Sunteți pe pagina 1din 3

TEZA CLASA a XIi-a

• Toate subiectele (I, II şi III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

A 4 puncte
ScrieŃi, pe foaia de examen, noŃiunile cu care trebuie să completaŃi spaŃiile libere din
afirmaŃia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

VentilaŃia pulmonară se realizează prin două mişcări respiratorii:............ şi ............ .

B 6 puncte
DaŃi două exemple de reprezentanŃi ai regnului vegetal care aparŃin la grupe sistematice
diferite; scrieŃi, în dreptul acestor reprezentanŃi, denumirea grupelor sistematice cărora le aparŃin
reprezentanŃii respectivi.

C 10 puncte
ScrieŃi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Mamiferele placentare sunt:


a) artropode
b) cordate
c) monere
d) protiste

2. Laringita este boală a sistemului:


a) circulator
b) digestiv
c) excretor
d) respirator

3. FuncŃia de nutriŃie a organismelor se realizează cu participarea sistemelor:


a) digestiv şi nervos
b) excretor şi circulator
c) nervos şi circulator
d) muscular şi nervos

4. Avitaminoza, hiperparatiroidismul, alimentaŃia bogată în carne pot fi cauze ale:


a) bronşitei
b) candidozei
c) litiazei urinare
d) TBC-ului

1
5. Fiecare dintre celulele-fiice, formate prin diviziunea meiotică a unei celule-mamă cu
2n = 22 cromozomi, are:
a) 2n = 22 cromozomi
b) 2n = 11 cromozomi
c) n = 22 cromozomi
d) n = 11 cromozomi

D 10 puncte
CitiŃi, cu atenŃie, afirmaŃiile următoare. Dacă apreciaŃi că afirmaŃia este adevărată, scrieŃi,
pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaŃiei, litera A. Dacă apreciaŃi că
afirmaŃia este falsă, scrieŃi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaŃiei, litera F
şi modificaŃi parŃial afirmaŃia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Sclerotica şi retina sunt componente ale sistemului optic al globului ocular.

2. Rinichii sunt localizaŃi în cavitatea toracică.

3. Ascomicetele aparŃin regnului Fungi.

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

A 18 puncte
Inima şi vasele de sânge sunt componente ale sistemului circulator al mamiferelor.
a) EvidenŃiaŃi unitatea structură-funcŃie în cazul hematiilor.
b) ComparaŃi artera aortă cu artera pulmonară, având în vedere următoarele criterii: cavităŃile
inimii cu care comunică, tipul de sânge transportat, sensul circulaŃiei sângelui prin aceste
vase de sânge.
c) ExplicaŃi afirmaŃia următoare: „CirculaŃia sângelui la mamifere este dublă şi completă”.
d) CalculaŃi conŃinutul în apă al plasmei sângelui unei persoane, ştiind următoarele:
- volumul sangvin reprezintă 8% din masa corpului;
- plasma sangvină reprezintă 55% din volumul sangvin;
- apa reprezintă 90% din compoziŃia plasmei sangvine;
- persoana cântăreşte 58 de Kg.
ScrieŃi toate etapele parcurse pentru rezolvarea cerinŃei.

B 12 puncte

Se încrucişează un soi de mazăre cu tulpina înaltă şi flori roşii cu un alt soi de mazăre cu
tulpina scundă şi flori albe. Tulpina înaltă (T) este caracter dominant faŃă de tulpina scundă (t), iar
culoarea roşie (R) a florilor este caracter dominant faŃă de culoarea albă (r). PărinŃii sunt
homozigoŃi pentru cele două caractere. În prima generaŃie, F1, se obŃin organisme hibride. Prin
încrucişarea între ei a hibrizilor din F1, se obŃin, în F2, 16 combinaŃii de factori ereditari.
StabiliŃi următoarele:
a) genotipul părinŃilor;
b) fenotipul organismelor din F1;
c) numărul combinaŃiilor din F2 dublu heterozigote; genotipurile organismelor din F2 cu
tulpină scundă şi flori roşii.
d) completaŃi această problemă cu o altă cerinŃă pe care o formulaŃi voi. RezolvaŃi cerinŃa pe
care aŃi propus-o.
ScrieŃi toate etapele rezolvării problemei.

2
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. 13 puncte
VieŃuitoarele au organizare celulară.
a) CaracterizaŃi mitoza, precizând: denumirea fazelor mitozei, tipul de celule formate prin
mitoză.
b) StabiliŃi o deosebire între celula animală şi celula vegetală.
c) ConstruiŃi două enunŃuri (afirmative) dintre care un enunŃ adevărat şi un enunŃ fals.
FolosiŃi, în acest scop, informaŃii referitoare la următoarele conŃinuturi:
- Celula procariotă;
- Genetica umană.
Se va construi câte un enunŃ din fiecare conŃinut.

2. 17 puncte
Heterotrofia este modul de nutriŃie întâlnit şi la mamifere.
a) CaracterizaŃi ficatul, precizând: localizarea ficatului, sucul digestiv secretat şi rolul său în
digestie.
b) StabiliŃi o deosebire dintre nutriŃia heterotrofă şi nutriŃia autotrofă.
c) AlcătuiŃi un minieseu intitulat „Fazele/ etapele fotosintezei”. În acest scop, enumeraŃi opt
noŃiuni specifice acestei teme.
ConstruiŃi, cu ajutorul acestora, un text coerent, format din trei-patru fraze, folosind
corect şi în corelaŃie noŃiunile enumerate.

S-ar putea să vă placă și