Sunteți pe pagina 1din 15

TELEMUNCA

RAPORT SPECIAL

7 SOLUțII
la probleme
întâlnite în practică

www.rs.ro
Informaţii specializate
Acesta nu este un Raport Special GRATUIT!
Dvs. beneficiați GRATUIT de acest raport
deoarece faceți parte din comunitatea RENTROP & STRATON.

TELEMUNCA – 7 soluții la probleme întâlnite în practică

© RENTROP & STRATON


(recunoscut CNCSIS conform Deciziei nr. 284/2007)

Preşedinte: George Straton

Director General: Octavian Breban

Manager Produs: Maria Ungureanu

Manager Departament Editorial: Georgiana Bălașa

Foto coperta – maxpixel.net

Puteţi consulta şi celelalte lucrări editate de RENTROP & STRATON la: www.rs.ro

Toate drepturile rezervate. Nicio parte din acest material nu poate fi reprodusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi
prin niciun fel de mijloace, mecanice sau electronice, fotocopiere, înregistrare audio sau video, fără permisiunea în scris din partea editorului.
Autorii sau editorii nu sunt responsabili pentru nicio pierdere provocată vreunei persoane fizice sau juridice care acţionează
sau se abţine de la acţiuni ca urmare a citirii materialelor publicate în această lucrare.

Informaţii specializate

Bdul Națiunile Unite nr. 4, bloc 107A, etajul 1,


sector 5, București
Telefon Serviciul Clienți: 021.209.45.45
TELEMUNCA – 7 soluții la probleme întâlnite în practică

Cuprins Raport Special:


TELEMUNCA – 7 soluţii la probleme întâlnite în practică
1. Telemunca şi munca la domiciliu prin decizie unilaterală a angajatorului

2. Telemunca. Încheierea CIM fără stipularea clauzelor prevăzute la art. 5


alin. (2)

3. Telemunca. Mijloace tehnologice proprii. Acord

4. Telemunca. Salariaţi detașaţi

5. Telemunca. Înregistrare în ReviSal

6. Telemunca. Subvenţia de 2500 lei

7. Telemunca este clauză obligatorie prevăzută în CIM

www.rs.ro 3
TELEMUNCA – 7 soluții la probleme întâlnite în practică

1. Telemunca şi munca la domiciliu prin decizie


unilaterală a angajatorului

Având în vedere O.U.G. nr. 192 din 05.11.2020 şi prevederile acesteia,


vă rugăm să ne consiliaţi dacă la articolul I pct. 2, pentru a ne conforma
(art. 17. Pe durata stării de alertă, angajatorii dispun munca la domiciliu sau
în regim de telemuncă, acolo unde specificul activităţii permite, cu
respectarea prevederilor Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 81/2018 privind
reglementarea activităţii de telemuncă) este suficientă o decizie a
angajatorului, ca în toate situaţiile unde este posibil, angajaţii să presteze
telemunca, decizie ce se va comunica tuturor angajaţilor în cel mai scurt
timp, sau trebuie să procedăm altfel?
Ne gândim în primul rând la faptul că dacă ar fi necesare modificări ale contractelor
prin acte adiţionale, aceste acte adiţionale oricum nu le-am putea semna acum, fiind
majoritatea angajaţilor obligatoriu în telemuncă, conform legii. O decizie a angajatorului nu
ar mai necesita confirmare din partea angajaţilor, doar conformare.
Vă rugăm să ne comunicaţi punctul dumneavoastră de vedere.

RĂSPUNS:

Conform art. 17 din Legea nr. 55/2020 astfel cum a fost modificat prin Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 192/2020:
„Art. 17. – Pe durata stării de alertă, angajatorii dispun munca la domiciliu sau în regim
de telemuncă, acolo unde specificul activităţii permite, cu respectarea prevederilor Legii nr.
53/2003 – Codul muncii, republicate, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr.
81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă.”
Anterior, art. 17 avea următorul conţinut:
Art. 17. – Pe durata stării de alertă, angajatorul poate dispune, cu consimţământul
angajatului, desfăşurarea activităţii în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu,
modificarea locului de muncă ori a atribuţiilor acestuia.

Astfel, prin modificarea legii cu O.U.G. nr. 192/2020, s-au eliminat cuvintele cu
consimţământul angajatului, ceea ce face ca angajatorul, potrivit dispoziţiilor art. 17 din Legea
nr. 55/2020 nemaifiind necesar consimţământul angajatului, să poată dispune unilateral
modificarea contractului prin decizie.

Așadar, acolo unde specificul activităţii permite, angajatorii dispun unilateral munca
la domiciliu cu respectarea prevederilor Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicate, cu
modificările şi completările ulterioare, și desfășurarea activităţii în regim de telemuncă potrivit
Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă, prin decizie.

www.rs.ro 4
TELEMUNCA – 7 soluții la probleme întâlnite în practică

2. Telemunca. Încheierea CIM fără stipularea


clauzelor prevăzute la art. 5 alin. (2)

Încheierea contractului individual de muncă fără stipularea clauzelor prevă-


zute la art. 5 din Legea nr. 81/2018, alin. (2) lit. b)-j), se sancţionează cu
amendă de 5.000 lei.
Această amendă este pentru fiecare persoană.

RĂSPUNS:

Conform art. 11 lit. d) din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activităţii de tele-
muncă, publicată în Monitorul Oficial nr. 296 din 2 aprilie 2018, încheierea contractului indi-
vidual de muncă fără stipularea clauzelor prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. b)-j) constituie
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 5.000 lei.

Așadar, încheierea contractului individual de muncă fără stipularea clauzelor este


sancţionată cu amendă de 5.000 lei, și nu încheierea contractelor.

Însă legiuitorul nu prevede că sancţiunea se aplică pentru fiecare contract astfel în-
cheiat așa cum prevede, de exemplu, în cazul muncii la negru (art. 260 alin. (1) lit. e) din
Codul muncii).

„e) primirea la muncă a uneia sau a mai multor persoane fără încheierea unui contract
individual de muncă, potrivit art. 16 alin. (1), cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană
astfel identificată, fără a depăşi valoarea cumulată de 200.000 lei;”

În consecinţă, apreciem că sancţiunea de 5.000 lei NU se aplică pentru fiecare con-


tract individual de muncă încheiat fără stipularea clauzelor prevăzute la art. 5 alin. (2)
lit. b)-j) din Legea nr. 81/2018.

www.rs.ro 5
TELEMUNCA – 7 soluții la probleme întâlnite în practică

3. Telemunca. Mijloace tehnologice proprii. Acord

Exista cumva un model de Acord între firmă și telesalariatul care lucrează


cu propriile echipamente? Dacă aveţi, îmi puteţi trimite?

RASPUNS:
Nu există un acord-cadru ce ar putea fi încheiat între angajator și salariat în ceea ce
privește utilizarea echipamentelor salariatului.

Conform art. 7 din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă,
angajatorul are următoarele obligaţii specifice privind securitatea şi sănătatea în muncă a
telesalariatului:
a) să asigure mijloacele aferente tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi/sau echi-
pamentele de muncă sigure necesare prestării muncii, părţile putând conveni printr-un acord
scris inclusiv să fie utilizate cele proprii ale telesalariatului, cu specificarea condiţiilor de uti-
lizare;

b) să instaleze, să verifice şi să întreţină echipamentul de muncă necesar, cu excepţia


cazului în care părţile convin altfel;

c) să asigure condiţii pentru ca telesalariatul să primească o instruire suficientă şi


adecvată în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în special sub formă de informaţii şi
instrucţiuni de lucru, specifice locului de desfăşurare a activităţii de telemuncă şi utilizării
echipamentelor cu ecran de vizualizare: la angajare, la schimbarea locului de desfăşurare a
activităţii de telemuncă, la introducerea unui nou echipament de muncă, la introducerea ori-
cărei noi proceduri de lucru.

Totodată, telesalariatul trebuie să îşi desfăşoare activitatea în conformitate cu pregă-


tirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât
să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională nici propria persoană,
nici alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de
muncă.

În mod deosebit, în scopul realizării obiectivelor sale, telesalariatul are următoarele


obligaţii:

www.rs.ro 6
TELEMUNCA – 7 soluții la probleme întâlnite în practică

a) să informeze angajatorul cu privire la echipamentele de muncă utilizate şi ia


condiţiile existente la locurile desfăşurării activităţii de telemuncă şi să îi permită acestuia
accesul, în măsura în care este posibil, în vederea stabilirii şi realizării măsurilor de securitate
şi sănătate în muncă, necesare conform clauzelor din contractul individual de muncă, ori în
vederea cercetării evenimentelor;

b) să nu schimbe condiţiile de securitate şi sănătate în muncă de la locurile în care


desfăşoară activitatea de telemuncă;

c) să utilizeze numai echipamente de muncă care nu prezintă pericol pentru securi-


tatea şi sănătatea sa;

d) să îşi desfăşoare activitatea cu respectarea dispoziţiilor privind obligaţiile lucrăto-


rilor, aşa cum sunt ele prevăzute în Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu
modificările ulterioare, precum şi în conformitate cu clauzele contractului individual de muncă;

e) să respecte regulile specifice şi restricţiile stabilite de către angajator cu privire la


reţele de internet folosite sau cu privire la folosirea echipamentului pus la dispoziţie.

Astfel, în cazul în care salariatul lucrează cu propriile echipamente în regim de tele-


muncă se va putea încheia un acord cu respectarea următoarelor clauze:

Antet
ACORD

Subscrisa ................................... (datele de identificare ale societăţii), denumită în continuare


angajator, în acord cu
Salariatul ............................................(datele de identificare ale salariatului), denumit în con-
tinuare salariat,
Având în vedere dispoziţiile art. 7 alin. (1) din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea acti-
vităţii de telemuncă,

Art. 1. – Se încheie prezentul acord între Salariat și Angajator cu privire la procedura


de utilizare a următoarelor echipamente:

1. – laptop/notebook/tabletă/smartphone
2. – echipamente periferice de intrare şi ieşire aferente bunurilor prevăzute la pct. 1;
3. – echipamente necesare conectării la internet aferente bunurilor prevăzute la pct. 1;
4. – licenţe aferente sistemelor de operare şi aplicaţiilor software aferente bunurilor
prevăzute la pct. 1 necesare pentru desfăşurarea activităţii în regim de telemuncă, în con-
formitate cu prevederile Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă.

www.rs.ro 7
TELEMUNCA – 7 soluții la probleme întâlnite în practică

Art. 2. – Salariatul pune la dispoziţie, în vederea desfășurării atribuţiilor din fișa pos-
tului, în regim de telemuncă, cu titlu gratuit/cu plata unei sume de ........................ reprezen-
tând (.....).

Art. 3. – Salariatul se obligă să instaleze, să verifice şi să întreţină echipamentul de


muncă necesar.

sau

Art. 3. – Angajatorul se obligă să instaleze, să verifice şi să întreţină echipamentul de


muncă necesar.

Art. 4. – Prezentul Acord este încheiat înainte de momentul începerii activităţii de te-
lemuncă și este valabil pe toată durata în care salariatul desfășoară activitatea în regim de
telemuncă.

Sau

Art. 4. – Prezentul Acord este încheiat înainte de momentul începerii activităţii de te-
lemuncă și este valabil până la data de ......................................... .

www.rs.ro 8
TELEMUNCA – 7 soluții la probleme întâlnite în practică

4. Telemunca. Salariaţi detașaţi


Aş vrea să ne sprijiniţi în lămurirea următoarei situaţii:
În cadrul societăţii avem personal detaşat de la alte unităţi. La unitatea
cedentă, care a dispus detaşarea, salariaţii respectivi au contractul individual
de muncă suspendat, iar cu unitatea cesionară, care beneficiază efectiv de
prestaţiile salariatului detaşat, salariaţii au semnat un acord în care sunt
prevăzute drepturi şi obligaţii pe perioada detaşării.
Ţinând cont de actualul context epidemiologic şi de prevederile art 17 din
O.U.G. nr. 192/2020, potrivit căruia:
„Pe durata stării de alertă, angajatorii dispun munca la domiciliu sau în regim de telemuncă,
acolo unde specificul activităţii permite, cu respectarea prevederilor Legii nr. 53/2003 – Codul
muncii, republicate, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 81/2018 privind
reglementarea activităţii de telemuncă.”
Vă rugăm să ne precizaţi dacă salariaţii detaşaţi pot desfăşura activitatea de telemuncă. În
situaţia în care consideraţi că este posibil, aş vrea să ne comunicaţi care sunt documentle,
pe care unitatea cesionară ar trebui să le încheie şi dacă acestea trebuie transmise unităţii
cedente.
Am rugămintea să ne transmiteţi cu celeritate un răspuns, pentru a putea lua o decizie în
acest sens.

RĂSPUNS:

În perioada detaşării, contractul individual de muncă este suspendat. Având în vedere


prevederile legale pe care le-aţi citat din Legea nr. 55/2020 astfel cum a fost modificată prin
O.U.G. nr. 192/2020, considerăm că munca în regim de telemuncă poate fi dispusă inclusiv
în situaţia în care salariaţii sunt detaşaţi. Având însă în vedere faptul că contractele
individuale de muncă sunt suspendate este necesar să se înregistreze în ReviSal încetarea
suspendării şi a detaşării, apoi se înregistrează telemunca şi ulterior se înregistrează din
nou detaşare şi suspendare.

Telemunca se va înregistra în ReviSal în baza unei decizii pe care o emite angajatorul,


în care trebuie să menţioneze toate elementele prevăzute în Legea nr. 81/2018 privind
activitatea de telemuncă.
Această procedură nu este prevăzută de lege, ci rezultă din faptul că în această
perioadă este esenţial ca salariaţii să presteze activitate în regim de telemuncă în cazul
locurilor de muncă care permit prestarea activităţii în această modalitate.
În privinţa documentelor apreciem că angajatorul cedent poate întocmi o adresă prin
care să transmită angajatorului cesionar că, în baza art. 17 din Legea nr. 55/2020 astfel cum
a fost modificat prin O.U.G. nr. 192/2020, salariaţii îşi vor desfăşura activitatea în regim de
telemuncă începând cu data de......
Salariaţilor li se va comunica decizia în baza căreia se fac înregistrările în ReviDal la
care mai sus am făcut referire.

www.rs.ro 9
TELEMUNCA – 7 soluții la probleme întâlnite în practică

5. Telemunca. Înregistrare în ReviSal

Angajatorul doreşte telemuncă pentru salariaţii noştri.


Activitatea urmează să se desfăşoare în baza unor grafice de lucru lunare,
alternând săptămânal activitatea de la sediul angajatorului cu locul declarat
de salariat.
Se face înregistrare REVISAL de încetare clauză telemuncă – la sfârşitul
fiecărei săptămâni şi tot aşa, sau se înregistrează schimbarea felului CIM –
cu clauză de telemuncă, urmând ca salariatul să desfăşoare activitate cel
puţin o zi pe lună la solicitările angajatorului, fără a fi necesară menţionarea
încetării clauzei de telemuncă la sfârşitul perioadei stabilite în grafic?

RĂSPUNS:

Conform art. 5 alin. (2) din Legea nr. 81/2018 privind telemunca, în cazul activităţii de
telemuncă, contractul individual de muncă conţine, în afara elementelor prevăzute la art. 17
alin. (3) din Codul muncii – Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, următoarele:

a) precizarea expresă că salariatul lucrează în regim de telemuncă;

b) perioada şi/sau zilele în care telesalariatul îşi desfăşoară activitatea la un loc de


muncă organizat de angajator;

c) locul/locurile desfăşurării activităţii de telemuncă, convenite de părţi;

d) programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să verifice activitatea


telesalariatului şi modalitatea concretă de realizare a controlului;

e) modalitatea de evidenţiere a orelor de muncă prestate de telesalariat;

f) responsabilităţile părţilor convenite în funcţie de locul/locurile desfăşurării activităţii


de telemuncă, inclusiv responsabilităţile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în
conformitate cu prevederile art. 7 şi 8;

g) obligaţia angajatorului de a asigura transportul la şi de la locul desfăşurării activităţii


de telemuncă al materialelor pe care telesalariatul le utilizează în activitatea sa, după caz;

h) obligaţia angajatorului de a informa telesalariatul cu privire la dispoziţiile din


reglementările legale, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi/sau regulamentul intern,
în materia protecţiei datelor cu caracter personal, precum şi obligaţia telesalariatului de a
respecta aceste prevederi;

www.rs.ro 10
TELEMUNCA – 7 soluții la probleme întâlnite în practică

i) măsurile pe care le ia angajatorul pentru ca telesalariatul să nu fie izolat de restul


angajaţilor şi care asigură acestuia posibilitatea de a se întâlni cu colegii în mod regulat;

j) condiţiile în care angajatorul suportă cheltuielile aferente activităţii în regim de


telemuncă.

Astfel cum se prevede la lit. b) de mai sus, în contractul individual cu clauză de


telemuncă/act adiţional trebuie să se menţioneze perioada şi/sau zilele în care telesalariatul
îşi desfăşoară activitatea la un loc de muncă organizat de angajator. Cu alte cuvinte, trebuie
menţionate zilele în care salariatul lucrează la sediul social sau la alt loc de muncă organizat
de angajator, rezultând de aici în direct ziua/zilele în care salariatul prestează activitate în
regim de telemuncă.

O soluţie este să menţionaţi în actul adiţional faptul că pentru zilele în care va


desfăşura activitate de telemuncă salariatul va formula în prealabil o cerere ce va fi aprobată
de angajator.

Ulterior, salariatul va formula cerere pentru ziua/zilele în care va desfăşura activitate


de telemuncă; după aprobare, cererea se păstrează la dosarul personal.

Conform Legii nr. 81/2018, telemunca este definită ca fiind forma de organizare a
muncii prin care salariatul, în mod regulat şi voluntar, îşi îndeplineşte atribuţiile specifice
funcţiei, ocupaţiei sau meseriei pe care o deţine în alt loc decât locul de muncă organizat de
angajator, cel puţin o zi pe lună, folosind tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.

Dacă salariatul nu prestează activitate cel puţin o zi pe lună în regim de telemuncă,


contractul individual de muncă nu este un contract cu clauză de telemuncă în luna respectivă,
iar acest lucru ar trebui înregistrat în ReviSal prin modificarea tipului de contract individual
de muncă.

www.rs.ro 11
TELEMUNCA – 7 soluții la probleme întâlnite în practică

6. Telemunca. Subvenţia de 2.500 lei

Am rugămintea să mă ajutaţi cu reglementările privind telemunca/munca de


acasă în contextul primirii suportului de la stat pentru achiziţionarea de
echipamente IT. În ce condiţii se acordă acest suport?

Doar în cazul în care angajaţii au lucrat minimum 15 zile în perioada de


urgenţă şi au fost şi raportate în REVISAL sau se acordă şi în perioada stării
de alertă şi nu este necesară înregistrarea în REVISAL?

RĂSPUNS:

Conform art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020, pentru


desfăşurarea activităţii în regim de telemuncă, în conformitate cu prevederile Legii
nr. 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă, se acordă, o singură dată,
angajatorilor pentru fiecare telesalariat un sprijin financiar în valoare de 2.500 lei în scopul
achiziţionării de pachete de bunuri şi servicii tehnologice necesare desfăşurării activităţii în
regim de telemuncă.

Suma prevăzută la alin. (1) se acordă, în ordinea depunerii solicitărilor, până la


31 decembrie 2020, din bugetul asigurărilor de şomaj, prin ANOFM, în limita fondurilor alocate
cu această destinaţie, angajatorilor, pentru angajaţii care au lucrat în regim de telemuncă în
perioada stării de urgenţă sau a stării de alertă pentru cel puţin 15 zile lucrătoare.

Astfel, sprijinul financiar în valoare de 2.500 lei pentru achiziţionarea de pachete de


bunuri şi servicii tehnologice necesare desfăşurării activităţii în regim de telemunca se acordă
angajatorilor pentru salariaţii care au lucrat în regim de telemuncă în perioada stării de
urgenţă sau de alertă pentru cel puţin 15 zile lucrătoare.

Pentru a face dovada că s-a desfășurat activitatea în regim de telemuncă în perioada


stării de urgenţă trebuie să fi fost înregistrat în ReviSal modificarea tipului de contract în
contract cu clauză de telemuncă.

În concluzie, beneficiază de subvenţia de 2.500 lei numai angajatorii ai căror salariaţi


au lucrat în regim de telemuncă cel puţin 15 zile lucrătoare, în perioada stării de urgenţă sau
alertă și acest aspect poate fi verificat în Revisal.
Totodată, prin O.U.G. nr. 182/2020, în data de 27 octombrie 2020, s-a modificat
O.U.G. nr. 132/2020 prin adăugarea alin. (6) potrivit căruia:

(6) Suma prevăzută la alin. (1) nu se acordă angajatorilor care au transmis în registrul
general de evidenţă a salariaţilor datele privind elementele raportului de muncă, prin care
s-a stabilit desfăşurarea activităţii în regim de telemuncă, după expirarea termenului legal
de înregistrare a modificării.

www.rs.ro 12
TELEMUNCA – 7 soluții la probleme întâlnite în practică

7. Telemunca este clauză obligatorie prevăzută în


CIM

În cazul telemuncii, în fişa postului pentru telesalariat trebuie să se specifice


locul desfăşurării activităţii şi modul de desfăşurare? Aveţi un model?

RĂSPUNS:

Conform art. 2 din Legea nr. 82/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă:

Art. 2. – În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele


semnificaţii:

a) telemuncă – forma de organizare a muncii prin care salariatul, în mod regulat şi


voluntar, îşi îndeplineşte atribuţiile specifice funcţiei, ocupaţiei sau meseriei pe care o deţine
în alt loc decât locul de muncă organizat de angajator, cel puţin o zi pe lună, folosind
tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor;

b) telesalariat -– orice salariat care desfăşoară activitatea în condiţiile prevăzute la lit. a).

Astfel, telemunca este excepţia de la regulă, regula este că activitatea se desfășoară


în locul de muncă organizat de angajator.

Totodată, activitatea de telemuncă se bazează pe acordul de voinţă al părţilor şi se


prevede în mod expres în contractul individual de muncă odată cu încheierea acestuia pentru
personalul nou-angajat sau prin act adiţional la contractul individual de muncă existent.

Iar refuzul salariatului de a consimţi la prestarea activităţii în regim de telemuncă nu


poate constitui motiv de modificare unilaterală a contractului individual de muncă şi
nu poate constitui motiv de sancţionare disciplinară a acestuia.

Astfel, locul de muncă în care își desfășoară activitatea telesalariatul în general este
la domiciliul salariatului, situaţie în care dvs. aveţi obligaţia să modificaţi contractul de muncă,
și nu fișa postului.

În contractul de muncă puteţi specifica faptul că salariatul desfășoară aceleași


activităţi și are aceleași atribuţii prevăzute în fișa postului la ... (indicaţi adresa salariatului
de domiciliu sau reședinţă).

www.rs.ro 13
TELEMUNCA – 7 soluții la probleme întâlnite în practică

Exemplu de clauză în actul adiţional la contractul individual de muncă sau în contractul


de muncă al telesalariatului:

Art. x. Locul muncii:


Activitatea se desfăşoară astfel:
– la domiciliul salariatului din mun. ................., str. ………….. nr. …………, bl. ………
……, sc. ….., ap. ………., sector ……………... în zilele de luni, marţi, miercuri și vineri;
– la sediul angajatorului din ……………………………………….. în zilele de joi.
Evidenţierea orelor de muncă prestate de telesalariat se face prin internet în platforma
angajatorului, la deschiderea și închiderea platformei-program a unităţii.
.................................................................

Art. y. Drepturi şi obligaţii ale părţilor


Salariatul desfășoară la domiciliul/reședinţa sa din .................................... aceleași
activităţăţi și are aceleași atribuţii prevăzute în fișa postului.”

În concluzie, apreciem că nu se modifică fișa postului, ci contractul de muncă.

www.rs.ro 14
V‐ar mai putea interesa:

Consilier Codul Muncii


www.consiliercodulmuncii.legislatiamuncii.ro

Consilier Ghid complet de Salarizare, ReviSal și Contribuții sociale


www.consiliersalarii.legislatiamuncii.ro

Revista Română de Legislația Muncii, Salarizare și ReviSal


www.revista‐hr.legislatiamuncii.ro

Telemunca sau munca și de acasă


www.telemunca.legislatiamuncii.ro

47 modele fișe de evaluare a angajaților


www.fisedeevaluare.resurseumane.org

37 Modele de Regulament Intern


www.modele‐ri.legislatiamuncii.ro

Telefon Serviciul Clienți: 021.209.45.45


E‐mail: rs@rs.ro

S-ar putea să vă placă și