Sunteți pe pagina 1din 19

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

LA 31 DECEMBRIE 2008
Metoda indirecta

(RON )
Nr.Crt INDICATORI 31/12/2008
A. FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

1 Rezultat net 1,773,872

2 Ajustari pt. elemente nemonetare incluse la activit. de investitii 12,060,292


sau finantare
3 Amortizarea aferenta inv. corporale 3,756,908
4 Amortizarea aferenta inv. necorporale 78,792
5 Cheltuieli cu dobanzile 1,384,560
6 Venituri din dobanzi 4,333
7 Cheltuieli cu impozitul pe profit 350,036
8 Numerar din activit. de exploatare inaintea modificarii 19,400,127
capitalului circulant (1+2+3+4+5-6+7)

Modificarile capitalului circulant:


9 (crestere) / descrestere - creante financiare -1,368,649
- creante comerciale 124,506
10 (crestere) / descrestere - stocuri -2,063,439
11 (crestere) / descrestere - datorii termen scurt -4,154,115
(crestere) / descrestere - datorii termen lung -8,490,351

12 Fluxuri numerar nete din activit expl. (8+9+10+11) 3,448,079

13 Dobanda platita net 1,384,560


14 Impozit pe profit platit 392,475
15 Numerar din activit. de exploatare (12+13+14) 5,225,114

B. FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII


16 Achizitionare de active corporale -12,060,292
17 Achizitionare de active necorporale 0
18 Achizitionare de active financiare 0

19 Flux de numerar net din activit. de investitii (16+17+18) -12,060,292

C. FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE

20 Incasari din banci 17,176,563


21 Plati catre banci 10,220,511
22 Fluxuri de numerar nete din activit de finantare (20-21) 6,956,052
Crestere (descrestere) de numerar (15+19+22) 120,874

Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei 909,522


Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei 1,030,396

1
SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
la 31 decembrie 2008

- lei
-
Element al capitalului propriu Cresteri Reduceri
Sold la Sold la
01.01.2007 Prin Prin 31.12.2008
Total , din care Total , din care
transfer transfer
0 1 2 3 4 5 6
Capital subscris 14.451.788 14.451.788
Prime de capital
Rezerve din reevaluare 2.102.822 2.503.900 4.606.722
Rezerve legale 347.180 80.658 427.838
Alte rezerve 3.331.285 737.639 4.068.924
Rezultatul reportat provenit din
adoptarea pentru prima data a 384.549 353.090 737.639
IAS , mai putin IAS 29
Rezultatul exercitiului
financiar
Sold creditor 380.866 1.773.872 380.866 1.773.872
Sold debitor
Repartizare profit 27.776 80.658 27.776 80.658
TOTAL 20.970.714 5.368.501 1.090.729 25.248.486

Capitalul social a avut urmatoarea evolutie de la infintarea societatii si anume :

Valoare capital Cerere de mentiuni la Registrul Comertului


Baza legala
social
1 2 3
Capital social in HGR 945/ 1990 – 201.944 Cerere de inmatriculare 87/11.02.1991 la
la 31.12.1991 Registrul Comertului Brasov
HGR 26 / 1992 –reevaluare 2.393.093 Cerere de mentiuni nr. 1003/26.05.1993
mijloace fixe – sold 31.05.1993 la Registrul Comertului Brasov
HGR 500/1994 – reevaluare 10.344.600 Cerere de mentiuni nr. M 2095 / 16.11.1994 la
mijloace fixe – sold 30.11.1994 Registrul Comertului Brasov
Corectii neefectuate de organele de 10.168.675 Cerere de mentiuni nr. M 12535 / 24.07.1995
control MF sold 31.07.1995 la Registrul Comertului Brasov

Cu cererea de mentiuni nr. 5570/ 25.09.1997 capitalul social s-a stabilit la valoarea de
10.167.231 lei valoare care este in sold la 31.12.2002 .
Cu cerere de mentiuni nr. 7101 din 18.04.2003 , capitalul social al societatii s-a stabilit la
valoarea de 13.827.434 lei si a fost inregistrat in contabilitate la 30.04.2003 .
Cu cerere de mentiuni nr. 7101 din 18.04.2003 , capitalul social al societatii s-a stabilit la
valoarea de 14.451.788 lei si a fost inregistrat in contabilitate la 30.04.2003
În data de 19.01.2007 a avut loc Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. PRODLACTA S.A. în
care s-a hotărât aprobarea constatării majorării de drept a capitalului social de la 13.827.434,16 la
14.451.788,4 lei, cu valoarea de 624.354,24 lei reprezentând valoarea terenurilor pentru care societatea
a obţinut Certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor şi emiterea unui număr de

2
459.084 acţiuni cu o valoare nominală pe acţiune de 1,36 lei, care revin de drept Statului Român
reprezentat prin AVAS, în temeiul Legii 137/2002, art.12, alin. 5, astfel numărul de acţiuni al societăţii
s-a majorat de la 10.167.231 acţiuni la 10.626.315 acţiuni.

Structura actionariatului la data de 31.12.2007 si 31.12.2008 era urmatoarea :

Nr. Nr. actionari la data de : Nr. Actiuni la data de : Ponderea in capital social
Crt 31.12.2007/ 31.12.2008 31.12.2007/ 31.12.2008 31.12.2007/ 31.12.2008
1 ASMC 1 1 5.186.025 5.186.025 51% 48,80%
Prodlacta
2 A.V.A.S 1 1 459.084 459.084 4,32%
3 Persoane 3.557.187 3.557.187 36,03% 21,68%
fizice
4 Persoane 1.424.019 1.424.019 12,97% 25,20%
juridice
10.626.315 10.626.315 100% 100%

’’Rezervele legale ’’ – contul 1061- a crescut cu 80.658 lei reprezentand 5%


calculat la profitul brut al anului 2008.
’’Profitul sau pierderea reportat(a) ’’ – contul 117 repartizarea profitului pe
anul 2008 se va efectua in cursul exercitiului financiar urmator dupa aprobarea AGA.

3
- NOTA 1-

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE


Societatea nu a constituit provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale.
Pe grupe, asa cum sunt definite de OMFP nr.1752/2005, Legea 15/1994 cu modificarile si
completarile ulterioare situatia imobilizarilor si amortizarea se prezinta astfel :

Deprecieri
Valoarea bruta
( amortizarare si provizioane )
Sold la Cresteri Reduceri Sold la Depreciere Reduceri Sold la
Elemente
01/01/08 31/12/08 Sold la a sau 31/12/08
de active
01/01/08 inregistrata reluari
in cursul
exercitiului
0 1 2 3 4=1+2-3 5 6 7 8=5+6-7
205 Conces.
4.653 - - 4.653 4.653 - - 4.653
si brevete
208 Alte
imob - 787.989 - 787.989 - 78.792 - 78.792
necorp.
211Terenuri 814.737 - 814.737
2120 10.691.32
19.298.262 4.163.276 - 23.461.538 839.460 - 11.530.786
Constructii 6
2130
10.393.37 14.705.67
Echipam. 25.329.609 687.842 35.035.138 2.891.115 635.993 16.960.797
1 5
Tehnologice
2140
Mobilier ,
ap. bir. , 182.097 3.704 476 185.325 94.702 26.333 476 120.559
echip. de
protectie
231 + 232
20.096.51 13.418.01
Imobilizari 3.937.675 10.616.175 - - - -
0 0
in curs
262 Titluri
de 1.600 - - 1.600 - - - -
participare
TOTAL 50.356.622 34.656.86 14.106.32 70.907.155 25.496.35 3.835.700 636.469 28.695.587
1 8 6

Amortizarea s-a calculat potrivit regimului de amortizare liniar, cu respectarea prevederilor Legii
15/1994, cu modificarile ulterioare.
In anul 2008 valoarea inclusa in cheltuielile de exploatare a fost de 100%, conform prevederilor
legale in vigoare.
In anul 2008 s-au reevaluat mijloacele fixe – grupa 1 “ Constructii “ aflate in patrimoniul SC
PRODLACTA SA, in conformitate cu prevederile Legii 571/2003 privind Codul Fiscal , cu
modificarile si completarile ulterioare si ale Ordinului Ministerului Finantelor Publice
nr.1752/17.11.2005 , pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

4
Reevaluarea constructiilor a fost efectuata conform Standardelor Asociatiei Nationale a
Evaluatorilor din Romania care sunt compatibile cu Standardele Internationale de Evaluare , folosindu-
se metoda costului.
Conform metodei valorii de inlocuire , valoarea ramasa a constructiilor este evaluata ca valoare
de inlocuire unitara corectata a suprafetei desfasurate depreciata cu uzura constanta , previzibila.
Pe baza rezultatelor obtinute , valorile totale obtinute in urma reevaluarii mijloacelor fixe – grupa 1 “
Constructii “ , existente in patrimoniul SC PRODLACTA SA , comparative cu cele inregistrate in
contabilitate la data respective , sunt :
- lei -
- Valoare de inventar 15.918.917,88
- Amortizare cumulate 8.746.511,47
- Valoare ramasa 7.172.406,74
- Valoare de inventar , reevaluata 18.422.817,62
- Diferenta de inregistrat , la valoare de inventar 2.503.899,74

Mentionam ca pentru reevaluarea mijloacelor fixe-grupa 1 “CONSTRUCTII” s-a procedat


la respectarea legislatiei in vigoare si s-a angajat un expert evaluator membru titular al Asociatiei
Nationale a Evaluatorilor din Romania (ANEVAR) conform legitimatiei nr. 1158/2009.

5
- NOTA 2 -

SITUATIA
PROVIZIOANELOR PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

- lei -
Elemente de Sold initial Provizioane constituite in Provizioane Sold final
provizioane cursul anului reluate la venituri
0 1 2 3 4=1+2-3
Prov.pt.deprecierea 31.509 - - 31.509
mat.consumabile
Prov.pt.deprecierea - - - -
produselor
Prov.pt.deprecierea 708.747 283.686 425.061
creantelor-clienti
Prov.pt.deprecierea 643.518 22.535 58.653 607.340
creantelor- debitori

6
- NOTA 3 -

SITUATIA REPARTIZARII PROFITULUI

- mii lei -
Nr.
Crt. Destinatia Suma

1 Profit net 1.773.872


Repartizarea profitului net
2 Rezerve legale 80.658
3 Surse proprii de finantare
4 Surse proprii de finantare din facilitati
5 Participarea salariatilor la profit
6 Dividende de plata, din care :
- dividende pentru rambursarea creditelor pentru societatile
privatizate prin metoda MEBO

Rezultatul curent de 2.123.908 lei, este format din :


-3.966.661 lei – profit din activitate de exploatare.
-1.842.753 lei – pierdere din activitatea financiara.
Nu s-au inregistrat valori din activitatea extraordinara.
Nu s-a tinut cont la calculul impozitului pe profit de 168.413 lei reprezentind venituri financiare
deductibile din anii precedenti si de impozitul pe profit de 25.947 lei calculat suplimentar din anii
precedenti, rezultate in urma controlului ANAF
Impozitul pe profit a fost influentat de urmatoarele sume deductibile si nedeductibile fiscal stabilite
de societate, astfel :
- Profit brut = 2.123.908 lei
- Sume deductibile = 433.322 lei
• 80.658 lei fond rezerve legale 5%
• 342.339 lei desfintat provizioane pentru clienti si debitori incasati

- Sume nedeductibile – total = 1.069.005 lei


din care :

• 183.339 lei Amenzi si penalitati


• 130.594 lei Retururi marfa deteriorata
• 24.813 lei TVA pentru marfuri deteriorate si produse date cu titlu gratuit
• 33.322 lei Materiale cu termen depasit
• 6.331 lei TVA pentru materiale
• 22.535 lei Provizion debitori neincasati din 2008
• 10.104 lei Depasire cheltueli de protocol
• 1.920 lei TVA chelt.protocol depasite
• 26.437 lei Cheltuieli sponsorizare
• 293.573 lei Pierderi din creante
• 336.037 lei Impozit pe profit

7
- NOTA 4 -

SITUATIA ANALIZEI REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

- lei -
Indicatorul Exercitiul
Exercitiul curent
precedent
0 1 2
1. Cifra de afaceri neta 53.252.384 61.810.766
2. Costul bunurilor vandute si al seviciilor
prestate ( 3+4+5) 46.034.217 47.046.698
3. Cheltuielile activitatii de baza 39.736.105 38.304.925
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare 4.725.876 6.375.377
5. Cheltuielile indirecte de productie 1.572.236 2.366.396
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2 ) 7.218.167 14.764.068
7. Cheltuielile de desfacere 2.994.811 6.679.637
8. Cheltuielile generale de administratie 3.682.737 4.825.561
9. Alte venituri din exploatare 739.616 707.791
10.Rezultatul din exploatare ( 6- 7- 8+9) 1.280.235 3.966.661

8
-NOTA 5 -

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

- lei -
Creante Sold la 31.12.2008 Termen de lichiditate
(col. 2+3 ) sub 1 an peste 1 an
0 1 2 3
TOTAL , DIN CARE : 13.211.564 13.211.564
4111 7.486.632 7.486.632

4118 425.061 425.061

4282 231.100 231.100

4482 82.238 82.238


461 665.245 665.245
445 4.321.288 4.321.288 -

Datorii Sold la 31.12.2008 Termen de plata


(col. 2+3+4 ) Sub 1 an 1- 5 ani peste 5 ani
0 1 2 3 4
TOTAL , DIN CARE : 31.547.303 20.204.032 11.343.271
162 9.920.323 1.067.854 8.852.469
167 4.064.191 1.573.389 2.490.802
401 6.373.492 6.373.492 -
404 3.167.536 3.167.536 -
408 387.343 387.343 -
421 304.485 304.485 -
424 2.320 2.320 -
426 14.485 14.485 -
427 57.935 57.935 -
4281 9.769 9.769 -
431 259.464 259.464 -
437 6.258 6.258 -
441 20.166 20.166
4423 371.341 371.341 -
444 6.048 6.048 -

9
447 5.317 5.317 -
457 73.337 73.337
462 40.929 40.928 -
5191 416.667 416.667 -
5122 6.045.897 6.045.897 -

Valoarea cea mai mare a datoriilor s-a inregistrat la contul 4010 ,, Furnizori ’’ a caror valoare este
de 6.373.492 lei , din care cu obligatii de plata sub 30 zile = 4.508.725 lei.
Mentionam ca la inchiderea exercitiului s-a efectuat reevaluarea creditelor , lesasingurilor si
furnizoriloe in valuta la valorea cursului EURO stabilit de B.N.R. la 31.12.2008 , pentru perioada
datorata in cursul anului 2009.
In ceea ce priveste datoriile fata de banci situatia se prezinta astfel :
- credite bancare pe termen lung = 9.920.323 lei
- credite pe termen scurt - linie B.C.R. = 1.762.916 lei
- linie B.R.D. = 2.795.568 lei
- linie FIRENZE = 1.487.413 lei
- credit pe termen scurt (stocuri) = 416.667 lei
- alte imprumuturi asimilate, reprezentand operatiuni
in leasing financiar = 4.064.191 lei

Celelalte datorii intra in cadrul relatiilor desfasurate in cadrul activitatii curente nereprezentand
situatii anormale care sa fie tratate in mod special.

10
- NOTA 6 -

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Exercitiul financiar 2008 s-a incheiat conform prevederilor Legii contabilitatii nr.82 /1991.
Principii contabile
S-au aplicat urmatoarele principii contabile :

I. Principiul continuitatii activitatii


Pentru inchiderea exercitiului financiar 2008 cat si in timpul exercitiului s-a pornit de la idea ca
societatea isi continua in mod normal activitatea intr-un viitor previzibil. De mentionat ca S.C.
Prodlacta S.A. are piata de desfacere pe plan intern, poseda resursele necesare desfasurarii activitatii,
solvabilitatea este buna si prin urmare dispune de resursele necesare continuitatii activitatii in
perioada urmatoare.

II.Principiul permanentei metodelor


Metodele de evaluare a elementelor patrimoniale si a rezultatelor realizate in anul 2008 sunt o
continuare a celor din anul 2007 asigurand comparabilitatea in timp si anume:
a) Pentru imobilizari s-a procedat astfel:
- evaluare la intrare in patrimoniu:
• pentru cele achizitionate s-a realizat la cost efectiv : pret de achizitie, cheltueli de
transport-aprovizionare, taxe recuperabile si alte cheltueli accesorii efectuate
pentru punerea in fuctiune;
Este necesar ca in perioadele viitoare societate sa analizeze imobilizarile corporale din punct
de vedere al utilizarii acestora si al uzurii fizice comparativ cu cea scriptica si sa aplice tratamente
contabile (provizioane) pentru deprecieri, inclusiv pentru valoarea neamortizata a mijloacelor fixe
propuse la casare si nu s-au efectuat casarile si scoaterea din evidenta.
b) Pentru stocuri
Metoda de evidentiere este cea a inventarului permanent
b.1 - materiale, obiecte de inventar, ambalaje
b.1.1. - evaluarea la intrarea in patrimoniu
• nu s-au primit cu titlu oneros ;
• nu s-au primit cu titlu gratuit.
b.1.2. - evaluarea la iesirea din patrimoniu
• s-a utilizat metoda FIFO.
b.1.3. - evaluarea la inchiderea exercitiului
• s-a reflectat in bilant la valoarea de intrare in patrimoniu;
• s-a stabilit deprecieri reversibile cu ocazia inventarierii si ca atare s-au aplicat
tratamente contabile (provizioane pentru materiale in valoare de 31.509 lei )
b.2. - produse realizate din productia proprie (semifabricate ,produse finite )
b.2.1. - evaluarea la intrarea in patrimoniu
• se face la pret prestabilit

11
• la finele perioadei se calculeaza costul efectiv stabilindu-se abateri de la aceasta.
b.2.2. - evaluarea la iesirea din patrimoniu
• se face la cost standard
• se repartizeaza abaterile functie de valori iesite
b.2.3. - evaluarea la inchiderea exercitiului
• se face functie de costul efectiv (standard + abateri)
b.3. - marfuri
• Evaluarea la intrare in patrimoniu
- se face la pret cu amanuntul
• Evaluarea la iesirea din patrimoiu
- se face la pret cu amanuntul
• Evaluarea la inchiderea exercitiului
- se face la pret cu amanuntul
c) pentru creante
• la intrare in patrimoniu
- s-au evaluat la valoarea de inregistrare
• la inchiderea exercitiului
- intre valoarea rezultata la inventariere (actuala – valoare probabila de incasat) si cea
contabila sunt constituite provizioane pentru deprecieri in valoare de 425.061 lei pentru clienti, si
pentru deprecierea debitorilor sunt constituite provizioane in valoare de 607.400 lei din care 22.535 lei
in 2008.
• la iesirea din patrimoniu
- s-au evaluat la valoarea de inregistrare

d) Pentru obligatii
• la intrare
- s-au evaluat la valoarea de inregistrare ;
• la inchiderea exercitiului
- s-au efectuat evaluari partiale aferente obligatiilor exprimate in lei ,
corespunzatoare ratelor scadente
- s-au reevaluat creditele in valuta la valorea cursului EURO stabilit de B.N.R.
la 31.12.2008 .
• la iesirea din patrimoniu
- s-au inregistrat la valoarea cu care au figurat in evidentele contabile
e) Pentru mijloace de trezorerie
• la intrare in patrimoniu
- evaluarea s-a facut la valoarea de inregistrare
• la inchiderea exercitiului
- evaluarea s-a facut in functie de cursul valutar publicat de B. N. R
valabil pentru 31.12.2008
• la iesirea din patrimoniu
- evaluarea s-a facut in functie de valoarea de intrare ;
f) Veniturile si cheltuelile
- conturile de venituri si cheltueli au fost analizate in momentul inregistrarii
in contabilitate cu oglindirea impozitarii / deductibilitatii respectiv
neimpozitarii / nedeductibilitatii.
Tratamente contabile s-au reflectat astfel :
f.1.cheltueli : - au fost inregistrate provizioanele astfel :
6814 - cheltueli de exploatare privind provizioane
pentru clienti si debitori = 22.535 lei

III . Principiul prudentei


S-a aplicat tinind cont de tratamente contabile cu exceptiile prezentate la principiul permanentei
metodelor (aplicabile din punct de vedere al tratamentelor si la acest principiu).

IV. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv


Pentru stabilirea valorii unui post in bilant , s-a pornit de la determinarea separata a valorii
fiecarui element individual care compune postul respectiv.

12
In acest sens societatea are organizata in mod corespunzator evidenta analitica in vederea
compunerii posturilor din bilant.

V. Principiul independentei exercitiului


S-au inregistrat si cuprins in situatiile financiare, veniturile si cheltuelile aferente exercitiului
financiar indiferent de data incasarii sumelor sau a efectuarii platilor,despre care unitatea a avut
cunostinta pina la data intocmirii balantei de verificare in forma finala.

VI. Principiul intangibilitatii


S-a verificat ca bilantul de deschidere al anului 2008 sa corespunda cu bilantul de inchidere al
anului 2007, principiu respectat cu exceptia situatiilor rezultate din tratamentele rezultate din adoptarea
pentru prima data a IAS.

VII.Principiul necompensarii
Nu s-au efectuat compensari intre posturile de Activ si cele de Pasiv, respectiv intre venituri si
cheltueli.

VIII.Principiul prevalentei economicului asupra juridicului


Elementele din bilant si contul de profir si pierdere sunt prezentate tinind cont de fondul
economic al tranzactiei.

IX.Principiul pragului de semnificatie


Este un principiu dat odata cu aplicarea prevederilor OMFP 1752/2005, in sensul ca societatea va
trebui sa prezinte in cadrul bilantului in mod distinct valorile semnificative (prin nominalizarea
acestora), iar valorile nesemnificative de aceeasi natura vor fi prezentate grupat.

X.Principiul constituirii de accrual (preliminare), pentru venituri si cheltueli aferente


anului 2008 si care nu au documente fiscale pana la finele anului contabil.
Cheltuelile sunt nedeductibile din punc de vedere fiscal.
Daca documentele fiscale aferente cheltuelilor sunt primite inainte de inchiderea anului, atunci
cheltuiala este deductibila fiscal.
Daca documentele fiscale sunt primite dupa inchiderea anului, cheltuiala inregistrata in anul
2008 drept cheltuiala nedeductibila se va reversa ca un venit neimpozabil si documentul fiscal se va
inregistra in anul 2009 drept cheltuiala deductibila.

13
- NOTA 7 -

SITUATIA ACTIUNILOR SI OBLIGATIUNILOR

Informatia privind evolutia capitalului social si emiterea actiunilor sunt prezentate in ,, Situatia
modificarilor capitalului propriu ’’ la 31 decembrie 2008.
In perioada analizata nu s-au emis obligatiuni.

14
- NOTA 8 -

INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI


DIRECTORII

Salarizarea directorilor si membrilor Consiliului de Administratie este stabilita de Adunarea


Generala a Actionarilor.
Nu s-au acordat avansuri si credite directorilor si membrilor Consiliului de Administratie in timpul
exercitiului financiar analizat.
Structura personalului in anul 2008, se prezinta astfel :
- total personal , 469 salariati
din care :
• personal de conducere 3 salariati
• personal administrativ 85 salariati
• personal executie 381 salariati
Salariile platite, aferente exercitiului financiar 2008, precum si cheltuielile cu asigurarile sociale ,
se prezinta dupa cum urmeaza :
- salarii 6.954.642 lei
- cheltuieli cu tichetele de masa 629.068 lei
- cheltuieli cu asigurarile sociale
si protectia sociala 1.808.057 lei
Fata de anul 2007, cheltuielile cu salariile au crescut cu 12,76 % , datorita cresterii salariului
minim pe economie.

15
- NOTA 9 –

SITUATIA
PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI la
31 decembrie 2008

Nr. Indicatori de Formula de calcul U/M Valori in Valori in %


Crt gestiune 2008 2007
0 1 2 3 4 5 6

1 Profit la 1000 lei Profit brut x 1000


lei 32,61 11,30 288,58
Venituri totale Venituri totale
2 Rentabilitatea Profit brut x 100
% 8,41 2,86 294,06
economica Capital propriu

3 Reintoarcerea Profit curent x 100


% 3,32 1,27 261,42
Capitalului Activ total

4 Numar rotatii Cifra de afaceri


nr. 2,84 2,39 118,83
Active circulante

5 Viteza de rotatie 360


zile 126,76 150,63 84,15
in zile Nr. de rotatii
6 Gradul de utilizare a Activ total
capitalului propriu nr. 2,53 2,25 112,44
Capital propriu

7 Nevoia de fond Act. cir. - trez. –


de lei 1.548.526 6.374.165 24,29
rulment Dat. pe term. scurt
8 Structura finantarii Capit. Perm. x 100
% 89,22 100,13 89,10
Active imob. net

16
9 Grad de indatorare Total dat. x 100
% 124,95 90,14 138,62
Capit. Total

10 Lichiditatea redusa (Act. circ – st.) x 100


% 69,03 106,43 64,86
Datorii pe term. sc.

11 Lichiditatea Active circ. x 100


% 113,48 148,62 76,35
generala Datorii pe term.sc

12 Profit brut pe Rezultat brut total


Lei 4528,59 1282 353,24
salariat Nr. mediu salar.
13 Productivitatea Cifra de afaceri
lei 131.792,68 113.787,14 115,82
muncii Nr. mediu salar.
14 Salariu mediu pe Salarii totale
lei 16.169,96 14.069,38 114,93
Salariat Nr. mediu salar.

Din analiza indicatorilor privind rentabilitatea societatii se constata o crestere a profitului


brut fata de veniturile totale de la 11,30 lei la 1000 lei venituri la 32,61 lei la 1000 lei venituri in
perioada analizata, ceea ce reprezinta o crestere a profitului la 1000 lei venituri cu 188,58%.
Aceasta crestere s-a datorat reorientarii resurselor intr-o gama de produse cu rentabilitate mai
mare si datorita ritmului de crestere a veniturilor care a fost mai mare decat cel al cheltuielilor.
Rentabilitatea economica inregistreaza o crestere in anul 2008 fata de anul 2007 cu 294,06 %,
aceasta crestere finnd explicata prin obtinerea unui profit de aproape 3 ori mai mare decit cel din anul
trecut , in conditiile in care capitalurile proprii au crescut cu doar 20%.
Daca in anul 2007 profitul brut era de 2,86 lei la 100 lei capitaluri proprii, in anul 2008 situatia
este in crestere, intrucat profitul brut reprezinta 8,41 lei la 100 lei capitaluri proprii .
Indicatorii privind rata activului demonstreaza o crestere a numarului de rotatii cu 118,83 %,
respectiv de la 2,39 rotatii in anul 2007 la 2,84 rotatii in anul 2008, fapt ce a condus la cresterea vitezei
de rotatie de la 150,63 zile in anul 2007 la 126,76 zile in anul 2008.
Prin nevoia de fond de rulment se urmareste daca prin valorificarea activelor circulante,
exceptand mijloacele de trezorerie se pot achita datoriile pe termen scurt.
Din analiza se constata ca situatia in anul 2008 fata de anul 2007, inregistreaza o scadere in
procent de 24,29 %, in sensul ca daca in anul 2007 datoriile pe termen scurt in valoare de 14.982.063
lei au fost acoperite prin valorificarea activelor circulante exceptand trezoreria , ramanand un excedent
de nevoie fond de rulment de 6.374.165 lei, in anul 2008 s-a obtinut un excedent de nevoie fond de
rulment in valoare de 1.548.526 lei.
Gradul de indatorare a inregistrat o crestere in anul 2008 fata de anul 2007, in sensul ca daca in
anul 2007 datoriile reprezentau 90,14 % din capitalurile totale, in anul 2008 acesta este de 124,95 % ,
grad de indatorare acceptabil , datorita cresterii investitiilor in productie si transport , care vor conduce
la profitabilitatea firmei in anii urmatori.
In ceea ce priveste lichiditatea redusa, se observa o inrautatire a situatiei ,aceasta inregistrand o
scadere cu 64,86 % in perioada analizata, respectiv faptul ca prin valorificarea activelor circulante,
exceptand stocurile, daca in anul 2007 datoriile se acopereau in procent de 106,43 %, in anul 2007,
gradul de acoperire este de 69,03 %. Aceasta se datoreaza neintoarcerii in timp util a resurselor ce
urmeaza a fi primite in proportie de 50 % pentru finantarea investitiei prin programul Sapard.
La indicatorul privind lichiditatea generala care exprima gradul de acoperire a datoriilor pe termen
scurt de catre activele circulante, se constata o scadere a acestuia, in sensul ca daca in anul 2007
acoperirea era de 148,62 %, in anul 2008 gradul de acoperire este de 113,48 % , acest lucru
se datoreaza cresterii datoriilor curente mai mult decit a activelor circulante .
Productivitatea muncii pe salariat a crescut cu 15,82 %, in perioada analizata data in principal de
scaderea numarului mediu de salariati , coroborata cu cresterea cifrei de afaceri .
Aceasta crestere a productivitatii a fost complet anulata de cresterea cu 14,93 % a salariului mediu pe
salariat , ca urmare a majorarii salariului minim conform CCM la nivel national.

17
Indicatorul privind reintoarcerea capitalului, arata cat rezultat curent este realizat prin activul net,
constatandu-se ca atat in anul 2008, cat si in anul 2007, s-au obtinut valori pozitive, dar cu o crestere in
anul 2008, cand profitul curent fata de total activ a crescut cu 161,42 % fata de anul 2007.
Gradul de utilizare a capitalului propriu a inregistrat o crestere cu 12,44 % in anul 2008 fata de anul
2007, datorita modificarii activelor circulante ,respectiv faptul ca daca activul total in anul 2007
reprezenta 2,25 rotatii fata de capitalurile proprii, in anul 2008 se inregistreaza 2,53 rotatii .
Se poate concluziona ca societatea dispune de mijloace necesare continuarii activitatii in perioadele
urmatoare.

- NOTA 10 -

ALTE INFORMATII

1. Prezentare si factori economici generali

1.1. Prezentare

DENUMIRE : PRODLACTA BRASOV


FORMA JURIDICA : SOCIETATE COMERCIALA PE ACTIUNI
DATA CONSTITUIRII : Anul 1991, prin inscrierea la Oficiul Registrului
Comertului, in baza certificatului de inmatriculare nr.
J08/67 / 11.02.1991
CODUL FISCAL : R 1112568.
SEDIUL SOCIAL : Brasov, str. ECATERINA TEODOROIU nr. 5
DURATA SOCIETATII : nelimitata.
CIFRA DE AFACERI : 61.810.766 lei
CAPITALURI PROPRII : 25.248.486 lei
STRUCTURA DE PERSONAL :
TOTAL = 469 din care :
- personal conducere = 3
- personal administrativ = 85
- personal executie = 381

1.2. Factori economici si sociali generali

S.C. PRODLACTA S.A. s-a infiintat in anul 1991 prin reorganizarea fostei intreprinderi de
Colectarea si Industralizarea Laptelui.
Avand in vedere factorii favorizanti legati de privatizare de dupa anii 1990 in conformitate cu
prevederile Legii 58/1991 si a O.G. 10/1992 aprobata prin Legea 112/ 1992, FPP. III Transilvania in
calitate de actionar a scos la vanzare prin oferta publica un pachet de 38500 actiuni cu valoarea
nominala de 25.000 lei / actiune, reprezentand 9,3% din Capitalul Social. Oferta publica s-a desfasurat
in perioada martie-aprilie 1995 prin plasament direct conform H.G. 788/ 1993 locul de desfasurare
fiind FPP III. Transilvania Brasov, oferta publica fiind autorizata de C.N.V.M. sub nr. 7/17.03.1995.
In anul 1996 s-a procedat la schimbarea carnetelor cu certificate si cupoane nominative de
privatizare contra actiunii la S.C. PRODLACTA S.A. Brasov, corespunzatoare cotei ce a fost stabilita a
se transfera cu titlu gratuit de 75161 actiuni ( reprezentand 1.879.075 mii lei ).
In urma procesului de alocare a actiunilor in baza Legii nr. 55/ 1995, valoarea nominala a unei
actiuni s-a modificat la 1000 lei, intrucat s-a inregistrat suprasubscriere.
La data de 14.03.2003 conform situatiei din Registrul Roman al Actionarilor societatea avea un
numar de 5019 actionari cu 10.167.231 de actiuni.
Ponderea o detine A.S.M.C. Prodlacta cu 51%, dupa care urmeaza ,, Persoane fizice ’’ cu
48,4%, persoane juridice cu 0,6%.

18
Factorii economici favorizati de dezvoltarea de la an la an a societatii, cat si exigenta societatii in
realizarea unor produse de calitate a facut ca acestea sa fie cautate de catre consumatori.

2. Sectorul de activitate si activitatea societatii

S.C. PRODLACTA S.A. prin specificul activitatii , raporteaza activitatea si catre Ministerul
Agriculturii .Obiectul principal de activitate este ,,fabricarea produselor lactate si a branzeturilor’’ ,
conform cod CAEN 1051, avand totodata si unele activitati conexe si anume :
- fabricarea inghetatei ;
- colectarea laptelui ca materie prima ;
- depozitarea si comercializarea de produse lactate ;
- activitati de transport.
Activitatea de colectare a materiei prime s-a desfasurat in cadrul celor 3 baze de colectare :
Brasov, Fagaras si Homorod, avand ca furnizori : societati agricole cu capital de stat, asociatii
zootehnice si de la producatorii agricoli particulari. Din prelucrarea laptelui se obtine : lapte de
consum, produse lactate, unt, branzeturi si inghetata.

3. Administrarea si conducerea societatii

Conducerea societatii a fost asigurata de :


- Consiliul de Admnistratie format din:
• Eftimie Mariana
• Gaspar Gabriel
• Costea Adriana
• Calin Dragos
• Stan Niculina

4 4. Informatii privind impozitul pe profit , sunt prezentate in NOTA 3.


5. Angajamente acordate – societatea a angajat in cursul anului 2008, credite pentru care
s-a garantat cu mijloace fixe si bunuri, astfel:
• credit linie B.C.R - valoare 1.890.000 lei , valoare garantiei- 484.792 lei
(Fabrica Homorod)
• credit linie B.R.D - valoare 3.000.000 lei, valoarea garantiei – 5.934.241 lei
(Fabrica Moeciu – 1.982.415 lei , Linie Inghetata –951.826 lei si stocuri –
3.000.000 lei)
• credit stocuri - valoare 500.000 lei , valoarea garantiei – 542.857 lei
(stocuri de marfuri)
• credit investitii B.C.R –valoare 2.756.111 EUR, valoarea garantiei –
9.774.082 lei ( Fabrica Fagaras – 1.197.573 lei , Mijloace fixe – 8.576.509 lei)

Aceste angajamente acordate au fost cuprinse in proiectul de investitii pentru anul 2008
si aprobate in unanimitate in Adunarea Generala a Actionarilor din data de 26.04.2008 .

19