Sunteți pe pagina 1din 4

Disciplina Limba engleza

Profilul: Filologie
Clasa: a XI-a
Manual: Prospects Advanced (editura Macmillan)
An şcolar: 2011-2012
Programa aprobată prin Ordinul M.E.C.T.S.: Nr. 3410 / 7.03.2006

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: 14: “Making movies ” NR. ORE ALOCATE: 4

Detalieri ale Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare


conţinuturilor vizate
unităţii de învăţare
1. Filmele şi 1.1 Identificarea ideilor speaking practice: - discuţie
cinematografia principale din texte audiate/ - exerciţii de confruntare de opinii şi puncte frontală, observare
citite referitoare la probleme de vedere legate de tema discutată manual sistematică
“What I have learnt de actualitate vocabulary practice: - activitate în
from the movies” – 3.1 Solicitarea adecvată, - exerciţii de lucru în grup: formulare / perechi,
articol de presă oral / în scris, a ideilor, esenţializare a unor idei folosind anumite manual,
opiniilor, părerilor elemente de vocabular material
- exprimarea unei interlocutorului şi răspunsuri / - exerciţii cu alegere multiplă (ex. 2a/70) auxiliar – Test
opinii; comentarii adecvate la acestea reading practice and comprehension: Your
- oferirea de 3.2 Verificarea înţelegerii şi - exerciţii de desprindere / înţelegere a ideilor Vocabulary
argumente în sprijinul solicitarea / oferirea de dintr-un text - individual,
ideii exprimate; reformulări / clarificări / - exerciţii de selectare de detalii specifice manual
- exprimarea de explicaţii, atunci când dintr-un text scris
reacţii referitoare la informaţia nu este clar - exerciţii de solicitare / oferire de clarificări /
ideile dintr-un text; înţeleasă explicaţii când informaţia nu este clar
- formularea de înţeleasă
concluzii - exerciţii de analiză a situaţiilor prezentate în
texte

1
- exerciţii de solicitare a opiniilor
interlocutorului şi de răspuns la acestea

2. Evenimente reale 1.1 Identificarea ideilor reading practice & comprehension:


illustrate în filme principale din texte audiate/ - exerciţii de completare de texte lacunare - individual, temă pentru
citite referitoare la probleme - exerciţii de confirmare a înţelegerii sensului discuţie acasă:
“Titanic- the most de actualitate global dintr-un text scris frontală, redactare de
expensive film ever 3.1 Solicitarea adecvată, - exerciţii de identificare a sensului unor manual text structurat:
made” – articol de oral / în scris, a ideilor, elemente de text nefamiliare într-un mesaj -documentary
presă opiniilor, părerilor scris review
interlocutorului şi răspunsuri / watching & discussing a video documentary: - individual,
Documentar video: comentarii adecvate la acestea - exerciţii de confirmare a înţelegerii sensului discuţie
“Titanic – The 3.2 Verificarea înţelegerii şi global dintr-un mesaj oral frontală,
Nightmare and the solicitarea / oferirea de - exerciţii de identificare şi discriminare între material video
Dream” reformulări / clarificări / informaţii factuale şi opinii / puncte de
explicaţii, atunci când vedere
informaţia nu este clar - exerciţii de confirmare / clarificare şi de
-exprimarea unei înţeleasă solicitare a confirmării / clarificării sensului
opinii; 3.5 Susţinerea cu
- exprimarea argumente şi contra-
diverselor grade de argumente relevante a unui
certitudine/incertitudi punct de vedere în cadrul
ne; unei
- formularea de discuţii/dezbateri/schimb de
concluzii; mesaje scrise, pe teme
- exprimarea unei culturale
păreri critice asupra
unui material video

2
3. Inversiunea în fraza 1.1 Identificarea ideilor grammar practice:
condiţională principale din texte audiate/ - exerciţii de identificare a sensului unor - individual, interacţiunea
citite referitoare la probleme elemente de text nefamiliare într-un mesaj manual, fişe de orală -
Stire de radio de actualitate oral sau scris lucru interviu
Interviu 3.1 Solicitarea adecvată, - exerciţii de solicitare şi oferire de clarificări
oral / în scris, a ideilor, şi explicaţii când informaţia / instrucţiunea
- exprimarea unei opiniilor, părerilor nu este înţeleasă imediat
opinii; interlocutorului şi răspunsuri / - exerciţii de reformulare şi transpunere în alt
- exprimarea de comentarii adecvate la acestea registru funcţional
condiţii; 3.2 Verificarea înţelegerii şi listening practice and comprehension: - individual,
- exprimarea solicitarea / oferirea de - exerciţii de completare de texte lacunare manual, casetă
diverselor grade de reformulări / clarificări / - exerciţii de confirmare a înţelegerii sensului
certitudine/incertitudi explicaţii, atunci când global dintr-un mesaj oral
ne; informaţia nu este clar - exerciţii de selectare de detalii specifice
-ilustrarea de înţeleasă dintr-un text oral - activitate în
elemente gramaticale 3.5 Susţinerea cu speaking practice: perechi
în contexte proprii argumente şi contra- - exerciţii de construire şi realizare a unui
argumente relevante a unui interviu
punct de vedere în cadrul - exerciţii de reformulare, clarificare şi
unei adaptare la context a discursului oral
discuţii/dezbateri/schimb de
mesaje scrise, pe teme
culturale/literare
4. Prezentări de film 1.1 Identificarea ideilor speaking practice:
Tranformarea principale din texte audiate/ - exerciţii de prezentare orală pe bază de plan - individual, autoevaluarea
vorbirii directe în citite referitoare la probleme - exerciţii de solicitare a opiniilor şi de discuţie şi evaluarea
vorbire indirectă de actualitate răspuns la acestea frontală de către colegi
2.3 Prezentarea, oral / în listening practice & comprehension: a prezentării
scris, de descrieri clare şi - exerciţii de identificare de informaţii - individual, orale
detaliate pe subiecte legate - exerciţii de confirmare a înţelegerii sensului casetă

3
- elaborarea unei de domenii de interes global dintr-un mesaj oral
prezentări structurate; propriu şi de domeniul de grammar writing practice:
-exprimarea reacţiei specializare - exerciţii de transformare, oral şi în scris, a - activitate în
emoţionale; 3.1 Solicitarea adecvată, unui dialog / text dialogat în unul narativ echipe
- solicitarea şi oral / în scris, a ideilor,
oferirea de explicaţii opiniilor, părerilor
suplimentare interlocutorului şi răspunsuri /
comentarii adecvate la acestea
4.2 Redarea (oral şi / sau în
scris) cu cuvinte proprii a
spuselor altor persoane