Sunteți pe pagina 1din 14
Parlamentul. ~*~ Republieli Moldova Deputat. in Parlamentul Republicii Moldova Biroul- Permanent al Parlamentului Republicii Moldova fn conformitate ou prevederile art. 73 dit Constitutia Republicii Moldova si att.47 din Regulamentul Parlamentului, adoptat prin “Legea nr.797/1996, se inainteazA cu titlu de inifiativé legislativa, proiectul de hotirére a, Parlamentului privind numirea unui viceguvémator al Bancii Nationale a Moldovei. Anext: 1. Proiectul de hotirére; 2. Nota informativa; 3, Demersul Guvernatorului Bancti Nationale a Moldovei nr.1501012/269/2715; 4, Demersul Guvernatorului Bancii Nationale a Moldovei nr.1501012/316/2999; 5. Demersul Guvernatorului Baneii Nafionale a Moldovei nr. 1501012/346/3195; 6. CV-ul candidatului. Olesea STAMATE Deputat in Parlament SEERETARIATUL PARLATRENTOLUN Republica Moldova, MD-2004, Chigindu iafo@parlament.nd Bd. $tefan cel Mare si Sfint 105, ‘worw.parlament.nd Proiéct HOTARARE privind numirea unui viceguvernator al Bancii Nationale a Moldovei ©: fn. temeiul: art.23 alin.(4) din Legea’ nr.548/1995 cu privire la Banca ‘National a Moldovei, Parlamentul adopt prezenta hotirare. Arti. — Domnul Constantin.§CHENDRA se ‘numeste in -funcfia de viceguvernator al Banéii Nationale a Moldovei, membru al Coritetului executiv, peun termen de 7 ani. Art. — Prezenta hotirdre intr’ in vigoare la data adop\ Art.3. — Prezenta hotarare.poate fi contestatd in instanta de judecata in termenul prevazut de art.209 din Codul administrativ nr.116/2018. PRESEDINTELE PARLAMENTULUL NOTA INFORMATIVA la proiectul de hotirare a Parlamentului privind numirea unui viceguvernator al Bincii Nationale a Moldovei Piin demersul Guvernatorului Bancii Nafionale a Moldovei: nr.1501012/269/2715 din 08.09.2021, remiis in adresa Presedintelui Parlamentului, Parlamentul a fost informat: + despte vacanta unor fisnctii de viceguvernatori:ai Bancii Nationale a Moldovei. Reiegind din prevederile art.23-alin.(4) al Legii nr.548/1995 cu privire la Banca Nafionala. a- Moldovei, Prim-viceguvematorul si viceguvematorii -sint numifi de Parlament la propunérea Guvernatorului Bancii Nationale. La fel, art.23 alin.(8) din Legea citaté mai sus stipuleazi ci membrii Consiliului de supraveghere si cei ai Comitetului executiv sint numifi in functie pe un termen de 7 ani. In acest sens, prin demersul Guvematorului Bincii Nafionale a. Moldovei, se ~ propune numirea in calitate de viceguvernator, membru al Comitetului executiv al Bancii Nationale-a Moldovei, pe Dl $chiendra Constantin. Prin demersul inaintat se menfioneazi.cé dl §chendra Constantin intruneste cerinfele speciale prevazute de lege pentru numire prevazute la art,23 alin.(7) din Legea nr.548/1995, si anume, define cetijenia Republicii Moldova, are studi superioaré, se bucuri de 0 buna reputatie, nu are interdicfia de a ocupa o functie publicé sau de demnitaté public’, ce“deriva dintrin act de constatare al Autorit&tii Nationale “de Integritate, nu are in ultimii 5 ani, in cazierul privind integritatea profesional, inscrieri cu privire la’ rezultatul negativ al testului de integritate profesional pentru tnealcarea obligatiei prevazute la art.7 alin.(2) lita) din Legea: nr.325 din 23. decembrie 2013 privind evaluatea integritatii institutionale si ate o experienfa de munca de cel putin. 10 ani in domeniul financiar, juridic sau de audit-ori intr-o functie stiintificd sau-academicad in aceste domenii ‘ori, in cazul ‘candidatului. la fimctia de membru al Comitetilti executiv, are 0 experienti de mune’ de cel putin 10 ani in doméniul financiar sau monetar: ‘Tinand cont de cele mentionate mai sus, inaintez in proceduri legislativa proiectul de hotirare a Parlamentului privind numirea unui viceguvemator al Bancii Nafionale a Moldovei, membru al Comitetului executiv al Bancii Nationale a Moldovei. Muuek, Olesea STAMATE ‘Deputat in Parlament Constantin Schendra, FCCA ‘Banca Nationals a Moldovei. Director Dopartament ‘Supraveaheré Bancara: Buulevardul Grigore Vieru 1, Chisinau MID-2001, Meldove Competente Constantin are rienjé de: peste 18 ani in domeniul bancar, audit, certabiime conor, ncn peste 8 hi compan WS aud internationale, Constantia ese Yesponsibl de domeniul sunravegtieil banéare in cadkul SNM s\ anterior fostimplicat in verse misiun de aU incusv in domenil sefviclor si, bancare $i financiete, inobitare, industri producktoaro, ‘companii farmacettios- ote. Are 0 vasta experienté in-auditares situatilor fisarciare. ip confermitste cu Stenderdele interaaionole de. Raportare ica (IFRS) i Standardele Nefonaia de Cortablite (SNC) El de ‘ssemenea, a fost impllcat in audituri cu scop specific.al Situabilor Finariciars _pPragiiite In conformitate cy Standarde:Intemetioniale de biltats pentru ‘Sectoruf Public ((PSAS); 4.fostimplcat ée asements sn:prbiecte de, consuitan(aGare ay incu due ‘ligance. si pfolaclé de evalusre.a craditelor non-performante in Méidove, Romenia.$iCiprd, Activitati Profesionale. iH ‘Constantin dejine ekpéitenf ce. nivel nternatjoval, tind pleat in ‘nurteroase mistun! de. aust qi consuitants cu, unele dntre cele mai mart ‘compari cn Moldova, Roméinia, Cipro, Rusia gi Asia Contrala, Certificari i ‘Constantin este califcat de cate ACCA i este miémivu al Ascciali! Contaillor Autorizal cu eedidl i Matea Brtanie (ACCA), Constantin este imesh at Asbciaie Conta gl AudtoilorProvestongt ain Replica Maldova (ACAP, El mat define gi Coitcatul Ge celiicare « aucitorll, fis Ue ifvterul ‘Finnie af Repub. Moldova, Ceriet de caifeare « audhout insfitilorfinenciare,elberal de cBire: Barca Natonalé a Moldovel sf este licengitm eccroml, ia Academia de Studi Economica din Moldova, ‘Limbi Stpaine Limba mater’, Alte limbi:cunoscaute. Engieza Rusa Frenoezs Edueatie:si Formare Fluent ident intermeciar nut insta Jara Calicare Tit Tebruarie:2015 Banea National Mokdovel Moldova Corlificatul'de calificate 3° ‘ausitofulu Inetitutifer fnanciare: ‘octombrie: 2013 Mipisterul Finanjelor a! Republic Moldova Cerlificatil'de calificare a Moldova, auditorilui jiunie 2008 - februari: ‘eects Conabiir aural Marea Britanie —_Califleare ACCA 2013: IAG Septembre 2001 Academia da'Studj Ecoronisin Moldova sconomie- ASE jiunie: 2005 Moldova, Experien{a Profesionala urate Compania Jara Functia julie 2018-— Banca Nationala Moldova Director departament.Supraveghere: prezent! ‘aMoldovel Responisabinitayy » Gestionares activitafi Departanrent.iul th vederes realzérilatiibutiel de baz’ @ BEnci Nationale.a Maldorel is comenklsysevesnes echial haneer Kener pautawerdis ‘sisternul banger cu Inaintarea pioptnerilor si mésurilor dé soligionare‘a Examinarea i prezeritarea Corritetulul. execu l BNM rapoartele: privind starea financial sistemulti bancar’ » Cootdonarea ectilor Department cu te suibciviunisle BNM pentru placa oontcalle la bang) conform nomnetor interneaie BNM, , __*Brarringarea repoertelo pfvng conroaelepe'terer sin oft, Prézenlarea aceite Comet ‘Execiiy a BN) +mplomeriarea: Process de eapraveghere gi evalvare a blr in corrntte ‘2, crite Seétorul ‘Supraveahere anoata f urata Compania fara Funefia decembrie 2015-~ Baker Tilly ‘Moldova Director Execativ’ hulle 2018 Moldova Responsabilitati " Responsabl de activitiile compari! Baket Tay Moldova, pentru depertamienitsle de coniabiltat ¢ pe + Response de getonere prtcedui de aust n corfomnate oy Standeile intemal do ‘Aucit( ISA) s'cu teguamenteleinteressle Baker Tiiy Penna agplica si a prdmova strategia compantel in Republic Moldova: + Roporaea teltelrveaitale 66 rorpario cite Coil de Admits + Responsabiitati majore care inilud revizuirea situtilor financiere ale-cfenfilor compari, ‘+ Responsabl-pentr pregatirea a reviztirea Sitar Riku de vezoreis, sto de fezebitte. recumtsi de consoidare a financiers clerflalelr, cu diverse sovielat-mam@ ale abestora. ‘Sectorut ‘Servicii de Anat, Contabilitate:st Consuitanta in/Alacett.. 2 urate Compania Tara Funetia septembie2010~. © “Est Young”. Moldova Adit Serioe 4 : ‘decom. 2015 : Responeabilitati * Set de echipg in cad aucttutter compa si gate, lect tate sl wat preci s-geeaid banca ‘Fevluctea stestareproceseor de bushes sitesi Ge Stk rtém- dence pune : hbo i propunet de nn decor practice afer texan piel ehdeia : ‘eon proceseon + Cpardanatea s coaching aket em lecipl revue ming consis ofeea de - ‘feedback cu privie fa munca efectuata. De esemeféa, responsabil pentru evaluarea memblot 68 ‘*Oiient] principal Mobiasbanca SA. BOR. Chisinau, Eximbank Bucuresti, “Pablo Meldove, oaaveya RES. tpl pet foatate de nunca ELtopean, Banca Moni, in gers indus precun oediieé petal lors ‘Gola Foe shergarizal al Sector ‘Sent de eu constr call vanzncl : Durata Compania Tara, Funcfia relembrie 2013 Eat You — Cine Addie Senor august 204 esponsabltitl «gerd ecipaperincmisile. 6 aun eect cer tranciane, Gus acer past pe ie ‘iain rye nt + Pregairea raptor, coment @shusilcefencareerty ciple cent. "Eire oan delgeiea hal sinacs mansietebtones phos lopxtonanepe ucued angen + EXaborarea bust scone Sector «Sede ce ico cll aaa, span Durata Compania’ ara Fun a inolembe 2005 — meegentul ideva Brest Regional reg USA Conn feplombce 2010 pentru Desvaare Connections Eeeramica Sodala Responsabilitafi = -Responsabil_periry adminisfreree tuturor aspedistor- biroulul din Chisinau; supravegheres: rs petal de ou a personal th Repcbiea Metra ss ¥Responsabil de conidyoerea birovhil, motivarea si. dezvolterea echipel locale, CEaiies peal ee rancere sl prezetrea aor err eran ie " “Orperizar ean formas para prove inglenertat pt Here raed ok gorge Ts ogee leer ih ++ Prégitivea.si monitorizarea bugeteldr: administrarea fondurier progrermuldi, ‘Sector ‘Asien penis conecite.qnererea derexrala gl creerea economic’ Saul Durata Compania’ Tara Frunctia lenvarie'2005 ~ Citizens Network Moldova ‘Grant Financial Menage. nolembvie 2005 fer Foreign ‘tas (CNFA) ; Responsabilititi’ _ Revzureaslanaize repsartorfranciare qa ceraiir de achizl ae benetiiarlor, * Moritorizerea i analiza chetieforin cadet Secites idgnifcarea vaste malere, *Frogte s preertarearepoarr ancl cate CNEA Waking Ba cere contormitat, ‘Sector Grganzale internal non Darata aprile: 2002 = januarie 2005 Responsabilty ‘Compania Tara Fune Centul penta -Moldovar Contébil Dezvoltere Economica st “ ‘ A Socials 2 Responéebi pena posta hredisteie portable tn aptcatia 10 -Apeliza perormertel fancitre'a orgerizat in funce de pul de acsitate * Dézvettarea bugételor pent achtie vtoae ae organza, Comnaleren i ezertarea poate fiancereth mod regula autre fica | demnontoizafe al Gt ergarizaorpartener= 1) | Banca Nationala a: Moldovei « * Nr. 1501012/269/2715 _ 08.09.2021 Presedintelui Paflamentului Republicii Moldova Diu Igor GROSU Presedintelui Comisiei juridice, numiri si imunitati Dnei Olesea STAMATI Presédintelui Comisiei economie, buget si finange Diui Dumitru ALAIBA Parlamentul Repiblicii Moldova Bad. $tefai cel Mare gi Sfant, 105 MD-2073, mun. Chisingu Stimate Domnule GROSU, Stimat3 Doamna STAMATI, Stimate Domnule ALAIBA, Prin prezenta, pentru asigurarea continuitafii activititii Bincii Nasionale a Moldovei, aducem ia cunostinta Dvs. necesitatea numirii de cétre Parlamenta unui viceguvernator, membru al Comitetului executiv si membru al Consiliului de supraveghere, avand in vedere cererea de demisie depusi de dna viceguvernator Cristina Harea, precum gi necesitatea numirii a doi viceguvernatori, membri ai Comitetului executiv, vind in vedere expirarea mandatului dlui viceguyernator Ton Scurgu si mandarului dlut viceguvernator Aureliu Ciricilei. Astfél, avand la baz artJ3 alin. (7)'din Legea 548/21,07.i995 cu privire la Banca National a Moldovei si demersul Béncii Nationale a Moldovei nr.1500002/175/1406 din_28 mai 2020, prin care a ‘fost propus. pentru, numire in calitate ‘de viceguvernator al Bancii Nationale a Moldovei, membru al Comitetului executiv $i ‘Adresa: Bulevardul Grigore Vieru nr, 4MD-2005; Chiginiu, Republica Moldova + Tel: (4373) 22 822 606, Fax: (373) 2720 59), email-afficial@bnmmd, web: weewbnmmd membru al Consiliului “de, supraveghere, dl--Alexandru_Saiva, .precuri i demersirile,nr; 1501012/315/2998 gi nr. 1501012/316/2999 din-16 noiembrie 2020 prin tare au fost propusi peritru numire in calitate de viceguvernatori ai Bancii Nayionale a Moldovei, membri ai Comitetului executiv, dna Maia Pircilab si dl: Constantin §chendra, rugim respectuos includérea acestui subiect pe agenda de’ , lucru a sesiunii-parlamentare, in vedered examinirii si humirii membrilor organelor de conducere ale Bancii Naionale a Moldovei, ‘Tinem 's& menfiondm c4,.suplimentar la demersurile indicate mai sus, Banca Nagionalé a prezentat infotmasii adiionale cu privire la candidagii propusi prin scrisoarea nr. 1501012/346/3195 din 02.12.2020. Curespect, Big ined 0 Bake al oan gsrab ees esr MeldtgoSemmue Octavian ARMASU ten Moldova Guvernator ° - Gi | Banca Nationala a Moldovei ny fS0¢orafsie as 9 Prepedintelui Parlamencului Republicit Moldova Ditei Zinaida GRECEANIE Parlamientill Republicit Moldova 105 Bd, Stefan cel Mare si Sfant MD-2004, mun. Chisingu br woiembrece, 380. Stimaté Doamna GRECEANIL, Prin prezenta, aducem la cunostinta Dvs, necesitatea.nuimitii de citre Parlament a viceguvernatorilor pentra buina désfasurare fn continuaré a activitipii Bancit Nagionale a Moldovei, avand in vellere expirarea mandatului Diui Aureliu'Cincilei, Th temejul art-23 alin. din Leyea 548/21,07.95 cu privire la Banca Nationala.a Moldovei, propun pentru numire in calitate de viceguvernator, membrual - Comitetului executiv.al Bancii Nationale, pe dl Constantin. $chendra. Dl $chendra intruneste-cerintele speciale prevazute de lege pentru numire - define cetdtentia Républicii Moldova, are studii superioare, se bucuré de o bund reputajié, nuare interdictia dea ocupa o functie publicd'sau de demnitaté publica ce ar deriva dintr-un act de constatare al Autoritagii Nagionale de Integritate, riti aré in cazierul privind integrivatea profesional’ inscrieri cu priviré la requltatul negativ al testullui de integritate profesionala pentry Incilcarea obligatiet prevazute la art7 alin.) litia) din Legea nr.325/23.122018 privind evaltuarea integritafii institupionale siare o experienta de mune’ de cel ‘pusin 10.aniin domeniul financiat: Constantih §chendra este specialistin domeniile de audit financiar-bancar $i in: suipraveghere bancard, cu o experienga de munci de peste 18'ani, In cariera sa profesional pot fi remarcate activititile profesionale in catiril companiilor interitationalé de audit Emnst & Young 'i Baker Tilly, dar siin:cadrul Bancii. Nationale a Moldovei in funcpia dé Director al depattamentului Supraveghere. Bancara. "SECHETARIATUL PARLAMENTHLUL : REPUBLICIT MOLD, DPN : LOO le esa: Bulevarcl Grigore Wieru nr. 1MD-2005, Chisind, ane a offidal@nm.md, web: ‘el a7) 208266, Pay G37).22 20591 emalk Pe patctirsuil activitatii Sale profesionalé Dl §chendra fost implicatin diverse ‘misiuni de audit inclusiv in domeniul serviciilor bancare si financiare, imobiliare; industria producatoare, companii farmaceutice etc. Aré.o vasta experien{3 in auditarea situapiilor financiare in conformitate cu Standardele: Intérnafionale de Raportare Financiara (IFRS) si Standardele Nationale dé Contabilitate (SNC). El de asemenea, afost implicatin auditisri cuscop specific al Sivuapiilor Financiare pregitite in conformitate.cu Standarde Internationale dé Contabilitate pentru Sectoral Public (IPSAS). In cadrul BNM D1 Constantin $chendra a denionstrat profesionalism gi integritate, a manifestat inifiativa pi diligenpS in realizarea sattinilor sale. In funcfia de Direetor al Départanentului Supraveghere Baricat§.a asigurat, supravegherea eficienta a bincilor sia contribuitsemnificativ la instatirarea bunei guvernange in bancile-comerciale. Di Conétantin $chendra este absolvent al Academici de Studii Economice din, Méldova, este calificat de citre ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) i este membrii.al asociafiel ACCA, este detinator al Certificatului de Calificare al Auditorului Instituitilor Finahciate, Tinand cont de.cele expuse, rugimirespectuos includerea acestui subject pe agenda de lucru a sesiunii parlamentare curente, in vederea examinarii i nuumitii wii Viceguvernator, membrii al Comitetuliiexecutival BNM. Ciarespect, Octavian ARMASU Giiverniator ~ C4 file + Copia Diplomet - 1 fe ~ Copla certiticarilni de membry ACCA 7 ft ~ Copia Certificatului de calficare a auditorubui1fita ~ Copia Certificatulu de calificare ¢ auditorului institutiilor financiaré~ 1 fla + Declaratie pe proprie raspimdere ~ 1 fila ~ Copia buletinulut de ideneitate 1 fil -Advesa: Bulevardul:Grigore Vieru nn. }MD-2005, Chisiniu, Republica Moldova ‘Tel: (373) 22 822 606, Fax: (+373) 22 220591, email: officiale@sbamand, web: www.bnm md Gi | Banca Nationalaa Moldovei=> °° Nr. 1301012/346/5195 02.12.2020 Presedintelui Parlamentului Republicii Moldova Dnei Zinaida GRECEANII Pregedintelui Comisiei juridice, numiri Diui Vasile BOLEA imunitagi Presedintelui Comisiet economie, buget sifinante Diui Vladimir GOLOVATIUC Parlamentul Republicit Moldova : Bd, Stefan cel Mare si Sfant, 105 MD-2073, mun. Chisifiéu ‘Stimata Doamna GRECEANII, Stimate Domnule BOLE, Stimate Domnule GOLOVATIUG, Gu referingé la scrisoarea DGDP/C-7 nr. 56.din 30.112020 prin care a fost adus la cunostingi decizia Comiisiei'juridice, numiri si imunititi CJ-06 nr. 310 din 30.11.2020, avand la bazi demersurile Bincii Nationale 2 Moldovei nr. 1501012/315/2998 $i nx. 1501012/316/2999 din 16 Aciembrie 2020 prin care au fost Propusi pentru numire in ‘alitate de viceguvernatori al Bancii Nationale 2 Moldovei, membri ai’ Comitetului executiv, dna Maia Pircilab si dl Constantin Schendra, fin si comunic suplimentar urmatoarele. Conform prevederilor art.23 alin. (2) din Legea 548/21.07.1995 cu privire Ia Banca Nafionala a Moldovei, candidatul la functia de membru al Coinitetului executiv trebuie si detini o experiengi de muncé de cel putin 10 ani in domeniul financiar ‘sau monetar. ‘Adresa: Bulevardul Grigore Vieru nr. }MD°2005, Chisindu, Republica Moldova ‘Tel: (373) 22 822 606, Fax: (6373) 22220 591, emall:pfficial@bnma.mnd, web: wwa.bnimand Dna Maia Pircilab in perioada 2007-20i4'4 lucrat in cadrul baricii licensidte B.C. ~proCreditBaink” $.A:, avand furictiile-de Sef’ al Departamentulut juridic, Sef aF Departamentului juridic i conformitate si Sefal Departamentului servicii interne, Dna Piréalab in'aceast’ perioadi a fost responsabila de domeniul. juridic, conformitate si organizare, si, anume de: asistarea incheierii tranzactillor financiare de proporfii cu acjionarii bincit; efectuarea emisiunilor suplimentare de capital alebancii, coordonate cu BNM $i inregistrate de c&tre Comisia Nationala _ a Piefei Financiare; examinarea imprumuturilér/datoriilor subérdonate ccontractate de citre banca de la creditor sai (BERD, BEI, etc); analiza produselor noi oferite de banci cliensilor s&i; asigurarea conformitigii activitagii bancii reglementirilor prudentiale; elaborarea ‘regulamentelor interne aferente domeniilor de, activitate ale .banti; analiza dosarelor pentrit’ numirea administratorilor bancii si colaborarea cu BNM in procesul de autorizare @ acestora; analiza informatiilor si tranzactiilor bancii cu persoanele afiliate, etc. ‘Totodati, in pericada 2006-2007 dna Pircilab a condus activitiyile privind obfinerea licentei de cétre B.C, "ProGreditBank’ S.A., fiind responsabila principal de acest proces complex. Toate cele enumerate denoté o bogats éxperieng’ in domeniul activitapii bancare, activitate ‘care; conform Clasificatorului Activitayilor din Economia Moldovei, aprobat prin Ordinul nr. 28 din 07.05.2019 ‘al Biroului Nafional de Statistic’, se atribuie la diviziunea "64, Intermedieri financiare, cu excepfia activitafilor ‘de asigurari si ale fondutilor de pensii, grupa "64.1 Intermediere monetar’", grupi Ta care se referd si activitatea Bancii Nationale, Concluzioniand cele expuse, considersin evident’ indeplinirea ceringei de definere a expérientei de.10 ani tn domeniul financiar dé catre dna Pircilab. DI Constantin $chendra in perioada 2010-2018 a lucrat in dou’ societagi de audic extern cu. renume international, avand drept activitate principal - auditul situafiilor financiare, In’ special,-in perioada anilor 2015-2018, cand dl §chendra definea functia de auditor/director executiv, Dumnealui a avut responsabilitigi nemijlocit legate de auditul situafiilor- financiare, care, de ‘altfel, sunt indispensabile unui manager al socfetatii de audit. Este important de mengionat faptul c&, in caérul societatilor de audit internafionale exist diverse’ pozifii ierarhice (ex. audit senior, director .executiv, partener) si ele toate presupuh implicare nemiflocité si directd in activitagile de audit financiar. Astfel, dl §chendra a condiis misiunile de audit financiar (inclusiv la banci) efectuate fi cénformitate cu Standardele Internationale de Audit. Dumnealui a fost responsabil inclusiv:de efectuarea procedurilor de audit asupra situatiilor financiare cu scopul de a emite 6 opinie cu privire'la masura in care situafille financiare auditate sunt intocmite din toate punctele de vedere semnificative conform cadrului general de raportare financiaré (JERS/SNO).,Totodat, dl. $chendra a fost persoana ‘responsabilé de 2 semnaréa rapoartelor de auiiit emise de societatea de audit. Respectiv; activitatea iui: Schenra’ in calitate dé.director executiv. si atiditor unctii detinute concoriitent confortn inscrierilor in carnetul’ de mune) este absolut asociaté. activitdtii de auditor, activitate considerata de citre Comisia juridicd, numiti si ‘smunititjca activitate in domeniul financiar conforma cu cerinfa stipulatd de lege. Conform Clasificatorului ocupagiflor din Republica Moldova, aprobat prin ordinul ‘nr.22 din 03.03.20%4al Ministerului Muncii, Sanatiffi si Protectiel Sociale, ocupagla cu tithul "Atiditor” se referé la grupa -minoré "241 Specialisti ta domentul finangelor”. ‘Totodaté, cadrul legal aferent activitisii de audit in Republica Moldova este definit prin Legea 27/2017 cu privire la auditul situagiilor financiare, care presupune definerea:Certificatului de auditor eliberat de Ministerul Finangelor, certificat definut de citre dl $chendra, Suplimentar, Dumnealui define sivcertificatul de auditor bancar, eliberat de‘catre Banca Najionald a Moldovei. Goncluzionand, considerim evidenti indeplinirea ceringel de detinere a expetiengei de 10 ani in domeniul financiar de catre dl $chendra, ‘Astfel, avand in vedere cele expuse mai sus, rog si fie considerati intrunirea de cdtre dna Pitcdlab gi dl $chendra a ceringei expuse in art.23 alin.(1)al Legit 548/1995 fafS de experienga de muncé necesard ocuparii functiei de viceguvernator al Bincii Nationale a Moldovei, membru al Comitetului executiv si rog revizuirea deciziei Comisiei juridice, numiri si imunitagi CJ-06 nr. 310 din 30.11.2020 in privinga dnei Pircilab, si dlui $chendra, precum si supunerea chestiunii privind propunerea pentru numirea in funcfie inaintatd de Guvernatorul BNM prin démnersurile Bancii Nagionale a Moldovei nr. 1501012/315/2998 $1 nr: 1S01012/316/2999 din 16 noiembrie 2020 dezbaterii Parlamentului. In decursul’examinirii date, Banca Nafionala considers binevenit§ clarificarea aspectelor legate de intrunirea cerinfelor fafa de candidafii mengionaji nemijlacit in cadrul sedingelor comisiflor parlamentare de profil,inclusiv cu participarea ‘cohducerii BNM si candidatilor. Curespect, Digitally signed by Ariagu Octavian Date: 202041202 1:48:53 BET Reson: MoliSign Signe Octavian ARMASU ‘Guvernator ex.N.zabolotatt tel, 022 822611 ‘Adresa:Bulevardul Grigore Vierunr.i.MD-2005, Chisiniu, Republica Moldova ‘Tel (373) 22822606, Fax: (372) 22220 55, email: officala@bam md, web:www.bammd