Sunteți pe pagina 1din 4
STERUL SANATATI AL REPUBLICH MOLDOVA La demersul din 13.09. 2021 Doamnei Daniela CALMIS Jurnalisti Ziavul de Garda Stimaté Doamné Calmis, Ministerul Sén&tafii (MS) a examinat demersol Dumneavoastrti din 13.09.2021 gi tn limita atribujiilor functionale, comunica urmatoarele, Componenta ,Sindtate” a Proiectului ,RAspuns de urgenta la COVID-19 si suport pentru intreprinderile micro, mici gi mijlocii? (In continuare — Proiect), este implementaté in conformitate on prevederile Acordului-cadru de imprumut dintre Republica Moldova si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (CEB), semnat la data de 29 mle 2020 gi ratificat prin Legea nr. 168/2020 (se anexeaza). Conform prevederilor Anexei 1 1a Acordul-cadru de imprumut (Descricrea Proiectului, Managementul componentelor), implementarea Componentei ,,Stindtate” se efectueazii cu supravegherea general a Ministerul Sanatafii, Muncii si Protectiei Sociale (MSMPS - in prezent Ministerul Sanatapii), MS avand calitatea de Entitate de Implementare a Proiectului (conform prevederilor articolului 1.1 din Acordul-cadru de imprumut), iar roful de Unitate de Implementare (conform pet. 5, alin. 2 din Acordul-cadru de imprumul), cu functiile de management si coordouare a activititilor de zi cu zi ale Componentei, este atribuit Oficiului de Gestionare a Asistentei Externe (OGP AE). in considerarea necesitatii de adoptare de masuri si a proceselor de lucru, care sa asigure organizarea i gestionarea eficienta a activitiiii de implementare Proiectului, de citre MSMPS, OGP AE gi Ministerul Finanfelor (MF) au fost aprobate Procedurile Operationale privind implementarea Proiectului Totodata, pentru stabilirea cetaliata a proceselor de lueru, intre MSMPS, MF si OGP AB, la 11 mai 2021 a fost semnat un Acord de Implementare, care reglementeaz fluxul de mijloace financiare si administrarea conturilor in cadrul Proiectului, Mention’m ci OGPAE este responsabilé de efectuarea procedurilor de achizitii in scopul realizirii Proiectului, bazate pe solicitirile MS de bunuri, echipamente, servicii si lucriri necesare, stabilile tn Planul de achizitii, aprobat de Grupul de Lucru, finand cont de conditiile Ancxei | Ia Acordul de Imprumut referitor la cheltuiclile eligibile pentru a fi finan{ate din fondurile imprumutului. Planul de achizitii publice in cadrul implementirii Proiectului pentru anul 2021 este disponibil pe pagina web oficialii a Institutiei Publice ,Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistenfa Extern&” i poate fi accesat utilizénd urmétorul link: https:/ogpae.gov.md/wp- content/uploads/202 1/09/Plan-de-achizitii-WEB.pdf str. Vasile Aleesandri 2, MD-2009, mun. Chisinau Tol, 4373 22 268 885, +373 22 268 818; Fax. 1373 22 738 781; e-mail: office@ms.gov.md bnpslfms.gov.md, Planul de achizitii nu includea initial. pozitiile ,Seringi”, ,Solutie Natrii chloridurey Sodium chloridum 0,9%, 5 ml” si ,.Teste rapide de diagnostic Ag SARS-CoV-2", Acestea au fost incluse urmare a demersurilor inaintate de cdtre MS in adresa OGP AE, cu solicitarea efectuitii procedurilor de achizifii a bunurilor menfionate supra, avand la bazi demersurile Agen{icl Najionule peuu Singtate Publici (ANSP) privind necesitatea asigurarii sistemului de sinitate, in termeni cét mai restrénsi, cu pozifiile respective. Grupul de luctu pentru achizifii in cadrul implementatii Proiectului a fost stabilit prin Ordinul OGP AE nr. 13S din 04.05.2021 (din partea MSMPS delegafi in cadrul grupului de lucru — Igor Curoy, secretar de stat, vicepresedinte al grupului de lucru; Denis Cernelea, secretar de stat, membru; Andrei Cazacu, consultant principal, membru), modificat prin Ordinul 318 din 13.08.2021 (din partea MS delegafi in cadral grupului de lucrw — Zinaida Bezverhni, secretar de stat, vicepresedinte al grupului de Jucru; Svetlana Nicolaescu, secretar de stat, membru; Andrei Cazacu, consultant principal, membru). Mai jos gisiti informatia privind procedurile de achizifii demarate in cadrul Projectului. ~ Achizifionarea testelor rapide de diagnostic pentru detectarea Ag SARS-CoV-2 : hitps://e-licitatie.md/achizitii/274 1 0/achizitionarea-testelor-rapide-de-diagnostic-pentru- detectarea-ag-sars-cov; ~ Achizitionarea seringilor necesare pentru administrarea vaccinurilor impotriva COVID-19: htips://e-licitatie.md/achizitii/27153/achizitionarea-seringilor-necesare-pentru- administrarea-vaccinurilor-impotriva-covid-19; = Achizitionarea solventului NaCl (0,9%) pentru administrarea vaccinului anti- COVID-19: https://e-licitatie. md/achizitii/27154/achizitionarea-solventului-nacl-09-pentru- administrarea-vaccinului-anti-covid-19. ‘Achizitiouaiea vacciuunilor anti-COVID 19 a avut loc pilu utilizes procedurit de negociere fird publicarea prealabil a unui anun{ de participare, tn conformitate cu art. 56 alin. (1) lit. b) din Legea nr, 131/2015 privind achizifiile publice, avand, totodata, drept temei prevederile Legit nr. 69/2020 cu privire la instivuirea unor masuri pe perioada starii de urgenta fn sindtate publica 51 modificarea unor acte normative. Procedura de negociere far publicarea prealabila a unui anunt de participare a fost efectuati avand la baz demersul ANSP, urmare a cdruia MSMPS gi Grupul de lucru pentru achizitii au constatat necesitatea efectuarii procedurii de achizitie @ vaccinurilor impotriva COVID-19 fn regin de maxima urgentt, reiegind din urmitoarele argumente expuse de cltre ANSP. ‘Tindnd cont de faptul ci de céitre Republica Moldovs, la finele luni mai au fost recepfionate in total 885.730 de doze de vaccin impotriva COVID-19, dintre care 298.553 doze au fost deja utilizate la acel moment, stocul de vaccin rimas constituia 625.921 de doze. Totodats, din dozele ramase era necesar de rezervat 221.065 de doze de vaccin pentru a vaccina cu doza II persoanele care au primit prima doza. Astfel, le finele lunii mai 2021, erau efeetiv disponibile 404.856 doze de vaccin pontru I gi II dozi, cu care puteau fi vaccinate 202.428 de persoane. Experien{a acumulati de la inceputul procesului de vyaceinare, aritau la acel moment o administrare maxima intr-o zi a peste 13 mii de doze. Astfel, findnd cont de rezultatele desfésurarii maratoanelor de imunizare impotriva COVID-19 din 21-23 mai gi 28-30 mai, avand in vederea deschiderea a doud puncte mobile noi de vaccinare, se preconiza epuizarea stocurilor de vaccinuri existente la acel moment pana la finele Iunii iunie 2021 (in cazul scenariului de utilizare a circa 13 mii doze pe zi) $ pana ia mijlocul lunii iunie (in cazul scenariului optimist de utilizare a mai mult de 13 mii de doze de vaccinuri pe zi). str, Vasile Alecsandri 2, MD-2009, mun. Chisingw Tel, 4373 22268 885, +373 22 268 818; Fax. +373 22 758 781; e-mail: office@ms.gov.md ‘ty ov. Totodata, conform pronosticurilor efectuate de citre specialist in domeniu, in toamna anului 2021 se astepta un nou val de infect&ri cu COVID-19, inclusiv cu tulpini mai agresive, Aceasti situatie, precum gi stagnarea usoaré a virusului prin reducerea numarului de infectari din acea perioada, indicau asupra faptului c& perioada iunie-august reprezenta clap plitnordiald in cae wind fi vaccinati tn mast populafia iri, ala in scopul etingerii nivelului de imunizare colectiva, él gi de a reduce dit intensilatea valului de infectart preconizat in toamna. in ceea ce fine de asigurarea populafiei cu vaccinuri, menfioném ca pentru 20% din populatia (Zrii urmau a fi primite vaccinuri gratuite prin intermediul platformei COVAX. Tipul de vaccinuri ce urmau a fi primite, cat si un termen estimativ de livrare nu era cunoscut la acel moment, iar pnd la finele lunii mai 2021 au fost recepfionate doar 10,6% din numarul de doze preconizate, dintre care circa 82% au constituit vaccinuri AstraZeneca si 18% Pfizer/BioNTech. ‘Astfel, finand cont cA prin platforma COVAX vaccinurile crau furnizate in cantitate insuficienti si nesistematic, iar aceasta nu permitea asigurarea continuitafii procesului de vaccinare, la acel moment aplirea necesitatea urgent de a asigura cantitatea necesara de vaccinuri gi prin alte metode. Tot in acest sens au fost intreprinse masuri de negociere cu alte state privind revanzarea vaccinurilor neutilizate, la momentul respectiv fiind in proces de definitivare Acordurile bilaterale si trilaterale cu Romania si respectiv Roménia/compania AstraZeneca privind revanzarea vaccinurilor AstraZeneca. Respectiy s~ a constatat & anume acest vaccin urma a fi disponibil prin mecanismele mentionate si se concluziona necesitatea diversificirii vaccinurilor inalt eficace cu aderen{& sporita populatiei, in contextul celor mentionate, se impunea necesitatea nu doar de procurare in regim de maxima urgentii a vaccinurilor, dar si de diversificare a tipurilor de vaccin procurate, in aderenfei populatiei la procesul de imunizare. De mentionat si experienta suopene, care si-au stabilit objectivul de diversificare « vaccinuile: cu un factor important pentru asigurarea succesului campaniei de vaccinare. in aceeagi ordine de idei, menfioném of a fost constatati 0 solicitare sporiti din partea populatiei Republicii Moldova pentru vaccinul Comirnaty ~ Pfizer/BioNTech. In acest context, se impune a fi mentionat faptul c& la maratonul din 21-23 mai 2021, organizat de citre USMF Nicolae Testemitanu”, in mai pujin de 24 ore, au fost administrate 2500 doze de vaccin Comimaty — Pfizer/BioNTech, ceea ce reprezenta 90% Gin totalul de vaccinuri administrate in decursul zilei de 22 mai 2021, find disponibile aditional vaccinurile AstraZeneca si Sinopharm. in 3 zile, in total in cadrul maratonului au fost vaccinate 3.656 de persoane, 70% fiind vaccinati cu Pfizer/BioNTech. De asemenca, vaccinurile Pfizer/BioNTech, receptionate de ciire ANSP pri platforma COVAX in luna martie 2021 (in total 24.570 doze), au fost administrate in mai pufin de 2 siptiméni in toate teritoriile farii, utilizarea acestui vaccin contribuind la cresterea acceptabilitafii populatiei fj de alte vaccinuri (AstraZeneca, Sinopharm, Sinovae, ete.). ‘Tinand cont de faptul cf 1a acea etapa acoperirea vaccinala cu prima dozi la nivel {ional era de cca 7,5%, iat cu ambele doze - de cou 1%, MSMPS, avaud, lolodati, In calitate de punct de reper, datele statistice disponibile, privind imunizaea la nivel euopeat si international, considera la momentul respectiv derularea procesului de imunizare al populafiei impotviva COVID-19 in Republica Moldova, fntr-un ritm prea lent si insuficient pentru atingerea fintei de vaccinare a 70 procente din populatie, pani in toamna anului curent. Astfel, se impunea necesitatea intreprinderii tuturor masurilor in scopul asigurarii bunei desftisurari a procesului de imunizare tmpotriva COVID -19 gi accelerarii acestuia. Prin urmare, avand drept temei datele furnizate de cétre specialistii in domeniu, experienfa acumulati in desfigurarea procesului de imunizare al populatiei si gradul de asimilare al vaccinurilor impotriva COVID -19, MSMPS a solicitat OGP AE efectuarea st, Vasile Aleesandri 2, MD-2009, mun. Chisinau ‘Tel, 1373 22 268 885, +373 22 268 818; Fax. +373 22 738 781; e-mail: office@ms.gov.md hupsilims.gov.md procedurii de achizitie a vaccinurilor impotriva COVID-19, in regim de maxima urgenta, in vederea diversificdrii tipurilor de vacein gi asiguinii livtinii lotului ewe uma a { couttuetat in tetmeni cat tai restrangi, pentru a permite desfigurarea neintrerupta a procesului de imunizare impotriva COVID-19 la nivel national. Mentionam c& toate aspectele ce fin de specificatiile tehnice ale vaccinurilor impotriva COVID-19, caietul de sarcini pentru procedura de achizitie a vaccinurilor, numarul de doze pentru care au fost solicitate oferte, precum si inifierea procedurii de achizitie a vaceinurilor impotriva COVID-19, in regim de maxima urgent, au fost coordonate in prealabil si aprobate de cdtre Comitetul de coordonare a imunizarii anti-COVID-19, instituit prin Ordinul MSMPS) nr. 93 din. 5 februarie = 2021_—_(https://msmps.gov.md/wp- content/uploads/2021/02/Ordin-nr.-93-din-05.02.2021-Cu-privire-la-implementarea-Planului- national-de-imunizare-anti-Covid-19-1 pdf) si responsabil de coordonarea si supravegherea procesului de imunizare anti-COVID-19. in contextul celor mentionate supra, in rezultatul desfagurarii procedurii de achi: prin negocieri directe, ffir publicarea prealabilé a unui anunf de participare, in luna iuni curent a fost semnat contractul de achizitie (Manufacturing and Supply Agreement) cu compania producatoare de vaceinuri impotriva COVID-19, Pfizer/BioNTech, pentru livrarea unui numar total de 700,830 doze de vaccin, care este in proces de executare la etapa actual, primul lot de vaccinuri fiind livrat la data de 29.07.2021 (compania Pfizer/BioNTeeh fiind unica care a prezentat oferta in cadrul procedurii, solicitiri de prezentare a ofertelor fiind transmise si in adresa companiilor producdtoare de vaccinuri tmpotriva COVID-19 Moderna si Johnsoné Johnson). Tindnd cont de faptul c4 intre MSMPS si produedtorul de vaceinuri Pfizer a fost semnat un Acord care nu permite divulgarea informafiei (Confidential Disclosure Agicement), comuniciin c& inforuafia privind preful per doz de vaccin (valoarea achizil nu poate fi oferita, Cu referire la caietul de sarcini privind achizitionarea serviciilor de comunicare si promovare a procesului de imunizare impotriva COVID-19, menfionim ci acesta a fost claborat si la etapa actuali este in proces de coordonare suplimentara ou factorii de decizie din cadrul MS gi specialistii in domeniu. Astfel, mentionam c& procedura de achizifie nu a fost inigiatt Cu teferite la debuisavea unniitoael Uause, wicutionim e& confouin pet. 4.5, lit, (L), al. ii al Acordului-cadru de imprumut dintre Republica Moldova si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (CEB), semnat la data de 29 iulie 2020 si ratificat prin Legea nr. 168/2020, in care sunt prevaizute condifiile de debursare (,,Disbursement conditions”), urmétoarea trang urmeaza a fi debursati dupa prezentarea Raportului de progres care confirma utilizarea deplind a transei precedente (,.Progress Report Confirming for each Component, to the CEB’s satisfaction, the full Allocation of the previous ‘Tranche/Sub- tranche.”). Anexéi: Copia scanatis a Acordului-cadru de imprumut dintre Republica Moldova si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (CEB), semnat la data de 29 iulie 2020 (37 file). Cu respect, Ministru al sindtatii C Ala NEMERENCO