Sunteți pe pagina 1din 48

SLUJBA SFÂNTULUI

w ROMAN CÂNTAREŢUL
ce se cântă împreună cu slujba sfântului Anania, la ziua întâi a lunii
octombrie

VECERNIA

Stihirile sfântului apostol Anania

Cel ce a luat rază dumnezeiască când prin voința cea mai bună, fiind orbit, Saul, cel
mai înainte cuprins de întuneric, a venit la tine cerând dumnezeiască curățire; atunci
preafericite ca un ierarh înțelept fiu l-ai făcut prin botez pe acela care avea să aducă
toată lumea la moştenirea fiască. Pentru aceasta, împreună cu dânsul, te fericim pe
tine, Sfinte Anania, de Dumnezeu înțelepțite, apostolul lui Hristos, care te rogi să ne
mântuim noi toți

Învățându-te în chip uimitor cele dumnezeieşti, mai tare decât tunetul ai trâmbițat,
fericite, mântuitorul cuvânt al lui Dumnezeu, şi pe cei ce dormeau în mormintele
deşertăciunii i-ai deşteptat, care lepădând omorâciunea ce locuieşte împreună cu cei
morți, pe cei ținuți în iad i-a întors înapoi. Pe aceștia i-ai făcut vase cinstite Celui ce a
omorât ce cel ce ne-a pierdut pe noi, lui Iisus Mântuitorul sufletelor noastre.

Sfeşni cul cel prea lu mi nos şi prea lim pe


\\ de,
i■ iii

w
'i' 'i' 'i 'i 'i

Ca un pur tă tor de lu mi nă ca un dum ne ze iesc pre di


ii w “ i > 7C -------
7< ^ ^ o|
ca tor, ca u un măr tu ri si tor de Dum ne zeu a les al

'i i i W' iii '

pa fiti ind
taş mi lor
îm Lui
pre uHri
năstos şi mo
cu Stă pâ şte
nul,ni tor îm pre u nă al mă şi des fă tân du te în re
w ii' ii w

7<
ri risăă
Văr cerileilene
degră i i te
lu mi nă,cecavaresă
iz se
voarăsc
ra te,pu/ ru rea Adin şi păr
lu mi i na cea'i' ne a pu să,i de i iwi ne zewe eu gră iÄto
i Dum ii
iii
A
vi oa a ra cea a de cân ta re, stru u na cu vin te lor
w J,
i i—r i i i w i i i A
n
i '
Ä
Du hu lui ce lor bi
iii
ne gră i toa re, cân tă lu mi nat, în vă tâ
J
V
\\
i- w ii Vii-
ând toa a tă lu u mea a prea mă ri cu gla a suri ne în ce ta

A i- n
A
te o lu mi nă a dum ne ze i i i ri.

J w

Tu ca u u u nul ce stai î na i in tea Stă pâ nu lui tu


w /
1 1
i i n ^^ 'i -------------------------- ------"--------- > > V ------- ^ n
0| 0|

tu ror şi a ai în drăz nea a lă că tre Dân sul pă rin te,


\\
iii

A
A
du-ti a mi in te de noi ca re să vâr sim lu mi na tă prăz nu i
i i n—
0| *
rea ta, să ne mân tu im de pri me ej dii si de ne ca zuri
iii -----*-----\ i > -------—>> >-------------- n
I — V mm „
f
A 1
Ro ma ne, de Dum ne ze eu fe ri ci i i i te.

Slava de la vecernie
a sfântului Anania
ttyoc, ^ Ila
n i-
w
Pe va a a sul cel a a les, ma re le lo cas al Du hu

prin

w i i V^V ii■ w
-
des co pe ri i re dei ilai Du um ne e ze eu în sti i in
n
tâ ân du u u te, ca un în suti vă ză to or al Cu
w
r iii
TI
vân tu u lui, tăi nu i tor mi nu ni lor Lui si a po o stol
J
TZ

w
mai î na i in te de u ce e nic, si i co no o o om
w
cre di in cios al Lei igii
i ce lei noi a Lu ui Hri i i
IZ i ’ w iiii■ iiii
Stos. Pen tru a cea sta ur mând în vă tă to o ru lui tău Hri

'i' n ~i\\’

i stos, sân ge le ti- ai vă ăr sa at, măr tu ri si tor


\\ XX
X '
TI X
fă cân du u te cu pă ti mi i rea mu ce ni cea
<
n > V
a scă na ni i ie I e e ra a ar he î în
XX
V n iii/ l i/

te le ep te; şi a ler ga rea să vâ ăr şi in


J
A

du-ti, şi cre din ta ne fu ra tă pă ă ă

n \\ XX XX
V.*—■-î 4l
A
Zind, îm pre u nă cu a le şi ce ei de e su us,

i-
TI
în tru î năl ti i me să lăş lu in du u t; roa a gă ă ă
/ XX
i w
iI

te să se mân tu ia a scă su u fle te le noa

n
°l
a stre.

L WíK^'Sh ¡H

mm
ntir lu'ü'l) ÍO^uf Ù t//<o *t)
’»>

rr
Slava stihoavnei vecerniei

a sfântului Roman cântăretul

w i- i

În ce put al ce e e lo or ma ai buni tu te-ai a ră tat


w
x \\~V i i i
A
î în tâi şi pri ci i nă de mân tu u i i i re, Ro fi

' w
\\ n

ma ne pă ri i in te le no o stru; că in ge rea
w ii\ii
&
sca cân ta re al că ă tu u ind, cu dum ne ze ia sca cu vi

i i i in tă ti -ai a ră tat pe tre e e ce rea


n
d
\\
V X

ta. Pe Hri tos Dum ne zeu roa a a gă-L, să

fi
sca pe de is pi te e şi de ne e voi

v V l\

pe ce ei ce te la a u dă ă pe ti i i

v n

ne e.
UTRENIA

Troparul sfântului Roman cântaretul

Stră lu cind cu mul ti mea da a ru ri lor du hov ni ceşti,

V V
ai a vut ma re în vătă toa a re pe Năs că toa a rea de
w w
7
cJV ^ ^ 1
Dum ne zeu, pe Fe cioa ra Ma ri ia cea prea lă u da tă,
w
w

ca re te-a în vă tat pe ti i ne ce le dum ne ze eşti


J

w
7Z

Vîn te lep te; şi de a co lo lu ând gra iu ri le ce e


prea
w

le î nal te a le dog me lor ce e lor Lui Dum ne zeu cu vi in cioa

L 7c v--------- ------ -------- ------ '-- ^—> i C --------------- --------- > > > A
r
1 A
se, ai lu mi nat Bi se e ri i ca Lui Hri stos,
w
% w
'
Ro ma ne pă rin te cu vi oa se. Că tre ca re °le roa gă ă * — rrr .. *
l
te să mân tu ia a as că su fle te le noa a a as tre.
CONDACUL SFÂNTULUI ROMAN

w w
-----------xj i r o
r
hn
"HH &A Podobia: „Apărătoare
Cu dum ne ze esti fap te bu ne a le Du u hu
lui, din ti Doamnă...”

A
i}\ii- A
ne re te în fru mu se tân du te, cu vi oa a se prea
w w
v' A
î te lep te, cin sti tei Bi se rici a Lui Hri Stos în fru mu
\\ w

7<
se tă to or ai fost; căci cu cân tări fru moa se o ai îm po
w

w
iii
Dă ru ie ste ce lor ce do resc, dum ne ze ie ies ti le da

J ' j

rx \ i i - i i - v i i -----------------------------------------------------——^ ^
n
A ^
ruri,ca să stri găm ti e: Bucu ră te pă rin te Roma ne prea
w r» r
A "O/ \ i -------------r i i i'--------------
A A
fe ri ci te, po doa ba Bi se e ri cii
.
LAUDELE

stihirile sfantului apostol Anania ^


na

podobia:"Ceea ce eşti bucuria."


/
Cu stră lu ci ri le ce re e şti lor da ruri stră lu cin du te,

>>
—---------^ nK------------------------------------------------------------------------'-----

lu cea a făr te-ai a ră tat A na ni i ia în lu me,


run

câ ând tu tu ror ra ze stră lu ci i i te a le dum ne

^^^^\ -
ze ie ştii pre di cări. Pen tru a cea a sta te cin stim pe
w
ii

w w
ti ne cre din cio şii, ca pe un a po os tol şi mu ce e

De 2 ori
/ \\
w i
Tu pe că ră ă ri le ce le dre ep te um blând prea lă u da te,
i

de ce le strâm be te-ai fe rit, a bă tând de la ne


i' ^ii

dum ne ze i i i re pe oa me nii cei în şe lati. Pen tru


\V
a cea a sta şi noi cre di cio o o şii pe ti ne te mă rim; şi

con du că to ro te nu mim a pro pi e rii că tre Dum ne


- r \ >“ r

— '---- \ i i i------------ ---- - i i i '-------


— \ ^ a

i A ----------- ---------y i i i--------------------- . i i-------- n


Ä °l Zeu, A na ni i e a po o sto o le
i xj i i ii- \V A i-
i' ^ii
Ä
i' ^ii

Prea mi nu nat în tru sfi inti fi ind Do om nul, cu îm bel şu ga


^. KT \\ 'j . \\ ^-» .
— ^— ^ ^ — — — ^ n----------------
ta mi i lă a da ru ri lor sa le te-a mă rit în lu me, şi do
i- ' >> w n
i' ^ii W
°l
i' ^ii

oc tor te-a dat su u fle te lor şi tru pu ri lor, A na ni ia,


^________^ ^___________________________________

ce lor ce cu dra go ste te la u dă pe ti i ne a po sto


n
°l
le.
Slava...
a apostolului Anania

,H
X°Ç 7C Ä Ny1

■ii■ V
w 'i' \\ ii 'i 'i
7<
U ce ni ce al Mân tu i i i to ru u lu ui, V

w — ii- ii ~v w C^w
A
ra ar he mă ă ri ii i te, la u
w iii■ i/ ' i/ 'i'
w
A
da mu ce ni i i ci i lor A na ni ia, lu
J iii i - \\ iiiA 'i 'i ii
o' Ä
mi nă to ru le prea lu mi i na a a te, iar a al no o os tru
i' iiii' w l"— i

pă zi tor şi a pă ră to o or al ce tă ăă
J J —V iI
\
A A
tii, cu de -a di in su ul roa gă ă te să
i- »'i'
d
'i V 'i’

sca a a pe tur ma ta a de pri me e e e ej dii,


XJ i ii■ w ii
TI
şi să se mân tu u u ia as că su u fle te

V
XX
ii 'i
A
le e noa a as tre e.
La stihoavna de la utrenie se pun stihirile din octoih, ale glasului de
rand, apoi se cantă urmatoarea stihira a cuviosului Roman Cantaretul

ttyoc, Ila
podobia:" Ceea ce aşti bucuria.
\\
l

/
Ca u nul ca re ai fost îm po do bit cu har şi fru mu se tea

l i\
Sfâ ân tu lui Duh, cu ru gă ciu u ni le ta le în te lep te Ro

ce re să

w
A
ma ne ce le că tre în du ra tul Dum ne zeu,
w
n
A
tri mi tă no uă din cer, ra ze dă tă toa re de lu mi nă
v i\ n' \\ i
şi ier ta a re pă ca te lor, pen tru ca re şi no oi lă

TZ
A
u dă ăm cu cân tări sfân tă po me ni i rea a ta.
Slava de la stihoavna,
a cuviosului Roman

=H
X^ £ A Ny1

'~V i- w
7<
Mul ti mi le că lu u gă ri i lor, te cin stesc pe e ti
xx ■ XX
■l iii■ X
X
i i ne în drep tă ă to ru u le Ro ma ne pă ri i in te le
r
M'
A
no o os tru că prin ti i ne am cu nos cu

\V —v
A
uut în de e văr um bla a pe ca a a lea cea
A
V XX
A TI
drea a ap tă. Fe ri ci it e esti

că Lui Hri sto os ai slu u ji i it si ai bi


XX
i- XX

ru u it pu te e e rea a vrăs ma a su u u lui, ce


XX xV
i

la ce esti cu în ge e rii îm pre u u nă vor bi i

ii i- \\
tor, cu drep tii si cu cu vi i o o o sii îm pre u nă lo o
\\
l\
rii roa gă ă te
o cu u i i i tor, cu ca a
^ Si ^ l~ I- s» ^ ^
* A Yl
e Do o om nu u u lui să mi lu u u ia as că

.'»'»V
su u fle te e le e noa a as tre e.

Slujbă transcrisă şi diortosită de psaltul Bogdan Marin, ucenic al


protopsaltului Mihail Bucă, după manuscrisul original al lui
Alexandru Gheorghiţă, protopsalt al Mitropoliei Moldovei şi Sucevei
între anii:1925-1945

Din însemnările făcute de protopsalt, reiese că slujba a fost scrisă la


anul 1976, pe când acesta acea vârsta de 81 de ani
\\

S-ar putea să vă placă și