Sunteți pe pagina 1din 32

Slujba și Acatistul Sfântului Cuvios Andrei cel nebun pentru Hristos

SLUJBA SFANTULUI CUVIOS


ANDREI CEL NEBUN PENTRU HRISTOS1
(2 octombrie și 28 mai)

LA VECERNIA MARE

La Doamne strigat-am, se pun stihirile pe 8, glasul al 8-lea:

Podobie: O, preaslăvită minune…

Preafericite părinte Andrei, de Dumnezeu înțelepțite, sufletul tău


cel curat luminează prin dreapta credință și strălucește cu lumina
virtuților, arătând celor credincioși calea spre desăvârșire și alungând
întunericul demonilor. Pentru aceasta, ca pe un părtaș al harului
dumnezeiesc, toți te fericim pe tine cu evlavie, vrednicule de minunare.
(de 3 ori)

Suflet milostiv având, curăție a gândului, inimă veghetoare,


credință neclintită și dragoste nefățarnică cu adevărat, încă de pe
pământ te-ai arătat nepământesc, sălășluindu-te acum împreună cu
cetele drepților. Pentru aceasta, cu evlavie și cu sfinte cântări, toți te
cinstim pe tine, vrednicule de minunare, preaslăvite părinte Andrei cel
nebun pentru Hristos. (de 3 ori)

Cu învățăturile dumnezeiești te-ai întărit, preafericite, patimile


trupești din suflet le-ai alungat și sălaș preacurat Sfintei Treimi te-ai
făcut. Pentru aceasta, către viața cea dumnezeiască ai năzuit și cu totul

1
Tradusă din limba rusă

Sihăstria Putnei 1
Slujba și Acatistul Sfântului Cuvios Andrei cel nebun pentru Hristos

lui Dumnezeu te-ai încredințat, iar sfinţitul tău trup nestricat s-a păzit
întru Domnul, Cel ce cu dumnezeiasca Lui purtare de grijă, precum
Însuşi ştie, te-a slăvit pe tine, Sfinte Andrei. (de 2 ori)

Slavă…, glasul 1:

Cine nu se va minuna sau cine nu va cinsti după cuviință a ta


viețuire îngerească, prealăudate părinte Andrei? Cine nu se va minuna
de curăția gândului tău, de blândețea ta cea plină de smerenie și izvorul
nesecat al milostivirii tale? Împodobit ai fost încă de aici de pe pământ
cu alese virtuți, preafericite, pentru care în viața cea fără de sfârșit ai
dobândit bucuria cea negrăită și cereasca Împărăție.

Și acum…, a Născătoarei-Învierii: Pe ceea ce este mărirea…

Intrare. Prochimenul zilei

PAREMIILE

Din Înţelepciunea lui Solomon, citire:


(V, 16-24; VI, 1-3)

Drepţii în veac vor fi vii şi întru Domnul este plata lor şi purtarea
de grijă pentru dânşii este de la Cel preaînalt. Pentru aceea vor lua
împărăţia podoabei şi stema frumuseţii din mâna Domnului, căci cu
dreapta Sa îi va acoperi pe ei şi cu braţul Său îi va apăra. Lua-va râvna
Lui drept armă şi va într-arma făptura spre biruirea vrăjmaşilor;
îmbrăca-se-va în platoşa dreptăţii şi-şi va pune drept coif judecata cea
nefăţarnică; lua-va drept pavăză nebiruită sfinţenia, va ascuţi cumplita
mânie ca pe o sabie şi lumea va da război împreună cu Dânsul asupra
celor fără de minte. Merge-vor drept nemeritoare săgeţile ca fulgerele,
şi ca dintr-un arc bine încordat al norilor, la ţintă vor lovi. Şi mânia Lui
ca o asvârlitoare de pietre va arunca grindină; întărâta-se-va asupra lor
apa mării şi râurile îi vor îneca de năpraznă. Sta-va împotriva lor
duhul puterii şi ca un vifor îi va vântura pe ei; fărădelegea va pustii tot
pământul şi răutatea va răsturna scaunele celor puternici. Auziţi dar,
împăraţi, şi înţelegeţi! Învăţaţi-vă, judecători ai marginilor pământului!
Luaţi în urechi cei ce stăpâniţi mulţimi şi cei ce vă trufiţi cu mulţimile
de neamuri! Că de la Domnul s-a dat vouă stăpânirea şi puterea de la
Cel Preaînalt.

Sihăstria Putnei 2
Slujba și Acatistul Sfântului Cuvios Andrei cel nebun pentru Hristos

Din Înţelepciunea lui Solomon, citire:


(III, 1-9)

Sufletele drepţilor sunt în mâna lui Dumnezeu şi nu se va atinge


de ele chinul. Părutu-s-a în ochii celor nepricepuţi că aceia au murit şi
ieşirea lor din această lume s-a socotit pedepsire şi la plecarea lor de la
noi sfărâmare; iar ei sunt în pace. Că de ar fi şi pedepsiţi în faţa
oamenilor, nădejdea lor este plină de nemurire. Şi puţin fiind pedepsiţi
cu mari faceri de bine se vor dărui, că Dumnezeu i-a ispitit pe dânşii şi
i-a aflat Luişi vrednici. Ca pe aur în topitoare i-a lămurit pe ei şi ca o
jertfă de ardere de tot i-a primit. Şi în vremea cercetării lor vor străluci şi
ca scânteile pe paie vor fugi. Judeca-vor neamuri şi vor stăpâni popoare,
şi va împărăţi peste dânşii Domnul în veci. Cei ce nădăjduiesc spre
Dânsul vor înţelege adevărul, şi credincioşii în dragoste vor petrece cu
Dânsul. Că har şi milă este pentru cuvioşii Lui şi cercetare pentru aleşii
Lui.

Din Înţelepciunea lui Solomon, citire:


(IV, 7-15)

Dreptul de va ajunge să se sfârşească, întru odihnă va fi. Că


bătrâneţile sunt cinstite, nu cele de mulţi ani, nici cele ce se măsoară cu
numărul anilor. Şi cărunteţile sunt înţelepciunea oamenilor, şi vârsta
bătrâneţilor, viaţa nespurcată. Plăcut lui Dumnezeu făcându-se, L-a
iubit şi vieţuind printre păcătoşi, s-a mutat. Răpitu-s-a ca să nu schimbe
răutatea mintea lui, sau viclenia să înşele sufletul lui. Că râvna răutăţii
întunecă cele bune şi neînfrânarea poftei schimbă mintea celui fără de
răutate. Sfârşindu-se peste puţin, a împlinit ani îndelungaţi; că plăcut
era Domnului sufletul lui. Pentru aceasta s-a grăbit a-l scoate pe dânsul
din mijlocul răutăţii. Iar popoarele au văzut şi nu au cunoscut şi nici nu
au pus în gând una ca aceasta. Că har şi milă este pentru cuvioşii Lui, şi
cercetare pentru aleşii Lui.

Sihăstria Putnei 3
Slujba și Acatistul Sfântului Cuvios Andrei cel nebun pentru Hristos

LA LITIE

Se pun stihirile, glasul al 4-lea:

Chip al răbdării și bărbăției ți-a dăruit Dumnezeu, preafericite


Andrei, care multe minuni izvorăști și luminezi prin cuvintele şi faptele
tale, împodobit fiind cu smerenia și nerăutatea. Prin acestea, slăvim pe
Cel Căruia fără de grai I-ai urmat, pe Hristos Cel Atotputernic și
Mântuitorul sufletelor noastre.

Dar, cu adevărat, ai primit de la Dumnezeu, fericite Andrei, de a


tămădui patimile sufletului și ale trupului, pe toți vindecându-i cu
fireasca îndemânare, nu prin putere omenească, ci cu darul cel
dumnezeiesc.

Lepădând tulburarea lumească, cu dragostea către Dumnezeu


te-ai legat, Sfinte Părinte Andrei, cu postul trudindu-te şi multe lupte
răbdând, întărit fiind de puterea Celui ce din Fecioara S-a născut şi pe
noi ne-a luminat. Pentru acesta, acum în sălașurile drepților te
odihnești.

Slavă…, glasul al 8-lea:

Prin infrânare viaţa ţi-ai infrumuseţat, patimile trupului le-ai


stăpânit şi ai biruit uneltirile cele vrăjmaşe, fericite Andrei. Pentru
acesta, împreună cu toţi sfinţii te slăvim pe tine şi cinstim sfâtă
pomenirea ta, noi cei care prin rugăciunile tale cerem să dobândim
mare milă.

Și acum…, a Născătoarei: Fecioară nenuntită…

Sihăstria Putnei 4
Slujba și Acatistul Sfântului Cuvios Andrei cel nebun pentru Hristos

LA STIHOAVNĂ

Se pun stihirile, glasul al 2-lea:

Podobie: Casa Efratului…

Casă şi sălaș a Duhului Sfânt, ai fost, o înţelepte Andrei, pentru


aceasta şi noi vrând să ne asemănăm ţie, cerem să ne facem biserici ale
Celui ce te-a sfinţit pe tine.

Stih: Dreptul ca finicul va înflori şi ca cedrul din Liban se va înmulți.

Viaţa ta străluceşte ca razele soarelui şi pătrunde în inimile


credincioşilor cărora le aduce vindecări şi faceri de minuni. Pentru
aceasta, luminează-i cu lumina ta ca să cinstească viața ta minunată,
Sfinte Andreie.

Stih: Răsădit fiind în casa Domnului, în curțile Domnului va înflori.

Nu înceta a mijloci pentru robii tăi care se roagă ţie, că tu,


preafericite Andrei, luminezi cu lumina ta sufletele şi trupurile celor ce
te laudă pe tine.
Slavă…, glasul al 4-lea:

Înger pământesc și om ceresc te-ai arătat, Sfinte Andrei


preafericite, izvor de umilință și de milostivire, adânc de minuni și
noian de tămăduiri fiind; milostivirea dumnezeiască a rodit îmbelșugat
în inima ta, împărtășind acum de mirul virtuților tale pe toți cei ce cu
credință te cinstesc pe tine. Cere de la Iubitorul de oameni Dumnezeu
izbăvire de necazuri nouă celor ce cu dragoste cinstim sfântă pomenirea
ta.

Și acum…, a Născătoarei: Caută spre rugăciunile…

TROPARUL, glasul 1:

Sihăstria Putnei 5
Slujba și Acatistul Sfântului Cuvios Andrei cel nebun pentru Hristos

Glasul Apostolului Tău, Pavel, care zice: Noi suntem nebuni


pentru Hristos, auzind robul Tău, Sfântul Andrei, Hristoase
Dumnezeule, nebun s-a făcut pe pământ pentru Tine. Pentru aceea,
săvârşind pomenirea lui, Ţie ne rugăm: Doamne, mântuieşte sufletele
noastre!
Alt TROPAR, glasul al 8-lea:

Cu postul sufletul ți-ai luminat, iar cu rugăciunea neîncetată


inima ta ai făcut-o vas ales al Duhului Sfânt, Sfinte Preacuvioase Părinte
Andrei. Prin acestea toate săgețile vrăjmașului cu tărie le-ai risipit și ca
un adevărat purtător de biruință ai primit răsplătire de la Hristos
Dumnezeu, pe Care roagă-L pentru sufletele noastre!

Sihăstria Putnei 6
Slujba și Acatistul Sfântului Cuvios Andrei cel nebun pentru Hristos

LA UTRENIE

La Dumnezeu este Domnul, se pune troparul sfântului (de două ori),


Slavă…, Și acum…, a Născătoarei: Gavriil zicând ție, Fecioară…

După catisma întâi, se pune sedealna întâi, glasul al 5-lea:

Podobie: Pe Cuvântul…

Arătatu-te-ai tare ca un diamant și ca un stâlp neclintit de cursele


celui viclean, de Dumnezeu purtătorule părinte Andrei. Cu
dumnezeiești cântări pe tine acum te cinstim, căci prin răbdarea ta ai
rușinat pe vrăjmașul cel prea rău și cu totul l-ai izgonit; iar acum, Sfinte,
roagă-te pentru sufletelor noastre. (de două ori)

Slavă…, Și acum…, a Născătoarei

Preaslăvita minune a zămislirii și negrăitul chip al Nașterii tale,


Preasfântă Fecioară, mintea nu le poate pricepe și cugetul îl minunează.
Acoperă-ne pe noi cu mila ta, Maică Fecioară, ca prin tine să se
mântuiască sufletele noastre.

După a 2-a catismă, se pune sedealna a doua, glasul al 4-lea:

Podobie: Grabnic ajutător…

Prin post și înfrânare și prin culcarea cu trupul pe pământul gol,


patimile trupești le-ai uscat și sufletul ți-ai luminat, iar în ceruri ai
primit răsplată de la Domnul. Bine ai plăcut lui Hristos Dumnezeu și
te-ai făcut sălaș făcător de minuni pentru cei ce vin la racla sfintelor tale

Sihăstria Putnei 7
Slujba și Acatistul Sfântului Cuvios Andrei cel nebun pentru Hristos

moaște și la sfânta ta icoană, prealăudate părinte Andrei; roagă-L pe


Hristos Dumnezeu, preafericite, iertare de păcate să ne dăruiască nouă
celor ce cu dragoste cinstim sfânta pomenirea ta. (de două ori)

Slavă…, Și acum…, a Născătoarei

Înnoit-ai, Preacurată Fecioară, cu dumnezeiasca ta Naștere firea


omenească cea căzută prin păcat și i-ai ridicat pe toți din moarte la viața
cea nestricăcioasă. Pentru aceasta, te lăudăm pe tine, Fecioară
preaslăvită, după cuvântul tău: Iată, de acum mă vor ferici toate neamurile!

Polieleul: Robii Domnului…, apoi

MĂRIMURILE:

Stih 1: Fericit bărbatul care se teme de Domnul, întru poruncile Lui va


voi foarte (Ps. 111, 1)

Stihira:

Mărimu-te pe tine, Sfinte Preacuvioase Părinte Andrei și cinstim


sfântă pomenirea ta, că tu te rogi pentru noi lui Hristos, Dumnezeul
nostru.

2. Întru pomenire veșnică va fi dreptul, de auzul rău nu se va teme


(Ps. 111, 6)

3. Că drept este Domnul și dreptarea a iubit și fața Lui spre cel drept
privește (Ps. 10, 7)

4. Dreptul ca finicul va înflori și ca cedrul cel din Liban se va înmulți


(Ps. 91, 12)

5. Că Tu binecuvintezi pe cel drept, Doamne, căci cu arma buneivoiri


ne-ai încununat pe noi (Ps. 5, 12)

6. Veseli-se-va dreptul de Domnul și va nădăjdui spre Dânsul și se vor


lăuda toți cei drepți cu inima (Ps. 31, 12)

După polieleu, se pune sedealna, glasul al 4-lea:

Podobie: Degrab să ne întâmpine…

Minunat te-ai arătat întru răbdarea ta, preafericite părinte Andrei,


bineplăcând lui Hristos prin viețuirea ta, iar prin înțelepciune minunat

Sihăstria Putnei 8
Slujba și Acatistul Sfântului Cuvios Andrei cel nebun pentru Hristos

ți-ai întărit sufletul tău și pornirile trupești le-ai supus duhului. Ales-ai
cu bărbăție calea cea bună a nevoinței nebuniei pentru Hristos
Dumnezeul nostru, cântând: aspră este iarna, dar dulce este raiul, grea
este lupta, dar fericită este răsplătirea. Pentru aceasta, prealăudate,
roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. (de 2 ori)

Slavă…, Și acum…, a Născătoarei:

Pe tine te mărim, Născătoare de Dumnezeu, strigând: Din tine,


preabinecuvântată, în chip de negrăit S-a născut Hristos, Dumnezeul
nostru.

Antifonul 1 al glasului al 4-lea: Din tinerețile mele...

Prochimenul, glasul 1:

Veseli-se-va cel drept de Domnul și va nădăjdui întru El.

Stih: Auzi, Doamne, glasul rugăciunii mele când mă rog Ție.

EVANGHELIA

Se pune de la Matei 11, 27-30: Zis-a Domnul ucenicilor Săi: Toate-Mi


sunt date de către Tatăl Meu… (vezi joi în săptămâna a 4-a după Rusalii)

După psalmul 50, se pune stihira, glasul al 6-lea:

Pe tine te avem mijlocitor și rugător bineprimit, Sfinte Cuvioase


Andrei, părintele nostru, căci tu te rogi pentru toți credincioșii
dreptmăritori, ca să ne izbăvim de toate bolile sufletești și trupești, de
necazuri și nevoi și de toată ispitirea vrăjmașului. Pentru aceasta,
preaslăvim sfântă și cinstită pomenirea ta, și te chemăm: nu înceta să te
rogi pentru sufletele noastre.

LA CANOANE

Sihăstria Putnei 9
Slujba și Acatistul Sfântului Cuvios Andrei cel nebun pentru Hristos

Se pune canonul Născătoarei de Dumnezeu (de la primul Paraclis), cu


irmosul pe 6 și al cuviosului, cu irmosul pe 8

CANONUL CUVIOSULUI ANDREI

Canonul 1, glasul al 8-lea:

Cântarea 1:

Irmosul:
Apa trecând-o ca pe uscat și din răutatea egiptenilor scăpând
israeliteanul, striga: Izbăvitorului și Dumnezeului nostru să-I cântăm.

Sfinte Preacuvioase Părinte Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!


(acest stih se repetă după fiecare stihiră)

Spălatu-te-ai cu apa botezului, fericite părinte Andrei,


izbăvindu-te de păcatul cel strămoşesc, şi inimile noastre cu lacrimile
pocăinţei le-ai curăţit, luminând pe cei ce cinstesc sfântă pomenirea ta.

Pe şarpele cel viclean prin apa botezului l-ai înecat, prealăudate,


iar prin viaţa ta de nevoinţă ai omorât toată puterea vrăjmaşului, de
care roagă-L pe Mântuitorul să ne izbăvim noi toți.

Slavă...

Apa cea vie plină de daruri nesecate ţi-a dăruit-o ţie Hristos,
fericite părinte Andrei, căci sărăcia cea de bună voie pentru Dânsul ai
iubit.

Şi acum...

Născătoare de Dumnezeu, Preacurată Fecioară, apele pocăinţei


dăruieşte-ni-le nouă, şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea.

Catavasia: Deschidevoi gura mea...

Cântarea a 3-a:

Doamne, Cel ce ai făcut cele de deasupra crugului ceresc și ai


zidit Biserica, Tu pe mine mă întărește întru dragostea Ta, că Tu ești
marginea doririlor și credincioșilor întărire, Unule Iubitorule de
oameni.

Sihăstria Putnei 10
Slujba și Acatistul Sfântului Cuvios Andrei cel nebun pentru Hristos

Închinatu-ţi-ai toată viaţa ta cerescului Stăpân, iubindu-L pe El


până la sfârsit. Învredniceşte-ne şi pe noi, părinte, prin rugăciunile tale
să-L iubim pe Domnul până la sfârşitul vieţii noastre.

Râvnind nebuneşte după sălaşul cel ceresc, vieţuire de străin ai


avut în acestă lume, iar acum eşti luminat împreună cu toti sfinţii în
corturile cele cereşti.

Slavă...

Viaţa cea cerească ai dorit-o cu adevărat, dispreţuind toate cele


pământeşti. Învrednicește-ne şi pe noi, Preacuvioase Părinte Andrei, să
dobândim viața cea cerească prin rugăciunile tale.

Şi acum...

Izbăviţi să fim, rugămu-ne ţie Născătoare de Dumnezeu, de calea


cea largă a pierzării, şi să fim povăţuiţi de tine, ceea ce L-ai născut pe
Făcătorul cerului, arătându-te pe tine mai încăpătoare decât cerurile, pe
drumul ce duce către cer.

SEDEALNA, glasul al 5-lea

Podobie: Pe Cuvântul…

Râuri de raze dumnezeieşti trimiţi celor ce călătoresc pe cărarea


ce duce către Hristos, Lumina lumii, şi ferindu-ne de ispitele drăceşti,
ne ajuţi să fim fii ai Luminii, dumnezeiescule părinte Andrei.

Slavă..., Și acum..., a Născătoarei:

Născătoare de Dumnezeu, Maică Preacurată, inimile noastre cele


rănite de păcate curăţeşte-le, ceea ce te-ai făcut sălaș Dumnezeirii.
Izbăveşte pe poporul tău din necazuri și ne ajută nouă ca să putem sta
împotriva vrăşmaşilor celor trufaşi, ca să-ţi strigăm neîncetat: Bucură-
te, ceea ce ești binecuvântată!

Cântarea a 4-a:

Am auzit, Doamne, taina rânduielii Tale, am înțeles lucrurile Tale


și am preaslăvit Dumnezeirea Ta.

Prealăudate Andrei, văzut-ai cu ochii cei duhovnicești cum


cerurile arată slava lui Dumnezeu și ai lepădat grijile cele lumeşti,

Sihăstria Putnei 11
Slujba și Acatistul Sfântului Cuvios Andrei cel nebun pentru Hristos

dorind prin nevoinţa postului şi a sărăciei să-L slăveşti pe Domnul încă


de aici de pe pământ; învaţă-ne şi pe noi să-L slăvim pe El după
cuviință.

Gândul ți s-a înţelepţit, inima a ascultat şi a înţeles lucrurile


Domnului, iar sufletul tău L-a preaslăvit pe Dumnezeu, părinte,
înfrumuseţându-se cu nădejdea şi dragostea pentru Dânsul, luminat
făcându-te prin nevoinţă şi întărindu-te cu dumnezeiască putere.

Slavă...

Ai răbdat tot felul de răutăţi şi necazuri de la cei potrivnici, dar ai


rămas neclintit până la sfârșit; întăreşte-ne, fericite Andrei, şi pe noi în
faptele cele bune.

Şi acum...

Cu adevărat te cinstim pe tine, Preacurată Stăpână, căci tu asculți


rugăciunile noastre şi ne izbăveşti de strâmtorările celui rău,
învrednicindu-ne să auzim glasul Domnului care ne cheamă la veșnica
Împărăţie.

Cântarea a 5-a:

Luminează-ne pe noi, Doamne, cu poruncile Tale și cu brațul Tău


cel înalt; pacea Ta dă-o nouă, Iubitorule de oameni.

Minunatu-s-au toți, fericite părinte Andrei, văzând nerăutatea şi


smerenia ta; ajută-ne şi pe noi, sfinte, să urmăm bunătăţii tale.

Nematerialnica lumină a înţelepciunii care a luminat calea vieţii


tale, Părinte Andrei, ţi-a dăruit-o Hristos Domnul, pe care din toată
inima ta L-ai iubit.

Slavă...

Acum stai înaintea lui Dumnezeu rugându-te pentru noi,


preafericite Andrei. Dăruieşte-ne şi nouă, prin nădejdea şi dragostea ce
avem către El, să ne desfătăm de lumina cea nespusă care izvorăşte din
Chipul Feței Lui.

Şi acum...

Sihăstria Putnei 12
Slujba și Acatistul Sfântului Cuvios Andrei cel nebun pentru Hristos

Născătoare de Dumnezeu, roagă-te să lumineze fiinţa noastră cea


întunecată Cel ce este Lumină din Lumină, izbăvindu-ne de vrăjmaşii
cei întunecaţi.

Cântarea a 6-a:

Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul și Lui voi spune


necazurile mele, că s-a umplut sufletul meu de răutăți și viața mea s-a
apropiat de iad, și ca Iona mă rog: Dumnezeule, din stricăciune scoate-
mă.

Râuri de lacrimi vărsând, venim către tine, fericite părinte,


rugându-ne: nu lepăda de la noi binecuvântarea lui Dumnezeu, ci ne
umple de dar şi de lumină, ca toţi să te slăvim pe tine.

Tămăduitorule fără de arginţi, izbăveşte din necazuri prin


cereştile tale rugăciuni pe cei ce se roagă ţie, căci şi după sfârşitul tău
dobândim vindecare, fiind preaslăvit de Dumnezeu după vrednicie;
roagă-te pentru sufletele noaste.

Slavă...

Rugăciune reverşi acum ca dintr-un izvor ce curge îmbelşugat,


bolile vindecând şi dăruind putere şi tărie celor din nevoi.
Învredniceşte-ne şi pe noi, cu rugăciunile tale, să ne izbăvim de toată
lucrarea cea potrivnică.

Şi acum...

Unde vom scăpa, Preacurată Fecioară, decât numai la rugăciunile


tale cele calde, izbăvindu-ne pe noi de vrăjmaşii cei văzuţi şi nevăzuţi,
de păcate şi de orice chinuri, ca ceea ce ai născut pe Dumnezeu, Cel
iubitor de oameni.

CONDACUL, glasul al 4-lea:

Podobia: Arătatu-Te-ai astăzi...

Nebunule pentru Hristos, fericite Andrei, dorind de frumuseţea


cea cerească, lepădatute-ai de trup și după o viaţa plină de înfrânări şi
lipsuri ai adormit în pace întru Domnul, ajungând să viețuiești

Sihăstria Putnei 13
Slujba și Acatistul Sfântului Cuvios Andrei cel nebun pentru Hristos

împreună cu îngerii; cu care mijloceşte înaintea lui Hristos Dumnezeu


pentru noi toţi!

Icosul:

Cum am putea noi, păcătoșii și întinații cu sufletul și cu trupul, să


urmăm viețuirea ta cea asemenea îngerilor și faptele tale cele
preaslăvite? Căci nici înțelepții nu pot să cuprindă cu mintea negrăita ta
răbdare și smerenie și dragostea ta cea fierbinte către Hristos, dar
nădăjduind la milostivirea ta, fericite, strigăm către tine așa: Bucură-te,
stea prealuminoasă, care de la răsăritul bunătăților te-ai înălțat și tot
pământul l-ai luminat în chip minunat; bucură-te, cel care de dragostea
părinților pământești te-ai lipsit și pe Hristos, Dumnezeul tuturor, cu
toată inima L-ai îndrăgit și Lui cu dorire neclintită I-ai urmat; bucură-te,
că ascultând de Apostolul Pavel ți-ai ai ales crucea grea a nebuniei
pentru Hristos; bucură-te, că stricăciunea și deșertăciunea acestei lumi
le-ai schimbat cu nădejdea bunătăților celor veșnice; bucură-te, cel ce
lui Iov te-ai asemănat întru răbdare; bucură-te, că mult ai pătimit pentru
Hristos, dar pe vrăjmașul l-ai biruit prin smerenia ta; bucură-te, că
împreună cu săracul Lazăr în sânurile lui Avraam acum te odihnești;
bucură-te, că și după plecarea din lumea aceasta celor aflați în necazuri
și ispite te arăți mare rugător și ocrotitor; bucură-te, ești grabnic ajutător
celor ce te cheamă pe tine; bucură-te, Sfinte Andrei, de Dumnezeu
înțelepțite!

SINAXAR

În luna octombrie, în ziua a doua, facem pomenirea Sfântului Cuvios


Andrei cel nebun pentru Hristos din Constantinopol.

Sfântul Andrei cel nebun pentru Hristos a fost de neam slav. El a


căzut de tânăr rob în război, şi a fost cumpărat de către Theognost, un
bărbat foarte bogat din Constantinopol, pe vremea împăratului Leon cel

Sihăstria Putnei 14
Slujba și Acatistul Sfântului Cuvios Andrei cel nebun pentru Hristos

înţelept (fiul împăratului Vasile Macedoneanul). Andrei era un tânăr


foarte frumos la trup şi la suflet. Theognost l-a îndrăgit mult, şi i-a
îngăduit să stea la învăţătura sfintelor slove. Andrei a iubit mult
învăţătura cărţii, şi cu dragoste se ruga lui Dumnezeu, cu dragoste mare
mergea şi la Sfintele Slujbe ale Bisericii.

Supunand-se unei vedenii cereşti ce i se arătase în vis, el a luat


asupra sa cumplita nevoinţa a nebuniei pentru Hristos. El s-a dus la
fântâna de unde scotea apă pentru stăpânul lui şi cu un cuţit şi-a tăiat în
fâşii hainele de pe el, prefăcându-se că este nebun. Stăpânul lui,
Theognost s-a umplut de durere, l-a legat în lanţuri şi l-a dus la Biserica
Sfintei Anastasia, Izbăvitoarea de Farmece, ca să se citească rugăciuni
pentru robul lui, Andrei. Dar Andrei nu se vindeca deloc, şi de aceea
stăpânul lui i-a dat drumul, că unuia ce şi-a pierdut minţile.

Andrei se prefăcea ziua nebun, iar noaptea întreagă se ruga lui


Dumnezeu. El a vieţuit pană la moarte fără să aibă nici un adăpost al
lui. El nopţile şi le petrecea mergând pe străzile marii cetăţi, aproape
gol, şi mâncând pâine numai când se îndura cineva de el să i-o dea. El
împărţea tot ceea ce primea cu cerşetorii pe care îi şi certa cu cuvinte
batjocoritoare, astfel încât să nu se vadă prefăcătoria lui, iar răsplată să
nu primească, decât numai de la Unul Dumnezeu. De aceea harul
Domnului s-a revărsat peste el din belşug, iar Andrei s-a făcut văzător
cu duhul în inimile oamenilor, şi văzător şi al îngerilor şi al duhurilor
necurate. El a luat putere să alunge duhurile necurate de la oameni şi să
scoată oamenii din păcatele lor.

Sfântul Andrei fost răpit la cer, unde a văzut în duh frumuseţile


cereşti. El L-a văzut şi s-a închinat înaintea Domnului Hristos Care
şedea pe Tronul Slavei. Împreună aflându-se cu ucenicul lui iubit,
Epifanie, el a văzut-o pe Sfânta Născătoare de Dumnezeu în Biserica din
Vlaherne cum acoperă poporul cu cinstitul ei Omofor. Această vedenie
este de atunci înainte prăznuită de Biserca Ortodoxă de pretutindeni, la
fiecare 1 octombrie al anului, sărbătoare care se numeşte a Sfântului
Acoperământ al Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. El a auzit cuvinte
care la inima omului nu s-au suit şi pe care buzelor omeneşti nu le este
îngăduit să le grăiască.

Sihăstria Putnei 15
Slujba și Acatistul Sfântului Cuvios Andrei cel nebun pentru Hristos

După o viaţă de mucenicie neîncetată, care aproape că nu are egal


în istoria Bisericii, Sfântul Andrei cel Nebun pentru Hristos s-a săvârşit
întru Domnul în anul 911, fiind el în vârstă fiind de 66 de ani.

Cu ale lui sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui


Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Cântarea a 7-a:

Tinerii, cei ce au mers din Iudeea în Babilon oarecând, cu credința


Treimii, văpaia cuptorului au călcat-o, cântând: Dumnezeul părinților
noștri, bine ești cuvântat!

Biruitori s-au arătat tinerii evrei, când de înger au fost păziţi de


văpaia focului, iar acum tu, preafericite, care în viaţă mai presus de fire
te-ai întărit, arată-ne pe noi biruitori întru necazuri, căci pe tine te
lăudăm şi cântăm: Binecuvântat este Dumnezeul părinților noștri!

Urmat-ai în viaţa ta tinerilor evrei, cu nerăutate călătorind pe


calea cea strâmtă. Pentru aceasta, întăreşte-ne şi pe noi în acestă virtute,
pe cei ce cântăm: Binecuvântat este Dumnezeul părinților noștri!

Slavă...

Nebunule pentru Hristos, Sfinte Andrei, asemenea tinerilor celor


din cuptorul caldeilor nevoindu-te, ai slăvit pe Domnul Care te-a întărit.
Pentru acesta şi noi, cei care te cinstim, preafericite, cu îndrazneală
strigăm: Binecuvântat este Dumnezeul părinților noștri.

Şi acum...

Umbreşte-ne, Fecioară Maică, cu mila Fiului Tău, ca să ne


izbăvim cu rugăciunile tale de întunericul cel de suflet pierzător, noi cei
ce cântăm: Binecuvântat este Dumnezeul părinților noștri!

Cântarea a 8-a:

Pe Împăratul ceresc, pe Care Îl laudă oștile îngerești, lăudați-L și-


L preaînălțați întru toți vecii.

Sihăstria Putnei 16
Slujba și Acatistul Sfântului Cuvios Andrei cel nebun pentru Hristos

Preacinstit biruitor al chinurilor şi al focului ispitelor fiind,


preacuvioase, poveţelor tale cu sârguinţă urmând, fiii tăi strigă:
Popoare, preaînălțați-L pe Hristos întru toți vecii!
Tuturor patimilor biruitor te-ai arătat, preafericite Andrei, ispitele
vrăjmaşului biruind şi neîncetat cântând: Popoare, preaînălțați-L pe
Hristos întru toți vecii!

Stăpân peste patimile păcătoase te-ai arătat, fericite părinte, și ca


o stea luminoasă ai povățuit spre viaţa cea curată şi plină de pocăinţă,
cântând: Popoare, preaînălțați-L pe Hristos întru toți vecii!

Binecuvântăm pe Tatăl...

Unindu-te cu Făcătorul, neatins de păcat ai rămas, fericite părinte,


fiind binecuvântat cu ajutor dintru înălțime. Pentru acesta, la ceruri ai
ajuns şi cânţi acum împreună cu îngerii: Popoare, preaînălțați-L pe
Hristos întru toți vecii!

Şi acum...

Acum, tuturor celor credincioşi ce sunt în lupte duhovniceşti,


biruinţă le dăruieşti, Preasfântă Fecioară, iar nouă tuturor trimite-ne al
tău ajutor, ca să cântăm: Popoare, preaînălțați-L pe Hristos întru toți
vecii!
Cântarea a 9-a:

Cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărturisim pe tine


Fecioară curată, noi cei izbăviți prin tine, slăvindu-te cu cetele cele fără
de trup.

Rugătorule preafierbinte, fericite Andrei, cu adevărat în minte pe


Hristos L-ai avut, arătând negrăită smerenie și blândeţe, credinţă
neclintită, nădejde şi dragoste către Domnul. Învredniceşte-ne şi pe noi,
ca împreună cu tine să-L slăvim pe Dânsul.

Dăruindu-te lui Hristos, preafericite Andrei, s-a împlinit întru


tine cu adevărat cuvântul Său proorocesc că „cel ce va răbda până la
sfârşit, acela se va mântui”. Iar acum împreună cu toţi cei mântuiţi pe
Dânsul Îl slăvești întru toți vecii.

Slavă...

Sihăstria Putnei 17
Slujba și Acatistul Sfântului Cuvios Andrei cel nebun pentru Hristos

Smeritele noastre rugăciuni primeşte-le, Sfinte Andrei, căci


alergăm cu credință la cinstitele tale moaște și la sfânta ta icoană, de
unde luăm grabnică izbăvire de necazurile sufleteşti şi de patimile cele
trupeşti.

Şi acum...

Prin cântări de laudă te slăvim pe tine, Născătoare de Dumnezeu,


Fecioară şi Maică a Cuvântului, căci mijlocitoare te-a dăruit, Soarele
dreptăţii, nouă celor ce credem întru tine şi într-un glas îți cântăm:
Bucură-te, bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău
Acoperământ!

LUMINÂNDA, glasul al 3-lea:

Văzând rătăcirea celor din lume ai părăsit deșertăciunile, cu inima


îndurerată rugându-te pentru oameni, sfinţindu-ți viata ta Hristos
Dumnezeul nostru; pe care roagă-L pentru robii tăi, cei ce în credinţă
săvârşesc sfântă pomenirea ta, Sfinte Andrei, de Dumnezeu înţelepţite.

Slavă..., Și acum..., a Născătoarei:

Pe Înțelepciunea cea într-un Ipostas și mai presus de minte, pe


Tămăduitorul tuturor L-ai născut, Fecioară; vindecă rănile și bubele cele
urâte ale sufletului meu, răzvrătirile patimilor mele potolindu-le.

LA LAUDE

Se pun stihirile pe 4, glasul al 4-lea:

Chip al răbdării și smereniei te-ai arătat, de Dumnezeu înțelepțite


preafericite Andrei, care prin negrăite minuni și virtuți ai strălucit, iar
prin cuvintele și faptele tale proorocești lumea ai luminat, împodobit
fiind cu cununa blândeții și a întregii înțelepciuni. Pentru aceasta, Te
mărim pe Tine, Iisuse Atotputernice, Mântuitorul sufletelor noastre. (de
2 ori)

Drept şi fără de răutate, neîntinat și credincios fiind, lepădat-ai de


la tine toată răutatea, nebunule pentru Hristos, preafericite Andrei,
luminat fiind prin virtuţi şi strălucit în evlavie arătându-te; pentru
aceasta, te lăudăm pe tine şi cu bucurie săvârşim sfântă pomenirea
adormirii tale, de Dumnezeu înţelepțite.

Sihăstria Putnei 18
Slujba și Acatistul Sfântului Cuvios Andrei cel nebun pentru Hristos

Cu întreaga înțelepciune și cu dreapta credință ca și cu o purpură


preaminunată te-ai îmbrăcat, Sfinte Andrei, iar cu dreptatea și
blândețea ca și cu o cunună dumnezeiască ai fost împodobit de Hristos.
Dorit-ai să împărățești împreună cu cei ce pătimesc pentru Hristos, iar
acum stai înaintea Împăratului Puterilor cel Preamilostiv și Mântuitorul
sufletelor noastre.

Slavă..., glasul al 8-lea:

Faptele tale minunate, de Dumnezeu înțelepțite Andrei,


îndreaptă inimile către credinţă. Că cine auzind de nemăsurata ta
smerenie și răbdare nu se va minuna? Căci către toți te arăți cu blândețe
și nerăutate, celor în suferințe alinare și celor în necazuri grabnic
ajutător, celor de pe mare adăpost nebântuit de valuri și celor în
călătorie grabnică sosire și toate cu dumnezeiască putere le faci,
preaminunate părinte Andrei. Iar acum, primind cununa cea nevestejită
din mâinile Atotțiitorului Dumnezeu, roagă-L să mântuiască sufletele
noastre.

Și acum…, a Născătoarei:

Stăpână Împărăteasă, primește rugăciunile robilor tăi și ne


izbăveste pe noi dintru toată nevoia și necazul.

LA LITURGHIE

Se pune slujba pentru cuvioși.

ACATISTUL SFANTULUI CUVIOS


ANDREI CEL NEBUN PENTRU HRISTOS
(2 octombrie și 28 mai)

Condacul 1

Sihăstria Putnei 19
Slujba și Acatistul Sfântului Cuvios Andrei cel nebun pentru Hristos

Celui ce înţelepţeşte şi-a agonisit talanţii, învrednicindu-se astfel


de mari daruri de la Hristos Dumnezeu, să-i cântăm astăzi toți cu
bucurie și recunoștință: Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Andrei,
lauda sihaştrilor din mijlocul mulţimii!

Icosul 1

Preasfântă Treime, Preasfântă Născătoare de Dumnnezeu,


Sfinţilor Îngeri și Toți Sfinţii, treceţi cu vederea păcatele noastre şi
ajutaţi-ne să găsim cuvinte potrivite pentru a-l lăuda pe vrednicul de
pomenire Andrei, cel şi-a luat nevoinţa aspră a pustniciei în mijlocul
mulţimii şi a nebuniei pentru Hristos şi să-i cântăm:
Bucură-te, căutătorul înţelepciunii;
Bucură-te, dascăl al rugăciunii;
Bucură-te, slujitor devotat;
Bucură-te, rugător înflăcărat;
Bucură-te, cinstitorul sfinţeniei;
Bucură-te, chipul smereniei;
Bucură-te, aflătorul tainelor dumnezeieşti;
Bucură-te, apărătorul credinţei creştineşti;
Bucură-te, mustrătorul păcatului;
Bucură-te, cel ce ne aperi de chinurile iadului;
Bucură-te, mucenic ce multă batjocură ai îndurat;
Bucură-te, cel cu veşnica slavă încununat;
Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Andrei, lauda sihaştrilor din
mijlocul mulţimii!

Condacul al 2-lea

Ai fost, o, Sfinte Andrei, un tânăr de neam slovean, frumos la


chip şi cu obiceiuri bune. Însă, cu rânduiala lui Dumnezeu, ai ajuns rob
în Constantinopol, la generalul Teognost, pe vremea împăratului Leon
cel înţelept. Acesta, văzându-ţi credincioșia şi agerimea minţii, te-a
trimis la învăţătura cărţilor sfinte, apoi te-a cinstit cu vrednicia de notar.
După ce ai învăţat Psaltirea pe de rost, ai cercetat cu avânt Vieţile
Sfinţilor şi ai dorit să imiţi virtutea vieţuirii lor, cântând neîncetat:
Aliluia!

Icosul al 2-lea

Sihăstria Putnei 20
Slujba și Acatistul Sfântului Cuvios Andrei cel nebun pentru Hristos

Ai învăţat degrabă şi Sfânta Scriptură, apoi îţi petreceai timpul


citind cărţi sfinte şi rugându-te lui Dumnezeu. Într-o noapte, pe când te
rugai, necuratul, din invidie, a început să lovească uşile casei în care te
aflai. Speriat, te-ai culcat, însă ai avut parte de o vedenie care îţi
prorocea misiunea duhovnicească de a lupta cu necuratul pentru
dobândirea cununilor cereşti. Însuşi Iisus te-a numit prieten şi frate,
apoi ţi-a încredinţat crucea nebuniei pentru El şi ţi-a promis
nenumărate bunătăţi cereşti. Trezindu-te, ţi-ai înştiinţat duhovnicul,
care te-a încurajat să mergi pe această cale, izbăvindu-te astfel şi de
robie. Roagă-te, Sfinte Preacuvioase Andrei, să aflăm întotdeauna
călăuzitori spre mântuire şi noi, cei ce-l slăvim pe Dumnezeu şi-ţi
cântăm:
Bucură-te, că la miezul nopţii te-ai rugat;
Bucură-te, că apoi hainele ţi le-ai sfâşiat;
Bucură-te, că vorbe confuze ai spus;
Bucură-te, că strigătele tale departe au ajuns;
Bucură-te, că nevoinţa îţi începeai;
Bucură-te, că eliberarea din robie îţi pregăteai;
Bucură-te, că pe stăpân şi pe slugi i-ai trezit;
Bucură-te, că toţi au crezut că ai înnebunit;
Bucură-te, că Teognost pentru tine a plâns;
Bucură-te, că pe toţi mare jale i-a cuprins;
Bucură-te, că nimeni nu vedea că te prefăceai;
Bucură-te, că lui Dumnezeu să te acopere îi cereai;
Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Andrei, lauda sihaştrilor din
mijlocul mulţimii!

Condacul al 3-lea

Mult s-a amărât Teognost crezând că toate cele făcute de tine erau
adevărate, şi a poruncit să fii dus la biserica Sfintei Muceniţe Anastasia
şi să fii legat acolo. A dat mulţi bani acestui lăcaş şi l-a rugat pe preot să
facă slujbe pentru vindecarea ta. Însă tu ziua vorbeai ca un îndrăcit, iar
noaptea te rugai cu lacrimi cântând din toată inima: Aliluia!

Icosul al 3-lea

Sihăstria Putnei 21
Slujba și Acatistul Sfântului Cuvios Andrei cel nebun pentru Hristos

Vrând să te încredinţezi dacă nevoinţa ta este sau nu plăcută lui


Dumnezeu, te-ai rugat Sfintei Muceniţe Anastasia să-ţi descopere, iar ea
îndată ţi s-a arătat în vedenie, ţi-a adeverit şi te-a întărit duhovniceşte.
Chiar în noaptea următoare o ceată diavolească înarmată s-a pornit
asupra ta, ca să te omoare, însă, la rugăciunea ta, însuşi Sfântul Ioan
Evanghelistul ţi s-a arătat şi te-a ajutat, bătându-i pe diavoli şi
mustrându-i cumplit. Roagă-te, Sfinte Preacuvioase Andrei, să ne
izbăvim de toată lucrarea diavolească şi noi, cei ce-ţi cântăm:
Bucură-te, cel ce ai îndrăzneală în rugăciune;
Bucură-te, că ai primit cele rele ca şi pe cele bune;
Bucură-te, că legat în lanţuri cu răbdare ai stat;
Bucură-te, că ai fost sfătuit şi ocrotit în chip minunat;
Bucură-te, că ai primit oaspeţi cereşti;
Bucură-te, că ai râs de chinurile diavoleşti;
Bucură-te, mulţumind lui Hristos pentru ajutorul primit;
Bucură-te, rugându-te să fii mereu de ispite izbăvit;
Bucură-te, cerând să fim şi noi păziţi pe calea adevărată,
Bucură-te, lăudând dragostea lui Dumnezeu cea nemăsurată;
Bucură-te, cel ce cu smerenie ai cerut har;
Bucură-te, cel ce ai crezut că acesta este avutul cel mai necesar;
Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Andrei, lauda sihaştrilor din
mijlocul mulţimii!

Condacul al 4-lea

Prefăcându-te îndrăcit şi nebun, ai stat timp de patru luni în


lanţuri, rugându-te în taină lui Dumnezeu. Însuşi Hristos te-a întărit
duhovniceşte arătându-ţi în vis dulceaţa de negrăit a bunătăţilor dăruite
celor care-L iubesc pe Dumnezeu cu tot sufletul. Ţi-a mai arătat şi calea
cea îngustă pe care trebuie să meargă nevoitorii, uitând mereu relele
pricinuite de către semeni şi cântând cu toată inima lui Dumnezeu:
Aliluia!
Icosul al 4-lea

Fiind eliberat din robie şi din lanţuri, vorbeai ca un nebun, jucai


prin piaţa oraşului, asemenea Sfântului Simon din Emesa, dar seara
plângeai, te rugai şi adesea te mărturiseai cu sinceritate şi cu blândeţe
duhovnicului tău, singurul care îţi ştia taina. Apoi te duceai la nevoinţa

Sihăstria Putnei 22
Slujba și Acatistul Sfântului Cuvios Andrei cel nebun pentru Hristos

ta. Astfel, văzând nişte tineri desfrânaţi care nu aveau niciun rost în
viaţă, i-ai provocat, bându-i vinul şi spărgându-i paharul unuia dintre
ei. După ce te-au bătut, le-ai spus că vei fi prins şi biciuit de către straja
de noapte, prorocind astfel ce urmau să păţească ei înşişi. Întâmplându-
se întocmai, te rugai lui Dumnezeu cu lacrimi ca aceşti tineri să nu
ajungă în temniţă. Roagă-te, o Sfinte Preacuvioase Andrei, să ne
izbăvească Dumnezeu de de patimile sufleteşti şi trupeşti şi pe noi, cei
ce ne I ne închinăm şi-ţi cântăm:
Bucură-te, ocrotitorul tinerilor;
Bucură-te, mare rugător pentru sufletele lor;
Bucură-te, cel bătut de ei fără cruţare;
Bucură-te, izbăvitorul lor de condamnare;
Bucură-te, că ai suferit pentru a-i ajuta să se mântuiască;
Bucură-te, că i-ai iertat cu iubire părintească;
Bucură-te, model de iubire creştină;
Bucură-te, iubire dumnezeiască deplină;
Bucură-te, mare rugător pentru a noastră mântuire;
Bucură-te, înţelept iconom al tainelor divine;
Bucură-te, mare apărător în ispite;
Bucură-te, înţelept agonisitor de comori sfinte;
Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Andrei, lauda sihaştrilor din
mijlocul mulţimii!

Condacul al 5-lea

Petreceai muceniceşte, umblând pe drumuri şi dormind în


locurile în care dormeau câinii, fără aşternut şi îmbrăcat numai cu o
tunică subţire de lână. Te defăimai şi te încurajai spre nevoinţă şi spre
răbdarea defăimărilor şi a scuipărilor, rugându-te cu atâta putere în
taină, încât din gură îţi ieşea abur şi şoaptele tale se auzeau până
departe. Iar puţinii bani primiţi ca milostenie îi aruncai în timpul
bătăilor pe care le primeai, după care fugeai de acolo cântând lui
Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 5-lea

Unii observau că această purtare nu se potriveşte unui nebun, dar


cei nesocotiţi te defăimau. Astfel, trecând prin faţa unor case de
desfrânare, nişte femei uşoare te-au tras înăuntru, pentru a te atrage

Sihăstria Putnei 23
Slujba și Acatistul Sfântului Cuvios Andrei cel nebun pentru Hristos

spre păcat. Tu, însă, ca un mort stăteai în mijlocul lor înfruntând ispita
şi privindu-l în faţă pe diavolul desfrânării care ţi se arăta acolo negru şi
urât, plin de necurăţie amestecată cu cenuşă, purtând pe umăr o
zdreanţă murdară. Deci, batjocorindu-l pe diavol pentru urâţenia lui cea
mare, l-ai izgonit, înfricoşându-l. Sfinte Andrei, roagă-te să dobândim
tărie în mijlocul ispitelor şi darul dicernământului, pentru a asculta
întotdeauna de cei care ne arată Calea, Adevărul şi Viaţa şi, mulţumind
lui Dumnezeu pentru darurile date ţie, să-ţi cântăm:
Bucură-te, că femeile n-au văzut diavolul ce ţi s-a arătat;
Bucură-te, că pentru smerenia ta, necuratul s-a înfricoşat;
Bucură-te, că Dumnezeu te-a ocrotit;
Bucură-te, că prin tine, mântuirea desfrânatelor a mijlocit;
Bucură-te, mare apărător de păcatul desfrânării;
Bucură-te, cel ce ne întăreşti cu virtutea răbdării;
Bucură-te, cel ce ne arăţi şi că iubirea de arginţi este un păcat
mare;
Bucură-te, cel ce plângi văzând pe câtă lume duce la pierzare;
Bucură-te, cel ce vădeşti pericolul sufletesc al iubirii de arginţi;
Bucură-te, arătându-ne ce greu se pocăiesc cei de acest păcat
robiţi;
Bucură-te, rugându-te să ne izbăvim de păcate sufleteşti şi
trupeşti;
Bucură-te, ajutându-ne să dobândim virtuţi duhovniceşti;
Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Andrei, lauda sihaştrilor din
mijlocul mulţimii!

Condacul al 6-lea

Cu voia lui Dumnezeu, te-ai întâlnit cu trei tineri virtuoşi, unul


dintre ei fiind Epifanie, căruia, după ce i-ai spus pe nume, i-ai prorocit
că va deveni Patriarh, l-ai numit prieten şi fiu duhovnicesc. Apoi, după
plecarea lor, ridicat in aer, înălţai rugăciuni fierbinţi pentru ei, slăvindu-
L pe Dumnezeu şi cântând: Aliluia!

Icosul al 6-lea

Te hrăneai, sfinte, doar cu o jumătate de posmag pe zi, iar uneori


stăteai chiar şi o săptămână nemâncat. Iar când te ardea setea, căutai

Sihăstria Putnei 24
Slujba și Acatistul Sfântului Cuvios Andrei cel nebun pentru Hristos

adesea o gropiţă cu apă de ploaie şi, îngenunchind, suflai asupra ei de


trei ori în chipul crucii, apoi beai, timp în care unii te loveau, iar alţii îţi
adresau cuvinte de ocară. Ai suferit şi din cauza gerului, căci nici săracii
asemenea ţie nu te primeau, nici chiar câinii nu stăteau lângă tine, să te
mai încălzească puţin. În această stare, Însuşi Iisus te-a mângâiat, timp
de două săptămâni, aratându-ţi mireasma, bucuria, frumuseţea şi
dulceaţa Raiului, fiind răpit până la al treilea cer. Iar noi, mulţumind
Preasfintei Treimi pentru ajutorul dat, îţi cântăm:
Bucură-te, predică vie;
Bucură-te, deplină filocalie;
Bucură-te, cu Sfântul Apostol Pavel cel râvnitor;
Bucură-te, al smereniei desăvârşit purtător;
Bucură-te, cel ce ai auzit adesea ,,Pleacă de aici, câine!”
Bucură-te, dascăl al nimicirii de sine;
Bucură-te, cel ce cu desăvârşita sărăcie ai câştigat comori cereşti;
Bucură-te, că, în viaţă fiind, Iisus te-a chemat să le priveşti;
Bucură-te, descoperind tainele divine;
Bucură-te, înţelegând rostul nevoinţei creştine;
Bucură-te, vâzând adevărata strălucire;
Bucură-te, întărindu-ne pe calea spre mântuire;
Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Andrei, lauda sihaştrilor din
mijlocul mulţimii!

Condacul al 7-lea

După această descoperire, ai sporit nevoinţa, rugându-te în


fiecare noapte şi căutând batjocura lumii în fiecare zi, sporind invidia
celui rău care, luând chipul unei babe, căuta să-i pornească pe oameni
împotriva ta. Pricepându-i uneltirile, ai aruncat cu noroi în faţa ei şi,
după ce ai suflat spre ea de trei ori, şi-a pierdut înfăţişarea omenească.
Apoi, întâlnindu-te cu tânărul Epifanie, l-ai întărit duhovniceşte, căci şi
lui îi apăruse necuratul luând chip de negustor ismaelitean care căuta să
vă dezbine, şi, vădindu-i vicleşugul, aţi cântat împreună: Aliluia!

Icosul al 7-lea

Sihăstria Putnei 25
Slujba și Acatistul Sfântului Cuvios Andrei cel nebun pentru Hristos

Sfaturile date tânărului Epifanie se potrivesc oricărui creştin care,


prin purtarea evlavioasă, atrage invidia celui viclean. L-ai sfătuit,
aşadar, să fie cumpătat, să se cerceteze, să-şi îmblânzească trupul cu
posturile, să aibă smerita-înţelepciune, să se roage cu bucurie şi să nu
devină rob al păcatului prin desfrânare, ci rob al lui Dumnezeu. Sfinte
Preacuvioase Andrei, cercetează-ne şi pe noi şi pe apropiaţii noştri şi
ajută-ne, prin rugăciunile tale, să ne vedem păcatele, să ne pocăim, să-L
slăvim cu râvnă pe Dumnezeu şi să-ţi cântăm:
Bucură-te, cel ce sfătuieşti în taină,
Bucură-te, cel ce ai smerita-înţelepciune drept haină;
Bucură-te, cel ce salvezi tinerii de păcatul sodomiei;
Bucură-te, cel ce mustri păcatul lăcomiei;
Bucură-te, chip în care care S-a oglindit Hristos;
Bucură-te, smerenie înaltă aducătoare de folos;
Bucură-te, sărutând picioarele celui ce te-a bătut
Bucură-te, rugându-te pentru pentru cel în patimi căzut;
Bucură-te, apărător al celor căzuţi în robie;
Bucură-te, cel ce ţi-ai asumat deplina sărăcie;
Bucură-te, rugăndu-te să aflăm înţelepciune;
Bucură-te, ajutându-ne să stăruim cu bucurie în rugăciune;
Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Andrei, lauda sihaştrilor din
mijlocul mulţimii!

Condacul al 8-lea

Ai petrecut viața ta, Sfinte Andrei, în adâncul smereniei şi pe


culmile bucuriei duhovniceşti, căci dormind pe gunoi, nici frigul, nici
greutatea căruţei ce a trecut peste tine nu le-ai simţit. Fiind ocărât şi
bătut de semeni, din invidia celui rău, te ridicai în vazduh la rugăciune
în biserica Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale cărei uşi ţi se
deschideau singure după ce le însemnai cu semnul crucii. În jurul tău
era flacără strălucitoare şi o mireasmă nespusă, pentru care îngăduie-ne
să cântăm împreună cu tine: Aliluia!

Icosul al 8-lea

Sihăstria Putnei 26
Slujba și Acatistul Sfântului Cuvios Andrei cel nebun pentru Hristos

După ce ai adus pe calea cea bună toată casa lui Epifanie, i-ai
ajutat şi pe alţii să ducă o viaţă plăcută lui Dumnezeu. Preacuvioase
Andrei, ajută-ne, prin rugăciuni către Preasfânta Treime şi către
Preasfânta Fecioară Maria, să dobândim tărie şi înţelepciune, ca să
putem face mereu voia lui Dumnezeu, pentru ca trecerea noastră la cele
veşnice să fie spre bucuria îngerilor păzitori ai celor ce-ţi cântă:
Bucură-te, cel ce ai desăvârşită lepădare de sine;
Bucură-te, cel ce ai mare îndrăzneală către Preasfânta Treime;
Bucură-te, cel ce, la rugăciune, în văzduh te ridicai;
Bucură-te, că uşile bisericii se deschideau când te rugai;
Bucură-te, mustrătorul tâlharilor;;
Bucură-te, apărătorul credincioşilor;
Bucură-te, ajutorul nostru pe calea mântuirii;
Bucură-te, aprig duşman al păcatelor împotriva firii;
Bucură-te, martor prin care Dumnezeu ne-a arătat gravitatea
acestor păcate;
Bucură-te, cel ce alungi duhurile necurate;
Bucură-te, ocrotitor al celor vii şi al celor adormiţi;
Bucură-te, că ne arăţi ce înseamnă să murim nepocăiţi;
Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Andrei, lauda sihaştrilor din
mijlocul mulţimii!

Condacul al 9-lea

Pe măsură ce timpul trecea, ucenicul tău Epifanie sporea


duhovniceşte, iar tu îl povăţuiai spre toată înţelepciunea, descoperindu-
i voia lui Dumnezeu și cerându-i cu smerenie să te binecuvinteze ca un
slujitor al Domnului, cântând împreună lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 9-lea

În biserică, în timpul citirii Sfintei Evanghelii, cu darul lui


Dumnezeu, ai văzut cum diavolul trândăviei îşi bătea joc de creştini,
pricinuindu-le somn, pentru a risipi folosul lor duhovnicesc.
Mustrându-i cumplit şi înălţând rugăciuni, i-ai ajutat pe creştini să
asculte cu atenţie citirea. Sfinte, Preacuvioase Andrei, ajută-ne să

Sihăstria Putnei 27
Slujba și Acatistul Sfântului Cuvios Andrei cel nebun pentru Hristos

dobândim trezvie, discernământ duhovnicesc, pocăinţă, smerenie,


cuminţenie, modestie, dragoste nefăţarnică, răbdare în necazuri,
milostivire, bunătate, stăruinţă, nejudecare, nemâniere, virtuţi practice,
evlavie, blândeţe, conştiinciozitate, neîncetată rugăciune şi recunoştinţă
pentru darurile primite de noi, cei ce-ţi cântăm:
Bucură-te, că faţa ta că soarele strălucea;
Bucură-te, că numai cei curaţi la suflet o puteau vedea aşa;
Bucură-te, cel ce eşti în ispite mare apărător;
Bucură-te, al Cetăţii împărăteşti mare luminător;
Bucură-te, cel de Dumnezeu iubit;
Bucură-te, că darurile date ţie ne-au uimit;
Bucură-te, că Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel te-au ajutat;
Bucură-te, mulţumindu-I lui Dumnezeu pentru ajutorul dat;
Bucură-te, mare vindecător în boli grave şi în epidemii;
Bucură-te, aducător de cereşti bucurii;
Bucură-te, că hoţia şi lăcomia ai mustrat;
Bucură-te, cu cei ce s-au pocăit şi s-au îndreptat;
Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Andrei, lauda sihaştrilor din
mijlocul mulţimii!

Condacul al 10-lea

Văzând podoabele de vânzare de prin pieţe, le socoteai ca paiele


şi ca gunoaiele, căci vedeai cum, prin acestea, lumea este atrasă spre
păcate. Mult te-ai întristat văzând mai pe urmă un monah robit de
patima iubirii de arginţi. Rugându-te pentru el, Dumnezeu ţi-a arătat,
spre folosul nostru, cearta dintre îngerul său păzitor cu necuratul
pentru sufletul acestuia. Ai auzit cum necuratul i-a inchis gura
îngerului cu texte din Scriptură, spunând că Împărăţia lui Dumnezeu
este a celor milostivi, aşa că îngerul i-a cedat necuratului drepturile sale
şi îl urma pe monah numai de departe, iar tu, mulţumind lui
Dumnezeu pentru o descoperire ca aceasta, cântai: Aliluia!

Icosul al 10-lea

L-ai întâmpinat pe monah şi, cu ajutorul lui Dumnezeu, i-ai


mărturisit cu blândeţe întristarea ta pentru sufletul lui. I-ai descoperit
cum din prieten al lui Dumnezeu a devenit slujitor al celui rău şi cum
strălucirea lui a devenit o noapte întunecoasă. Atunci ochii monahului

Sihăstria Putnei 28
Slujba și Acatistul Sfântului Cuvios Andrei cel nebun pentru Hristos

s-au deschis şi l-a văzut el însuşi pe demonul care-l ţinuse legat stând în
faţa lui scoţând fum pe ochi şi flăcări arzătoare pe gură. Speriindu-se, a
împărţit săracilor banii pe care-i avea, apoi i-a îndemnat şi pe alţii să
procedeze la fel, neprimind mai mult decât îi era necesar. Iar noi, pentru
o astfel de purtare de grijă, îţi cântăm așa:
Bucură-te, mângâietor al celor sufleteşte răniţi;
Bucură-te, mustrător al iubirii de arginţi;
Bucură-te, cel ce ne reaminteşti voia lui Dumnezeu;
Bucură-te, cel ce pedepseşti pe cei ce slujesc celui rău;
Bucură-te, cel ce ne îndemni să căutăm comori cereşti;
Bucură-te, cel ce ne arăţi deşertăciunea celor pământeşti;
Bucură-te, cel ce ne fereşti de întunecimile iadului;
Bucură-te, cel ce ne ajuţi să descoperim comorile Raiului;
Bucură-te, cel ce ne sfatuieşti să trăim pentru Hristos, nu pentru
arginţi;
Bucură-te, cel ce ne ajuţi să devenim milostivi şi smeriţi;
Bucură-te, cel cu adevărata iubire de oameni împodobit;
Bucură-te, cel ce pentru Hristos şi pentru noi te-ai nevoit;
Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Andrei, lauda sihaştrilor din
mijlocul mulţimii!

Condacul al 11-lea

I-ai apărut, Sfinte Andrei, în vedenie ucenicului tău Epifanie,


arătându-i că sufletele sodomiţilor petrec în iad, în colibe murdare, cu
multe necurăţii de oameni. I-ai mai arătat că păcătoşii petrec în temniţe
întunecoase, având înfăţişări diferite, în funcţie de păcatele lor. I-ai
mărturisit apoi, spre folosul nostru, că pe toate acestea i le-ai arătat, ca
să se înfricoşeze, să-şi sporească nevoinţa şi trezvia, ca să puteţi cânta
împreună în veci: Aliluia!

Icosul al 11-lea

Te-ai bucurat, Sfinte Andrei, văzând cum după Sfânta Liturghie


de Înviere, feţele celor care au străbătut virtuos nevoinţa Postului Mare,
departe de desfrânare, de ură şi de vorbire deşartă, străluceau ca razele
soarelui. Ai văzut cum cei care împărţeau pâine celor flămânzi aveau

Sihăstria Putnei 29
Slujba și Acatistul Sfântului Cuvios Andrei cel nebun pentru Hristos

veşminte aurite, mirosind a mir şi a tămâie. Pe toate acestea Dumnezeu


ţi le-a descoperit spre folosul nostru, iar noi, muţumindu-I pentru
ajutorul dat prin tine, Îl rugăm, ca, pentru rugăciunile tale, să ne ajute să
ne agonisim veşmânt luminos şi pe noi, cei ce-L slăvim şi-ţi cântăm:
Bucură-te, că ne înveţi să nu cântăm pentru oameni, ci pentru
Dumnezeu;
Bucură-te, că ne arăţi că slava deşartă este un păcat greu;
Bucură-te, îndemnându-ne să renunţăm la păcate;
Bucură-te, arătându-ne chinurile care ne pot aştepta după moarte;
Bucură-te, cel ce şi în vis ne sfătuieşti;
Bucură-te, cel care de vrăji ne izbăveşti;
Bucură-te, cel ce ne arăţi cum, prin păcate, alungăm harul lui
Dumnezeu;
Bucură-te, cel ce plângi văzând cât de uşor cădem în stăpânirea
celui rău;
Bucură-te, că nemilostivirea ai osândit;
Bucură-te, cel ce pentru a noastră mântuire te-ai nevoit,
Bucură-te, sfătuindu-ne să facem voia lui Dumnezeu;
Bucură-te, ajutându-ne să luptăm cu trupul, cu lumea şi cu
necuratul mereu;
Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Andrei, lauda sihaştrilor din
mijlocul mulţimii!
Condacul al 12-lea

Cu câtă înţelepciune l-ai povăţuit pe ucenicul tău Epifanie,


tâlcuindu-i citate din Sfânta Scriptură şi arătându-i tainele dumnezeieşti
despre zidirile lui Dumnezeu, despre Cuvântul Hristos, Care susţine
veacurile şi Care este temelia creaţiei, Începutul tuturor căilor ce duc la
Harul cel nou, Începutul înfrânării, al smereniei şi al oricărei virtuţi,
Capul oricărei căi de mântuire şi însăşi Viaţa veşnică. Roagă-te, Sfinte
Preacuvioase Andrei, ca Maica Domnului să ne ajute să sporim
nevoinţa şi să ne acopere şi pe noi cu Sfântul său cu Sfântul său
Acoperământ pe noi, cei ce-i mulţumim lui Dumnezeu pentru daruruile
date ţie şi-I cântăm: Aliluia!

Icosul al 12-lea

Cunoscându-ţi apropiata trecere la cele veşnice, i-ai dat ultimele


sfaturi ucenicului tău, i-ai tâlcuit înţelesurile adânci ale Scripturii şi cu

Sihăstria Putnei 30
Slujba și Acatistul Sfântului Cuvios Andrei cel nebun pentru Hristos

darul înainte-vederii, i-ai avertizat pe creştinii despre ce se va întâmpla


în veacurile din urmă. Pe Sfântul Epifanie l-ai îndemnat să citească cele
sfinţitoare, adeverindu-i, printr-o minune, că Îngerii Domnului cinstesc
cu mireasma lor cuvintele Sfântului Duh atunci când creştinii citesc
sfintele cărţi, când îi înconjoară în chip nevăzut şi când suferă osteneală,
dureri şi pedepse pentru dragostea lui Dumnzeu, ajutându-i pe
mucenici să nu simtă durerile muceniciei, pentru care îţi cântăm:
Bucură-te, mijlocind izbăvirea lui Epifanie şi a noastră de păcate
trupeşti;
Bucură-te, ajutându-ne să înţelegem tainele dumnezeieşti;
Bucură-te, cel ce ştii că păcatul desfrânării ne face bătaie de joc
pentru necuraţi;
Bucură-te, cel ce ne spui că ereticii fiecărei erezii vor fi judecaţi;
Bucură-te, osândind nepăsarea şi a duminicii pângărire cu patimi;
Bucură-te, cel ce ne înveţi să ne rugăm cu zdrobire, cu suspine şi
cu lacrimi;
Bucură-te, cel ce ştii că nu avem nicio putere fără ajutorul lui
Dumnezeu;
Bucură-te, cel ce ne înveţi că orice izbândă a noastră este darul
Său;
Bucură-te, învăţându-ne rugăciunea: ,,Am păcatuit, Doamne,
iartă-mă şi mă miluieşte!”;
Bucură-te, amintindu-ne să căutăm Împărăţia şi dreptatea Celui
care mântuieşte;
Bucură-te, cel ce nu suporţi cinstiri din partea omului;
Bucură-te, martor al harului Maicii Domnului;
Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Andrei, lauda sihaştrilor din
mijlocul mulţimii!

Condacul al 13-lea

O, Sfinte Preacuvioase Părinte Andrei, ne închinăm cu evlavie


Preasfintei Treimi şi-I mulţumim pentru darurile date ţie spre slava Sa,
spre cinstirea ta şi spre ajutorul nostru. Preasfântă Treime, pentru
rugăciunile Sfântului Andrei, ceartă, leagă şi alungă-l pe Antihrist de la
noi şi rânduieşte cele de folos pentru Biserica Ta, pentru poporul român
şi pentru toată lumea, ca bucurându-ne să-ți cântăm Ție neîncetat:
Aliluia! (de 3 ori)

Sihăstria Putnei 31
Slujba și Acatistul Sfântului Cuvios Andrei cel nebun pentru Hristos

Rugăciune

Sfinte Preacuvioase Andrei, cel cu luminat veşmânt îmbrăcat,


mare biruitor al duşmanilor nevăzuţi, te rugăm să mijloceşti pentru noi
ajutor în lupta cu toate patimile sufleteşti şi trupeşti şi cu toată lucrarea
necurată ce ne împresoară adesea.
Roagă-te Preasfintei Treimi să ne ajute şi pe noi să dobândim
virtuţi, urmând exemplul tău. Roagă-te să ne ajute să dobândim
smerenie, pentru a ne plânge toate păcatele, tărie, pentru a nu ne
înfricoşa de lucrarea vrăjmaşului şi evlavie, pentru a împlini cu bucurie
voia lui Dumnezeu.
Aşa, Sfinte Preacuvioase Andrei, roagă-te pentru noi să
dobândim credinţă neîndoielnică, nădejde statornică, dragoste
mântuitoare şi Darurile Preasfântului Duh.
Preasfântă Treime, pentru rugăciunile Sfântului Preacuvios
Andrei, ceartă, leagă şi alungă-l pe Antihrist şi orânduieşte cele de folos
pentru Biserica Ta, pentru poporul român şi pentru noi; iartă-ne, căci
mult am păcătuit, şi ne miluieşte pe noi. Amin.

Sihăstria Putnei 32

S-ar putea să vă placă și