Sunteți pe pagina 1din 5

Disciplina: Limba engleza

Profilul: Filologie
Clasa: a XII-a
Manual: Prospects Super Advanced (editura Macmillan)
An şcolar: 2011-2012
Programa aprobată prin Ordinul M.E.C.T.S.: Nr. 3410 /7.03.2006

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 5: “Burning ambition” NR. ORE ALOCATE: 4

Nr. Detalieri de Competenţe vizate Activităţi de invăţare Resurse Eval.


crt conţinuturi Materiale Organiz.
1. Burning 1.1Extragerea esenţialului class discussion: manual Discuţie Observ
ambition din rapoarte orale, - discuţie introductivă legată de ambiţii frontală are
discursuri, interviuri, talk- arzătoare ex. 1 sistem
“People think show-uri - exerciţii de confirmare a înţelegerii sensului atică
I’m a weirdo” 1.2 Identificarea, în texte global dintr-un mesaj oral / text scris internet
audiate/citite, a punctelor de (comentarea titlului prin referire la citatul: website
- exprimarea vedere, atitudinilor şi “Ambition is the last refuge of the failure.” (www.cyb
opiniei; sentimentelor exprimate (Oscar Wilde) er-
- argumentarea / 2.4 Utilizarea convenţiilor - exerciţii de solicitare şi oferire de informaţii, nation.co
justificarea folosite în comunicarea orală prin întrebări şi răspunsuri m/
opiniilor/ şi în scris, formală şi - exerciţii de confruntare de opinii şi puncte victory/qu
punctelor de informală, adecvând formatul de vedere legate de domeniul de activitate otations/su
vedere şi limbajul la context şi la prin referire la alte citate: bjects/quo
personale tipul de text  “Ambition is a horse that more than tes_ambiti
4.5 Parafrazarea unui citat, one can ride.” (Mark Twain) on.html)
folosind exemple  “I had ambition not only to go further
personale / prin raportare than any man had ever been before,
la experienţa personală but as far as it was possible for a man
to go.” (Captain Cook)

1
 “At the age of six, I wanted to be a
cook. At seven, I wanted to be
Napoleon. And my ambition has been
growing steadily ever since.”
(Salvador Dali)
- exerciţii de confirmare a înţelegerii prin
efectuarea de acţiuni pe baza informaţiilor
obţinute pe cale orală / prin lectură
(găsirea de sinonime pentru cuvântul Muncă
“burning” din ex. 1b/26 individuală
 reading practice & comprehension:
- exerciţii de lectură dirijată si răspuns la
diverse sarcini de lucru ex. 2
- exerciţii de desprindere / înţelegere a
ideilor dintr-un text
- exerciţii de selectare de detalii specifice
dintr-un text scris
- exerciţii de solicitare / oferire de
clarificări / explicaţii când informaţia nu
este clar înţeleasă
- exerciţii de analiză de situaţii prezentate în
texte
- exerciţii de solicitare a opiniilor
interlocutorului şi de răspuns la acestea
- exerciţii de confirmare a înţelegerii prin
efectuarea de acţiuni pe baza informaţiilor
obţinute pe cale orală / prin lectură

homework:
- exerciţii de redactare a unui interviu cu o Muncă Temă
persoană celebră (elevii alcătuiesc un individuală pt
interviu cu o persoană celebră în acasă
aproximativ 200 cuvinte (ex. 3c/28)
2. Listening & 1.1 Identificarea ideilor listening practice & comprehension: manual Muncă Observ
speaking principale din texte audiate/ - exerciţii de ascultare a unui mesaj oral şi casetă individuală are
- radio news citite referitoare la probleme rezolvarea unor sarcini de lucru ex. 4 sistem
2
report de actualitate - exerciţii de identificare de informaţii atică
1.2 Identificarea, în texte - exerciţii de confirmare a înţelegerii sensului
- exprimarea audiate/citite, a punctelor de global dintr-un mesaj oral / text scris
unei opinii; vedere, atitudinilor şi group work:
-exprimarea şi sentimentelor exprimate - exerciţii în perechi / grup, joc de rol,
motivarea 1.3 Analizarea unor situaţii simulări: dialoguri, conversaţii, discuţii, Lucru în Interac
acordului / descrise în texte audiate sau dezbateri echipă ţiunea
dezacordului citite, în scopul unui studiu - exerciţii de confruntare de opinii şi puncte orală
faţă de opiniile aprofundat sau al luării unor de vedere legate de domeniul de activitate
altora decizii - exerciţii de construire / formulare a unei
2.1 Expunerea, oral şi / sau argumentări
Discutie / în scris, a unor idei, opinii şi debate: fişe cu Lucru în
puncte de vedere proprii şi - oferirea de argumente pro şi contra în cadrul argumente echipe
dezbatere:
susţinerea lor cu argumente formatului de dezbatere pregătite
ambition şi exemple - justificarea poziţiei în cadrul echipei de în
3.1 Solicitarea adecvată, oral dezbatere prealabil
/ în scris, a ideilor, opiniilor, - analizarea argumentelor expuse
părerilor interlocutorului şi
răspunsuri / comentarii
adecvate la acestea
3. Language study 1.1 Extragerea esenţialului din grammar study: manual Muncă Observ
Vorbirea rapoarte orale, discursuri, - exerciţii de reformulare şi transformare de la individuală are
indirectă interviuri, talk-show-uri vorbirea directă la vorbirea indirectă (ex. sistem
1.2 Identificarea, în texte 2b/27) atică
-ilustrarea de audiate/citite, a punctelor de - exerciţii de identificare de informaţii
elemente vedere, atitudinilor şi - exerciţii de confirmare a înţelegerii prin
gramaticale în sentimentelor exprimate efectuarea de acţiuni pe baza informaţiilor Discuţie
contexte proprii 4.2 Transferul informaţiilor obţinute pe cale orală / prin lectură frontală
-exerciţii de din texte referitoare la - exerciţii de utilizare a unor materiale de
confirmare a domeniul de specializare în referinţă pentru identificarea sensului unor
înţelegerii prin diverse forme de prezentare elemente de text nefamiliare
efectuarea de 4.5 Parafrazarea unui citat, - pentru o verificare a cunostinţelor elevii
acţiuni pe baza folosind exemple pot citi informaţiile de la Practice
informaţiilor personale / prin raportare Page/30 şi apoi discută modul în care workbook
obţinute pe cale la experienţa personală timpurile verbale se modifică la trecerea

3
orală / prin din vorbirea directă în vorbirea indirectă:
lectură Direct Speech Indirect Speech
- exerciţii de PRESENT PAST TENSE
confirmare a PAST TENSE PAST TENSE
înţelegerii PRES.
sensului global PERFECT
dintr-un mesaj FUTURE FUTURE-IN-
oral / text scris THE-PAST
grammar practice:
- exerciţii de confirmare a înţelegerii prin fişe de Muncă Observ
efectuarea de acţiuni pe baza informaţiilor lucru individuală are
obţinute pe cale orală / prin lectură (ex. 1, sistem
2/30) atică
- exerciţii de transformare
- exerciţii de reformulare şi transpunere în alt
registru funcţional manual
- exerciţii de identificare a sensului unor
elemente de text nefamiliare într-un mesaj
oral sau scris
- exerciţii de utilizare a unor materiale de
referinţă pentru identificarea sensului unor
elemente de text nefamiliare
- exerciţii de indentificare a unor expresii casetă Muncă
folosite în engleza vorbită şi de trasformare individuală
la vorbirea indirectă ex. 6
Test
4 Essay writing 2.1 Expunerea, oral şi / sau individual work: manual Muncă Observ
- exerciţii de în scris, a unor idei, opinii şi - exerciţii de confirmare a înţelegerii sensului individuală are
analiză a unui puncte de vedere proprii şi global dintr-un mesaj oral / text scris sistem
eseu de susţinerea lor cu argumente - exerciţii de formulare de întrebări şi atică
opinie şi exemple răspunsuri
-exprimarea 2.2 Elaborarea, oral / în scris, group work:
de opinii / prin sintetizarea de informaţii - exerciţii de solicitare şi oferire de fişe de Lucru în
puncte de din diferite surse, a unui informaţii, prin întrebări şi răspunsuri lucru echipe
vedere raport/ referat/ eseu / - exerciţii de elaborare de planuri de redactare

4
personale; prezentare, argumentate logic / de prezentare
-argumentarea / şi susţinute de exemple homework Muncă Temă
justificarea de pertinente din experienţa - exerciţii de prezentare orală / redactare pe individuală pt
opinii / puncte personală sau din alte surse bază de plan (elevii sunt îndrumaţi să acasă:
de vedere 2.3 Redactarea unor texte redacteze un eseu de opinie pe baza unuia redacta
personale; funcţionale variate mai din citatele oferite de profesor la începutul rea
- exerciţii de complexe, structurate şi cu unităţii; elevii vor adăuga acest eseu la unui
redactare: folosirea de conectori portofoliul personal) eseu
paragraf, 2.4 Utilizarea convenţiilor de
rezumat, eseu folosite în comunicarea orală opinie
structurat şi în scris, formală şi
informală, adecvând formatul
şi limbajul la context şi la
tipul de text
3.2 Realizarea de prezentări
pe teme din domeniul de
specializare, pe bază de
materiale pregătite în
prealabil Portof
oliu