Sunteți pe pagina 1din 7

Paraclisul Sf. Cuv. Mc.

Cosma Protosul şi cei dimpreună cu el

(5 Decembrie și 18 noiembrie)

Troparul, glasul al IV-lea, «Cel ce pe Cruce Te-ai suit...»

Pe Cuvioşii nevoitori Părinţi ai Kareii, monahi ai Athosului dimpreună cu cei din lume
însoţiţi, cu stăruinţă să-i cinstim rugându-i, iertare de greşeli să luăm şi în harul Duhului să ne
îmbrăcăm dumnezeieşte şi aşa să slăvim pe Dumnezeu, Cel ce a dăruit acestora dumnezeiasca
cunună.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh (acelaşi)

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. (a Născătoarei)

Către Născătoarea de Dumnezeu, acum cu osârdie să alergăm noi păcătoşii şi smeriţii şi


să cădem cu pocăinţă, strigând din adâncul sufletului: Stăpână ajută-ne, milostivindu-te spre noi;
grăbeşte că pierim sub mulţimea păcatelor; nu întoarce pe robii Tăi deşerţi, că pe Tine singură
nădejde Te-am câştigat.

Canonul Paraclis, glasul al VIII-lea

Cântarea I

Trecând Israil...

Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă pentru noi!

Cu sângele vostru mucenicesc multă îndrăznire dobândind către Dumnezeu, Părinţilor,


mâinile spre Dânsul stăruitor pentru noi ridicaţi-le.

Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă pentru noi!

Punând bunătăţile pământeşti cu înţelepciune dedesubtul celor cereşti, Părinţilor Cuvioşi


în Athos robi lui Hristos v-aţi făcut voi neînfricaţi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Jugul nevoinţelor l-aţi luat Părinţilor voştri arătându-vă următori luând nestricata bogăţie
cea pentru care-aţi lăsat stricăcioasele.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. (al Născătoarei)

De dulcea săgeată fiind răniţi Pururea-fecioară cea a Fiului tău dorit Părinţii ca cerbii
alergat-au întru grădina ta, Maică a Domnului.
Cântarea a III-a

Cel ce bolta cerească...

Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă pentru noi!

Adunarea aleasă şi sfântă din Athos s-a- nfrumuseţat când în ceată pe voi v-a primit mult
fericiţilor pe care vă rugăm noi toţi s-ajutaţi prin rugăciuni celor ce vă cinstesc.

Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă pentru noi!

Mărturia, Părinţilor, cea dintru conştiinţă aţi îmbogăţit-o cu slava muceniciei, pentru
evlavie, primită de la eretici de care izbăviti-ne, mult fericiţilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

S-a dat nouă supunere, să avem Părinţilor ca şi pătimire în Domnul, Carele ne cheamă la
cele înalte în care să şi ajungem noi cei ce vă preamărim, cu nevoinţă.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. (al Născătoarei)

Mântuire nu este, în afara Bisericii, pe care Mireasă prin Sânge Fiul Tău o a pus Sfântă,
pentru care, biruitorii părinţii ca daruri de jertfa, de tot ei arşi au fost.

Izbăviţi, pe fiii voştri Părinţilor Cuvioşi, din cumplita rătăcire pe cei ce cu căldură vă
laudă dumnezei asca luptă.

Caută, cu milostivire cu totul lăudată Născătoare de Dumnezeu la necazul cel cumplit al


trupului meu şi vindecă durerea sufletului meu.

Sedealna

Glasul al IV-lea: Rugătoare caldă...

Ca zid neclintit al credinţei v-am dobândit şi calzi mijlocitori, Părinţilor dumnezeieşti, la


Domnul să mijlociţi noi vă rugăm să dăruiască şi nouă plinătatea ortodoxiei.

Cântarea a IV-a

Auzi Dumnezeule...

Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă pentru noi!

Sus lăcaş sfânt gătindu-vă prin martiriu dumnezeieştilor Părinţi, pentru noi rugaţi-vă
acum să ne înălţăm celor vremelnice.

Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă pentru noi!

Sfinţilor nu aţi devenit părtaşi ereziei viclene nicidecum, ca dar nestricat cu rugăciuni şi
ortodoxia daţi-ne acum.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

După ce aţi îndepărtat mânioasele atacuri eretice ale apusenei rătăciri, Părinţilor aveţi
acum adăpost.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. (al Născătoarei)

Fii adevăraţi s-au făcut ai Fiului Tău Cinată Sfinţii Martiri, pe care roagă-L să alunge
toată întristarea ce rea de la noi.

Cântarea a V-a

Fă-ne luminaţi...

Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă pentru noi!

Fericiţilor, mijlociri faceţi către Hristos, cu ale voastre curgeri de sânge, să mă dezlege de
greşelile cele multe.

Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă pentru noi!

Zid nebiruit, înţelepţilor, s-a dovedit şi al ortodoxiei turn înalt, către eretici, aleasa luptă a
voastră.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Apa Vieţii bând, Fericiţilor de Dumnezeu şi setea mea acum să o potoliţi, împărtășindu-
mi o picătură să mă sfinţesc.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. (al Născătoarei)

Acoperământ tu şi bucurie mie eşti, Mireasă Maică a lui Dumnezeu şi Preacurată, precum
ai fost şi Părinţilor.

Cântarea a VI- a

Vărsa-voi rugăciunea mea...

Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă pentru noi!

Rugător şi smerit eu vin acum, la mormântul cel de obşte şi vă rog Părinţilor, să primesc
şi eu Harul şi întru piatra credinţei statornicit şi nemişcat să stau acum de-ale noilor valuri
eretice.

Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă pentru noi!

Biruind, tu ai primit ca cel dintâi întru slavă cununile ascezei şi suferind spânzurare
Părinte, ai dobândit Cuvioase un nou avânt, pe care-acum, rugămu-te fericite şi nouă dă-ni-l în
dar.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Nicicum, nu v-aţi temut Părinţilor de primejdii şi de grelele chinuri şi aţi primit ca prin
muncile multe în ale Domnului curţi să vă odihniţi, în care şi noi s-ajungem, pentru toţi cu
căldură să mijlociţi.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. (al Născătoarei)

Marie de Dumnezeu Născătoare slava celor ce se nevoiesc în Athos acum te rog'


dimpreună cu Sfinţii să ne învredniceşti a ne sălăşlui în muntele lui Dumnezeu unde sus cu mult
dor aşteptăm să fim.

Izbăviţi pe fiii voştri Părinţilor Cuvioşi din cumplita rătăcire pe cei ce cu căldură vă laudă
dumnezeiasca luptă.

Curată care prin cuvânt pe Cuvântul în chip netâlcuit L-ai născut în zilele din urmă, nu
înceta rugându-L ca una ce ai îndrăznire de Maică.

Condacul, glasul al II-lea. Fierbinte te rogi...

Mulţimea de toţi cinstită a Părinţilor, dimpreună cu cinstitul Cosma, Protosul cel slăvit,
cei ce împreună aţi mărturisit dreapta credinţă, nu treceţi cu vederea glasul nostru de rugăciune,
ci dăruiţi marea bogăţie de harisme, celor ce cu osârdie strigă, patimile rele şi rătăcirea,
îndepărtaţi-le de la noi, voi cei ce prin mărturisire, cu jugul Domnului v-aţi încununat.

Prochimen, glasul al IV-lea

Răbdând am aşteptat pe Domnul şi m-a cercetat.

Stih: Şi a aşezat pe piatră picioarele mele şi a călăuzit paşii mei.

Evanghelia după Luca (cap. 12,8-12)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Pentru rugăciunile Cuvioşilor Nevoitori Milostive, curăţeşte mulţimea greşelilor noastre.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu Milostive, curăţeşte mulţimea greşelilor


noastre.

Stih: Miluieşte-mă Dumnezeule după mare mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale,
curăţeşte fărădelegile mele.

Stihira, glasul al VI-lea, Podobia: Toată nevoia lumească părăsind...

Toată nevoia lumească părăsind, mintea şi cugetul şi toată viaţa, le-aţi pus în slujba lui
Hristos, Cuvioşilor Părinţi şi credinţa ortodoxă mărturisind, împreună cu de Dumnezeu
cugetătorul Cosma, unii prin sabie, alţii prin spânzurătoare, către limanul neînvolburat,
îndreptându-vă v-aţi odihnit, de unde Sfinţilor, dăruiţi-ne nouă dumnezeieşte, să călătorim pe
calea Domnului, cei ce pe voi vă cinstim.

Cântarea a VII-a

Tinerii cei ce au mers din Iudeea...

Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă pentru noi!

Adunaţi în Careia Părinţilor de pretutindeni în Schit aţi fost, luptând cu dăruire acum sus
împreună locuiţi Domnului cântând: bine eşti cuvântat. Dumnezeul Părinţilor noştri.

Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă pentru noi!

Piatra fără de limbă Cuvioşilor Părinţi propovăduieşte mărturisirea voastră pe care aţi
tăcut-o către cei mincinoşi, strigând bine eşti cuvântat, Dumnezeul Părinţilor noştri.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Părtaşi împărăţiei voi prin spânzurătoare Sfinţilor v-aţi făcut rugaţi-vă la Domnul pentru
cei ce Ii cântă dintru al inimii adânc bine eşti cuvântat, Dumnezeul Părinţilor noştri.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. (al Născătoarei)

Cu sânge sfanţ Fecioară a fost vopsit pământul grădinii Tale, al celor ce aleargă la Tine
cu căldură şi pe Fiul Tău prea-slăvesc: bine eşti cuvântat, Dumnezeul Părinţilor noştri.

Cântarea a VIII-a

Pe împăratul Ceresc...

Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă pentru noi!

Noi Părinţilor, cu rugăciunile voastre, la Domnul cu dor cădem, cântându-I şi prea


înălţându-L pe El întru toţi vecii.

Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă pentru noi!

Pe moştenitorii şi următorii voştricare-acum se nevoiesc in Athos îi faceţi localnici cu voi


intru toţi vecii.

Binecuvântăm pe Tatăl pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Duhule Sfinte pentru Care Părinţii au primit a se jertfi de voie odineşte-te şi în noi întru
toţi vecii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. (al Născătoarei)

Pe preoţi cu monahii primeşte-i la Fiul să mijlocească de-a pururi Preasfântă ca să viem


întru toţi vecii.
Cântarea a IX-a

Fecioară Preacurată...

Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă pentru noi!

Părinţilor susțineți în Ortodoxie pe ale Muntelui Athos mlădiţe acum şi pe noi întru fapte
ne arătaţi urmaşi.

Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă pentru noi!

Deschideți-ne nouă ale cortului porţi, să devenim părtaşi întru cele cereşti, încununaţilor
luptători Martiri ai Kareii.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Slăvind Sfânta Treime cu mărturisirea, întru Predania Sfinţilor aţi rămas, întru aceasta să
dăinuie toţi, rugaţi-vă.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. (al Născătoarei)

O, Maică Născătoare,? Călăuzitoarea Aghioriţilor, învredniceşte-ne în dumnezeieşti


locaşuri să ne sălăşluim,

Cuvine-se, cu adevărat să Te fericim pe Tine Născătoare de Dumnezeu, Cea pururea


Fericită şi Prea Nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât
Heruvimii şi mai slăvită fără de asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu-
Cuvântul ai născut, pe Tine, Cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, Te mărim.

Apoi Mărimurile, precum urmează:

Bucură-te Munte, cel mult slăvit, bucură-te tu Lavra Kareii îndeosebi, ceea ce în tine
porţi moaşte strălucite, pe fiii tăi, cinstindu-i, slăveşti pe Dumnezeu.

Pe-ai Ortodoxiei îndrumătorii şi-ai monahilor strălucitoare sfinte făclii, pe nevoitorii


Părinţi ucişi de Vekkos, noi fiii acestora, cu cântări să îi cinstim.

Bucură-te al Domnului purtător şi al Kareii Protos, Cosma de Dumnezeu slăvit, ai luptat


întâiul pentru Ortodoxie pentru aceea-ai şi luat cununa cel dintâi.

Drepţilor Părinţi bucuraţi-vă, turnuri neclintite ale dreptei credinţe, cei ce bărbăţie în
propovăduirea sfintei dogme-aţi arătat şi aţi mărturisit.

Biserică Sfântă'a Protatului, ai strălucitoare laude pe Părinţii tăi, cei ce temelia cu sânge
au udat-o, pe care, bucurându-te, acum îi găzduieşti.

Cinstită mulţime de Cuvioşi, neştiută lumii, dar ştiută de Dumnezeu, cei ce v-aţi dat jertfa
sângele prin tăiere, tăiaţi din rădăcină şi-ale noastre patimi.
Toate îngereştile oştiri, cu Botezătorul, cu Apostolii cei slăviţi şi cu tot soborul de Sfinţi,
cu Născătoarea rugaţi-vă-mpreună ca să ne mântuim.

Sfinte Dumnezeule… şi celelalte

Troparele:

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că, nepricepându-ne de nici un


răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca unui Stăpân, noi, păcătoşii, robii Tăi, miluieşte-ne pe
noi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit; nu Te mânia pe noi foarte, nici
pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum, ca un Milostiv, şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii
noştri; că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău; toţi lucrul mâinilor Tale şi
numele Tău chemăm.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Uşa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să


nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine de nevoi, căci tu eşti mântuirea
neamului creştinesc.

Troparul, glasul al II-lea Doamne, de pe Cruce...

Veniţi cu osârdie şi bucurie, cu cântări să cinstim pe Sfântul Cosma, Protosul Kareii şi pe


slăviţii martiri purtători de cunună, care împreună cu neînfricare s-au luptat pentru credinţă şi au
combătut rătăcirea gândirii apusene întunecate şi acum de la Hristos cer iertarea greşelilor
noastre şi veşnica moştenire a împărăţiei.

Stăpână, primeşte rugăciunile robilor Tăi şi ne izbăveşte pe noi din toată nevoia şi
necazul. Toată nădejdea noastră spre Tine o punem Maica lui Dumnezeu, păzeşte-ne sub
acoperământul Tău.

De toate necazurile păzeşte pe robii Tăi Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, ca să


Te slăvim, nădejdea sufletelor noastre.

Întru mijlocirea tuturor Sfinţilor Tăi şi a Născătoarei de Dumnezeu, Doamne pacea Ta dă-
ne-o nouă şi ne miluieşte pe noi ca un Singur Indurat.

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul


nostru, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi. Amin!

S-ar putea să vă placă și