și manifestărilor libere ale elevilor și ca, astfel, clasa să
cadă în dezordine. Célestin Freinet nu a fost adeptul acelor
concepții pedagogice conform cărora activismul elevilor s-ar putea
realiza cel mai bine în forma „laissez-faire“. Preocupat fiind de
legarea școlii de viață, de societate, el nu a fost adeptul
liberalismului neîngrădit, considerând că realizarea activității
educaționale nu se poate lipsi de autoritatea profesorului, nici de
disciplină. A plasa copilul în centrul activităților școlare nu
înseamnă a-i permite să-și urmeze orice dorință, să-și urmărească
după bunul plac înclinațiile și fanteziile individuale, ceea ce s-ar
putea să-l pună în opoziție cu necesitățile mediului social. Așadar,
nu este vorba de înlocuirea școlii autoritare cu o școală în care
fiecare face ce vrea, Célestin Freinet fiind convins că, „fără
disciplina școlară și autoritatea învățătorului, (…) nu ar putea exista
nici instrucția, nici educația“231. Însă adevărata disciplină nu se
instituie după reguli prestabilite, a căror încălcare atrage după sine
interdicții și sancțiuni, ci este consecința firească a unei bune
organizări, a muncii cooperative și a climatului moral din clasă.
Adevărata disciplină se naște în funcție de activitățile desfășurate,
de care copiii sunt direct interesați, astfel încât „nu va mai exista o
noțiune de ordine și de disciplină concepută în mod separat de
funcția-activitate, ci ordine și disciplină în activitate“232. Libertatea
nu poate exista dincolo de viață și de muncă; ea are sens numai
dacă este pusă în relație cu posibilitatea concretă de satisfacere a
nevoilor și de efectuare a alegerilor. Instaurarea disciplinei în clasă,
în cadrul căreia libertatea este înțeleasă în sensul de alegere între
activități diverse, este posibilă grație, pe de o parte, prezenței
instrumentelor materiale care permit efectuarea unor activități
funcționale și, pe de altă parte, organizării unor astfel de activități
de către profesor, pe cât posibil în colaborare cu elevii, astfel încât
ei să se simtă coparticipanți la acea organizare.
Porunca autoritară adresată de profesor elevului este o eroare
deoarece elevului îi repugnă controlul și sancțiunea, privite
întotdeauna ca o lezare a demnității sale, mai ales atunci când sunt
exercitate în public. Pedepsele nu sunt acceptabile pentru că
umilesc și pentru că nu duc niciodată la scopul vizat. Soluția
propusă de Célestin Freinet este ca adultul să formuleze solicitările
cât mai puțin autoritar și ca elevul să aibă posibilitatea de a alege; el
trebuie antrenat, atras, mai degrabă decât dirijat, împins.
Célestin Freinet pledează pentru o educație a muncii creatoare,
liber aleasă și asumată. El respinge conformismul, uniformizarea,
activitățile rutiniere și nemotivate. În cucerirea autonomiei, fiecare
elev trebuie să învețe să-și stabilească singur obiectivele, în loc să
aștepte să-i fie mereu dictate din exterior. Școala devine, în acest fel,
un loc de producție decisă în comun de copii, de cercetări și creații
realizate individual sau în grup.

Concluzii
Situația în care se afla învățământul vremii, considerat de mulți
pedagogi ca fiind verbalist, uniformizant, autoritarist, l-a
determinat pe Célestin Freinet să caute soluții de ameliorare,
impuse de viața școlară și de evoluția societății, însă care au avut
parte și de o solidă fundamentare teoretică. Modelul educațional
propus de Célestin Freinet promovează strategiile didactice centrate
pe elev: „Prin urmare, locul important acordat de școala
tradițională materiei de memorat este luat, în viziunea pedagogică
a lui Célestin Freinet, de crearea posibilității ca elevul să-și dezvolte
la maximum capaciățile prin folosirea, într-un mediu educativ
adecvat, a unui material și a unor tehnici care să asigure împlinirea
acestui scop.“233 Individual sau în grup, copiii își asumă, sub
îndrumarea profesorilor, inițiativa, responsabilitatea organizării
materialelor necesare în procesul educației, asigurarea și
menținerea unui climat pozitiv în clasă. Acest tip de educație îl are
în centrul său pe copil, cu nevoile sale firești, favorizând inițiativa,
experimentarea, exprimarea liberă, cooperarea, asumarea
deciziilor, responsabilitatea, autonomia, socializarea.
Principalele caracteristici ale acestui model s-au concretizat în
elaborarea tehnicilor denumite generic după autorul lor: Tehnicile
Freinet. Avantajele formative pe care acestea le prezintă au facilitat
adoptarea lor de către profesori din multe țări, apărând astfel
alternativa educațională Freinet. Însă ar fi greșit, arată Aldo Pettini,
să limităm meritele și originalitatea lui Célestin Freinet la
realizările didactice. De altfel, tehnicile sale nu ar fi convins atât de
mulți pedagogi și nu ar fi cunoscut o răspândire atât de mare în
lipsa unor fundamente teoretice solide: „Cea mai mare contribuție
teoretică pe care Freinet a oferit-o pedagogiei contemporane“, scrie
Aldo Pettini, „constă în teoria experienței prin tatonare, care (…) se
diferențiază de teoriile, chiar dacă aparent asemănătoare, ale
învățării prin încercări și greșeli tocmai prin capacitatea ei de a
evita pozițiile mecaniciste și de a păstra intact dinamismul ființei
umane. Aceasta este nota cea mai originală a gândirii
freinetiene.“234 Pentru a reuși, elevul trebuie ajutat și încurajat,
organizând în jurul lui munca și viața școlară, astfel încât să-i fie
valorificate toate posibilitățile, chiar și cele mai modeste. Pentru
pregătirea elevilor, pedagogia Freinet promovează situațiile
deschise de învățare, în care cunoștințele nu sunt primite de-a gata,
deja elaborate, ci în care elevii își construiesc știința prin propriul
efort. Întreaga activitate de învățare se bazează pe instaurarea în
clasă a unei atmosfere deschise, stimulative, optimiste.
Célestin Freinet a contribuit, alături de alți reprezentanți ai
curentului „Educația nouă“, la realizarea unei cotituri esențiale în
pedagogia secolului XX, constând îndeosebi în promovarea învățării
prin tatonare experimentală, în inovarea metodologiei didactice și
în transformarea raportului dintre profesor și elev. De la poziția
centrală a profesorului în activitatea educativă s-a trecut la
afirmarea poziției centrale a copilului, a experienței și nevoilor sale.
La o astfel de schimbare au contribuit și tehnicile Freinet, care
stimulează activismul elevilor, participarea, comunicarea,
exprimarea. În aceste condiții, principalul rol al profesorului este
acela de observator și de coordonator al activităților elevilor săi,
conștienți de propriile nevoi, resurse și limite. Toate aceste idei
novatoare se bucură și în prezent de o largă apreciere în
numeroase țări, inclusiv în România, constituind fundamentul
teoretic al așa-numitei „Mișcări pedagogice Freinet“. Însă, după cum
îndemna însuși inițiatorul său, această mișcare nu promovează
amintitele tehnici și ideile pedagogice care stau la baza lor ca pe un
model definitiv, cu pretenții de universalitate, ci caută mereu să le
adapteze la condiții variate.

Bibliografie
Albulescu, Ion, Doctrine pedagogice, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2007.
Bândea, Mariana, „Pedagogia Freinet în activitățile extracurriculare. Școala de vacanță
Freinet“, în Revista de pedagogie. Pedagogii alternative, nr. 1-12, 2006, pp. 63-67.
Biciulescu, Marin, Reforme și curente noi în școalele din Apus. Grădina de copii din Lutry
(Lausanne). Școala din satul Mouchin (Franța). C. Freinet și tipografia școlară, Școala și
familia de mâine, București, 1937.
Boumard, Patrick, Célestin Freinet, Presses Universitaires de France, Paris, 1996.
Catalano, Horațiu (coord.), Dezvoltări teoretice și instituționale în alternativele educaționale,
Editura Nomina, Pitești, 2011.
Clanché, Pierre, Testanière, Jacques (eds.), Actualité de la pédagogie Freinet, Presses
Universitaires de Bordeaux, Bordeaux, 1989.
Claparède, Édouard, Educația funcțională, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1973.
Cousinet, Roger, Educația nouă, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1978.
Cuciureanu, Monica (coord.), Punți de trecere între învățământul tradițional și cel bazat pe
modele pedagogice alternative în sistemul românesc de învățământ, Institutul de Științe
ale Educației, București, 2011.
Doci, Dina-Maria, „Consiliul de cooperare – o strategie de organizare a clasei de elevi pe
principiile cooperării“, în Horațiu Catalano (coord.), Dezvoltări teoretice și
instituționale în alternativele educaționale, Editura Nomina, Pitești, 2011, pp. 331-335.
Felea, Gheorghe (coord.), Alternativele educaționale în România, Editura Triade, Cluj-
Napoca, 2003.
Freinet, Célestin, Oeuvres pédagogiques, t. I - II, Éditions du Seuil, Paris, 1994.
Freinet, Célestin, Les techniques Freinet de l’École moderne, Collection Bourrelier, Paris,
1980.
Freinet, Célestin, Le journal scolaire, Éditions Cooperative de l’enseignement laic, Cannes,
1967.
Freinet, Célestin, Les plans de travail, Éditions École Moderne Française, Cannes, 1962.
Freinet, Célestin, L’Éducation du travail, Neuchatel, Delachaux, Niestle, 1960.
Freinet, Célestin, L’école moderne francaise: Guide practique pour l’organisation matérielle,
technique et pédagogique de l’école populaire, Rossignol, Montmorillon, 1957.
Freinet, Célestin, Les méthodes naturelles dans la pédagogie moderne, Bourrelier, Paris,
1956.
Freinet, Célestin, Essai de psychologie sensible appliquée à l’éducation, Éditions de l’École
Moderne Française, Cannes, 1950.
Freinet, Célestin, Technique d’imprimerie à l’école, Éditions de l’École Moderne Française,
Cannes, 1949.
Freinet, Célestin, Le texte libre, Éditions de l’École Moderne Française, Cannes, 1947.
Freinet, Célestin, Les correspondances interscolaires, Éditions de l’École Moderne
Française, Cannes, 1947.
Freinet, Célestin, Le fichier scolaire coopératif, Éditions de l’École Moderne Française,
Cannes, 1938.
Freinet, Élise, Naissance d’une pédagogie populaire (méthodes Freinet), François Maspéro,
Paris, 1971.
Guțu, Constantin, Muscalu, Vasile, „Emil Florescu, un pionier al pedagogiei Freinet în
România“, în Revista de pedagogie. Pedagogii alternative, nr. 1-12, 2006, pp. 77-81.
Jasmine, Danielle, Le Conseils de coopération: Un outil de développement pédagogique pour
l’organisation de la vie en classe et la gestion des conflicts, Les Editions de la Chenelière,
Montreal, 1994.
Pettini, Aldo, Freinet și tehnicile sale, Editura CEDC, București, 1992.
Piaton, Georges, La pensée pédagogique de Célestin Freinet, Éditions Privat, Paris, 1974.
Rădulescu, Mihaela Șt., „Modernitatea și actualitatea pedagogiei Freinet“, în Revista de
pedagogie. Pedagogii alternative, nr. 1-12, 2006, pp. 55-63.
Rădulescu, Mihaela Șt., Pedagogia Freinet – un demers inovator, Editura Polirom, Iași, 1999.
Stanciu, Ion Gh., Școala și doctrinele pedagogice în secolul XX, Editura Didactică și
Pedagogică, București, 1995.
*** Un deceniu de pedagogie Freinet în România, Asociația Română pentru o Școală
Modernă, Timișoara, 2003.
189
Célestin Freinet (1896-1966) a urmat cursurile Școlii Normale din Nisa. Din 1920 a
funcționat ca institutor la Bar-sur-Loup, iar în 1923 a terminat cursurile Facultății de
Litere. În 1935 a deschis în Vence, Franța, prima școală care a funcționat conform
pedagogiei novatoare pe care a elaborat-o. Se poate considera că deschiderea acestei școli
a marcat începutul alternativei educaționale Freinet.
190
Mihaela Șt. Rădulescu, Pedagogia Freinet, Editura Polirom, Iași, 1999, p. 21.
191
Radu Petre, Două aspecte noui ale școalei active: corespondența interșcolară și poșta
clasei, Tipografia „Artistica“ P. Mitu, Pitești, 1936, p. 70.
192
Célestin Freinet, Les techniques Freinet de l’École moderne, Collection Bourrelier, Paris,
1980, p. 25.
193
Mihaela Șt. Rădulescu, op. cit., p. 29.
194
Célestin Freinet, Oeuvres pédagogiques, t. I, Éditions du Seuil, Paris, 1994, p. 275.
195
Ibidem, t. II, p. 410.
196
Célestin Freinet, Les méthodes naturelles dans la pédagogie moderne, Bourrelier, Paris,
1956, p. 8; vezi și Célestin Freinet, L’Éducation du travail, Neuchatel, Delachaux, Niestle,
1960, p. 230.
197
Célestin Freinet, Essai de psychologie sensible appliquée à l’éducation, Éditions de l’École
Moderne Française, Cannes, 1950, p. 2.
198
Ibidem, p. 14.
199
Ion Gh. Stanciu, Școala și doctrinele pedagogice în secolul XX, Editura Didactică și
Pedagogică, București, 1995.
200
Mihaela Șt. Rădulescu, op. cit., p. 51.
201
Célestin Freinet, Technique de d’imprimerie à l’école, Éditions de l’École Moderne
Française, Cannes, 1949, p. 98.
202
Célestin Freinet, Oeuvres pédagogiques, t. II, p. 402.
203
Georges Piaton, La pensée pédagogiques de Célestin Freinet, Éditions Privat, Paris, 1974.
204
Célestin Freinet, Les techniques Freinet de l’École moderne, pp. 28-29.
205
Célestin Freinet, Oeuvres pédagogiques, t. I, p. 355; vezi în acest sens și lucrările:
L’Expérience tâtonée (1948), Essai de psychologie sensible (1950), Le tâtonnement
expérimental (1966).
206
Célestin Freinet, L’Éducation du travail, p. 217.
207
Cf. Ovide Decroly, „La fonction de globalisation et son application“, în Bulletin et Annales
de la Soc. Royale des Sciences médicale et naturelle de Bruxelles, 1927, și Ovide Decroly, „Le
rôle du phénomène de globalisation dans l’enseignement“, în Bulletin et Annales de la Soc.
Royale des Sciences médicale et naturelle de Bruxelles, 1927.
208
Célestin Freinet, L’indispensable part du maître, apud Aldo Pettini, Freinet și tehnicile
sale, Centrul pentru educație și dezvoltarea creativității, București, 1992, p. 66.
209
Célestin Freinet, Les plans de travail, Éditions École Moderne française, Cannes, 1962;
vezi și Célestin Freinet, Plans de travail, Éditions École Moderne française, Cannes, 1948.
210
Célestin Freinet, Essai de psychologie sensible appliquée à l’éducation, p. 80.
211
Elise Freinet, Naissance d’une pédagogie populaire (méthodes Freinet), François Maspero,
Paris, 1971, p. 119.
212
Célestin Freinet, Oeuvres pédagogiques, t. II, p. 171 sqq.
213
Célestin Freinet, Essai de psychologie sensible appliquée à l’éducation, p. 206.
214
Aldo Pettini, op. cit., p. 52.
215
Célestin Freinet, Le journal scolaire, Éditions Cooperative de l’enseignement laïc, Cannes,
1967, p. 108.
216
Cf. Célestin Freinet, Technique d’imprimerie à l’école, Éditions de l’École Moderne
Française, Cannes, 1949.
217
În școlile actuale care funcționează conform pedagogiei Freinet, tipografia școlară se
realizează cu ajutorul tehnologiilor moderne: computer, aparatură de imprimare și
multiplicare etc.
218
Cf. Célestin Freinet, Le texte libre, Éditions de l’École Moderne Française, Cannes, 1947.
219
Célestin Freinet, Les techniques Freinet de l’École Moderne, p. 51.
220
Cf. Célestin Freinet, Les correspondances interscolaires, Éditions de l’École Moderne
Française, Cannes, 1947.
221
Apariția Internetului și a multimedia facilitează practicarea corespondenței interșcolare
în școlile care funcționează în alternativa educațională Freinet.
222
Acestea conțin o serie de fișe cartonate în care copilul găsește operațiile pe care trebuie
să le execute, fișe-test folosite de învățător pentru a-i verifica pe elevi, precum și fișe-
corectoare folosite de elevii care au comis greșeli în fișele-test, pentru o exersare
suplimentară.
223
Célestin Freinet a preferat să folosească termenul „tehnici“, și nu pe acela de „metode“,
deoarece, în opinia sa, cuvântul „metodă“ este sinonim cu staticul, cu imobilul, fiind ceva
definitiv conturat de către inițiatorul său și pe care, prin urmare, trebuie să-l luăm așa
cum este. Metodei îi lipsește dinamismul, fiind dificil de modificat și de adaptat la
mobilitatea situațiilor, fără a se cristaliza în formule preconcepute. În schimb, tehnicile
educative, înțelese ca un ansamblu de instrumente materiale și de procedee didactice,
provin din experimentarea directă a acelora care trăiesc în școală și sunt susceptibile de
modificare și de îmbunătățire. Cf. Célestin Freinet, Les techniques Freinet de l’École
Moderne, 1980; vezi și Aldo Pettini, Freinet și tehnicile sale, 1992.
224
Mihaela Șt. Rădulescu, op. cit., p. 97.
225
Aldo Pettini, op. cit., p. 90.
226
O importantă modalitate de realizare a dramatizării este teatrul de păpuși. De exemplu,
o lecție în clasele primare poate fi desfășurată într-o ambianță teatrală: păpușile asistă la
activitatea elevilor, îi încurajează, le trasează sarcini de lucru și se bucură de reușitele
lor.
227
Célestin Freinet, Les techniques Freinet de l’École moderne, p. 50.
228
Édouard Claparède, Educația funcțională, Editura Didactică și Pedagogică, București,
1973.
229
Danielle Jasmine, Le Conseils de coopération: Un outil de développement pédagogique
pour l’organisation de la vie en classe et la gestion des conflicts, Les Éditions de la
Chenelière, Montreal, 1994.
230
Dina-Maria Doci, „Consiliul de cooperare – o strategie de organizare a clasei de elevi pe
principiile cooperării“, în Horațiu Catalano (coord.), Dezvoltări teoretice și instituționale
în alternativele educaționale, Editura Nomina, Pitești, p. 332.
231
Célestin Freinet, Les techniques Freinet de l’École Moderne, p. 37.
232
Célestin Freinet, L’Éducation du travail, p. 270.
233
Mihaela Șt. Rădulescu, „Modernitatea și actualitatea pedagogiei Freinet“, în Revista de
pedagogie. Pedagogii alternative, nr. 1-12, 2006, p. 56.
234
Aldo Pettini, op. cit., p. 136.
V. Planul Jena
Introducere
Alternativa educațională Planul Jena este fundamentată pe
concepția pedagogului german Peter Petersen.235 În esență, această
alternativă educațională urmărește dezvoltarea armonioasă a
personalității elevului, corelată cu pregătirea lui pentru integrarea
în societate. Principiile, ideile, valorile și metodele sale sunt
centrate pe cerințele și trebuințele formării omului în societate și
pentru societate, urmărindu-se formarea conștiinței de sine a
elevului, cultivarea responsabilității, a dorinței și a capacității de a
lua decizii independent, formarea comportamentelor necesare
participării la viața comunității. Fundamentele sale pedagogice, așa
cum au fost configurate de Peter Petersen, se înscriu în cadrele
teoretice proprii curentului „Educația nouă“, îndeosebi ideile de
școală a muncii, activism al elevului, globalism, renunțare la
formalism în educația școlară și realism pedagogic.
În configurarea propriei concepții pedagogice și în realizarea
experimentului de la Jena, Peter Petersen a fost influențat de
experimentele întreprinse începând cu anul 1919 în câteva școli din
Hamburg, Germania. În locul școlii primare oficiale, învățătorii din
Hamburg au încercat să creeze o școală cu totul nouă, numită
Gemeinschaftsschule, adică o comunitate școlară, între elevi, pe de o
parte, și între elevi și învățători, pe de altă parte. Nu se păstrau în
aceste școli programele anuale, orarele, clasele și împărțirea
materiei de studiu pe discipline, specifice școlilor publice
tradiționale. Elevii aveau libertatea să își aleagă singuri activitatea
și chiar să o schimbe atunci când doreau o alta, considerată mai
plăcută sau mai utilă. Ei aveau chiar libertatea de a-și alege
învățătorul, iar în locul clasei obișnuite se formau grupe mai mici,
în care școlarii se strângeau după preferințele lor spontane pentru
a desfășura o activitate sau alta. Învățătorul era considerat un
camarad și un colaborator al grupului. Lecțiile se realizau exclusiv
prin alegerea subiectelor de către elevi, după interesele lor de
moment. În cadrul activităților școlare, elevii aveau libertatea de a
se conduce singuri, intervențiile învățătorilor fiind restricționate
foarte mult. Orice formă de pedeapsă era interzisă. Procedându-se
în acest fel, se considera că adevăratul educator nu mai este
învățătorul, ci comunitatea.
Ideea educării copiilor în cadrul comunității școlare, pe baza
căreia Peter Petersen a conceput Planul Jena, a fost dezvoltată și de
alți pedagogi din acea vreme. Roger Cousinet a experimentat între
anii 1920-1942, când era inspector școlar în învățământul primar
francez, metoda de muncă liberă pe echipe (grupuri de elevi), iar în
1945 publica lucrarea Une méthode de travail libre par groups, în
care a realizat de fapt o sinteză a mai multor idei: autoconducerea
clasei de elevi (selfgovernment), ideea durkheimiană a socializării
metodice a individului prin atașarea la grup și conceptul de
„libertate“. El a experimentat metoda de muncă liberă pe echipe
pornind de la convingerea că, „firește, cum viața școlară a copilului
trebuie să fie o viață adevărată, pregătindu-l pentru viața sa de
adult, din această cauză școala trebuie să fie o comunitate, iar copiii
trebuie să poată lucra nu izolat, ci împreună cu colegii lor“236. În
aceste condiții, educatorul nu mai constituie unica sursă de
informare; el nu mai intervine direct în activitatea elevilor, ci doar
stimulează și facilitează dezvoltarea relațiilor dintre ei. Utilizând
metoda muncii libere pe echipe, elevii devin mai activi și obțin
cunoștințe prin efort personal, desfășurând o activitate de
cercetare, care îi formează sub aspect intelectual și moral.
Cercetările socio-pedagogice care au urmărit relevarea funcției
educative a ceea ce numim „colective de elevi“, realizate de Peter
Petersen și Roger Cousinet, fiecare în condiții diferite și conform
propriei concepții, au stârnit un viu interes și din partea
pedagogilor români. Abordările teoretice și aplicațiile practice ale
acestei metode nu au întârziat să apară. Ideea comunităților de
muncă a fost adoptată ca principiu fundamental de educație prin
Programa școlilor normale din octombrie 1938, apoi prin Programa
școlilor primare din luna noiembrie a aceluiași an. Ea se regăsea
menționată și în Legea învățământului secundar din 1939. În plan
teoretic, pot fi menționate și studiile pedagogilor Stanciu Stoian,
„Comunitățile de școală“ (Viața Românească, nr. 2, 1939) și Ion
Zamfirescu, „Problema comunităților de muncă în școala
secundară“ (Viața Românească, nr. 5, 1940). Ilie Popescu-Teiușan
avea să publice o amplă lucrare monografică, Pedagogia
comunităților de muncă (1940), în care fundamenta psihologic și
pedagogic sistemul comunităților școlare. Autorul considera, pe
urmele lui Peter Petersen și Roger Cousinet, dar și pe baza
constatărilor făcute în urma aplicării experimentale a acestei
metode timp de mai mulți ani la Școala Normală din Craiova, că
„școala este viață, căci ea servește însăși finalitatea acesteia“, ceea
ce ne obligă să ne preocupăm de identificarea metodelor cele mai
potrivite pentru a o realiza. Una dintre cele mai adecvate metode
pentru a realiza o astfel de școală este aceea a comunităților de
muncă deoarece această metodă umanizează învățământul,
cultivându-le elevilor spiritul colectiv, hotărârea de a lupta pentru
binele comun, simțul responsabilității, altruismul etc. Clasa
tradițională nu este o societate educativă pentru că nu pune
accentul decât pe procesul de dobândire a cunoștințelor și
deprinderilor folositoare doar individului, pe când grupul se
întemeiază pe consimțământul mutual la o muncă comună.
Diferența dintre activitatea desfășurată în clasa de elevi tradițională
și activitatea de grup ar fi următoarea: „În clasă, copiii lucrează
determinați de învățător; în grup, ei pornesc la drum din îndemn
propriu și spontan, liberi să-și stabilească prieteniile, să-și
manifeste înclinările. În școala tradițională, clasa nu folosește decât
două mijloace de introducere în cultură: discuția sau convorbirea și
munca; în școala pe grupuri se adaugă încă două mijloace: jocul și
serbarea. Școala trebuie să țină seama de formele învățării
naturale, așa cum le găsim noi la copil în epoca preșcolară. Or
aceste forme sunt, după Petersen, patru: convorbirea, jocul, munca
și serbarea.“237 În viața școlară trebuie să cunoaștem și să ne
folosim de tendințele copilului, iar sistemul care face posibil acest
lucru în cel mai înalt grad este acela al comunităților de muncă.
Comunitatea de muncă (sau munca pe echipe) promovează
libertatea gândirii și efortul personal, ca o contribuție necesară la
realizarea unui scop comun.
Alternativa educațională Planul Jena este practicată acum în
mai multe țări, precum Germania, Olanda, Belgia, Cehia, Polonia. În
România ea s-a introdus încă din anul 1994, în învățământul
preșcolar, urmărindu-se îndeosebi acele elemente specifice
potrivite sistemului educațional românesc. În acest sens, unele
concepte și aspecte care apar în pedagogia Planului Jena trebuie
actualizate și adaptate realității românești. Peste tot unde s-a aplicat
Planul Jena a fost nevoie de o adaptare a acestuia la contextul socio-
cultural și la realitățile locului. Însă dincolo de diferențele apărute
între școlile organizate după Planul Jena în urma unei astfel de
adaptări, există o „unitate în diversitate“, după cum există și granițe
în interpretabilitate.238 Școlile organizate după Planul Jena se
caracterizează printr-o mare diversitate, numitorul comun fiind
reprezentat de principiile și obiectivele formulate de Peter Petersen
și dezvoltate ulterior de aceia care le-au împărtășit. Fiecare țară a
implementat această alternativă în contextul mai larg al propriului
sistem de învățământ, în particular al propriului curriculum școlar.
Și în România instituțiile educative care au introdus principiile
Planului Jena respectă curriculumul școlar național; ca urmare,
conținuturile educaționale sunt prestabilite, iar posibilitățile pe
care le au cadrele didactice de a interveni cu modificări la nivelul
curriculumului sunt limitate.
1. Dezvoltarea copilului în comunitate
În concepția pedagogică a lui Peter Petersen, configurată într-o
serie de scrieri (Der grose Jena-Plan, Allgemeine
Erziehungswissenschaft, Ursprung der Pädagogik, Pädagogik,
Führungslehre des Unterrichts), educația este un fel de funcție
primitivă, care există în om și îl deosebește de toate celelalte ființe.
Omul este singura ființă care poate decide asupra destinului său.
Spre deosebire de alte viețuitoare, el nu este în întregime
determinat de propria natură. Dacă animalele își urmează
instinctele și pornirile primare, omul le poate depăși parțial, cu
condiția să ajungă la spiritualitate. Desigur, la fel ca și celelalte
viețuitoare, omul este legat de mediul în care trăiește și determinat
de acesta, însă în cazul său se poate vorbi de o anumită libertate,
grație posibilității pe care o are de a depăși stadiul de animalitate
prin spiritualizare. Spiritul este principiul fundamental de
dezvoltare, iar dezvoltarea este funcția primordială a vieții. Prin
spirit omul își poate construi singur viața, poate ajunge la un nivel
superior de existență. Referindu-se la educație ca la factorul
esențial care determină particularitatea ființei umane, Peter
Petersen scria: „Educația este în același timp umanizare, adică
încărcarea formei umane de spiritual și, astfel, desăvârșirea ei.
Dacă vom căuta să aflăm ce îl ridică pe om la rangul de om,
distingându-l de celelalte ființe, vom ajunge la concluzia că o face
spiritualitatea umană, bogăția sa spirituală. Prin spirit desemnăm
suma acelor acte prin care omul se percepe pe sine însuși și tot ce
ființează în el și în jurul lui.“239 Educația are, așadar, o funcție
spirituală; ea se află întotdeauna într-o relație directă cu spiritul și
libertatea. De aceea, teoria pedagogică și demersurile practice în
domeniul educației trebuie să se bazeze pe înțelegerea sensului
existenței și al omului.
Pornind de la convingerea că orice sistem pedagogic trebuie să
aibă la bază o teorie despre om, Peter Petersen a căutat să își
sprijine programul educațional, numit ulterior Planul Jena, pe o
astfel de teorie. Omul își dezvoltă personalitatea, arată Peter
Petersen în Pädagogik (1932), raportându-se la trei sisteme de
referință; de fapt, din acestea își trage în mod continuu întreaga
existență: a) relația cu semenii; b) relația cu mediul natural
înconjurător; c) relația cu comunitatea spirituală și culturală.240
Omul este singura ființă care poate atinge spiritualitatea, din care
izvorăsc toate virtuțile, sentimentele și acțiunile umane. Acestea
apar în interacțiunea dintre oameni și se cristalizează în norme de
comportament, pe care comunitatea spirituală și culturală le
structurează, fundamentează, corelează, codifică etc. pentru a le
conferi valoare generală. Fiind capabil să își modeleze existența,
omul poartă răspunderea pentru manifestările sale, în fața lui înșiși
și în fața lui Dumnezeu.
Orice individ aspiră, conform naturii sale umane, la maturizare,
acest stadiu superior al propriei deveniri putând fi atins prin
educație. Pentru ca omul să ajungă la maturitate nu este suficient ca
el să fie instruit, deoarece instrucția are doar un caracter formal.
Este nevoie ca el să fi parcurs anumite etape de dezvoltare și să fi
trecut prin experiențe de viață relevante. În concepția lui Peter
Petersen, acest drum este posibil grație educației, privită ca proces
global, care se derulează pe parcursul întregii vieți.241 Educația nu
este legată nemijlocit de școală; ea este o funcție originară, aproape
instinctivă a vieții, specifică ființei umane, care spiritualizează,
creează sentimente și atitudini specific umane. Acestea nu pot fi
predate și învățate, asemenea deprinderilor. La ele se poate ajunge
prin experiența de viață, pe care omul este dispus să o preia, să o
analizeze și să o înțeleagă. El se spiritualizează prin experiențele de
viață liber asumate.
Prin prisma unor astfel de considerații, Peter Petersen distinge
două forme ale educației:
1) educația naturală, care emerge din experiențele de viață
spontane, nepregătite, pe care individul le trăiește pe tot
parcursul vieții. Prin aceste experiențe omul ajunge să se
perceapă pe sine și să perceapă ceea ce există în jurul său,
conștientizează noi sentimente de care este capabil, discerne
valori și acționează în spiritul lor;
2) educația conștientă, care se realizează conform unui plan
pedagogic, presupunând pregătirea, provocarea, organizarea
unor experiențe de viață.242
Omul poate avea experiențe numai în comunitate; el se naște și
se manifestă în cadrul comunității, care îl ajută să își construiască
personalitatea. Pentru dezvoltarea propriei identități, el trebuie să
se preocupe de sine, de relațiile cu ceilalți, de contactul cu realitatea
culturii și a naturii. Mulțumită propriilor eforturi de dezvoltare
individuală, se ajunge la autoformare și, totodată, se asigură o
condiție de bază a dezvoltării celorlalți. Peter Petersen distinge între
educație și formare, aceasta de pe urmă fiind un proces conștient,
intenționat, organizat, care duce la dezvoltarea capacităților
individului, pregătindu-l pentru un anumit domeniu de activitate.
Este vorba de un proces care se desfășoară continuu, însă, ca
activitate preponderentă, doar într-o anumită perioadă a vieții,
copilăria și tinerețea sau atunci când apar noi nevoi de formare,
generate de factori personali sau sociali. În timp ce educația
influențează sentimentele și viața spirituală a omului, formarea se
adresează în primul rând intelectului și voinței sale.
Cadrul firesc de realizare a procesului de învățământ este
comunitatea școlară, în care fiecare dintre cei implicați se poate
autodefini în raport cu colectivitatea. Formarea nu va ocupa în
comunitate decât un rol secundar. Pe baza acestor considerente,
Peter Petersen mai operează o distincție, între știința educației, care
vizează toate formele în care omul este influențat și transformat de-
a lungul întregii sale vieți, și pedagogie, care vizează influențele
intenționate, conștiente și mărginite la o anumită perioadă de viață
(copilăria și tinerețea). Obiectul științei educației îl constituie toate
acele realități educaționale prin care omul este influențat și
transformat în cadrul comunității și care se manifestă pe tot
parcursul vieții sale. Obiectul pedagogiei îl constituie acele realități
educaționale prin care omul este influențat intenționat și conștient
într-o anumită perioadă a vieții sale.
Întrucât educația este un fapt social, formele comunității sociale
sunt hotărâtoare în realizarea ei. Acesta este motivul pentru care
„ideea comunității școlare trebuie să devină convingerea cea mai
intimă a educatorilor“243. Adevărata comunitate școlară vrea să
prezinte o viață comună și o lume a muncii, în care funcția
educației este să determine toate raporturile. O bună educație,
credea Peter Petersen, nu garantează o lume mai bună, însă poate
crea premisele pentru o dezvoltare armonioasă a personalității
individului într-o colectivitate umană.
Prin intermediul educației, arată Petersen, societatea își
reînnoiește continuu condițiile propriei existențe. Aceeași idee o
întâlneam și la Émile Durkheim, care considera educația drept
„mijlocul prin care societatea își reînnoiește neîncetat condițiile
propriei sale existențe“244. Omul modelat prin educație trebuie să
corespundă nevoilor și concepțiilor diferitelor grupuri sociale din
care face parte, precum și nevoilor și concepțiilor societății politice
(statul) căreia îi aparține. Scopul educației este, așadar, dezvoltarea
elementului social al ființei umane, căci, susține Durkheim, ea nu
este altceva decât o „socializare metodică a tinerei generații“.
Perspectiva sociologică de abordare este cât se poate de clară și
în felul în care Petersen definea scopul educației. Întrucât societatea
nu poate exista fără o omogenitate suficientă între membrii ei,
educația are menirea de a perpetua și întări această omogenitate,
formându-i fiecărui copil trăsăturile esențiale presupuse de viața
colectivă. Și în această chestiune Peter Petersen se apropie de
concepția lui Émile Durkheim, care a accentuat perspectiva
fundamentului sociologic al educației. Familia, grupul, comunitatea,
societatea sunt acel dat social în care apare individul și care îl ajută
să se dezvolte. Dezvoltarea vieții individuale se realizează
întotdeauna și pretutindeni prin unirea cu ceilalți și cu natura. Prin
această dezvoltare, precizează Peter Petersen în Pädagogik (1932),
nu numai că devii tu însuți, ci devii și condiția necesară pentru
dezvoltarea celuilalt. Nimeni nu își poate dezvolta viața individuală
decât în colectivitate; fără relațiile cu ceilalți în cadrul comunității
nu există dezvoltare, socializare, educație și, datorită acesteia de pe
urmă, spiritualizarea omului.
În procesul educațional trebuie să se pună accent pe copil și pe
dezvoltarea integrală a personalității acestuia. Însă dezvoltarea
personalității copilului nu este posibilă decât în comunitate (elevi,
părinți, profesori), în interacțiunea sa cu alți indivizi.
Spiritualizarea este o premisă a libertății, însă aceasta nu se
realizează vreodată în mod absolut, omul rămânând legat și
determinat de latura lui materială și de mediul în care trăiește. El
este dependent de o realitate socio-culturală încă de la naștere.
Niciodată nu va ajunge la libertatea absolută, însă va avea o
libertate relativă de a opta între mai multe variante plauzibile.
Privită într-o astfel de perspectivă, educația reprezintă „acea
funcțiune dominatoare a întregii realități care desăvârșește ceea ce
numim la om spiritualizare, umanizare, viața lui personală,
personalitatea“245. Planul Jena pune accent pe importanța vieții
sociale în educarea tinerei generații, pe promovarea unei atitudini
responsabile, a respectului față de cei din jur, a spiritului de
inițiativă, a spiritului critic față de membrii comunității școlare.
Este important ceea ce deschide drumul individului spre
raporturile interumane, adică introducerea în lumea valorilor unei
școli, care se călăuzește după ideea de comunitate. Însă nu este
suficient să te gândești sau să vorbești despre virtuți; acestea ies la
iveală abia în interacțiunea dintre oameni, prin acțiune.246 În
comunitate, copilul învață să-i respecte pe cei din jur, să-și asume
responsabilități, să se manifeste ca o persoană dinamică, cu spirit
de inițiativă, învață ce este libertatea și care sunt limitele ei. În sala
de clasă și în școală copiii se bucură de o adevărată libertate de
mișcare, răspunzând de conduita lor înaintea grupului. Libertatea
nu le este restrânsă de profesor, ci de colectivitate, de grup. Datorită
grupului, copilul trăiește o intensă viață socială, care contribuie
decisiv la formarea personalității sale. Desigur, în spatele fiecărui
copil, arată Peter Petersen în Innere Schulreform und neue Erziehung
(1925), se află profesorul, preocupat să îl cunoască și să scoată la
iveală oportunitățile pe care le are, acționând ca un sfetnic
apropiat.
Un principiu fundamental în pedagogia Planului Jena rezidă în
recunoașterea și respectarea faptului că fiecare copil este unic; el
are propria valoare și propria demnitate, care sunt de neînlocuit.
Fiecare copil, fără niciun fel de discriminare, are dreptul să-și
dezvolte propria identitate, care se definește prin independență,
conștiință critică și creativitate.247 Însă pentru a-și dezvolta
identitatea proprie el are nevoie de relații personale, are nevoie de
contacte cu ceilalți, cu realitatea naturii și a culturii. În măsura în
care individualitatea și scopurile sale particulare se raliază la
scopurile comunității, ea tinde spre personalitate. De aici
importanța deosebită care i se dă comunității în viața școlară. În
cadrul comunității elevii se pot manifesta ca ființe sociale, învață să
fie activi și își formează conștiința socială. Copilul trebuie să
coopereze cu ceilalți într-o comunitate, în care să se respecte
valoarea unică și de neînlocuit a fiecăruia, oferindu-i spațiul și
stimulii necesari pentru dezvoltarea identității individuale. Într-o
astfel de comunitate trebuie să se opereze drept, pașnic și în mod
constructiv cu diferențele și schimbările individuale.
În concepția lui Petersen, școala trebuie să fie o comunitate de
muncă și de viață, în care libertatea elevului nu este restrânsă
arbitrar de cadrul didactic. Ea este o organizație cooperativă relativ
autonomă a celor implicați, inevitabil influențată de către societate,
pe care o influențează la rândul ei. Dezvoltarea personală este
facilitată prin discutarea tuturor chestiunilor în cadrul comunității
școlare, prin sinceritatea raporturilor interpersonale, prin
respectarea dreptului fiecărui copil de a fi ascultat și de a-și
exprima liber părerea, prin recunoașterea acelorași drepturi pentru
toți și prin rezolvarea situațiilor problematice de către grup sau de
către întreaga comunitate școlară. Copiii se pronunță asupra
problemelor de interes comun, pot să ia individual decizii, dar se
supun și deciziei grupului.
2. Orientarea procesului de învățământ
În Planul Jena, așa cum a fost el practicat încă în școala
experimentală organizată de Peter Petersen, se alternează și se
completează activitatea individuală cu cea organizată, îndrumată și
asistată de către profesori. Inițiativa copiilor este foarte importantă
în toate activitățile. Școala trebuie să fie o școală a muncii, în care
elevii lucrează individual sau în grupuri mici, în funcție de
interesele și ritmul propriu de lucru, dar în același timp
armonizându-se cu grupul. Procesul de învățământ se realizează cu
ajutorul mijloacelor didactice și prin situații pedagogice optime
pentru atingerea obiectivelor, alternându-se ritmic activitățile de
bază: conversația, lucrul, jocul și serbarea.
Un rol important în procesul educațional îl are orientarea în
mediul înconjurător, având la bază experiența directă, cercetarea și
descoperirea personală.248 Astfel, procesul de învățământ poate fi
privit și ca o unitate a informării și formării. Informarea
(instruirea), presupunând transmiterea unui sistem de cunoștințe
despre natură, om și societate, trebuie să îi asigure elevului
formarea unei viziuni interdisciplinare, care îi dă posibilitatea unei
înțelegeri mai profunde a realității, implicit a unei acțiuni creatoare
asupra ei. Formarea presupune dezvoltarea bio-psiho-socială a
personalității celui educat. Informarea și formarea se află într-o
strânsă interdependență și se manifestă diferit în cadrul fiecărei
laturi a educației: intelectuală, morală, civică, estetică, fizică etc.
În alternativa educațională Planul Jena accentul se pune pe
formarea deprinderilor de bază, pe socializarea copiilor, pe
individualizarea fiecărui subiect de abordat, pe modelarea
armonioasă a personalității. Elevii dobândesc competențele
necesare pentru a se descurca în situații diverse, învață să se
respecte pe sine și pe cei din jur, să descopere lumea prin
experiențe proprii. Formarea este întotdeauna o consecință a
informării și, totodată, o bază pentru realizarea în continuare a
acesteia. Nu există vreun aspect al componentei formative care s-ar
putea dispensa total de prezența elementelor informării. Însă cum
se constituie conținutul instruirii? „În școală“, arată Kees Both și
Kees Vreugdenhil, „conținutul instruirii este preluat din realitatea
vieții și din experiența copiilor, precum și din valorile culturale,
recunoscute și apreciate în societate ca fiind mijloace pentru
dezvoltarea personală a oamenilor și a comunității acestora.“249 În
educația școlară se pornește de la dobândirea de cunoștințe,
abilități, deprinderi, pentru a se ajunge la dezvoltare spirituală.
Conținuturile sunt tratate, pe cât posibil, interdisciplinar și
pornindu-se de la situații autentice de învățare. Se pune accentul pe
intrarea copiilor în contact direct cu natura și cu lumea socială
înconjurătoare, considerându-se că experiența personală este „cea
mai bună bază pentru învățare“250. Dezvoltarea propriei identități a
copilului poate să se realizeze doar în interacțiunea sa cu alți
indivizi, deci în comunitate. Mediul în care se desfășoară procesul
educațional este foarte important. El trebuie să ofere confort,
siguranță, intimitate, asemenea unui cămin familial, și trebuie să
reflecte gustul, nevoile și interesele copiilor, care contribuie direct
la amenajarea și întreținerea lui.
În pedagogia lui Peter Petersen se regăsește conceptul de
„învățământ integrat“, prin care se desemnează abordarea globală
a cunoașterii umane și depășirea separării pe domenii de activitate.
Petersen a promovat o abordare transdisciplinară și
interdisciplinară a conținuturilor educaționale, însă diferită pentru
perioada premergătoare învățământului față de perioada
învățământului în sens restrâns.251 Pentru prima perioadă el
recomanda să se pună accentul pe viața în comunitate și pe
formarea abilității de exprimare a copilului. Alte obiective
importante sunt dezvoltarea fizică prin activități sportive, jocuri,
excursii, educarea limbajului prin înțelegerea sunetelor și a
sensului cuvintelor, socializarea prin înțelegerea relațiilor
interpersonale și a obiceiurilor comunității, educarea tuturor
simțurilor și a moralității. În cea de-a doua perioadă trebuie
accentuată viața didactică și organizarea învățământului. Pentru
această etapă, Peter Petersen a stabilit scopuri proprii fiecărui grup
de bază:
1) în grupul inferior, copiii dobândesc cunoștințe legate de
mediul înconjurător și deprinderi fundamentale (scris, citit,
socotit);
2) în grupul mijlociu, se capătă cunoștințe privind cultura,
civilizația, istoria și geografia țării, formându-se cultura
generală și o atitudine socială dezirabilă;
3) în grupul superior, elevii dobândesc cunoștințe despre lume
și viață și își dezvoltă personalitatea.
În concepția lui Peter Petersen, atunci când se structurează și se
organizează materia școlară trebuie să se țină seama de patru
factori fundamentali:
1) factorul bio-psihic – materia trebuie să-i fie accesibilă
copilului, să constituie parte a realității cu care se confruntă
acesta;
2) factorul formativ – materia trebuie să corespundă
necesităților copilului, intereselor sale individuale;
3) factorul „comunitate“ – materia trebuie să ridice spiritual
comunitatea școlară, adică trebuie să-i stimuleze pe copii să se
umanizeze și spiritualizeze, pentru a ajunge la comportamente
și atitudini specific umane;
4) factorul cultural – materia trebuie să fie de actualitate, să fi
trecut prin filtrul prezentului și, astfel, să servească în mod
cert copilului.252
Principiile pedagogice stabilite de Peter Petersen asigură
fundamentele pentru organizarea școlilor în alternativa Planul
Jena. În timp, însă, adepții săi le-au reformulat și resistematizat, în
așa fel încât ele să satisfacă noile exigențe cu privire la educarea
tinerilor.253 Am putea spune că astfel de principii sunt sau ar trebui
să fie urmărite în orice școală sau de către toate cadrele didactice,
ceea ce ar însemna că ele nu diferențiază îndeajuns de net
alternativa Planul Jena de alte modele școlare. Răspunsul la o astfel
de obiecție îl dă Kees Both, unul dintre reprezentanții de seamă ai
alternativei educaționale Planul Jena: „Făcând abstracție de faptul
că nu oricine aspiră la aceste principii – există cu siguranță oameni
care nu o fac –, trebuie să ne întrebăm în ce măsură aceste principii
acceptabile pentru mulți oameni imprimă și direcții de acțiune în
practica lor.“254 Pot fi formulate principii fundamentale abstracte,
care să obțină un consens larg printre pedagogi, însă cel mai
important este ca acestea să își găsească împlinirea la nivel concret,
orientând activitățile educative cotidiene.

3. Organizarea activităților
Peter Petersen proclama falimentul clasei de tip comeinian, care
grupează un număr oarecare de elevi de aproximativ aceeași vârstă
și dispunând de capacități asemănătoare, propunând în locul ei o
altă formă de organizare școlară, și anume gruparea elevilor din
diferiți ani școlari, astfel încât „cele mai diferite talente să fie
strânse laolaltă“255. Școala este o școală a comunității. Petersen
distingea între societate și comunitate: societatea era privită ca o
„asociație de luptă“ pentru satisfacerea unor nevoi practice, în timp
ce comunitatea era considerată ca având un conținut spiritual și un
dinamism liber al structurilor interne.256 De aceea, el a preferat o
școală a comunității, și nu o școală a societății, iar grupul ca
subunitate a comunității a fost preferat clasei. El a desființat
sistemul claselor organizate pe ani de studiu, considerându-l forțat
și ineficient pentru mulți elevi, principalul motiv fiind acela că nu
respectă ritmul de dezvoltare al fiecărui copil.
Învățarea, colaborarea, progresul individual liber al elevilor fac
să se nască în ei dorința unei vieți de grup, bogată și variată în
posibilități de dezvoltare. În locul vechilor clase, Planul Jena
organizează elevii de vârste diferite în grupuri mari, unind câte trei
ani școlari. O astfel de grupare ar fi cea mai bună comunitate de
viață pentru elevi deoarece „viața în comun a elevilor foarte diferit
dezvoltați ridică nivelul general de formare și energia formativă în
comunitate și încurajează în același timp ajutorarea reciprocă în
forma cea mai naturală“257. În România, dar și în alte țări,
reglementările legale nu permit organizarea în grupuri care să
unească câte trei ani școlari pentru toate activitățile, ci doar pentru
o parte a lor. Despre importanța unei astfel de organizări, Petersen
scria: „Numai în măsura în care formăm în școlile noastre astfel de
grupuri și ocrotim în ele posibilitatea de a se naște adevărata
comunitate în mod liber pătrundem și în școală, în adevărata
educație, sau, mai modest zis, ne apropiem de ea.“258 Dacă dorim să
trecem dincolo de clasă, dacă dorim ceva mai mult decât un simplu
grup social, atunci trebuie să organizăm grupurile de elevi în așa fel
încât să fie posibilă acțiunea de la individ la individ și, prin aceasta,
formarea adevăratei comunități. Raporturile umane dintre indivizi
sunt reglementate prin recunoașterea acelorași drepturi pentru toți,
prin grija pentru profunzimea sufletească, prin raporturi
interpersonale sincere, prin discuții și rezolvarea problemelor de
către comunitate.
Relația comunitate-educație fusese abordată și de Paul Natorp,
care susținea că educația, în afară de cazul autoeducației, se
produce pe de-a întregul în comunitate și, chiar mai mult, prin chiar
esența ei se sprijină pe comunitate, cel puțin pe comunitatea
formată din educat și educator. În ultimă instanță, omul îi
datorează totul societății. Problemele educației trebuie tratate
științific în legătură cu chestiunile sociale. Altfel spus, știința despre
educație trebuie să se întemeieze pe știința despre viața socială.
Conceperea educației în manieră individualistă este o abstracțiune
cu valoare limitată, prin urmare trebuie să fie depășită. Pedagogia
socială afirmă necesitatea recunoașterii principiale că educația
individului este condiționată social, tot așa cum o plăsmuire
omenească a vieții sociale este fundamental condiționată de o
educație adecvată a ei, a indivizilor care trebuie să ia parte la
această viață.
Pentru a explica dimensiunea socială a procesului de educație,
Paul Natorp invocase fenomenul potrivit căruia individului îi
devine ceva clar în măsura în care se poate plasa în perspectiva
celuilalt, adică o poate prelua. Prin mijlocirea mediului în care
trăiește, copilului îi este accesibil întregul trecut al umanității.
Conștiința umană este condiționată de societate. Conștiința de sine a
individului se dezvoltă doar prin acțiunea reciprocă, prin
raporturile stabilite cu comunitatea. Nu poate exista conștiință de
sine fără relația pozitivă cu o altă conștiință de sine. Pornind de la
astfel de considerații, Paul Natorp explica ce înțelegea el prin
noțiunea de „pedagogie socială“: „Conceptul de pedagogie socială
înseamnă deci recunoașterea principială a faptului că atât educația
individului este condiționată social în orice direcție esențială, cât și,
pe de altă parte, faptul că o formare umană a vieții sociale este
condiționată în mod fundamental printr-o educație adecvată a
individului, de care el trebuie să aibă parte.“259 Așadar, comunitatea
permite dezvoltarea individualității omului; dacă l-am scoate din
raportul cu comunitatea, individualitatea lui ar avea de suferit.
Organizarea și gruparea elevilor în școala experimentală de la
Jena s-a realizat în funcție de distincția pe care o făcea Peter
Petersen între societate și comunitate.260 Societatea era privită ca o
asociație de luptă pentru dobândirea puterii, având ca scop
supraviețuirea, individul nefiind altceva decât un mijloc pentru
atingerea scopului. Însă Petersen aspira la o societate bazată pe
umanism, având ca obiectiv principal grija pentru om. El o vedea ca
pe o comunitate deschisă, în care oamenii se grupează liber
conform unor obiective stabilite de ei înșiși. În școala tradițională,
copiii dintr-o clasă sunt educați simultan. Ritmul de lucru nu este
diferențiat, intervalele de timp acordate pentru realizarea
sarcinilor fiind identice pentru toți elevii. Materia și mijloacele
didactice sunt aceleași pentru toți elevii din clasă și stabilite în
funcție de vârsta lor. Petersen a implementat un alt model de
organizare și grupare a elevilor, și anume în mai multe tipuri de
grupuri, predominante fiind grupurile eterogene de vârstă.
Unul dintre principiile pedagogice de bază în Planul Jena este
gruparea, adică petrecerea de către copii a majorității timpului în
grupuri eterogene de vârstă, după modelul familial.261 În școlile care
îl aplică predomină gruparea eterogenă a copiilor în ceea ce
privește vârsta și nivelul de dezvoltare. Așadar, în loc de clase avem
grupuri: „Cu siguranță, trebuie să declarăm că cel mai bun lucru
este amestecul elevilor din diferiți ani școlari, (…) precum și de
toate clasele sociale și capacitățile.“262 Diferențele de vârstă dintre
copii nu pot depăși trei ani și sunt valorificate pentru a sprijini
dezvoltarea fiecăruia. Grupurile se caracterizează prin dinamismul
liber al mișcării copiilor și prezintă o serie de avantaje: respectarea
individualității copilului, respectarea ritmului de lucru al fiecăruia,
motivație internă puternică, optimizarea raporturilor
interpersonale și valorificarea acestora în sens formativ,
respectarea nevoilor individuale de dezvoltare.
Ca forme de lucru sunt practicate activitățile în grupuri de bază
(grupuri de vârstă eterogenă), grupuri de nivel, grupuri de masă,
grupuri de lucru, grupuri opționale. Peter Petersen definea grupul
de bază ca fiind „o formă socială care, sub conducerea unui
educator adult, după un plan bine stabilit, se știe și se vrea mijloc al
comunității spirituale“263. Uniți într-un astfel de grup, copiii nu sunt
constrânși în niciun fel de către cadrele didactice la un progres
comun, ci lucrează din îndemn propriu, spontan și independent. Ei
se unesc pentru rezolvarea unei sarcini pe baza prieteniilor,
înclinațiilor personale, dar și pe baza intereselor comune sau
pentru că au fost strânși la un loc de un lider, care i-a făcut atenți
asupra caracterului comun al muncii lor, iar ei au recunoscut
avantajul muncii în comun. Gruparea elevilor pe bază de
constrângere nu este admisă, fiind lipsită de valoare formativă.
Școlile organizate după Planul Jena cuprind copii cu vârsta între
6 și 16 ani. Anii de studiu sunt determinați de materia de
învățământ, corelată cu vârsta copiilor. Promovarea dintr-un grup
de bază în următorul se realizează în funcție de gradul de
maturitate al copilului. În urma experimentelor realizate un timp
îndelungat la Jena, Peter Petersen a ajuns la concluzia că formarea
grupurilor de bază ar trebui să se facă în felul următor:
1) Grupul inferior, care strânge la un loc copiii anilor școlari 1-3
(cu vârsta de la 6 la 9 ani);
2) Grupul mijlociu, care îi cuprinde pe elevii anilor școlari 4-6
(de la 9 la 12 ani);
3) Grupul superior, constituit din elevi ai anilor școlari 6-7, până
la 8 (de la 12 la 14 ani);
4) Grupul tineretului, alcătuit din elevii din anii școlari 8-9, până
la 10 (vârsta de la 14 la 16 ani).
Ulterior s-a mai adăugat un grup, acela al copiilor de vârstă
preșcolară.
Grupurile de bază sunt organizate pentru a se stimula învățarea
de la ceilalți, cât și grija pentru colegii din grup. Aici se realizează
activitățile formative generale, orientarea în mediul înconjurător
etc. Grupurile eterogene de vârstă nu înseamnă în mod necesar
grupuri de bază. Se poate vorbi despre existența grupului de bază
doar atunci când diferențele de vârstă dintre copii sunt valorificate
din punct de vedere pedagogic. Grupul funcționează ca factor
formativ, iar eterogenitatea acestuia favorizează procesul
educațional. Numărul elevilor din diferite grupuri trebuie să fie de
aproximativ 40 în grupul inferior și mijlociu și de 30-35 în cel
superior. Cadrul didactic îndrumă grupul pe o perioadă de câțiva
ani, având în acest fel posibilitatea să-i cunoască mai bine pe elevi.
În funcție de ritmul propriu de dezvoltare, copiii zăbovesc mai mult
sau mai puțin în grupurile respective. De regulă, în fiecare an câte o
treime din fiecare grup se schimbă: unii părăsesc grupul în urma
promovării, iar alții noi i se alătură grupului respectiv.
Peter Petersen a identificat zece avantaje ale grupurilor
eterogene de vârstă ca grupuri de bază:
1) Deosebirile de vârstă sunt, în aceleași timp, deosebiri
potențate de cultură, fără ca prin acestea tensiunile
interindividuale să devină prea mari. Aceasta înseamnă o mai
bogată stimulare și încurajare spirituală și general umană
pentru întregul grup.
2) Cei trei ani școlari cuprinși într-un grup se află unul față de
celălalt în raport de învățăcel, calfă, maestru.
3) Copiii dotați și conducătorii din grup vor trebui să se
subordoneze de trei ori în cadrul unui grup și să se întreacă cu
cei mai dotați decât ei, în acest fel diminuându-se
probabilitatea ca ei să devină orgolioși, trufași.
4) Prin schimbul anual al unei treimi dintre elevi se păstrează
echilibrul și armonia grupului.
5) Profesorul și elevii sunt stimulați în fiecare an prin venirea
unor colegi noi. Schimbarea aduce prospețime în grup.
6) Grupul inferior are întotdeauna doar o treime de începători,
ceea ce ușurează foarte mult munca profesorului.
7) Introducerea nou-veniților în viața școlară se realizează
treptat, ceea ce constituie o formă de tranziție mai ușoară de la
învățământul preșcolar la acela școlar.
8) Profesorul trebuie să-și schimbe atitudinea, să devină mai
liber în concepții și atitudini. În cadrul grupului, el devine
unul printre alții, un pedagog, un îndrumător pentru elevii săi.
9) Numărul mare de elevi dintr-un grup nu îngreunează, ci
facilitează desfășurarea procesului de învățământ și formarea
socială.
10) Grupul asigură realizarea ideii de educație pentru viață, de
organizare a școlii în așa fel încât să devină o școală a vieții.264
Prin organizarea elevilor în alte tipuri de grupuri este posibil
schimbul de experiență, atât între ei, cât și între profesori, ceea ce
favorizează consolidarea legăturilor dintre membrii comunității
educaționale. În grupurile de nivel copiii sunt antrenați în activități
cu un grad de solicitare asemănător pentru toți. Aici are loc ceea ce
numim, în mod tradițional, instrucție. Aceste grupuri se
organizează pentru desfășurarea cursurilor de nivel. Criteriul
vârstei se leagă de acela al capacității de înțelegere a materiei.
Desigur, există și excepții. Copiii supradotați sau cu performanțe
foarte bune în anumite domenii pot intra într-un grup de nivel care
să corespundă nivelului lor de dezvoltare, chiar dacă ceilalți colegi
sunt de vârstă mai mare. Pe de altă parte, copiii care au dificultăți
de învățare pot intra în grupul de nivel potrivit pentru ei, chiar
dacă acela este constituit din copii de vârstă mai mică.
Organizarea grupurilor de nivel se recomandă începând cu
vârsta de 5 ani, iar numărul copiilor este foarte variat, fiind stabilit
de către cadrul didactic în funcție de condițiile concrete de lucru.
Acestea respectă criteriul vârstei și al dezvoltării generale a
copiilor. În actualele școli care funcționează după Planul Jena se
practică două modalități de organizare a grupurilor de nivel:
1) Cadrul didactic al grupului de bază organizează grupuri de
nivel numai în propriul grup de bază.
2) Mai multe grupuri de bază colaborează pentru organizarea
grupurilor de nivel, în funcție de numărul cadrelor didactice
disponibile pentru grupurile de bază.265
Existența cursurilor de nivel exclude repetenția. Fiecare copil
are posibilitatea de a învăța și de a se dezvolta în ritm propriu. Dacă
grupul de nivel nu oferă suficient sprijin pentru aceasta, atunci se
poate individualiza și mai mult instruirea prin sprijinirea oricărui
copil care are nevoie de profesor în timpul activităților din perioada
compactă.
Grupurile de masă sunt formate spontan de către copii în jurul
unei mese, în funcție de afinitățile și interesele comune. Spontană
este și crearea situațiilor de învățare, de colaborare și sprijinire
reciprocă. Aceste grupuri sunt cele mai dinamice deoarece își
schimbă des componența. Numărul optim al membrilor este de 3-5,
maximum 6 elevi. Membrii grupului de masă au libertatea de a
realiza ceea ce au stabilit anterior de comun acord, atât timp cât
prin ceea ce fac nu îi deranjează pe ceilalți, nu perturbă armonia
celorlalte grupuri sau a comunității școlare. Rolul profesorului este
de a iniția și dezvolta relațiile dintre copii (interrelaționarea prin
sistemul de tutoriat), de a asigura pentru fiecare copil suficiente
oportunități de a lucra independent, de a veghea la respectarea
regulilor etc.
În grupul de lucru se reunesc copii de vârste diferite (2-6 elevi),
asumându-și în comun tema de lucru. Cadrul didactic poate
interveni cu sugestii referitor la numărul și componența grupului,
mai ales atunci când pentru abordarea unei teme nu s-au angajat
suficienți elevi. De obicei, în astfel de grupuri se abordează global,
interdisciplinar sau transdisciplinar, proiecte cu privire la
orientarea în mediul înconjurător.
În clasele organizate conform Planului Jena elevii au
posibilitatea de a opta, pe o perioadă determinată de timp, pentru
anumite activități pe care le aleg în funcție de interesele proprii și
de oferta existentă și la care au apoi obligația să participe. De
exemplu, ei pot opta pentru cursuri opționale de limbi străine,
teatru, dans etc. În acest fel se constituie grupurile opționale, care
pot fi heteronome din punctul de vedere al vârstei și al nivelului de
dezvoltare, dar stabile sub aspectul componenței.
Fiecare modalitate de grupare a copiilor se subordonează
anumitor obiective educaționale. În cadrul grupurilor se alternează
și se completează activitatea individuală independentă cu aceea
îndrumată și organizată de către cadrul didactic. Activitatea elevilor
în diferite grupuri ușurează și munca profesorului, acesta devenind
un îndrumător pentru elevii săi. O bună parte din activitatea
educativă este preluată de către grup, ceea ce favorizează
socializarea și umanizarea. În diferitele grupuri, elevii sunt pe rând
conducători și îndrumați, în funcție de aptitudinile proprii. Cei
dotați îi sprijină pe cei mai puțin dotați, cei mai mari pe cei mai
mici, creându-se în acest fel un profil moral armonios al copilului,
mult mai eficient decât în școala tradițională.
Sala de clasă este lăsată la discreția elevilor, ceea ce nu
înseamnă că aceștia o folosesc după bunul plac. Libertatea lor este
limitată de „legea grupului“: în clasă se poate petrece numai ceea ce
vor toți la un loc, ceea ce le asigură tuturor viața în comun și munca
școlară în ordine și armonie. Altfel spus, limitele libertății sunt:
drepturile și datoriile egale ale tuturor colegilor, obligațiile care
necesită respectul și ajutorul reciproc, limita impusă de anumite
mijloace de lucru.266 Copiii pot să se pronunțe în egală măsură
asupra problemelor de interes comun și pot să ia decizii, însă
trebuie să se supună și deciziilor grupului.

4. Planul ritmic de activități


O caracteristică distinctivă a alternativei educaționale Planul
Jena constă în faptul că se bazează pe planul ritmic de activitate,
îndeosebi datorită organizării copiilor în grupuri eterogene din
punctul de vedere al vârstei. Astfel, există ritmurile zilei, al
săptămânii, al semestrului și al anului școlar. Orarul tradițional este
înlocuit cu planul ritmic de activitate, care ține seama de ritmul de
lucru individual și de programul grupurilor, alternând cele patru
tipuri de activități fundamentale: conversația, jocul, lucrul și
serbarea. În acest fel se favorizează apariția situațiilor pedagogice,
depășirea formalismului, focalizarea pe relații interumane și pe
activități specifice.267 Pentru o zi obișnuită de școală, Planul Jena
propune: introducerea cercului de scris (moment fix al zilei în care
se dezvoltă o anumită temă din viața cotidiană), cursul de inițiere
(în care se urmărește transmiterea de cunoștințe și formarea de
deprinderi, adică momentul de predare), perioada compactă (lucrul
pe fișe), introducerea cercului închis (în care se propune tema
săptămânală).
Planul ritmic de activitate pentru o săptămână cuprinde
planificarea tipurilor de activități pe care elevii le vor desfășura în
acest timp: diferitele tipuri de cursuri, lucrul în grupuri, cercurile
de diverse tipuri, jocurile și serbările. El trebuie să imprime o
ordonare ritmată și echilibrată a activităților de bază, a activităților
liber alese și a acelora destinate obținerii feedbackului și evaluării.
După scurta serbare de luni dimineața, care îi unește pe elevi într-o
activitate comună plăcută, toate grupurile se adună pentru o
meditație asupra temei săptămânii. La sfârșitul săptămânii, după ce
se face ordine în clasă, elevii realizează o retrospectivă a zilelor
trecute, apreciind global rezultatele, aplanând neînțelegerile și
înlăturând eventualele motive de conflict.
Pe parcursul unei săptămâni, copiii au de realizat independent,
în perioada compactă, un ansamblu de cerințe minimale, și anume
activitățile, cercurile, jocurile prezentate în cadrul activităților de
bază.268 Profesorul îi observă pe copiii și intervine atunci când este
solicitat sau când consideră că este necesar. În plus, există o serie de
activități facultative, pe care le pot realiza copiii cu un ritm mai
rapid, aceia cu înclinații deosebite către un anumit domeniu sau
pur și simplu aceia interesați. Se urmărește în acest fel
autodepășirea și obținerea unor performanțe conforme cu natura
proprie a fiecăruia. Este important să se țină seama de interesele și
de aptitudinile fiecărui copil, de ritmul și de nivelul său individual
de dezvoltare. Respectându-se particularitățile de vârstă ale
copiilor, se pune accentul pe contactul direct cu natura, cu lumea
înconjurătoare în general, deoarece experiența personală este
esențială în învățare.

5. Aspecte metodologice
Peter Petersen a pledat pentru învățarea naturală, pornind de la
realitatea particulară, de la concret către generalizare și
abstractizare. În situații concrete, copilul este solicitat, stimulat,
motivat să își extindă cunoașterea și experiențele, să își exerseze
deprinderile. El își sporește cunoașterea prin valorificarea
experiențelor anterioare în soluționarea noilor situații-problemă.
Uneori este nevoie de recrearea situațiilor de învățare în grup, ele
numindu-se în acest caz „situații pedagogice“. Peter Petersen
distingea patru metode de dobândire a valorilor culturii, care
reprezintă în același timp forme de bază ale interacțiunii umane,
denumite și activități de bază: conversația, jocul, lucrul și serbarea.
Cea mai importantă dintre cele patru activități de bază este
conversația deoarece joacă un rol esențial în dezvoltarea umană.
Prin intermediul său se realizează în mod esențial comunicarea,
care stă la baza celorlalte tipuri de activități, dar și la baza relațiilor
interpersonale și a socializării individului. Ca o consecință a acestor
considerente, Peter Petersen propunea ca model educațional o
„școală a comunicării“, în care toți sunt îndreptățiți în mod egal să
vorbească și să asculte. Într-o astfel de școală nu există o
subordonare față de știința adultului, ci doar față de elementele
obiective ale cunoașterii. Din punct de vedere formal, grupul este
acela care reglementează modul de desfășurare a conversației, într-
un mod democratic. Membrii lui îl pot desemna pe acela care
urmează să ia cuvântul, pot interveni pentru respectarea regulilor
stabilite în comun sau pentru corectarea greșelilor. Cercul este
forma în care se realizează de cele mai multe ori conversația (cercul
de lectură, de observație, de evaluare etc.), la care participă toți
elevii din grupul de bază. Așezarea în cerc oglindește cel mai bine
relația de egalitate dintre elevi și dintre elevi și profesor. Toți sunt
la fel de importanți, egali în drepturi și în îndatoriri.
În cadrul activităților de conversație, de dialog liber și
dezbatere pe o anumită temă sau în legătură cu un subiect
controversat, este posibil schimbul reciproc, organizat și constructiv
de informații, impresii, aprecieri, sentimente etc. Schimburile
verbale dintre elevi se angajează nu numai în plan intelectual, ci și
sub aspect socio-afectiv. Ei schimbă reciproc idei în intenția
identificării unei soluții, exprimându-și totodată sentimentele,
emoțiile, trăirile, atitudinile. Discuțiile colective le oferă elevilor
prilejul de a-și dezvolta unele capacități de bază, cum ar fi:
capacitatea de a dezbate public o problemă, capacitatea de
negociere și rezolvare a conflictelor, capacitatea de a aprecia și
valoriza perspective diferite de gândire și acțiune, capacitatea de a
reflecta critic asupra prejudecăților și stereotipiilor proprii sau ale
altora.
Personalitatea individului se formează în câmpul comunicării
interpersonale. Cu cât acesta se lărgește, cu atât sporesc șansele de
împlinire a personalității sale. Conversațiile în grup, ca modalități
de angajare a comunicării interpersonale, solicită gândirea, efortul
de analiză și sinteză, de interpretare, simțul critic și
discernământul, anticiparea răspunsurilor, explorarea
alternativelor, imaginația și creativitatea. Schimbul de mesaje
stimulează activitatea intelectuală și îmbogățește bagajul de
cunoștințe al elevilor participanți, care au ocazia să învețe unul de
la celălalt, nu numai de la profesor.
Exercițiul comunicării are implicații profunde în sfera
personalității individului, contribuind la dezvoltarea structurilor
cognitive, a atitudinilor dezirabile și a abilităților de exprimare
necesare participării la viața socială. Conversația reprezintă pentru
elev un prilej de a problematiza, interoga și cerceta împreună cu
ceilalți. Elevul va învăța, pe această cale, să-și exprime opiniile, să
gândească și să se comporte democratic, să accepte diversitatea de
idei, să fie înțelegător și tolerant, să-i respecte pe ceilalți.
Comunicarea cu ceilalți îl va ajuta să descopere valori pe baza
cărora își va fixa o linie personală de conduită, în acord cu ceea ce
simte, gândește, dorește, dar și să elaboreze un sistem de
reprezentări, idei și concepții care să-l conducă treptat spre
configurarea unui model de viață.
În cadrul jocului, copiii se raportează la anumite realități și
învață, satisfăcându-și nevoile cognitive, afective și relaționale. Ei se
pot juca individual, dar și în grup, având posibilitatea de a fi
solidari, de a se completa sau compara. Îndeosebi în grupul inferior,
jocul este folosit ca formă de învățare și recapitulare.
Jocurile pot contribui la realizarea unor obiective educaționale
variate și complexe. Prin intermediul lor se consolidează, se
sintetizează și se îmbogățesc cunoștințele copiilor, care pot fi
valorificate ulterior în contexte noi, inedite. Însă nu numai
dezvoltarea intelectuală a copilului este urmărită prin aceste
activități, ci și aceea psiho-motrică, volitivă sau a unor trăsături de
caracter, precum tenacitatea, perseverența, încrederea în sine etc.
În școlile care funcționează după Planul Jena a lucra este o
activitate de bază, cu valențe intelectuale, fizice, de cercetare sau de
exersare, realizată individual sau în grup. În cadrul acestei activități
de bază, Peter Petersen distinge între lucrul în grupuri și cursuri.
Tipurile de cursuri practicate sunt: introductive, de inițiere, de
nivel, de specialitate, opționale și de fixare. Lucrul în grupuri se
realizează îndeosebi în perioada compactă. Copiii lucrează
independent, în grupuri sau individual, timp de o oră și jumătate
sau două ore pe zi, abordând teme din diferite domenii:
matematică, științe, limba maternă etc., exersând, pregătind
referate, sesiuni de lectură sau serbări.
O activitate de bază în alternativa Planul Jena este și serbarea, o
activitate cu un puternic caracter social, toți cei implicați – copii,
părinți, cadre didactice, invitați – având ocazia de a se manifesta în
colectivitate. Serbările marchează începutul și sfârșitul de
săptămână, aniversările, sosirea sau plecarea unui copil din școală
sau din grupul de bază, sărbătorile religioase sau naționale, alte
evenimente importante din viața individuală, a școlii sau a
comunității. Atunci când se organizează o serbare nu se urmărește
atât caracterul festivist al momentului, ci mai ales bucuria copilului
de a se simți și manifesta ca membru al comunității, participând
alături de ceilalți copii și de adulți la viața acesteia.269 Succesul și
adevărata contribuție formativă a serbărilor nu se obțin prin fast și
abundență de efecte exterioare, ci prin sentimentul măsurii
artistice și pedagogice, prin conținut și organizare.
Argumentele în sprijinul considerării serbării ca activitate de
bază nu se rezumă la invocarea caracterului său social, cu tot ceea
ce semnifică acesta. Prin intermediul serbărilor se urmărește în
primul rând ca fiecare elev să își întărească conștiința apartenenței
la comunitatea educațională. Organizarea unor astfel de activități
este și un bun prilej pentru elevi să își exprime sentimentele și
diversele trăsături de personalitate, să își selecteze și promoveze
valorile, să își dezvolte abilitățile sociale și comunicaționale, să își
rafineze formele de exprimare artistică, să perceapă corect timpul
și ritmicitatea, să își dezvolte imaginația și creativitatea prin
simboluri, povestiri, jocuri, să își îmbogățească viziunea despre
viață prin ritualuri sau tradiții, să își dezvolte capacitatea de a lua
responsabil decizii și să își autoevalueze ritmic activitatea.
Pregătirea programului serbării de către copii contribuie la
conturarea și consolidarea unor calități morale, precum
perseverența, tenacitatea, stăpânirea de sine, spiritul de
independență.
La serbările școlare organizate cu clasa nu trebuie abordate
numai capodopere, ci piese în care pot fi antrenați toți elevii clasei,
după capacitățile și talentul fiecăruia. Chiar și cel mai slab elev sau
acela care pare indiferent va dori, în adâncul sufletului său, să
participe la serbare. Dacă este lăsat deoparte, ignorat, un astfel de
elev se poate simți frustrat de un drept al său, de dreptul de a fi
egalul colegului, care este copil ca și el. Numai că trebuie să i se
explice, fără a-l jigni, de ce un copil poate fi protagonist al serbării,
iar alții pot obține doar roluri secundare.

6. Evaluarea elevilor
În școlile care funcționează după Planul Jena, așa cum a fost el
conceput de către Peter Petersen, niciun copil nu rămâne repetent,
toți putând trece în grupul proxim după ce a activat timp de 3 ani
într-un grup. Pot trece într-un grup proxim chiar mai repede decât
termenul normal, hotărâtoare în acest sens fiind maturitatea
generală și capacitatea lor de a se integra și impune acolo. Pe de altă
parte, aceia care primesc recomandarea din partea cadrelor
didactice de a se muta în alt grup pot să refuze trecerea, fără a-și
pierde dreptul de a face pasul mai departe oricând pe parcursul
anului școlar. Dimpotrivă, un copil care, contrar părerii cadrelor
didactice, se crede apt pentru trecere poate obține dreptul de
frecventare a grupului proxim, însă în mod revocabil. Toate aceste
mișcări nu trebuie privite în înțelesul școlii tradiționale, ca o
promovare, nici rămânerea în grup ca o repetenție.270 Trebuie să se
renunțe la orice progres silit uniform al elevilor. Ei trebuie să își
însușească cele mai bune metode de învățare pentru munca
individuală și de grup, căci numai așa este posibil progresul
individual, ca și acela comun, în grupuri de bază formate liber în
jurul meselor din sala de clasă.
Planul Jena a înlăturat și sistemul tradițional de notare a
rezultatelor la învățătură, considerându-se că acesta nu vine în
sprijinul elevilor, al cadrelor didactice și al părinților. Pe parcursul
anului, fiecare elev este observat și evaluat, iar constatările se
înregistrează. Se realizează evaluări ale comportamentelor și
realizărilor elevului, pe cât posibil din perspectiva istoriei
individuale de dezvoltare a acestuia și după discuții prealabile cu el.
Evaluarea este un proces continuu și se concretizează în principal
prin rapoarte periodice. Foarte importantă este autoaprecierea și
aprecierea grupului.
Cadrul didactic și elevii realizează periodic retrospective
pedagogice, în care se analizează activitățile desfășurate și
rezultatele obținute. Elevii nu primesc note. La sfârșitul anului
fiecăruia i se face o caracterizare, care ulterior se va transpune în
catalog prin intermediul notelor (calificativelor). De asemenea,
cadrul didactic trebuie să elaboreze și o dare de seamă cu privire la
fiecare copil. Peter Petersen distingea între darea de seamă
obiectivă și darea de seamă subiectivă.271 Pentru caracterizarea
obiectivă, toți profesorii care au lucrat cu copilul își înregistrează
observațiile și aprecierile asupra acestuia și le pun la dispoziția
părinților. Darea de seamă obiectivă trebuie să servească la
cunoașterea individualității copilului, a talentelor și tendințelor
sale, pentru ca pe baza acesteia să se poată organiza cea mai bună
muncă educativă, la școală și acasă. Pe baza dării de seamă
obiective, fiecare profesor elaborează darea de seamă subiectivă,
care se înmânează copilului și părinților. Este de datoria
profesorului să îi spună copilului numai ceea ce este bun pentru el,
ceea ce poate exercita o influență educativă asupra lui. Așadar,
unele constatări nu vor fi enunțate deloc, altele vor fi emise cu
indulgență, iar altele vor fi accentuate.
Repetenția este aproape exclusă, copiii trecând de la un nivel la
altul, de la un grup la altul în funcție de gradul lor de maturitate.
Astfel se evită stresul, teama în fața examinărilor, lupta pentru note.
În funcție de sistemul de învățământ și de reglementările legale
proprii, există școli care funcționează în alternativa educațională
Planul Jena în care acest sistem de evaluare este dublat de acela
tradițional.

7. Amenajarea spațiului educațional


Dincolo de eforturile constante de modernizare, amenajarea
sălilor de clasă a rămas una specifică școlii de altădată, o
„construcție vagon“, cu consecințe nu tocmai favorabile în plan
educativ: „Designul școlii, în prea numeroase instituții acum, în
mileniul III, consună mai curând cu trecutul, cu ceea ce ne amintim
din evocările bunicilor și străbunicilor, prea puțin – uneori deloc –
cu proiectul de viitor. (…) De regulă, elevii sunt așezați în clasicul
«șir indian», unul în spatele celuilalt. Cultura diseminată de acest
spațiu școlar este teama de a comunica, conformismul, sufocarea
personalității, frustrarea la limita sau peste limita rezistenței
copilului, aflat în câmpul psihologic al numeroșilor stimuli mai
puternici decât aceia programați de școală.“272 Chiar dacă o astfel de
amenajare a claselor a fost criticată de numeroase ori de-a lungul
timpului, căutându-se mereu soluții novatoare, ea continuă să
domine spațiul școlar, de la clasele primare și până la acelea de
liceu.
În cadrul experimentului organizat de Peter Petersen la Jena,
amenajarea spațiului a jucat un rol deosebit de important. Sala de
clasă nu mai era amenajată rigid, cu băncile așezate într-o poziție
fixă, cu catedra dominând prin însăși poziția ei, ci a devenit o
„încăpere școlară“. Băncile au fost înlocuite cu mese ușoare și
mobile, care se puteau așeza în funcție de tipul activităților, de
interesele copiilor sau ale profesorului. Dacă vremea o permitea,
mesele erau transportate în grădină, iar activitățile se realizau
acolo. Toți pereții erau acoperiți cu table de scris, dintre care una
era rezervată pentru profesor. În plus, existau multe obiecte aduse
și întreținute de copii: materiale naturale, acvarii, ghivece cu flori
etc. Și astăzi se păstrează, în bună măsură, această ergonomie
școlară în instituțiile de învățământ care au adoptat Planul Jena. În
afara clasei sunt amenajate și alte spații educaționale: săli pentru
gimnastică, pentru festivități (îndeosebi pentru serbări), pentru
activități ale comunității școlare (expoziții, spectacole, întâlniri etc.),
ateliere de lucru manual și de pictură, sală de muzică, bibliotecă și
spațiu de lectură, laboratoare etc. Fiecare spațiu din școală este
privit ca spațiu educațional, în care copiii sunt stimulați să se
dezvolte individual, în care pot să cunoască valori culturale și sunt
pregătiți pentru integrarea socială și viața în comunitate. Școala
reprezintă un spațiu axiologic prin excelență, un câmp de
experimente, de negociere, de evaluare, de validare valorică.
Climatul școlar favorabil asigură succesul sau cel puțin mărește
șansele de obținere a succesului școlar.
În mod obișnuit, copiii contribuie tot timpul la amenajarea și
întreținerea spațiului educațional, de exemplu prin decorarea sălii
de clasă în care va avea loc serbarea de la sfârșitul fiecărei
săptămâni. Sala de clasă trebuie să le asigure copiilor o atmosferă
plăcută, un mediu care să răspundă nevoilor acestora, care să le
mențină trează curiozitatea, să le stimuleaze atitudini pozitive față
de activitate.273 Clasa este un mediu dinamic, în permanentă
schimbare, cuprinzând materiale care corespund interesului
individual al copilului și stadiilor de dezvoltare în care se află.
Amenajarea sălii de clasă va fi realizată în așa fel încât să îi
încurajeze pe copii să opteze în cunoștință de cauză cu privire la
activitățile pe care le vor desfășura, să aibă inițiative, să exploreze,
să creeze, căci, așa cum am văzut, Planul Jena se bazează pe
convingerea că dezvoltarea optimă a copiilor este asigurată prin
implicarea lor directă în procesul educațional. Un asemenea mediu
este oferit de sălile de clasă organizate pe centre de interes și de
activitate, conținând materiale diverse, pe care copiii le vor explora
și cu care se vor juca.
În amenajarea sălilor de clasă, cadrele didactice caută să
asigure spațiul necesar atât pentru activitățile derulate în grupul de
bază, cât și pentru acelea derulate în grupuri mai mici sau pentru
activitățile individuale. De exemplu, sălile de grupă dintr-o
grădiniță organizată conform Planului Jena sunt împărțite în
colțuri, care variază în funcție de vârsta, nivelul, interesele și
nevoile copiilor, de spațiul și resursele disponibile.274 Trecerea
succesivă a copiilor în perioada compactă prin aceste spații îi ajută
să se confrunte cu realități ale vieții cotidiene, să aplice cunoștințe
dobândite, să învețe prin crearea situațiilor pedagogice. O astfel de
sală poate cuprinde unele dintre următoarele centre de activitate:
Colțul construcțiilor, Colțul jocurilor de rol, Colțul jocurilor de masă,
Colțul de tâmplărie, Colțul de lectură și ascultare, Colțul de muzică,
dans și mișcare, Colțul expoziției, Colțul de monitorizare a activității
copiilor, Colțul cu materiale din natură și materiale reciclabile. La
copiii de vârstă școlară ponderea jocului se diminuează în raport cu
aceea a lucrului. Spațiul trebuie să reflecte preocupările școlarilor,
înlocuindu-se unele colțuri cu altele, precum: Colțul de dezvoltare a
limbii, Colțul de știință, Colțul de informatică. Spațiile pentru studiu
individual sau pentru activitățile în grupuri mici pot fi amenajate și
în afara sălilor de clasă. Și curtea școlii este privită ca un spațiu
educațional, de aceea ea trebuie să fie amenajată plăcut și
multifuncțional, să ofere confort și siguranță copiilor. Curtea este
un loc de joacă, un loc de întâlnire al copiilor și al celorlalți membri
ai comunității școlare, dar și un loc de studiu și de lucru.

8. Relația școlii cu părinții


În calitate de comunități școlare, grădinițele și școlile organizate
după Planul Jena se bazează pe o strânsă colaborare cu părinții,
deosebit de eficace din punct de vedere educativ. Părinții sunt
colaboratori apropiați ai școlii oricând și oriunde pot participa la
procesul educațional, atât în cadrul activităților curriculare, cât și în
cadrul activităților extracurriculare (excursii, vizite, vizionarea de
spectacole etc.). Peter Petersen considera că părinții trebuie să se
supună ideii de educație și de comunitate nu în virtutea unor
regulamente care le impun acest fapt, ci în virtutea unor principii
ale școlii, care reglementează întreaga muncă și întreaga viață.275
Astfel, pot fi organizate activități curriculare în care părinții
lucrează împreună cu copiii (activități în natură, artistico-plastice
sau de lucru manual: croitorie, tâmplărie, bucătărie etc.), precum și
activități în care lucrează efectiv la confecționarea materialelor
necesare desfășurării procesului educativ sau ajută la organizarea
unor evenimente.
Părinții sunt solicitați să-i susțină intens pe copii în eforturile lor
de a dobândi o bună educație. Ei sunt invitați să participe la cât mai
multe activități organizate de școală, să fie activi în comunitatea
școlară. Părinții pot fi atrași în activități de informare cu privire la
programul educativ (obiective, conținuturi, metode, mijloace
didactice) sau referitoare la situația copiilor (participarea la
activități, comportamente, rezultate ale evaluării, igienă,
alimentație), în activități de consiliere psiho-pedagogică, în discuții
și schimburi de idei, în alegerea opționalelor, în realizarea
activităților extracurriculare sau în acțiuni de amenajare a spațiului
școlar. Dezvoltarea parteneriatelor cu părinții solicită din partea
cadrului didactic implicare, pricepere, sensibilitate, flexibilitate,
încredere. Numai dovedind astfel de calități poate acesta să îi
întâmpine deschis pe părinți atunci când vin la școală, să îi
încurajeze, să le asculte îngrijorările, să le ofere îndrumări cu
privire la implicarea în activitățile instituției, să participe la luarea
deciziilor referitoare la educația copiilor.

Concluzii
Planul Jena se distinge prin abordarea inter- și transdisciplinară
a conținuturilor educaționale, prin promovarea centrării pe copil și
a individualizării în procesul educațional, prin practicarea curentă
a unor activități specifice, cum sunt proiectele și cercurile de
conversație, prin abordarea globală a unor teme care vin în
întâmpinarea nevoilor și intereselor copiilor, prin implicarea
frecventă a părinților în organizarea și desfășurarea unor activități
la nivelul comunității educaționale. În alternativa reprezentată de
Planului Jena sunt centrale concepte precum colaborarea,
întrajutorarea, altruismul, dialogul, libertatea reglementată
autonom, umanizarea și democratizarea realității școlare,
socializarea și spiritualizarea copilului în comunitatea de muncă și
de viață, gândirea creativă, activismul și participarea la luarea
deciziilor în comunitatea școlară.
Alternativa educațională Planul Jena pune accentul pe
implicarea copilului în activitate și pe învățarea integrată. Ea
îmbină ideea de individualizare în procesul educațional cu aceea de
colectivitate, pune accentul pe viața socială a elevului și
promovează metodologii novatoare, care corespund cerințelor
educaționale moderne. Activitățile de bază sunt acelea care definesc
ființa umană: conversația, jocul, lucrul, serbarea. Un rol important
în realizarea educației după Planul Jena îl au activitățile
extracurriculare, care sunt complementare celor obligatorii și au o
influență formativă semnificativă asupra elevilor. Ele valorifică
aptitudinile și pasiunile copiilor, antrenându-i în abordarea unor
teme care necesită inițiativă, responsabilitate, creativitate,
comunicare și relaționare.
În școală, profesorul este un conducător în înțelesul deplin al
cuvântului. Directivele sale, inclusiv acelea de conduită, sunt întru
totul necesare; atât experimentele realizate de Peter Petersen la
Jena, cât și experiențele acumulate de școlile organizate ulterior
după Planul Jena au arătat că elevii nu înțeleg „dreptul codificat“.
Elevii participă la managementul clasei, la organizarea activităților
și a experiențelor educaționale, la amenajarea spațiului, la
stabilirea regulilor. Totodată, profesorul valorifică în folosul
elevilor o strânsă relație de colaborare cu părinții. Un rol important
în formarea lor îl are și mediul educațional, care le poate stimula
curiozitatea, interesul de investigare, experimentare și cunoaștere,
inițiativa, gândirea critică, autonomia, comunicarea și relaționarea.
Pedagogia comunităților de muncă și de educație urmărește
dezvoltarea integrală a puterilor sufletești de care dispune copilul.
Totodată, ea imprimă o orientare cât mai practică învățământului și
aduce viața în școală printr-o strânsă legătură stabilită între
activitățile educative și nevoile mediului înconjurător. Într-o astfel
de abordare, profesorii sunt chemați să lege cunoștințele de
numeroasele aplicații în care pot fi utilizate, determinate inclusiv
de evenimente și împrejurări locale. Cunoștințele nu mai sunt
considerate un scop în sine, ci mijloace de dezvoltare a capacității
de adaptare socială a individului. Colaborarea în cadrul unor
unități sociale asemănătoare acelora din afara școlii este mult mai
benefică sub aspectul dezvoltării personale și integrării sociale
decât activitățile realizate individual.
Pedagogia comunităților de muncă și de educație se centrează
pe ideea că școala este însăși viața. Ea nu poate rămâne străină de
mediul social, mai mult, trebuie să oglindească realitățile din afară,
căci numai în acest fel copilul poate fi pregătit din punct de vedere
intelectual, moral și civic pentru viață. În consecință, este necesar
ca elevii să fie obișnuiți cu munca depusă în comun, în unități de
viață școlară (grupuri de lucru, echipe sportive, cooperativa școlară,
teatrul școlar, atelierul școlii etc.), asemănătoare unităților sociale
(atelier, asociații de tot felul, comunități locale etc.). Astfel
organizată, școala devine cu adevărat un mediu educativ: pe de o
parte, elevii beneficiază de ocazii pentru a-și descoperi și dezvolta
puterile native, pe de altă parte, li se formează și li se dezvoltă
deprinderi de viață socială.

Bibliografie
Axinte, Cătălina-Petronela, „Importanța serbării în alternativa educațională Planul Jena“,
în Horațiu Catalano (coord.), Dezvoltări teoretice și instituționale în alternativele
educaționale, Editura Nomina, Pitești, 2011, pp. 362-363.
Both, Kees, „Timp și calitate pentru elev… și pentru profesor“, în Revista de pedagogie, nr.
10-12, 2009, pp. 21-32.
Both, Kees, „Despre principiile de bază ale Planului Jena. Cum au luat ele ființă, ce
reprezintă și la ce pot fi utilizate?“, în Revista de pedagogie. Pedagogii alternative, nr. 1-
12, 2006, pp. 41-48.
Both, Kees, Vreugdenhil, Kees, „Carta școlii primare – principiile Planului Jena“, în Revista
de pedagogie. Pedagogii alternative, nr. 1-12, 2006, pp. 39-41.
Catalano, Horațiu (coord.), Dezvoltări teoretice și instituționale în alternativele educaționale,
Editura Nomina, Pitești, 2011.
Chelaru, Elena-Rodica, „Serbarea – formă specifică de activitate în alternativa Planul Jena“,
în Horațiu Catalano (coord.), Dezvoltări teoretice și instituționale în alternativele
educaționale, Editura Nomina, Pitești, 2011, pp. 363-366.
Chiș, Vasile, Provocările pedagogiei contemporane, Presa Universitară Clujeană, Cluj-
Napoca, 2002.
Cousinet, Roger, Educația nouă, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1978.
Cuciureanu, Monica (coord.), Punți de trecere între învățământul tradițional și cel bazat pe
modele pedagogice alternative în sistemul românesc de învățământ, Institutul de Științe
ale Educației, București, 2011.
Cuciureanu, Monica, „Planul Jena – o provocare peste decenii“, în Revista de pedagogie.
Pedagogii alternative, nr. 1-12, 2006, pp. 33-38.
Cuciureanu, Monica, „Peter Petersen și dimensiunea socială a educației“, în Buletin
științific. Universitatea din Pitești, nr. 2, 2004.
Cuciureanu, Monica, Educația altfel. Peter Petersen și modelul Planului Jena, Cartea
universitară, București, 2006.
Durkheim, Émile, Educație și sociologie, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1980.
Fefceac, Maria, „Impactul asupra părinților a introducerii alternativei Planul Jena în
grădiniță“, în Revista de pedagogie. Pedagogii alternative, nr. 1-12, 2006, pp. 53-55.
Felea, Gheorghe (coord.), Alternativele educaționale din România, Editura Triade, Cluj-
Napoca, 2003.
Gheban, Elena, „Amenajarea spațiului educațional în alternativa Plan Jena“, în Horațiu
Catalano (coord.), Dezvoltări teoretice și instituționale în alternativele educaționale,
Editura Nomina, Pitești, 2011.
Natorp, Paul, Sozialpaedagogik. Theorie der Willenserziehung auf der Grundlage der
Gemeinschaft, Fr. Frommanns Verlag, Sttutgart, 1904.
Petersen, Peter, O școală primară liberă și generală după Planul Jena, Cultura Românească,
București, 1940.
Planchard, Émile, Introducere în pedagogie, Editura Didactică și Pedagogică, București,
1976.
Popescu-Teiușan, Ilie, Pedagogia comunităților de muncă, Editura Ramuri, Craiova, 1940.

235
Peter Petersen (1884-1952) a fost urmașul herbartianului Wilhelm Rein la Catedra de
Pedagogie a Universității Jena, Germania. Aici a fost însărcinat cu conducerea Institutului
pedagogic și a Școlii primare de aplicație de pe lângă acesta, unde a fost concepută și
experimentată, începând cu anul 1924, alternativa educațională denumită „Planul Jena“,
prezentată de Peter Petersen în congresul de la Locarno al Ligii internaționale pentru
Noua Educație, din 1927. Vechea școală de aplicație a fost transformată într-una bazată
pe comunitatea de muncă și de viață a elevilor și profesorilor, acesta fiind, alături de
concepția pedagogică expusă în scrierile elaborate, încă un motiv pentru care Peter
Petersen este considerat unul dintre cei mai de seamă reprezentanți ai pedagogiei sociale
germane din prima jumătate a secolului XX.
236
Roger Cousinet, Educația nouă, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1978, p. 45.
237
Ilie Popescu-Teiușan, Pedagogia comunităților de muncă, Editura Ramuri, Craiova, 1940,
p. 135.
238
Kees Both, „Despre principiile de bază ale Planului Jena. Cum au luat ele ființă, ce
reprezintă și la ce pot fi utilizate?“, în Revista de pedagogie. Pedagogii alternative, nr. 1-12,
2006, p. 41.
239
Peter Petersen, Pädagogik, 1932, p. 46, apud Monica Cuciureanu, Educația altfel. Peter
Petersen și modelul Planului Jena, Cartea Universitară, București, 2006, p. 49.
240
Comunitatea spirituală despre care vorbește Peter Petersen trebuie înțeleasă inclusiv în
sens religios. Multor întrebări referitoare la sensul existenței omului el le-a dat un
răspuns conform cu convingerile sale religioase creștine.
241
Monica Cuciureanu, Educația altfel. Peter Petersen și modelul Planului Jena, Cartea
Universitară, București, 2006, p. 57.
242
Ibidem, p. 59.
243
Peter Petersen, O școală primară liberă și generală după Planul Jena, Editura „Cultura
Românească“, București, 1940, p. 18.
244
Émile Durkheim, Educație și sociologie, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1980,
p. 68.
245
Peter Petersen, O școală primară liberă și generală după Planul Jena, p. 20.
246
Monica Cuciureanu, Educația altfel. Peter Petersen și modelul Planului Jena, p. 49.
247
Kees Both, Kees Vreugdenhil, „Carta școlii primare – principii ale Planului Jena“, în
Revista de pedagogie. Pedagogii alternative, nr. 1-12, 2006, p. 39.
248
Ibidem, p. 40.
249
Idem.
250
Monica Cuciureanu, „Planul Jena – o provocare peste decenii“, în Revista de pedagogie.
Pedagogii alternative, nr. 1-12, 2006, p. 36.
251
Monica Cuciureanu, Educația altfel. Peter Petersen și modelul Planului Jena, p. 69.
252
Ibidem, p. 70.
253
Vezi documentul programatic elaborat de Kees Both și Kees Vreugdenhil, „Carta școlii
primare – principii ale Planului Jena“, op. cit., pp. 39-40.
254
Kees Both, op. cit., p. 45.
255
Peter Petersen, op. cit., p. 33.
256
Monica Ciucurescu, Educația altfel. Peter Petersen și modelul Planului Jena, p. 65.
257
Peter Petersen, op. cit., p. 9.
258
Ibidem, pp. 24-25.
259
Paul Natorp, Sozialpaedagogik. Theorie der Willenserziehung auf der Grundlage der
Gemeinschaft, Fr. Frommanns Verlag, Sttutgart, 1904, p. 94.
260
Monica Cuciureanu, Educația altfel. Peter Petersen și modelul Planului Jena, p. 79.
261
Grădinițele din mediul rural cu grupe comasate și școlile cu clase simultane pot să aplice
cu ușurință aceste principii ale Planului Jena.
262
Peter Petersen, op. cit., p. 53.
263
Ibidem, p. 56.
264
Ibidem, p. 75 sqq.
265
Monica Cuciureanu, Educația altfel. Peter Petersen și modelul Planului Jena, p. 85.
266
Peter Petersen, op. cit., p. 62.
267
Monica Cuciureanu, Educația altfel. Peter Petersen și modelul Planului Jena, p. 98.
268
Monica Cuciureanu, „Planul Jena – o provocare peste decenii“, op. cit., p. 37.
269
Cătălina-Petronela Axinte, „Importanța serbării în alternativa educațională Planul Jena“,
în Horațiu Catalano (coord.), Dezvoltări teoretice și instituționale în alternativele
educaționale, Editura Nomina, Pitești, 2011, pp. 362-363; vezi și Elena-Rodica Chelaru,
„Serbarea – formă specifică de activitate în alternativa Planul Jena“, în Horațiu Catalano
(coord.), op. cit., pp. 363-366.
270
Peter Petersen, op. cit., p. 55.
271
Ibidem, pp. 116-117.
272
Vasile Chiș, Provocările pedagogiei contemporane, Presa Universitară Clujeană, Cluj-
Napoca, 2002, p. 40.
273
Elena Gheban, „Amenajarea spațiului educațional în alternativa Plan Jena“, în Horațiu
Catalano (coord.), Dezvoltări teoretice și instituționale în alternativele educaționale,
Editura Nomina, Pitești, 2011, p. 352.
274
Monica Cuciureanu, Educația altfel. Peter Petersen și modelul Planului Jena, pp. 74-75.
275
Peter Petersen, op. cit., p. 27.
VI. Programul step-by-step
Introducere
În România, Programul Step-by-Step a debutat în anul 1994 cu
sprijinul Fundației Soros pentru o Societate Deschisă. El a fost
conceput după modelul programului introdus în anii 1960 în SUA ca
un program educațional de reformă, care promova metodele
didactice centrate pe elev, precum și implicarea activă a familiilor și
a comunității în procesul educativ din școală. În primii ani,
programul a fost implementat și monitorizat cu ajutorul venit din
partea Children’s Resources International Washington. Începând
din martie 1998, programul este coordonat în România de Centrul
Step-by-Step pentru Educație și Dezvoltare Profesională. În
aplicarea acestui program se respectă curriculumul școlar național,
care este adaptat, atât cât se poate, la cultura locală și integrează
cele mai bune practici internaționale în învățământul preșcolar și
primar. În 1999 s-a înființat Asociația Internațională Step-by-Step,
organizație nonguvernamentală înregistrată în Olanda și
reprezentând Asociațiile Naționale Step-by-Step din 29 de țări din
Europa, Asia și America de Sud.276
Programul Step-by-Step oferă soluții pentru educația copiilor
din școlile elementare (ciclul primar), continuându-se filosofia și
conceptele specifice Programului Step-by-Step pentru preșcolari:
individualizarea instruirii în funcție de necesitățile și interesele
fiecărui copil, poziția centrală a copilului în procesul educațional,
activități individuale și de grup desfășurate pe centrele de activitate
special amenajate, strategii didactice activ-participative și
interactive, mediu de învățare stimulativ bazat pe respect reciproc
și principii democratice, participarea activă a familiei la procesul
educativ, cultivarea dorinței copilului de a învăța permanent. La
prima vedere, aceste caracteristici ar trebui să coincidă cu acelea
ale învățământului tradițional, primar și preșcolar, însă diferența
survine din felul în care este planificat, organizat și desfășurat
procesul educativ.277
Un deziderat foarte important al programului este incluziunea
socială, prin însușirea de către elevi a unor deprinderi intelectuale,
artistice, etice și practice care să-i ajute să participe cu succes la
progresul societății democratice: „La baza programelor Step-by-Step
pentru copii stă o credință fermă în principiile democrației. Atât
programul preșcolar, cât și acela primar îi încurajează pe copii să
devină cetățeni activi și să aprecieze valorile inerente unui mod de
viață democratic.“278 În acest sens, cadrele didactice îi îndeamnă și îi
îndrumă pe copii să facă alegeri și să își asume responsabilitatea
pentru ele, să își formeze opinii personale, să se antreneze în
discuții, să pună în valoare respectul reciproc, onestitatea, civismul.
Alternativa educațională Step-by-Step urmărește să le asigure
copiilor cunoștințele, atitudinile și deprinderile de care vor avea
nevoie în viață. Programul este conceput în spiritul respectului față
de necesitățile specifice fiecărei țări, față de tradițiile sale culturale,
dar și față de prevederile Declarației Drepturilor Omului și ale
Convenției Drepturilor Copilului.

1. Fundamente psiho-pedagogice
Realizarea instruirii în Programul Step-by-Step se bazează pe
cunoașterea și respectarea nivelului de dezvoltare a copilului. Într-o
astfel de perspectivă sunt asumate conceptele care stipulează că un
copil este un individ unic, care crește și se dezvoltă într-un ritm
propriu. El trece prin stadii de dezvoltare previzibile, acumulând
treptat cunoștințe și dezvoltându-și deprinderi printr-o învățare
activă. Însă copilul este și dependent de alții în ceea ce privește
dezvoltarea cognitivă și emoțională, prin interacțiunile sociale în
care este antrenat.
La baza unei astfel de abordări a instruirii, bazată pe nivelul de
dezvoltare a copilului, stau teoriile psihologice elaborate de L.S.
Vîgotski, Jean Piaget, Jerome S. Bruner, Howard Gardner și alții.279
Abordând problema epistemologică a genezei cunoștințelor, Jean
Piaget a căutat să ofere un răspuns de natură psihologică.
Cunoștințele se construiesc printr-o interacțiune permanentă a
subiectului cu obiectul, a individului cu mediul. A explica
mecanismele de achiziție și de utilizare a cunoștințelor înseamnă a
explica inteligența prin modalitatea în care ea se construiește. John
Dewey a formulat, în The Quest for Certainty (1929), ipoteza naturii
operative a gândirii: gândirea (ideile și concepțiile noastre) este
denumirea generică dată unor operații de executat sau care au fost
deja executate. Ipoteza formulată de John Dewey a fost confirmată
de cercetările lui Jean Piaget, în urma cărora a elaborat teoria
caracterului operativ al gândirii. În cercetările întreprinse, el a
adoptat metoda genetică (în primul rând datorită formației sale de
biolog), urmărind să explice funcțiile mentale prin modul în care
ele se formează, prin dezvoltarea lor la copil.
Dezvoltarea inteligenței constituie, în opinia psihologului
elvețian, o prelungire a mecanismelor biologice de adaptare.
Inteligența reprezintă o formă superioară de adaptare optimă,
eficientă, în situații noi, problematice, prin restructurarea datelor
experienței. Jean Piaget a descris învățarea ca fiind constanta
influență reciprocă dintre procesul de asimilare și acela de
acomodare. Concepția lui Piaget despre învățare – privită ca o
modificare a stării cunoștințelor, dar și ca „o construcție în care
ceea ce este primit de la obiect și ceea ce este adus de subiect sunt
indisolubil unite“ – se integrează coerent în ansamblul cercetărilor
privind dezvoltarea inteligenței. Adaptarea este „un echilibru între
asimilare și acomodare“280. Asimilarea este actul de însușire și
încorporare a unor noi date despre realitate în vechile structuri
intelectuale: „Inteligența“, arăta Jean Piaget, „este asimilare în
măsura în care ea încorporează întregul dat al experienței. Fie că
este vorba de gândire – care, datorită judecății, face ca noul să se
includă în ceea ce este cunoscut și reduce astfel universul la
propriile ei noțiuni – sau de inteligența senzorio-motorie, care
structurează și ea lucrurile percepute reducându-le la schemele
sale, adaptarea intelectuală comportă în toate cazurile un element
de asimilare, adică de structurare prin încorporarea realității
exterioare în forme datorate activității subiectului.“281 Cu alte
cuvinte, asimilarea este un proces de integrare, prin care un individ
încorporează noi informații în schemele operatorii și în experiența
cognitivă de care dispune deja.
Oricărei asimilări îi urmează o acomodare, adică o modificare a
structurilor psihice ale individului potrivit realităților cu care s-a
aflat în contact. Acomodarea presupune modificarea schemelor
existente în funcție de caracteristicile noii situații. O conduită
adaptată la un moment dat al dezvoltării și într-un anumit mediu
presupune existența unei stări de echilibru între cele două procese.
Potrivit lui Jean Piaget, această stare de echilibru poate fi
considerată ca un stadiu în dezvoltarea copilului. El a identificat
patru stadii prin care copilul trece succesiv și cu viteze diferite:
stadiul inteligenței senzorio-motorii (0-2 ani), stadiul preoperațional
(2-7/8 ani), stadiul operaților concrete (7/8-12 ani), stadiul
operațiilor formale (12 ani – maturitate). Trecerea de la un stadiu la
altul este determinată de stări de dezechilibru, care, prin jocul
noilor asimilări și acomodări, antrenează o nouă stare de echilibru,
adică un nou stadiu în dezvoltarea inteligenței.
Așadar, progresul inteligenței poate fi considerat drept rezultat
al unei echilibrări progresive. Întreaga activitate mintală tinde spre
realizarea unei structuri, care se concretizează într-o stare de
echilibru. Viața mintală este o acomodare la mediul ambiant, care
nu poate fi niciodată pură întrucât inteligența, încorporând
elementele noi de cunoaștere în schemele anterioare, modifică
neîncetat aceste scheme pentru a le ajusta conform datelor noi.
Ce îi oferă pedagogiei teoria operatorie a inteligenței? O bază
psihologică elaborată pentru un învățământ activ-participativ,
pentru un învățământ prin excelență euristic, adaptat nivelului de
dezvoltare la care a ajuns copilul. Operațiile se constituie în cursul
unei cercetări, iar aceasta este provocată de o întrebare, de o
problemă. Întrebări simple de genul „Ce este aceasta?“, „Este mai
mult sau mai puțin?“, „Este mai mare sau mai mic?“, „Unde?“,
„Când?“ stimulează efectuarea unor operații de clasificare,
comparare, măsurare, ordonare în timp și spațiu. O problemă oferă
posibilități largi de efectuare a unor acțiuni. Ea este un proiect de
acțiune. Piaget consideră că un adevăr este asimilat în măsura în
care a fost redescoperit sau reconstruit cu ajutorul unei activități.
Reconstruirea presupune elaborarea unor structuri operaționale,
iar aceasta, la rândul ei, implică invenție sau reinvenție.282 De aceea,
a înțelege înseamnă a inventa ori a reconstrui prin reinventare.
Conform teoriei piagetiene, activitatea elevului dobândește un nou
sens: în procesul rezolvării problemelor, el va efectua acțiunea
corespunzătoare unui anumit gen de operații și va parcurge apoi
etapele de interiorizare prin reprezentarea operațiilor cu și fără
sprijin intuitiv. Atunci când se optează pentru unele sau altele
dintre metodele de instruire trebuie să se țină seama de natura
copilului, de legile psihologice ale dezvoltării sale. Metodele active
se sprijină pe tendințele proprii copilului, precum și pe activitatea
spontană inerentă dezvoltării mintale.
În ceea ce îl privește pe L.S. Vîgotski, acesta a susținut că
dezvoltarea personalității umane se află într-o strânsă relație cu
tranzacția socială și implică faptul că învățarea se află întotdeauna
înaintea dezvoltării, de aceea ipoteza sa cu privire la dezvoltarea
proximă a personalității explică diferența de performanță dintre
nivelul de dezvoltare actual și cel următor. L.S. Vîgotski definește
zona proximei dezvoltări ca fiind „distanța dintre nivelul de
dezvoltare actual, așa cum este determinat prin rezolvarea
independentă de probleme, și nivelul dezvoltării potențiale, așa
cum este determinat prin rezolvarea de probleme sub îndrumarea
adultului sau în colaborare cu colegii mai capabili“283. El a analizat
influențele sociale și culturale care afectează dezvoltarea
limbajului, arătând că elevii din ciclul primar utilizează limbajul
interior ca pe un instrument de gândire. Discursul egocentric
specific primelor etape de dezvoltare a copilului se interiorizează și
funcționează ca un mijloc de autoreglare. Aceasta este o perioadă
de calm și stabilitate. În teoria sa cu privire la învățarea socială, el
afirmă că informația nouă este dobândită zilnic și înglobată în
evenimente cotidiene, căpătând sens în virtutea relevanței, prin
importanța, complexitatea și natura interactivă cu grad social
ridicat al experiențelor. În ceea ce privește instinctele și pornirile,
copilul începe să se concentreze asupra lor percepându-le ca părți
ale unei ordini sociale mai mari, aflată dincolo de familia sa. El
învață să se joace și să muncească alături de ceilalți, fiind mereu
preocupat de a nu fi respins sau considerat inferior.
Deși Vîgotski și Piaget au avut concepții diferite cu privire la
influența naturii și a societății asupra dezvoltării copilului, teoriile
lor se aseamănă în următoarele privințe. Există doi factori esențiali
pentru dezvoltarea cognitivă a copilului: naturalul și socialul, care
interacționează continuu pe parcursul acestei dezvoltări. Inițial,
dezvoltarea cognitivă este rezultatul experienței directe într-un
anumit mediu; în timp, copilul devine capabil să-și conștientizeze
experiența proprie, pe plan mintal, prin reflecție internă.
Dezvoltarea cognitivă implică transformări calitative majore în
gândire, iar ritmul ei este influențat de mediul social.
Sub influența cercetărilor lui L.S. Vîgotski, Jerome S. Bruner a
dezvoltat și aplicat ideile acestuia în abordarea educației, afirmând
că opera psihologului rus l-a convins de faptul că este imposibil de
conceput dezvoltarea umană altfel decât ca un proces de asistență,
de colaborare între copil și adult, adultul acționând ca mediator al
culturii. Interacțiunea de tutelă dintre adult și copil, consideră
Jerome S. Bruner, comportă un proces de sprijinire. Noțiunea de
„sprijinire“ este strâns legată de conceptul vîgotskian de „zonă a
proximei dezvoltări“ și desemnează ansamblul interacțiunilor de
susținere și îndrumare dezvoltate de un adult sau de un alt tutore
(de exemplu, un copil cu un grad ridicat de competență) pentru a-l
ajuta pe copil să învețe să-și organizeze conduitele astfel încât să
poată rezolva singur o problemă pe care nu știa să o rezolve în
prealabil. Procesul de sprijinire implică șase elemente
interdependente: angajarea subiectului în sarcină, reducerea
dificultăților, menținerea orientării în raport cu obiectivele,
semnalarea caracteristicilor determinante, controlul frustrării
(pentru a evita ca erorile elevului să se transforme într-un
sentiment de eșec și de resemnare), demonstrarea sau prezentarea
de modele.284 Procesul de dezvoltare se află într-o dependență
directă față de acțiunea factorilor educativi, de sistemul de valori al
societății, de scopurile educative pe care societatea le fixează
potrivit nivelului său tehnico-economic și cultural, de metodele de
predare folosite.
În procesul de învățământ, copiilor trebuie să li se ofere ocazii
de dezvoltare a aptitudinilor și talentelor de care dau dovadă.
Howard Gardner a ridicat problema conceptului de „aptitudine“,
spunând că acesta a fost definit foarte superficial de către știință.285
El a propus teoria inteligențelor multiple, conform căreia există cel
puțin șapte aptitudini de bază: lingvistică, logico-matematică,
spațială, kinestezico-corporală, muzicală, interpersonală,
intrapersonală. Teoria lui Howard Gardner deschide calea spre o
largă varietate de strategii de predare, oferindu-i profesorului
ocazia de a dezvolta maniere inovatoare de a preda, care să
contribuie la dezvoltarea diferitelor aptitudini. Ea sugerează că nu
există strategii aplicabile în mod invariabil la toți elevii, tot timpul.
Astfel de teorii asigură fundamente epistemologice solide
pentru abordările pedagogice cu privire la instruirea copiilor.
Programul Step-by-Step adoptă trei direcții majore de abordare a
educației copilului preșcolar și școlar mic: constructivismul,
practicile adecvate dezvoltării copilului și educația progresivă.286 Pe
urmele lui L.S. Vîgotski și, mai ales, ale lui Jean Piaget,
constructiviștii consideră că procesul de învățare apare pe măsură
ce copilul încearcă să înțeleagă lumea înconjurătoare. Învățarea
este un proces interactiv, care îi implică pe copii, pe adulți și mediul
înconjurător. Copiii își dezvoltă propria modalitate de raportare la
realitatea înconjurătoare și înțeleg ceea ce se întâmplă în jurul lor
prin corelarea noilor experiențe cu ceea ce au dobândit și înțeles
deja. Noua informație este configurată în funcție de ceea ce se
cunoaște deja, urmând apoi să se facă ajustările mentale. Jerome S.
Bruner consideră că în acest proces adulții joacă un rol esențial,
acela de facilitatori și mediatori, oferindu-i copilului instrumentele,
materialele, suportul și îndrumarea necesare pentru a-i maximiza
oportunitățile de a învăța.
Adecvarea programului educațional la stadiul de dezvoltare în
care se află copiii se bazează pe cunoașterea acestuia, pe
înțelegerea faptului că toți copiii progresează trecând prin stadii de
dezvoltare comune, dar și că fiecare copil este o ființă unică,
individuală. În funcție de caracteristicile de vârstă și individuale ale
copiilor, educatorii le vor oferi activități de învățare și materiale
adecvate.287 Un program educațional adaptat stadiului de dezvoltare
include activități bazate pe interesul copilului, pe nivelul cognitiv și
maturitatea socio-emoțională la care a ajuns, activități în cadrul
cărora se face apel la curiozitatea, la plăcerea experiențelor și la
dorința lui de explorare.288 Când copilul pune întrebări, interesul,
motivarea și atenția vin de la sine. Rolul profesorului este de a găsi
cele mai potrivite modalități de a ajunge la răspunsurile care îl
satisfac pe copil, fără a simplifica prea mult întrebarea și fără a-l
supraîncărca cu prea multă informație.
În ceea ce privește practicile de educație progresivă, bazate la
rândul lor pe principiile dezvoltării și constructivismului, acestea se
dezvoltă conform ideii promovate de John Dewey, părintele
curentului progresivist în pedagogia americană. Acesta considera
că educația trebuie privită ca un proces de viață, și nu ca o pregătire
pentru viața viitoare de adult, și a arătat în lucrările sale că
experiența personală este o componentă vitală în prima fază de
dezvoltare a conceptelor.289
Toate aceste teorii lărgesc orizontul înțelegerii procesului de
dezvoltare a copilului și oferă idei importante pentru practica
educațională. Cunoașterea evoluției copilului pe parcursul
diferitelor stadii le asigură educatorilor un cadru în limitele căruia
planifică, pregătesc și realizează experiențele de învățare. Așadar,
este foarte important pentru profesori să cunoască modul de a
învăța al copiilor din categoria de vârstă la care predau, dar și
personalitatea fiecărui copil în parte. Ei concep planurile de lecție și
individualizează instruirea în funcție de o astfel de cunoaștere.
Copiii instruiți în concordanță cu nivelul lor de dezvoltare vor fi
satisfăcuți și stimulați să exploreze noi domenii și noi activități, pe
când aceia de la care se așteaptă mai mult sau mai puțin decât le
permite nivelul de dezvoltare își pot pierde interesul, pot deveni
plictisiți, neliniștiți, frustrați. Deși există secvențe de creștere
predictibile, ele nu au loc deodată în cazul tuturor copiilor. În mod
inevitabil, vor exista diferențe între copiii dintr-o grupă sau dintr-o
clasă. Fiecare copil este unic, cu o personalitate, un tipar individual
și un ritm propriu de creștere. De asemenea, fiecare are un stil
propriu de a învăța și contexte familiale unice. Acestea sunt
principalele motive pentru care se urmărește adecvarea individuală
a programului de studiu, ceea ce solicită observarea atentă,
permanentă a copiilor, astfel încât echipa de educatori să știe care
le sunt nevoile, interesele, abilitățile și caracteristicile de învățare.
Pentru edificarea bazei teoretice a Programului Step-by-Step au
fost dezvoltate ideile unor pedagogi clasici: Rousseau, Pestalozzi,
Fröbel, Montessori. Alături de diversele teorii ale dezvoltării
copilului, menționate anterior, acestea au condus la dezvoltarea a
trei teme de bază privind educația în timpul primei copilării: etica
reformei sociale, recunoașterea valorii copilăriei, asumarea
parteneriatului școală-familie în transmiterea valorilor.290 Prima
temă se dezvoltă în jurul ideii că speranța în schimbări sociale și în
îmbunătățirea situației pe viitor se bazează pe educația copiilor.
Recunoașterea valorii copilăriei înseamnă acceptarea și respectarea
faptului că prima copilărie necesită o atenție deosebită pentru că
este fundamental diferită de perioada adultă. De aceea, adulții
trebuie să fie conștienți de importanța acestei vârste pentru
viitoarea dezvoltare a individului pe plan fizic, cognitiv, emoțional,
social și, în consecință, să asigure condițiile optime în acest sens.
Tema parteneriatului școală-familie este considerată miezul
problematicii tuturor practicilor de îngrijire și educare a copilului.

2. Caracteristici distinctive
Programul Step-by-Step promovează educația centrată pe copil,
predarea orientată după nevoile și interesele acestuia,
individualizarea pregătirii, învățarea organizată în centre de
activitate, implicarea familiei și a comunității în procesul educației
școlare, respectarea și aprecierea diversității umane, susținerea
incluziunii copiilor aparținând grupurilor defavorizate. Scopurile
sale sunt stabilite ținându-se seama de nevoile intelectuale,
emoționale, estetice și sociale de dezvoltare a copilului, specifice
fiecărui an școlar. Clasa Step-by-Step parcurge aceeași programă ca
și clasa din învățământul tradițional, însă diferă modul de aplicare
a acesteia. Materia este structurată în funcție de copii, de nevoile,
posibilitățile și interesele lor. De altfel, în pedagogia contemporană
se afirmă: „Realizarea curriculumului eficient devine o problemă de
instrumentare pedagogică, metodologică și tehnologică deopotrivă.
Activitatea didactică încorporează un suport metodologic variat și
flexibil. (…) Plasat în interfața dintre tehnologie și metodologie, este
de presupus că profesorul va fi motivat să asume proiecte
educaționale de concepție și acțiune efective.“291 Este esențial ca
profesorii să creeze o structură logică a organizării timpului și
activităților, în așa fel încât fiecare copil să poată explora și
interacționa cu ceilalți, activitatea desfășurându-se cu precădere în
centre de activitate dotate cu materiale specifice.
În clasa tradițională, programa este concepută și aplicată în
funcție de criterii externe. Luarea deciziilor este ierarhică și
centralizată. Se încurajează conformarea la așteptările grupului,
atât în ceea ce privește comportamentul social, cât și în ceea ce
privește nivelurile realizărilor didactice. Diferențele individuale
provenite din apartenența la o cultură minoritară sunt adesea
ignorate întrucât se presupune că elevii se adaptează la cultura
dominantă. Studiul se bazează pe manuale și pe diverse auxiliare
didactice, accentul punându-se pe învățarea cunoștințelor și
deprinderilor de bază. În clasa Step-by-Step programa este
concepută în funcție de cerințele planului de învățământ, însă este
adaptată de învățătoare la necesitățile elevilor. Luarea deciziilor
este asumată deopotrivă de cadrele didactice și de elevi. Programa
este menită să dezvolte priceperea și experiența pozitivă, favorabilă
învățării, respectând realitatea unei lumi multiculturale, diferite.
Activitățile se bazează pe sursele primare de informare și pe
manipularea materialelor didactice, iar accentul se pune pe
înțelegerea conceptelor importante și pe dezvoltarea
competențelor.
Programa didactică este organizată în funcție de copii, ale căror
interese și nevoi constituie principalele repere în stabilirea materiei
care urmează a fi predată.292 Misiunea asumată de cadrele didactice
rezidă în a-i dezvolta fiecărui copil o serie de capacități: de a
prevedea și influența schimbările, de a fi creativ, imaginativ și
inventiv, de a-și forma o gândire critică, de a face opțiuni și de a
avea inițiative, de a defini și rezolva probleme, de a comunica ușor
cu semenii și a-i înțelege, de a negocia, de a fi preocupat de mediul
natural înconjurător și de comunitate. Realizarea unor astfel de
obiective este posibilă dacă profesorii îl tratează pe fiecare copil din
perspectiva dezvoltării personale: „Numai percepând fiecare copil
ca fiind un individ unic, demn de respect și înțelegere, profesorul va
putea crea pentru el experiențe satisfăcătoare.“293 În consecință,
profesorul încurajează autonomia și inițiativa elevilor, stimulându-i
să pună întrebări, să participe la discuții, să își exprime opțiunile, să
propună soluții. El le pune la dispoziție o serie de materiale
necesare pentru realizarea învățării, colaborează cu ei în definirea
domeniilor de interes, care urmează a fi dezvoltate în proiectele
didactice.
Pentru atingerea unor astfel de deziderate se pune accentul pe
individualizarea instruirii, obținută prin respectarea
caracteristicilor etapei de dezvoltare și planificarea unei serii de
activități care să asigure o experiență de succes pentru fiecare copil.
Este vorba de un proces complex de luare a deciziilor, în care
cadrele didactice îi studiază pe copiii, evaluează la ce nivel se află
fiecare în zonele semnificative ale dezvoltării și acționează în așa
fel încât să obțină un răspuns particular caracteristic etapei de
dezvoltare în care se găsește fiecare. Copilului îi sunt oferite practici
adecvate de dezvoltare, specifice vârstei sale. Învățarea se produce,
în bună măsură, prin descoperire individuală și în ritmul propriu al
copilului, încurajându-se modurile personale de a înainta în
cunoaștere și în dezvoltarea deprinderilor.
Acest mod de a concepe învățarea își are fundamentarea în
cercetările lui Jean Piaget, însă nu exclusiv. Subliniind rolul
determinant al activității copilului în învățare, Jean Piaget
consideră că școala trebuie să devină un mediu care stimulează și
favorizează procesele de autoconstrucție. Într-o astfel de școală,
profesorul devine un mediator între cunoștințe și acela ce învață,
facilitând descoperirea noțiunilor și dezvoltarea deprinderilor, în
loc să prezinte cunoștințe într-o formă prestabilită. Cunoștințele
derivă din acțiune: „A cunoaște un obiect înseamnă a acționa
asupra lui și a-l transforma spre a sesiza mecanismele acestei
transformări în legătură cu acțiunile transformatoare înseși.
Așadar, a cunoaște înseamnă a asimila realul structurilor de
transformări, structuri pe care inteligența le elaborează întrucât
este o prelungire directă a acțiunii.“294 Inteligența derivă din
acțiune. Chiar în manifestările sale superioare, în care nu mai
acționează decât datorită mecanismelor gândirii, inteligența constă
în a executa și coordona acțiuni, dar sub o formă interiorizată și
reflexivă. Aceste acțiuni interiorizate nu sunt altceva decât „operații
logice sau matematice, motoare ale oricărei judecăți sau ale oricărui
raționament“295.
Însă aceste operații nu sunt simple acțiuni interiorizate, căci ele
prezintă, ca expresii ale celor mai generale coordonări ale acțiunii,
un dublu caracter: de a fi reversibile și, în consecință, de a se
coordona în structuri de ansamblu. La toate nivelurile, inteligența
este o asimilare a datului la structuri de transformări, a structurilor
de acțiuni elementare la structuri operatorii superioare, care
constau în a organiza realul în act sau în gândire, nicidecum în a-l
copia pur și simplu. Uneori cunoștințele provin din contactul cu
lucrurile, în sensul că prin observare li se descoperă anumite
proprietăți (experiența fizică), alteori ele rezultă din acțiunile
asupra lucrurilor. De exemplu, ordinea și suma numerică nu sunt
însușiri ale unor lucruri, ci rezultă din acțiunea de numărare și
ordonare (experiența logico-matematică). Așadar, profesorul
trebuie să-și reconsidere obiectivele: să-l învețe pe elev să
gândească și să valorizeze aspectele operative ale gândirii, să
experimenteze și să manipuleze cu scopul de a stabili regularități.
Simpla observare a activității altuia este insuficientă pentru
structurarea cunoașterii. Numai activitatea desfășurată de elevul
însuși devine o puternică sursă de motivație intrinsecă necesară,
construcției învățării.
La rândul său, Jerome S. Bruner aprecia că rolul principal în
învățare este jucat de activitatea de descoperire, prin care se
realizează punerea elevului în situația de a participa efectiv la
formularea de probleme și la soluționarea lor. Învățarea trebuie
ferită de pasivitate. Într-o epocă în care atitudinea de spectator este
curentă, instruirea trebuie să se bazeze cât mai mult posibil pe
trezirea interesului pentru cunoștințele de însușit. În acest sens,
Jerome S. Bruner recomanda: creșterea interesului intrinsec al
elevului pentru materiile studiate, dezvoltarea atracției către
descoperire, traducerea conținuturilor de comunicat în forme de
gândire specifice copilului etc.
Și B.F. Skinner considera că, pentru a obține succesul în
învățare, este important ca elevul „să se obișnuiască să rezolve
singur probleme, să exploreze necunoscutul, să ia hotărâri, să
gândească în mod personal“296. În procesul de instruire, profesorul
trebuie să îl supună pe elev la sarcini care să îi solicite gândirea în
efortul personal de a descoperi soluția. Elevul trebuie să învețe să
discearnă cu ce tip de problemă se confruntă și să aleagă o tehnică
de abordare adecvată. Este de dorit ca elevul să joace un rol activ în
procesul instruirii, iar un astfel de rol se învață. Profesorii care se
hazardează să predea direct metodele de soluționare a problemei se
lasă adeseori înșelați de „iluzia formalismului“. Ei pot fi tentați să îi
arate elevului calea de urmat pentru a-l determina să rezolve
problemele, însă în acest caz elevul se mulțumește să imite ceea ce
îi spune profesorul și, astfel, urmează comportamentele care duc la
rezolvare. Însă nimic nu garantează că el va reproduce aceleași
comportamente în viitor. De aceea, important nu este să învețe
maniera de rezolvare a problemelor, ci să descopere pe cât se poate
singur tehnicilor care îi vor permite soluționarea acestora. Astfel,
elevul își dezvoltă gândirea creatoare. Metodele didactice nu pot
avea alt scop decât acela de a-l ajuta pe elev să vadă pasul care
trebuie făcut, să identifice demersul care trebuie întreprins. Elevul
va hotărî singur când și cum trebuie să se angajeze în sarcină, adică
el trebuie să ia inițiativa. Însă nici profesorul nu se poate mulțumi
să aștepte până când un astfel de comportament va apărea spontan,
ci îl va îndemna pe elev la acțiune, pentru ca apoi să-l „elibereze“ de
sprijinul său.
Învățarea se bazează pe structurile cognitive existente, noile
experiențe raportându-se la cele anterioare. Ea nu este un proces
mecanic de acumulare a cunoștințelor, același pentru toți,
desfășurându-se în conformitate cu scheme și repere fixe, ci este
determinată de semnificațiile pe care acela care învață le atribuie
celor învățate.297 Din acest punct de vedere, profesorul nu poate
hotărî în locul elevului ce este și ce nu este important, ce merită și
ce nu învățat. Învățarea nu presupune o schemă generală unică
pentru că, în funcție de semnificația atribuită mesajelor primite din
exterior, structurile mentale se organizează/reorganizează singure.
Învățarea poate fi descrisă ca un proces de construire a realității, un
proces care presupune rețelele, schemele cognitive existente,
precum și un context favorabil. Dacă informațiile asimilate nu au
vreo legătură cu interesele și nevoile curente ale aceluia care
învață, atunci acestea vor rămâne în așteptare, apoi, din lipsa
interesului pentru ele, vor fi uitate.
Așadar, situația este foarte importantă în învățare, nu doar
pentru că influențează atribuirea de semnificații lucrurilor,
evenimentelor, ideilor, ci și datorită caracterului său motivațional.
Conținutul învățării, ca și contextul în care se produce, ar trebui să
depindă într-o mai mare măsură de acela care învață, fapt explicit
asumat în Programul Step-by-Step. De obicei, indivizii învață atunci
când vor, și nu atunci când trebuie, fapt deosebit de important în
ceea ce privește relația profesor-elev. Această relație este afectată
de diferențele care se manifestă în modul în care fiecare învață.
Educatorul se află în relație de parteneriat cu elevii săi, analizând
regulile explicite, dar și ascunse ale vieții în clasă, negociind
obiectivele învățării, formele de evaluare, tratând clasa de elevi ca
pe o lume reală și valorificând lumea reală ca pe o scenă a
situațiilor de învățare, evitând ierarhizările rezultate din evaluări
reciproce. În acest fel, responsabilitatea elevilor față de propria
învățare crește, particularitățile și interesele individuale sunt
respectate și valorificate, se construiesc alternative de acțiune,
învățarea are aspecte ludice și este realizată frecvent pe bază de
proiecte. În Programul Step-by-Step este încurajată exprimarea
personală, atitudinea critic-reflexivă și autonomia individului, se
stimulează cooperarea pentru a se evita marginalizarea și
excluderea. Clasa devine o comunitate de învățare, o rețea formată
din indivizi a căror individualitate este respectată.
Venind la școală, copilul aduce cu el un volum de cunoștințe,
deprinderi, priceperi, experiențe emoționale și sociale, toate acestea
constituind fondul aperceptiv pe care îl are la dispoziție pentru a
continua să învețe și de care trebuie să țină cont profesorul. Acesta
va trebui să observe de ce noțiuni și concepte dispune elevul și cum
operează cu ele. Numai pe această bază poate elabora și utiliza
mijloace și modalități de intervenție, care să ghideze sau să
modifice operațiile mentale ale elevilor. Scopul învățării este ca
individul să își construiască propriul înțeles al lucrurilor, nu doar
să memoreze răspunsuri corecte și să asimileze înțelesul stabilit de
altul.
Educația presupune o convergență a realizărilor individuale ale
educatorului și educatului, determinată de o anumită formă de
interacțiune socială. O astfel de abordare are la bază următoarea
idee: acțiunea nu se încadrează în scheme rigide generale, deoarece
în vorbire și acțiune oamenii își dezvăluie unicitatea distinctivă.
Paradigma pedagogică tradițională îi promovează pe educatori ca
autorități legitime, mandatate de către societate să-i educe pe elevi
în spiritul valorilor universale. Profesorii îi ajută pe elevi să-și
clarifice valorile, urmând ca fiecare dintre ei, individual, să decidă
ulterior ce valori va susține. Din perspectiva Programului Step-by-
Step, școala trebuie să-i ajute pe elevi să construiască valori diverse,
care să le fie utile personal, în contextul propriilor culturi. Există
istorii, limbaje, perspective diferite de a vedea și trăi lumea, iar
recunoașterea și afirmarea acestor diferențe este necesară și
reprezintă o precondiție importantă pentru trăirea unei vieți
democratice.
Fiecare individ își elaborează propriile reguli și modele
mentale, pe care le va utiliza pentru a-și înțelege experiențele. În
acest fel, învățarea este procesul de reajustare a modelelor mentale
în vederea acomodării lor cu experiențe noi. Adevărul-
corespondență, ideea centrală în paradigma școlii tradiționale, este
substituit cu adevărul construit prin experiența relevantă pentru
subiect. Rolul educatorilor de transmițători calificați ai cunoașterii
se schimbă, întreaga cunoaștere fiind inventată sau construită în
mintea acelora care se educă. Educatorii sunt aceia care facilitează
cunoașterea, ei participă la construirea cunoașterii de către elevi,
având propriile prejudecăți și preconcepții.298 În fond, copilul se
construiește pe sine prin propriile experiențe de cunoaștere. Lumea
experiențelor individului se îmbogățește mereu cu acele constructe
care se dovedesc viabile. Această lume a experiențelor în cadrul
căreia schemele și constructele individului trebuie să se dovedească
viabile presupune, în același timp, mediul social și mediul fizic.
Schimbul inerent și continuu cu mediul, chiar dacă îi presupune pe
ceilalți, îl implică pe individ în singularitatea sa, rezultatul fiind
construirea unei perspective individuale asupra lumii.
Un scop important al Programului Step-by-Step este de a le
cultiva copiilor o serie de trăsături: curiozitatea, imaginația,
gândirea critică, spontaneitatea, gustul pentru frumos, calități care
le influențează capacitatea de a recepta noțiuni și de a utiliza ideile
într-un mod original. Acest scop se poate atinge pe calea predării
grupate pe subiecte sau pe unități tematice, care presupune
realizarea unor activități necesitând folosirea experienței
personale, reflecția, capacitatea de a lua decizii, inițiativa,
creativitatea, spiritul de colaborare. O abordare tematică a predării
pune accentul pe aspectele intelectuale, emoționale, sociale, estetice
și fizice ale dezvoltării copilului, predarea concepută în acest fel
sprijinind dezvoltarea concomitentă a acestor domenii. Ea
presupune „integrarea diferitelor discipline prin explorarea unei
idei interesante care se leagă de mai multe domenii“299. Predarea
tematică presupune din partea profesorului organizarea programei
în jurul unor teme, probleme sau chestiuni esențiale, pe care copilul
le găsește motivante, stimulative, antrenante. Abordarea este,
așadar, una interdisciplinară.
Educatorii trebuie să le deschidă elevilor calea spre explorarea
lumii înconjurătoare, să-i stimuleze să pună întrebări și să găsească
răspunsuri, să-i ajute să înțeleagă complexitatea realității
înconjurătoare. În activitatea didactică este foarte important tipul
de interacțiune care se instalează între clasa de elevi și profesor.
Relația profesorului cu elevii reprezintă o construcție reciprocă,
dinamică, modificabilă în funcție de scopuri și de circumstanțe. Ea
este rezultatul unor eforturi comune, al implicării responsabile a
ambelor părți. Mediul de învățare este organizat în așa fel, încât
stimulează interacțiunea și colaborarea, iar libertatea elevilor de a-
și urmări propriile interese și idei este garantată.
Programul Step-by-Step stabilește repere pentru o realitate care
se constituie în fiecare moment prin interacțiunea profesorului cu
elevii, fundamentată pe încrederea mutuală și pe asumarea
responsabilităților. Relația astfel concretizată nu presupune poziția
dominantă a profesorului, ci un echilibru între autoritatea
dominantă a acestuia și dezvoltarea liberă a personalității elevului.
În relația pedagogică accentul se pune pe procesul învățării, și nu
pe rezultate, adică se are în vedere dezvoltarea, modelarea
concomitentă a intelectului și a afectivității. Așa cum nu se poate
înțelege comportamentul copilului fără să se țină seama și de
comportamentul profesorului, la fel nu se poate înțelege
comportamentul profesorului fără să se țină seama de
comportamentul copilului. Profesorul se manifestă doar ca una
dintre multiplele resurse de la care elevul poate învăța. El îi implică
pe elevi în diverse experiențe fără să separe cunoașterea de
procesul producerii acesteia, orientează lecțiile în funcție de
întrebările și răspunsurile lor, încurajează spiritul interogativ și
dezbaterile, experimentarea și formularea de ipoteze, stimulează
interacțiunea cu elementele materiale distribuite în mediul de
învățare, încurajează autonomia și inițiativa.

3. Concepte globale în Programul Step-by-Step


Programul Step-by-Step promovează câteva concepte
fundamentale, care stau la baza strategiilor metodologice adoptate:
comunicarea, preocuparea și grija față de realitatea înconjurătoare,
comunitatea și conexiunile.300
Comunicarea este unul dintre conceptele-cheie ale viziunii
pedagogice aflate la baza eforturilor de formare a deprinderilor și
de însușire a cunoștințelor în Programul Step-by-Step. Orice
activitate trebuie să le ofere copiilor ocazii propice dezvoltării
capacității de comunicare. Pe măsură ce își dezvoltă capacitatea de
a comunica eficient, ei dobândesc spiritul de inițiativă și sunt
motivați în urmărirea unor idei, pot să înțeleagă puncte de vedere
diferite și să aprecieze diversitatea gândirii, a culturii celorlalți.
Cadrele didactice modelează limbajul și îndrumă acțiunile elevilor
în așa fel încât aceștia să comunice atitudini responsabile și
pozitive, să își facă cunoscute nevoile și să găsească modalitățile
prin care pot răspunde nevoilor altora. Doar comunicând elevii
învață modalități de clarificare a neînțelegerilor și de rezolvare a
conflictelor prin utilizarea adecvată a limbajului, precum și
comportamentele necesare implicării cu succes în societatea
democratică.
Preocuparea și grija sunt valori importante, baza activității
educative în Programul Step-by-Step. Copiii învață să fie preocupați
de persoana lor, dar și de mediul social și natural în care trăiesc. În
acest sens, o atenție deosebită i se acordă educației morale, o serie
de activități fiind concepute și realizate în scopul formării și
dezvoltării trăsăturilor de caracter. În Programul Step-by-Step se
sprijină dezvoltarea caracterului copiilor de opt, nouă și zece ani
astfel încât aceștia să fie capabili să participe în mod onest la
activitățile școlii și comunității, să dovedească încredere în sine, să
muncească alături de ceilalți menținând o colaborare continuă, să
comunice idei legate de sistemul de valori propriu sau al societății,
să-i respecte pe ceilalți, să se angajeze în realizarea unor proiecte în
folosul comunității. Copiii își dezvoltă caracterul și învață principii
morale cel mai bine urmând exemplul adulților care contează în
viața lor, însă o pot face și studiind viața eroilor din istoria
națională sau din viața de zi cu zi, discutând morala unei povestiri
etc.
Atunci când într-un grup copiii desfășoară activități de învățare
și se joacă zilnic împreună, ei formează o comunitate. Organizarea
eficientă a clasei se face ținându-se cont de faptul că fiecare elev
simte nevoia apartenenței la o comunitate și dorește să le fie util
celorlalți. Fiecare clasă este o comunitate, în care sunt prețuite grija
și bunătatea față de cei din jur. Munca în comun, în cadrul unor
proiecte bazate pe interesele clasei, creează relații armonioase între
copii. Ei își asumă responsabilități, sunt participanți activi la
activitățile clasei, iar contribuția lor este încurajată și prețuită.
Întrucât învățătoarea alocă suficient timp pentru a-i ajuta pe elevi
să-și găsească formele de exprimare, să reușească să se cunoască
unul pe altul și să-și respecte diversele calități și talente, fiecare
dintre ei se va simți prețuit ca individualitate. De asemenea, atenția
acordată zi de zi celorlalți, prin conduite simple și împărtășirea
unor trăiri, constituie fundamentul dezvoltării comunității școlare.
Conexiunea este definită ca fiind capacitatea de a interrelaționa
experiențele formative, care îi ajută pe copii să găsească punți de
legătură între cunoștințele acumulate deja și cele noi pentru a-și
construi o viziune empatică asupra lumii. Cu alte cuvinte,
conexiunea este un termen utilizat pentru a descrie capacitatea de a
lega informații noi de experiențe din trecut în scopul dezvoltării
cunoașterii. Copiii acumulează tot timpul cunoștințe noi și caută să
le aplice în situații cotidiene, îmbogățindu-și repertoriul de
experiențe. Programul Step-by-Step le oferă copiilor numeroase
ocazii de a face descoperiri, explorări și exerciții. Prin astfel de
activități, ei sunt încurajați să observe similaritățile dintre oameni
sau alte ființe, sunt ajutați să descopere conexiunile care există la
nivelul culturilor, tradițiilor, obiceiurilor, pe aceste baze ei
construind structuri informaționale tot mai complexe. De aceea,
una dintre metodele de predare frecvent practicată în Programul
Step-by-Step este aceea a unităților tematice de studiu, bazată pe
ideea conexiunilor informaționale. O unitate tematică de studiu
prezintă un concept general prin studierea aprofundată a unui
subiect sau a unei probleme.
Aceste concepte configurează prin semnificația lor principalele
coordonate ale predării și învățării în Programul Step-by-Step. Ele
se constituie în veritabile repere pentru cadrele didactice, atunci
când acestea stabilesc anumite standarde pentru munca lor și a
elevilor. Mereu se va avea în vedere nivelul de dezvoltare a elevilor,
căci acele sarcini care îi copleșesc nu au niciun rezultat constructiv.
Atunci când procesul de învățare este resimțit ca o povară, mulți
elevi renunță, devenind străini de acele activități. Pe măsură ce
învață să facă față unor situații noi, copiii devin tot mai încrezători
în puterile lor și au o atitudine pozitivă față de învățare.
4. Individualizarea instruirii
Individualizarea instruirii este necesară întrucât corelează
stadiul de dezvoltare, capacitățile și necesitățile fiecărui copil cu
obiectivele educaționale. Când experiența educațională este
individualizată, copiii se pot dezvolta în ritmul propriu, fiecare
având timp să își selecteze activitățile, ceea ce îl ajută să învețe să
facă alegeri și să își dezvolte propriile interese și aptitudini.
Clasa axată pe necesitățile copilului favorizează
individualizarea instruirii prin:
1) organizarea centrelor de activitate în care copiii lucrează în
funcție de interesele și aptitudinile proprii,
2) posibilitatea acordată copiilor de a-și alege activitatea, de a
face opțiuni, de a rezolva probleme, de a comunica, de a
urmări obiective individuale,
3) dotarea cu materiale atractive, care să îi stimuleze pe copii la
activitate în funcție de propriile nevoi,
4) inițierea de către cadrele didactice a unor activități care îl fac
pe fiecare copil să se simtă implicat și stimulat, acționând de
multe ori doar ca mediatori și facilitatori.
Pentru realizarea individualizării în procesul educațional,
echipa de educatori trebuie să încurajeze jocul și activitatea copiilor
în centrele pentru care au optat în mod liber. Aceste centre vor
întâmpina interesele copilului și capacitatea lui de înțelegere,
facilitând dezvoltarea aptitudinilor. Fiecare centru de activitate
devine astfel un laborator de inițiativă, imaginație și creativitate
pentru copii.
O clasă axată pe necesitățile copilului se bazează pe principiul
conform căruia elevii își creează propriile cunoștințe prin
experiențele și interacțiunile cu lumea înconjurătoare. Rolul echipei
de educatori este acela de a acționa ca mediatori, favorizând
creșterea și dezvoltarea copilului prin dirijarea intereselor,
necesităților și calităților acestuia. În acest sens, este necesară
transformarea clasei într-un laborator în care materialele sunt
organizate astfel încât să încurajeze creativitatea și permanenta
experimentare, descoperirea și rezolvarea de probleme.
În Programul Step-by-Step individualizarea instruirii este
facilitată de organizarea clasei pe centre de activitate (centre de
interes), care reflectă interesele curente și nevoile teoretice ale
elevilor. Însă centrele de interes nu sunt o inovație adusă de
Programul Step-by-Step. Pedagogul belgian Ovide Decroly a fost
acela care a conceput și aplicat pentru prima oară o astfel de
organizare a procesului de instruire. El a criticat sistemul de
instruire bazat pe discipline distincte de studiu, considerând că
acesta creează un mediu artificial de învățare întrucât ceea ce oferă
diversele discipline școlare nu corespunde trebuințelor copilului,
căruia îi este prezentată realitatea într-un mod fragmentar și
abstract. Ovide Decroly a căutat să înlocuiască organizarea
fragmentară a cunoștințelor, pe discipline de studiu și în ordinea
complexității lor logice, cu gruparea acestora pe ansambluri, așa
cum le oferă viața și în funcție de trebuințele copilului. Aceste
unități didactice au fost numite „centre de interes“. Ovide Decroly a
împărțit cunoștințele pe care copiii aveau să și le însușească în
patru centre de interes, corespunzătoare celor patru trebuințe, pe
care el le considera specifice ființei umane în creștere: de hrănire,
de luptă împotriva intemperiilor, de apărare în fața pericolelor, de
a lucra și de a se odihni.
Pentru copiii cu vârsta de 3-6 ani, activitatea în aceste centre
avea un caracter ocazional, doar atunci când era favorizată de
anumite situații (o vizită în pădure, un animal studiat și îngrijit în
clasă etc.). Cei cu vârsta de 6-8 ani se angajau în fiecare an în toate
centrele, din care puteau fi selectate și „centre fragmentare“. De
exemplu, pentru centrul de interes „alimentația“ li s-au oferit
elevilor șase fragmente: fructele comestibile și necomestibile,
laptele, pâinea, apa, plantele și animalele, plantele exotice. Elevii cu
vârsta cuprinsă între 8 și 14 ani studiau câte un centru pe an, iar de
la 14 ani activitatea lor se desfășura în „centre specializate“,
desprinse din cele patru mari centre de interes. De acum, gruparea
pe centre de interes a cunoștințelor se estompa, pentru ca elevii să
se obișnuiască cu ordinea logică a sistematizării cunoștințelor în
cadrul obiectelor tradiționale de învățământ.
Sub aspect metodologic, arăta Ovide Decroly, dobândirea de
către copii a cunoștințelor cuprinse în cele patru centre de interes
presupune desfășurarea a trei tipuri de activități. O primă activitate
este observația, prin intermediul căreia copilul intră într-un contact
direct cu obiectele asupra cărora i se atrage atenția prin centrul de
interes în care lucrează. Însă nu este vorba doar de o simplă
dobândire de percepții, ci și de efectuarea unor operații:
măsurători, calcule, comparații, diferențieri, clasificări etc. În
ordinea cunoașterii, observației îi urmează asociația, activitate care
presupune realizarea de corelații între diversele categorii de
cunoștințe astfel încât să aibă loc o extindere și o diversificare a
volumului achizițiilor cognitive. Amploarea acestei activități
sporește în cazul copiilor aflați în clase mai mari, aceștia putând să
privească obiectele, faptele, fenomenele sau procesele cu care vin în
contact din mai multe perspective: tehnologică, biologică,
geografică, istorică etc. În fine, cel de-al treilea tip de activitate este
expresia, adică acea manifestare a copilului care ia forma actelor de
creație, fie cu caracter practic, concret, fie cu caracter teoretic,
abstract.301
La scurt timp după ce a fost concepută de Ovide Decroly,
metoda centrelor de interes a avut destul de repede un ecou
puternic și în pedagogia românească. Radu Petre, profesor de
pedagogie și director al Școlii Normale din Pitești, a arătat un
interes deosebit pentru această metodă, nutrind convingerea că
„personalitatea copilului trebuie să fie deasupra programelor fixate.
Să părăsim noțiunea programelor fixe și valabile prin ele însele, în
afară de experiența copilului. Să nu ne gândim la ele ca la ceva rigid
și hotărât; să vedem în ele ceva evolutiv, mobil, și vom înțelege că
elevul și programul nu sunt decât hotare, care deschid unul și
același proces.“302 Chiar dacă centrelor de interes li se reproșează
faptul că au un caracter arbitrar, că întrerup ordinea logică în care
se prezintă diferitele părți ale aceluiași program și că, prin urmare,
conduc la o fragmentare a programelor de studiu, ele prezintă și o
serie de avantaje, dintre care cel mai important este acela al
concordanței dintre școală și viață.
Un amplu experiment privind utilizarea metodei centrelor de
interes a fost realizat de profesorul Toma Cocișiu, între 1928-1943,
la Școala primară experimentală de la Blaj, cu elevii claselor V-VII.
Activitatea de cercetare întreprinsă la inițiativa și sub conducerea
lui Toma Cocișiu s-a centrat pe trei probleme fundamentale:
programa centrelor de interes, metoda activă de cercetare și orarul
mobil. Programul centrelor de interes, numite și „unități de viață“,
era alcătuit din subiecte aflate într-o strânsă legătură cu referințele
locale și cu activitatea observată zilnic de către elevi în familiile sau
localitățile lor.303 În ceea ce privește programa școlară, se opera mai
întâi distincția între două categorii de trebuințe, sufletești și
trupești, pentru ca apoi fiecare dintre acestea să fie divizată, la
rândul său, în raport cu mediul natural și cu acela social. Astfel, în
categoria trebuințelor sufletești stabilite prin raportare la mediul
natural erau cuprinse credința, poruncile, jertfa și rugăciunile.
Trebuințele sufletești stabilite prin raportare la mediul social,
numit și „deaproapele“, sunt adevărul, dreptatea, mila și bunătatea.
În ceea ce privește trebuințele trupești, mediul natural cuprinde
trei subgrupe: animalele, plantele, mineralele, iar cel social include
familia, satul și orașul. Prin raportarea celor trei grupe din mediul
social la cele trei grupe din mediul natural rezultă șase „centre de
viață“, și anume: hrana, căldura, lumina, munca, apărarea și
podoaba. Elevii lucrau după metoda activă, luându-și subiecte de
tratat privitoare la necesitățile vieții, pentru soluționarea cărora
cercetau un material cât mai bogat, citeau cărți și reviste, utilizau
ceea ce acumulaseră în trecut sub forma experienței personale. O
astfel de activitate presupunea din partea elevului cercetare,
judecare și aplicare de cunoștințe. La sfârșit, fiecare elev își
expunea în fața clasei rezultatul muncii, căutând să motiveze
fiecare afirmație asupra căreia ar fi apărut vreo îndoială sau
răspunzând la întrebările formulate de colegi.
În Programul Step-by-Step, centrele pot varia de la o grupă de
grădiniță la alta, de la o clasă de școală la alta.304 Activitatea pe
centre (sectoare) le permite copiilor să lucreze bazându-se pe
interesele și abilitățile proprii, realizându-se astfel individualizarea
instruirii. De exemplu, programul unei zile pentru o grupă de
grădiniță începe cu primirea copiilor, aceasta fiind marcată de
discuții individuale cu părinții, unele chiar confidențiale. Până la
servirea micului dejun, copiii se antrenează în diverse activități de
dimineață. După micul dejun urmează întâlnirea de dimineață
(activitate frontală), unde copiii, adunați într-un singur grup sau în
două mai mici, desfășoară o activitate comună, conform temei de
dezbatere sau categoriei de activități planificate pentru ziua
respectivă. După aceasta, copiii optează pentru activitățile în
centrele de interes, unde aprofundează tema zilei sau se lasă prinși
în activități spontane. Servirea prânzului și somnul sunt
componente ale programului zilnic. Activitățile de aranjare a
jucăriilor, pe cât se poate în prezența părinților, încheie programul
unei zile.
Organizarea centrelor de activitate presupune o anumită
aranjare a clasei, fără a limita o activitate la nivelul unui singur
centru. Orarul zilnic le va permite copiilor să folosească timpul și
diferite ocazii pentru a-și alege centrele de interes. Centrele de
activitate oferă posibilitatea alegerii domeniilor de învățare și a
materialelor. Materialele din fiecare centru îi stimulează și îi
provoacă să își folosească toate simțurile în timpul jocului. Clasa
trebuie aranjată întotdeauna astfel încât să ofere posibilitatea
alegerii între centre și diverse materiale.305 Prin experimentarea,
investigarea și descoperirea proprie, copiii vor dobândi informații
noi, pe căi care le sunt la îndemână. Astfel, ei își dezvoltă
capacitatea de a identifica și rezolva probleme, de a gândi critic, de
a alege și de a elabora concepte.
Activitățile pe centre de interes sunt practicate zilnic și în
învățământul preșcolar tradițional, unde fac parte din categoria
activităților didactice liber alese, care îi ajută pe copii să socializeze
în mod progresiv și să se inițieze în cunoașterea lumii fizice, a
mediului social și cultural căruia îi aparțin, a matematicii,
comunicării, a limbajului citit și scris. Dacă este vorba de activități
desfășurate în sala de grupă, educatoarea va acorda o atenție
deosebită organizării spațiului în centre ca Biblioteca, Colțul
căsuței/Joc de rol, Construcții, Știință, Arte, Nisip și apă și altele.306
Organizarea acestor centre se va face ținând cont de resursele
materiale, de spațiul disponibil și de nivelul de vârstă al copiilor. În
funcție de spațiul disponibil, sectorizarea sălii de grupă poate
cuprinde toate centrele sau cel puțin două dintre ele, în care cadrul
didactic pregătește zilnic „oferta“ pentru copii, astfel încât aceștia să
aibă posibilitatea să aleagă locul de învățare și joc, în funcție de
disponibilitate și nevoi. Materialele care se vor regăsi zilnic în
zonele/centrele/colțurile deschise nu trebuie să fie aleatorii, ci atent
alese, în strânsă corelare cu tema săptămânii sau cu tema
proiectului aflat în derulare.
Aranjarea sălii de clasă este făcută în așa fel încât să-l
încurajeze pe copil să opteze cu privire la activitățile pe care le va
desfășura. Fiecare sală de clasă are mai multe centre de activitate,
fiecare conținând materiale diferite, pe care copiii le vor explora și
cu care se vor juca. Centrele de activitate reprezintă zone delimitate
ale clasei (sălii de grupă), dotate cu materiale specifice unui anumit
tip de activitate, în care un număr de 4-5 elevi se confruntă
individual sau în grup cu sarcini adecvate interesului și nivelului
lor de dezvoltare. Pe masa fiecărui centru sunt scrise sarcinile de
lucru specifice. Acestea sunt progresive, permițându-i fiecărui copil
să le rezolve în ritmul și la nivelul său de dezvoltare. La fiecare
centru, copiii rezolvă sarcinile propuse de către cadrul didactic și o
pot face individual, în perechi sau în grup, după cum au fost
formulate sarcinile respective. Copiilor li se permite să își aleagă
materialele și sunt încurajați să lucreze cu ele. Ei pot trece cu
ușurință de la un centru de activitate la altul, timpul petrecut într-
un centru fiind diferit în cazul fiecărui copil, ceea ce nu se întâmplă
în sistemul tradițional de învățământ.
Copiii și profesorii pot decide împreună asupra centrelor
organizate în sala de clasă. Activitatea în centre poate lua diverse
forme. Organizate cu scopul realizării învățării prin explorare,
centrele pot fi folosite de un copil, de doi copii sau de un grup.
Această organizare a clasei facilitează colaborarea dintre elevi în
realizarea de sarcini comune. Fiecare centru ar trebui să includă
activități pe mai multe niveluri (concret și abstract) și materiale
care se pot ajusta la stilurile și nevoile individuale. Întrucât copiii
învață prin asocierea informației noi cu cea deja cunoscută, a
materialelor noi cu cele familiare, este logic ca materialele de
același fel să fie grupate în centrele de studiu. Profesorul este acela
care le arată copiilor cum să le folosească, prezentându-le pe toate,
eșalonat în timp. Pentru a asigura o bună folosire cotidiană a
materialelor, fiecare obiect ar trebui ilustrat printr-un desen sau o
fotografie, menționându-se totodată și numele obiectului desemnat.
În Programul Step-by-Step, activitatea sectorială este una dintre
principalele modalități prin care se asigură reușita individualizării
instruirii. Fiecare centru trebuie să conțină materiale suficiente
pentru uzul mai multor copii. Acestora li se permite să își aleagă
singuri materialele și sunt încurajați să lucreze după bunul plac. Se
recurge frecvent la munca în grupuri, scopurile acestor activități
fiind de a-i învăța pe copii să își dezvolte simțul identității și al
prețuirii de sine, dar și să relaționeze, să coopereze, să se respecte și
să se integreze cu ușurință în comunitatea școlară.
Un obiectiv fundamental al Programului Step-by-Step, arată
Kate Burke Walsh, este crearea unei comunități care să-i ajute pe
copii să își însușească deprinderile sociale de care au nevoie. Într-o
clasă Step-by-Step este foarte important ca fiecare copil să-și
dezvolte simțul identității, să învețe cum să aibă grijă de cei din jur
și, în același timp, să accepte că și el are nevoie de aceștia, să învețe
să împărtășească valori culturale și să devină parte componentă a
comunității elevilor, să conștientizeze și să respecte diversitatea
culturală. Astfel de scopuri sunt realizate îndeosebi prin munca în
grupuri și în cadrul proiectelor, când elevii își asumă un scop
comun, învață să coopereze și să se respecte unii pe alții.
Echipa de cadre didactice poate iniția teme și proiecte
individuale în cadrul centrelor, care trebuie să se bazeze pe
existența unui interes puternic manifestat de un copil sau mai
mulți. Copiii nu trebuie niciodată obligați să participe la o temă sau
la un proiect care nu îi interesează. Un proiect bazat pe tema
respectivă se va dezvolta și îmbunătăți de către copii împreună cu
cadrul didactic. Ei vor fi motivați în realizarea proiectului numai în
măsura în care subiectul abordat va da răspunsuri la întrebările pe
care ei și le pun.
Echipa de educatori are responsabilitatea creării unei ambianțe
propice învățării, incitând la conversație, stimulând curiozitatea
copiilor, explorarea, negocierea, opțiunea și observându-i pentru a
putea adapta activitățile la nevoile progresive ale acestora.
Activitățile individuale și în grupuri mici vor fi planificate de-a
lungul unei săptămâni, astfel încât să se focalizeze asupra sarcinilor
specifice stabilite de echipa de educatori.
Centrele le oferă elevilor ocazia să își dezvolte deprinderile, să
învețe din experiențele celorlalți, să își consolideze cunoștințele. Ele
trebuie organizate în așa fel încât să satisfacă cerințele individuale
ale elevilor și să le ofere acestora libertatea de a se manifesta.
Grupurile din cadrul clasei ar trebui să fie eterogene pentru a le
da elevilor posibilitatea să învețe din exemplele oferite de colegii de
aceeași vârstă. Activitatea în centre presupune ca sarcinile să fie
executate de grupuri mici de elevi, care se autoconstituie și
autodirijează, fără a se ignora munca individuală. Spre deosebire de
sistemul tradițional, munca individuală este privită mai degrabă ca
o componentă a muncii în echipă. Indiferent de grupa din care face
parte, elevul lucrează fie pentru a rezolva una și aceeași problemă,
fie explorează o temă nouă, timp în care profesorul se manifestă ca
animator, mediator, evaluator.
În cadrul claselor orientate după necesitățile elevului există
materiale esențiale, de care fiecare are nevoie, însă există și
materiale opționale, care pot fi introduse treptat de-a lungul anului.
După ce învățătoarea a prezentat materialele și modul lor de
utilizare, elevii pot discuta și decide unde și cum ar trebui să fie
depozitate. Pentru ca materialele să se afle zilnic la dispoziția și la
îndemâna elevilor, ele trebuie etichetate cu o poză, un desen, o
fotografie și un nume. Copiii care sunt implicați activ în
confecționarea, organizarea, alegerea materialelor și primesc
informații corecte despre ele sunt pregătiți să le folosească în mod
independent și responsabil.
În străduința sa de a îmbogăți programa și de a-i stimula pe
elevi în procesul de învățare, învățătorul trebuie să le asigure
resurse corespunzătoare: cărți, postere, ziare, obiecte și materiale
pentru centrele de activitate (inclusiv naturale), jucării etc. Membrii
familiilor sau alți voluntari din comunitate reprezintă și ei resurse
educaționale importante, putând să își aducă contribuția la
îmbogățirea programei prin prezența lor în clasă pentru a povesti
anumite întâmplări, pentru a discuta despre munca lor, pentru a
împărtăși impresii despre vremea copilăriei lor, pentru a
confecționa diverse materiale. De asemenea, ei îi pot ajuta pe elevi
în cadrul diverselor activități desfășurate în clasă.

5. Debutul activităților zilnice


În cadrul acestei alternative educaționale, o importanță
deosebită are aplicarea, atât la nivelul preșcolar, cât și la nivelul
învățământului primar, a strategiei „Circle Time“ (Întâlnirea de
dimineață), care aduce un plus de diversitate și de calitate învățării.
Această activitate permite întrepătrunderea activităților școlare și
sociale astfel încât profesorii și elevii să poată conlucra cât mai
bine, formând o comunitate în care se încurajează exprimarea și
ascultarea, împărtășirea sentimentelor, participarea. Aceste
activități zilnice satisfac nevoile școlare și sociale ale elevilor și
contribuie la succesul lor școlar. Întâlnirea de dimineață este în
mod direct asociată cu dezvoltarea sinelui și a inteligenței
emoționale (interpersonale), dar și cu formarea coeziunii
grupului.307
Datorită valențelor sale formative, Întâlnirea de dimineață a
fost preluată și introdusă ca activitate zilnică și în curriculumul
pentru învățământul preșcolar tradițional. În cadrul acestuia,
activitățile de dezvoltare personală includ rutinele, tranzițiile și
activitățile din perioada după-amiezii (pentru grupele cu program
prelungit), inclusiv activitățile opționale.
Rutinele sunt „activități-reper“ în funcție de care se derulează
întregul program educativ al zilei. Ele acoperă nevoile de bază ale
copilului și contribuie la dezvoltarea globală a acestuia. Rutinele
înglobează activități de tipul: sosirea copilului la grădiniță,
Întâlnirea de dimineață, micul dejun, igiena, masa de prânz,
somnul/perioada de relaxare de după-amiază, gustările, plecarea
acasă. Acest tip de activități se remarcă prin faptul că se repetă
zilnic, la intervale aproximativ stabile, cu aproape aceleași
conținuturi.308 La Întâlnirea de dimineață, cu o durată de
aproximativ 15 minute, accentul cade, printre altele (prezența,
calendarul naturii etc.), pe autocunoaștere (stimă de sine, imagine
de sine) și pe dezvoltarea abilităților de comunicare.
Valențe formative ale Întâlnirii de dimineață, care marchează
debutul activităților zilnice în Programul Step-by-Step, pot fi
sintetizate astfel:
a) se creează ocazii pentru ca elevii să învețe unii de la alții;
b) se asigură o motivație optimă pentru învățare;
c) se facilitează comunicarea și se dezvoltă relații constructive
profesor-elev și elev-elev;
d) se exersează prezentarea de sine, gândirea critică,
exprimarea sentimentelor și a trăirilor personale de către
elevi;
e) se exersează exprimarea opiniei proprii, abilitatea de a alege
și de a lua decizii;
f) se exersează de către elevi un cod comportamental adecvat în
interacțiunile sociale;
g) se însușesc semnificații ale unor valori (libertate,
responsabilitate, dreptate, echitate, respect) și se dezvoltă
aptitudinile sociale ale copiilor;
h) se dezvoltă responsabilitatea colectivă pentru binele
fiecăruia și se încurajează atitudinile și comportamentele
democratice;
i) se dezvoltă capacități necesare în activitatea de învățare:
exprimarea gândurilor, ascultarea celuilalt, adaptarea
experiențelor cognitive și de viață la o situație particulară;
j) se pot cunoaște problemele individuale și de grup ale
elevilor.309
O zi de școală începe cu Întâlnirea de dimineață (aproximativ 15
minute), care este structurată de regulă în următoarele momente:
salutul, prezența, calendarul naturii, împărtășirea cu ceilalți, citirea
agendei zilei, activitatea de grup. Această activitate îi oferă elevului
posibilitatea de a descoperi ce urmează să învețe, de a-i cunoaște pe
colegi și de a se lăsa cunoscut de către colegi, de a-și prezenta
propriile experiențe de viață, de a-și exprima gândurile și
sentimentele, de a solicita diverse informații și explicații, de a-și
exprima opiniile cu privire la probleme și situații generale. Fiecare
are posibilitatea să pună întrebări și să facă comentarii.
Întâlnirea de dimineață creează o atmosferă vioaie, entuziastă,
prietenoasă pentru toată ziua, îi ajută pe copii să învețe ce
înseamnă să aibă grijă de ei și de cei din jur, stabilește ritualuri și
rutine. În cadrul ei se exersează deprinderi importante pentru
succesul școlar, cum ar fi acelea de a asculta, a vorbi, a sintetiza
informații, a rezolva probleme, a urma indicații, a lua decizii, a citi
etc. Acest moment permite dezvoltarea aptitudinilor de comunicare
ale copiilor, depășirea blocajelor psihosociale care ar putea afecta
relațiile dintre ei sau dintre ei și cadrul didactic, cultivarea
toleranței față de interlocutori și aprecierea corectă a colegilor și a
situațiilor școlare, evitarea stereotipiilor sau mentalităților greșite
dobândite în mediul extrașcolar.

6. Comportamentul învățătoarei
În sistemul tradițional de învățământ, discursul învățătoarei
domină adeseori activitatea clasei, aceasta fiind principala cale de
transmitere a cunoștințelor, a directivelor de acțiune sau a
normelor de conduită. Conținutul programei este prezentat global,
iar procesul de învățare se consideră că are loc printr-o progresie
liniară, prin stăpânirea informațiilor acumulate și a deprinderilor
formate. Nu de puține ori elevii sunt consumatori pasivi de
informație și de autoritate, școlarizarea constituind pentru ei o
sarcină de suportat. Fundamentul Programului Step-by-Step rezidă
în recunoașterea și respectarea intereselor, a talentelor individuale,
a stilurilor de învățare personale și a valorilor culturale ale tuturor
copiilor. A învăța copilul cum să învețe, mai degrabă decât ce să
învețe, și a-l sprijini să își dezvolte propriul potențial constituie
caracteristicile sale definitorii. În clasa orientată după necesitățile
copilului, ceea ce se întâmplă face parte din viață. Cunoștințele sunt
descoperite în bună măsură de copil, prin efort propriu, educația
fiind privită în primul rând ca un proces. Elevii sunt implicați direct
în soluționarea problemelor și participă la elaborarea proiectelor,
realizarea învățării luând forma unei spirale care se tot extinde.
Este important ca elevii să-și însușească cunoștințe de bază, însă
este esențială înțelegerea informațiilor conceptuale. Pentru a
organiza un mediu de studiu comprehensibil învățătoarea trebuie
să cunoască și să respecte particularitățile individuale ale elevilor
săi. Dându-le elevilor ocazia de a-și spune părerile în legătură cu
activitatea, cu conducerea clasei și cu parcurgerea programei,
învățătoarea adoptă o strategie de predare bazată pe
individualizare. Opțiunile sunt definite ca alternative sau alegeri și
trebuie să fie conforme intereselor fiecărui copil și stilului său de
învățare.
Pot exista multe ocazii pentru copii de a avea opțiuni dacă
învățătoarea (educatoarea) individualizează procesul de instruire
respectând capacitățile intelectuale ale fiecăruia și dacă reușește să
diversifice modalitățile de abordare a activităților, materialele
folosite și interacțiunile din cadrul grupului. Ea trebuie să respecte
diversele stiluri de învățare și să adapteze mediul de învățare la
nevoile fiecărui copil. Mediul educațional este realizat astfel încât
să reflecte aceste preocupări, deschizându-le elevilor calea spre
explorarea lumii înconjurătoare, stimulându-i să pună întrebări și
să găsească răspunsuri, ajutându-i să înțeleagă complexitatea lumii.
Numai procedând în acest fel va reuși învățătoarea să-l mențină pe
copilul în centrul procesului de instruire.
Clasele Step-by-Step se constituie într-un cadru de explorare,
investigare, dialogare eficientă și soluționare de probleme
individual sau în grup. Când mediul de învățare în care elevii își
petrec majoritatea timpului este organizat în așa fel încât să
încurajeze interacțiunea, când cooperarea este apreciată și
stimulată, când temele și materialele sunt optimizate, iar libertatea
de gândire și exprimare garantată, copiii devin activi și dornici să
lucreze pentru a răspunde provocărilor intelectuale curente. Așa
trebuie să arate mediile școlare axate pe dezvoltarea elevului.
Responsabilitatea cadrului didactic de a asigura o ambianță
stimulatoare din punct de vedere intelectual, emoțional,
motivațional și de a acorda sprijin efectiv tuturor elevilor în
învățare se poate concretiza pe mai multe căi de-a lungul zilei,
ținând cont de faptul că fiecare moment este propice pentru a
preda, fie că este vorba de lucrul frontal cu clasa, de o discuție de
grup sau de activitatea individuală. Întrucât Programul Step-by-Step
se bazează pe convingerea că dezvoltarea optimă a copiilor este
asigurată prin implicarea lor activă în procesul educațional, rolurile
cadrelor didactice sunt semnificativ redefinite: „Crearea unei
ambianțe bine organizate îi încurajează pe copii să exploreze, să
aibă inițiative și să creeze. Echipa de educatori trebuie să
urmărească dezvoltarea copilului și să furnizeze materialele pentru
învățare. În plus, rolul echipei este să stabilească țeluri
corespunzătoare pentru fiecare copil în parte și pentru grupa de
copii în ansamblu, să răspundă intereselor copiilor, să respecte
personalitatea fiecărui copil, să mențină trează curiozitatea
copilului mic și să stimuleze învățarea cooperantă.“310 Învățătoarea
își asumă mai multe roluri în cadrul clasei Step-by-Step: ia decizii,
răspunde la nevoile elevilor și le sprijină dezvoltarea, facilitează
învățarea, observă și evaluează rezultatele învățării, oferă un
model de urmat. Îndeplinirea acestor roluri îi conferă multă
autoritate în clasă. Atunci când le înțelege și știe să le joace,
procesul de predare este mai eficient, mai dinamic, mai creativ. Cu
timpul, aceste roluri devin naturale și familiare.
Într-o clasă Step-by-Step, arată Kate Burke-Walsh, învățătoarele
iau decizii în legătură cu:
1) mediul fizic – mediul înconjurător este considerat
„laboratorul“ în care învață copiii. Învățătoarea va lua decizii
în legătură cu aranjarea încăperii, numărul de centre,
amplasarea acestora, aranjarea mobilierului, expunerea
materialelor didactice. Ea își comunică așteptările inclusiv
prin crearea unui mediu care stimulează activitățile de
învățare și le asigură copiilor posibilitatea de a-și asuma
diverse roluri pe măsură ce învață.
2) materialele didactice – învățătoarele decid ce cărți vor fi puse
la dispoziția elevilor, ce materiale didactice se vor folosi în
centrele de activitate, ce jocuri se vor expune pe rafturi sau
care din ele vor fi folosite.311
3) programul zilnic – învățătoarele decid programul de studiu și
cât timp li se va acorda diferitelor experiențe de învățare. Ele
îi vor distribui pe elevi în diverse roluri, îndemnându-i să
devină parteneri pentru o anumită sarcină sau observatori și
martori la îndeplinirea unei activități.
4) comunitatea persoanelor care studiază. A-i ajuta pe elevi să
învețe împreună, să colaboreze și să rezolve probleme în grup
este o îndatorire majoră a învățătoarelor.312
Prin astfel de decizii, învățătoarele pun în aplicare programa
școlară în mod eficient. De fapt, atunci când aranjează sala de clasă,
elimină unele materiale și introduc altele, stabilesc un program și
creează o comunitate, adică adoptă hotărâri care vor afecta
fundamental procesul de învățare. Deciziile pe care le iau sunt
legate de programa școlară și, implicit, de studiu: decizii concrete
referitoare la conținutul materiei, la subiectele de parcurs în
predarea diverselor discipline și la armonizarea lor, la felul în care
vor realiza obiectivele, la modul de formare a diferitelor deprinderi
și la stimularea creativității. Ele trebuie să urmeze Planul de
învățământ stabilit oficial, însă pot decide asupra modului în care îl
vor pune în aplicare.
În clasele tradiționale, învățătoarele sunt cea mai importantă
sursă de informații, uneori chiar singura. Ele prezintă informația
folosindu-se de manuale, lecturi suplimentare, culegeri de exerciții,
diverse lucrări etc. Tehnicile lor de chestionare sunt concentrate
asupra tipurilor de răspuns, corect sau greșit. Ele sunt responsabile
de comportamentul clasei și sunt privite ca autoritatea supremă. În
Programul Step-by-Step, învățătoarele sunt persoanele care
facilitează, coordonează și îndrumă elevii în procesul învățării. Ele
învață împreună cu copiii, creând situații de învățare bazate pe
experiență directă, interacțiuni sociale și cercetare. Deprinderile nu
mai sunt privite ca obiectiv de atins, ci ca instrumente, ca mijloace,
fiind legate de un anumit conținut. Învățătoarele și elevii stabilesc
împreună reguli de comportare, punându-se accentul pe asumarea
responsabilităților de către copii.
Învățătoarea se comportă într-o manieră interactivă în procesul
de învățare, privindu-i pe elevi ca pe niște gânditori, care
elaborează „teorii“ asupra lumii. Ea este aceea care facilitează
învățarea, care îi ajută, ghidează, stimulează și observă pe elevi,
împărțind cu aceștia responsabilitatea studiului. Scopul observării
este acela de a obține informațiile care îi dau posibilitatea să
structureze optim experiențele clasei, astfel încât să vină în
întâmpinarea intereselor copiilor. Pentru a adapta activitățile clasei
la nevoile identificate prin observare, ea va recurge la următoarele
tehnici: încurajarea intereselor, diversificarea activităților,
centrarea pe nevoi specifice.
Discuțiile de grup referitoare la subiectele din programă sunt
ocazii importante pentru copii de a schimba idei, de a clarifica
concepte, de a problematiza. Rolul învățătoarei este de a conduce
discuțiile în mod flexibil, fără a impune restricții, în așa fel încât să-i
stimuleze pe copii să stabilească un scop clar al discuțiilor și să
exprime idei noi, pentru că la această vârstă ei sunt interesați de
idei diferite și le place să vorbească mult, discuția putând ușor să se
îndrepte într-o direcție nedorită sau să devină superficială. De
obicei, întreaga clasă este implicată în discuții, fiecare copil având
ocazia să-și exprime părerile și să le audă pe ale colegilor, ceea ce
consolidează ideea de apartenență la o comunitate de elevi.
Discuțiile în clasă facilitează auto-reflecția asupra învățării. În
acest sens, copiii trebuie încurajați să vorbească despre
comportamentul lor în clasă, despre atitudinile și munca lor
intelectuală. Pentru ca o discuție de grup să fie productivă, și nu
haotică, pasionantă, și nu plictisitoare, este necesar ca învățătoarea
să stabilească obiective clare, să aleagă momentul potrivit și să se
asigure că elevii sunt tot timpul atenți, să încurajeze participarea.
Rolul învățătoarei de a facilita învățarea nu este o idee nouă. O
întâlnim și la L.S. Vîgotsky, atunci când acesta vorbește despre zona
proximei dezvoltări, sau la Jerome S. Bruner, în concepția acestuia
despre interacțiunea de tutelă dintre adult și copil, care comportă
un proces de sprijinire și îndrumare. Cum facilitează învățătoarea
procesul de învățare? Ea nu își mai asumă controlul absolut asupra
învățării care are loc deoarece și elevii trebuie să aibă o
responsabilitate în acest sens. Niciun elev nu este lăsat singur în
fața dificultăților. Învățătoarea îi va fi mereu alături, gata să-i vină
în ajutor. În clasa axată pe dezvoltarea elevilor, învățătoarea are
responsabilitatea de a găsi căile cele mai potrivite pentru a-i ajuta
pe toți elevii să învețe. Ea trebuie să se asigure că sala de clasă este
un loc interesant, stimulator, menit să îl sprijine și să îl protejeze pe
elev.
Învățătoarele din clasele Step-by-Step facilitează învățarea, nu o
controlează. În acest sens, ele pun întrebări, răspund la întrebările
copiilor, îi ajută să reflecteze asupra modului lor de a acționa și
studia, furnizează resurse. Când elevii reflectează asupra
cunoștințelor însușite, ei văd câteodată lucrurile într-o lumină nouă
și au o mai bună înțelegere a statutului lor de elevi. Prin asigurarea
unor ocazii diversificate de învățare, create de-a lungul zilei și prin
modelarea reflecției asupra acestora, învățătoarele îmbogățesc
semnificativ procesul de învățare în clasa la care predau.
Cadrele didactice respectă ideile copiilor și le utilizează pentru a
modela programa. Atât copilul, cât și cadrul didactic pot iniția sau
conduce activități; fiecare, pe rând, poate conduce, întreba sau
răspunde. Copiii sunt încurajați să aibă cât mai multe inițiative,
expresia lor creativă fiind atent monitorizată și valorizată. Cadrul
didactic interacționează cu copiii pe măsură ce aceștia lucrează și se
joacă: îi învață să aibă un comportament grijuliu și să se ajute între
ei, îi observă cum se comportă în centrele de activitate,
înregistrează și evaluează observațiile și le utilizează pentru
planificarea și individualizarea instruirii. Atmosfera pozitivă în
clasă este asigurată de cadrul didactic, care personifică o serie de
calități, pe care dorește să le regăsească și la copii: implicarea,
entuziasmul, empatia, curiozitatea.
Programul Step-by-Step pentru învățământul primar îi
îndeamnă pe elevi să își asume diverse roluri în clasă:
a) prieteni – învață să aibă încredere și să se îngrijească de
ceilalți;
b) parteneri – învață să coopereze, să ia în considerare și
punctele de vedere ale colegilor;
c) gânditori –reflectează la acțiunile lor și fac conexiuni între
noile cunoștințe dobândite și cele vechi;
d) ascultători – învață să devină auditori activi, atenți și chiar
critici;
e) organizatori – își planifică propriile studii, asumându-și
răspunderea pentru deciziile luate;
f) interlocutori – își exprimă propriile idei, propriile opinii;
g) persoane care rezolvă o problemă – creează soluții
alternative la obstacolele întâlnite;
h) martori ai unei întâmplări –își dezvoltă priceperile necesare
pentru a comunica propriile observații, idei, experiențe.313
În clasele axate pe dezvoltarea elevilor, învățătoarea pregătește
următorul tip de experiențe de învățare pentru copii: scrierea de
jurnale, ședințe și discuții de grup, folosirea centrelor de activitate
și a proiectelor. Ea dă tonul clasei, punând întrebări, făcând
comentarii, organizând și adoptând un anumit stil de conducere,
stabilind un climat de respect reciproc. De la început, de când
stabilește împreună cu elevii regulile clasei, ea îi face să înțeleagă că
aparțin unei comunități în cadrul căreia trebuie să își asume
răspunderea pentru ceea ce fac. Când învățătoarea este corectă și
tolerantă cu copiii, aceștia se simt apreciați și își tratează colegii în
același fel. Învățătoarea care știe să aprecieze calitățile elevilor
modelează în mintea acestora o acceptare a diferențelor, pe care
ulterior o vor proba în diverse împrejurări.
Clasele Step-by-Step sunt diferite față de clasele tradiționale din
multe puncte de vedere. Una dintre principalele diferențe constă în
modalitatea de dirijare a comportamentului elevilor. În clasa
tradițională, învățătoarea face regulile și elevii trebuie să le
respecte. Dacă încalcă regulile, elevii sunt pedepsiți. Ei nu sunt
încurajați să-și autocontroleze comportamentul, să facă alegeri și să
ia decizii în clasă. În clasa orientată după necesitățile elevilor,
aceștia își însușesc deprinderi de autocontrol și fac alegeri; mai
mult, ei ajută la stabilirea regulilor și a procedurilor clasei și iau
decizii referitoare la felul în care își vor organiza timpul în decursul
unei zile, în acest fel dobândind un adevărat simț al
responsabilității. Pentru a-i implica pe copii în stabilirea regulilor,
învățătorul trebuie să deschidă o discuție despre finalitatea lor,
astfel încât aceștia să înțeleagă că regulile, la fel ca legile, sunt
stabilite pentru a garanta siguranța, pentru a proteja drepturile și
libertățile individului, pentru a fi un ghid de conduită.314 Clasa va
decide care sunt regulile de adoptat. După ce acestea au fost
stabilite, învățătoarea va studia felul în care elevii le respectă și va
face comentarii pentru a-i încuraja pe toți să își modeleze
comportamentul în funcție de ele. Când copiii se abat de la o regulă,
ea va trebui să le-o reamintească și să-i încurajeze să își îndrepte
comportamentul.
Programul Step-by-Step le oferă copiilor ocazii reale de a lua
decizii și de a-și asuma responsabilități. De exemplu, pentru a-i
implica pe elevi în acest proces, învățătoarea le va cere să se așeze
într-un cerc în centrul clasei, după care va începe o discuție despre
scopul regulilor și procedurilor. Este important ca elevii să înțeleagă
că regulile și procedurile sunt menite să le asigure un mediu
favorabil învățării, să le protejeze drepturile individuale și
libertatea, să le reglementeze conduitele. Ei vor conștientiza faptul
că regulile le indică membrilor comunității școlare ceea ce ar trebui
să facă, mai degrabă decât ceea ce nu ar trebui să facă.
Atunci când contribuie la formularea regulilor clasei și se
conformează acestora, copiii devin parte a unei comunități
democratice. Atunci când educatoarea sau învățătoarea le cere să
rezolve un diferend, ei învață să accepte efectele acțiunilor lor. În
general, ei sunt încurajați să participe la luarea deciziilor care le
influențează activitatea și viața școlară, să își asume
responsabilitatea pentru acestea și să înțeleagă consecințele
acțiunilor lor.

7. Evaluarea elevilor
Întrucât învățarea și dezvoltarea sunt procese în continuă
evoluție, educatorii trebuie să aibă mereu în vedere și o evaluare
continuă a rezultatelor. Ei vor urmări progresul copiilor pentru a
stabili la ce nivel de dezvoltare se află fiecare, astfel încât programa
să vină în întâmpinarea nevoilor individuale și să asigure succesul
tuturor. Evaluarea continuă poate asigura „o imagine clară, corectă
și reprezentativă a capacităților și progresului copilului“315.
Aprecierea dezvoltării și a progreselor în învățare realizate de
fiecare copil este esențială pentru desfășurarea cu succes a unui
proces educativ conceput în conformitate cu gradul de dezvoltare a
elevilor.
În timp ce în învățământul tradițional performanțele elevilor
sunt evaluate de obicei prin intermediul lucrărilor scrise, al testelor
standardizate sau al chestionării orale, în Programul Step-by-Step
sunt promovate metodele alternative, pentru a se realiza o evaluare
autentică: „Evaluarea autentică, spre deosebire de aceea la cerere,
este o formă de evaluare care are loc continuu, în contextul unui
mediu propice învățării și dezvoltării copilului. Ea reflectă
experiențele adevărate și demne de reținut din procesul învățării,
care pot fi documentate prin observații, întâmplări consemnate,
jurnale, caiete de observație, mostre de lucru propriu-zise, ședințe,
fișe ale elevilor, rezultatele în îndeplinirea unor sarcini și alte
metode. Evaluarea autentică le este folositoare elevilor și se
desfășoară în paralel cu procesul învățării, fiind o condiție
primordială a dezvoltării elevului.“316 Prin aceste metode
alternative de evaluare se poate descoperi ce știu și ce pot face
elevii. Perspectivele asupra evaluării trebuie corelate cu gradul de
dezvoltare a copilului, pentru a obține o imagine mai cuprinzătoare
asupra capacităților și realizărilor sale. O evaluare autentică trebuie
să treacă dincolo de formele convenționale tradiționale pentru a
surprinde mult mai bine capacitățile intelectuale ale copilului și
pentru a-i permite mai multe ocazii de a-și demonstra
competențele.
În Programul Step-by-Step, evaluarea elevilor se realizează
pornindu-se de la următoarele premise:
1) Evaluarea trebuie să stimuleze acumularea de cunoștințe și
înțelegerea, dezvoltarea deprinderilor și încrederea în sine a
copilului.
2) Evaluarea trebuie să se axeze pe obiective importante,
relevante pentru dezvoltarea personală a copilului.
3) Evaluarea trebuie să ofere date importante despre eficiența
practicilor didactice.
4) Părinții și elevii sunt parteneri ai profesorului în procesul de
evaluare. 317
Evaluarea începe încă din primele zile de școală, constatările
făcute la începutul anului școlar ajutând-o pe învățătoare să ia
decizii în legătură cu amenajarea clasei, elaborarea orarului și
parcurgerea programei. Prin evaluarea inițială învățătoarea va găsi
răspuns la o serie de întrebări: Ce deprinderi și cunoștințe au deja
copiii? Ce sunt pregătiți să învețe? Ce stiluri de învățare au? În ce
domenii manifestă interese? Ea trebuie să facă o evaluare la
început de an școlar chiar dacă a lucrat cu aceiași copii și înainte;
aceștia au acumulat pe timpul vacanței experiențe noi, au
desfășurat activități educative ori au trăit evenimente de familie
deosebite. Toate aceste experiențe și evenimente din viața copiilor
influențează modul în care ei încep un nou an școlar și imaginea pe
care o au despre ei înșiși.
Încă de la începutul anului școlar învățătoarea trebuie să își
pună întrebarea: Care sunt calitățile și nevoile fiecărui copil din
clasă? Informațiile necesare pentru a putea răspunde la o astfel de
întrebare vor fi obținute prin intermediul conversațiilor cu părinții
și cu copilul. Pe de altă parte, învățătoarea îi va cunoaște mai bine
pe copii observându-i când lucrează în clasă. Doar atunci când
reușește să-i cunoască în manifestările lor cotidiene poate să
identifice calitățile și nevoile pe care le au, căci, așa cum am văzut,
principiul individualizării instruirii stă la baza clasei axate pe
dezvoltarea copilului.
Prin evaluarea continuă învățătoarea observă și apreciază
comportamentul elevilor când lucrează individual sau în grup, când
abordează anumite subiecte, când fac greșeli și încearcă să se
corecteze. Această evaluare îi oferă un feedback continuu în
legătură cu studiul elevilor. Ea discută cu elevii despre rezultatele
obținute și scrie observații pe lucrările acestora, feedbackul
devenind astfel concret, pozitiv și util atât elevilor, cât și părinților.
Evaluarea trebuie să valorifice punctele forte ale fiecărui elev,
în loc să îi sancționeze erorile și lipsurile, trebuie să-i furnizeze
cadrului didactic datele necesare pentru a putea decide ce și cum
trebuie predat, trebuie să fie multidimensională (să vizeze
dezvoltarea cognitivă, emoțională, socială), să fie corect înțeleasă de
elevi și de părinții lor, să includă rezultatele colaborării dintre
educatori și părinți, dintre educatori și elevi. Ea trebuie să îi ajute
pe elevi să își poată controla procesul de acumulare a cunoștințelor
și dezvoltare a capacităților, iar pe profesori să își îmbunătățească
modul de predare. Profesorii trebuie să discute rezultatele evaluării
cu elevii, astfel încât aceștia să-și dea seama ce progrese au făcut și
la ce nivel se situează. Totodată, este foarte important să i se
permită elevului să se autoevalueze, astfel încât acesta să își poată
aprecia propriul progres, să devină conștient de procesul și
produsul învățării și să își asume responsabilitatea lui. Propria
reflecție a elevului asupra rezultatelor muncii sale este parte
integrantă a unei evaluări eficiente, cu atât mai mult cu cât o bună
evaluare trebuie să-i permită aceluia care învață să devină autonom
și independent.
În clasele tradiționale, dominate de învățătoare, acestea folosesc
deseori testele și temele pentru acasă ca să își dea seama dacă elevii
învață sau nu, îi laudă pe cei mai buni și îi critică pe cei care
greșesc, notându-i în consecință. În clasa axată pe dezvoltarea
elevului, procesul de evaluare înseamnă mult mai mult, iar rolul
învățătoarei este mult mai complex. Ea observă activitatea elevilor
și face evaluări continue, urmărind progresele făcute de fiecare în
cadrul procesului de învățare.318 Ea verifică zilnic modul în care
fiecare elev folosește materialele și colaborează cu colegii. Unele
observații sunt uzuale, altele se vor concentra mai mult asupra
deprinderilor, priceperilor sau cunoștințelor dobândite de fiecare
copil. Ambele tipuri de observații furnizează informații valoroase
pentru abordarea procesului de predare-învățare. Numai
observațiile făcute zilnic, în situații diferite și pe o perioadă mai
lungă de timp le ajută pe învățătoare să urmărească și să
consemneze evoluția comportamentelor copiilor. O singură
observare a comportamentului unui copil nu furnizează o imagine
validă, completă a progreselor făcute de acesta.
Evaluarea continuă în cadrul Programului Step-by-Step se
realizează în mai multe contexte, special pregătite în acest sens:
1) centrul de activitate, unde învățătoarea, împreună cu grupul
de elevi, discută felul în care aceștia au rezolvat sarcina și
corectitudinea soluției;
2) scaunul autorului, unde elevul le prezintă colegilor tema
efectuată de el sau de grupul de la centrul în care a lucrat;
prezentarea este urmată de analiza și de comentariile colegilor
și învățătoarei;
3) expunerea lucrărilor în clasă, când toți copiii pot să
examineze cum au lucrat, pot să comenteze lucrările, să își
evalueze împreună munca;
4) portofoliul (mapa) în care fiecare copil își strânge lucrările și
care poate fi prezentat inclusiv părinților pentru a putea
urmări evoluția;
5) caietul de evaluare, care înlocuiește tradiționalul catalog, aici
consemnându-se dezvoltarea competențelor copiilor, pe arii
curriculare și pe discipline.
Este important ca învățătoarea să-i ofere copilului un feedback
continuu asupra muncii sale, ceea ce îi va stimula motivația și îl va
ajuta să înțeleagă mai bine anumite idei și concepte, să își asume
inițiative, să rezolve probleme sau să conștientizeze faptul că
învățătoarea este interesată de ceea ce face și este gata să-l
îndrume. Adeseori învățătoarea evaluează munca elevilor în timpul
discuțiilor cu aceștia, cu fiecare separat, în grupuri mici de lucru
sau cu întregul colectiv al clasei. Când se deplasează prin clasă, ea
poate vorbi cu elevii care lucrează în centrele de activitate sau la
mese, poate face comentarii și observații, poate pune întrebări
referitoare la ceea ce fac în acel moment. Feedbackul său trebuie să
fie pozitiv, concret și pe înțelesul tuturor.
Când elevii termină de citit o carte sau finalizează o lucrare, ei
sunt încurajați să demonstreze în fața celorlalți nivelul
cunoștințelor dobândite și să sărbătorească această realizare. Există
mai multe metode la care se poate recurge în acest sens:
conversațiile despre cărți, rapoartele de studiu independent,
experimentele științifice, conferințele pe teme artistice, citirea de
pasaje dintr-o carte, prezentarea unei piese de teatru, interpretarea
unor cântece, explicarea unor teme în fața unui grup restrâns,
discuțiile învățătoare-elev sau elev-elev, povestirea unor întâmplări.
Copiilor nu li se pun note sau calificative pentru că nu se
dorește stimularea competiției; greșelile nu sunt corectate cu roșu
în caiete pentru a nu-i descuraja. Cataloagele sunt înlocuite cu
caiete de evaluare, în care învățătoarea consemnează
comportamentul elevilor, rezultatele obținute în acumularea
cunoștințelor și formarea deprinderilor. Nu se fac ierarhizări sau
categorisiri și nimeni nu va fi pedepsit pentru nereușită, ci va fi
ajutat să învețe mai bine, pentru a progresa în cel mai scurt timp.
Faptul că niciun elev nu este pedepsit pentru nereușită nu este o
caracteristică întâmplătoare a Programului Step-by-Step.
Chestiunea pedepsei și a recompensei se discută de mult timp în
teoria psiho-pedagogică. Nu de puține ori s-a pledat chiar pentru
eliminarea totală a pedepselor din procesul de instruire. O astfel de
pledoarie întâlnim, de exemplu, la B.F. Skinner. Profesorul își poate
permite să folosească controlul aversiv în virtutea statutului său,
silindu-i pe elevi să citească manuale, să asculte lecții, să participe
la discuții, să memoreze cunoștințe, însă, arăta B.F. Skinner, elevul
care lucrează pentru a scăpa de stimulentele aversive descoperă
numeroase mijloace de apărare, de evadare sau de evitare a
pedepsei. Neatenția, reveria, pasivitatea în timpul lecțiilor,
obrăznicia, violențele verbale, grosolănia, chiulul de la ore sunt tot
atâtea mijloace prin care elevul încearcă să se sustragă controlului
aversiv. De asemenea, importante sunt efectele în planul reacțiilor
sale emoționale: frica, anxietatea, frustrarea, mânia, resentimentul
sunt consecințe afective ale pedepselor, care, din nefericire,
operează pe termen lung. Ele pot să dezechilibreze personalitatea
elevului, favorizând apariția unor stări psihice negative, precum
nesiguranța, ezitarea, frustrarea, pierderea încrederii în sine.
Pedeapsa, sancțiunea, amenințările, suprimarea recompenselor,
critica sau ridiculizarea sunt aversive. B.F. Skinner critică practicile
educaționale care recurg preponderent la mijloacele de control
aversiv, în detrimentul întăririlor pozitive. Ridiculizarea, dojana,
sarcasmul, criticile, suplimentarea temelor, suprimarea unor
libertăți, izolarea, amenzile sunt tot atâtea forme de „stimulare
aversivă“. Profesorii le folosesc cu scopul de a-l determina pe elev
să învețe, numai că orice profesor trebuie să cunoască faptul că
aceste mijloace de control nu au efecte pozitive decât în mod
circumstanțial și pe termen scurt.
Controlul aversiv nu este eficient deoarece „nu-l facem pe elev
harnic pedepsindu-l pentru lene, curajos pedepsindu-l pentru
lașitate; nu-i provocăm interes pentru muncă pedepsindu-l pentru
indiferență. Nu-l învățăm să studieze repede pedepsindu-l pentru
încetineală, nici să țină minte pedepsindu-l pentru că uită, nici să
judece corect pedepsindu-l pentru lipsa de logică.“319 În aceste
condiții, i se va întâmpla, poate, uneori să descopere singur cum să
fie atent, harnic, curajos, cum să țină minte și să judece. Însă
instruirea nu va avea aici nicio contribuție, fiind inexistentă. Mai
mult, elevul va satisface exigențele profesorilor într-un mod
superficial. De exemplu, el se arată atent la lecție fixându-și privirea
asupra profesorului, însă gândul îi este în altă parte, la altceva.
Aceste relații de întărire încurajează comportamentul superficial,
prin care mulți scapă de situațiile aversive. Și întăririle pozitive
(recompense, favoruri, note, diplome etc.) sunt artificiale și prezintă
unele probleme. De exemplu, nu pot fi date premii tuturor. Elevul
lucrează îndeosebi animat de gândul că va fi recompensat pentru
rezultatele obținute, care îi aduc satisfacție atât lui, cât și
profesorilor și părinților.
Rezultatele evaluării trebuie cunoscute și de părinți, nu doar
pentru a ști ce rezultate școlare au obținut copiii lor, ci și pentru a
afla cum să-i sprijine mai departe în efortul lor de învățare. De
aceea, învățătoarea le transmite părinților sinteze în care
consemnează ce și-a propus să predea, ce a învățat copilul, în ce
direcții are acesta succes și ușurință în rezolvare și care sunt
aspectele care necesită încă ajutor și la care părinții trebuie să
contribuie. Însă nu este suficientă primirea unor informări cu
privire la rezultatele obținute de copil într-o anumită perioadă de
timp. Părinții vor avea o imagine mult mai clară asupra progresului
copiilor dacă li se oferă mostre concrete ale muncii lor.

8. Participarea familiei la viața școlii


În învățământul tradițional, părinții se implică prea puțin și
numai rareori în desfășurarea efectivă a procesului educațional. Ei
sunt convocați să participe la activitatea școlară a copiilor mai ales
în ceea ce privește rezolvarea unor probleme de conduită,
îmbunătățirea condițiilor de studiu, supravegherea efectuării
temelor și studiul individual acasă. Pedagogia modernă pledează
constant, de mai mult timp, pentru înlăturarea acestui neajuns,
pledoarie preluată la nivelul documentelor curriculare prin
următoarea stipulare: „Rolul familiei în aplicarea curriculumului
este acela de partener. Părinții ar trebui să cunoască și să participe
în mod activ la educația copiilor lor desfășurată în grădiniță.
Implicarea familiei nu se rezumă la participarea financiară, ci și la
participarea în luarea deciziilor legate de educația copiilor, la
prezența lor în sala de grupă în timpul activităților și la participarea
efectivă la aceste activități și, în general, la viața grădiniței și la
toate activitățile și manifestările în care aceasta se implică.“320
Desigur, o astfel de implicare activ-participativă nu este dezirabilă
doar în grădiniță, ci și la nivelurile următoare ale învățământului.
Și în Programul Step-by-Step părinții sunt priviți ca parteneri,
considerându-se că implicarea lor în procesul educativ este
esențială. Mai mult, ei sunt considerați drept primii educatori ai
copiilor, o parte semnificativă din cunoștințele legate de mediul
înconjurător, precum și diverse comportamente datorându-se
educației primite în familie.
Educația copiilor este scopul comun al familiei și al școlii, deci
poate fi realizat eficient doar printr-o relație de parteneriat, care
presupune înțelegerea și asumarea rolurilor, a responsabilităților și
a funcțiilor proprii fiecărei părți implicate. O astfel de relație se
construiește printr-o comunicare continuă și consistentă între
școală și familie, prin împărtășirea informațiilor relevante despre
copil, prin soluționarea în comun a situațiilor problematice etc. În
acest fel, școala îi va ajuta pe părinți să cunoască drepturile și
obligațiile care le revin cu privire la educația copilului, importanța
propriei atitudini pentru reușita școlară și socială a acestuia.
Angajarea lor activă într-o relație de parteneriat cu școala poate
contribui la îmbunătățirea atitudinii copiilor față de învățătură și a
comportamentelor acestora în spațiul școlar și nu numai, la
ameliorarea climatului școlar și, nu în cele din urmă, la creșterea
performanțelor școlare. Însă pentru ca această angajare să fie
încununată de succes, părinții trebuie la rândul lor să se
instruiască, școala urmând să le acorde asistența necesară în acest
sens.
Importanța deosebită acordată participării familiei la
activitatea educativă este o caracteristică a Programului Step-by-
Step, considerându-se că familiile au cea mai mare influență asupra
copiilor și că ele sunt „educatorii lor primari“321. Funcția educativă a
familiei constă în socializarea copilului și transmiterea valorilor
culturale. Însă această funcție nu poate fi exercitată cu succes decât
printr-o colaborare efectivă a familiei cu instituția școlară. Familia
joacă un rol indispensabil în procesul educațional, ajutând la
dezvoltarea experiențelor de învățare din cadrul programului și
constituindu-se într-o importantă resursă de învățare. Totodată,
alături de parteneriatul direct cu familia, alternativa Step-by-Step
angajează o colaborare intensă și cu diverse instituții din
comunitatea locală, facilitând învățarea bazată pe proiecte.
La începutul clasei I, dar nu numai, întâlnirea învățătoarei cu
părinții este un bun prilej de cunoaștere reciprocă. Aceștia pot fi
solicitați să ofere informații utile despre copii, referitoare la
experiențele sau evenimentele din viața lor, activitățile preferate,
talentele și interesele manifestate, comportamente cotidiene, starea
de sănătate, dar și cu privire la ce își doresc pentru copiii lor sau la
modalitățile în care pot să se implice în activitatea școlară alături de
ei. Astfel de informații pot fi strânse de învățătoare într-un dosar și
completate ulterior de părinți, ori de câte ori este nevoie.
Rapoartele periodice reprezintă o importantă metodă de
comunicare cu părinții. Ele constituie o înregistrare scrisă a
progresului copilului, a dezvoltării sale generale, a preferințelor și a
felului în care relaționează cu ceilalți.
Părinții sunt bineveniți oricând la școală sau la grădiniță.
Fiecare Centru Step-by-Step dispune de o Cameră a părinților, în
care membrii familiilor pot avea întrevederi cu educatorii pentru a
afla informații despre desfășurarea procesului educațional, despre
progresul elevilor, disciplină etc. Părinții sunt invitați și încurajați
să participe la activități împreună cu copiii lor, sprijinindu-i efectiv,
contribuind la îmbogățirea mediului cu materiale didactice, la
organizarea de activități extracurriculare sau la soluționarea
diverselor probleme cu care se confruntă aceștia. Familiile sunt
încurajate să se alăture activităților copiilor din clasă sau din grupă
și să le împărtășească acestora idei legate de înclinațiile și
experiența proprii.322
Un alt element specific Programului Step-by-Step este Comitetul
de consultanță familială, din care fac parte părinții, dar și alți
membrii ai comunității, și care discută împreună cu echipa de
educatori diverse acțiuni. Comitetul le facilitează părinților o
participare activă în cadrul programului, de la planificarea
activităților și până la evaluarea rezultatelor.
Este important ca respectul, discreția și confidențialitatea să
caracterizeze aceste relații de comunicare. Interacțiunile care au
loc, formal sau informal, între cadrele didactice și părinți dau tonul
implicării viitoare a acestora de pe urmă în activitatea școlară.
Părinții sunt încurajați să facă vizite inclusiv în timpul orelor
pentru a-și împărtăși interesele și preocupările cu privire la
educația copiilor, să se implice în alegerea și organizarea
activităților interesante și a proiectelor pentru copii. Pot fi
practicate mai multe strategii de comunicare cu familia: mesajele
scrise și carnetele de dialog, afișierul pentru anunțuri, scrisorile de
înștiințare, vizitele la domiciliu.
Convorbirile cu părinții trebuie să fie bine organizate și
consistente sub aspectul conținutului. Învățătoarea sau educatoarea
păstrează evaluările individuale ale muncii copilului consemnate
într-o fișă. Această fișă oferă un tablou al dezvoltării copilului într-
un anumit interval de timp. În pregătirea pentru convorbirile cu
părinții, cadrul didactic trebuie să analizeze orice consemnare
privind evoluția copilului, rapoartele de la convorbirile precedente,
în care sunt cuprinse grijile părinților și obiectivele declarate
pentru copil. Se recomandă notarea aspectelor importante, cum ar
fi activitățile care îi plac în mod deosebit copilului, relațiile lui cu
ceilalți și observații care rezumă experiențele lui în toate domeniile
de dezvoltare. Educatorul trebuie să fie pregătit să asculte, să-i
încurajeze pe părinți să vorbească și să își noteze chestiunile
importante din discuție.
Cadrele didactice trebuie să creeze un mediu propice de
întâlnire, foarte important mai ales în cazul părinților care
manifestă diverse îngrijorări sau ezită să participe la ședințe. Dacă
întâlnirea se vrea a fi un schimb util de impresii, atunci intimitatea
este importantă. În timpul întâlnirilor sunt prezentate lucrări
realizate de copii, materiale confecționate în clasă, povești scrise de
aceștia etc. Se discută cu părinții despre obiectivele sociale, afective,
cognitive și psihomotrice urmărite în procesul educativ și se dau
explicați despre cum vor fi îndeplinite acestea, despre strategii și
planuri de acțiune etc.
O relație de succes școală-familie se poate realiza printr-o
comunicare continuă, clară și bazată pe încredere, respect,
acceptarea diferențelor. Pentru a construi un parteneriat autentic
cu părinții, cadrele didactice pot începe prin a se gândi la ce pot
învăța ele de la părinți despre copiii lor, deoarece în Programul
Step-by-Step se consideră că părinții sunt cei mai importanți
consultanți pentru o mai bună înțelegere a fiecărui copil. Pe de altă
parte, pe măsură ce se obișnuiesc să participe direct la activitățile
clasei și chiar să le conducă, membrii familiei își vor dezvolta
sentimentul apartenenței la program, învață să își privească copilul
în relație cu ceilalți, învață mai multe despre dezvoltarea unui copil
sau despre cum să extindă procesul învățării și acasă.

Concluzii
Programul Step-by-Step a fost conceput și implementat în
România, dar și în alte țări, ca răspuns la necesitatea resimțită de a
se aduce o schimbare semnificativă la nivelul practicilor din
sistemul de învățământ, marcat încă de o serie de caracteristici
statornicite printr-o îndelungată tradiție. Programul Step-by-Step
promovează un model educațional centrat pe elev, încurajând
activitățile independente, dar și pe acelea de grup. Una dintre
principalele preocupări rezidă în respectarea particularităților de
vârstă și individuale ale copiilor prin individualizarea instruirii,
ceea ce reiese clar mai ales din principala formă de organizare și
desfășurare a activităților, aceea a centrelor de interes. Foarte
important este mediul în care își desfășoară activitatea copiii, acesta
trebuind să fie prietenos, atractiv, stimulativ, bogat în resurse
pentru învățare.
Prin metodologia sa, Programul Step-by-Step promovează
inițiativa personală a copilului, consolidarea încrederii în sine,
libertatea de gândire și de exprimare, respectul pentru ceilalți,
respectarea și aprecierea diferențelor, toate acestea fiind calități
necesare vieții într-o societate democratică. Atât programul pentru
învățământul preșcolar, cât și acela pentru ciclul primar al
învățământului îi educă pe copii, prin valorile antrenate, în așa fel
încât să devină cetățeni activi în societatea democratică. În acest
sens, li se prezintă copiilor concepte fundamentale care constituie
esența tuturor strategiilor metodologice: comunicarea, preocuparea
și grija, comunitatea și conexiunile. Discursul învățătoarei nu mai
domină activitatea clasei, așa cum se întâmplă adeseori în
învățământul tradițional. Recunoașterea și respectarea intereselor,
a talentelor individuale, a stilurilor de învățare personale și a
valorilor culturale ale tuturor copiilor reprezintă fundamentul
procesului educațional. Programul Step-by-Step realizează o
individualizare a procesului de predare, care respectă eforturile
individuale și capacitățile intelectuale ale fiecărui copil în efortul
său de a dobândi cunoștințe și de a-și dezvolta competențe.
Împărtășind acest punct de vedere, cadrele didactice mențin copilul
în centrul procesului educațional. Ele se străduiesc să creeze medii
care să reflecte această preocupare.
Programul Step-by-Step pentru preșcolari și elevii din clasele
primare promovează participarea părinților ca parteneri activi ai
cadrelor didactice în procesul educativ. El recunoaște, respectă și
sprijină rolul părintelui ca prim profesor al copilului său. Se
consideră că o strânsă cooperare a părinților cu școala este
esențială pentru asigurarea succesului fiecărui copil în toate
domeniile de dezvoltare. Motivația și încrederea în sine a copilului
crește dacă simte că părinții săi sunt implicați cu responsabilitate în
viața școlii. De aceea, toți părinții sunt încurajați să profite de
numeroasele oportunități pe care le au pentru a deveni parte din
viața școlii.
Înscriindu-se pe astfel de coordonate, Programul Step-by-Step
pregătește elevii pentru viață pornind de la ideea lui de John Dewey
că școala, prin tot ceea ce se întâmplă în interiorul ei, face parte din
viață. Scopul pe termen lung al programului este consolidarea
deprinderilor de învățare pe termen lung, recognoscibile printr-o
serie de caracteristici: curiozitate, empatie, creativitate,
productivitate. Pentru a-l putea pregăti mai bine pe elev pentru
viitor, pentru o lume în continuă schimbare, educarea dorinței sale
de a învăța permanent este asumată ca un imperativ.

Bibliografie
Albulescu, Ion, Doctrine fundamentale în științele educației, Casa Cărții de Știință, Cluj-
Napoca, 2009.
Bruner, Jerome S., Pentru o teorie a instruirii, Editura Didactică și Pedagogică, București,
1970.
Bruner, Jerome S., Procesul educației intelectuale, Editura Didactică și Pedagogică,
București, 1970.
Burke-Walsh, Kate, Predarea orientată după necesitățile elevului, Editura Cermi, Iași, 1999.
Burke-Walsh, Kate, Crearea claselor orientate după necesitățile copiilor de 8, 9 și 10 ani,
Editura Cermi, Iași, 1999.
Burke-Walsh, Kate, Educația părinților, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1997.
Catalano, Horațiu (coord.), Dezvoltări teoretice și instituționale în alternativele educaționale,
Editura Nomina, Pitești, 2011.
Chiș, Vasile, Provocările pedagogiei contemporane, Presa Universitară Clujeană, Cluj-
Napoca, 2002.
Cocișiu, Toma, Metodul activ și creator în educație, Blaj, 1936.
Colleen, Bane, Manualul cadrului didactic pentru întâlnirea de dimineață, C. E. D. F. Step-by-
Step, București, 2004.
Crain, W.C., Theories of development: Concepts and applications, Englewood Cliffs, New
Jersey: Prentice Hall, Inc, 1980.
Cuciureanu, Monica (coord.), Punți de trecere între învățământul tradițional și cel bazat pe
modele pedagogice alternative în sistemul românesc de învățământ, Institutul de Științe
ale Educației, București, 2011.
Decroly, Ovide, „La fonction de globalisation et son application“, în Bulletin et Annales de la
Soc. Royale des Sciences médicale et naturelle de Bruxelles, 1927.
Decroly, Ovide, „Le rôle du phénomène de globalisation dans l’enseignement“, în Bulletin
et Annales de la Soc. Royale des Sciences médicale et naturelle de Bruxelles, 1927.
Decroly, Ovide, „Quelques considération à propos de l’intérêt de l’enfant“, în Journal de
Psychologie, janvier-mars, 1924.
Dewey, John, Fundamente pentru o știință a educației, Editura Didactică și Pedagogică,
București, 1982.
Dewey, John, Trei scrieri despre educație, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1977.
Felea, Gheorghe (coord.), Alternativele educaționale în România, Editura Triade, Cluj-
Napoca, 2003.
Gardner, Howard, Inteligențe multiple. Noi orizonturi pentru teorie și practică, Editura
Sigma, București, 2007.
Hansen, Kirsten A., Kaufman, Roxane K., Burke-Walsh, Kate, Crearea claselor orientate
după necesitățile copilului, Editura Cermi, Iași, 1999.
Herseni, Ioana, „Alternativa educațională Step-by-Step și calitatea în educație“, în Revista
de pedagogie. Pedagogii alternative, nr. 1-12, 2006, pp. 137-139.
Paloș, Ramona, Sava, Simona, Ungureanu, Dorel (coord.), Educația adul-ților. Baze teoretice
și repere practice, Editura Polirom, Iași, 2007.
Petran, Simona, „Întâlnirea de dimineață – un Bun venit la școală!“, în Revista de
pedagogie. Pedagogii alternative, nr. 1-12, 2006, pp. 139-144.
Petre, Radu, Problema interesului și a centrelor de interes, Tipografia „Artistica“ P. Mitu,
Pitești, 1930.
Piaget, J., Inhelder, B., Psihologia copilului, Editura Didactică și Pedagogică, București, f. a.
Piaget, Jean, Psihologie și pedagogie, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1972.
Piaget, Jean, Nașterea inteligenței la copil, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1973.
Piaget, Jean, Psihologia inteligenței, Editura Științifică, București, 1965.
Rothschild, J., Daniels, E. L., Step-by-Step. Crearea materialelor didactice centrate pe copil,
Editura Cermi, Iași, 1999.
Rusu, Lavinia-Gabriela, Bursuc, Didina, „Modalități de optimizare a relației de grup în
grădinița Step-by-Step“, în Revista de pedagogie. Pedagogii alternative, nr. 1-12, 2006,
pp. 149-153.
Siebert, Horst, Pedagogie constructivistă, Institutul European, Iași, 2001.
Skinner, Burrhus F., Revoluția științifică a învățământului, Editura Didactică și Pedagogică,
București, 1971.
Ulrich, Cătălina, Postmodernism și educație, Editura Didactică și Pedagogică, București,
2007.
Vîgotski, Lev S., Opere psihologice alese, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1972.
*** Curriculum pentru învățământul preșcolar, Ministerul Educației, Cercetării și
Tineretului, București, 2008.

276
Monica Cuciureanu (coord.), Punți de trecere între învățământul tradițional și cel bazat
pe modele pedagogice alternative în sistemul românesc de învățământ, p. 52.
277
Realizatorii programului sunt constituiți într-o echipă de educatori, din care fac parte
două educatoare/învățătoare, directorul unității școlare, părinții, voluntarii.
278
Kate Burke-Walsh, Predarea orientată după necesitățile copilului, Editura Cermi, Iași,
1999, p. 13.
279
Kirsten A. Hansen, Roxane K. Kaufmann, Kate Burke-Walsh, Crearea claselor orientate
după necesitățile copilului, Editura Cermi, Iași, p. 2; vezi și Kate Burke-Walsh, Crearea
claselor orientate după necesitățile copiilor de 8, 9 și 10 ani, și Kate Burke-Walsh, Predarea
orientată după necesitățile copilului.
280
Jean Piaget, Nașterea inteligenței la copil, Editura Didactică și Pedagogică, București,
1973, p. 14.
281
Ibidem, p. 14.
282
Jean Piaget, Psihologie și pedagogie, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1972, p.
27.
283
L.S. Vîgotski, Opere psihologice alese, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1972, p.
90.
284
Jerome S. Bruner, Pentru o teorie a instruirii, Editura Didactică și Pedagogică, București,
1970; vezi și Jerome S. Bruner, Procesul educației intelectuale, Editura Didactică și
Pedagogică, București, 1970.
285
Howard Gardner, Inteligențe multiple. Noi orizonturi pentru teorie și practică, Editura
Sigma, București, 2007.
286
Kirsten A. Hansen, Roxane K. Kaufmann, Kate Burke-Walsh, op. cit., p. 3.
287
Referitor la caracteristicile de vârstă ale copiilor de 8, 9 și 10 ani, vezi Kate Burke-Walsh,
Crearea claselor orientate după necesitățile copiilor de 8, 9 și 10 ani, Editura Cermi, Iași,
1999, cap. III.
288
Kirsten A. Hansen, Roxane K. Kaufmann, Kate Burke-Walsh, op. cit., p. 4.
289
Cf. John Dewey, Fundamente pentru o știință a educației, Editura Didactică și Pedagogică,
București, 1982, și John Dewey, Trei scrieri despre educație, Editura Didactică și
Pedagogică, București, 1977.
290
Kate Burke-Walsh, Predarea orientată după necesitățile copilului, p. 16.
291
Vasile Chiș, op. cit., p. 41.
292
Kate Burke-Walsh, Predarea orientată după necesitățile copilului, p. 23.
293
Ibidem, p. 24.
294
Jean Piaget, Psihologie și pedagogie, p. 28.
295
Ibidem, p. 29.
296
B.F. Skinner, Revoluția științifică a învățământului, Editura Didactică și Pedagogică,
București, 1971, p. 106.
297
Horst Siebert, Pedagogie constructivistă, Institutul European, Iași, 2001.
298
Cătălina Ulrich, Postmodernism și educație, Editura Didactică și Pedagogică, București,
2007.
299
Kate Burke-Walsh, Predarea orientată după necesitățile copilului, p. 236.
300
Kate Burke-Walsh, Crearea claselor orientate după necesitățile copiilor de 8, 9 și 10 ani, p.
6 sqq.; vezi și Kate Burke-Walsh, Predarea orientată după necesitățile copilului, p. 14.
301
Ovide Decroly, „Quelques considération à propos de l’intérêt de l’enfant“, în Journal de
Psychologie, ianuarie-martie, 1924; vezi și studiile lui Ovide Decroly: „La fonction de
globalisation et son application“ și „Le rôle du phénomène de globalisation dans
l’enseignement“, în Bulletin et Annales de la Soc. Royale des Sciences médicale et naturelle
de Bruxelles, 1927.
302
Radu Petre, Problema interesului și a centrelor de interes, Tipografia „Artistica“ P. Mitu,
Pitești, 1930, p. 29.
303
Toma Cocișiu, Metodul activ și creator în educație, Blaj, 1936, p. 3.
304
Principalele centre într-o grupă de grădiniță Step-by-Step sunt: Artă, Materiale de
construcție, Bucătărie, Joc de rol, Alfabetizare, Matematică, Științe, Muzică, Joc în aer
liber, Nisip și apă. În clasele de învățământ primar se organizează Centrul de citire,
Centrul de scriere, Centrul de știință, Centrul de artă, Centrul de matematică/jocuri de
construcții. De asemenea, se mai organizează și alte tipuri de centre: Centrul de actorie,
Centrul de construcții din resturi, Centrul de descoperiri, Centrul de ascultare.
305
Kirsten A. Hansen, Roxane K. Kaufmann, Kate Burke-Walsh, op. cit., p. 12.
306
Curriculum-ul pentru învățământul preșcolar, 2008, p. 19.
307
Simona Petran, „Întâlnirea de dimineață – un Bun venit la școală!“, în Revista de
pedagogie. Pedagogii alternative, nr. 1-12, 2006.
308
Curriculum-ul pentru învățământul preșcolar, 2008, p. 19.
309
Cf. Bane Colleen, Manualul cadrului didactic pentru întâlnirea de dimineață, C.E.D.F. Step
by Step, București, 2004.
310
Kirsten A. Hansen, Roxane K. Kaufmann, Kate Burke Walsh, op. cit., p. 1.
311
Referitor la materialele didactice, vezi: J. Rothschild, E.L. Daniels, Step-by-Step. Crearea
materialelor didactice centrate pe copil, Editura Cermi, Iași, 1999.
312
Kate Burke-Walsh, Crearea claselor orientate după necesitățile copiilor de 8, 9 și 10 ani,
pp. 27-28.
313
Kate Burke-Walsh, Predarea orientată după necesitățile copilului, p. 15.
314
Ibidem, p. 50.
315
Ibidem, p. 62.
316
Idem.
317
Ibidem, p. 63.
318
Referitor la evaluarea elevilor în Programul Step-by-Step, vezi și Kate Burke Walsh,
Crearea claselor orientate după necesitățile copiilor de 8, 9 și 10 ani, cap. VII.
319
B.F. Skinner, op. cit., p. 132.
320
Curriculum pentru învățământul preșcolar, 2008, p. 13.
321
Kirsten A. Hansen, Roxane K. Kaufmann, Kate Burke-Walsh, op. cit., p. 8.
322
Cf. Kate Burke-Walsh, Educația părinților, Editura Didactică și Pedagogică, București,
1997.

S-ar putea să vă placă și