Sunteți pe pagina 1din 28

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E nr. ____
din 2021
Chișinău

Cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării


Contractului de grant pentru suportul financiar pe anii
2018-2019 în vederea participării Republicii Moldova
la Programul Uniunii Europene „Orizont 2020”
------------------------------------------------------------
În temeiul art. 7 alin. (2) și art. 81 alin. (3) din Legea nr. 595/1999 privind
tratatele internaționale ale Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2000, nr. 24-26, art. 137), cu modificările ulterioare, Guvernul
HOTĂRĂȘTE:
1. Se ia act de proiectul Contractului de grant pentru suportul financiar pe
anii 2018-2019 în vederea participării Republicii Moldova la Programul Uniunii
Europene „Orizont 2020”.
2. Se inițiază negocierile asupra proiectului Contractului de grant pentru
suportul financiar pe anii 2018-2019 în vederea participării Republicii Moldova
la Programul Uniunii Europene „Orizont 2020”.
3. Se aprobă semnarea Contractului de grant pentru suportul financiar pe
anii 2018-2019 în vederea participării Republicii Moldova la Programul Uniunii
Europene „Orizont 2020”.
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial
al Republicii Moldova.

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA


Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul afacerilor externe
și integrării europene Nicolae POPESCU
Ministrul educației
și cercetării Anatolie Topală
ARGUMENTARf,A
necesitatiiinifieriinegocierilorqiaprobiriisemniriiContractuluidegrantpentru
Moldova
-
suportul financiar pe anii 20lti-201g in vederea participirii Republicii
la Programul Uniunii Europene Orizont 2020

A. Descrierea tratatului
l. Informa(ii generale . :r-,
^: aprobarea
^--^L---^ semnarll
negocierilor gi
Proiectul Contractul de grant propus pentru inilierea Moldova, reprezentat
."r."rriu r, *" bilateril .ur.'uu fi incheiat intre Guvernul Republicii
Europeand reprezentata de catre Delegalia
de Ministerul EducaJiei qi c;.cetarii qi comisia
Uniunii Europene in Republica Moldova'

ContractuldeGrantderivddinAcorduldeFinanpredintreGuvernulRepubliciiMoldovaqi
Acordului de Asociere RM - uE". ratificat
comisia Europeana ,,Suport fentru implementarea
finanlare dintre Guvcmul Republicii
prin Legea l52t2llg. p.",J'r.i, n.^i.. Acordu.lui de-
tmplementarea Acordului de Asociere
Moldova gi Comisia Europeand ,,Suport.. pentru
contractul de grant va fi semnat in scopul
Republica Moldova _ uri;;; E";opeana,.'. in
Republica Moldova, continuarea reformei
consolid[rii domeniilor *.""*ii'" qi-i;6rii in
domeniile de referinld, .rr""r"
Legii tsolzots pentru modificarea Ei completarea
"f."uurii seclundarei. precum ;i creqterea eficienlei sistemului
unor acte legislative qi .fuU*arii f;!islaliei generarea de
asigurarii condiliiior oprime pentru
narional de cercerare ii i";;;;, i;;ederea
fundamentale ;i aplicate De asemenea'
noi cunogtinle oblinute in baza cercetdrilor ^Contractul
degrantvines6asigure.on,otiou."uqirdspAndireaexcelen{ei,inclusivprinincura.lareaunet
Moldova in cadrul Programului-cadru
participari mai largi. *.r.iii".ir". din Republica
"
pentru cercetar. E, ,noru..'-ui-uri"rii Europene
"orizont 2020" gi promovarea integrarii
(ERA)'
l.prUf i.il f,,f"fdova in Spa]iul European de Cercetare

B. Analiza de imPact
p_entru anii 20r8-2019 in vederea
participrr.ii
lJ"lr:::ili*X.-ffit",,ruoonur financiar.
Republicii Moldova la
prlgramul Uniunii Europene orizont 2020" va fi a 4-a subventie
direct, acordata n.puuri.iiuviorio"I'ai"
p*." i.tniunii Europene qi va fi finanlat in baza
Acorduluidefinan}areamt*c,""'""lRepubliciiMoldovagiComisiaEuropeand,,Suport
Republica Moldova - Uniunea EuropeanS"
pentru implem.rt*"u a*'iufui Jt n'otitte
prin Legea l35l2ol4, ce prevede rambursarea
(planul nationar a. u.1,uni'ioii), ratificat
Moldova la proglamele qi agenliile Uniunii
Europene'
taxelor pentru participatea fep'Uiicii de pind la
Europene d! vecin6tate, ca rambursare
-rti."t"; politicii
orev6zut in cadrul lnstrumentului care un
ftiliil"']iiltrr' a. pentru programele Uniunii Europene' pentru
Memorandum de inlelegere este in vigoare'

2. Aspectul politic, cultural si social cu Uniunea


contractului d:;;*"r;"rtribui la menlinerea relaliilor de cooperare
incheierea specifice in domeniile cercetarii
European[, va crea oporr;nlfit'p;ililur*u'.rui.oiu.ror un tpo, de imagine Republicii
va conl'eri
qi inovarii qi dezvoltarea "oniact"to, inter-umane,
pe arena ,","*"it""r"* ii urigrr" ."ntinuitatea dialogului moldo-comunitar at6t
Moldova "u'
din punct de vedere economic' cat li
politic' cultural qi social'
3. Aspectul economic 9i de mediu --,-^ :--^^+ 6on^1.
p.i".*rContractuluidegrantnuconlineprevedericarearaveaimpactnegattvasupra
economiei Republicii M"ril;;. iotodatd, [un"..u
in aplicare a acfiunilor prevdzute in
proiectul Contractului de grant va genera un impact
totiul qi de mediu semnificativ prin
a rezultatelor $tiintifice 5i transpunerea lor in
diseminarea, exploatarea si pr"*., ii ufli.ur. cu succes a
;;;;.d".", ..*i.ii qi pio..r.', .ur. uoi conrribui,.la rAndul lor, la indeplinirea
qi
social6 ecologicd'
p.ivina potiii"ite ain domeniu, precum Ei la inovarea
"ii.[iirA",
Implementarea acfiunilor p..rarrt. in
proiectul contractului de grant nu va produce electe
negative asupra mediului inconjurdtor'

constituliei Republicii
l;*liirTi"Xi#i,1J; de Grant este in conrormirare cu prevederile
qi nu necesitd modificarea acestora, este
compatibil cu
Moldova qi actelor normative in vigoare
prevederile legislaliei U'i"ii'E'?"f"nt'
Cunti ONU' cu prevederile tratatelor in vigoare
Republicii Moldova asumate la nivel
pentru Republica Moldova,;;;';;'"ngfamentele
internalional qi regional'

5. Aspectul institu(ional qi organizatori . ..-^-r ^,, necesitd creare*n(


--npciri crearea unor structurl
Implementarea elicientd pr"i."urrri
contractului de Grant nu
"
ei grupuri
i};XLll3lll:;" proiectului contracturui de erlnl:il:tli:i..?"*:::::i3i:::iuni
de lucru intemalionale. o"-ur.rn"n.u,
proilctul contractulul de grant nu necesitb elaborarea
planurilorinstitulionalesauinterinstitufionalepentruasigurareamdsurilororganizatoricede
si,"cercetarii'
ffii',ilillllii proiecturui Conrracturui de grant :"
Ylll:':l]"::Y.':lT:
qi Dezvoltare gi organizaliile din domeniile
beneficiari - Agenlia N'$";i;^;;;ilC"r"etire
cercetdrii Ei inovirii.

6. Aspectul financiar

Valoareagrantuluivafidel,i62,472,.72E|JRqireprezintd50%dintaxaachitatddeRepublica de
Moldova conform r_egii eu;effi ;;
;;;;;;., anul 201 8 u.289t2017 Ei Legii laBugetului
programul
pentru participarea Republicii Moldova
Stat pentru anul 2019 nt'iOllZOlA'
,,O.iront-i6ZO;. Co'nt.iUrtia financiara a Republicii Moldova la programul
Uniunii Europen" II din Acordul
,,oriront ioii' ,.grementar6. in conlbrmitate cu Anexa
Uniunii Europene "r"- participarea Republicii Moldova la
intre Republica Moldova ;t ;;;;';;ot"ll
'11]l"otjota-zozol - orizont 2020'
aprobat
programul-cadru al Uniunii penrnr cercetare qi inovare
dinrre Republica Moldor a 9i Uniunea
prin Legea Nr. 14212021 peliru ,arifi.area Acordului al Uniunii Europene
priuind pa.ti'if#; R:;f*iltlY"ld:ii]1 Programul-cadru
'Europeand

p."itir-*i.J"* qi inovare 120 I 4 -2020) - orizont 2020'

unei singure Hotdriri de Guvern cu privire Ia negocierea 5i aprobarea


-*rrf
li.tlff,t$:"rT"'r;lt ,a ai" teimenii restrinqi relielali de cdtrc
semndrii proiectului a"",*.,f*i il;;;"i
de grant pina la 0l i I '202 I '
Comisia Europeanh in utA"'"ult*natii"Contractului
Implementarea acliunilor stiputate in proiectul contractului de
grant va demara in ziua
urm6toare celei in care va i"rnnu u doua parte contractantA. Perioada
de implementare a
va incheia in
u.liunito. va {i de 36 de luni. Perioada de execulie a Contractului de grant se
contractanta gi in cel mult l8
momentul in care plata sumei va fi efectuatl de cltre Autoritatea
luni de la sfhrqitul perioadei de implementare'
in vederea participSrii
Atribuirea Grantului pentru suportul financiar pentru anii 2018-2019,
este pentru acliunile care au
Republicii Moldova la Programul Uniunii Europene orizont 2020
}"rl i.iti"" in perioada de relerinla, dehnitivaria cirora este preconizatd in
perioada stipulatd

in Contractul de Grant.
prevederii art' 28 din
epii"u."u retroactiva a Contractului de Grant se inscrie in timitele
Convenlia de la Viena privind dreptul tratatelor'

C. Procedura negocierilor
OLLg"fii pentru organizarea unor runde de negocieri nu vor ll
constituite'
qi cercetdrii Ei $efa Secliei
contractul de grant va fi semnat de cdtre Minist.ul Educaliei
Moldova'
Coop.tut. in cadrul Delegatiei Uniunii Europene in Republica
in vigoare a hotdririi Guvernului
UrgJri" ,"-"arii prolectitrii Contractului de grant gi intrarii
rezid6 in necesitatea stringentd de
la data publicdrii in Monitorul Onliut a n.puiticii Motdova
prev6zute in contractul de grant' in special
a facilita procesul de implementare a acliunilor
organizarea Ei desfdgurarea ,on.u.rurlto,
proiecielor de cercetare qi inovare pe probleme
probleme specifice' de interes major pentru 1ar5'
stringente, indreptate.p.. ,olulionu'"a unor

D. Aspect Procedural al semnirii


de grant.
Li;;;'";;1;.sre unica limbi aurenric[ in care va fi sernnat Conrracrul
"a.
semnare a Contractului de grant ii revine Uniunii
Europene'
iniiiuriru
comun.cu pdrjile implicat
i;;;;;r;" de semnare va fi agreati ulterior de semnirii ultimei p6rli contrasemnatare'
C""rr""rf de grant va intra ii vigoare la data

Anatolie TOPALA
M inistru
SINTEZA
obicc{iilor Ei propunerilor (recomandirilor)
de grant pentru suportul
la proiectul hotlririi Guvernului Cu privire la ini{ierea neglcierilor gi aprobarea semnlrii Contractului
Europene orizont 2020
financiar pe anii 20tg-2019 in vederea participlrii Republicii uoiaor" la Programul Uniunii

Con{in utul obiec(iei,/propunerii Argumentarea Ministerului Educal rcl sl


Participantul la avizare
(recomandlrii) Ccrcctirii
(expertizare)/ consultare
ublici
Ministerul Finan{elor
(aviz nr. l4l2 - 09/4698 Avizeazi pozitiv proiectul ;i comunici Iipsa propunerilor Ei obiecfiilor
din 04.10.2021
Ministerul Economiei qi Avizeazi pozitiv proiectul qi comun icl lipsa propunerilor Ei obiec{iilor
Infrastructurii(aviz nr.
0812-4617 din 08.t0.2021
Ministerul SInItltii Avizeaz-d pozitiv proiectul ;i comunici lipsa propunerilor 5i obiec{iilor
(aviz nr. 15/5391 din
12.10.2021
Ministerul Agriculturii ;i
Industriei Alimcntare Avizeazi pozitiv proiectul;i comunici lipsa propunerilor Ei obiccfiilor
(aviz nr. 22-6813319 din
11.10.202t
Acadcmia dc $tiin(c a
Avize'azra po:/-itiv |i conrunicl lipsa de obieclii qi propuncri
Moldovei (aviz nr. 602- l)roiectul
0l/7 din 05.10.2021
I')limita competen{elor f'unclionale MAEI Ii nu are obiec(ii Se ia act
referitor la incheierea Contractului de Grant. Totoda6, se Titlul Contractului de grant, menlionat in
propune ca titlul Contractului de grant, men{ionat in.proiectul proiectul HC
pentru inilierea negocierilor 9i
Ministerul Afacerilor a fost tradus Ei
Externc si I ntegri rii ilG p"ntru inilierea negocierilor aprobarea semndrii acestuia aprobarea semndrii acestuia
9i
diferd de titlul roicctulu i de (lontract ro nu-zls. redactat lin vistic.
Europene
(aviz nr. Dl/l/391-f 0145 Se propune operarea modificirilor cu caracter redaclional in
din 11.10.2021) clauzele finale ale Contractuluiin limba englezS' prin includerea
,) Se accepti
denumirii corecte a finantatorului dupi cum urmeazi: "Done in
Il n ish II o o II na s o l'l c o n rla lr c l'l g tb r h E LI ro p ca lt
C o n-) l'I SS t) I] il ll d l) ll c o r t1 a be l'l 1b f thc B c n e fi c ( cS

Se menlioneaz[ ci, in conformitate cu prevederile alin. (3) al art.


8r al Legii nr.595/1999 privind tratatel e intemalionale, semnarea Se accepti
)
tratatului internalional este precedate de consultarea Comisiei
liticd externd irnte re euro an5 a Parlamentului. In acest
scop, se considere necesar solicitarea avizu lui consultativ al
Comisiei
Agcn{ia Na(ionall pentru pozitiv proiectul cu condilia c[ con{inutul Planului de
AvizeazA
Ccrcetare ;i Dezvoltare I implementare a Contractului si fie racordat [a propunerile Se acceptl
(aviz nr. 180
inaintate de Agen!ia Na{ionald pentru Cercetare Ei Dezvoltare
din 08.10.2021
Cu privire la proiectul hotir6rii Guvernului, se va nota lipsa Se accepti
I
rcdac iei ruse a acesteia in setul de acte.
Ultimul articol al proiectului se va completa cu s intagma,,in
Ministerul .Iusti{iei Monitorul Oficial al Republicii Moldova". Se va reline ci,
(aviz nr.08/7905 din potrivit prevederilor art. 56 alin. (l) din Legea nr. 10012017 ctt
ls.10.202r ) privire la actele normative, actele normative intrd in vigoare
7. peste o luna de la data publiclrii in Monitorul Oficial al Se acccptl
Republicii Moldova sau la data indicatl in textul actului
normativ, care nu poate fi anterioar[ datei publicirii. Astfel,
intrarea in vigoarc a actului norrnativ la data publicdrii trebuie si
Ile mentatA in nota informativi
Reiegind din natura specificl a Contractului 9i a prev ederilor
acestuia, atenlionem ce structura documentului nu intrune$te Se accepttr
toate condiliile specifice unui tratat interna(ional. Se vor revedea Art. I I 9i art. l2 din Anexa nr. 2 al
dispoziliile referitor la modul de intrare in vigoare 9i se va Contractului de Grant stabilesc reglementdri cu
completa cu clauze privind modul de incetare 9i efectele acesteia, referire la clauzele privind modul de incetare $i
procedura de modificare gi completare. Aditional, setul de acte efectele acesteia, procedura de modificare 9i
urmeazda fi completat cu anexele Contractului, care constutuie completare.
parte integranta a acestuia. in partea dispozitivi sau in clauzele Cu referire la includerea in menliune cd
-)
finale ale Contractul se va face referinld la anexele respective;i anexele sunt parte integran6 a Contractului de
se va include menliunea c[ anexele sunt parte integranta a Grant, acest fapt este menlionat in pct.6.l din
tratatului. La Anexa II, art. 13 (Aplicable Law and Dispute art. 6 al Contractului de Grant.
Settlement) se va revedea trimiterea Ia legisla(ia aplicabili in caz Pct. 13.2 din Anexa 2 a Contractului de Grant
de solu{ionare a diferendelor. in acest caz se va refine ci stabileste procedura de solulionare a
diferendele privind tratatele internalionale sunt solulionate prin diferendelor prin mijloace paln ice.
mijloace paqnice qi/sau in conlormitate cu principiile justiliei qi
ale d tului internalional
Nota de argumenlare La Informalii generale, la denum rrea
actului normativ ,,Acordul de Finanlare dintre Guvemul
Rcpublicii Moldova qi Comisia Europeani ,,Suport pentru Se acceptl
4.
implementarea Acordului de Asociere RM-UE", sintagma
,,semnat la 24 iulie 2O19" va fi substituit cu,,ratificat prin Legea
152/2019" . La Analiza de im ct. denumirea actului normativ
c ad ru I n S p r U inul aco rd un or U t1 un
Europene
I) r o ta t11 u
fi u b St tu cu CO rd u de
R ep u b ca M () do va 2 0 I J a S

fi t1 an lare d n trc G u crn u Repu b c M o do a $ U t'l u t1 ca


S u po rt al aco rd tl fl o
r
Eu ro p n a p r n d Pro gr am u -cadru d e
a l, u ropeanl (P u
an I
d t1 1re Republica M o do a s U n un
.I t1 r I 3 5 l2 0 I 4
ll o l1 a d AC u t') 20 I 3 ra tr li C il t'l n L
pe t1 tru an l-l 2 0 It S
La As pc c u li lt an c a r c e b LI getu u d c s tat
Ll S an u ad o p tIr ace S to T a
an u 2 0 9 o r ll co m p eta te c u n um ar
C itre ll o c p rcv ad
c u nc LI d C rea c x pres il ll rc le r l1 Ie o r
rlTl
M o d o va p cn tr u Se accePtl
LI b c
5 acope r rca c h c I u c o T d n partea R P
n e Ori zont U E
parti c pa rea S a a p ro ram u I.-J n un E u rope
o ll a a a il o r
T o to d lt d, c0 ll S d eram opo rt LI I1 m en tl o t't area ad t
totale a sumei rullll oiectului.
Condilii Speciale Co nd -1iile Speciale urmeazd
i fi revizuite sub Se acccptl
6
AS ect redac ional i orto rafic.
Nu se accePti
pct' 5 l din
Anexei [l a in contbrmitate cu prevederile
LuAnd in considerare termenii definili in cadrul de Contractul de Grant, Guvernului
Republicii
6""i*.irrri pr.punem mentionarea Guvemului' reprezentat
calitate de M;i;"rr, reprczentat de Ministerul
in Educaliei
'7
*r"'- vl"iiri,.ri Cercetrrii'
educaliel qi
Ei- i"r""tarii ii este atribuit statutul de
,,Coordonator/Coord inator". Coordonator.
Nu se acceptl
Atribuirea Grantului pentru suportul financiar
n"niru unii 2018-2019- in vederea parliciparii
[epublicii Moldova la Programul Uniunii
Se va remarca faptul cl
semnarea intrarea in. ;i
vigoare i-rloo"n" orizont 2020 este pentru ac{iunile
interne' .u.. u, lorr iniliate in perioada de referinla'
..ir.u",ira u unui u"t normativ este contrare legislaliei in
lJ ;;;;;i'il;ii art. z3 alin. (3). acrul normativ^produce-efecte definitivarea cerora este preconizata
dor, este in vigoare 9i, de reguli' nu poate tt relroacttv sau
nerioada stipulata in L'ontractul de Grant'
"ai
ultraactiv. iolicarea relroactiva a Contractului dc Crant
."- irr.ri" in limitele prevederii an' 28 din
Conr"nliu de la Viena privind dreptul
tratatelor.
r rcdac 1 n redac a
n cd c rc a its gu ran C o II gru C l1 1 e it t'll bc o
m c a II u nTl it re d e
romana. a il r1 2 pc1 2 4 s n tagm a P ata s u Se acccpti
9 C LI ll t1 Lt SO d u u S il an 6 p C t 6. I SC a lt c u d c te f'c n n ta il
l. ll p ct 6 ) ll ro p ull Ill ca S ll tagma .S c c e
d II
n C x il
r o tate
la tc an C \ e ce C d II atrexa I o r il ca
SA SC
Cc C
substituie cu ,,$i a celor lalte anexe, Pre vederile Anexei Il vor avea
rioritate".
co n lir rm ta tc c u care
La art. 7 p c t. 7 2 SE a m en t ona ex p res n
c o rd re cv an n tre U n u n E u ropeand i Rep u b lca M o dov a Se accePti
a fi p at ta tax a d e partl c pa re pen tru
pert o ada 20 I 8 2 0 I 9 Informalia cu referire la acest aspect a fost
n c ud cre a
10.
Adilional, II c LI pfl n S u pteze,t1 t u u arti co propunem detaliat5 in Argumentarea necesiti{ilor
c c I 5 8 n ot
unei n o rc It rI t1 te potri t urm[toarei formule:
11

licable"
con tinutul dispoziliilor finale, cuvdntul ,,E
uropean" va fi Se accePtl
In
11.
com letat cu .. Commission".
n t m od u Iui d e
L u alr d t1 c ol.t S d e rarc obiecli e fo rm u ate a f-erc
eram t1 ev tab
n trare I t1 Io are a C on trac u LI i, oo n s d So accePtl
12. 0 2 I p cn tru au o r tat ca
exc ud erc ll d a c nd cate ex p res 0 I I 012
contractante.
t t u tr C oo t d o natoare a
A n ex u A I S e it aj usta d cn u rTt rea n S Sc accePti
C o n trac tu lui p () tr t ptezet1 c form r.l e
M n S try o I Ed u c at o t1
I -).
and Rescarch ( MEC)". Nu se accePtl
in conformitate cu pct 8' alin I ) din
R"nuLur"ntul cu privire la organizarea 9i
fun'ctionarea Agenliei Nationale penlru
strategies" din Cercetare 9i Dezvoltare aprobat prin Hotdrirea
Totodate, se va elimina sintagma "and sectorial Nationale
bv the Guu"rrrlrl nr.l96/2018, Agen[ia
t4
;;;;i;;" actului normativ ,,Action Plan approved. in the fields o"ntru Cer."ta,. 5i Dezvoltare implementeaz[
C"*r"."", to implement the National Programme 2023"
acliuni
loliii., ,,u,utri conform planurilor derealizarii
ol ,"r.ur"h and innovation for the years 2020- '
Ior.U",. dc Cuvern in vederea
p'rogru.rtui nalional in domeniile cerceterii'
inoiarll ql dezvoltarii, precum 9i a strategiilor
sectoriale.
de
Totodati, se va men{iona expres care e ste memorandumul Se accePti
inlelegere in vigoare legat de costurile de rambursare Pentru Informalia cu referire la acest aspect a fost
Uniunii
15.
particlparea Republicii Moldova in programele detaliati in Argumentarea necesitelilor
Euro tlc
ENPI",
Se vor desc ifra urmitoarelc abre vtefl:,. NARD".,.FA",,,
Se va re1 ine utilizarea abrevierilor poate
.,R&1".,.NCP" SI altele.
avea loc doar dupd descifrarea acestora la Prima
utilizare Se accePti
Referinta la actele normalive se va exp une conform Prevederilor
16.

art. 55 alin. (5) din Legea nr. 100/2017 i n urma


clruia numarul
i anul ado tarii, robhrii sau emiterii actului citat, vor fi
l.J IJ
\]
.c
o-
o- o_ l. ) !D o < >m=' IJ o
oa ID @ o
o- a - = .o
o -l,) i,Ii IJ a z, ID -c = 'o
a- (! ID
o- c 'o -o ad;eaC o-
? at o- .i .D x i(, IJ o o .L
da ts9 t.J )a -l a a =
EI!c:irt.j. '. - t) 3 o
.a o Z aL J it oir .>= ,) o o-
-o -1 G t, 3 3
a 3 9 :-:': - co ID
N.) _l l')
3 o o l. ) 0! !J N
A o
ta
D]
= a ? P'o'.D Z' E o-
-c t) * C.
i'l 6
I an
\! .; ;-. .D a (i
o rc a N
.) rtaa c- I
a s,9:E':l Io .D c
o-
(! F 0a .n e'iic,B c a
tj (D
c- a oi !(D -o rDi:! o o
3 (D = @ (D
c- ! o a ! ,ia-E+9 = a o 'c
!D
a l: ()r=o) (D
a FD !,)
a .D 5 o-
€ao
c- c- !J
6
th-'o)- 6,3- , c, .) @
o r; !D
tr -g
rn a a 3,9 c a o oa
rD
o- - <-ol- 3 o a t) 0q
a (! a J 3 ID ao
,) ID !D
o
'P -.8
6E
a N o o a
l0
C
a^-
.o
zc -r ^
: o (D X D ao o.
(! G z ='l G a
a o- 3
1..)
E ., C. -c 'o c- (l o
(! IJ 3 c
o- o C {E Ho)-EA3 =
o 3 .o
c it to
.) - r) aDr =.- o- ! 0a ID o
c,
-, r.\ C
-a l') o
^O^=!D, ao
= :]
c_ o- , - -] (i o-
o 1..,) =
(!
ID
ao 5 -d o a J E B'H 3'='b' o
3 d
= G
(D (! (! ! a a
(! 6e6=.t. a z
0a !
o- a
:a
o- ;- i-' f Dl
o c ::i =
.o

a q.o r:9 ti
'o ? U o
c o =
o f: N c-
u O a'- ='-lfo ,,.=,
=lliai c- o- 3 f a 6' o'
C. c o- 0a
9ts!ii a l.J 7 ,)
953d 5 aD
-r = l) - a
= 'g an = lor o)
: Xr lD- !D i o a E -
oPH o- a a a (! (!
x - =o >:.)(!f N i>-
ii c- a
z =.D
: ^'o =oi 2 D9oq! c- a :n - z 6 $r
=i A), fii '-a ?d2ia
i^-zol - a
G i.iof 6 a - '!, ., !,
6.d!
66--i !, E-^ p i-tr (! li o- n F) ;:
a a c- 'c a (!
(!
xaof o:1 =:! 6- Y."e.9 'c li a N F)O
!'r(
*j.)c =t- o
qE=s o a
$)( N E o
I a o ti€
"or E-'6>= o , N !.o
=oo x N a- o
3 o f,; !o
'' :t .D -= to, = l) c
o =. -> ao
(-c N I
- x --o(o a a c_
f-a-=;'o ! c- o-
*rL:- G a at
5O- ,
Contractului S il II o nt t'l tul u ex act a II trari ll
goare a n conformitate cu pct.5 I din art. 5 orice
comunicare referitoare la Contractul de Crant'
amendamentelor, Prin c o rc larea c u c au e e I') cr c aplicabi
or inclusiv la anexele acestuia trebuie si fie in
Contractului. La Pct. 9 6 S e a nota cA art. 5 2 a Co lt d t
scris. in acest context, intrarea in vigoare a
Speciale este inexistent
amendamentelor la Contractul de Grant are loc
la data la care a doua, dintre cele doua pd(i
semneazd contractul, aqa dupd cum prevede
oct.2.2. din an.2.
Adilional menlionam. cd in conformitate cu
ocl. 6.2 a an. 6 din Contractul de Grant' in
cazul unui conflicr intre dispoziliile prezentei
condi 1i S pc c al c s o n ce an exi a ac esta,
condi e a c or a ea fl o r tate
Se ia act
Act of God este un termen juridic, utilizat atit
in doctrind. cit 9i in practica judiciare, ce
reprezint5 forla majorl qi se referd la un set mai
prin limitat de fenomene extreme sau imprevizibile'
La art, I I pct. I 1.8 se vor explica expres ce se are.in vedere
22. of God"' Asemenea ienomene ar include, in orice caz'
cazuriie de fo4[ majori in calitate de ,'acts
dezastrele naturalc, cum ar fi inundaliile
majore, cutrcmurele qi uraganele, dar pot
inciude gi alte circumstanle deosebit de
irezistibile rovocate de om
Nu se accepti
inconformitate cu pct- l2'2, autoritatea
La art. 12 pct. 12.8 lit. a) se va specifica expres din partea carel
contractante emite hotarirea sau decizia
institulii uimeazi a fi emisa hotir5rea sau decizia administrativS'
administrativi.
Se accepti Parlial

qi
Ace;ti termeni sunt descifrati in Anexa 2'
Anexa tll Se vor descifra urmitoarele abrevieri: ,,PRAG" pct. l4.ll,lit. c).
to all
,,EU/EDF". TotodatS, se va revizui urmdtoarea frazS:
"open i'RAc ,eptezinta Ghidul practic privind
23. natural who are nationals of'. Adilional, se va specifica expres
nrocedurile de contractare pentru acliunile
de eligibilitate a grantului (a se
actul ce guvemeazi regulile exteme ale Uniunii EuroPene"
vedea sintagma:,,relevant regulation/basic act")' Regulile de eligibilitate sunt descrise in art'2
din Anexa nr.4.

Anatolie TOPALA
M in ist ru
CONTRACT DE GRANT
-
- ACTIUNILE EXTERNE ALE UNIUNII EUROPENE
ENll202tl42'1-084
('contract')
reprezentata in scopul semndrii
Uniunea Europeani, reprezentata de Comisia Europeand'
Moldova' cu sediul pe strada
.."r"ntufui .onira.t d. citre Delegalia Uniunii Europene in Republica
il;;ffi;il;.. r z, rrao_zOo r , dhiqiana, Moldova ( "autoritatea contractanta")
pe de o parte

9i
GuvernulRepubliciiMoldova,reprezentatdeMinisterulEducalieiEiCercetirii,cusediulinPiala
Moldova'
Marii Adundri Nafionale, nr. l, MD-2033 Chiqindu'
Pe de alti Parte,

('partile')
au convenit duPd cum urmeaze:

Condi{ii sPeciale

Articolul I ScoPul
-
l.lscopulprezentuluicontractesteatribuireafinan}driidecatreautoritateac^ontractantapentru
punerea in aplicare a
i;'in n**iar pentru participarea Republicii
fiuiiifit:[t{i';sf in
pentru anii 2018 qi iote" (" acliune ") descristr
Moldova in programul UE orizont 2020
anexa I.

|,2Beneficiarului(rilor)seacorddgrantulintermeniiqicondiliilestabiliteinprezentulcontract,
care constd in aceste
("condiliile speciale;'; qi anexele, pe care Beneficiarul
"";ilii$-;;it aici gi le acceptd'
i.iij f" ptin prezentul contract le declari
Beneficiarul (rii) acceptd subvenlia
qi se angajeazd sd fie responsabili pentru realizarca
1.3
acliunii.

Articolul 2 Perioada de implementare a ac{iunii


-
2.lAcestcontracturmeazdsaintreinvigoareladatalacareadoua,dintreceledou6pdrli
semneazd contractul'

2.2 Punerea in aplicare a acliunii incepe la 01/01/2018'


cum este prevdzutf, in anexa I' este de 36 de luni
2.3 Perioada de punere in aplicare a acliunii'

/.+
rnutt ts luni
.*o"t""i'li'^i;';;i tf*t{-.1":111? o'
PerioadadeexeculieaprezentuluicontractSeincheieatuncicdndplatasolduluiesteefectuatd
deti
de cnre Autoritatea
imDlementare, prevazute Ia a(icolul 2.3,
cu exceplia cazului in care este amdnat in
cu articolul l2'5 din anexa [l'
"onfo.mitat"
ac{iunii
Articolul 3
- Finantarea sunt estimate la 2'324'945'45 EUR' astfel cum sunt
prevazute in
3.1 Costurile totale eligibile
anexa III.
72 EUF.'
sd finanleze o sumi maximd de 1 '162'472
3 .2 Autoritatea Contractanta se angajeazd

Grantulselimiteazdla50%dincostultotaleligibilalacliuniispecificateinalineatull.
Valoareafinaldacontribu|ieiautorita}iicontractantesestabileqteinconformitatecuarticolele
14 qi 17 din anexa Il Page I ol4
August 2020
3.3 in conformitate cu articolul 14.8 din anexa ll, 0% din valoarea finald a costurilor eligibile
directe ale acliunii stabilite in conformitate cu articolele l4 9i l7 din anexa II, pot fi solicitate
ca costuri indirecte.

Articolul 4 Aranjamente de raportare ;i platl


-
4.1 Pldlile se efectueazd dupi cum urmeazd:
plalile se efectueazl in conformitate cu articolul l5 din anexa II. Rambursarea constituie pana
la maximum 50% din taxa de participare plStitd bugetului programului UE pentru perioada
2}lg-201g, in conformitate cu acordurile relevante dintre UE Ei Republica Moldova. Fiecare
plata este supusd depunerii documentelor menlionate la articolul 15.3 din anexa II.
cererea de platd se intocmegte utilizdnd modelul din anexa V qi este insolitd de:
- cererea de platA pentru taxa de participare la programul UE;
- copie certificatd a taxei de participare pl6tite anual;

- raport in conformitate cu articolul 2 din anexa II'


(rii) pentru
4.2 Un sistem electronic va fi utilizat de autoritatea contractanta Ei de beneficiarul
(amendamente 5i
toate etapele de punere in aplicare, inclusiv, gestionarea contractului
qi plalile. Beneficiarul (beneficiarul)
notificerij, raportarea (inclusiv raportarea pe rezultate)
adecvat pentru a
va fi obligat id se inregistreze qi ia utilizeze sistemul de schimb electronic
p"rri," g""rtlonurea elJctronicf, a contractului. in ."eu .e priveste rapoartele interimare Ei
hnale, bJneficiarul (rii) este recomandat si utilizeze formularele in sistemul
electronic de
codificare qi depunere a rapoartelor'

menlionat mai sus, poate


Gestionarea electronicd a contractului, prin intermediul sistemului
incepeladatapuneriiinaplicareacontractului,aqacumestedescrisilaarticolul2demaisus,
va informa in scris
sau la o data ulterioari. in acest din urmi caz, autoritatea contractanta
pentru toate comuniclrile.
beneficiarul c6 acesta va trebui s6 utilizeze sistemul electronic
intr-o perioada maximd de 3 luni'

Articolul 5 Adresele de contact


- in scris, sd menlioneze numirul $i
5.1 Orice comunicare referitoare la acest contract trebuie sa fie
titlut acliunii qi si fie trimise la urmitoarele adrese:
Pentru autori ta tea contractanta

Cereriledeplat6qirapoarteleataqate,inclusivcereriledemodificareaaranjamentelor
contului bancar, vor fi trimise la:

Delegalia Uniunii Europene in Republica Moldova


str. Kogdlniceanu, nr. 12,
MD-2001, Chiqinau, Moldova
in ce priveqte Seclia Finanle, Contracte qi Audit:
"ee tion-moldova -finance&contra cts@ eeas.europ a.eu
delc
altd naturf,' vor fi
Copiile documentelor menlionate mai sus qi corespondenla de oricare
transmise la:
Delegalia Uniunii Europene in Republica Moldova
str. Kogdlniceanu, nr. 12,
MD-2001, ChiEinau, Moldova
in atenlia secliunii de Operaliuni
dele gation -moldova -oDeratio ns@eeas.europa.eu
Page 2 of4
August 2020
Pentru coordonator

Guvemul Republicii Moldova, reprezentat de Ministerul Educa{iei Ei cercetarii


Piala Marii Adundri Nafionale, nr.1
MD-2033 ChiEindu, Moldova
aliona.onofrei ntec. ov.md $ i adriana.cazacu@mec. gov.md

Articolul 6 Anexe
- qi fac parte integrantf, din
6.1 Urmatoarele documente sunt anexate la aceste condilii speciale
contract:
Annex I: Descrierea acliunii

Annex II: Condilii generale aplicabile contractelor de grant finantate de Uniunea


Europeand pentru acliuni exteme

Arurex III: Bugetul pentru acliune


Annex IV: Reguli de achizilie pentru beneficiar (i)
Annex V: Cerere standard de plati qi formularul de identificare financiarl
prezentei condilii speciale Ei orice.anex6 la acesta,
6.2 in cazul unui conflict intre dispozifiite
condiliile speciate vor;;;;;.i;;d.. in cazul unui conflict intre prevederile anexei II qi a
celorlalte anexe, prevederile Anexei II vor avea
prioritate'

Articolul 7 Alte condi{ii specifice aplicabile ac{iunii


-
7.2 Urmdtoarele derogdri din anexa II se aplic6:
Articolul 2.1 - literele b), d), e), g) qi h) nu se aplic6'
Articolul 6'2 - nu se aPlic6'
Articolut14,2- Cureferirelaarticolull4.l.urmdtoarelecosturidirectealebeneficiarului
in conformitate cu
,""i.rigiu ., ,*a de participare pl6tit6 anual pentru perioada 2018-2019,
acordulielevant dintre UE Ei Republica Moldova'

Articolul15.1_Autoritateacontractantatrebuiesdplateascasubvenliacoordonatorului
Speciale
,r..anJ p.""arrile de platd prevdzute la articolul 4 din Condiliile
RambursareaconstituiepAndlamaximum50%dincotadeparticipareplatitapentruperioada platS
201g_201g, in coniormirare relevant dintre UE qi Republica Moldova. Fiecare
";;.;;i menlionate la articolul l5'3 din anexa II;
;;;;rprJ depunerii documentelor
un raport final, alcituit din
Articolul 15.2 - Beneficiarul fumizeazd autoritalii contractante termen de trei Iuni de la
copii certificate ale tuturor a" p"nitip,"l! Plili* anual in
"-"i"t
;;;"d";;p;""re in upti"u.i uGl cuir este definitd
la articolul 2 din Condiliile speciale.
modelul din anexa V qi este insolit de
Articolul 15.3 - cererea de plata este elaborati utilizin<J
programul UE' (iD o copie ce(ificatd a
(i) cererea de ptata pentru taxa de participare pentru
in conformirate cu articolul 2 din anexa ll.
raxei de participare platire *ra ii tiii I naportrl
de zile de la primirea cererii de platl de
Articolul 15.4 - Ptata se efectueaza in termen de 60
cat(e autoritatea contractanta.
Articolul 15.7 - nu se aPlic6'

Page 3 of4
August 2020
Generale este: DG
7.3 Entitatea de control de date prevazuti la articolul 1 .3 qi I .4 din condiliile
NEAR - Head of Unit R4: NEAR-R4@ec.europa eu

pentru comisia
Elaborat engleza in doud exemplare originale, un exemplar original
in limba
Europeand qi unul pentru beneficiar(i)'

Pentru beneficiar (i)


I Pentru autoritatea contractantl

Nume Anatolie TOPALA Nume Magdalena MUELLER-URI

Titlul gefa Secliei CooPerare in


Titlul Ministru al Educaliei qi
cadrul Delegaliei Uniunii
Cercetdrii
Europene in RePublica
Moldova

SemnAtura Semnatura

Data Data

de cerere), coordonatorul semneaza acest


I in conformitate cu mandatul conferit coordonatorului ( a se vedea formularul
trebuie sa semneze individual acest contract
benefi ciari, care, prin urmare, nu
contract de asemenea in numele celorlalli
pentru a deveni Parte a acestuia' Page 4 of4
August 2020
EUROPENE
MINISTtrRUL AFACERILOR EXTERNE $I INTL'GRARII
AL REPUBLICII IVlOLDO\TA
INTEGRATIO'r.-
MINISTRY OF FORETCN AFFAIRs AND EUROPEAN
OF THE REPUBI-IC OF MOLDOVA

(173 22) 232102 . h(F:;lwvw.n1fa gov'md


SE I I Augusl 1989 E0. MD'2012 Chitiniu '

Nr. DI /l/391 - 10145 din "l l" octombrie


2021

Nr.04/2-09i4698 din 4 octonrbrie 2021

Ministerul Educaliei qi Cercetirii

-remnirii (irrrrra ctului cle grunt pentru supotlul


MinisterulAfacerilorExtcmegilntegrlriiEuropeneaexaminatsetuldematerialcpentru
ini$erea negocierilor Ei up.uior.,
g-20t i"i- ,,"a"rro participdrii Republicii Moldova lu Programul
financiar pe anii 20l
tiir,"-ri nu are obieclri
rtrri,ne Orizont 2020 si'in limira competenlclor funclionale'
referitor la incheierca acestula'
grant, mentionat in proiectul HC pentnr
De menlionat este c6 titrul contractului de
inifereanegocierilor*op.o-t,'"u-'.mnerii"acestuiadit.eridetitlulproiectuluide
Contract Propnu-zls.
cu caracter rerlaclional in clauzcle finale
ale
Totodati. se propune operarea modificirilor dupd
denumirii corecte a finanlatorului
contractului in limba .rgr.ra,'pl"- i*luderea
cum umlcazd:
bcitry {or the European Cbnrnts'sion
anrl
"Done inEngirslr nr fwo origirraLs' ttrte origirul
(ies1" '
oie original"being Jor the Beneficiary
SemenlioneazlcA,inconformitatecuprevederilealin(3)alart'llralLegiinr'595/1999
orivind tratatele int.*"1,onu'tf ,-.*rl..u
it^"*lui intemalional este precedati de
europcand a Parlamentului. In acest
lil;r;ft;;iri.i f"u,"a externd rii inregrare
altzutui consultativ al Comisiei'
scop, se considcrd necesaruolititu"u

g?St'i1'1,:i,i.?il#n ;3f
**' Veaceslav Dobindl
Secretar de Stat
Reason: N'loldSiBn Signalur'
Locatto.: lvloldova

liilllsrERlJt €oUCi;iEl 5l CtietIARl


lo Ar REPUBIJCII X0I00VA
Rcd. To tiana Tan a s og
.{./9iL
Tel/Fax:0 578 271
.l
40
ffi
tF*l
ATA
MINISTERUL JUSTITIEI
AL REPUBLICII MOLDOVA
MD - 2012, mun. Chi;indu,
str. 3I August 1989, nr. 82
! tel.: +373 22 20 14 24
web: n'\it ilttti. t'.go\,.D ,

e-moil: '&n'tatriatitilu:ti, r q ,t ntl

08/7905 din 15.10.2021


Ref. nr.04/2-09/4698 din 04.I0 202I
Ministerul Educaliei !i Cercetlrii

Prin prezenta, aducem la cuno$tinte cA Ministerul Justiliei a examinat setul de acte cu privire
la
pe
iniyiirea negocierilor ;i aprobarea semnirii Contraclului de granl penlru suportul fnanciar
an'ii 2018-r0lg tn veiderea participdrii Republicii Moldova la Programul Uniunii Europene
Orizonr 2020 (in continuare - Contract) $i comunicd urmatoarele'

Cu privire la proiectul hordrdrii Guvernului, se va nota Iipsa redacliei ruse a acesteia


in setul de
acte. Ultimui articol al proieclului se va conipleta cu sintagma ,,in Monitorul Oflcial al
Republicii Moldova". Si va reline ca, potrivit prevederilor art. 56 alin. (l) din Legea
nr.

l0}l2}l7 cu privire la actele normative, actele normative intri in vigoare peste o lune de la data
pubtlarii in Monitorul oficial al Republicii Moldova sart la data indicatd in textul actului
normativ, care nu poate fi anterioare datei publicirii. Astfel, intrarea in vigoare a actului
normativ la data publicirii trebuie s[ fie argumentatd in nota informative
cA structura
Reiegind din natura specifice a Contractului qi a prevederilor acestuia. atenlionem
Se vor revedea
documentului nu intrunegte toate condiliile specifice unui lratat internalional.
privind mo_dul de
aispoziliite referitor la nrodul de intrare in vrgoare Ei sc va complcta cu clauze
in.itur. gl efectele acesteia, procedura de modificare $i completare. Adifional, setul de acle
urmeazd a fi completat cu anixele Contractului, care constutuie parte
integrante a acestuia' ln
Contractul se va face referinld la anexele respective $i
fartea dispozitivl sau in clauzele finale ale
se va inciude menJiunea cd anexcle sunt parte integrante a tratatului. La
Ancxa II, art. l3
va revedea trimiterea la legislalia aplicabila in caz de
lepticaUte Law and Dispute Settlement) se
a diferendetor. in acest caz se va reline cd diferendele privind tratatele
internalionale
,olrlionur"
sunt solulionate prin mijloace pagnice 9i/sau in conformitate cu principiile justi{iei 9i ale
dreptului intemalional.

Nota de argumentare

La Informalii generale, la denumirca actului normativ ,.Acordul dc Finan.tare dintrc


Guvemul
n.prUf i.li Moiiova gi Cornisia Europeani ,,Suport pentru irnplementarea Acordului de_Asociere
nrrr-ug', sintagma ,"semnat Ia 24 iuiie 2019" va fi substituit cu ,,ratificat prin Legea 15212019" '
La Analiza de impact, denumirea actului normativ ,,Programul - cadru in sprijinul
acordurilor
Uniunii Europene - Rcpublica Moldova 2013 va fi substitui" cu,,Acordul de finan[are dintre
Guvernul Republicii ]r,ioldova gi Uniunea Europeana privind Programul-cadru de suport al

acordurilor dintre Republica Moidova;i Uniunea Europeand (Planul nalional de


acliuni 2013),
ratificat prin Legea nr. 13512014".
La Aspectul financiar legile bugetului de stat pentm anul 2018 qi anul 2019 vor fi completate
cu
previd
numarul Ei anul adoptdrii u."rtirru.u includerea expresi a relerinlclor cetre normele ce
u"of..i..u cheltuielilor din partea Republicii Moldova pentru participarea sa la programul
Uniunii Europene ,,Orizont UE". Totodat6, considerdm opoffun menlionarea adilionali a valorii
totale a sumei actiunii proiectului.

Condi{ii Speciale
CondiJiile Speciale urmeazd a fi revizuite sub aspect redaclional $i ortografic'
ll a contractului, propunem men{ionarea
LuAnd in considerare termenii definili in cadrul Anexei
Guvernului, reprezentat de citre Ministerul Educaliei ;r cercetirii, in calitate
de
intrarea in vigoare retroactive a
,,CoordonaloriCoordinator". Se va remarca faptul cA semnarea Ei
alin. (3), actul normativ
unui act normativ este contrard legislatiei interne. Astfel, potrivit art. 73
de regul6, nu poate fi retroactiv sau ultraactiv'
froduce efecte doar cdt este in vigoare 9i,
la art. 2 pct. 2.4 sintagma
in vederea asigurarii congruenlei ambelor redaclii, in redaclia romdni,
cuvdntul ,,soldului" 9i la art 6 pct 6'l se va include referin{a la
,,of uiu .r-.i""ru fi umrald de
cele din celelalte anexe' cele din anexa II vor
-substituie ca sintagma ,,;i
Anexa VI. La pct. 6.z,propunem
urau prlo.lat.; se se cu ,,qi a celorlalte anexc' prcvedcrile Ancxci II vor avea
Acord relevant intre
pri-iiu,". La art.7 pct. 7.2 se uu n].niionu expres in conformitate cu carepentru perioada 201 8-
participare
ii"ir"", g*"p..n6 Ei Republica Moldova va fi pletita raxa de unei noi referinle potrivit
ZjiS.-Aaifi"";L in cuprinsul pr.r.r,rfri articol, propunem inciuderea
tn conlinutul dispoziliilor- finale' cuvAntul
urmatoarei formule: ,,Artictc i5.8 - not applicablc".
,,European,,valicompletatcu,,Conrmission,'.Luindinconsiderareobiecliiletbrmulateaferent
inevitabil excluderea datei indicate
modului de intrare in vigoare'a contractului, consideram
expres,,0 l/ I 0/202 1" pentru autoritatea contractante'

Anexa A.l
SevaajustadenumircainstitulieicoordonaroareaContractuluipotrivitprezentei.formulc:
(MEC)"Totodatd'. se va elimina sintagma "and sectorial
,,Ministry of Education and Research plan approved by tlre Govemment to
,,r"r"gi.i,,din denumirea actului nonnativ ,,Action
;6i;;;;, p.og.un].. in the fielJs of research and innovation lbr the years 2020-
the National
2023,,.Totodati,sevamenllonaexprescareestememorandumuldeinlelegereinvigoarelegat
Moldova in programele Uniunii
de costurile de rambursare f*i* f".ti.ipurea Republicii
Europene.
,,NARD'"'FA"' "ENPl" "R&I""'NCP" qi altele'
Se va
Se vor descifra urmdtoarele abrevieri:
acestora la prima utilizare'
retine utilizarea aurerierito.lout. ur"u r"" doar dupd descifrarea
va expune conform prevederilor art. 55 alin. (5) din Legea nr'
ili.r,rt"'i^ *i";;;;;;i;.'r.
lOOlZOl7 in urma cdruia I inrr adoptarii, aprobarii sau emiterii actului citat, vor fi
"r*?.i Decision No. 381 from 01.08.2019" Ei altele).
despA4ite de o bara,,f'te ,. uea.ui,,Goremment
legislation" and,,new secondary
i"i,.il'l i:l se vor explica sintagmele ,,necessary secondactiunilor setate in pct. 2.1.3.7 qi
legistation/by-laws,. nallionur, .""iia*a," ca rezultatele
2.1.3.8 urmeazi a fi reflectare in conformitate cu
exigenlele art l4 pct' 14 3 al Anexei II'

Anexa II
SevafaceclaritateinpreambululAnexcillcuprivirclarcferinta',Glossaryofterms,AnncxAl
Anexei A l' glosarul termenilor este
to the practical guide". nstt'ei se va relrarca od in cadrul
l;e;,;;;. i;*;it, potrivit art. I pct 1.1 este menlionat ci comisia Europeana nu este parte
contractanta a contractului, inra in ,l,tut Anexei
A.l Comisia European[ figureazS in aceasu
calitate,invedereaevitlrii.onn,.liro.ininterpretarcaContractului,considerdmmenlionarea
and of the Council of23
"-p,"*"*ui."tuluiincalitatedeautoritatecontractanti.Lapct.l.3titlulactului,,Regulation
(EU) No Zll8ll725- va il completat cu,,of the European Parliament
to the processing of personal data
october 20l g on tt prote.tion'iinuturul p.rrons with regard
"
by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of
such data,
and repeating Regulation (EC) No 45i2001 and Decision No 1247 l2002lEC" '

La pct. 1.4 se va specifica expres in conformitate cu care acord vor fi


procesate de cetre
beneficiari datele personale. iu p.t. 1.5, considerim oportun a fi definit
termenul de
,,contractors,,. La art.
g pct. 9.3, in vederea excluderii interpretarilor _extensive, considerSm
oporton .aro*rlarea procedurii amendlrii contractului
qi a momentului exact al intrdrii in
contractului La pct'
u,gour. u amendamentelor, prin corelarea cu clauzele generale aplicabile
g.6 se va nota ca art. 5.2 a Condiliilor Speciale este ineiistent. La art, 1l pct. I1.8 se vor explica
La art. 12
;_;;;;,;"; in vedere prin cazurile de forli majorS in calitate de,,acts of God".
emisd hotdrirca sau
p.i-ii.s f*. a) se va specidca expres din partea clrei institulii urmeazi a_fi detinit
oportun a fi termenul de
decizia administrativd. La art. i+ pct' 14 3, consideram
,,organisation".

Anexa III
Totodata' se va revizui urmatoarea
Se vor descifra urmatoarele abrevieri: ,,PRAG" Ei "EU/EDF"
''
t -a, ,rp., to all narural *f,o ^tt nationals of Adilional'
se va specifica expres actul ce
grr;;;;;;;.grlile de eligibiliiatt u ltuntut'i (a se vedia sintagma: "relevant regulation/basic
act").

Secretar de stat lulian RUSU

Disrtallv sisned bY Rusu lulian


ouie. z6zt.to.ts l9:ll.l2 EESI
Reason: Moldsign Signature
Location: Moldova

Et. Mardari Jaclin


tel. (02 2) 20t 4l l
ri(d ius
}t HI{CTEPCTBO OII HAHCOB
I,I
MINIS'TERUL F'IN ANTELOR
PECTIYEJIHKIT MOJIIOBA
AL REPUBLICII }IOLDOVA

MD-2005, mun. Chililiu, ;tr' Constantin Tlnasc' 7

!vww.ml.qov,.nd, tcl (022) 16-16-00' fex


072'2C2'11

I I octombrie 2021 !ll' 01n - 17190

Lanr 04t24914698 din 4 octombrie 2021

Ministerul Educaliei ;i Cercetirii

a Guvernului cu
de acte pentru proiectul de hot5rire
Ministerul Finanielor a examinat setul
priirelainilierean'go'i"ito'S;iaprobareasemnariiControcluluidegrantpentrusuportul
financiarpeanii20lS-20lginvedereaparticipdriiRepubliciiMoldovalaProgramuLUnhuii
EuropeneOizont2020qi,reie;inddincompetenlasafunclionald'comunictrlipsidepropunerisau
obieclii.

Tatiana MNICICHINA
SECRETAR DE STAT

B:';:l'drl3i,1,'l'll,T'o"itf$"u"""
Rcason: MoldSign Signature
Locadon: Moldova

MT TSTE RUL EoUCAIIEI 9l CERCETARII


AL REPUBLICII HOLOOVA
u, 4lloQ -- - -- I.t (022):6'2,_19

t3. .io 2a!7-.


I

ffi ,al
Ministerul Economiei
Republicii Moldova

Nr.08/2-461 7 din 08.10.2021

Ministerul Educa{iei pi Cercetirii

Prin prezenta, urmare examinirii demersului nr.0412-0914698 din 04.10.2021,


in limita competenlelor, comunicdm lipsa propunerilor qi obiecjiilor pe marginea
proiectului Hotdrdrii Guvemului cu privire la inilierea negocierilor gi aprobarea
semnerii Contractului de grant pentru suportul financiar pe anii 201 8-201 9 in vederea
participlrii Republicii Moldova la Programul Uniunii Europene Oizont2020.

Secretar de Stat Vadim GUMENti

Digirally signed by Gumere vadim


Date: 2021.10.08 14:21:18 EEST
Reasonr MoldSign SigDature
Locarion: Moldova

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCElARII

Nr 1'l103
08 /0 tl

l:L : Olgo t'olcot, 02 2-25t)'6 2 J

PiaF Marii Aduoeri Na;ionale nr' l, Chi9in6u, MD-2033, tel. +173-22-25-01-07, fai( +373-22-2140-64
-
E-rnailr sccretariat(@mei.qov.md Pagina web: lolry.Egi.ggYJorl
MINISTNRUI- SANATATII AL REI'UBLICIt MOLDOVA

, L2--/
z4 i5t::7'_
la nr.04/2-09l4698 din _!j.r0.20?-L-
Ministerul [duca{iei qi Cercet[rii

MinisterulsanatafiaexaminatrepetatproiectulhotfuiriiGuvernuluicu
Contractuiui de grant pentru
privire la inilierea negocierilor Ei aprobarea semnirii
participirii Republicii Moldova la
,uportrt financiar pe anii 2018-2019 in vederea
qi obieclii'
programul uniunii Europene orizont 2020, Ei comunici lipsa de plopuneri

Ala NEMERENCO
Ministru

\r.Goacear
Tcl. 022 268 862
A.Cudulnac
T.l. Q22268 8/22

str. Yasile Alecsandri 2, MD-2009' nun' Chiginau


e-mail: offica@ms'goY'md
Tel. +3?3 22 268 88 5, +3T 22268 8l8,Fax' -3'73 227381E}I
https:/lms'gov md
MINISTERUL ITI{HI,ICTEPCTBO
I cEnbcKoro xoSgtrcTBA
AGRICULTURII
H TIITIIIEBOI.I TIPOM bIUIJIEHHOCTI,I
$I INDUSTRIEI ALINTENTARE ll
AL REPUBLICII NIOLDOYA PECIIYE,'l llKIl NIOJIAoBA

MD-2oo/t mun. Chitinlu, cel Mrrc 5i SIBnt, 162


U. $trfan
Tcl. 20 45 81: Fax 22 0l 4E'
Nr.22-68/3349 din I 1.10.2021
La scr. nr.04/2-09l469E din 04.l0'2021

Ministerul Educa{iei qi Cercetirii

2021 privind
cu referinfi la scrisoarea Dvoasta nr.04i2'0914698 din 4 octombrie
avizarea proiectului Hotiririi Guvemului cu privire la inilierea negocierilor 9i aprobarea
t-rnanciar pe anii 2018-2019 in vederea
semne,rii contractului de grant pentnr suportul
orizont 2020, Ministerul
participarii Republicii Moldova la Programul uniunii Europene
comunica lipsa de obieclii'
Agriculturii qi Industriei Alimentare a examinat setul de acte 8i

Secreta r de Stat
Serg iu GHERCItI

Ex. Rodica R6itca


022-204-550

foiINISTERUL ED!Ci'iI

/.{
/lit
10
f{
/
ACADEMIA DE $TIINTE ACADEMY OT SCIENCES
A MOLDOVEI OFMOLDOVA
),
bd. $rcfan cel Mare,l ilI MD
l, Stefan cel Mare Ave.
2001, Chisinarl ReP.of Moldova
MD - 2001, Chiginiu, RePublica t--
-
Moldova
IT tel: (373 22)27'l+78
tel: (373 22)27-14''78
Fax: (373 22) 54'28-23 E-mail : consiliu@asm.md
E-mail: consiliu@asm.md

wr. ilt - otl an o s.t o.zozt

Ministerul Educrfiei qi Cercctlrii

la proiectul
in conformitate cu solicitarea Dvs. Nr. M/2-09l4698 din 04.10.2021 referitoare
contractului de grant
Hottrr6rii Guvemului cu privire la inilierea negocierilor qi aprobarea semntrrii
pentru suportul financiar pe anii 2018-2019 in vederea participlrii Republicii Moldova la
programul Uniunii Europene ,,Mzant2120', Academia de $tiinfe a Moldovei vtr informeazil cl
a examinpt setul ttspectiv de documente pe care il avizeaztr pozitiv'

,l
PrqedinteatA$M (-/, n-L^ ,'4 - Acarl'IonTIGflINEAItIU

L EDUCATIEI SI CERCEIARII
ALR
Nt 5<
08 /0 J,I
AGENTIA , 'NATIONAL
NATIONALA PENTRU CERCETARE $I AGENCY FOR RESEARCH AIID
DEZVOLTAR.E DEVELOPMENT
Bd. $tefan cel Mare 9i SfEnt, 180 180 Stefan cel Mare si Sfrnt Blvd.
MD - 2004, Chiqiniu, Republica Moldova MD - 2004, ChiEindu, Republic of Moldo
Tel: +373 22 27 23 39 Phone: +373 22 27 23 39
Fax: +373 22 2'7 35 45 Fax: ' 373 22 2'7 35 45
E-mail: info@ancd.gov.md E-mail: info@ancd.gov.md

Nr. 180 din 08.10-2021

Ministerul Educa{ici ;i Cercetirii

Urmare examinirii scrisorii r.0412-0914698 din 04.10.2021 cu privire la avizarea


proiectului HotirArii Guvemului cu privire la inilierea negocierilor qi aprobarea semnlrri
Contractului de grant pentru suportul financiar pe anii 201 8-20 I 9 in vederea participnrii RM
la Programul UE Orizont 2020, Agentia informeazi despre suslinerea semnirii proiectului,
cu condilia ci conlinutul Planului de implementare a Contractului sa fie racordat la
propunerile de mai jos, dupi cum urmeaz6:

I. La proiectul Contractului de grant


f. in partea introductivl, se propune completarea aliniatului doi, cu sintagma
"("beneficiar nafionaycoordonator")" la sffirqitul textului. intruc6t in textul
contractului se utilizeazd noliunea "autoritate contractante" pentru p ma pafte, iar pentru
partea doua lipseEte calitatea folositi in continutul contractului.
2. La pct. I . 1 se va separa sintagma "finan1iriide".
3. La pct. 1.2 qi pct. 1.3 se propune substituirea cuvdntului "Beneficiarului" cu sintagma
"Beneficiarului nalional/coordonator". in acest sens, textul contractului va clarificarea
rolului beneficiarilor finali s.i rolul beneficiarului coordonator, in calitate de parte a
contractului, astfel cum prevede art.5 din Contractul de grant, Anexa lI (noliuni) sau pct.
1.5, 6.3 din aceiagi anexd.
4. La pct. 2.3 se propune substituirea sintagmei "36 luni" cu sintagma "59 luni" (adici 3
luni dupd sefimarea contractului de grant). Autorul urmeazi sd considere cd tetmenul de
36 luni a expirat la 31.12.2020. Semnarea contractului de grant este prevezutA la
01.10.2021, iar punerea in aplicare a acfiunii incepe la 01.01.2018, dupi 56 luni de la
punerea in aplicare a ac{iunii, prevdzuti in pct. 2.2.
5. La pct.5.l , de asemenea, in sensul celor relatate mai sus, cuvAntul "coordonator" se va
substitui cu sintagma "benefi ciar nalional/coordonator".

= 6. La art. 7,pc|.7.2 va fi substituit cu 7.l, Ei respectiv pct. 7.3 se va substitui cupct.T-2,


= avAnd o numerotare succesivd. Iar la art. 15.2 se va substitui cuvdntul "Beneficiarul" se
Nz
c va substitui cu sintagma "benefi ciar nalional/coordonator".
-m 7. La dispozi{iile finale, sintagma "Pentru beneficiar" se va substitui cu sintagma "Pentru
G ca beneficiarul na[ional/coordonator". Se propune racordarea sintagmei propuse pentru
.:J
b - E modificare, cu con{inutul referin{ei.
o -9
I
o rn II. Cu privire la Anexele proiectului Contract de grant
-
8. Numerotarea Anexei A.l considerim a fi racordatd cu urmdtoarele anexe (Anexa I, II
L\ 4 etc.), aEadar se va modifica din Anexa A.1 in Anexa I, Contractul de grant gi anexele
ulterioare fac referinle la Anexa I (ex: art.8, pct. 8.1) qi nu Ia Anexa A1.
Ministerul Educa(iei gi Cercetlrii Ministry of Education and Research of
al Republicii Moldova the RePublic of Moldova
l NlD-203:1. Chi$iniu. I. Pinla Ma iAdundri Nalio ale
MD-2033, mtn. ChitinirL, PiaF Ma.ii Aduoiri Nalionale
-371 (D 22 25 0l 34 r37l ()) 22 23 l5 60
+3'13(o)22L50l34 +173 (0)22 23 35 60

*.04t2-oet6otlt din,l9 -10'A.0&l

Ministerul Afacerilor Externe qi Integrlrii Europene


privind tratatele
in conformitate cu prevederile an. 8ralin (2) din Legea nr.
595/1999
EducalGi 9i cercetSrii prezintd setul de
intemalionale ale Republicii uotaoru, Ministerui
Guvemului cu privire la inilierea negocief-lor aprobarea
qi
,"..1ji" p"** proiectul Horaririi
semnarii contractului a. g.-i p"nt.u suportul hnanciar pe anii 2018-2019 in vederea
tvlota-o'u laProgramul Uniunii Europene orizont
2020'
;;i;j;;tt Grtti.ii
Exteme qi
in
acest context, solicitam respectuos contribulia Ministerului Alacerilor
qi a documentelor aferente in adresa Guvernului
lntegr6rii Europene tu ,"mitt*u scrisorii
Republicii Moldova.

Anexe:
- 1 fi16;
1. Proiectul Hotdririi Guvernului (l' romdnd)
- 1 fild;
2. Proiectul Hotdririi Guvemului (l' rusd) - 3 file;
2. Argumentarea necesitalii
:. f"i,rf proiectului Contractului de Grant (l romAnd)
- 4 file;
(l' englezd) - 4 file;
+. f"-,rf proiectului Contractului de Grant - 6 file;
5. Sinteza obiecliilor Ei propunerilor
avizare - 13 file
6. Avizele participanlilor la procesul de

VV74"'-<-
Anatolie TOPALA
Ministru

Ex: A. Onofrei
TeL+171 Q2\ 23 44 49
email: aliona.onofiei@mecc 8ov md
f. in Anexa A.l, pct. 2.1.1. se propune excluderea acliunilor realizate in perioada 2}l8-2}lg,
deoarece acfiunea contractului de grant este pentru 2018-2019, respectiv cele prevazute in
aliniatele 5,6 qi 8 Ei compartimentul "Contribution to Nationl Development Plan/Cooperation
agreement/Association Agreement/Action Plan" sunt rezultatele anilor 2018-2019 gi sunt
preconizate a fi indeplinite, conlorm punctelor 2.1.3.4 Ei 2.1.3.5 din prezenta anex5. Aqadar,
pct.2.1.l este contradictoriu cu punctele 2.1.3.4 gi 2.1.3.5 Ei urmeazd a fi racordate.
10. in Anexa A.l, pct.2.1.3.6, intrucat este un rezultat nerealizabil pind la
se propune excluderea
incheierea acfiunii contractului de grant.

1 I. in Anexa A. I , pct.2.1.3.7 Ei anume subpct. 2. I .3.7.1 se propune excluderea sintagmei "people


(students, Master students, PhD students etc.)", deoarece art. 105 din Codul cu privire la Etiinl5
qi inovare prevede condiliile ocupdrii funcfiilor qtiinfifice (neaplicabile studenlilor). De
asemenea, se propune substituirea, din acelaqi subpunct cuvdntului "projects" cu cuvantul
"area".

12. in Anexa A.l, pct. 2.1.3.7 9i anume subpct. 2.1.3.7.2 se propune a fi exclus, intrucdt este un
rezultat nerealizabil pdnd la incheierea acfiunii contractului de grant.

13. in Anexa II, partea introductivl, termenul "coordinator" se propune a fi racordat cu termenul
folosit in textul Contractului grant "national beneficiary/coordonator". Iar in descrierea
termenului "beneficiary (ies)" se propune excluderea sintagmei "including the coordinator, of
the actions"

14.Laan. l,pct. 1.1 gi art.2, pct,2.1 din Anexa II, cuvintul "beneficiary (ies) se va substitui cu
sintagma "national beneficiary/coordonator", armonizind textul contractului de grant cu
prevederile anexei

I 5. in art, 8, pct. 8.1 din Anexa II, se propune a fi exclus, intrucat Anexa I nu prevede mecanismul
de monitorizare qi evaluare a aranjamentelor.

16. in textul documentului "Argumentarea necesittrfii ini{ierii negocierilor qi aproblrii


semnirii Contractutui de grant...", pct. 5 se propune substituirea ultimei propozilii cu
urmitorul text: "Beneficiarul na{ional/coordonator al proiectului Contract de grant este
Guvemul Republicii Moldova, reprezentat de Ministerul Educaliei qi Cercetdrii, iar beneficiari
finali sunt organizaliile din domeniile cercetdrii 9i inovlrii"'

Dircctor general Olga TAGADIUC

Exealor: V. Boaghi
022-272 339
CPE-o4 nr. 158
Parlamentul
Republicii Moldova 20 octombrie 2o21

Comisia politicd externd


qi integrare europeani

Domnului Anatolie TOPAL,4,,


Ministru al Educaliei gi Cercetirii

Domnule Ministru,
Cu referire la scrisoarea nr. o4/z-o7 /4989 din r5.ro.zozr vd expediem
aliturat avizul consultativ al Comisiei politicl externd 9i integrare european{ cu
privire la inilierea negocierilor gi aprobarea semndrii Conlractului de grant
pentru suportul financiar pe anii 2018-2019 in vederea participirii Republicii
Moldova la Programul Uniunii Europene Orizont 2o2o.

AnexX: r fld.

-bd-
DoinaGHERMAN,
Preqedinta Comisiei

Republica Moldova, MD-2oo4, Chisintru info@parlament.md


Bd. $tefan cel Mare Ai Sffnt ro5
Parlamentul CPE-o4 nr. $7
Republicii Moldova
20 octombrie 2o21

Comisia politicd externi


gi integrare european[

AVIZUL CONSULTATTV

. al Comisiei politici externi 9i integrare europeani cu Drivire Ia


inilierea negocierilor qi aprobarea imnerii C6"t u"t"lii a" g-"";-rt
pentru suportul financiar pe anii zorg-zor9 in vederea partic-ipirii
Republicii Moldova la pro-gramul Uniunii 6urop-ene d"torrt
"o.o
Comisia politicd externd qi integrare europeand a examinat Contractul d.e
grant pentru suportul financiar pe anii 2o1g-2o19 in uederea participdrii
Republicii Moldoua la programul Uniunii Europene Oizont 2o2o,
si in
temeiul art.7 alin.(z) qi art.8, alin.(3) din Legea nr.5g5lr9g9 privind tratatele
internalionale ale Republicii Moldova, se pronuntd in favoarea inilierii
negocierilor gi semndrii acestuia.

..n
> 6b,-.-
DoinaGHERMAN,
Presedinta Comisiei

Republica Moldova, MD-2oo4, Chi$inlu info@parlament.md


Bd. $tefan cel Mare$iSffnt 1o5

S-ar putea să vă placă și