Sunteți pe pagina 1din 17

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL BUCUREŞTI

CAIET DE PRACTICĂ

STUDENT SPECIALIZAREA ANUL DE STUDIU II FORMA DE ÎNVĂłĂMÂNT

2009

INSTRUCłIUNI METODOLOGICE cu privire la PRACTICA STUDENłILOR FACULTĂłII DE

MANAGEMENT FINANACIAR CONTABIL BUCUREŞTI

la UNIVERSITATEA SPIRU HARET

1. CONCEPłIE ŞI ORGANIZARE

1.1. Practica de specialitate face parte integrantă din

procesul de învăŃământ şi are ca scop completarea cunoştinŃelor teoretice şi practice obŃinute la cursuri, lucrări practice şi seminarii.

1.2. În timpul practicii, studenŃii trebuie să-şi însuşească

deprinderea de a lucra în serviciile funcŃionale ale societăŃii comerciale, să se familiarizeze cu organizarea şi desfăşurarea

procesului de producŃie, să cunoască caracterul tehnic, economic şi social al producŃiei.

1.3. Efectuarea Practicii de specialitate este obligatorie.

Verificarea cunoştinŃelor dobândite de student în activitatea

practică se face prin intermediul lucrării de sinteză StudenŃii care nu obŃin notă de promovare vor fi obligaŃi să retrimită lucrarea de sinteză în sesiunile ulterioare.

1.4. Practica de specialitate durează 90 de ore.

1.5. Locul şi timpul desfăşurării practicii este fixat de

către conducerea facultăŃii sau este propus de fiecare student şi

aprobat de decanul facultăŃii.

2. OBLIGAłIILE STUDENTULUI PE PERIOADA PRACTICII

2.1. Trebuie să se încadreze în mod riguros în disciplina

muncii din instituŃia unde îşi desfăşoară activitatea de practică, să manifeste interes pentru practica în producŃie şi să execute toate lucrările prevăzute în programul de practică.

2.2.

Se va prezenta la instituŃie la data fixată prin

convenŃia de practică.

2.3. Va începe şi va termina lucrul după orarul

schimbului respectiv. Orarul va fi respectat cu punctualitate.

Nerespectarea acestora constituie abateri deosebit de grave.

2.4. Se va păstra o atitudine respectuoasă şi sobră în

relaŃiile cu personalul unităŃii. 2.5. În cazul în care studentul are probleme medicale va prezenta responsabilului cu practica cerere de motivare însoŃită de adeverinŃa de la dispensarul sanitar.

3. CONłINUTUL ÎNSEMNĂRILOR FĂCUTE DE STUDENT

3.1. Însemnările cuprinse în caietul de practică

formează materialul de bază pentru redactarea lucrării de sinteză privind practica efectuată. Lucrarea de sinteză va fi redactată la sfârşitul stagiului de practică.

3.2. ConŃinutul însemnărilor:

- Locul de muncă (descriere generală);

- Procesele specifice;

- Principalele aspecte de organizare;

- Date privitoare la mecanismele de funcŃionare;

- ConsideraŃii tehnico-economice;

- SchiŃe, diagrame, alte reprezentări grafice;

- Alte însemnări privitoare şi la alte locuri de muncă unde au fost desfăşurate activităŃi de practică.

3.3. Un loc important în cadrul însemnărilor va fi alocat

problematicii de bază privitoare la tema practică elaborată pe timpul practicii în producŃie. Aceasta se finalizează în timpul practicii şi va fi supusă aprecierii şi notării la sfârşitul perioadei de practică.

4.

DAREA DE SEAMĂ ASUPRA PRACTICII

4.1. Va fi redactată de fiecare student sub forma unui referat şi va cuprinde aprecieri cu privire la:

- Felul în care a fost realizat programul de practică şi eventualele cauze care au condus la nerealizarea unei părŃi a programului de practică; - Posibilitatea pe care a avut-o studentul de a lucra efectiv prin participarea directă la procesul de producŃie şi la activităŃile funcŃionale din societatea comercială şi felul cum a fost sprijinit de întreprindere în acest scop;

4.2. Datele se culeg şi se completează în caiet zilnic şi se prezintă la control delegatului facultăŃii şi delegatului societăŃii comerciale;

4.3. Este de dorit ca studentul să participe la anumite

reuniuni de lucru, să audieze referate. Despre toate acestea va face referiri în cadrul însemnărilor şi în referatul de practică.

4.4. La încheierea practicii, conducătorul practicii din

întreprindere întocmeşte câte un scurt referat privitor la activitatea studentului;

4.5. Caietul de practică, conŃinând şi darea de seamă

întocmită de student, reprezintă documentul de bază pentru elaborarea lucrării de sinteză şi se păstrează de către student în vederea prezentării la solicitarea cadrului didactic evaluator

numai în cazul în care lucrarea de sinteză nu este considerată suficient de elocventă.

PREZENTAREA ŞI PLECAREA DE LA PRACTICĂ

Totalul zilelor de stagiu

InstituŃia în care se face practica

Data prezentării

Semnătura managerului

Totalul

zilelor

de

practică

efectuate

Semnătura managerului

(în

cifre

şi

litere)

PLANUL CALENDARISTIC DE DESFĂŞURARE A PRACTICII InstituŃia Durata practicii Începută la Terminată la Denumirea
PLANUL CALENDARISTIC DE DESFĂŞURARE A PRACTICII
InstituŃia
Durata practicii
Începută la
Terminată la
Denumirea
serviciului
Sectorul, locul de
muncă sau
activitatea de
studiat
Temele lucrării
ObservaŃii

ÎNSEMNĂRI PE TIMPUL PRACTICII

CARACTERIZAREA ACTIVITĂłII LA PRACTICA STUDENTULUI făcută de către îndrumătorul de practică al instituŃiei

CONCLUZII

Aprecieri asupra activităŃii studentului, asupra comportării, disciplinei, deprinderea în producŃie şi activitatea funcŃională, participarea la activitatea economico-financiară a întreprinderii

Semnătura

conducătorului

societăŃii

comerciale

(instituŃiei)

15
15
16
16

FOAIA DE CONTROL a delegatului FacultăŃii de Management Financiar Contabil Bucureşti

Data

ObservaŃii

Semnătura