Sunteți pe pagina 1din 4

Disciplina Limba engleza

Profilul: Real
Clasa: a XII-a
Manual: Prospects Super Advanced (editura Macmillan)
An şcolar: 2011-2012
Programa aprobată prin Ordinul M.E.C.T.S.: Nr. 3410 /7.03.2006

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 5: “Burning ambition” NR. ORE ALOCATE: 2

Nr. Detalieri de Competenţe vizate Activităţi de invăţare Resurse Eval.


crt conţinuturi Materiale Organiz.
1. Burning 1.1 Extragerea esenţialului class discussion: Manual Discuţie Observ
ambition din rapoarte orale, - discuţie introductivă legată de ambiţii frontală are
discursuri, interviuri, talk- arzătoare ex. 1 sistem
- exprimarea show-uri - exerciţii de confirmare a înţelegerii sensului atică
opiniei; 1.2 Identificarea, în texte global dintr-un mesaj oral / text scris internet
- argumentarea / audiate/citite, a punctelor de - exerciţii de solicitare şi oferire de informaţii, website
justificarea vedere, atitudinilor şi prin întrebări şi răspunsuri (www.cyb
opiniilor/ sentimentelor exprimate - exerciţii de confruntare de opinii şi puncte er-
punctelor de 2.4 Utilizarea convenţiilor de vedere legate de domeniul de activitate nation.co
vedere folosite în comunicarea orală prin referire la alte citate: m/
personale şi în scris, formală şi - exerciţii de confirmare a înţelegerii prin victory/qu
informală, adecvând formatul efectuarea de acţiuni pe baza informaţiilor otations/su
şi limbajul la context şi la obţinute pe cale orală / prin lectură bjects/quo
tipul de text (găsirea de sinonime pentru cuvântul tes_ambiti
“burning” din ex. 1b/26 on.html)

 reading practice & comprehension:

1
- exerciţii de lectură dirijată si răspuns la
diverse sarcini de lucru ex. 2
- exerciţii de desprindere / înţelegere a
ideilor dintr-un text
- exerciţii de selectare de detalii specifice
dintr-un text scris
- exerciţii de solicitare / oferire de
clarificări / explicaţii când informaţia nu
este clar înţeleasă Muncă
- exerciţii de analiză de situaţii prezentate în individuală
texte
- exerciţii de solicitare a opiniilor
interlocutorului şi de răspuns la acestea
- exerciţii de confirmare a înţelegerii prin
efectuarea de acţiuni pe baza informaţiilor
obţinute pe cale orală / prin lectură Muncă Temă
individuală pt
homework: acasă
- exerciţii de redactare a unui interviu cu o
persoană celebră (elevii alcătuiesc un
interviu cu o persoană celebră în
aproximativ 200 cuvinte (ex. 3c/28)

2. Listening & 1.1 Identificarea ideilor listening practice & comprehension: Observ
speaking principale din texte audiate/ - exerciţii de ascultare a unui mesaj oral şi Manual Muncă are
- radio news citite referitoare la probleme rezolvarea unor sarcini de lucru ex. 4 Casetă individuală sistem
report de actualitate - exerciţii de identificare de informaţii atică
1.2 Identificarea, în texte - exerciţii de confirmare a înţelegerii sensului
- exprimarea audiate/citite, a punctelor de global dintr-un mesaj oral / text scris
unei opinii; vedere, atitudinilor şi group work:
-exprimarea şi sentimentelor exprimate - exerciţii în perechi / grup, joc de rol, Lucru în Interac
motivarea 1.3 Analizarea unor situaţii simulări: dialoguri, conversaţii, discuţii, echipă ţiunea
acordului / descrise în texte audiate sau dezbateri orală
dezacordului citite, în scopul unui studiu - exerciţii de confruntare de opinii şi puncte
faţă de opiniile aprofundat sau al luării unor de vedere legate de domeniul de activitate
altora decizii
2
2.1 Expunerea, oral şi / sau
Discutie în scris, a unor idei, opinii şi - exerciţii de construire / formulare a unei Fişe cu
puncte de vedere proprii şi argumentări argumente Lucru în
ambition
susţinerea lor cu argumente pregătite echipe
şi exemple în
3.1 Solicitarea adecvată, oral prealabil
/ în scris, a ideilor, opiniilor,
părerilor interlocutorului şi
răspunsuri / comentarii
adecvate la acestea
3. Language study 1.1 Extragerea esenţialului din grammar study: Manual Muncă Observ
Vorbirea rapoarte orale, discursuri, - exerciţii de reformulare şi transformare de la individuală are
indirectă interviuri, talk-show-uri vorbirea directă la vorbirea indirectă (ex. sistem
1.2 Identificarea, în texte 2b/27) atică
-ilustrarea de audiate/citite, a punctelor de - exerciţii de identificare de informaţii Discuţie
elemente vedere, atitudinilor şi - exerciţii de confirmare a înţelegerii prin frontală
gramaticale în sentimentelor exprimate efectuarea de acţiuni pe baza informaţiilor
contexte proprii 4.2 Transferul informaţiilor obţinute pe cale orală / prin lectură
-exerciţii de din texte referitoare la - exerciţii de utilizare a unor materiale de Workbook
confirmare a domeniul de specializare în referinţă pentru identificarea sensului unor
înţelegerii prin diverse forme de prezentare elemente de text nefamiliare
efectuarea de
acţiuni pe baza Direct Speech Indirect Speech
informaţiilor PRESENT PAST TENSE
obţinute pe cale PAST TENSE PAST TENSE
orală / prin PRES.
lectură PERFECT
- exerciţii de FUTURE FUTURE-IN-
confirmare a THE-PAST
înţelegerii grammar practice: Fişe de
sensului global - exerciţii de confirmare a înţelegerii prin lucru
dintr-un mesaj efectuarea de acţiuni pe baza informaţiilor
oral / text scris obţinute pe cale orală / prin lectură (ex. 1, Muncă Observ
2/30) individuală are
- exerciţii de transformare sistem

3
- exerciţii de reformulare şi transpunere în alt Manual atică
registru funcţional
- exerciţii de identificare a sensului unor
elemente de text nefamiliare într-un mesaj
oral sau scris Muncă
- exerciţii de utilizare a unor materiale de individuală
referinţă pentru identificarea sensului unor Test
elemente de text nefamiliare
- exerciţii de indentificare a unor expresii Casetă
folosite în engleza vorbită şi de trasformare
la vorbirea indirectă ex. 6