Sunteți pe pagina 1din 7

Paraclisul Sfântului Apostol Cleopa

(30 Octombrie)

Troparul

Apostole Sfinte, Cleopa, roagă pe milostivul Dumnezeu ca să dăruiască iertare de greșeli


sufletelor noastre.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecii lor. Amin.

Nu vom tăcea, de Dumnezeu Născătoare, a spune pururea puterea ta noi, nevrednicii, că de nu ai


fi stat tu inainte rugându-te, cine ne-ar fi scăpat pe noi de atâtea primejdii, sau cine ne-ar fi păzit
pe noi până acum slobozi? Noi de la tine, Stăpână, nu ne vom depărta, că tu mântuiești pe robii
tăi pururea din toate nevoile.

Canonul Sfântului Apostol Cleopa

Cântarea I

Stih: Sfinte  Apostole Cleopa, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Veniți, într-un gând să mărim pe Apostolul Cleopa, cel întru care a strălucit darul Duhului și care
se roagă pentru sufletele noastre.

Stih: Sfinte  Apostole Cleopa, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu mreaja Crucii ai tras pe toți la limanul Vieții și le-ai descoperit, apostole, tainele credinței
celei adevărate.

Stih: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Aprinde, ucenice al Domnului, candela stinsă a inimii mele, ca unul ce stai înaintea Focului
Nevăzut de minte omenească și aduci cereri și rugăciuni pentru poporul binecredincios.
Stih: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Cu cetele îngerilor și cu tot soborul Sfinților Apostoli solește-ne, Preacurată, nouă întoarcere la
pocăință și mare milă de la Hristos.

Cântarea a III-a

Stih: Sfinte  Apostole Cleopa, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cum te vom mări pe tine, Sfinte Cleopa, cel ce cu dragoste ai propovăduit Învierea Cuvântului,
purtând în candela inimii tale lumina cuvintelor dumnezeiești.

Stih: Sfinte  Apostole Cleopa, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cere de la Hristos, Dumnezeul nostru, să ne dea nouă vreme de pocăință și întoarcere la limanul
mântuirii, ca să nu fim noi înghițiți de iadul cel cumplit.

Stih: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Cinstea de episcop al Ierusalimului ai luat de la Hristos, binevestind tuturor Învierea Celui Ce a


zdrobit porțile morții.

Stih: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Cine poate povesti mulțimea minunilor Tale, Doamne, pe care, pentru rugăciunile Maicii Tale, în
toată vremea le dăruiești celor ce Te cinstesc pe Tine și cheamă ajutorul Tău binecuvântat.

Apoi aceste stihiri:

Norii lenevirii mele îi alungă, Sfinte Cleopa, cu a ta rugăciune și fă să îmi plouă și mie îndurările
cele dumnezeiești.

Maica Vieții,  din moartea păcatelor scoate-mă pe mine, cel ce cu păcatele cele multe m-am
depărtat de Izvorul milostivirii.

Sedealna

În ceata Apostolilor stând, adu-ți aminte de noi, cei mult greșiți, și ne solește la judecata
Stăpânului izbăvire din cumplitele munci.

Cântarea a IV-a

Stih: Sfinte  Apostole Cleopa, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu fulgerul rugăciunii tale arde toate stogurile ispitelor și alungă de la mine pe vrăjmașii care
caută să mă tragă spre focul cel veșnic prin lucrarea păcatelor.
Stih: Sfinte  Apostole Cleopa, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Faptele mele cele necuvioase cumplit apasă asupra mea și nu mă aflu pe mine niciodată vrednic
de iertarea Cuvântului, dar grăbește-te, Sfinte, cu a ta rugăciune gătindu-mi căile iertării
dumnezeiești.

Stih: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Porțile îndurărilor dumnezeiești grăbește-te să-mi deschizi, Sfinte, ca unul ce ai îndrăzneală .

Stih: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

În pântece ai purtat, fiind fecioară, pe Împăratul îngerilor, către Care te roagă să mântuiască
sufletele noastre.

Cântarea a V-a

Stih: Sfinte  Apostole Cleopa, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu darul arhieriei fiind sfințit, ai povățuit poporul tău către Hristos, Arhiereul Cel veșnic și
Mântuitorul sufletelor noastre.

Stih: Sfinte  Apostole Cleopa, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu râvnă propovăduind pe Hristos, ai stins urzelile păgânătății și pe mulți ai adus la cunoștința


Adevărului.

Stih: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Pe cale ai întâlnit pe Cel Înviat și inima ardea în tine de dorul cel dumnezeiesc, pe care aprinde-l
și în sufletele noastre.

Stih: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Floare rară ce bine înmiresmezi cetele îngerești, împodobește, Fecioară, și mintea noastră cu
florile înțelegerilor îngerești.

Cântarea a VI-a

Stih: Sfinte  Apostole Cleopa, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ușile pocăinței deschide-mi mie cu cheia rugăciuunii tale, căci întru multe fărădelegi am căzut,
făcând cele necuvenite și pururea osândind pe cei neputincioși asemenea mie, prealăudate
apostole al Domnului.

Stih: Sfinte  Apostole Cleopa, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.


Nu ai dat dormitare ochilor tăi, Sffinte Cleopa, propovăduind cu timp și fără timp pe Cel Ce a
înviat din morți, către Care mijlocește învierea sufletului meu din moartea păcatului.

Stih: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Cu frumusețea virtuților împodobindu-te, ucenice, ai lepădat toată dorirea pământească și ai slujit


cu dragoste Celui Ce ți-a arătat calea mântuirii.

Stih: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Întoarce pornirile celor răi asupra noastră și ne dă nouă a viețui în pace cu toți, Preasfântă Maică
a lui Dumnezeu..

Apoi aceste stihiri:

Cu toiagul râvnei pentru Hristos ai povățuit turma ta a alege partea cea bună a Mariei și a se
despărți de doririle pământești.

Preacurată care prin cuvânt negrăit ai născut pe Cuvântul în zilele cele mai de apoi, roagă-te Lui,
ca una ce ai îndrăznire de Maică.

Condacul

Ca pe o stea luminoasă, Biserica totdeauna te-a agonisit pe tine, Apostole Cleopa, cu minunile
tale cele de multă dăruire luminându-se. Pentru aceea strigăm lui Hristos: Mântuiește pe cei ce cu
credință cinstesc pomenirea Apostolului Tău, ca un milostiv.

Prochimenul

Evanghelia de la Matei, (5, 3-11)

Stih: Miluiește-mă, Dumnezeule...

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. 

Pentru rugăciunile Apostolului Tău, Milostive, curăţeşte mulţimea greşelilor noastre.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive, curăţeşte mulţimea greşelilor noastre.

Stihira

Stih: Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale curățește
fărădelegile noastre.
Cuvintele Mântuitorului ca niște făclii au luminat inima ta, prefăcându-o în cămară a
înțelepciunii.

Cântarea a VII-a

Stih: Sfinte  Apostole Cleopa, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu ale tale rugăciuni, fericite apostole al Domnului, risipește împietrirea inimii mele, ca să laud
minunile lui Dumnezeu.

Stih: Sfinte  Apostole Cleopa, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sfinte Apostole Cleopa, nu înceta a te ruga să se aprindă și în inimile noastre focul râvnei spre
cele dumnezeiești, ca să nu mai fim noi târâți de vrăjmaș în adâncurile păcatelor celor necurate.

Stih: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Din tirania patimilor mă slobozește, Sfinte, ca unul ce ai putere întru rugăciune, stând înaintea
scaunului Luminii.

Stih: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Deschide-mi cartea pocăinței, căci străin sunt eu de orice umilință și am trebuință de cuvinte care
să biruiască împietrirea mea.

Cântarea a VIII-a

Stih: Sfinte  Apostole Cleopa, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Liniște sufletului meu tulburat de ispite solește, Sfinte Cleopa, ca unul ce ai propovăduit pe Cel
Ce este Pacea lumii.

Stih: Sfinte  Apostole Cleopa, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu curgerile rugăciunii tale, preafericite, înmoaie și pământul inimii mele și îl arată roditor de
darurile cele cerești.

Stih: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Când voi sta înaintea lui Hristos la judecată, adu-ți aminte și de mine, apostole, și mă arată
neosândit de dreptatea dumnezeiască.

Stih: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din pântecele tău a răsărit Soarele slavei, Cel Ce cu razele milostivirii Sale ne scoate pe toți din
întunericul împietririi.
Cântarea a IX-a

Stih: Sfinte  Apostole Cleopa, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De dragostea Cuvântului fiind cuprins, Apostole Cleopa, ai nesocotit toate primejdiile


propovăduirii, și ai mărturisit Adevărul tuturor.

Stih: Sfinte  Apostole Cleopa, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Nu înceta a te ruga pentru pacea Bisericii, pentru surparea eresurilor și pentru toate cele spre
mântuirea poporului binecredincios.

Stih: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Izbăvește-ne Apostole, cu rugăciunile tale, de mânia vrăjmașilor noștri nevăzuți și ne dă nouă a


sta neosândiți înaintea judecății lui Hristos.

Stih: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Maica Vieții, sufletul meu cel împovărat cu grele păcate îl miluiește, ca să nu poarte el sabia
judecății lui Hristos, ci să afle îndurările Cuvântului.

Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită şi prea
nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită
fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine,
cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Bucură-te, izvorul rugăciunii, poarta mântuirii drepților, întinde mâinile tale la rugăciune și
oprește valurile dreptei mânii pornite asupra noastră.

Purtat-ai în suflet făclia Învierii lui Hristos și tuturor ai dăruit lumina bucuriei.

Stând acum cu îndrăzneală înaintea Împăratului tuturor, adu-ți aminte și de cei ce cu dragoste te
cinstesc pe tine și solește nouă răspuns bun la judecata lui Hristos.

Nu înceta a soli Bisericii lui Hristos pace și surparea eresurilor celor de multe feluri.

Calea mântuirii arată-mi Sfinte, cu lumina rugăciunii tale pe care o ai de la Împăratul veacurilor
și al luminii nesfârșite.

Milostivește-te spre sufletele noastre și dezleagă-ne din legăturile patimilor trupești.

Cetele puterilor netrupeşti, cu Botezătorul, cu Apostolii lui Hristos şi cu Născătoarea de


Dumnezeu Maria, faceţi rugăciune ca să ne mântuim.

Sfinte Dumnezeule… și acest tropar, glasul al 2-lea::


Împreună cu toți Sfinții Apostoli, Sfinte Apostol Cleopa, către Împăratul tuturor, mijlocește nouă
întărire în credință și izbăvire din robia păcatelor celor multe, care pururea ne stăpânesc,
rugându-te să aflăm noi milă la judecata lui Hristos și moștenirea bucuriei celei veșnice.

Stăpână, primeşte rugăciunile robilor Tăi şi ne izbăveşte pe noi de toată nevoia şi necazul.

Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul
Tău.

S-ar putea să vă placă și