Sunteți pe pagina 1din 27

Turbulenţele de pe pieţele

financiare internaţionale:
cauze, consecinţe, remedii

Silviu CERNA
Universitatea de Vest, Timişoara

Abstract

The turbulences on the international financial markets are rather connected to


the downfall of the American mortgage market than to the generalised
insolvency of the debtors. Besides the need of specific resolution measures, the
crises revealed the necessity to adopt prudential regulations concerning the
activity of different financial institutions participating on the mortgage loans
market.
The developments on the international financial market did not seem to have
affected the financial stability in Romania.

Keywords: bank, financial market, loan, mortgage market, subprime, risk.

JEL classification: E32, G15.

Introducere lor ipotecare restante se explică, în mare


măsură, prin modalităţile facile şi chiar
Turbulenţele de pe pieţele financiare frauduloase de acordare a creditelor
internaţionale au fost declanşate de criza existente pe această piaţă. Însă, având în
pieţei creditelor ipotecare grad mare de vedere consecinţele acestei evoluţii, din-
risc (subprime) din SUA. Deşi, luată ca colo de pierderile provocate de aceste
atare, creşterea volumului creditelor ipo- practici, rezidă o altă problemă, mult mai
tecare nerambursate la scadenţă nu a fost gravă: repercursiunile pe care această
prea mare, acest fenomen a dereglat în- criză le are asupra pieţelor financiare şi
tregul sistem financiar american, precum economiilor lumii.
şi o bună parte din pieţele financiare in-
ternaţionale1. Creşterea ponderii credite- arde de dolari (de la 6% la 9% din total), în
timp ce sistemul financiar american vehicu-
1
În perioada iunie 2006-iunie 2007, creşterea lează fonduri de 57.000 miliarde de dolari
creditelor ipotecare restante a fost de 34 mili- [Dodd, 2007, p. 15].

Turbulenţele de pe pieţele financiare internaţionale / 1


În mod concret, disfuncţionalităţile ţin lui să urmărească bunul pentru a primi creanţa
de evoluţia istorică a pieţei americane a sa cu preferinţă.
creditelor ipotecare. La fel ca în alte ţări
dezvoltate, aceasta a apărut ca o piaţă pe
care băncile comerciale şi alte instituţii
financiare (case de economii, cooperative
de credit etc.) acordă credite garantate cu
ipotecă asupra imobilelor construite cu
ajutorul împrumuturilor respective2. În
mod tradiţional, în SUA – din cauza,
inter alia, a existenţei unor reglementări
res- trictive cu privire la activitatea
bancară –, mărimea instituţiilor
creditoare şi valoa- rea creditelor
acordate de acestea au fost de mici
dimensiuni. În cursul ultimilor şase-şapte
decenii, piaţa americană a cre- ditelor
ipotecare s-a transformat însă într-o piaţă
dominată de marile bănci şi soci- etăţi
financiare de pe Wall Street, care
folosesc tehnici extrem de sofisticate de
inginerie financiară pentru a transforma
creditele ipotecare în titluri susceptibile a
servi ca suport unor produse financiare
derivative complexe (opţiuni call sau
put, contracte futures, obligaţiuni
garantate cu ipotecă asupra bunurilor
imobiliare ale emitentului etc.). Ca
urmare, piaţa ipote- cară din SUA se
caracterizează, la ora actuală, prin
utilizarea unor tehnici şi in- strumente
financiare subtile şi nervoase, care
permit partajarea riscului în mai multe
componente, vânzarea unor com-
ponente separate şi gestionarea indepen-
dentă a riscului aferent fiecărei categorii
de creanţe. În modul acesta, elementele
cu cel mai mare grad de risc sunt cedate,
de regulă, unor cumpărători profesionişti,
care acceptă chiar şi riscuri ridicate,
deoa-

2
Ipoteca este o garanţie reală şi accesorie care
nu deposedează pe debitorul-proprietar de
bunul ipotecat; ea dă posibilitatea creditoru-
rece urmăresc obţinerea unor rambursarea acestora de către clienţi. Ca
randamente înalte şi care, cel mai urmare, cre- ditorii suportau toate
adesea, lucrează ei înşişi pe credit. Un riscurile aferente:
exemplu tipic în acest sens este cel al
fondurile speculative (hedge funds).
Pentru a înţelege această evoluţie
spe- cifică a pieţei ipotecare
americane, a identifica
vulnerabilităţile sale structurale şi a
evidenţia cauzele imediate ale crizei
acesteia, se impune o scurtă analiză
isto- rică a pieţei respective. În modul
acesta, sperăm să contribuim într-o
oarecare mă- sură la cunoaşterea de
către economiştii români a
mecanismului de transmisie a acestei
crize în alte ţări – dezvoltate sau
emergente –, printre care se numără,
eventual, şi România.

1. Evoluţia pieţei

Până la sfârşitul anilor ’30 ai


secolului trecut, piaţa ipotecară
americană era for- mată – la fel ca în
alte ţări – din instituţi- ile bancare şi
financiare tradiţionale: bănci
comerciale universale, bănci de
afaceri, bănci de investiţii, case de
eco- nomii, cooperative de credit,
bănci popu- lare etc. Aceste
aşezăminte acordau cre- dite ipotecare
(urbane sau funciare), pe baza
depozitelor atrase de la clienţi, iar
activitatea lor era supusă
reglementărilor bancare obişnuite în
acea epocă. În SUA, aceste
reglementări aveau un accentuat
caracter restrictiv, deoarece limitau
acti- vitatea băncilor la teritoriul
statului fede- raţiei americane în care
îşi aveau sediul. Prin prisma
problemei de care ne ocupăm aici,
relevanţă are însă un alt aspect, şi
anume faptul că, de regulă, instituţiile
respective menţineau creditele
acordate în propriul lor bilanţ, până la
riscul de nerambursare, riscul de variaţie construcţiilor, cu toate efectele po-
a ratei dobânzii şi riscul de lipsă de lichi-
ditate.
După cum se ştie, riscul de nerambur-
sare a unui credit este determinat de in-
solvabilitatea debitorului. Riscul de vari-
aţie a ratei dobânzii are două componen-
te: riscul-venit şi riscul-capital [Cerna,
2005, p.332-333]. Riscul-venit este ca-
racteristic creditelor cu dobândă fixă:
dacă rata dobânzii creşte, creditorul (in-
vestitorul în titluri cu dobândă fixă) sufe-
ră o pierdere în raport cu alţi creditori
(investitori), care au aşteptat ca dobânda
să crească, iar noile credite (titluri) să de-
vină mai bine remunerate. Riscul-capital
poate să apară pentru creditorii
(investito- rii) care nu păstrează în
patrimoniu cre- ditele acordate (titlurile),
până la scaden- ţă, ci le vând pe piaţa
secundară aferentă (dacă există). Astfel,
dacă rata dobânzii creşte, valoarea de
piaţă a portofoliului de credite (titluri)
scade, iar dacă creditorul (investitorul)
îşi lichidează în acest mo- ment
portofoliul, el va înregistra o pierde- re.
Riscul de lipsă de lichiditate este de-
terminat de utilizarea unor resurse dispo-
nibile pe termen scurt (depozite la vede-
re) pentru finanţarea unor credite
acordate pe termen lung.
Din cauze pe care nu le analizăm aici,
istoria SUA a fost marcată de numeroase
crize financiare, dintre care cele mai pu-
ternice au fost cele din 1873, 1907 şi
1929.
În urma unei asemenea crize, în
cadrul politicii preşedintelui Roosevelt
cunos- cută sub denumirea de “New
Deal”, gu- vernul american a creat, în
1938, un or- ganism public – Federal
National Mort- gage Association
(Fannie Mae) – al cărui obiectiv a fost
creşterea volumului credi- telor ipotecare
şi, deci, stimularea secto- rului
zitive pe care dezvoltarea acestei a-şi refinanţa ope- raţiunile de scont de
ramuri le are asupra economiei. titluri ipotecare au ajuns să constituie o
Măsura respectivă a avut ca efect parte însemnată a
atra- gerea unor noi capitaluri pe piaţa
credi- telor ipotecare, crearea unei
pieţe secun- dare a titlurilor generate
de aceste credite şi creşterea
lichidităţii pieţei respective. Astfel,
principala activitate a noului or-
ganism a constat în scontarea
înscrisurilor ipotecare oferite de
instituţiile bancare care au acordat
iniţial asemenea credite şi, deci,
reconstituirea resurselor acestora din
urmă. În modul acesta, Fannie Mae
prelua de la creditorii iniţiali riscul de
ne- rambursare şi riscul de lipsă de
lichidita- te, pe care le putea gestiona
mult mai bine decât distribuitorii de
credite din prima linie, deoarece avea
un portofoliu de cre- dite ipotecare
mai diversificat şi mai răs- pândit la
nivel naţional decât instituţiile bancare
obişnuite. Iar această afirmaţie este
valabilă inclusiv în comparaţie cu
marile bănci, care, în epocă, erau
supuse unor reglementări ce le limitau
posibili- tatea de a-şi extinde
activitatea în alte state ale federaţiei
americane. De aseme- nea, instituţia
amintită se putea împru- muta ea
însăşi pe termen mult mai lung decât
băncile, ceea ce era de natură să re-
ducă riscul de lipsă de lichiditate.
Fannie Mae primea la scont
exclusiv titlurile aferente creditele
ipotecare acor- date cu respectarea
anumitor norme. În prezent, aceste
reguli constituie referenţi- alul pentru
definirea aşa-numitelor “cre- dite
conforme”, care, de fapt, sunt “cre-
dite ipotecare de rangul unu” (prime
mortgages).
În cursul timpului, Fannie Mae a
avut rezultate foarte bune, însă, la
sfârşitul anilor ’60, împrumuturile
contractate de acest organism pentru
datoriei publice a SUA. De aceea, pentru achiziţionarea şi deţinerea în propriul pa-
a degreva bugetul de stat de activitatea trimoniu a creditelor ipotecare “confor-
instituţiei respective, administraţia John- me” (prime mortgages) şi transformarea
son a reorganizat piaţa ipotecară creditelor imobiliare într-o gamă diversă
america- nă. Astfel, în 1968, a fost creat de titluri garantate cu creanţe ipotecare.
un nou organism – Government National Această operaţiune se numeşte
Mort- gage Association (Ginnie Mae) –, “titrizare” (securitization).
care a fost însărcinat cu gestionarea
Titrizarea este o tehnică financiară,
creditelor ipotecare garantate de stat în
care transformă activele puţin lichide în
cadrul sis- temului de ajutoare acordate
valori mobiliare uşor negociabile, cum
veteranilor şi altor asistaţi social. Restul
ar fi, obligaţiunile3. În forma sa cea mai
activităţilor au fost privatizate şi
frec- ventă, operaţiunea constă, pentru o
regrupate în cadrul unei societăţi private
soci- etate deţinătoare de active puţin
de interes public – Fan- nie Mae –,
lichide, în vânzarea activelor respective
supusă însă şi aceasta unor re- glementări
unei so- cietăţi intermediare, create în
speciale în materie finanţarea a
scopul fi- nanţării tranzacţiei prin
construcţiei de locuinţe sociale.
contractarea unor împrumuturi pe piaţă
În 1970, Ginnie Mae a început să prin emisiunea de titluri de creanţă
emită obligaţiuni garantate cu creanţe negociabile garantate cu activele
ipotecare, ceea ce a permis transferarea respective. Pe lângă garantare, fluxurile
riscului de nerambursare către subscriito- financiare generate de activele în cauză
rii titlurilor respective şi degrevarea bu- servesc pentru plata dobânzilor aferente
getului federal de o mare parte a datoriei titlurilor emise, precum şi pentru
publice angajate pentru finanţarea pro- rambursarea capitalului împrumutat; de
gramelor publice de construcţii de locu- aceea, se spune că titlurile sunt “garanta-
inţe. În termeni tehnici, operaţiunea con- te” (collateralized, adosse) cu active. Pe
stă în regruparea unor credite ipotecare pieţele financiare, aceste titluri garantate
asemănătoare şi emisiunea pe baza aces- cu active sunt numite în mod generic
tora a unor titluri (obligaţiuni) garantate “obligaţiuni garantate cu active” (Asset
cu active ale emitentului (creanţele res- Backed Securities, ABS), iar societatea
pective). Aceste titluri se plasează pe pie- intermediară creată cu ocazia respectivă
ţele de capital, iar răscumpărarea lor la se numeşte “entitate cu obiect de activi-
scadenţă se face direct de la deţinători. tate specific” (Special Purpose Vehicle,
De asemenea, în 1970, a fost înfiinţat SPV sau Special Purpose Company,
Federal National Mortgage Corporation SPC). Titrizarea se poate aplica la toate
(Freddie Mac), cu scopul de a emite ti- activele care aduc venituri regulate, in-
tluri pe baza creditelor ipotecare clasice, clusiv, deci, la bunurile imobiliare sau la
dar şi pentru a crea un concurent pentru diverse portofolii de creanţe.
Fannie Mae, care urma să fie privatizată.
Acest mod de finanţare a apărut în
În cursul timpului, activitatea celor
două organisme a evoluat treptat spre un
3
gen de activitate asemănător, ambele in- Obligaţiunile sunt înscrisuri emise de o socie-
stituţii reuşind să mobilizeze capitaluri tate comercială în schimbul sumelor de bani
împrumutate, care incorporeaza îndatorirea
însemnate pentru refinanţarea creditelor societăţii de a rambursa aceste sume şi de a
ipotecare. Principalele lor operaţiuni sunt
plăti dobânzile aferente.
SUA, la sfârşitul anilor 1980, fiind utili- diversificarea portofoliului lor de active.
zat iniţial în principal de instituţiile de Din punct de vedere tehnic, titrizarea
credit. Ulterior, procedeul s-a dezvoltat se realizează în principal prin regruparea
foarte mult, devenind un instrument im- creditelor ipotecare într-o structură ad-
portant de gestionare a patrimoniului, de hoc, şi anume o societate înregistrată
management al riscului şi de creare (sau într- un centru financiar offshore, ce
însuşire) a valorii adăugate. În anul 2006, emite obligaţiuni garantate cu creanţele
de exemplu, volumul total al emisiunilor ipoteca- re pe care le deţine în portofoliu.
de titluri de acest gen a fost de 452 mili- Meca- nismul cel mai simplu este cel
arde euro, faţă de 78 miliarde în 2000. În care reali- zează doar rambursarea
ceea ce priveşte emisiunile americane, creditelor direct către deţinătorii de
acestea reprezentau în acelaşi an aproape titluri; mecanismele mai complexe
dublul cifrei amintite. partajează aceste operaţi- uni de
În cazul creditelor ipotecare, care rambursare între categorii de deţi- nători
sunt, în general, de valori mari, titrizarea de titluri cu grade de risc diferite.
are avantajul că partajează riscurile,
Pentru creditorii iniţiali, procesul des-
materia- lizându-le în instrumente de
cris are avantajul că le permite să încase-
vehiculare specifice şi oferind totodată
ze comisioanele aferente operaţiunilor de
investitorilor o nouă categorie de active
acordare de credite sau de plasare a titlu-
lichide. În modul acesta, procesul amintit
rilor, fără a-şi asuma riscurile inerente:
permite diversificarea şi amplificare
riscul de nerambursare, riscul de variaţie
surselor de capitaluri ale pieţei ipotecare.
a ratelor dobânzii şi riscul de lipsă de li-
Titlurile emise în modul acesta sunt
chiditate. Aceasta, deoarece ei îşi vând
achiziţionate de investitorii instituţionali,
drepturile de creanţă aferente creditelor
de persoanele bogate, de instituţiile ban-
acordate. Totuşi, dacă doresc, pot să-şi
care şi de alţi deţinători de fonduri.
reasume aceste riscuri, cumpărând de pe
Piaţa titlurilor garantate cu creanţe
piaţă titlurile respective.
ipotecare permite partajarea şi scoaterea
Organismele de intermediere –
riscului de nerambursare şi a riscului de
Fannie Mae şi Freddie Mac – încasează
lipsă de lichiditate atât din bilanţul băn-
comisi- oane şi dobânzi, iar investitorii
cilor şi al celorlalţi creditori iniţiali, cât şi
îşi pot procura activele ipotecare mai
din patrimoniul celor două organisme
lichide şi mai diversificate pe care le
semipublice menţionate: Fannie Mae şi
preferă.
Freddie Mac. Căci, pe de o parte, această
În fine, în ceea ce priveşte piaţa ipote-
piaţă permite instituţiilor respective găsi-
cară în ansamblul său, acesta
rea unor surse de finanţare pe termen
îndeplineşte realmente o importantă
lung pentru creditele ipotecare,
funcţie socială: facilitează procesul de
eliminând, ast- fel, în mare măsură, riscul
mobilizare a resur- selor necesare pentru
de lipsă de li- chiditate. Pe de altă parte,
finanţarea con- strucţiilor de locuinţe, cu
deşi cele două organisme garantează
tot cortegiul său de consecinţe social-
creditele acordate de iniţiatori şi, deci, îşi
economice benefice.
asumă o parte considerabilă din riscul de
nerambursare, acestea pot gestiona în
mod profesionist riscul respectiv, având
2. Emisiunile private de titluri
în vedere talia şi
Această structură a pieţei, bazată
pe organisme susţinute de stat, s-a
dovedit a
fi foarte profitabilă, iar ca urmare a atras Goldman Sachs, Bank of America), dar şi
şi alte instituţii financiare. marile firme specializate în acordarea de
Astfel, dacă, în 2003, organismele credite cu înalt grad de risc (Indymac,
semipublice menţionate reprezentau 76% WAMU, Countrywide).
din totalul emisiunilor de titluri garantate Paralel cu această transformare rapidă
cu creanţe ipotecare şi cu alte active ale şi radicală a pieţei, a avut loc o modifica-
emitentului, restul de 24% revenind ma- re a normele de creditare aplicate în
rilor corporaţii financiare de pe Wall SUA, în sensul dereglementării
Street, la mijlocul anului 2006, ponderea procesului. În acest cadru liberal, deşi
organismelor semipublice a scăzut la Fannie Mae şi Freddie Mac au continuat
43%, pe când ponderea titlurilor private să acorde aproape exclusiv credite
a crescut la 57% din total [Inside “conforme” (prime), corporaţiile private
Mortgage Finance; apud. Dodd R., 2007, şi-au sporit cota de piaţă, în principal,
p.16]. prin titrizarea unor credite ipotecare cu
Principalii emitenţi privaţi de titluri grad înalt de risc şi a unor credite numite
de acest gen sunt cunoscutele bănci de “credite Alt-A”4 (Tabelul 1).
in- vestiţii americane (Wells Fargo,
Lehman Brothers, Bear Stearnes, JP
Morgan,

Tabelul 1: Creşterea volumului emisiunilor de titluri garantate cu creanţe


ipotecare
(miliarde dolari; procente)
Tipul 2003 ian.-iun. 2006

Conforme (Prime) 57,7 (52) 67,2 (26)

Cu grad înalt de risc (Subprime) 37,4 (34) 114,3 (44)

Alt-A 15,8 (14) 76,5 (30)

Total 110,8 (100) 258,0 (100)


Sursa: Inside Mortgage Finance, apud. Dodd R., 2007, p. 17.

Creşterea cantităţii de titluri garantate cu deţinerea unor titluri cu grad mare de


creanţe ipotecare îndoielnice a creat o risc. În consecinţă, doar o mică parte din
problemă, care anterior nu existase în creanţele cu înalt grad de risc – titrizate
cadrul pieţei dominate de organismele de sau nu – pot fi vândute investitorilor
stat. Într-adevăr, asemenea titluri, slab instituţionali aflaţi în căutare de
cotate, nu pot fi tranzacţionate pe scară randamente ridicate.
largă. Căci, principalii cumpărători de
titluri garantate cu creanţe ipotecare sunt
investitorii instituţionali, însă regulile drastic mărimea expunerii lor prin
prudenţiale aplicate acestora limitează
4
Creditele Alt-A sunt credite acordate unor
debitori solvabili, însă mai puţin siguri
de- cât clienţii de prim rang.
3. Apariţia unor noi investitori integral. Prin urmare, titlurile din această
ultimă clasă sunt cele dintâi grevate de
Soluţia găsită pentru lărgirea pieţei eventualele pierderi aferente
creanţelor ipotecare cu grad mare de risc portofoliului respectiv de credite
a fost partajarea riscurilor şi administra- ipotecare, ceea ce face ca, de regulă, să
rea lor separată. Din punct de vedere teh- nu fie cotate la bursă; de aceea, activele
nic, această operaţiune constă în împărţi- respective sunt asimilabile acţiunilor
rea portofoliului de creanţe în două părţi: (equity). Însă, pe de altă parte, având în
una caracterizată printr-un grad de risc vedere riscul lor ridi- cat, titlurile din
scăzut şi alta cu grad de risc mare (şi, de- tranşa a treia au cel mai ridicat
sigur, cuprinzând titluri mai slab cotate). randament.
În acest scop, firmele de pe Wall Street Avantajul procedeului CDO este că
au recurs la un nou instrument financiar, fi- ecare tranşă de titluri poate fi vândută
creat în 1987 de societatea de investiţii se- parat şi, deci, fiecare categorie de
financiare “Drexel Burnham Lambert” active financiare poate fi tranzacţionată
(între timp dispărută), numit “obligaţiuni pe pro- pria sa piaţă secundară, astfel
structurale garantate cu creanţe” încât preţu- rile (cursurile) respective se
(collat- eralized debt obligations, CDO). pot forma di- ferenţiat, în funcţie de
Caracteristica acestui instrument este gradul de risc.
că, la fel ca un titlu ipotecar obişnuit, Se constată că, de regulă, cca. 80%
aduce deţinătorului un anumit venit (rate din creanţele cu grad mare de risc sunt
scadente plus dobândă), însă permite tot- ceda- te, în modul acesta, investitorilor
odată partajarea riscului aferent unui institu- ţionali, în timp ce restul sunt
anumit portofoliu de credite ipotecare în vândute fondurilor speculative (hedge
mai multe categorii sau “tranşe” de risc. funds), compartimentelor specializate în
Astfel, să presupunem că un anumit por- operaţi- uni speculative ale firmelor de
tofoliu de credite ipotecare cu grad mare pe Wall Street şi altor investitori atraşi de
de risc este structurat în trei clase de risc, posibi- lităţile ridicate de câştig pe care
pe baza cărora se emit titluri CDO. La le oferă tranzacţiile de acest gen.
scadenţă, emitentul răscumpără (rambur- În aceste condiţii, fondurile speculati-
sează) prioritar titlurile aferente tranşei ve au devenit treptat surse importante de
de risc cel mai scăzut (senior tranche), în capitaluri pentru piaţa creditului. Ra-
care sunt cuprinse creditele sigure şi poartele agenţiilor de rating au semnalat
foarte sigure, dar, care, de obicei, au do- încă din 2005 acest fapt, dar autorii lor
bânzi mici; de aceea, plasamentele res- considerau că investitori respectivi, deşi
pective sunt considerate “investiţii”. de tip nou, nu vor agrava riscurile.
După ce au fost răscumpărate titlurile din
Problema este că, în SUA, fondurile
această tranşă, se retrag cele aferente
speculative, care fac plasamente cu grad
tranşei intermediare, care corespund unui
mare de risc, nu sunt entităţi
risc mai ridicat, dar au şi un randament
transparente, deoarece nu sunt obligate
mai mare (mezzanine tranche). În fine,
să publice date cu privire la activele,
titlurile aferente celei de-a treia tranşe se
datoriile şi operaţi- unile lor. Pe de altă
răscumpără numai dacă cele din cele din
parte, firmele respec- tive au adesea
cele două tranşe anterioare au fost retrase
datorii foarte mari, deoare- ce îşi procură
resursele prin tranzacţii de- rivative,
ori împrumută sume considera- bile
pentru a le reinvesti. Ca urmare, au-
torităţile de control şi ceilalţi participanţi parte,
la piaţă nu dispun de informaţiile necesa-
re cu privire la activitatea fondurilor spe-
culative, deşi, din cauza capitalurilor
mari pe care le atrag, firmele respective
exer- cită o influenţă puternică asupra
pieţei mondiale a creditului, oricum mult
mai mare decât s-ar putea crede judecând
strict după volumul activelor pe care le
deţin.
Astfel, conform informaţiilor apărute
în presă, volumul datoriilor contractate în
mod tipic de un fond speculativ pentru
achiziţionarea unor titluri din tranşele cu
randament ridicat este de 500%. Cu alte
cuvinte, pentru a face investiţii de 600
milioane de dolari cu ocazia unei emisi-
uni de titluri CDO din tranşele equity şi
mezzanine, fondurile speculative folosesc
resurse proprii în valoare de 100
milioane dolari, în timp ce restul de 500
milioane dolari sunt procurate prin
atragerea de re- surse de la terţi. Dacă, să
presupunem, 80% din aceste titluri sunt
vândute mai departe investitorilor
instituţionali, care le achiziţionează ca
forme de plasament de prim rang
(investiţii), înseamnă că un ca- pital de
100 milioane dolari, subscris la fondurile
speculative, permite creditorilor iniţiali şi
emitenţilor de titluri garantate cu ipotecă
să alimenteze piaţa creditelor ipotecare
cu grad mare de risc cu o sumă de 3
miliarde de dolari: 2,4 miliarde sub
formă de titluri din categoria “investiţii”
şi 600 milioane sub formă de titluri
obligatare cu grad mare de risc.

4. Criza pieţei ipotecare

O deosebire esenţială între CDO şi


celelalte derivative ale creditelor ipoteca-
re, pe de o parte, şi titlurile cotate la
burse şi contractele futures, pe de altă
5
este că cele dintâi nu sunt Fondurile speculative se împrumută pe baza
tranzacţionate la burse, ci pe pieţele valorii activelor lor; când valoarea acestor
active scade, ele trebuie să găsească noi ca-
extrabursiere (over- the-counter
market, OTC). După cum se ştie, la
burse se intermediază ordinele de
vânzare sau de cumpărare adresate de
cli- enţi, iar tranzacţiile sunt publice;
pe pie- ţele OTC, tranzacţiile se
efectuează direct între clienţi şi agenţi
(dealers), iar datele despre volumul
tranzacţiilor şi preţuri nu se publică în
mod oficial. De aceea, în acest caz,
modul de formare a preţurilor este
lipsit de transparenţă.
De asemenea, trebuie arătat că nu
există o autoritate de supraveghere a
pie- ţelor OTC, care să permită
identificarea expunerilor mari sau
vulnerabile.
În fine, spre deosebire de pieţele
bur- siere, pieţele OTC nu au creditori
de ul- timă instanţă – aleşi dintre
participanţi (market makers) sau
instituţionalizaţi în alt mod –, care să
furnizeze lichidităţile necesare în
situaţii deosebite. De aceea, în cazul
producerii unei crize şi prăbuşirii
preţurilor, participanţii încetează a se
mai comporta ca susţinători ai pieţei
(market makers), iar tranzacţiile se pot
opri com- plet.
În aceste condiţii, criza s-a
declanşat efectiv în momentul în care
investitorii cu datorii foarte mari, cum
ar fi amintitele fonduri speculative, au
încercat să îşi ajusteze expunerile sau
să se degaje de pe poziţiile perdante,
ceea ce a făcut ca piaţa titlurilor
garantate cu credite ipotecare cu risc
ridicat să devină nelichidă (Figura 1).
În modul acesta, în luna august 2007,
fondurile speculative s-au văzut
blocate pe poziţii defavorabile, iar
aceasta tocmai atunci când trebuiau să
achite primele ce- rute de brokerii
lor5. Situaţia s-a agravat
şi mai mult, din cauză că, în condiţii de obţine noi credite ipotecare, ceea ce i-a
încetare a tranzacţiilor, nu au mai existat pus în situaţia de a nu putea achita lucră-
nici preţuri de piaţă, care să servească rile efectuate de constructori. La rândul
drept referenţial (benchmarks) şi nici alte lor, constructorii, care au luat anterior
mijloace de a determina valoarea împrumuturi pentru a construi locuinţe
titlurilor cuprinse în diverse tranşe de destinate vânzării, nu au putut vinde lo-
risc. cuinţele şi, deci, nu au putut rambursa
Procesul prin care pieţele au intrat în împrumuturile ş.a.m.d.
colaps în diverse faze ale complicatului
Toate aceste fenomene au determinat
parcurs al unui credit ipotecar de la cre-
o contracţie puternică a cererii din secto-
ditorul iniţial la finanţatorul final este re-
rul construcţiilor de locuinţe, cu toată se-
prezentat în Figura 1.
ria de consecinţe negative rezultate de
Consecinţa disfuncţionalităţilor arătate
aici în planul creşterii economice.
a fost că fondurile speculative şi-au între-
Faptul că fondurile speculative şi alţi
rupt tranzacţiile, iar piaţa CDO şi piaţa
investitori nu au mai cumpărat creanţe
derivativelor conexe creditului au încetat
ipotecare cu risc ridicat au arătat tuturor
practic să mai existe. Ca urmare, emiten-
operatorilor că aceste creanţe nu mai sunt
ţii de CDO nu şi-au mai putut plasa titlu-
considerate forme de plasament sigure,
rile şi au încetat să mai emită altele noi.
iar ca urmare, cumpărătorii de bonuri de
Or, fără parteneri pe piaţa secundară, nu-
casă (titluri de credit, emise de întreprin-
meroşi iniţiatori de credite ipotecare cu
deri cu grad mare de solvabilitate) au în-
risc mare nu au putut să-şi vândă crean-
cetat şi ei să achiziţioneze asemenea ti-
ţele, ceea ce i-a pus într-o situaţie critică,
tluri. În consecinţă, preţurile titlurilor
având în vedere că o mare parte dintre
res- pective au scăzut, iar emitenţii lor nu
aceşti creditori iniţiali sunt societăţi fi-
au mai putut să-şi procure fondurile
nanciare slab capitalizate sau neregle-
necesare pentru rambursarea creditelor
mentate.
ipotecare şi a altor genuri de credite pe
În ceea ce priveşte băncile care finan-
care le-au contractat de la marile bănci şi
ţează creditorii iniţiali, acestea şi-au în-
societăţi financiare. În modul acesta, în
cetat şi ele sprijinul, ceea ce a făcut ca
momentul în care resursele de creditare
aceştia din urmă să nu poată onora obli-
erau deja epuizate, în sistemul financiar a
gaţiile de plată aferente stocului de cre-
apărut o nouă cerere suplimentară de
dite ipotecare acordate. Reacţia lor a fost
credite.
încetarea acordării unor noi credite, indi-
Fondurile speculative şi ceilalţi inves-
ferent de gradul lor de risc, iar unii dintre
titori riscofili (risk-lovers) au jucat, de
iniţiatorii de credite ipotecare, ameninţaţi
asemenea, un rol important în repercuta-
de spectrul falimentului, au făcut cerere
rea crizei la nivel internaţional. Într-ade-
de amânare a declanşării acestei proce-
văr, în momentul în care preţurile CDO
duri – facilitate prevăzută de legislaţia
au căzut, iar investitorii nu au mai putut
din SUA.
să se degaje de poziţiile lor perdante, ei
În fine, potenţialii cumpărători şi pro-
au început să vândă alte active, în special
prietari de locuinţe nu au mai putut nici
titluri cu randamente ridicate, cum ar fi,
ei
acţiunile unor firme din ţările cu econo-
pitaluri sau să îşi vândă activele pentru a pu- tea rambursa aceste împrumuturi.
mie de piaţă emergentă. Aceasta,
pentru a obţine profituri suficient de
ridicate, care
CDO Emitenţi
de ABCP
(încetează să
Senior mai cumpere CI)

Emitenţi
de CDO
Investitori
instituţionali
(încetează să mai
Mezanin cumpere CI)

Fonduri
Piaţa secundară speculative
(încetează să mai
Equity cumpere CI)

Emitenţi
de MBS
Fannie,
Fredie
(subvenţii)
(îşi sporesc
achiziţiile de
CI
“conforme”),
emitenţi privaţi

Creditori iniţiali (încetează să mai acorde CI “neconforme” Debitori -


Piaţa primară Proprietari

Notă: ABCP – bonuri de casă garantate cu active (asset-bascked commercial paper); CDO – obligaţiuni
structurale garantate cu creanţe (collateralized debt obligations,); MBS – titluri garantate cu ipoteci
(morgage-bascked securities); CI – credite (creanţe) ipotecare.
Figura 1: Fazele crizei
să le permită să-şi acopere pierderile. Ca creştere
urmare, cursurile acţiunilor au scăzut la
toate bursele din lume, iar monedele ţă-
rilor emergente s-au depreciat mai mult
decât ar fi fost cazul prin prisma situaţiei
variabilelor lor economice fundamentale.
Evoluţiile menţionate au fost agravate
de lipsa de transparenţă a pieţei OTC,
deoarece investitorii propriu-zişi, care
adesea sunt riscofobi (risk-averters), nu
au mai putut aprecia nici ei dacă este sau
nu cazul să se expună la riscul aferent
creditelor ipotecare.
Deoarece titlurile garantate cu creanţe
ipotecare au, în general, un randament ri-
dicat, acestea au fost cumpărate în cursul
timpului de numeroşi investitori din afara
SUA. În aceste condiţii, după
declanşarea crizei, unele bănci germane,
precum şi clienţii unei cunoscute bănci
engleze (Northern Rock) au cerut
vehement auto- rităţilor de supraveghere
să intervină. Ţara cea mai afectată de
criza pieţei bo- nurilor de casă garantate
cu active (asset- bascked commercial
paper – ABCP) a fost Canada, deoarece
contractele de cre- dit prin care aceste
titluri erau primite la scont s-au dovedit a
fi fost încheiate gre- şit, ceea ce a creat,
în momentele critice, o anumită
nesiguranţă cu privire la căile de acţiune
legale. Această problemă a fost rezolvată
doar atunci când băncile cen- trale au
intervenit în mod public pe lângă băncile
comerciale, cerându-le să îşi ono- reze
obligaţiile, indiferent de clauzele
contractuale.

5. Vulnerabilităţile relevate de
criză

Izbucnirea crizei a învederat o serie


de vulnerabilităţi ale pieţei ipotecare, a
căror suprapunere a făcut ca modesta
iniţială a volumului creditelor restante sunt instituţii financi- are slab
să zguduie întregul sector financiar capitalizate şi nesupuse regle-
ameri- can – cel mai mare din lume – mentărilor prudenţiale. La fel ca fondu-
şi, totoda- tă, să afecteze întreaga rile speculative, aceşti creditori iniţiali au
planetă.
Prima disfuncţionalitate s-a
manifestat în momentul în care
titlurile din tranşele cu grad mare risc
au fost plasate la in- vestitori care
deja aveau ei înşişi mari datorii. Într-
adevăr, în SUA, fondurile speculative
nu sunt supuse reglementări- lor
prudenţiale de genul celor valabile în
cazul băncilor, iar practica acestor
firme de a face investiţii importante pe
baza unor resurse atrase le-a permis
asumarea unor riscuri excesive. În
general, princi- piul asumării unor
riscuri în funcţie de capitalul propriu
are avantajul prudenţial că limitează
preluarea de riscuri, consti- tuind,
deci, un element de siguranţă, ce face
ca apariţia pierderilor la nivelul unei
corporaţii să nu ducă automat la
încetarea plăţilor acesteia. Spre
deosebire de aceasta, practica asumării
unor riscuri mai mari decât limitele
prudenţiale defi- nite de capitalul
propriu constituie o bază instabilă
pentru organizarea pieţei finan- ciare
şi o falie în structura acestei pieţe.
Căderea pieţei a ţinut, de
asemenea, de faptul că o serie de
instituţii financiare nesupuse
reglementărilor prudenţiale şi
subcapitalizate au fost cele care au
furni- zat lichidităţi pieţei OTC, pe
care se tran- zacţionează obligaţiunile
CDO şi celelalte derivative ale
creditului ipotecar. Or, în momentul în
care pieţele respective s-au confruntat
cu situaţii de insolvabilitate, ele au
devenit total nelichide, iar tranzac-
ţiile practic au încetat.
O altă cauză importantă a
izbucnirii crizei a fost faptul că, în
SUA, iniţiatorii de credite ipotecare
operat şi ei cu capitaluri proprii insufici-
6. Remedii necesare
ente, făcând apel, în schimb, la resurse
disponibile pe termen scurt pentru a fi-
Dincolo de remediile specifice, a
nanţa creditele ipotecare acordate. Iar
căror aplicare este imperios necesară
această practică s-a răspândit, deşi credi-
pentru stabilizarea pieţei americane a
tele ipotecare constituie, prin excelenţă,
creditului imobiliar, al cărei colaps a
imobilizări de fonduri pe termen lung.
declanşat în- treaga serie de evenimente,
Explicaţia rezidă în faptul că creditorii
criza a înve- derat existenţa unor
iniţiali intenţionau să vândă relativ rapid
probleme mai pro- funde şi mai generale.
creanţele respective. Or, în momentul în
Pentru soluţionarea acestor probleme de
care iniţiatorii de credite ipotecare nu au
fond, se impun cel puţin următoarele
mai putut să-şi vândă creanţele ipotecare,
măsuri:
deoarece societăţile de investiţii financia-
În primul rând, este necesar să se sta-
re au încetat să le mai cumpere, un mare
bilească dacă şi în ce măsură este eficace
număr dintre aceşti simplii distribuitori
aplicarea în cazul pieţelor OTC şi a fon-
de credite au fost nevoiţi să-şi înceteze
durilor speculative a reglementărilor ge-
acti- vitatea.
nerale cu privire la garanţii şi la capitalul
Situaţia a fost exacerbată de lipsa de
minim. De asemenea, se impune
transparenţă a pieţei OTC, ce a dus la
studierea oportunităţii adoptării unor
in- capacitatea participanţilor la piaţă de
norme pru- denţiale specifice
a identifica categoria de risc în care se
subsectorului financiar respectiv.
în- cadrează diverse credite ipotecare şi
În al doilea rând, trebuie evaluat im-
la imposibilitatea cuantificării riscurilor
pactul pe care l-ar avea asupra eficacităţii
res- pective în funcţie de criteriile lor
economice, în general, şi asupra stabilită-
specifi- ce. De aici, a rezultat o inversare
ţii financiare, în particular, instituirea, in-
bruscă a atitudinii faţă de riscuri: de
clusiv în cazul pieţelor OTC şi al fondu-
unde, anteri- or, investitorii manifestau o
rilor speculative, a unor obligaţii de a pu-
atitudine op- timistă faţă de riscurile
blica informaţii, de exemplu, cu privire
caracteristice acestei pieţe, dintr-o dată,
la derivative şi la tranzacţiile cu titluri
aceiaşi inves- titori, dezorientaţi şi
CDO. În al treilea rând, se impune
terorizaţi, au intrat brusc în panică,
extinderea unor reglementări – de genul
supraestimând riscurile şi evitând chiar şi
celor care se aplică în cazul burselor şi al
tranşele “senior” de prim ordin.
pieţei OTC a titlurilor de stat americane
Pieţele OTC au suferit, de asemenea, –, care obligă operatorii să presteze
de o acută lipsă de lichiditate. Ca serviciul de susţi- nători ai pieţei
urmare, în loc de a fi flexibile la (market makers). Căci, prin crearea unei
volatilitatea pre- ţurilor, aşa cum asemenea funcţii de fi- nanţator de
presupune conceptul de “piaţă perfectă”, ultimă instanţă, penuria de li- chidităţi a
din care s-au inspirat partizanii principalelor pieţe OTC ar pu-
dereglementării lor, pieţele res- pective
tea fi evitată.
s-au închis tocmai în momentul în care
În al patrulea rând, în cazul SUA, ar
obiectul tranzacţiilor şi-a pierdut
trebui studiate avantajele reglementării
atractivitatea, iar cumpărătorii au început
prudenţiale a activităţii iniţiatorilor de
să se retragă.
cre- dite ipotecare, precum şi supunerea
aces- tora controlului unei autorităţi
federale, la fel ca oricare altă instituţie
financiară.
7. Posibile efecte asupra posibil ca o depreciere importantă a
stabilităţii financiare a leului să producă efecte adverse sistemice
economiei româneşti asupra economiei reale [Mircea ş.a., 2006,
p.23].
Turbulenţele de pe pieţele financiare
2) Finanţarea deficitului de cont curent
internaţionale nu par a fi afectat până
(14% din PIB în 2007) ar putea fi însă
acum stabilitatea financiară din România
mai dificilă, în cazul în care, pe plan in-
nici prin canalul indirect (impact asupra
ternaţional, se înregistrează o penurie
economiei reale), nici prin cel direct (im-
prelungită de lichidităţi. Totuşi, în ultima
pact asupra sectorului bancar şi al
perioadă, lichiditatea globală a pieţelor
pieţelor financiare).
financiare internaţionale pare a se îmbu-
Canalul indirect este constituit în prin- nătăţi. De asemenea, se constată unele
cipal din următoarele procese economice: tendinţe de renaştere a apetitului pentru
1) creşterea economică şi comerţul exte- risc, precum şi faptul că investitorii stra-
rior; 2) finanţarea deficitului de cont cu- tegici au început să caute din nou unele
rent; şi 4) încrederea operatorilor din oportunităţi de a cumpăra titluri [De
economie. Rato, 2007]. În aceste condiţii, marjele
1) Creşterea economică şi comerţul de profit (asset swap spread) la
exte- rior sunt susceptibile fi afectate obligaţiunile de stat emise în euro de
doar într- o mică măsură, deoarece către ţările emer- gente din Europa,
relaţiile comer- ciale ale României cu printre care şi Româ- nia, nu au cunoscut
SUA sunt modeste şi în scădere. În ceea evoluţii nefavorabile.
ce priveşte relaţiile cu UE, cu care
3) Condiţiile de finanţare ale
România realizează, într- adevăr, cea mai
companiilor şi populaţiei nu au fost,
mare parte a comerţului său exterior,
deocamdată, afectate. Dimpotrivă,
previziunile privind creşte- rea
dobânzile la creditele nou acordate, mai
economică în zona respectivă se menţin
ales cele aferente credi- telor libelate în
aproape la acelaşi nivel ca în tre- cut. Ca
valută, chiar s-au redus. Mai mult,
urmare, nu există motive să se creadă că
companiile nefinanciare din România
exporturile sau importurile ro- mâneşti
continuă să realizeze rate înalte de
vor suferi modificări.
investiţii, iar disponibilităţile lor din
De altfel, chiar şi în cazul unei înceti- conturile bancare nu s-au diminuat, ceea
niri substanţiale a creşterii economice în ce arată că întreprinzătorii găsesc cu rela-
zona euro, impactul asupra dinamicii PIB tivă uşurinţă fondurile de care au nevoie.
în România ar fi limitat, având în vedere
4) Încrederea agenţilor economici nu
nivelul ridicat al cererii interne. Un alt
pare nici ea a fi afectată de turbulenţele
factor care acţionează în acelaşi sens este
de pe pieţele internaţionale. În România,
predominanţa în structura exportului a
la fel ca la nivelul întregii UE, anticipaţi-
unor mărfuri a căror cerere are o elastici-
ile agenţilor economici şi ale populaţiei
tate limitată în raport cu succesiunea fa-
nu au devenit mai pesimiste în urma re-
zelor ciclului de afaceri din ţările impor-
centelor evenimente de pe pieţele
tatoare.
financi- are internaţionale, astfel că se
Totuşi, având în vedere că ponderea poate spune că deciziile lor de investiţii
datoriei private externe şi cea a creditelor şi de consum nu par a fi afectate.
interne în valută sunt relativ mari, este
Canalul direct este reprezentat de
in- fluenţele exercitate asupra: 1)
sectorului bancar; şi 2) pieţelor de
capital interne.
1) Sectorul bancar ar putea fi afectat convergenţă ale economiei româneşti,
mai ales prin canalul reprezentat de cât şi pentru că intenţia populaţiei de a
datoriile externe ale băncilor din cumpăra noi
România. Într- adevăr, din punct de
vedere al resurselor utilizate, sectorul
bancar românesc depin- de tot mai mult
de finanţarea externă (25% din total
pasive bancare, în iulie 2007, faţă de 5%,
în 2000). De aceea, în cazul în care
lichiditatea de pe pieţele fi- nanciare s-ar
reduce, ar putea apare pro- bleme de
refinanţare pentru băncile rezi- dente, a
căror consecinţă ar fi restrânge- rea
liniilor de credit deschise băncilor din
România, respectiv accesul mai dificil,
cu costuri mai însemnate, al sectorului
privat românesc la finanţare externă.
Cu toate acestea, un şoc provenit din
direcţia băncilor europene este considerat
improbabil de către oficialii UE
[McCreevy, 2007], deoarece piaţa ipote-
cară europeană are caracteristici diferite
faţă de cea din SUA, iar pierderile înre-
gistrate din cauza plasamentelor în titluri
cu grad mare de risc au fost deja
acoperite fără dificultăţi notabile [Trichet,
2007].
În ceea ce priveşte activele bancare
garantate cu ipoteci, acestea sunt, în ge-
neral, solide. De aceea, este foarte puţin
probabil ca evoluţia pieţei ipotecare din
SUA să se manifeste şi în România.
Alte argumente în sprijinul acestei
afirmaţii sunt următoarele:
 în România, nu au fost emise titluri
garantate cu ipoteci;
 creditele ipotecare acordate de către
băncile româneşti au o calitate foarte
bu- nă şi sunt solid garantate (LTV
75%);
 ponderea creditului ipotecar în total
credit neguvernamental este modestă;
 este puţin probabil ca preţul
imobilelor să scadă, atât din cauza
caracteristici- lor structurale şi de
imobile rămâne puternică; cota-
 gradul de capitalizare bancară (de
na- tură să permită suportarea 6
Cu excepţia perioadei aprilie – mai 2007,
eventuale pierderi neaşteptate) este când rata dobânzii interbancare a atins va-
foarte ridicat. lori de peste 30%.
2) Pieţele de capital interne par şi ele
puţin afectate. Astfel, în ceea ce
priveşte piaţa monetară, impactul
ultimelor eve- nimente a fost
nesemnificativ comparativ cu cel
generat de factorii interni. Într-
adevăr, o analiză a evoluţiei recente a
ra- tei dobânzii interbancare arată că
acest parametru a fost corelat mai
intens cu evoluţia dobânzii de
referinţă a politicii monetare, stabilite
de BNR, decât cu miş- carea
dobânzilor internaţionale6.
Pe piaţa valutară, efectul a fost
ceva mai important decât pe celelalte
segmente ale pieţei interne, ca urmare,
probabil, a unei mai mari implicări a
investitorilor nerezidenţi. Acest efect a
constat în ac- centuarea presiunilor de
depreciere a mo- nedei naţionale, ceea
ce a avut efecte ne- gative asupra
importatorilor şi asupra de- bitorilor
expuşi riscului valutar.
Turbulenţele pe pieţele financiare
in- ternaţionale s-au resimţit mai
puternic pe piaţa financiară din
România. Astfel, se constată că a fost
afectată evoluţia indici- lor bursei din
Bucureşti, în special pe seg- mentul
titlurilor societăţilor financiare, şi că
lichiditatea pieţei s-a redus. Această
sensibilitate mai mare a pieţei
financiare autohtone la fenomenele de
pieţele externe se explică prin nivelul
ridicat (în termeni relativi) al
preţurilor acţiunilor şi scăderea
atractivităţii pieţei româneşti din
punctul de vedere al relaţiei
randament-risc. Prin- cipalele cauze
sunt: lichiditatea scăzută, lipsa unei
pieţe a derivativelor suficient de
dezvoltată pentru a stopa creşteri ale
ţiilor mult peste valorile de echilibru şi riţia şi amplificarea fluctuaţiilor macro-
numărul redus de oferte publice iniţiale economice. Efectele negative ale acestei
de acţiuni (IPO), care să satisfacă cererea instabilităţi financiare evidenţiază nece-
ri- dicată de pe piaţă. sitatea adoptării unor măsuri în domeniul
reglementării prudenţiale, al
 contabilităţii, măsurării riscului, politicii
  monetare etc., în scopul întăririi
sistemului financiar şi asigurării
În concluzie, în cursul ultimelor dece- stabilităţii macroeconomice.
nii, a avut loc o dezvoltare rapidă şi o so- Având în vedere acest context, este
fisticare a sistemelor financiare, în necesar ca autorităţile de resort din Ro-
primul rând a celui american, ceea ce a mânia să monitorizeze cu atenţie eveni-
dat naşte- re la activităţi şi instrumente mentele de pe pieţele financiare internaţi-
financiare diversificate şi complexe. În onale, deoarece fenomenele sunt încă în
cadrul aces- tui proces, evoluţia curs de desfăşurare, iar eventualele evo-
sectorului financiar joacă un rol din ce în luţii adverse pot afecta substanţial eco-
ce mai mare în apa- nomia românească.

Bibliografie

Bernanke, B., Housing, Housing Dodd, R., Subprime: Tentacles of a Cri-


Finance and Monetary Policy, Speech sis, ‘Finance and Development’,
at the Jackson Hole Symposium de la vol.44, nr.4, 2007.
Fed- eral Reserve Bank de Kansas
McCreevy, C., Financial Stability and
City, August 31, 2007. the Impact on the Real Economy,
Bernanke, B., The Recent Financial Tur- Euro- pean Parliament’s Plenary
moil and Its Economic and Policy Session, Strasbourg, September 5,
Consequences, Speech at the Eco- 2007.
nomic Club of New York, 15 October Mircea, R.; Răcaru, I. şi Mărgărit, A.,
15, 2007. Rolul companiilor nefinanciare din
Cerna, S., ş.a., ‘Economie monetară şi fi- România în asigurarea şi menţinerea
nanciară internaţională’, Editura Uni- stabilităţii financiare, ‘Caiete de
versităţii de Vest, Timişoara, 2005. studii BNR’, nr.17, 2006.
De Rato, R., The Implications of Recent Wray, L., Lessons from the Subprime
Financial Market Turbulence for the Meltdown, ‘Levy Economics Institute
Global Economy, Speech at the Working Paper’, nr.522, Levy Eco-
Ambro- setti Forum, Italy, September nomics Institute, 2007.
7, 2007.

S-ar putea să vă placă și