Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI

Departamentul Formare pentru Cariera Didactică şi Ştiinţe Socio-Umane

Program de formare psihopedagogiCĂ


în vederea certificĂrii competenȚelor PENTRU PROFESIA
didacticĂ
NIVEL I
An universitar 2021-2022

În cadrul Universității POLITEHNICA din București, Programul de formare psihopedagogică


este organizat și coordonat de către Departamentul Formare pentru Cariera Didactică și Științe
Socio-Umane (DFCD-SSU).

OBIECTIVELE PROGRAMULUI:

Obiectivul final al programului de formare constă în formarea principalelor competenţe


psihopedagogice, metodice, psihosociale şi manageriale necesare cadrului didactic din
învățământul general obligatoriu. Realizarea acestui obiectiv vizează:
1. Asimilarea cunoştinţelor de bază despre personalitate, dezvoltare psihică, învăţare şcolară
precum şi formarea capacităţilor de a valorifica aceste cunoştinţe în organizarea şi
desfăşurarea activităţiilor instructiv-educative;
2. Însuşirea noţiunilor fundamentale privind educaţia, învăţământul, managementul clasei,
precum şi a cunoştinţelor şi abilităţilor care privesc particularităţile procesului de predare-
învăţare la disciplinele de specialitate;
3. Formarea capacităţilor de proiectare, organizare, conducere şi evaluare a activităţilor
instructiv - educative;
4. Însuşirea noţiunilor şi formarea abilităţilor necesare asigurarii unui management eficient al
clasei de elevi;
5. Dobândirea abilităților de utilizare a calculatorului în activitatea didactică.

CONŢINUT:

Discipline/Titulari Teme

1. Psihologia educaţiei – disciplină teoretică și aplicativă.


2. Structura şi dinamica activităţii psihice a elevului.
PSIHOLOGIA EDUCAŢIEI
3. Structura şi dinamica personalităţii elevului.
4. Vârsta – stadiu în evoluţia personalităţii.
Curs și seminar– Lector
5. Perspectiva psihologică asupra creativității în procesul de învățământ.
univ.dr. Voichița Tebeanu
6. Învăţarea în procesul de învățământ.
7. Structura şi dinamica relaţiilor umane în grupurile şcolare.
8. Orientarea și selecția școlară și profesională. Consilierea în învățământ.
PEDAGOGIE I - 1.Educaţia - obiect de studiu al pedagogiei.
FUNDAMENTELE 2.Educaţia pe tot parcursul vieţii.
PEDAGOGIEI. TEORIA ŞI 3.Sistemul românesc de educaţie.
METODOLOGIA 4.Cercetarea pedagogică în învăţământ.
CURRICULUMULUI 5.Pedagogii alternative.
6.Finalităţile educaţiei.
Curs - Conf.univ.dr. Ramona 7.Curriculum şcolar. Conţinutul învăţământului – componentă a
Bălănescu curriculumului. Produse curriculare.
Seminar - Lect. univ.dr. 8.Consiliere şi orientare.
Cristina Tripon

1
Discipline/Titulari Teme

PEDAGOGIE II - TEORIA ŞI 1. Introducere în problematica instruirii şi evaluării.


METODOLOGIA INSTRUIRII. 2. Procesul de învăţământ.
TEORIA ŞI METODOLOGIA 3. Principiile procesului de învăţământ.
EVALUĂRII 4. Proiectarea didactică.
5. Strategia didactică.
Curs- Lect.dr. Mariana Dogaru 6. Evaluarea în procesul de învăţământ.
Seminar – Asist.dr. Pisică
Olivia

1. Curriculum-ul naţional pentru învăţământul preuniversitar.


2. Proiectarea demersului didactic la disciplinele de specialitate.
3. Relaţia competenţe – obiective educaţionale şi implicaţiile acesteia în
DIDACTICA SPECIALITĂŢII
proiectarea activităţilor didactice.
4. Metodologia organizării şi defăşurării activităţilor didactice de
Curs- Prof.univ.dr. Gabriela
specialitate.
Carmen Oproiu
5. Utilizarea resurselor materiale şi a mediului de instruire în activităţile
didactice.
Seminar - Lector univ.dr.
6. Diversitatea formelor de organizare şi desfăşurare a activităţilor
Grațiela Ianoș
didactice de specialitate.
7. Particularităţi ale evaluării şi notării la disciplinele de specialitate.
8. Modelele de proiectare didactică la disciplinele de specialitate.
1. Procesul de instruire asistată de calculator.
INSTRUIRE ASISTATĂ DE
2. Perspective şi exigenţe ale instruirii asistate de calculator.
CALCULATOR (IAC)
3. Organizarea şi realizarea activităţilor didactice în instruirea asistată de
calculator.
Curs și seminar: Prof.univ.dr.
4. Internetul, mijloc de comunicare şi explorare.
Teodora Chicioreanu
5. Educaţia la distanţă (E-learning, M-learning).
6.Evaluarea rezultatelor învăţării prin intermediul calculatorului.
1. Managementul clasei de elevi: delimitari conceptuale, structura
MANAGEMENTUL CLASEI dimensionala, perspective de analiza;
DE ELEVI 2. Caracteristicile clasei de elevi ca grup social;
3. Relații educaționale la nivelul clasei de elevi. Climatul educațional.
Curs și seminar– Prof. 4. Roluri și stiluri manageriale ale cadrului didactic.
univ.dr. Nicoleta Lițoiu 5. Managementul conflictelor.
6. Managementul timpului și managementul stresului în activitățile
educaționale.
PRACTICA PEDAGOGICĂ ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN CADRUL PRACTICII PEDAGOGICE:
- Cunoaşterea generală a şcolii, inclusiv a documentelor oficiale în
Se desfăşoară pe parcursul temeiul cărora este organizat şi se desfăşoară procesul instructiv-
primului semestru din structura educativ (planul de învăţământ, regulamentul privind activitatea elevilor,
anului 2020-2021 astfel: diversele tipuri de planificări ale conducerii şcolii şi cadrelor de
a) pentru cursanţii care specialitate ş.a.).
lucrează deja în - Asistenţe la lecţii si alte activitati didactice demonstrative.
învăţământul - Pregătirea şi susţinerea efectivă de către participanţi a lecţiilor de probă
preuniversitar - în şi a lecţiei finale
unităţile şcolare unde- - Elaborarea fişei de caracterizare psihopedagogică a unui elev (după
şi desfăşoară modelul oferit de DFCD-SSU din UPB).
activitatea; - Elaborarea şi prezentarea unui portofoliu în care să fie adunate si
b) cursanţii care lucrează valorificate documentele din cadrul practicii pedagogice.
în învățământul
superior sau în alte
domenii - în unităţile
şcolare pe care le
propun, individual sau
în grup, conducerii
DFCD-SSU din UPB.

-2-
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ:

1. Allport, G.W.(1981/1982), Structura şi dezvoltarea personalităţii, EDP.


2. Bocoș M.D. (2013), Instruirea interactivă, Iaşi, Editura Polirom.
3. Ciolan, L. (2013). Învăţarea integrată. Fundamente pentru un curriculum
transdisciplinar, Editura Polirom, Iaşi.
4. Cerghit, I. (2006), Metode de învăţământ, Ediţia a IV-a revăzută şi adăugită,
Editura Polirom, Iaşi.
5. Cerghit, I., Neacşu, I., Negreţ – Dobridor, I., Pânişoară I.O. (2001), Prelegeri
pedagogice, Iaşi, Editura Polirom.
6. Cosmovici, A. Iacob, Luminiţa (coord) (1999), Psihologie şcolară, Editura
Polirom, Iaşi.
7. Creţu T.(2006) Psihologia educaţiei, Editura Credis.
8. Iucu, Romiţa, (2006), Managementul clasei de elevi, Polirom, Iaşi.
9. Joița, Elena, (2010), Metodologia Educației. Schimbări de paradigme, Institutul
European, Iași.
10. Manolescu, Marin, (2010), Teoria si metodologia evaluării, Editura Universitară,
București.
11. Mircescu, M. (coord.) (2004), Pedagogie, Curs universitar, Editura Printech,
Bucureşti.
12. Moldoveanu, M. (2004), Introducere în Pedagogie, Editura Printech, București.
13. Neacșu I.,( 2010) Introducere in psihologia educatiei si a dezvoltarii, Ed.Polirom,
Iași.
14. Olsen, J., Nielsen, Th. (2009) Noi metode și strategii pentru managementul
clasei, Editura Didactica
15. Oproiu, G., C., (2003) Elemente de didactica disciplinelor tehnice, Editura
Printech, Bucureşti.
16. Oproiu, G., C., Manasia L. (coord.) (2016)- Îndrumar de practică pedagogică,
Editura Politehnica Press, București.
17. Stoica, A. (2003). Evaluarea progresului școlar. De la teorie la practică.
București: Ed. Humanitas Educational.
18. Serbănescu, L., Găbureanu S., (coord.), (2015), Pedagogie: Fundamentele
pedagogiei.Teoria şi metodologia curriculumului, Vol. 1, Editura Politehnica
Press, București.
19. Serbănescu, L., Liţoiu, N., (coord.), (2015), Pedagogie: Teoria şi metodologia
instruirii - Teoria şi metodologia evaluării, Vol. 2, Editura Politehnica Press,
București.
20. Şchiopu, U., Verza, E.( 1995/1997), Psihologia vârstelor, EDP.

EVALUAREA PROGRAMULUI DE FORMARE

Fiecare dintre disciplinele programului (Psihologia educaţiei, Pedagogie I, Pedagogie II,


Managementul clasei de elevi şi Didactica specialităţii, Instruire Asistata de Calculator şi Practică
pedagogică) se evaluează distinct, conform orarului.

Programul de formare psihopedagogică - Nivel I - se finalizează cu examen de


absolvire. Examenul constă în elaborarea şi susţinerea unui portofoliu didactic, care reflectă
sintetic nivelul şi calitatea competenţelor dobândite de cursanți prin parcurgerea programului de
formare psihopedagogică.
În componența portofoliului pentru Examenul de absolvire intră câte o temă de la fiecare
disciplină studiată în cadrul programului. Tema va fi distinctă de cele evaluate in cadrul disciplinei
și va fi anunțată de titularul fiecărei discipline. Practica pedagogică, are portofoliu distinct, nu intră
în componența acestui portofoliu.
-3-
ORARUL
PROGRAMULUI DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ, NIVEL I

Disciplina Tipul activităţii Titular


Data
Vineri Psihologia Curs Lect. univ.dr.
8 Octombrie educaţiei Voichița Tebeanu
Sâmbătă Psihologia Curs Lect. univ.dr. Voichița
9 Octombrie educaţiei Tebeanu
Vineri Psihologia Aplicaţii Lect. univ.dr. Voichița
15 Octombrie educaţiei Tebeanu
Sâmbătă Psihologia Aplicaţii Lect. univ.dr. Voichița
16 Octombrie educaţiei Tebeanu
Vineri Psihologia Curs Lect. univ.dr. Voichița
22 Octombrie educaţiei Tebeanu
Sâmbătă Psihologia Curs Lect. univ.dr. Voichița
23 Octombrie educaţiei Tebeanu
Vineri Pedagogie I Curs Conf. univ.dr.
29 Octombrie Ramona Bălănescu
Sâmbătă Pedagogie I Curs Conf. univ.dr.
30 Octombrie Ramona Bălănescu
Vineri Psihologia Aplicații Lect. univ.dr.
5 Noiembrie educaţiei Voichița Tebeanu
Sâmbătă Psihologia Aplicatii Lect. univ.dr.
6 Noiembrie educaţiei Evaluare Voichița Tebeanu
Vineri Pedagogie I Curs Conf. univ.dr.
12 Noiembrie Ramona Bălănescu
Sâmbătă Pedagogie I Aplicaţii Lect. univ.dr. Cristina Tripon
13 Noiembrie
Vineri Pedagogie I Aplicaţii Lect. univ.dr. Cristina Tripon
19 Noiembrie
Sâmbătă Pedagogie I Aplicații Lect. univ.dr. Cristina Tripon
20 Noiembrie
Vineri Pedagogie II Curs Lect.dr.
26 Noiembrie Mariana Dogaru
Sâmbătă Pedagogie II Curs Lect.dr.
27 Noiembrie Mariana Dogaru
Vineri Pedagogie I Aplicaţii Lect. univ.dr. Cristina Tripon
3 Decembrie
Sâmbătă Pedagogie I Curs / Evaluare Conf. univ.dr.
4 Decembrie Ramona Bălănescu
Vineri Pedagogie II Curs Lect.dr.
10 Decembrie Mariana Dogaru
Sâmbătă Pedagogie II Aplicaţii Asist.dr. Pisică Olivia
11 Decembrie
Vineri Pedagogie II Aplicaţii Asist.dr. Pisică Olivia
17 Decembrie
Sâmbătă Pedagogie II Aplicaţii Asist.dr. Pisică Olivia
18 Decembrie
Vineri Pedagogie II Aplicaţii Asist.dr. Pisică Olivia
14 Ianuarie
Sâmbătă Pedagogie II Curs Lect.dr.
15 Ianuarie /Evaluare Mariana Dogaru
Vineri Didactica Curs Prof. univ.dr.
21 Ianuarie Specialităţii Gabriela Oproiu

-4-
Disciplina Tipul activităţii Titular
Data
Sâmbătă Didactica Curs Prof. univ.dr.
22 Ianuarie Specialităţii Gabriela Oproiu
Vineri Didactica Aplicaţii Lector univ.dr.Grațiela Ianoș
28 Ianuarie Specialităţii
Sâmbătă Didactica Aplicaţii Lector univ.dr.Grațiela Ianoș
29 Ianuarie Specialităţii
Marti Didactica Curs Prof. univ.dr.
1 Februarie Specialităţii Gabriela Oproiu
Miercuri Didactica Aplicaţii Lector univ.dr.Grațiela Ianoș
2 Februarie Specialităţii
Vineri IAC Curs Prof. univ.dr.
4 Februarie Teodora Chicioreanu
Sâmbătă IAC Curs Prof. univ.dr.
5 Februarie Teodora Chicioreanu
Marți IAC Aplicații Prof. univ.dr.
8 Februarie Teodora Chicioreanu
Miercuri IAC Aplicaţii/ Prof. univ.dr.
9 Februarie Evaluare Teodora Chicioreanu
Vineri Management Curs Prof. univ.dr. Nicoleta Lițoiu
11 Februarie ul clasei de
elevi
Sâmbătă Management Aplicații Prof. univ.dr. Nicoleta Lițoiu
12 Februarie ul clasei de
elevi
Vineri Didactica Aplicaţii Lect..univ.dr.Grațiela Ianoș
18 Februarie Specialităţii
Sâmbătă Didactica Curs/ Prof. univ.dr.
19 Februarie Specialităţi Evaluare Gabriela Oproiu
Vineri Management Curs Prof. univ.dr. Nicoleta Lițoiu
25 Februarie ul clasei de
elevi
Sâmbătă Management Aplicaţii / Prof. univ.dr. Nicoleta Lițoiu
26 Februarie ul clasei de Evaluare
elevi

În perioada 28 februarie-1 martie vor fi programate reevaluări la toate disciplinele

5 martie Ora 9 Examen absolvire Nivel I Toate cadrele didactice

Programul de formare se desfășoară online, sincron și asincron. Activități didactice sincron vor
avea loc pe Microsoft Teams, vinerea începând cu ora 14 și sâmbăta de la ora 9. Activitățile
didactice asincron se vor defășura pe platforma MOODLE (studiu individual pe suportul de curs
postat de cadrele didactice, rezolvare de teme, aplicații, consultații acordate de cadrele didactice pe
forum și pe chat, evaluare). Activităţile didactice programate în timpul săptămânii încep la ora 14.

Coordonator program
Prof. dr. Gabriela Carmen Oproiu

-5-