Sunteți pe pagina 1din 22

Elena PAULIUC

CAIET DE PRACTICA

Drept 2021

Anul I, sem. II
Studiul de caz 1
at pentru 12 luni în vederea realizării lucrărilor de amenajare peisagistică, fără ca acestea să fie detaliate în
Elena PAULIUC

Cerințe:
a. Care sunt condițiile prevăzute de lege pentru a se putea dispune detașarea
salariatului?
Detasarea consta in schimbarea temporara a locului muncii, din dispozitia
angajatorului, la un alt angajator, in scopul executarii unor lucrari in interesul
acestuia.
(1) Detasarea poate fi dispusa pe o perioada de cel mult un an.
(2) In mod exceptional, perioada detasarii poate fi prelungita pentru motive
obiective ce impun prezenta salariatului la angajatorul la care s-a dispus
detasarea, cu acordul ambelor parti, din 6 in 6 luni.
(3) Salariatul poate refuza detasarea dispusa de angajatorul sau numai in mod
exceptional si pentru motive personale temeinice.
(4) Salariatul detasat are dreptul la plata cheltuielilor de transport si cazare,
precum si la o indemnizatie de detasare, in conditiile prevazute de lege sau de
contractul colectiv de munca aplicabil.

b. În ce condiții se poate schimba felul muncii prin decizia de detașare?


In mod exceptional, prin detasare se poate modifica si felul muncii, dar numai cu
consimtamantul scris al salariatului (art. 45 Codul muncii).
c. A procedat corect angajatorul în ceea ce privește detașarea domnului
Costache? Motivați răspunsul.
Da, decizia angajatorului in ceea ce priveste detasarea este corecta, detasarea
fiind un act de modificare unilaterala a contractului individual de munca.
d. Cum apreciați măsura concedierii disciplinare dispusă de către Societatea
Construct SRL în calitate de angajator?. Motivați răspunsul.
Masura concedierii dispusa de catre societate este corecta, deoarece potrivit
art. 46 din Codul Muncii salariatul poate refuza detasarea “numai în mod
excepțional și pentru motive personale temeinice”, prin acestea s-ar putea
numara: graviditate; isi creste singur copilul minor; starea sanatatii, dovedita cu
certificat medical; detasarea se face intr-o localitate in care nu i se asigura
conditii corespunzatoare de cazare; este singurul intretinator de familie.

2
Elena PAULIUC

Studiul de caz 2.

stă ocazie analizând, între altele, și creanțele fiscale generate în anii 2014 și 2016. În contextul economic, cau

Cerințe:
a. Arătați, argumentat, la ce dată se prescrie dreptul organului fiscal de a stabili
creanțe fiscale.
(1) Dreptul organului fiscal de a stabili creanțe fiscale se prescrie în termen de 5
ani, cu excepția cazului în care legea dispune altfel.
(2) Termenul de prescripție a dreptului prevăzut la  alin. (1)  începe să curgă de
la data de 1 iulie a anului următor celui pentru care se datorează obligația
fiscală, dacă legea nu dispune altfel.
3
Elena PAULIUC

In contextual economic cauzat de Covid 19,  la calculul termenului de prescripție se


are în vedere și perioada scursă anterior decretării stării de urgență, deci intervalul
până la 16.03.2020 și (iii) prescripția nu se va socoti împlinită însă mai înainte de
expirarea unui termen de 6 luni de la data când starea de urgență – cauza de
suspendare – a încetat
b. Care este momentul de la care se calculează termenul de prescripție pentru
obligațiile principale și accesorii aferente impozitului pe profit determinat
suplimentar?
În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 91 alin. (1) și (2), coroborate cu
cele ale art. 23 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
termenul de 5 ani de prescripție a dreptului organului fiscal de a stabili
obligații fiscale reprezentând impozit pe profit și accesorii ale acestora curge
de la data de 1 ianuarie a anului următor anului fiscal în care s-a realizat
profitul impozabil din care rezultă impozitul pe profit datorat de contribuabil.
c. Care sunt excepțiile de suspendare a acțiunilor de control fiscal, dispuse de
ANAF, pentru sprijinirea mediului de afaceri?

a) pentru desfășurarea unuia sau mai multor controale încrucișate în legătură cu


actele și operațiunile efectuate de contribuabilul/plătitorul supus inspecției fiscale;
b)  pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse de organul de inspecție fiscală,
inclusiv în situația în care acestea privesc elaborarea și prezentarea dosarului
prețurilor de transfer;
c)  pentru emiterea unei decizii a Comisiei fiscale centrale;
d)  pentru efectuarea unei expertize;
e)  pentru efectuarea de cercetări specifice în vederea identificării unor persoane
sau stabilirii realității unor tranzacții;
f) pentru solicitarea de informații sau documente de la autorități, instituții ori terți,
inclusiv de la autorități fiscale din alte state, în legătură cu obiectul inspecției
fiscale;
g)  pentru finalizarea unor acțiuni de control fiscal efectuate în condițiile legii la
același contribuabil/plătitor care pot influența rezultatele inspecției fiscale;
h)  pentru efectuarea verificărilor la ceilalți membri ai grupului fiscal unic, definit
potrivit  Codului fiscal
4
Elena PAULIUC

i) atunci când, în scopul valorificării informațiilor rezultate din alte acțiuni de


inspecție fiscală sau obținute de la alte autorități ori de la terți, se impune
începerea de îndată a unei inspecții fiscale la un alt contribuabil/plătitor;

Studiul de caz 3
Vânzătorul de mașini de spălat vase Globus SRL a lansat în mass-media o propunere de vânzare a unei an

Cerințe:
a. Ce natură juridică are propunerea societății Globus ?
Conform art. 1189 din Codul Civil: “Propunerea adresată unor persoane
nedeterminate, chiar dacă este precisă, nu valorează ofertă, ci, după împrejurări,
solicitare de ofertă sau intenție de negociere.”
b. Considerați încheiat contractul dintre Societatea Globus și Ilie V.?
Nu, deoarece lipseste consimtamantul partilor intrucat firma Globus SRL afirma ca
nu poate efectua livrarea. 5
Elena PAULIUC

Studiul de caz 4

La data de 16.02.2021, Domnul Ilie V., în calitate de vânzător autorizat de autovehicule, a adresat către societatea Globus
SRL, societate care prestează servicii de transport – taximetri, o ofertă privind furnizarea a 100 de autovehicule. Oferta are
termen de acceptare de 30 de zile, respectiv data de 16.03.2021. În același timp, domnul Ilie V. a emis o ofertă similară și față
de societatea Coral SRL, cu același termen de acceptare de 30 de zile. La data emiterii ofertelor, domnul Ilie V. deține 150 de
autovehicule. Societatea Coral SRL este încântată de oferta domnului Ilie V., fapt pentru care nu dorește să întâzie un
răspuns ferm la aceasta, acceptând-o la data de 21.02.2021. Pe cale de consecință, vânzătorul revocă oferta adresată către
societatea Globus SRL, revocare pe care o transmite la data de 23.02.2021.

Cerințe:
a. Care sunt elementele cu caracter obligatoriu ce trebuie să se regăsească în
ofertele lui Ilie V. pentru ca acestea să fie precise și complete ?
Pentru a fi precisa si completa, oferta trebuie sa cuprinda o propunere de
incheiere a unui contract, sa fie6ferma si neechivoca, sa fie precisa si complexa,
Elena PAULIUC

sa fie eadresata unui destinatar care in principiu trebuie sa fie determinat.


b. Considerați contractul dintre Ilie V. și Coral SRL încheiat ? Dacă răspunsul
este afirmativ, care este momentul și locul încheierii contractului ?
Da, contractul este incheiat in momentul in care oferta este acceptata la data
de 21.02.2021.
c. Dacă Globus SRL și îi trimite acceptarea lui Ilie V. fie pe 22, fie pe 24 02 2021,
considerați contractele dintre Ilie V. și Globus SRL încheiate ? În caz
afirmativ, dacă Ilie V. a livrat cele 100 de autovehicule către Coral SRL și se
află în imposibilitate de a livra încă 100 societății Coral, ce mijloc juridic are la
dispoziție Globus SRL pentru prejudiciul produs ?
Chiar daca Globus SRL trimite acceptarea pe 22 sau pe 24
contractele nu ar fi incheiate deoarece acesta deja incheiase
contractul cu Coral SRL

Studiul de caz 5

La data de 1.04.2010, domnul Costache încheie cu societatea Viitorul SRL un contract individual de muncă pe durată
nedeterminată, ocupând postul de director comercial. La data de 07.09.2019 acesta înregistrează la angajator o notificare din
care rezultă că dorește încetarea relațiilor de muncă prin demisie, în temeiul art. 81 din Codul muncii. Actul redactat de salariat
relevă că acesta a solicitat încetarea contractului său de muncă începând cu data de 08.09.2019, fără preaviz. Actul cuprinde
mențiunea angajatorului în sensul aprobării „începând cu data de 01.01.2020, dată la care se finalizează proiectele începute”.
După data de 09.09.2019 salariatul continuă să se prezinte la locul de muncă și își îndeplinește corespunzător atribuțiile pe
același post. Salariatul continuă activitatea și după 01.01.2020. În data de 08.01.2020 depune la angajator un certificat de
incapacitate temporară de muncă pentru perioada 07.01.2020-15.01.2020. La data de 10.01.2020 angajatorul îi trimite prin
scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, decizia de încetare a contractului individual de muncă începând cu data de
01.01.2020 în temeiul art. 81 din Codul muncii, prin demisie.

Cerințe:
a. Ce se înțelege prin demisie ? Precizați care sunt condițiile de legalitate pe care
trebuie să le îndeplinească acest act?
Potrivit art. 81 din Codul Muncii prin demise se intelege: „actul unilateral de vointa
a salariatului care, printr-o notificare scrisa, comunica angajatorului incetarea
contractului individual de munca, dupa implinirea unui termen de preaviz.”
7
Elena PAULIUC

Demisia trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:


(1) Salariatul are dreptul de a nu motiva demisia.
(2)   Termenul de preaviz este cel convenit de parti in contractul individual de
munca sau, dupa caz, cel prevazut in contractele colective de munca aplicabile
si nu poate fi mai mare de 20 de zile lucratoare pentru salariatii cu functii de
executie, respectiv mai mare de 45 de zile lucratoare pentru salariatii care
ocupa functii de conducere.
(3) Pe durata preavizului contractul individual de munca continua sa isi produca
toate efectele.
(4)   In situatia in care in perioada de preaviz contractul individual de munca este
suspendat, termenul de preaviz va fi suspendat corespunzator.
(5) Contractul individual de munca inceteaza la data expirarii termenului de
preaviz sau la data renuntarii totale ori partiale de catre angajator la termenul
respectiv.
(6) Salariatul poate demisiona fara preaviz daca angajatorul nu isi indeplineste
obligatiile asumate prin contractul individual de munca.

b. Care este momentul la care demisia își produce efectele?


Potrivit Codului Muncii, art 81, alin (4) demisia isi produce efectele din data de
11.11.2019.
c. Menționați dacă decizia de încetare a contractului își produce efectele. Motivați.
Nu, decizia nu poate produce efecte la data mentionata 01.01.2020, deoarece de
drept contractul incetase inca din data de 11.11.2019 conform legislatiei in
vigoare.

8
Elena PAULIUC

Studiul de caz 6

Între Ilie Ion și Vasile Dumitru a intervenit un contract de administrare, cu titlu gratuit, care să cuprindă actele necesare
pentru conservarea bunurilor, precum și actele utile pentru ca acestea să poată fi folosite conform destinației obișnuite.
Potrivit contractului de administrare, Vasile Dumitru are calitatea de administrator.

Cerințe:
a. Precizați în ce condiții administrarea se realizează cu titlu oneros ?
Potrivit art. 793 din Legea 287/2009: „Cu excepția cazului în care, potrivit legii,
actului constitutiv sau înțelegerii ulterioare a părților ori împrejurărilor
concrete, administrarea se realizează cu titlu gratuit, administratorul are
dreptul la o remunerație stabilită prin actul constitutiv sau prin înțelegerea
ulterioară a părților, prin lege ori, în lipsă, prin hotărâre judecătorească. În
acest ultim caz, se va ține seama de uzanțe și, în lipsa unui asemenea criteriu,
de valoarea serviciilor prestate de administrator.”
b. Ce tip de administrare este în cazul de față și care sunt obligațiile
9
Elena PAULIUC

administratorului ?
In cazul de mai sus este vorba despre administrare simpla, iar obligatiile
administratorului sunt:
(1) Cel împuternicit cu administrarea simplă este ținut să culeagă fructele
bunurilor și să exercite drepturile aferente administrării acestora
(2)   Administratorul încasează creanțele administrate, eliberând în mod valabil
chitanțele corespunzătoare, și exercită drepturile aferente valorilor
mobiliare pe care le are în administrare, precum dreptul de vot, de conversie
și de răscumpărare.

Studiul de caz 7

În societatea Armonia SRL au loc neînțelegeri grave între asociați. Domnul Costache, în calitate de asociat și fost
administrator, solicită să se retragă din cauza acestor neînțelegeri cu ceilalți asociați. În același timp, societatea dorește ca
acest asociat să fie exclus pentru neîndeplinirea obligațiilor profesionale .

Cerințe:
a. Ce obligații profesionale îi reveneau domnului Costache ?
Deoarece dl. Costache nu mai este administrator, el are aceleasi obligatii ca
ceilalti asociati, si anume:
 Asociații au obligația de a contribui la formarea capitalului social al
societății, prin aporturi bănești, bunuri, prestații sau cunoștințe specifice.
 Asociații au obligația de a10aproba bilanţul societăţii şi contul de profit şi
Elena PAULIUC

pierderi, cât şi repartizarea beneficiilor şi plata dividendelor în condiţiile


prevăzute de lege.
 Obligație de neconcurență. Este interzisă orice concurență făcută de
asociat societății din care face parte, prin acte sau fapte săvârșite pe cont
propriu sau pe contul unei alte persoane.
 Asociații au obligația de a contribui la pierderile societății în condițiile
prevăzute de actul constitutiv.

b. În situația descrisă, considerați că poate fi cerută și o dizolvare a societății


Armonia SRL?
Da, societatea poate fi dizolvata daca adunarea generala a asociatilor
hotarasete acest lucru.

Studiul de caz 8

Între domnul Anton și domnul Bebe a intervenit un contract de vânzare – cumpărare a unui imobil, construcție – casă de locuit. La
data de 1 februarie 2021, cele două părți, respectiv domnul Anton, în calitate de vânzător, și domnul Bebe, în calitate de
cumpărător, semnează contractul de vânzare-cumpărare în fața notarului public, cu condiția ca la data de 1 martie 2021 vânzătorul
să îi predea cumpărătorului cheile casei.

Cerințe:
a. La ce dată s-a încheiat contractul de vânzare cumpărare, la data de la 1
februarie 2021 sau la data de 1 martie 2021? Motivați.
Contractul se considera incheiat la data de 01.02.2021, moment in
care oefrta s-a intalnit cu accepatea.
b. Potrivit clasificării juridice a bunurilor, specificați 4 clasificări în care se
încadrează un bun imobil – casă de locuit.
Confrom clasificarii bunurilor, bunurile imobile pot fi:
 Bunuri fungibile – bunuri ce pot fi locuite
11
Elena PAULIUC

 Bunuri  neconsumptibile – acel bun care poate fi folosit in mod repetat fara
sa fie necesar consumarea substantei
 Bunuri furgifere – in mod periodic si fara consumarea substantei lor, dau
nastere altor bunuri numite fructe (fructe civile – veniturile rezultate din
folosirea bunului de catre o alta persoana in virtutea unui act juridic.
(chiriile,arenda)
 Bunuri principale – pot fi folosite in mod independet
c. Ce fel de obligație a executat vânzătorul prin semnarea contractului la data de 1
februarie 2021? Definiți obligația.
Prin semnarea contractului vanzatorul s-a obligat să transmită proprietatea
bunului sau, după caz, dreptul vândut.
In conformitate cu art 1674 din Legea 287/2009: “Cu excepția cazurilor prevăzute
de lege ori dacă din voința părților nu rezultă contrariul, proprietatea se strămută
de drept cumpărătorului din momentul încheierii contractului, chiar dacă bunul nu
a fost predat ori prețul nu a fost plătit încă”
d. Ce fel de obligație a executat vânzătorul prin predarea cheilor cumpărătorului la
data de 1 martie 2021? Definiți obligația.
Prin predarea cheilor vanzatorul a predat bunul cumparatorului.
In conformitate cu art 1685 din Legea 287/2009: “Predarea se face prin punerea
bunului vândut la dispoziția cumpărătorului, împreună cu tot ceea ce este necesar,
după împrejurări, pentru exercitarea liberă și neîngrădită a posesiei.”

12
Elena PAULIUC

Studiul de caz 9

Profesionistul comerciant Dumitru Ion, având calitatea de întreprinzător individual, împrumută de la o bancă o sumă de bani,
respectiv suma de 20 000 de euro, pe care o garantează cu un teren proprietate personală.

Cerințe:
a. Denumiți contractul încheiat între Dumitru Ion și bancă, contract ce a avut ca
obiect garantarea sumei de bani împrumutate?
Contractul încheiat între Dumitru Ion și bancă este un contract de credit garantat prin
ipotecă imobiliară.
b. După identificarea tipului de contract, definiți contractul în cauză.
Contractul de credit garantat prin ipotecă imobiliară este un contract de împrumut în
cadrul căruia se constituie o garanţie reală imobiliară în favoarea creditorului asupra
unui bun imobil al debitorului.
c. Arătați formalitățile cerute de lege pentru încheierea unui astfel de contract.
Pentru a fi valabil, contractul de împrumut
13 cu ipotecă imobiliară trebuie încheiat la
Elena PAULIUC

notariat, în formă autentică (Art. 2378 alin. 1 Noul Cod Civil).

Studiul de caz 10

La data de 14.03.2021, doamna Geta încheie cu societatea Viitorul SRL un contract individual de muncă pe durată
nedeterminată. În cuprinsul contractului a fost inserată o clauză cu privire la o perioadă de probă de 90 de zile calendaristice.
La data de 15.04.2021, angajatorul este sesizat de superiorul ierarhic despre faptul că salariata nou angajată, respectiv doamna
Geta, nu corespunde din punct de vedere profesional, întrucât nu se descurcă în procesul de producție. În acest context,
angajatorului îi este adresată propunerea de încetare a contractului de muncă al doamnei Geta. La data de 16.04.2021,
salariata depune la Departamentul de Resurse Umane o adeverință de la medicul specialist, din care rezultă că este
însărcinată. Cu toate acestea, angajatorul dispune încetarea contractului de muncă al doamnei Geta.

Cerințe:
a. Definiți perioada de probă și precizați care este rolul inserării acesteia în cuprinsul
contractului individual de muncă?
In Legea nr. 53/2003 Codul muncii la art. 31 alin. (1) se prevede ca pentru
verificarea aptitudinilor salariatului, la incheierea contractului individual de munca
se poate stabili o perioada de proba de cel mult 90 de zile calendaristice pentru
functiile de executie si de cel mult 120 de zile calendaristice pentru functiile de
conducere.
14
Elena PAULIUC

b. Care este procedura de urmat în cazul încetării raporturilor de muncă pe


parcursul perioadei de probă?
Pe durata sau la sfarsitul perioadei de  proba, contractul individual de munca poate
inceta exclusiv printr-o notificare scrisa, fara preaviz, la initiativa oricareia dintre
parti, fara a fi necesara motivarea acesteia.
c. Ce relevanță are adeverința de la medicul de familie cu privire la starea de
graviditate a doamnei Geta? Apreciați că angajatorul a dispus în mod corect
încetarea contractului de muncă?
Potrivit art. 21 alin. (1) lit. a) din OUG 96/2003 privind protectia maternitatii la
locurile de munca, este interzis angajatorului sa dispuna incetarea raporturilor de
munca sau de serviciu salariatei gravide care anunta in scris angajatorul asupra
starii sale fiziologice de graviditate si care anexeaza un document medical eliberat
de medicul de familie sau de medicul specialist care sa ii ateste aceasta stare.

Asadar, in acest context sunt de parere ca angajatorul NU poate notifica incetarea


raportului de munca in perioada de proba daca salariata a facut cunoscut faptul ca
este insarcinata.

Studiul de caz 11

Domnul Aurel este încadrat pe postul de muncitor la Societatea Construct SRL, pe bază de contract individual de muncă,
începând cu 10 ianuarie 2017. La data de 1 februarie 2021, domnul Aurel este arestat preventiv pentru 29 de zile, în
condițiile Codului de procedură penală, fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat, prevăzută la art. 229
Cod penal. Fiind notificat de situația în care se află salariatul, angajatorul a constatat încetarea de drept a contractului de
muncă a domnului Aurel, angajând pe postul rămas vacant pe domnul Gicu, începând cu data de 15 februarie 2021. La
expirarea perioadei de arest preventiv, domnul Aurel se întoarce la locul de muncă, constatând faptul că pe postul său a
fost angajată o altă persoană.
Pe cale de consecință, domnul Aurel se adresează cu contestație la instanța competentă, solicitând anularea deciziei de
încetare de drept a contractului său de muncă și reintegrarea în funcția ocupată anterior.

Cerințe:
a. Care sunt situațiile în care încetează de drept contractul de muncă?
Contractul individual de munca existent inceteaza de drept:
1. la data decesului salariatului sau al angajatorului persoana fizica, precum si
in cazul dizolvarii angajatorului persoana juridica, de la data la care
angajatorul si-a incetat existenta conform legii;
2. la data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti de declarare a mortii
15
Elena PAULIUC

sau a punerii sub interdictie a salariatului sau a angajatorului persoana


fizica;
3. la data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului
minim de cotizare pentru pensionare sau, cu caracter exceptional, pentru
salariata care opteaza in scris pentru continuarea executarii contractului
individual de munca, in termen de 30 de zile calendaristice anterior
implinirii conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare
pentru pensionare, la varsta de 65 de ani; la data comunicarii deciziei de
pensie in cazul pensiei de invaliditate de gradul III, pensiei anticipate
partiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limita de varsta cu reducerea
varstei standard de pensionare; la data comunicarii deciziei medicale
asupra capacitatii de munca in cazul invaliditatii de gradul I sau II; [a se
vedea Decizia Curtii Constitutionale nr. 759/2017]
4. ca urmare a constatarii nulitatii absolute a contractului individual de
munca, de la data la care nulitatea a fost constatata prin acordul partilor
sau prin hotarare judecatoreasca definitiva;
5. ca urmare a admiterii cererii de reintegrare in functia ocupata de salariat a
unei persoane concediate nelegal sau pentru motive neintemeiate, de la
data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de reintegrare;
6. ca urmare a condamnarii la executarea unei pedepse privative de libertate,
de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti;
7. de la data retragerii de catre autoritatile sau organismele competente a
avizelor, autorizatiilor ori atestarilor necesare pentru exercitarea profesiei;
8. ca urmare a interzicerii exercitarii unei profesii sau a unei functii, ca masura
de siguranta ori pedeapsa complementara, de la data ramanerii definitive a
hotararii judecatoresti prin care s-a dispus interdictia;
9. la data expirarii termenului contractului individual de munca incheiat pe
durata determinata;
10.retragerea acordului parintilor sau al reprezentantilor legali, in cazul
salariatilor cu varsta cuprinsa intre 15 si 16 ani.
b. Ce efecte juridice produce arestarea preventivă a salariatului asupra
contractului său de muncă?
Contractul individual de munca se suspenda de drept in cazul in care salariatul
este arestat preventiv, in conditiile Codului de procedura penala
c. Ce soluții putea adopta angajatorul, raportat la situația domnului Aurel?
16
Elena PAULIUC

Intrucat perioada de arest nu depaseste 30 zile angajatorul nu poate dispunde


concedierea salariatului, ci doar suspendarea contractului de munca, iar pentru
ca salariatul este in imposibilitate de a presta munca in consecinta nu i se
cuvine salariul.

Studiul de caz 12

Între angajatorul Societatea Construct SRL și domnul Costache au fost încheiate 3 contracte individuale de muncă succesive.
La expirarea celui de-al treilea contract, angajatorul a încheiat un nou contract de muncă cu Domnul Gheorghiu, contract pe
durată determinată de 5 luni. La expirarea perioadei de 5 luni, angajatorul i-a comunicat domnului Gheorghiu că a încetat
contractul individual de muncă. Salariatul în cauză s-a adresat cu contestație la instanța de judecată.

Cerințe:
a. Pe ce perioadă de timp se poate încheia un contract individual de muncă cu
durată determinată? Precizați dacă există anumite limitări din partea
legiuitorului privind încheierea unor astfel de contracte.
Contractul individual de munca pe durata  determinata  nu poate fi incheiat pe
o  perioada mai mare de 36 de luni.
Contractul individual de munca poate fi incheiat pentru o durata determinata
numai in urmatoarele cazuri:

1. inlocuirea unui salariat in cazul suspendarii contractului sau de munca, cu


exceptia situatiei in care acel salariat participa la greva;
2. cresterea si/sau modificarea temporara a structurii activitatii angajatorului;
17
Elena PAULIUC

3. desfasurarea unor activitati cu caracter sezonier;


4. in situatia in care este incheiat in temeiul unor dispozitii legale emise cu
scopul de a favoriza temporar anumite categorii de persoane fara loc de
munca;
5. angajarea unei persoane care, in termen de 5 ani de la data angajarii,
indeplineste conditiile de pensionare pentru limita de varsta;
6. ocuparea unei functii eligibile in cadrul organizatiilor sindicale, patronale
sau al organizatiilor neguvernamentale, pe perioada mandatului;
7. angajarea pensionarilor care, in conditiile legii, pot cumula pensia cu
salariul;
8. in alte cazuri prevazute expres de legi speciale ori pentru desfasurarea unor
lucrari, proiecte sau programe.
b. Ce se înțelege prin contracte succesive? Ce situație juridică identificați în
speță?
Contractele individuale de munca pe durata  determinata  incheiate in termen
de 3 luni de la incetarea unui contract  de munca pe durata determinata sunt
considerate contracte succesive si nu pot avea o durata mai mare de 12 luni
fiecare.

c. Considerați că este întemeiată contestația domnului Gheorghiu? Care credeți


că ar fi argumentele acestuia ?
Nu, contestatia nu este intemeiata. La sfarsitul celor 5 luni de valabilitate
contractual de munca putea inceta.
In contestatia sa dl. Gheorghiu ar putea argumenta faptul ca decizia nu i-a fost
comunicata in scris.

18
Elena PAULIUC

Studiul de caz 13

La data de 25.10.2020, Ilie V. împreună cu frații săi, Ion. V. și George V. a cumpărat un apartament de la Ionescu C. cu prețul de
300 000 lei, din care 150 000 lei au fost plătiți la data încheierii contractului, diferența urmând să se plătească în termen de 6
luni de la data încheierii contractului, adică cel târziu până la data de 25.04.2021. Părțile au stabilită solidaritatea cumpărătorilor
în ceea ce privește plata prețului. La data de 25.04.2021, Ilie V. plătește lui Ionescu C. suma de 150 000 lei, adică întreaga
diferență datorată. La data de 25.06.2021, Ilie V. solicită instanței, cu acțiune separată, să-i oblige pe Ion V. și pe George V. la
plata sumei de 50 000 lei fiecare.

Cerințe:
a.Despre ce instituție juridică este vorba în speță? Definiți această instituție.
In speta este vorba despre Raspunderea civila. Aceasta este formă a răspunderii
juridice care se fundamentează pe obligația celui ce a păgubit pe altul de a
repara prejudiciul produs. Ca și în cazul tuturor formelor de răspundere juridică,
răspunderea civilă este guvernată de principiul legalității. De regulă, fapta ilicită
generatoare de prejudiciu conduce la obligarea reparării lui numai în cazul când
este culpabilă, în sensul săvârșirii ei cu intenția de a păgubi sau din cauza lipsei
unei atitudini diligente a făptuitorului. Repararea prejudiciului se face în natură
19
Elena PAULIUC

sau prin echivalent, prin plata despăgubirilor, care trebuie să cuprindă atât
valoarea pagubei efective, damnum emergens, cât și a câștigului de care
persoana a fost lipsită ca urmare a faptei ilicite, lucrum cessans.

b.Va admite instanța de judecată cererea lui Ilie V.? Motivați.


Da, instanta va admite cererea lui Ilie V.
Obligația solidară între debitori se mai numește și  solidaritate pasivă, întrucât
pluralitatea părților în raportul obligațional este privită din perspectiva laturii
pasive a acestuia, a debitorilor. Obligația este solidară între debitori atunci când
toți sunt obligați la aceeași prestație, astfel încât fiecare poate fi ținut separat
pentru  întreaga obligație, iar executarea acesteia de către unul dintre codebitori
îi liberează pe ceilalți față de creditor; executarea obligației îi liberează pe toți
debitorii față de creditor, dar nu și față de debitorul care a executat obligația se
va naște astfel o nouă obligație de plată, și anume, în sarcina codebitorului față
de debitorul plătitor.

Studiul de caz 14

La data de 25 februarie 2021, între societatea Globus SRL, vânzător de imobile, și domnul Ionescu C. intervine o promisiune
bilaterală de vânzare-cumpărare cu privire la un imobil ce are ca obiect o garsonieră confort sporit la etajul I. Contractul de
vânzare cumpărare a respectivului imobil urmează să fie încheiat la data de 15 aprilie 2021. Din motive întemeiate, dar
neimputabile vânzătorului, la data stabilită pentru încheierea contractului, societatea Globus SRL oferă, în schimb, la acelaşi preţ,
însă la etajul 8 într-un bloc alăturat, un apartament cu două camere.

Cerințe:
a. Este legală oferta de vânzare a societății Globus SRL?
Da, oferta este legala.
b. Dacă răspunsul este afirmativ, precizați care este temeiul juridic.
Deoarece nu constituie infractiune faptele ce nu sunt imputabile
vanzatorului.

20
Elena PAULIUC

Studiul de caz 15

A.A. și A.B. înființează societatea comercială cu răspundere limitată S.C. Y S.R.L. Administrator al societății este numit C.D., care nu
are calitatea de asociat al S.C. Y S.R.L. Conform actului constitutiv al societății, administratorul este obligat ca tot la 6 luni să
organizeze o adunare generală a asociaților în cadrul căreia să prezinte raportul de activitate și situația financiară semestrială a
societății.
Administratorul C.D., respectând dispozițiile actului constitutiv, a organizat adunările generale în care a prezentat raportul de
activitate și situația financiară.
După 2 ani de la înființarea societății, în condițiile în care raportul administratorului prezenta creștere economică semestrială a
societății, dar nu erau stabilite și distribuie dividende, asociații A.A. și A.B. solicită efectuarea unui audit având ca scop verificarea
activității administratorului și starea financiară actuală a societății.
Prin raportul de audit se stabilește că, situațiile prezentate de către administrator sunt inexacte, fiind ascunsă situația reală a
societății.

Cerințe:
a. C.D. putea fi numit administrator al societății având în vedere faptul că el
nu are calitatea de asociat?
Conform alineatului al doilea al articolului 1913 din Codul civil ne spune că
administratorii pot fi asociați sau neasociați, deci dl C.D. poate fi numit
administrator al societatii chiar daca nu este asociat.
b. Răspunde administratorul pentru situația constatată prin raportul de
21
Elena PAULIUC

audit?
Da, administratorul a incalcat o prevedere a actului constitutiv, acesta a
ascuns cu rea credinta situatia reala a societatii, prezentand asociatilor o
realitate falsa cu privire la situatia de fapt a scoietatii.

22

S-ar putea să vă placă și