Sunteți pe pagina 1din 5

II.

1Cifra medie de afaceri:


Se acordă puncte candidaților rămași respectând regula generală: ,,Candidaţii care
îndeplinesc cerinţa minimă primesc jumătate din punctaj”, iar a doua jumătate din
punctaj se acordă astfel:
- Candidatul care are oferta cea mai mare primeşte jumătatea maximă
valoarea proprie
- Restul candidaţilor primesc: A doua jumătate din punctaj x valoarea cea mai mare

II.2 Lichiditate:
Se acordă puncte candidaților rămași respectând regula generală: ,,Candidaţii care
îndeplinesc cerinţa minimă primesc jumătate din punctaj”, iar a doua jumătate din
punctaj se acordă astfel:
- Candidatul care are valoarea lichidităţii ≥ coeficientul bornă (200%)
primeşte jumătatea maximă
valoarea proprie
- Restul candidaţilor primesc: A doua jumătate din punctaj x coeficientul bornă

II.3 Solvabilitate
Se acordă puncte candidaților rămași respectând regula generală: ,,Candidaţii care
îndeplinesc cerinţa minimă primesc jumătate din punctaj”, iar a doua jumătate din
punctaj se acordă astfel:
- Candidatul care are valoarea solvabilităţii ≥ coeficientul bornă (50%)
primeşte jumătatea maximă
valoarea proprie
- Restul candidaţilor primesc: A doua jumătate din punctaj x coeficientul bornă

Pasul 4: Se însumează punctajul total şi se selectează candidatul/candidaţii care


îndeplinesc cerinţele solicitate în documentaţia de atribuire şi anunţul de
participare

Contractele de produse – putem folosi următoarele metode:


1. Metoda punctelor de calitate – constă în acordarea de puncte fiecărei oferte la criteriile
de evaluare stabilite și fundamentarea unui punctaj total prin însumarea acestora
Criteriile de evaluare:
1. Preț
2. Termen sau termene de livrare
3. Caracteristici tehnico-funcționale ale produselor
4. Asigurarea cu piese de schimb pe termen lung (nu este obligatoriu)
5. Servicii post-vânzare și de asistență tehnică
6. Sandardizarea produselor
Reguli de acordare a punctelor
1. Preț - Oferta cu prețul minim primește punctajul maxim;
- Celelate primesc proporțional cu prețul minim
maxim∗Prețul minim
P=Punctaj
Preț ofertă
2. Termen/e - Ofertele care se încadrează în termene, primesc punctaj maxim
- Restul ofertelor primesc proporțional cu punctajul solicitat
maxim∗termenul solicitat de A .C
P=Punctaj
Termenul propusde oferte

La criteriile 3,4,5,6, Comisia de evaluare va acorda puncte în funcție de gradul în care ofertele
îndeplinesc criteriul, respectiv în așa fel încât să nu fie devaforizată nicio ofertă
2. Metoda de cuantificare a avantajelor economice constă în determinarea unei valori a
avantajului economic al fiecărei oferte pe baza unor costuri ocazionate de achiziția și
funcționarea produselor și a unor venituri suplimentare provenite din explotarea
produselor și din anumite propuneri mai avantajoase ale ofertelor

Avantajul economic = Eforturi de achiziție și funcționare – Venituri suplimentare


(preț, costuri, etc) (V. din exploatare,
V. =>din propuneri avantajoase)
Cum se acordă puncte?
- Oferta cu avantajul economic minim primește 100 puncte
- Celelalte oferte primesc proporțional cu avantajul economic minim
100∗Avantajul economic minim
Punctajul=
Avantajul propriu al ofertei

3. Metoda bugetului fix presupune parcurgerea a trei etape


3.1 Se rețin doar ofertele care se încadrează în bugetul fixat;
3.2 Se evaluează ofertele obținute în prima etapă doar dpdv al caracteristicilor tehnico-
funcţionale, acordându-le puncte în funcție de gradul în care îndeplinesc acest criteriu
(se acordă din maxim 100 puncte);
3.3 Se ierarhizează ofertele reținte în etapa 1 după punctajele obținute în etapa 2

A. Contractele de servicii

1. Metoda bugetului fix – la fel ca la produse

2. Metoda cost-calitate – constă în fundamentarea unui punctaj total pentru fiecare ofertă
pe baza unui punctaj financiar acordat în funcție de preț (după regula prețului) și pe baza
unui punctaj tehnic acordat la propunerea tehnică în funcție de gradul în care ofertele
îndeplinesc criteriul tehnic, după următoarea formulă:
Punctaj total = ⍺ * Punctajul financiar + (1- ⍺) * Punctajul tehnic
(din 100) (din 100)
⍺ - ponderea punctajului financiar în punctajul total.

Poate lua valori între [50% - 90%] pentru serviciile comune


[20% - 30%] pentru serviciile de proiectare a lucrărilor de construcții

B. Contractele de lucrări

1. Metoda punctelor de calitate – vezi produse


Criterii de evaluare
1. Prețul
2. Durata de execuție
3. Programul calității propus de ofertă
Observație!!
În cazul în care ofertele conțin ca și cerință obilgatorie și proiectarea lucrării respective,
introducem un criteriu suplimentar de evaluare:
4. Calitatea tehnico- funcțională a proiectului cu limite maxime de punctaj între 10-20
puncte, al cărui punctaj maxim se va deduce din punctajul criteriului preț
5. Se respectă toate regulile ca în cazul contractelor de servicii, dar în cazul contractelor de
lucrări există două criterii suplimentare de evaluare:
- Sistemul propriu de asigurare a calităţii
- Capacitatea financiară de susţinere a lucrărilor

Reguli în acordarea punctelor - sistemul propriu de asigurare a calităţii


- Se respectă regula generală: ,,Candidaţii care îndeplinesc cerinţa minimă primesc
jumătate din punctaj” (cerinţa minima este îndeplinită prin existenţa unui sistem de
calitate certificat de un organism acreditat). A doua jumătate din punctaj se
acordă în funcţie de modalitatea de certificare/situaţiile întâlnite în activitatea
anterioară, astfel:
o Dacă certificarea a fost realizată de către un organism acreditat naţional
primeşte restul maxim din punctaj
o Dacă certificarea a fost realizată de către specialişti agreaţi de ministerul de
resort din jumătatea de punctaj se scad 2 puncte
o Dacă certificarea a fost realizată sub forma unei documentaţii proprii din
jumătatea de punctaj se scad 4 puncte
o Dacă se constată o refacere a unei lucrări din jumătatea de punctaj se scade 1
punct
o Dacă se constată o recepţie amânată din jumătatea de punctaj se scad 2 puncte
o Dacă se constată o recepţie respinsă din jumătatea de punctaj se scad 3 puncte
o Dacă se constată un accident de muncă din jumătatea de punctaj se scad 4
puncte

Capacitatea financiară de susţinere a lucrărilor

Capacitatea financiară de susţinere a lucrărilor (CFDSL) = venituri din


exploatare estimate (Vee) + linii de credit neconsumate + depozite bancare – rest de lucrări
neexecutate
Formule
(Vee) = Fondul de rulment (n)* Viteza de rotatie a fondului de rulment (n-1)
Fondul de rulment (n) = Active circulante (n) – Datorii curente (n)
Venituridin exploatare estimate(n−1)
Viteza de rotatie a fondului de rulment (n-1) =
Fondul de rulment (n−1)
Legenda: Ultimul an = (n); Penultimul an = (n-1)
Reguli în acordarea punctelor - Capacitatea financiară de susţinere a lucrărilor (CFDSL)
Se acordă puncte respectând regula generală: ,,Candidaţii care îndeplinesc cerinţa minimă
primesc jumătate din punctaj”, iar a doua jumătate din punctaj se acordă astfel:
- Candidatul care are valoarea cea mai mare primeşte jumătatea maximăRestul
valoarea proprie
candidaţilor primesc: A doua jumătate din punctaj x
valoarea cea mai mare

S-ar putea să vă placă și