Sunteți pe pagina 1din 6

Numele:............................................... 12.11.

2019
Probă de evaluare
Istorie - Trecutul și prezentul din jurul nostru
1. Completează:
Istoria este știința care studiază ……………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………………
Oamenii care scriu istoria se numesc.................................. . Reconstituirea istoriei se realizează
cu ajutorul ....................................................... . Acestea pot fi: .........................sau ...................... .
Descoperirea izvoarelor istorice se realizează de către .................................……..
Evenimentele sunt prezentate în istorie în ordine..........................................................................
În istorie timpul a fost împărțit în două mari perioade: ..................................................................
………………. și ............................................................................. .
2. Încercuiește varianta corectă:
 Grupul bazat pe legături de sânge și de căsătorie este
a) familia b) poporul c) comunitatea.

 Momentul în care s-a petrecut un eveniment în istorie se numește


a) act istoric b) dată istorică c) eveniment istoric.

 Grupul de oameni care au interese, mod de viață, credințe comune formează o


a) familie b) comunitate c) minoritate.

 Dovezile trecutului unei localități se pot păstra în


a) fabrică, muzeu, port b) cetate, magazin, șantier c) muzeu, arhiva școlii, primărie
3. Grupează următoarele denumiri de izvoare istorice: unelte, arme, scrisori, monede, hărți, ruine,
inscripții, vase, documente, podoabe.:

Izvoare scrise Izvoare nescrise

4. a) Unește corespunzător:
1 deceniu 1000 ani
1 secol 10 ani
1 mileniu 100 ani

b) Completează tabelul încadrând anii în secolul și mileniul potrivit, folosind în scrierea


acestora cifrele romane:
Anul Secolul Mileniul
106
1859
1918
2009

5. Precizează ordinea cronologică a momentelor din viața unei persoane:


6. Enumeră trei minorități naționale ce trăiesc pe teritoriul țării noastre.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
7. Enumeră trei documente pe care le deține familia ta.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
8. Stabilește care propoziție este adevărată ( A) și care este falsă(F).

____ Germanii au inventat tiparul.


____ Ungurii s-au așezat în Câmpia Panonică.
____ Neil Armstrong, Michael Collins și Edwin Aldrin au călătorit spre Marte.
____ Turcii erau de origine asiatică.
____ Nicolae Milescu a călătorit la Roma.

9. Realizează corespondența:

Marco Polo - a făcut înconjurul lumii;

Cristofor Columb - a călătorit la Roma;

Fernando Magelan - a descoperit America;

Badea Gheorghe Cârțan - primul care a zburat în spațiu;

Emil Racoviță - a călătorit în China și India;

Iuri Gagarin - a participat la o expediție în Antarctica;


Probă de evaluare
Istorie – Unitatea 1 - Trecutul și prezentul din jurul nostru

Clasa a IV-a B
Aria curriculară: Om și societate
Disciplina: Istorie
Unitatea: Trecutul și prezentul din jurul nostru
Competențe evaluate
1.1 Ordonarea cronologică a unor evenimente din viața familiei, a faptelor prezentate într-o situație;
1.3. Recunoașterea preocupării oamenilor pentru raportarea la timp și spațiu;
2.1. Identificarea de surse istorice utilizând o varietate de instrumente, inclusiv tehnologii de informare
și comunicare;
3.1. Recunoașterea unor termeni istorici în cadrul unor surse accesibile;
3.2. Utilizarea corectă a termenilor istorici accesibili în situații de comunicare orală și scrisă;
4.1. Determinarea semnificației unor evenimente din trecut și din prezent.
Itemi :
I1- completarea textului lacunar cu informațiile potrivite și cu termenii istorici potriviți;
I2 – alegerea prin încercuire a noțiunilor istorice potrivite enunțurilor istorice date;
I3- gruparea izvoarelor istorice date în izvoare scrise și nescrise;
I4 – realizarea corespondenței între cele două coloane referitoare la unități de măsură pentru timp și
stabilirea secolului/mileniului pentru datele istorice date;
I5- ordonarea cronologică a momentelor din viața unei persoane;
I6 – enumerarea a trei minorități naționale ce trăiesc pe teritoriul țării noastre.;
I7 – enumerarea a trei documente pe care le deține familia;
I8 – stabilirea valorii de adevăr pentru enunțurile istorice date;
O9- realizarea corespondenței între cele două coloane referitoare la călători și destinația călătoriei.

Subiectul:
1. Completează:
Istoria este știința care studiază ……………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………………
Oamenii care scriu istoria se numesc.................................. . Reconstituirea istoriei se realizează
cu ajutorul ....................................................... . Acestea pot fi: .........................sau ...................... .
Descoperirea izvoarelor istorice se realizează de către .................................……..
Evenimentele sunt prezentate în istorie în ordine..........................................................................
În istorie timpul a fost împărțit în două mari perioade: ..................................................................
………………. și ............................................................................. .
2. Încercuiește varianta corectă:
 Grupul bazat pe legături de sânge și de căsătorie este
b) familia b) poporul c) comunitatea.

 Momentul în care s-a petrecut un eveniment în istorie se numește


b) act istoric b) dată istorică c) eveniment istoric.

 Grupul de oameni care au interese, mod de viață, credințe comune formează o


b) familie b) comunitate c) minoritate.

 Dovezile trecutului unei localități se pot păstra în


b) fabrică, muzeu, port b) cetate, magazin, șantier c) muzeu, arhiva școlii, primărie
3. Grupează următoarele denumiri de izvoare istorice: unelte, arme, scrisori, monede, hărți, ruine,
inscripții, vase, documente, podoabe.:
Izvoare scrise Izvoare nescrise

4. a) Unește corespunzător:
1 deceniu 1000 ani
1 secol 10 ani
1 mileniu 100 ani

b) Completează tabelul încadrând anii în secolul și mileniul potrivit, folosind în scrierea


acestora cifrele romane:
Anul Secolul Mileniul
106
1859
1918
2009

5. Precizează ordinea cronologică a momentelor din viața unei persoane:

6. Enumeră trei minorități naționale ce trăiesc pe teritoriul țării noastre.


________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
7. Enumeră trei documente pe care le deține familia ta.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
8. Stabilește care propoziție este adevărată ( A) și care este falsă(F).
____ Germanii au inventat tiparul.
____ Ungurii s-au așezat în Câmpia Panonică.
____ Neil Armstrong, Michael Collins și Edwin Aldrin au călătorit spre Marte.
____ Turcii erau de origine asiatică.
____ Nicolae Milescu a călătorit la Roma.
9. Realizează corespondența:

Marco Polo - a făcut înconjurul lumii;


Cristofor Columb - a călătorit la Roma;
Fernando Magelan - a descoperit America;
Badea Gheorghe Cârțan - primul care a zburat în spațiu;
Emil Racoviță - a călătorit în China și India;
Iuri Gagarin - a participat la o expediție în Antarctica;
Descriptori de performanță

ITE FOARTE BINE BINE SUFICIENT


M
1. - completează cu - completează corect 5-6 enunțuri - completează corect 4 enunțuri
informațiile/termenii istorici cu informațiile/termenii istorici cu informațiile/termenii istorici
corespunzători corespunzători corespunzători
2. - alege răspunsul corect în - alege răspunsul corect în 3 din 4 - alege răspunsul corect în 2
cele 4 situații situații din 4 situații
3. - grupează corect 9-10 - grupează corect 7-8 izvoare - grupează corect 5-6 izvoare
izvoare istorice istorice istorice
4. - realizează corect trei - realizează corect două - realizează corect o
corespondenţe ; încadrează corespondenţe ; încadrează 3 din corespondenţă; încadrează 2
cei 4 ani în secolul și 4 ani în secolul și mileniul din 4 ani în secolul și mileniul
mileniul potrivit, utilizând potrivit, utilizând cifrele romane; potrivit, utilizând cifrele
cifrele romane romane
5. - precizează ordinea - precizează ordinea cronologică - precizează ordinea
cronologică a celor 5 a 4 din 5 momente menționate cronologică a 3 din 5 momente
momente menționate din din viața unei persoane menționate din viața unei
viața unei persoane persoane
6. - enumeră trei minorități - enumeră 2 minorități naționale - numește doar o minoritate
naționale ce trăiesc pe ce trăiesc pe teritoriul țării națională ce trăiește pe
teritoriul țării noastre noastre teritoriul țării noastre
7. - enumeră trei documente - enumeră 2 documente pe care - enumeră doar un document
pe care le deține familia le deține familia pe care îl deține familia
8. - stabilește valoarea de - stabilește valoarea de adevăr - stabilește valoarea de adevăr
adevăr pentru 5 propoziții pentru 4 din 5 propoziții pentru 3 din 5 propoziții
9. - realizează corect - realizează corespondența în 4 - realizează corespondența în 2
corespondența în cele 6 din 6 situații din 6 situații
situații

Evaluare finală
ITEMI CALIFICATIVUL FINAL
Rezolvă integral si corect 8-9 itemi FOARTE BINE
Rezolvă integral si corect 6– 7 itemi; 2-3 itemi cu B BINE
Rezolvă integral si corect 3-4 itemi; 1-3 itemi cu B,
SUFICIENT
restul cu S
FB B S I
0
% % % %

Nr. elevi
Calificativ
I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9
FB
B
S
I
REZULTATELE ELEVILOR

Nr. Numele şi prenumele O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 Calif

crt elevului
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22
23.

S-ar putea să vă placă și