Sunteți pe pagina 1din 6

Disciplina Limba engleza

Profil: Umanist
Nr. Ore/săpt: 3
Cls. a IX-a
Manual: Prospects – Intermediate, de Ken Wilson şi James Taylor, ed. Macmillan.
Programa aprobată prin ordin al MECTS, nr. 4598/31 08/2004

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE nr. 12 NO ONE WAS THERE NR. ORE ALOCATE: 3

Competenţe specifice Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obser


Conţinuturi
vaţii
Exerciţii de deducere din context a unor Tabla, frontal.
Pronume nehotărîte: 1.1 Identificarea sensului global structuri gramaticale (pronume nehotărîte)
someone, anyone, no al unui mesaj
one, everyone. 1.2 Anticiparea elementelor de Exerciţii de alcătuire de propoziţii pe baza
conţinut ale unui text pe baza titlului.
titlului / unui stimul vizual Observare
1.3 Identificarea de detalii din Exerciţii de predicţie pe baza imaginilor si Fotografii, sistematică
Universul adolescenţei mesaje orale / scrise (autentice a unor cuvinte p. 46, ex. 1, 2 frontal
- text: Just in my 2.3 Redactarea de paragrafe /
imagination? texte pe o temă de interes Exerciţii de lectură dirijată Manual, frontal.
3.1 Formularea de idei / păreri
pe teme de interes în cadrul Exerciţii de corelare a definiţiei cu
unei discuţii / în mesaje de cuvîntul din text ex. 2a
răspuns
Exerciţii de identificare. Ex. 2b, c.
A descrie evenimente Conversaţie dirijată ex.3 Manual, perechi
Conversaţie 1.2 Anticiparea elementelor de
Mesaj oral conţinut ale unui text pe baza
titlului / unui stimul vizual Exerciţii de ascultare a unui mesaj şi CD/caseta,
desprinderea detaliilor: exerciţii cu frontal
1.3 Identificarea de detalii din alegere multiplă ex. 3b
Redactare de paragrafe mesaje orale / scrise (autentice)
2.2 Relatarea conţinutului unui Redactarea unui paragraf ex.3c Individual
Universul adolescenţei: film / al unei povestiri, pe baza
Scrisoarea lui Martin unui plan de idei dat Exerciţii de lectură ex.4a Manual, frontal
2.3 Redactarea de paragrafe / Exerciţii de identificare ex. 4b
texte pe o temă de interes
2.6 Relatarea sub formă de Exerciţii de ascultare a unui mesaj oral CD/caseta audio
raport a desfăşurării unei ex.5a
activităţi de grup / proiect Exerciţii de alcătuire a unor propoziţii ex. Manual, perechi
Mesaj oral individual / activităţi cotidiene 5a
Pronume nehotărâte etc. Observare
Redactarea unui scurt Redactarea unei scurte povestiri pe baza Manual, sistematică,
text unor sunete ex.5b individual povestire
(story)
Anunţuri la avizierul 1.1 Identificarea sensului global Exerciţii de răspuns la întrebări ex.6 Manual, frontal
şcolii al unui mesaj
1.3 Identificarea de detalii din Exerciţii de exersare a unor cuvinte ex.7
mesaje orale / scrise (autentice) -prezentarea pronumelor nehotărâte
Pronunţie: linking 2.4 Completarea de
sounds formulare/texte Exerciţii de completare a unui text lacunar Manual şi fişe
3.2 Adaptarea formei mesajului ex. 1 de lucru, frontal
la situaţia de comunicare în
A exprima emoţii în funcţie de stilul folosit de Conversaţie în grup: cel mai înfricoşător Lucru în
cadrul unei discuţii de interlocutor moment din viaţa ta. grupuri
grup 3.1 Formularea de idei / păreri
pe teme de interes în cadrul Exerciţii de înlocuire a unor sintagme cu Manual şi
unei discuţii / în mesaje de pronume nehotărâte ex.2 workbook,
răspuns individual
Exerciţii de răspuns la întrebări pe baza
Adverbe: absolutely, imaginilor ex. 4, p.39-Workbook
extremely, etc. Exerciţii de alcătuire de propoziţii Evaluare
folosind.adverbe - extremely, slightly, sumativă
absolutely, etc ex.2 (test)

Disciplina Limba engleza


Profil: Umanist

Nr. Ore/săpt: 3
Cls. a IX-
Manual: Prospects – Intermediate, de Ken Wilson si James Taylor, ed. Macmillan.
Programa aprobată prin ordin al MECTS, nr. 3458/09.03.2004

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE nr. 16 IF EVERYONE HAD A CAR NR. ORE ALOCATE: 3

Conţinuturi Competenţe specifice Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Observaţii


Activităţi din viaţa 1.1 Identificarea sensului Descriere de imagini (ex. 1/62) Manual,
cotidiană şi relaţii global al unui mesaj Exerciţii de lectură dirijată (ex. frontal
interumane – text: TV 2a/62)
advertisements 1.3 Identificarea de detalii
Mass-media din mesaje orale / scrise Exerciţii de corelare a definiţiei cu Manual,
(autentice) un cuvânt găsit în text (ex. 2b/62) individual
Adjective – sinonime Exerciţii de formulare de întrebări
(ex. 2 c, d/62)
A exprima şi a solicita o 1.6 Recunoaşterea
opinie organizării logice a unui Conversaţie dirijată (ex. 3/63) Manual,
A exprima motive paragraf / text literar perechi
Exerciţii de audiere a unui mesaj CD/casetă Observare
audio şi îndeplinirea unor sarcini de audio sistematică
lucru (ex. 4/63)
Propoziţia condiţională – 1.4 Selectarea de Exerciţii de completare (ex. 5/63, Manual şi
tipurile I, II şi III; informaţii din mai multe 3/65) workbook,
texte în scopul îndeplinirii individual
would/could/might; unei sarcini structurate de Exerciţii de formulare de propoziţii
cuvinte introductive lucru (ex. 6/63, 2/65)
2.3 Redactarea de
A exprima preferinţe paragrafe / texte pe o temă Redactarea unei scurte scrisori ce Manual şi fişe
A-şi exprima de interes conţine un sfat (ex. 7/64) de lucru,
acordul/dezacordul 2.4 Completarea de individual
A da sfaturi formulare/texte Exerciţii cu alegere multiplă
3.1 Formularea de idei /
A exprima condiţionări. păreri pe teme de interes în Exerciţii de reformulare
cadrul unei discuţii / în
mesaje de răspuns
3.3 Redactarea de
scrisori de răspuns în
care sunt exprimate Observare
păreri despre subiecte sistematică,
legate de preocupările scrisoare
tinerilor
Pronunţie – accentul în 2.3 Redactarea de texte pe Exerciţii de identificare a accentului Manual şi
cuvintele lungi (mai mult o temă de interes în diverse cuvinte (ex. 8/64) workbook,
de trei silabe) 2.4 Completarea de individual
formulare/texte Exerciţii de redactare a unui text în
Pronumele nehotărâte: 3.1 Formularea de idei / vederea folosirii noilor construcţii
something; anything; păreri pe teme de interes în ale comunicării
nothing; everything. cadrul unei discuţii / în
mesaje de răspuns Exerciţii de completare a unui text Manual,
lacunar (ex. 4/65) perechi

Exerciţii de reformulare Fişe de lucru, Evaluare


individual. sumativă (test)