Sunteți pe pagina 1din 11

PLAN DE CONTURI OMFP 2844/2016 1061.

Rezerve legale (P)


1063. Rezerve statutare sau contractuale (P)
1068. Alte rezerve (P)
CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI, PROVIZIOANE, 107. Diferenţe de curs valutar din conversie
ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE 1071. Diferenţe de curs valutar din conversia unei
10. CAPITAL ŞI REZERVE operaţiuni din străinătate cuprinse în consolidare9) (A/P)
101. Capital 1072. Diferenţe de curs valutar din conversia
1011. Capital subscris nevărsat (P) situaţiilor financiare anuale individuale într-o monedă de
1012. Capital subscris vărsat (P) prezentare diferită de moneda funcţională (A/P)
1015. Patrimoniul regiei (P) 108. Interese care nu controlează10)
102. Elemente asimilate capitalului 1081. Interese care nu controlează - rezultatul
1023. Patrimoniul privat5) (P) exerciţiului financiar (A/P)
1026. Patrimoniul public6) (P) 1082. Interese care nu controlează - alte capitaluri
1027. Capital subscris reprezentând datorii proprii (A/P)
financiare7) (P) 109. Acţiuni proprii
1028. Ajustări ale capitalului social/patrimoniului 1091. Acţiuni proprii deţinute pe termen scurt11) (A)
regiei (A/P) 1092. Acţiuni proprii deţinute pe termen lung (A)
_____________ 1095. Acţiuni proprii reprezentând titluri deţinute
5) Acest cont apare doar la entităţile care deţin, potrivit de societatea absorbită la societatea absorbantă (A)
legii, bunuri de natura patrimoniul privat şi pentru care _____________
sunt îndeplinite condiţiile de recunoaştere ca active. 8) Acest cont reflectă diferenţele de curs valutar
6) Acest cont mai apare doar la entităţile care nu au recunoscute iniţial în alte elemente ale rezultatului global
finalizat procedurile legale de transfer al bunurilor de şi reclasificate din capitaluri proprii, în rezultatul
natura patrimoniului public. perioadei, la cedarea investiţiei nete, potrivit IAS 21.
7) În acest cont se evidenţiază acţiunile care, din punct 9) Acest cont apare numai în situaţiile financiare anuale

de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare. consolidate.


10) Acest cont apare numai în situaţiile financiare anuale

consolidate.
103. Alte elemente de capitaluri proprii 11) În acest cont se evidenţiază şi valoarea

1031. Beneficii acordate angajaţilor sub forma instrumentelor de capitaluri proprii anulate potrivit IFRS
instrumentelor de capitaluri proprii (P) 2.
1032 Componenta de capitaluri proprii a
instrumentelor financiare compuse (P)
1033. Diferenţe de curs valutar în relaţie cu 11. REZULTATUL REPORTAT
investiţia netă într-o operaţiune din străinătate8) (A/P) 117. Rezultatul reportat, cu excepţia rezultatului
1034. Impozit pe profit curent şi impozit pe profit reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS
amânat recunoscute pe seama capitalurilor proprii (A/P) 29
1035. Diferenţe din modificarea valorii juste a 1171. Rezultatul reportat reprezentând profitul
activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte nerepartizat sau pierderea neacoperită (A/P)
elemente ale rezultatului global (A/P) 1172. Rezultatul reportat provenit din adoptarea
1036. Diferenţe de curs valutar aferente activelor pentru prima dată a IAS, mai puţin IAS 2912) (A/P)
financiare nemonetare, în valută, evaluate la valoarea justă 1173. Rezultatul reportat provenit din modificările
prin alte elemente ale rezultatului global (A/P) politicilor contabile (A/P)
1037. Diferenţe privind instrumentele de acoperire 1174. Rezultatul reportat provenit din corectarea
a fluxurilor de trezorerie (partea eficientă) (A/P) erorilor contabile (A/P)
1038. Alte elemente de capitaluri proprii (A/P) 1175. Rezultatul reportat reprezentând surplusul
104. Prime de capital realizat din rezerve din reevaluare (P)
1041. Prime de emisiune (P) 1176. Rezultatul reportat provenit din trecerea la
1042. Prime de fuziune/divizare (P) aplicarea reglementărilor contabile conforme cu
1043. Prime de aport (P) directivele europene (A/P)
1044. Prime de conversie a obligaţiunilor în acţiuni 1177. Rezultatul reportat provenit din trecerea la
(P) aplicarea IFRS, mai puţin IAS 29 (A/P)
1048. Alte prime de capital (P) 1178. Rezultatul reportat provenit din utilizarea, la
105. Rezerve din reevaluare data trecerii la aplicarea IFRS, a valorii juste drept cost
1051. Rezerve din reevaluarea imobilizărilor presupus (A/P)
necorporale (P) 118. Rezultatul reportat provenit din adoptarea
1052. Rezerve din reevaluarea imobilizărilor pentru prima dată a IAS 29 (A/P)
corporale (P) _____________
1055. Rezerve din reevaluarea activelor aferente 12) Acest cont apare numai la entităţile care au

drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing (P) aplicat Reglementările contabile aprobate prin OMFP nr.
106. Rezerve 94/2001 şi până la închiderea soldului acestui cont.
1681. Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni
de obligaţiuni (P)
1682. Dobânzi aferente creditelor bancare pe
12. REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR termen lung (P)
121. Profit sau pierdere (A/P) 1685. Dobânzi aferente datoriilor faţă de entităţile
129. Repartizarea profitului (A) din grup (P)
14. CÂŞTIGURI SAU PIERDERI LEGATE DE EMITEREA, 1686. Dobânzi aferente datoriilor faţă de entităţile
RĂSCUMPĂRAREA, VÂNZAREA, CEDAREA CU TITLU asociate şi entităţile controlate în comun (P)
GRATUIT SAU ANULAREA INSTRUMENTELOR DE 1687. Dobânzi aferente altor împrumuturi şi datorii
CAPITALURI PROPRII asimilate (P)
141. Câştiguri legate de vânzarea sau anularea 169. Prime privind rambursarea obligaţiunilor şi a
instrumentelor de capitaluri proprii altor datorii
1411. Câştiguri legate de vânzarea instrumentelor 1691. Prime privind rambursarea obligaţiunilor (A)
de capitaluri proprii (P) 1692. Prime privind rambursarea altor datorii (A)
1412. Câştiguri legate de anularea instrumentelor de
capitaluri proprii (P)
149. Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZĂRI, INVESTIŢII
vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea IMOBILIARE ŞI ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE
instrumentelor de capitaluri proprii 20. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
1491. Pierderi rezultate din vânzarea 203. Cheltuieli de dezvoltare (A)
instrumentelor de capitaluri proprii (A) 205. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale,
1495. Pierderi rezultate din reorganizări, care sunt drepturi şi active similare (A)
determinate de anularea titlurilor deţinute (A) 206. Active necorporale de explorare şi evaluare a
1498. Alte pierderi legate de instrumentele de resurselor minerale (A)
capitaluri proprii (A) 207. Fond comercial
15. PROVIZIOANE 2071. Fond comercial pozitiv13) (A)
151. Provizioane 208. Alte imobilizări necorporale (A)
1511. Provizioane pentru litigii (P) _____________
1512. Provizioane pentru garanţii acordate clienţilor 13) Acest cont apare, de regulă, în situaţiile financiare

(P) anuale consolidate.


1513. Provizioane pentru dezafectare imobilizări
corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea (P)
1514. Provizioane pentru restructurare (P) 21. IMOBILIZĂRI CORPORALE ŞI INVESTIŢII
1517. Provizioane pentru beneficiile angajaţilor (P) IMOBILIARE
1518. Alte provizioane (P) 211. Terenuri şi amenajări de terenuri
16. ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE 2111. Terenuri (A)
161. Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni 2112. Amenajări de terenuri (A)
1614. Împrumuturi externe din emisiuni de 212. Construcţii (A)
obligaţiuni garantate de stat (P) 213. Instalaţii tehnice şi mijloace de transport
1615. Împrumuturi externe din emisiuni de 2131. Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi
obligaţiuni garantate de bănci (P) instalaţii de lucru) (A)
1617. Împrumuturi interne din emisiuni de 2132. Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi
obligaţiuni garantate de stat (P) reglare (A)
1618. Alte împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni 2133. Mijloace de transport (A)
(P) 214. Mobilier, aparatură birotică, echipamente de
162. Credite bancare pe termen lung protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active
1621. Credite bancare pe termen lung (P) corporale (A)
1622. Credite bancare pe termen lung nerambursate 215. Investiţii imobiliare
la scadenţă (P) 2151. Investiţii imobiliare evaluate la valoarea justă
1623. Credite externe guvernamentale (P) (A)
1624. Credite bancare externe garantate de stat (P) 2152. Investiţii imobiliare evaluate la cost (A)
1625. Credite bancare externe garantate de bănci (P) 216. Active corporale de explorare şi evaluare a
1626. Credite de la trezoreria statului (P) resurselor minerale (A)
1627. Credite bancare interne garantate de stat (P) 218. Plante productive
166. Datorii care privesc imobilizările financiare 22. IMOBILIZĂRI CORPORALE ŞI ACTIVE BIOLOGICE
1661. Datorii faţă de entităţile din grup (P) PRODUCTIVE ÎN CURS DE APROVIZIONARE
1663. Datorii faţă de entităţile asociate şi entităţile 223. Instalaţii tehnice şi mijloace de transport în curs
controlate în comun (P) de aprovizionare (A)
167. Alte împrumuturi şi datorii asimilate (P) 224. Mobilier, aparatură birotică, echipamente de
168. Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active
asimilate corporale în curs de aprovizionare (A)
227. Active biologice productive în curs de 269. Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări
aprovizionare (A) financiare
23. IMOBILIZĂRI CORPORALE ŞI INVESTIŢII 2691. Vărsăminte de efectuat privind acţiunile
IMOBILIARE ÎN CURS DE EXECUŢIE deţinute la filiale (P)
231. Imobilizări corporale în curs de execuţie (A) 2692. Vărsăminte de efectuat privind acţiunile
235. Investiţii imobiliare în curs de execuţie deţinute la entităţi asociate (P)
2351. Investiţii imobiliare în curs de execuţie 2693. Vărsăminte de efectuat privind acţiunile
evaluate la valoarea justă (A) deţinute la entităţi controlate în comun (P)
2352. Investiţii imobiliare în curs de execuţie 2695. Vărsăminte de efectuat pentru alte imobilizări
evaluate la cost (A) financiare (P)
24. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE 28. AMORTIZĂRI PRIVIND IMOBILIZĂRILE,
241. Active biologice productive14) INVESTIŢIILE IMOBILIARE ŞI ACTIVELE BIOLOGICE
2411. Active biologice productive evaluate la PRODUCTIVE EVALUATE LA COST
valoarea justă (A) 280. Amortizări privind imobilizările necorporale
2412. Active biologice productive evaluate la cost 2803. Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare (P)
(A) 2805. Amortizarea concesiunilor, brevetelor,
_____________ licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor
14) În acest cont nu se evidenţiază plantele productive. similare (P)
2806. Amortizarea activelor necorporale de
explorare şi evaluare a resurselor minerale (P)
25. DREPTURI DE UTILIZARE A ACTIVELOR LUATE ÎN 2808. Amortizarea altor imobilizări necorporale (P)
LEASING 281. Amortizări privind imobilizările corporale şi
251. Active aferente drepturilor de utilizare a activelor investiţiile imobiliare evaluate la cost
luate în leasing (A) 2811. Amortizarea amenajărilor de terenuri (P)
26. IMOBILIZĂRI FINANCIARE 2812. Amortizarea construcţiilor (P)
261. Acţiuni deţinute la filiale 2813. Amortizarea instalaţiilor şi mijloacelor de
2611. Titluri contabilizate la cost (A) transport (P)
2612. Titluri evaluate la valoarea justă prin profit 2814. Amortizarea altor imobilizări corporale (P)
sau pierdere (A) 2815. Amortizarea investiţiilor imobiliare evaluate
2613. Titluri evaluate la valoarea justă prin alte la cost (P)
elemente ale rezultatului global (A) 2816. Amortizarea activelor corporale de explorare
262. Acţiuni deţinute la entităţi asociate şi evaluare a resurselor minerale (P)
2621. Titluri contabilizate la cost (A) 2818. Amortizarea plantelor productive (P)
2622. Titluri evaluate la valoarea justă prin profit 284. Amortizarea activelor biologice productive
sau pierdere (A) evaluate la cost (P)
2623. Titluri evaluate la valoarea justă prin alte 285. Amortizarea activelor aferente drepturilor de
elemente ale rezultatului global (A) utilizare a activelor luate în leasing (P)
263. Acţiuni deţinute la entităţi controlate în comun 29. AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA
2631. Titluri contabilizate la cost (A) DE VALOARE A IMOBILIZĂRILOR, INVESTIŢIILOR
2632. Titluri evaluate la valoarea justă prin profit IMOBILIARE ŞI A ACTIVELOR BIOLOGICE PRODUCTIVE
sau pierdere (A) EVALUATE LA COST
2633. Titluri evaluate la valoarea justă prin alte 290. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor
elemente ale rezultatului global (A) necorporale
264. Titluri puse în echivalenţă (A) 2903. Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de
265. Alte titluri imobilizate (A) dezvoltare (P)
266. Certificate verzi amânate (A) 2905. Ajustări pentru deprecierea concesiunilor,
267. Creanţe imobilizate brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi
2671. Sume de încasat de la entităţile din grup (A) activelor similare (P)
2672. Dobânda aferentă sumelor de încasat de la 2906. Ajustări pentru deprecierea activelor
entităţile din grup (A) necorporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale
2673. Creanţe faţă de entităţile asociate şi entităţile evaluate la cost (P)
controlate în comun (A) 2907. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor
2674. Dobânda aferentă creanţelor faţă de entităţile necorporale cu durată de viaţă utilă nedeterminată (P)
asociate şi entităţile controlate în comun (A) 2908. Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări
2675. Împrumuturi acordate pe termen lung (A) necorporale (P)
2676. Dobânda aferentă împrumuturilor acordate pe 291. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor
termen lung (A) corporale şi a investiţiilor imobiliare evaluate la cost
2677. Obligaţiuni achiziţionate cu ocazia emisiunilor 2911. Ajustări pentru deprecierea terenurilor şi
efectuate de terţi (A) amenajărilor de terenuri (P)
2678. Alte creanţe imobilizate (A) 2912. Ajustări pentru deprecierea construcţiilor (P)
2679. Dobânzi aferente altor creanţe imobilizate (A)
2913. Ajustări pentru deprecierea instalaţiilor şi 3024. Piese de schimb (A)
mijloacelor de transport (P) 3025. Seminţe şi materiale de plantat (A)
2914. Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări 3026. Furaje (A)
corporale (P) 3028. Alte materiale consumabile (A)
2915. Ajustări pentru deprecierea investiţiilor 303. Alte materiale (A)
imobiliare evaluate la cost (P) 308. Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale
2916. Ajustări pentru deprecierea activelor (A/P)
corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale 31. ACTIVE IMOBILIZATE DEŢINUTE ÎN VEDEREA
evaluate la cost (P) VÂNZĂRII
2918. Ajustări pentru deprecierea plantelor 311. Active imobilizate deţinute în vederea vânzării
productive (P) (A)
293. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs 32. STOCURI ÎN CURS DE APROVIZIONARE
de execuţie 321. Materii prime în curs de aprovizionare (A)
2931. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor 322. Materiale consumabile în curs de aprovizionare
corporale în curs de execuţie (P) (A)
2935. Ajustări pentru deprecierea investiţiilor 323. Alte materiale în curs de aprovizionare (A)
imobiliare în curs de execuţie evaluate la cost (P) 326. Active biologice de natura stocurilor în curs de
294. Ajustări pentru deprecierea activelor biologice aprovizionare (A)
productive evaluate la cost (P) 327. Mărfuri în curs de aprovizionare (A)
295. Ajustări pentru deprecierea activelor aferente 328. Ambalaje în curs de aprovizionare (A)
drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing (P) 33. PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE
296. Ajustări pentru pierderea de valoare a 331. Produse în curs de execuţie (A)
imobilizărilor financiare 332. Servicii în curs de execuţie (A)
2961. Ajustări pentru pierderea de valoare a 34. PRODUSE
acţiunilor deţinute la filiale (P) 341. Semifabricate (A)
2962. Ajustări pentru pierderea de valoare a 345. Produse finite (A)
acţiunilor deţinute la entităţi asociate şi entităţi controlate 346. Produse reziduale (A)
în comun (P) 347. Produse agricole (A)
2963. Ajustări pentru pierderea de valoare a altor 348. Diferenţe de preţ la produse (A/P)
titluri imobilizate (P) 35. STOCURI AFLATE LA TERŢI
2964. Ajustări pentru pierderea de valoare a 351. Materii şi materiale aflate la terţi (A)
sumelor de încasat de la entităţile din grup (P) 354. Produse aflate la terţi (A)
2965. Ajustări pentru pierderea de valoare a 356. Active biologice de natura stocurilor aflate la terţi
creanţelor faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate (A)
în comun (P) 357. Mărfuri aflate la terţi (A)
2966. Ajustări pentru pierderea de valoare a 358. Ambalaje aflate la terţi (A)
împrumuturilor acordate pe termen lung (P) 36. ACTIVE BIOLOGICE DE NATURA STOCURILOR
2968. Ajustări pentru pierderea de valoare a altor 361. Active biologice de natura stocurilor
creanţe imobilizate (P) 3611. Active biologice de natura stocurilor evaluate
la valoarea justă (A)
3612. Active biologice de natura stocurilor evaluate
NOTĂ*) la cost (A)
În cazul acţiunilor deţinute în capitalul social al altor 368. Diferenţe de preţ la active biologice de natura
societăţi, conturile de ajustări se utilizează dacă acele stocurilor (A/P)
titluri imobilizate sunt contabilizate la cost. 37. MĂRFURI
_____________ 371. Mărfuri (A)
*) Nota a fost introdusă prin O. nr. 3.456/2018 şi se 378. Diferenţe de preţ la mărfuri (A/P)
aplică începând cu situaţiile financiare ale exerciţiului 38. AMBALAJE
financiar al anului 2018 (a se vedea art. IV din O. nr. 381. Ambalaje (A)
3.456/2018). 388. Diferenţe de preţ la ambalaje (A/P)
39. AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR ŞI
PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE
CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI, PRODUCŢIE ÎN 391. Ajustări pentru deprecierea materiilor prime (P)
CURS DE EXECUŢIE ŞI ACTIVE IMOBILIZATE DEŢINUTE 392. Ajustări pentru deprecierea materialelor
ÎN VEDEREA VÂNZĂRII 3921. Ajustări pentru deprecierea materialelor
30. STOCURI DE MATERII PRIME ŞI MATERIALE consumabile (P)
301. Materii prime (A) 3922. Ajustări pentru deprecierea altor materiale
302. Materiale consumabile (P)
3021. Materiale auxiliare (A) 393. Ajustări pentru deprecierea producţiei în curs de
3022. Combustibili (A) execuţie (P)
3023. Materiale pentru ambalat (A) 394. Ajustări pentru deprecierea produselor
3941. Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor 4222. Alte beneficii pe termen lung (P)
(P) 4223. Beneficii pentru terminarea contractului de
3945. Ajustări pentru deprecierea produselor finite muncă (P)
(P) 423. Personal - ajutoare materiale datorate (P)
3946. Ajustări pentru deprecierea produselor 424. Prime reprezentând participarea personalului la
reziduale (P) profit15) (P)
3947. Ajustări pentru deprecierea produselor 425. Avansuri acordate personalului (A)
agricole (P) 426. Drepturi de personal neridicate (P)
395. Ajustări pentru deprecierea stocurilor aflate la 427. Reţineri din salarii datorate terţilor (P)
terţi 428. Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul
3951. Ajustări pentru deprecierea materiilor şi 4281. Alte datorii în legătură cu personalul (P)
materialelor aflate la terţi (P) 4282. Alte creanţe în legătură cu personalul (A)
3952. Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor _____________
aflate la terţi (P) 15) Se utilizează atunci când există bază legală pentru

3953. Ajustări pentru deprecierea produselor finite acordarea acestora.


aflate la terţi (P)
3954. Ajustări pentru deprecierea produselor
reziduale aflate la terţi (P) 43. ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECŢIA SOCIALĂ ŞI
3955. Ajustări pentru deprecierea produselor CONTURI ASIMILATE
agricole aflate la terţi (P) 431. Asigurări sociale
3956. Ajustări pentru deprecierea activelor biologice 4311. Contribuţia unităţii la asigurările sociale (P)
de natura stocurilor aflate la terţi (P) 4312. Contribuţia personalului la asigurările sociale
3957. Ajustări pentru deprecierea mărfurilor aflate (P)
la terţi (P) 4313. Contribuţia angajatorului pentru asigurările
3958. Ajustări pentru deprecierea ambalajelor aflate sociale de sănătate (P)
la terţi (P) 4314. Contribuţia angajaţilor pentru asigurările
396. Ajustări pentru deprecierea activelor biologice de sociale de sănătate (P)
natura stocurilor (P) 4315. Contribuţia de asigurări sociale (P)
397. Ajustări pentru deprecierea mărfurilor (P) 4316. Contribuţia de asigurări sociale de sănătate
398. Ajustări pentru deprecierea ambalajelor (P) (P)
4318. Alte contribuţii pentru asigurările sociale de
sănătate16) (P)
CLASA 4 - CONTURI DE TERŢI 436. Contribuţia asiguratorie pentru muncă (P)
40. FURNIZORI ŞI CONTURI ASIMILATE 437. Ajutor de şomaj
401. Furnizori (P) 4371. Contribuţia unităţii la fondul de şomaj (P)
403. Efecte de plătit (P) 4372. Contribuţia personalului la fondul de şomaj
404. Furnizori de imobilizări (P) (P)
405. Efecte de plătit pentru imobilizări (P) 438. Alte datorii şi creanţe sociale
406. Datorii din operaţiuni de leasing financiar (P) 4381. Alte datorii sociale (P)
408. Furnizori - facturi nesosite (P) 4382. Alte creanţe sociale (A)
409. Furnizori - debitori _____________
4091. Furnizori - debitori pentru cumpărări de 16) În acest cont se înregistrează contribuţia datorată,

bunuri de natura stocurilor (A) potrivit legii, de alte persoane decât angajaţii, pentru
4092. Furnizori - debitori pentru prestări de servicii asigurările sociale de sănătate.
(A)
4093. Avansuri acordate pentru imobilizări
corporale (A) 44. BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE ŞI
4094. Avansuri acordate pentru imobilizări CONTURI ASIMILATE
necorporale (A) 441. Impozitul pe profit şi alte impozite
41. CLIENŢI ŞI CONTURI ASIMILATE 4411.16-1) Impozitul pe profit curent (P)
411. Clienţi _____________
4111. Clienţi (A) 16-1) În acest cont se înregistrează impozitul pe profit

4118. Clienţi incerţi sau în litigiu (A) curent, determinat potrivit legislaţiei fiscale în vigoare.
413. Efecte de primit de la clienţi (A)
418. Clienţi - facturi de întocmit (A)
419. Clienţi - creditori (P) 4412. Impozitul pe profit amânat (A/P)
42. PERSONAL ŞI CONTURI ASIMILATE 4413. Diferenţe de impozit determinate de
421. Personal - salarii datorate (P) incertitudinile legate de tratamentele fiscale (A/P)
422. Alte beneficii datorate angajaţilor, cu excepţia 4415. Impozitul specific unor activităţi (P)
beneficiilor pe termen scurt 442. Taxa pe valoarea adăugată
4221. Beneficii postangajare (P) 4423. TVA de plată (P)
4424. TVA de recuperat (A) 4662. Creanţe din operaţiuni de fiducie (A)
4426. TVA deductibilă (A) 47. CONTURI DE SUBVENŢII, REGULARIZARE ŞI
4427. TVA colectată (P) ASIMILATE
4428. TVA neexigibilă (A/P) 471. Cheltuieli înregistrate în avans (A)
444. Impozitul pe venituri de natura salariilor (P) 472. Venituri înregistrate în avans (P)
445. Subvenţii 473. Decontări din operaţiuni în curs de clarificare
4451. Subvenţii guvernamentale (A) (A/P)
4452. Împrumuturi nerambursabile cu caracter de 474. Sume amânate aferente obţinerii şi îndeplinirii
subvenţii (A) unui contract (A)
4458. Alte sume de primit cu caracter de subvenţii 475. Subvenţii pentru investiţii
(A) 4751. Subvenţii guvernamentale pentru investiţii (P)
446. Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (P) 4752. Împrumuturi nerambursabile cu caracter de
447. Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (P) subvenţii pentru investiţii (P)
448. Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului 4753. Donaţii pentru investiţii (P)
4481. Alte datorii faţă de bugetul statului (P) 4754. Plusuri de inventar de natura imobilizărilor
4482. Alte creanţe privind bugetul statului (A) (P)
45. GRUP ŞI ACŢIONARI/ASOCIAŢI 4758. Alte sume primite cu caracter de subvenţii
451. Decontări între entităţile din grup pentru investiţii (P)
4511. Decontări între entităţile din grup (A/P) 476. Decontări aferente vânzărilor cu drept de retur
4518. Dobânzi aferente decontărilor între entităţile 4761. Datorii de rambursare aferente vânzărilor cu
din grup (A/P) drept de retur (P)
453. Decontări cu entităţile asociate şi entităţile 4762. Creanţe aferente dreptului de a recupera
controlate în comun produse de la clienţi (A)
4531. Decontări cu entităţile asociate şi entităţile 478. Venituri în avans aferente activelor primite prin
controlate în comun (A/P) transfer de la clienţi (P)
4538. Dobânzi aferente decontărilor cu entităţile 48. DECONTĂRI ÎN CADRUL UNITĂŢII
asociate şi entităţile controlate în comun (A/P) 481. Decontări între unitate şi subunităţi (A/P)
455. Sume datorate acţionarilor/asociaţilor 482. Decontări între subunităţi (A/P)
4551. Acţionari/Asociaţi - conturi curente (P) 49. AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANŢELOR
4558. Acţionari/Asociaţi - dobânzi la conturi curente 490. Ajustări pentru deprecierea creanţelor
(P) reprezentând avansuri acordate furnizorilor
456. Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul 4901. Ajustări pentru deprecierea creanţelor
(A/P) aferente cumpărărilor de bunuri de natura stocurilor (P)
457. Dividende de plătit (P) 4902. Ajustări pentru deprecierea creanţelor
458. Decontări din operaţiuni în participaţie aferente prestărilor de servicii (P)
4581. Decontări din operaţiuni în participaţie - pasiv 4903. Ajustări pentru deprecierea creanţelor
(P) aferente imobilizărilor corporale (P)
4582. Decontări din operaţiuni în participaţie - activ 4904. Ajustări pentru deprecierea creanţelor
(A) aferente imobilizărilor necorporale (P)
46. DEBITORI DIVERŞI, CREDITORI DIVERŞI ŞI 491. Ajustări pentru deprecierea creanţelor - clienţi
DECONTĂRI CU INSTRUMENTE DERIVATE (P)
461. Debitori diverşi (A) 4911. Ajustări pentru deprecierea creanţelor faţă de
462. Creditori diverşi (P) clienţi (P)17)
463. Creanţe reprezentând dividende repartizate în 4915. Ajustări aferente creanţelor estimate a nu se
cursul exerciţiului financiar (A) recupera integral (P)18)
464. Decontări aferente contractelor de leasing 494. Ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente
4641. Datorii aferente contractelor de leasing16-2) contractelor de leasing (P)
(P) 495. Ajustări pentru deprecierea creanţelor - decontări
4642. Creanţe aferente contractelor de leasing (A) în cadrul grupului şi cu acţionarii/asociaţii (P)
_____________ 496. Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori
16-2) La 1 ianuarie 2019 în acest cont se transferă soldul diverşi (P)
contului 406 "Datorii din operaţiuni de leasing financiar". _____________
17) Ajustările se constituie cu ocazia inventarierii

creanţelor.
465. Operaţiuni cu instrumente derivate 18) Ajustările se determină şi se înregistrează atunci când

4651. Datorii din operaţiuni cu instrumente derivate la evaluarea preţului tranzacţiei se estimează că suma
(P) cuvenită nu va fi încasată în totalitate.
4652. Creanţe din operaţiuni cu instrumente
derivate (A)
466. Decontări din operaţiuni de fiducie CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE
4661. Datorii din operaţiuni de fiducie (P) 50. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT
505. Obligaţiuni emise şi răscumpărate (A) 59. AJUSTĂRI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A
506. Obligaţiuni (A) CONTURILOR DE TREZORERIE
507. Certificate verzi primite (A) 595. Ajustări pentru pierderea de valoare a
508. Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate obligaţiunilor emise şi răscumpărate (P)
5081. Alte titluri de plasament (A) 596. Ajustări pentru pierderea de valoare a
5088. Dobânzi la obligaţiuni şi titluri de plasament obligaţiunilor (P)
(A) 598. Ajustări pentru pierderea de valoare a altor
509. Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate (P)
termen scurt (P)
51. CONTURI LA BĂNCI
511. Valori de încasat CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI ŞI PIERDERI
5112. Cecuri de încasat (A) 60. CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE
5113. Efecte de încasat (A) 601. Cheltuieli cu materiile prime
5114. Efecte remise spre scontare (A) 602. Cheltuieli cu materialele consumabile
512. Conturi curente la bănci 6021. Cheltuieli cu materialele auxiliare
5121. Conturi la bănci în lei (A) 6022. Cheltuieli privind combustibilii
5124. Conturi la bănci în valută (A) 6023. Cheltuieli privind materialele pentru ambalat
5125. Sume în curs de decontare (A) 6024. Cheltuieli privind piesele de schimb
5126*). Conturi la bănci în lei - TVA defalcat (A) 6025. Cheltuieli privind seminţele şi materialele de
5127*). Conturi la bănci în valută - TVA defalcat (A) plantat
_____________ 6026. Cheltuieli privind furajele
*) Conturile 5126 şi 5127 se utilizează pentru 6028. Cheltuieli privind alte materiale consumabile
înregistrarea operaţiunilor prevăzute de O.G. nr. 603. Cheltuieli privind alte materiale
23/2017 (a se vedea art. IV din O. nr. 2.827/2017). 604. Cheltuieli privind materialele nestocate
605. Cheltuieli privind energia şi apa
606. Cheltuieli privind activele biologice de natura
518. Dobânzi stocurilor
5186. Dobânzi de plătit (P) 607. Cheltuieli privind mărfurile
5187. Dobânzi de încasat (A) 608. Cheltuieli privind ambalajele
519. Credite bancare pe termen scurt 609. Reduceri comerciale primite
5191. Credite bancare pe termen scurt (P) 61. CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERŢI
5192. Credite bancare pe termen scurt 611. Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile
nerambursate la scadenţă (P) 612. Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi
5193. Credite externe guvernamentale (P) chiriile
5194. Credite externe garantate de stat (P) 613. Cheltuieli cu primele de asigurare
5195. Credite externe garantate de bănci (P) 614. Cheltuieli cu studiile şi cercetările
5196. Credite de la trezoreria statului (P) 615. Cheltuieli cu pregătirea personalului
5197. Credite interne garantate de stat (P) 62. CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE
5198. Dobânzi aferente creditelor bancare pe TERŢI
termen scurt (P) 621. Cheltuieli cu colaboratorii
53. CASA 622. Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile
531. Casa 623. Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate
5311. Casa în lei (A) 6231. Cheltuieli de protocol
5314. Casa în valută (A) 6232. Cheltuieli de reclamă şi publicitate
532. Alte valori 624. Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal
5321. Timbre fiscale şi poştale (A) 625. Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferări
5322. Bilete de tratament şi odihnă (A) 626. Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii
5323. Tichete şi bilete de călătorie (A) 627. Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate
5328. Alte valori (A) 628. Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi
54. ACREDITIVE 63. CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE ŞI
541. Acreditive VĂRSĂMINTE ASIMILATE
5411. Acreditive în lei (A) 635. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte
5414. Acreditive în valută (A) asimilate
542. Avansuri de trezorerie19) (A) 64. CHELTUIELI CU PERSONALUL
_____________ 641. Cheltuieli cu salariile personalului
19) În acest cont se înregistrează şi sumele acordate prin 642. Cheltuieli cu avantajele în natură şi tichetele
sistemul de carduri. acordate salariaţilor
6421. Cheltuieli cu avantajele în natură acordate
salariaţilor
58. VIRAMENTE INTERNE 6422. Cheltuieli cu tichetele acordate salariaţilor
581. Viramente interne (A/P)
643. Cheltuieli cu remunerarea în instrumente de 6583. Cheltuieli cu cedarea altor active şi alte
capitaluri proprii operaţiuni de capital
644. Cheltuieli cu primele reprezentând participarea 6584. Cheltuieli cu sumele sau bunurile acordate ca
personalului la profit sponsorizări
645. Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială 6585. Cheltuieli din evaluarea la valoarea justă a
6451. Cheltuieli privind contribuţia unităţii la datoriilor decontate în cadrul unei tranzacţii cu plată pe
asigurările sociale bază de acţiuni cu decontare în numerar
6452. Cheltuieli privind contribuţia unităţii pentru 6586. Cheltuieli reprezentând transferuri şi
ajutorul de şomaj contribuţii datorate în baza unor acte normative
6453. Cheltuieli privind contribuţia angajatorului speciale20)
pentru asigurările sociale de sănătate 6587. Cheltuieli privind calamităţile şi alte
6455. Cheltuieli privind contribuţia unităţii la evenimente similare
asigurările de viaţă (A) 6588. Alte cheltuieli de exploatare
6456. Cheltuieli privind contribuţia unităţii la _____________
fondurile de pensii facultative 20) În acest cont se evidenţiază cheltuielile reprezentând

6457. Cheltuieli privind contribuţia unităţii la transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte
primele de asigurare voluntară de sănătate normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul
6458. Alte cheltuieli privind asigurările şi protecţia fiscal.
socială
646. Cheltuieli privind contribuţia asiguratorie pentru
muncă 66. CHELTUIELI FINANCIARE
65. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE 661. Cheltuieli şi pierderi privind operaţiunile cu
651. Cheltuieli din operaţiuni de fiducie titluri şi alte instrumente financiare
6511. Cheltuieli ocazionate de constituirea fiduciei 6611. Pierderi aferente activelor şi datoriilor
6512. Cheltuieli din derularea operaţiunilor de financiare deţinute în vederea tranzacţionării
fiducie 6612. Pierderi aferente activelor şi datoriilor
6513. Cheltuieli din lichidarea operaţiunilor de financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă
fiducie prin profit sau pierdere
652. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător 6613. Cheltuieli aferente activelor financiare
653. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale
grupurile destinate cedării) deţinute în vederea vânzării rezultatului global
6531. Pierderi din evaluarea activelor deţinute în 6615. Pierderi aferente activelor financiare
vederea vânzării reclasificate
6532. Cheltuieli cu cedarea activelor deţinute în 6618. Alte cheltuieli
vederea vânzării 662. Cheltuieli privind operaţiunile cu instrumente
654. Pierderi din creanţe şi debitori diverşi derivate şi pierderi privind contabilitatea de acoperire
655. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor 6621. Pierderi privind operaţiunile cu instrumente
6551. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor derivate deţinute în vederea tranzacţionării
necorporale 6622. Pierderi privind instrumentele de acoperire a
6552. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor fluxurilor de trezorerie (partea ineficientă)
corporale 6623. Cheltuieli cu dobânzile aferente
6555. Cheltuieli din reevaluarea activelor aferente instrumentelor derivate desemnate ca instrumente de
drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing acoperire a riscului de rată a dobânzii
656. Cheltuieli privind investiţiile imobiliare 6624. Pierderi privind instrumentele acoperite în
6561. Pierderi din evaluarea la valoarea justă a cadrul unei operaţiuni de acoperire a valorii juste
investiţiilor imobiliare 6625. Pierderi privind instrumentele de acoperire a
6562. Cheltuieli cu cedarea investiţiilor imobiliare valorii juste
6565. Pierderi din evaluarea la valoarea justă a 663. Pierderi din creanţe legate de participaţii
activelor aferente dreptului de utilizare care corespund 664. Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate
definiţiei unei investiţii imobiliare 6641. Cheltuieli privind imobilizările financiare
657. Cheltuieli privind activele biologice cedate
6571. Pierderi din evaluarea la valoarea justă a 6642. Pierderi din investiţiile pe termen scurt cedate
activelor biologice productive 6643. Cheltuieli privind cedarea filialelor dobândite
6572. Pierderi din evaluarea la valoarea justă a exclusiv cu intenţia de a fi revândute
activelor biologice de natura stocurilor 665. Cheltuieli din diferenţe de curs valutar
6573. Cheltuieli cu cedarea activelor biologice 6651. Diferenţe nefavorabile de curs valutar legate
productive de elementele monetare exprimate în valută21)
658. Alte cheltuieli de exploatare 6652. Diferenţe nefavorabile de curs valutar din
6581. Cheltuieli cu despăgubiri, amenzi şi penalităţi evaluarea elementelor monetare care fac parte din
6582. Cheltuieli cu donaţiile acordate investiţia netă într-o operaţiune din străinătate
666. Cheltuieli privind dobânzile
667. Cheltuieli privind sconturile acordate _____________
668. Alte cheltuieli financiare 22-1) În acest cont se înregistrează impozitul pe profit

6681. Cheltuieli cu amânarea plăţii peste termenele curent, determinat potrivit legislaţiei fiscale în vigoare.
normale de creditare
6682. Cheltuieli privind dobânzile aferente plăţilor
în avans 692. Cheltuieli cu impozitul pe profit amânat
6685. Cheltuieli privind dobânzile aferente 693. Cheltuieli cu impozitul pe profit, determinate de
contractelor de leasing incertitudinile legate de tratamentele fiscale
6688. Alte cheltuieli financiare 695. Cheltuieli cu impozitul specific unor activităţi*)
_____________ 698. Cheltuieli cu alte impozite care nu apar în
21) În acest cont nu se înregistrează diferenţele elementele de mai sus
nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea _____________
elementelor monetare care fac parte din investiţia netă *) Se utilizează pentru evidenţierea impozitului specific
într-o operaţiune din străinătate. unor activităţi, definit potrivit legii.

68. CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE, PROVIZIOANELE ŞI CLASA 7 - CONTURI DE VENITURI ŞI CÂŞTIGURI


AJUSTĂRILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE 70. CIFRA DE AFACERI NETĂ
VALOARE 701. Venituri din vânzarea produselor finite,
681. Cheltuieli de exploatare privind amortizările, produselor agricole şi a activelor biologice de natura
provizioanele şi ajustările pentru depreciere stocurilor
6811. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea 7015. Venituri din vânzarea produselor finite
imobilizărilor, a investiţiilor imobiliare şi a activelor 7017. Venituri din vânzarea produselor agricole
biologice productive evaluate la cost 7018. Venituri din vânzarea activelor biologice de
6812. Cheltuieli de exploatare privind provizioanele natura stocurilor
6813. Cheltuieli de exploatare privind ajustările 702. Venituri din vânzarea semifabricatelor
pentru deprecierea imobilizărilor, a investiţiilor imobiliare 703. Venituri din vânzarea produselor reziduale
şi a activelor biologice productive evaluate la cost 704. Venituri din servicii prestate
6814. Cheltuieli de exploatare privind ajustările 705. Venituri din studii şi cercetări
pentru deprecierea activelor curente 706. Venituri din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii
6815. Cheltuieli de exploatare privind ajustările 707. Venituri din vânzarea mărfurilor
aferente creanţelor estimate a nu se recupera integral22) 708. Venituri din activităţi diverse
6816. Cheltuieli de exploatare privind ajustările 709. Reduceri comerciale acordate
pentru deprecierea imobilizărilor necorporale cu durată 71. VENITURI AFERENTE COSTULUI PRODUCŢIEI ÎN
de viaţă utilă nedeterminată CURS DE EXECUŢIE
6817. Cheltuieli de exploatare privind ajustările 711. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse
pentru deprecierea fondului comercial 712. Venituri aferente costurilor serviciilor în curs de
6818. Cheltuieli de exploatare privind ajustările execuţie
pentru deprecierea creanţelor reprezentând avansuri 713. Venituri aferente costului obţinerii şi îndeplinirii
acordate furnizorilor unui contract
685. Cheltuieli cu amortizarea activelor aferente 72. VENITURI DIN PRODUCŢIA DE IMOBILIZĂRI ŞI
drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing INVESTIŢII IMOBILIARE
686. Cheltuieli financiare privind amortizările, 721. Venituri din producţia de imobilizări necorporale
provizioanele şi ajustările pentru pierdere de valoare 722. Venituri din producţia de imobilizări corporale
6861. Cheltuieli privind actualizarea provizioanelor 725. Venituri din producţia de investiţii imobiliare
6863. Cheltuieli financiare privind ajustările pentru 74. VENITURI DIN SUBVENŢII DE EXPLOATARE
pierderea de valoare a imobilizărilor financiare 741. Venituri din subvenţii de exploatare
6864. Cheltuieli financiare privind ajustările pentru 7411. Venituri din subvenţii de exploatare aferente
pierderea de valoare a activelor curente cifrei de afaceri23)
6865. Cheltuieli financiare privind amortizarea 7412. Venituri din subvenţii de exploatare pentru
diferenţelor aferente titlurilor de stat materii prime şi materiale
6868. Cheltuieli financiare privind amortizarea 7413. Venituri din subvenţii de exploatare pentru
primelor de rambursare a obligaţiunilor şi a altor datorii alte cheltuieli externe
_____________ 7414. Venituri din subvenţii de exploatare pentru
22) Contul se utilizează pentru înregistrarea sumei plata personalului
estimate, la data tranzacţiei, a nu se recupera de la clienţi. 7415. Venituri din subvenţii de exploatare pentru
asigurări şi protecţie socială
7416. Venituri din subvenţii de exploatare pentru
69. CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT ŞI ALTE alte cheltuieli de exploatare
IMPOZITE 7417. Venituri din subvenţii de exploatare în caz de
691.22-1) Cheltuieli cu impozitul pe profit curent calamităţi şi alte evenimente similare
7418. Venituri din subvenţii de exploatare pentru 76. VENITURI FINANCIARE
dobânda datorată 761. Venituri din imobilizări financiare şi investiţii
7419. Venituri din subvenţii de exploatare aferente financiare pe termen scurt
altor venituri 7611. Venituri din acţiuni deţinute la filiale
_____________ 7612. Venituri din acţiuni deţinute la entităţi
23) Se ia în calcul la determinarea cifrei de afaceri. asociate
7613. Venituri din acţiuni deţinute la entităţi
controlate în comun
75. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE 7615. Venituri din alte imobilizări financiare
751. Venituri din operaţiuni de fiducie 7617. Venituri din investiţii financiare pe termen
7511. Venituri ocazionate de constituirea fiduciei scurt
7512. Venituri din derularea operaţiunilor de fiducie 762. Venituri şi câştiguri din operaţiunile cu titluri şi
7513. Venituri din lichidarea operaţiunilor de fiducie alte instrumente financiare
753. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile 7621. Câştiguri aferente activelor şi datoriilor
destinate cedării) deţinute în vederea vânzării financiare deţinute în vederea tranzacţionării
7531. Câştiguri din evaluarea activelor deţinute în 7622. Câştiguri aferente activelor şi datoriilor
vederea vânzării financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă
7532. Venituri din cedarea activelor deţinute în prin profit sau pierdere
vederea vânzării 7623. Venituri aferente activelor financiare evaluate
754. Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global
755. Venituri din reevaluarea imobilizărilor 7625. Câştiguri aferente activelor financiare
7551. Venituri din reevaluarea imobilizărilor reclasificate
necorporale 7628. Alte venituri
7552. Venituri din reevaluarea imobilizărilor 763. Venituri din operaţiunile cu instrumente derivate
corporale şi câştiguri privind contabilitatea de acoperire
7555. Venituri din reevaluarea activelor aferente 7631. Câştiguri privind operaţiunile cu instrumente
drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing derivate deţinute în vederea tranzacţionării
756. Venituri din investiţii imobiliare 7632. Câştiguri privind instrumentele de acoperire a
7561. Câştiguri din evaluarea la valoarea justă a fluxurilor de trezorerie (partea ineficientă)
investiţiilor imobiliare 7633. Venituri din dobânzi aferente instrumentelor
7562. Venituri din cedarea investiţiilor imobiliare derivate desemnate ca instrumente de acoperire a riscului
7565. Câştiguri din evaluarea la valoarea justă a de rată a dobânzii
activelor aferente dreptului de utilizare care corespund 7634. Câştiguri privind instrumentele acoperite în
definiţiei unei investiţii imobiliare cadrul unei operaţiuni de acoperire a valorii juste
757. Venituri din active biologice 7635. Câştiguri privind instrumentele de acoperire a
7571. Câştiguri din evaluarea la valoarea justă a valorii juste
activelor biologice productive 764. Venituri din investiţii financiare cedate
7572. Câştiguri din evaluarea la valoarea justă a 7641. Venituri din imobilizări financiare cedate
activelor biologice de natura stocurilor 7642. Câştiguri din investiţii pe termen scurt cedate
7573. Venituri din cedarea activelor biologice 7643. Venituri din cedarea filialelor dobândite
productive exclusiv cu intenţia de a fi revândute
758. Alte venituri din exploatare 765. Venituri din diferenţe de curs valutar
7581. Venituri din despăgubiri, amenzi şi penalităţi 7651. Diferenţe favorabile de curs valutar legate de
7582. Venituri din donaţii primite elementele monetare exprimate în valută24)
7583. Venituri din vânzarea imobilizărilor 7652. Diferenţe favorabile de curs valutar din
necorporale şi corporale şi alte operaţiuni de capital evaluarea elementelor monetare care fac parte din
7584. Venituri din subvenţii pentru investiţii investiţia netă într-o operaţiune din străinătate
7585. Venituri din evaluarea la valoarea justă a 766. Venituri din dobânzi
datoriilor decontate în cadrul unei tranzacţii cu plată pe 767. Venituri din sconturi obţinute
bază de acţiuni cu decontare în numerar 768. Alte venituri financiare
7586. Venituri reprezentând transferuri cuvenite în 7681. Venituri din amânarea încasării peste
baza unor acte normative speciale23-1) termenele normale de creditare
7587. Câştiguri din cumpărări în condiţii 7688. Alte venituri financiare
avantajoase _____________
7588. Alte venituri din exploatare 24) În acest cont nu se înregistrează diferenţele

_____________ favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea


23-1) În acest cont se evidenţiază veniturile reprezentând elementelor monetare care fac parte din investiţia netă
transferuri cuvenite în baza unor acte normative speciale, într-o operaţiune din străinătate.
altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.
78. VENITURI DIN PROVIZIOANE, AMORTIZĂRI ŞI _____________
AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE 25) Acest cont se foloseşte de către entităţile radiate din

VALOARE Registrul general şi care mai au în derulare contracte de


781. Venituri din provizioane şi ajustări pentru leasing.
depreciere privind activitatea de exploatare
7812. Venituri din provizioane
7813. Venituri din ajustări pentru deprecierea 89. BILANŢ
imobilizărilor, a investiţiilor imobiliare şi a activelor 891. Bilanţ de deschidere
biologice productive evaluate la cost 892. Bilanţ de închidere
7814. Venituri din ajustări pentru deprecierea
activelor curente
7816. Venituri din ajustări pentru deprecierea
imobilizărilor necorporale cu durată de viaţă utilă
nedeterminată
7818. Venituri din ajustări pentru deprecierea
creanţelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor
786. Venituri financiare din amortizări şi ajustări
pentru pierdere de valoare
7863. Venituri financiare din ajustări pentru
pierderea de valoare a imobilizărilor financiare
7864. Venituri financiare din ajustări pentru
pierderea de valoare a activelor curente
7865. Venituri financiare din amortizarea
diferenţelor aferente titlurilor de stat
79. VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT
792. Venituri din impozitul pe profit amânat

CLASA 8 - CONTURI SPECIALE


80. CONTURI ÎN AFARA BILANŢULUI
801. Angajamente acordate
8011. Giruri şi garanţii acordate
8018. Alte angajamente acordate
802. Angajamente primite
8021. Giruri şi garanţii primite
8028. Alte angajamente primite
803. Alte conturi în afara bilanţului
8031. Imobilizări corporale primite cu chirie sau în
baza altor contracte similare
8032. Valori materiale primite spre prelucrare sau
reparare
8033. Valori materiale primite în păstrare sau
custodie
8034. Debitori scoşi din activ, urmăriţi în continuare
8035. Stocuri de natura altor materiale date în
folosinţă
8036. Redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte
datorii asimilate
8037. Efecte scontate neajunse la scadenţă
8038. Bunuri primite în administrare, concesiune, cu
chirie şi alte bunuri similare
8039. Alte valori în afara bilanţului
804. Certificate verzi
805. Dobânzi aferente contractelor de leasing şi altor
contracte asimilate, neajunse la scadenţă
8051. Dobânzi de plătit
8052. Dobânzi de încasat25)
806. Certificate de emisii de gaze cu efect de seră
807. Active contingente
808. Datorii contingente
809. Creanţe preluate prin cesionare