Sunteți pe pagina 1din 10

Scoala Gimnazială Hodac

COMUNA HODAC, Nr. 39


JUDEȚUL MUREȘ
Tel/fax: 0265538602
E-mail: scoala_hodac@yahoo.com

Nr. 706 din 29.06.2021

FIŞA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL

PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

Numele şi prenumele cadrului didactic: MOISIN NICOLETA MARIA

Specialitatea: LIMBA ENGLEZA – LIMBA FRANCEZA

Perioada evaluată: 2020-2021

Calificativul acordat: .......................................................................

Domenii ale Criterii de performanţă Indicatori de performanţă Punctaj Punctaj acordat Validare
evaluării maxim Cons.
Auto Evaluare Evaluare Profes.
evaluare comisie C. A
1.Proiectarea 1.1 Respectarea programei a) Existenţa programelor şcolare în vigoare la 1 1
activității şcolare, a normelor de portofoliul cadrului didactic
elaborare a documentelor b) Întocmirea planificărilor calendaristice 2 2
de proiectare, precum şi conform legislaţiei în vigoare până la termenul
adaptarea acesteia la stabilit
particularităţile c) Întocmirea planurilor unităţilor de învăţare 1 1
grupei/clasei conform legislaţiei în vigoare până la termenul
stabilit
d.) Proiectarea didactică întocmită pe baza 1 1
1
evaluării iniţiale şi particularităţilor de
vârstă/nevoi ale elevilor.
e) Personalizarea documentelor prin elemente 1 1
de originalitatea (concepte de atins, termeni-
cheie etc.).
1.2 Implicarea în activităţi a) Întocmirea proiectării ofertei 1 1
de proiectare a ofertei educaţionale(C.D.Ş.-programă şcolară,
educaţionale la nivelul planificare calendaristică etc.)
unităţii b)Prezentarea ofertei educaţionale 0,5 0,5
şi includerea acesteia în oferta educaţională la
nivelul unităţii
1.3 Folosirea TIC în a) Realizarea proiectării activităţii, a 1 1
activitatea de proiectare materialelor informative pentru elevi, părinți și
cadre didactice în format electronic.
b) Introducerea antetului specific ministerului 0,5 0,5
și unității școlare în realizarea proiectării
didactice
1.4 Proiectarea a) Elaborarea și folosirea de resurse 1 1
activităților-suport pentru complementare necesare înțelegerii
învățarea în mediul online conținutului didactic( hărți, chestionare,
și a instrumentelor de dicționare, biblioteca virtuală)
evaluare aplicabile online, b) Utilizarea diferitelor platforme de 1 1
din perspectiva principiilor specialitate, a materialelor IT etc. în
de proiectare didactică proiectarea didactică
c)Utilizarea/Aplicarea testelor în format IT 1 1
1.5 Proiectarea unor a) Proiectarea unor întâlniri cu părinţii/elevii în 1 1
activităţi extracurriculare conformitate cu documentele unităţii (plan
corelate cu obiectivele managerial, strategii, proceduri etc.).
curriculare,nevoile şi b) Proiectarea activităţilor comisiilor în 1 1
interesele educabililor, conformitate cu documentele unităţii(plan
planul managerial al managerial, strategii, proceduri etc.).
unităţii c) Proiectarea activităţilor educative 1 1
extraşcolare şi extracurriculare în conformitate
cu documentele unităţii(plan managerial,
strategii, proceduri,
planificări etc.).
T O T A L 15 15

2.Realizarea 2.1 Utilizarea unor strategii a) Întocmirea unei liste bibliografice cu lucrări 0,5 0,5
activităţilor didactice care asigură de pedagogie şi metodica predării disciplinei
2
didactice caracterul aplicativ al b) Prognozele didactice şi schiţele de lecţie 0,5 0.5
învăţării şi formarea sunt în concordanţă cu documentele care
competenţelor specifice concretizează conţinuturile procesului de
învăţământ (planul de învăţământ, programa
şcolară etc.)
c) Există concordanţă între competenţele 2 2
specifice-obiectivele operaţionale-conţinuturi-
activităţi de învăţare-metode didactice-
mijloace didactice.
d) Prognozele didactice şi schiţele de lecţie ţin 2,5 2,5
cont de instruirea diferenţiată/centrată pe
elev/elevii cu C.E.S/particularităţile de vârstă
ale elevilor.
e) Aplicarea metodelor contemporane activ- 1 1
participative
f) Realizarea unor lecţii din perspectiva 1,5 1,5
transdisciplinară.
2.2 Utilizarea eficientă a a) Utilizarea în cadrul fiecărei ore de curs a 1 1
resurselor materiale din manualului
unitatea de învăţământ în b) Utilizarea în cadrul orelor de curs a 1 1
vederea optimizării materialelor auxiliare existente în dotarea
activităţilor didactice – cabinetelor/bibliotecii şcolare/manualul
inclusiv utilizarea TIC profesorului
c) Realizarea şi utilizarea unor mijloace 1 1
didactice, originale, specifice disciplinei.
d) Utilizarea mijloacelor TIC în cadrul orelor 1 1
de curs
2.3 Utilizarea de resurse a) Utilizarea de resurse educaționale deschise 0,5 0,5
educaționale deschise, (articole, proiecte, experimente și demonstrații) în
aplicații online, crearea și crearea și susținerea sesiunilor de învățare
susținerea sesiunilor de b) Folosirea aplicațiilor de tip WhatsApp 0,5 0,5
învățare pe platforme /Messenger în activitatea de predare-învățare
educaționale c) Utilizarea aplicațiilor online de tip 1 1
ZOOM,TEAMS sau orice aplicație pentru
susținerea sesiunilor de învățare virtuală de tip
FaceTiming
2.4 Diseminarea ,evaluarea a) Prezentarea rezultatelor în cadrul unor 1 1
şi valorizarea activităţilor întâlniri părinţii/la nivelul comisiei metodic
realizate. b) Feed-back-ul primit de la elevi şi părinţi 1 1
prin aplicarea unor fişe/
chestionare.
c) Valorizarea activităţilor prin realizarea 1 1
3
unor portofolii/expoziţii/exemple de bună
practică
2.5 Organizarea şi a) Organizarea unor activităţi extracurriculare 1,5 1,5
desfăşurarea activităţilor la nivelul şcolii
didactice, curriculare și b)Participarea la unele activităţi 0,5 0,5
extracurriculare în mediul extracurriculare la nivelul şcolii
școlar, extrașcolar și în c) Redactarea/coordonarea realizării revistei 1,5 -
mediul online şcolii
f) Întocmirea documentaţiei specifice 0,5 0,5
organizării şi desfăşurării unor activităţi
extracurriculare/de voluntariat (procese
verbale, rapoarte,analize etc.)
2.6 Formarea deprinderilor a)Promovarea studiului individual în 1,5 1,5
de studiu individual şi în rezolvarea unor sarcini de lucru creative.
echipă în vederea
b) Promovarea studiului în echipă în 1 1
formării/dezvoltării
rezolvarea unor sarcini de lucru.
competenţelor de „a învăţa
să înveţi”.
2.7 Organizarea și d) Organizarea unor activităţi de voluntariat 1 -
desfășurarea de activități
prin participarea la acțiuni e) Participarea la activităţi de voluntariat 0,5 0,5
de voluntariat
T O T A L 25 22,5
3.Evaluarea 3.1 Asigurarea a) Prezentarea obiectivelor şi criteriilor 0,5 0,5
rezultatelor transparenţei criteriilor,a evaluării elevilor
învăţării procedurilor de evaluare şi b) Prezentarea planului evaluării elevilor şi 0,5 0,5
rezultatelor activităţilor de planificării activităţilor de evaluare.
evaluare c) Asigurarea permanentă a feed-back-ului. 1 1
d) Anunţarea procedurii şi metodologiei de 0,5 0,5
evaluare
e) Aplicarea celor trei forme a evaluării: 1 1
iniţială,continuă şi sumativă.
f) Notarea ritmică şi consemnarea în 1 1
documente
3.2 .Aplicarea testelor a) Formularea itemilor în concordanţă cu 1,5 1,5
predictive, interpretarea şi obiectivele evaluării, conţinuturile evaluării şi
comunicarea rezultatelor standardelor de performanţă
b) Utilizarea itemilor obiectivi, semi-obiectivi 1 1
şi subiectivi.
c) Prezentarea baremelor de corectare şi notare 0,5 0,5
d) Analiza administrării testului şi întocmirea 0,5 0,5
4
matricei de specificaţie
e) Consemnarea progresului/regresului şcolar. 0,5 0,5
f) Afişarea rezultatelor/comunicarea 0,5 0,5
individuală a rezultatelor evaluării
3.3..Utilizarea diverselor a) Realizarea și utilizarea unor instrumente 1 1
instrumente de evaluare, diverse de evaluare (portofolii/referate/eseuri/
inclusiv a celor online proiecte, prezentări PPT, chestionare).
c) Folosirea unor modele de teste folosite la 0,5 0,5
nivel naţional (exemplu modelele de teste de
la evaluarea iniţială, teste de antrenament
pentru Evaluarea Națională).
d) Aplicarea unor instrumente care să permită 1 1
şi o evaluare orală/practică.
3.4. Promovarea a) Includerea autoevaluării ca etapă în 2 2
autoevaluării şi inter- demersul didactic în proiectarea activităţilor
evaluării b) Realizarea de sesiuni, concursuri, prezentări 1 1
sau expoziţii cu materiale produse de elevi,
participarea elevilor la jurizarea lucrărilor
c) Realizarea autoevaluării/interevaluării 1 1
individuale/în cadrul grupelor de lucru
3.5. Evaluarea satisfacţiei a) Aplicarea de chestionare părinţilor/elevilor 0,5 0,5
beneficiarilor educaționali privind gradul de satisfacție a beneficiarilor
b) Implicarea beneficiarilor educaţionali în 0,5 0,5
alegerea ofertei educaţionale ce urmează a fi
parcursă
c) Întâlniri periodice cu părinţii/elevii, atât 0,5 0,5
fizic cât și în mediul online
3.6. Coordonarea elaborării a) Prezentarea conţinutului portofoliului 0,5 -
portofoliului educaţional ca educaţional
element central al evaluării b) Întocmirea criteriilor de evaluare a 0,5 -
rezultatelor învăţării portofoliilor educaţionale
c) Monitorizarea şi intervenţia pentru 0,5 -
realizarea corespunzătoare a portofoliilor
3.7 Realizarea și aplicarea a) Realizarea și aplicarea unor instrumente de 0,5 0,5
unor instrumente de evaluare online de tip chestionar, prezentări
evaluare a activității online, PPT, teste etc
valorizarea rezultatelor b) Realizarea de sesiuni de evaluare pe 0,5 0,5
evaluării și oferirea de platforme educaționale și antrenarea elevilor în
feedback fiecărui elev oferirea de feed-back
c) Valorizarea și comunicarea rezultatelor 0,5 0,5
evaluării la nivel general (al clasei/grupei)

5
d) Valorizarea și comunicarea rezultatelor 1 1
evaluării individual (oferirea de feedback
fiecărui elev), analiza rezultatelor și stabilirea
de măsuri pentru ameliorarea rezultatelor
T O T A L 21 19,5
4.Management 4.1.Stabilirea cadrului a) Prezentarea normelor care trebuie 2 2
ul clasei de adecvat (reguli de respectate în timpul orelor de curs
elevi conduită,atitudini,ambient)
pentru desfăşurarea
activităţilor în conformitate b) Întocmirea documentelor care justifică 1 1
cu particularităţile clasei de prezentarea normelor
elevi
4.2.Monitorizarea a) Completarea unor fişe de observaţie a 1 1
comportamentului elevilor comportamentului elevilor
şi gestionarea situaţiilor b) . Intervenţia pentru ameliorarea unor situaţii 2 2
conflictuale conflictuale
c) Completarea unei strategii de gestionare a 2 2
situaţiei conflictuale
4.3 Cunoaşterea a) Completarea unor fişe de observaţie ale 1 1
,consilierea şi tratarea elevilor
diferenţiată a elevilor b) Consilierea permanentă a elevilor 1 1
c) Tratarea diferenţiată a elevilor 1 1
4.4. Motivarea elevilor prin a) Implicarea elevilor în activităţi de bună 1 1
valorificarea exemplelor de practică
bună practică b) Responsabilizarea elevilor 1 1

T O T A L 13 13

5.Management 5.1.Valorificarea a) Valorificarea competenţelor dobândite la


ul competenţelor cursurile de formare (prin redactarea 1 1
carierei şi al ştiinţifice,didactice şi documentelor,desfăşurarea demersului didactic
dezvoltării metodice dobândite prin etc.)şi prezentarea de exemple de bună-
personale aplicarea de programe de practică utilizate în activitatea didactică(prin
formare continuă/ mese rotunde sau lecţii demostrative)
perfecţionare b) Diseminarea informaţiilor de înscriere la 0,5 0,5
unele cursuri de formare continuă colegilor
c) Redactarea unor articole metodico- 1 -
ştiinţifice în reviste/lucrări de specialitate

6
d)Participarea la simpozioane şi sesiuni de 1 -
comunicări
5.2.Implicarea în a) Participarea cu lucrări metodico- 0,5 -
organizarea activităţilor ştiinţifice/organizarea unor activităţi metodice
metodice la nivelul la nivelul catedrei/comisiei.
comisiei/catedrei/alte b) Participarea cu lucrări metodico- 0,5 0,5
responsabilități ştiinţifice/organizarea unor activităţi metodice
la nivelul unităţii şcolare
c) Participarea la activităţi metodice organizate 0,5 -
la nivel de I.Ş.J. şi C.C.D
d) Organizarea de activităţi metodice conform 0,5 -
programului C.C.D. organizate în şcoală/centru
metodic de zonă
5.3.Realizarea/actualizarea a) Cunoaşterea conţinutului portofoliului 0,5 0,5
portofoliului personal şi profesional şi dosarului personal
dosarului personal. b) Realizarea şi actualizarea permanentă a 1 1
portofoliului profesional şi dosarului personal.
5.4.Dezvoltarea a) Comunicare permanentă cu celelalte cadre 0,5 0,5
capacităţilor de comunicare didactice, responsabilii comisiilor şi
şi relaţionare în interiorul şi conducerea şcolii.
în afara unităţii(cu elevii, b) Realizarea integrală a atribuţiilor la timp 0,5 0,5
personalul şcolii, echipa
managerială şi cu c) Respectarea regulamentului intern şi 0,5 0,5
beneficiarii din cadrul normelor de organizare şi funcţionare a
comunităţii-familiile instituţiei şcolare.
elevilor) d) Prezenţa spiritului de echipă în realizarea 0,5 0,5
unor sarcini la nivelul şcolii
e) Disponibilitate la cerinţele şcolii 0,5 0,5

f) Colaborare strânsă cu elevii/părinţii în 0,5 0,5


realizarea corespunzătoare a demersului
didactic, a activităţilor extracurriculare și a
activității online
T O T A L 10 6
6.Contribuţia 6.1.Dezvoltarea de a) Implicarea în realizarea de parteneriate/ 3 3
la dezvoltarea parteneriate şi proiecte proiecte/programe/activități/contracte de
instituţională şi educaţionale în vederea colaborare ce alte instituții
la promovarea dezvoltării instituţionale. (1p./proiect/parteneriat etc.)
imaginii b) Redactarea unor proiecte educaţionale 1 -
unităţii şcolare 6.2. Promovarea ofertei a) Implicarea în activități de promovare a 1 1
educaţionale ofertei educaţionale la nivelul instituţiei/local

7
(realizarea de materiale privind oferta școlii
pentru înscrierea elevilor în pregătitoare,
popularizarea concursurilor sau a activităților
extracurriculare etc)
b) Promovarea ofertei educaţionale la 0,5 -
nivelul judeţean/naţional
6.3. Promovarea imaginii a) Organizarea de olimpiade şcolare 0,5 -
şcolii în comunitate prin
participarea şi rezultatele b) Participarea la olimpiade 1 1
elevilor la olimpiade, concursuri/competiţii locale/judeţene/naţionale
concursuri,competiţii,activi
tăţi extracurriculare şi c) Reprezentarea școlii în parteneriatele 0,5 0,5
extraşcolare realizate în județene, naționale și internaționale prin
mediul școlar, extrașcolar activități în comun, proiecte, concursuri
și în mediul online d) Popularizarea activităţilor extracurriculare şi 0,5 0,5
extraşcolare prin mijloace mass-media, site-uri
educaţionale sau la nivel de I.Ş.J./C.C.D.

6.4. Realizarea/participarea a) Participarea la programe/activităţi în 0,5 0,5


la programe/activităţi de domeniul educaţiei pentru cetăţenie
prevenire şi combatere a democratică
violenţei şi a bullyingului b) Implicarea în activităţi de prevenire şi 0,5 0,5
în mediul şcolar și/sau în combatere a violenţei şi de prevenire şi
mediul online combatere acomportamentelor nesănătoase
c) Implicarea în acţiuni realizate în colaborare 0,5 0,5
cu Poliţia de Proximitate/O.N.G-uri etc.
6.5. Respectarea a) Cunoaşterea şi aplicarea procedurilor de 0,5 0,5
normelor,procedurilor de sănătate şi securitate a muncii şi
sănătate şi securitate a de PSI prevăzute de legislaţia în vigoare
muncii, de prevenire și b) Implicarea în acţiuni comune cu unele 0,5 0,5
stingere a incendiilor şi de instituţii abilitate
situații de urgență pentru
toate tipurile de activităţi
desfăşurate în cadrul c) Diseminarea normelor şi procedurilor 0,5 0,5
unităţii de învăţământ, elevilor şi întocmirea documentaţiei specifice
precum şi sarcinilor
suplimentare.
6.6. Implicarea activă în a) Disponibilitate la responsabilizare prin 0,5 -
crearea unei culturi a respectarea ROFU, ROI și procedurilor
calităţii la nivelul elaborate la nivelul unității de învățământ

8
organizaţiei. b) Autoperfecţionarea pentru realizarea 1 1
sarcinilor  în mod corespunzător şi exemplar
6.7. Promovarea de a) Implementarea și utilizarea platformei 1 1
activități de învățare TEAMS, EDUS în activitățile de învățare
interactive prin utilizarea online, la nivelul unității de învățământ
unor instrumente realizare b) Promovarea tehnologiei educaționale 0,5 0,5
cu ajutorul tehnologiei moderne și încurajarea elevilor/profesorilor de
a utiliza în procesul de învățare-evaluare cele
mai potrivite mijloacelor (platformelor
educaționale, manuale digitale, bibliotecile
virtuale etc)
T O T A L 14 10
7. Conduita 7.1. Manifestarea atitudinii a) Promovarea unei atitudini de înaltă ţinută 1 1
profesională morale şi civice morală și civică faţă de colegi, educabili şi
(limbaj,ţinută,respect,compo părinţii acestora
rtament)
7.2. Respectarea şi b) Respectarea normelor deontologice potrivit 1 1
promovarea deontologiei statutului cadrului didactic
didactice.
T O T A L 2 2
TOTAL G E N E R A L 100 90

CALIFICATIVE:

de la 100 până la 85 puncte, calificativul FOARTE BINE

de la 84,99 până la 71 puncte, calificativul BINE

de la 70,99 până la 61 puncte, calificativul SATISFĂCĂTOR

sub 60,99 puncte, calificativul NESATISFĂCĂTOR

Nume și prenume Semnătura:


9
Cadru didactic evaluat:____MOISIN NICOLETA MARIA _____________________
Comisia de evaluare: Matei Dorina ______________________
Narita Cristina ______________________
Velcherean Adrian ______________________
Feier Florin ______________________
Frandeș Adriana __________________
Consiliu de Administrație:
Director: prof.Iacob Elena Semnătura:

Todoran Floarea _________________

Farcaș Ancuța __________________

Loțco Alina __________________

Hărșan Livia __________________

Todoran Zamfira __________________

Iacob Dumitru __________________

Butilcă Simion __________________

Todoran Nicoleta _________________

Dan Roxana (lider sindical) ________________

Neag Codruța-Mariana (secretar) ________________

10