Sunteți pe pagina 1din 13

PROCEDURÃ

În vederea desfãşurãrii în regim de telemuncă, propunem urmãtoarea procedurã:

Art.1. Salariatul va solicita, în scris, cu cel puţin 1 zi înainte, ......................, sã îşi


desfãşoare activitatea în regim de telemuncă în cazul suspendării cursurilor sau închiderii temporare
a unităţilor de învăţământ unde au înscrişi copiii, în vârstã de pânã la 12 ani, ca urmare a condiţiilor
meteorologice nefavorabile sau a altor situaţii extreme decretate astfel de către autorităţile
competente cu atribuţii în domeniu, cu excepţia zilelor lucrătoare din perioada vacanţelor şcolare şi /
sau pe durata stãrii de urgenţã decretate de Preşedintele României (model anexa 1).

Art.2. În vederea desfãşurãrii activitãţii în regim de telemuncă angajatorul are obligaţii de a


asigura mijloacele aferente tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi/sau echipamentele de muncă
sigure necesare prestării muncii, cu excepţia cazului în care părţile convin altfel;

Art.3. La fiecare solicitare a salariatului se vor întocmi acte adiţonale, ce vor cuprinde
urmãtoarele elemente:

   a) precizarea expresă că salariatul lucrează în regim de telemuncă; 


   b) perioada şi/sau zilele în care telesalariatul îşi desfăşoară activitatea la un loc de muncă
organizat de angajator; 
   c) locul/locurile desfăşurării activităţii de telemuncă, convenite de părţi; 
   d) programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să verifice activitatea telesalariatului şi
modalitatea concretă de realizare a controlului; 
   e) modalitatea de evidenţiere a orelor de muncă prestate de telesalariat; 
   f) responsabilităţile părţilor convenite în funcţie de locul/locurile desfăşurării activităţii de
telemuncă, inclusiv responsabilităţile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; 
   g) obligaţia angajatorului de a asigura transportul la şi de la locul desfăşurării activităţii de
telemuncă al materialelor pe care telesalariatul le utilizează în activitatea sa, după caz; 
   h) obligaţia angajatorului de a informa telesalariatul cu privire la dispoziţiile din reglementările
legale, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi/sau regulamentul intern, în materia protecţiei
datelor cu caracter personal, precum şi obligaţia telesalariatului de a respecta aceste prevederi; 
   i) măsurile pe care le ia angajatorul pentru ca telesalariatul să nu fie izolat de restul angajaţilor şi
care asigură acestuia posibilitatea de a se întâlni cu colegii în mod regulat; 
   j) condiţiile în care angajatorul suportă cheltuielile aferente activităţii în regim de telemuncă. 

Art.4. În vederea asigurãrii cerinţelor de securitate şi sãnãtate în munca privind prestarea


muncii în regim de telemuncã, angajatul va completa „Declaraţia pe proprie rãspundere a
salariatului cu privire la evaluarea caracterului adecvat al telemunicii” (model anexa 2).
Dupã completarea declaraţiei pe proprie rãspundere a salariatului cu privire la evaluarea
caracterului adecvat al telemunicii, superiorul direct al salariatului care solicitã telemuncã va
completa „Evaluarea de cãtre superior a caracterului adecvat al telemuncii” (model anexa 3), în
vederea confirmãrii ca au fost întrunite toate condiţiile în vederea prestãrii muncii în regim de
telemuncã de cãtre salariat.
Formuarul „Evaluarea caracterului adecvat al telemuncii din perspectiva sãnãtãţii şi securitãţii
în muncã” (model anexa 4) va fi completat de cãtre specialistul în sãnãtate şi securitate în muncã
astfel confirmându-se faptul cã din perspectiva sãnãtãţii şi securitãţii în muncã, condiţiile pentru a
presta muncã în regim de telemuncã sunt îndeplinite conform cerinţelor legale.
Formularele, menţionate mai sus, completate corespunzãtor de cãtre cei implicati: vor face
parte din documentele de personal şi vor fi revizuite/actualizate ori de câte ori se modificã locul de
muncã la distanţã (telemunca) sau condiţiile iniţiale care au fost evaluate.
Condiţii specifice de asigurare a securitãţii şi sãnãtãţii în muncã

Pentru a lucra în regim de telemuncã, este nevoie ca:


 Spaţiul în care se va lucra la distanţã sã fie suficient de încãpãtor pentru amenajarea locului de
muncã, dar şi pentru deplasarea în camerã;
 Încaperea postului de lucru trebuie sã fie o camera separatã, la care angajatul poate sã inchidã
uşa încât sã se izoleze de ceilalţi în timpul lucrului, iar la sfârşitul zilei de lucru sa aibã
posibilitatea sã pãstreze confidenţialitatea informaţiilor legate de muncã şi sã asigure spaţiu de
stocare a materialelor cu care a lucrat;
 Postul de lucru sã fie amenajat luând în considerare principiile ergonomice;
 Spaţiul de lucru sã fie curatat şi intreţinut în mod corespunzator;
 Echipamentele cu ecran de vizualizare sã fie instalate corect astfel încât sã nu se producâ nici o
strãlucire supãratoare sau reflexie care sã provoace oboseala vizualã;
 Sã se cunoascã modul de evacuare în caz de urgenţã, specific clãdirii în care se desfãşoara
activitatea;
 Sã se cunoascã şi sã se aplice mãsurile de prevenire ale producerii incendiilor, detaliate în
documentele interne ale CAFR;
 Poziţionarea biroului de lucru trebuie facutã astfel încât sã fie evitate supraîncãrcãrile prizelor
electrice. În cazul în care siguranţele electrice sar, trebuie contactatã o persoanã specializatã în
intervenţii electrice pentru remedierea problemelor apãrute;
 Sã se deconecteze imediat siguranţele electrice în cazul în care se simte miros de fum sau de
plastic încins si sã se gãseascã o modalitate de identificare şi rezolvare a problemelor care au
cauzat acele mirosuri;
 Sã nu se facã improvizatii electrice. Nu se va mai presta muncã în regim de telemuncã în cazul în
care în locatie exista probleme electrice (cabluri deteriorate, rupte, întrerupte, probleme la
siguranţele electrice etc.);
 Se vor lãsa la vedere prizele şi prelungitoarele electrice şi nu se vor depozita materialele
inflamabile pe acestea / lângã acestea;
 Mobilierul din dotarea biroului amenajat acasã sã fie corespunzator şi sã nu prezinte riscuri de
accidentare (margini ascuţite, deteriorat, rupt etc.);
 Mobilierul (scaune, masã şi alte echipamente de bazã) trebuie fie verificate periodic, sã asigure o
poziţie confortabilã şi mişcare liberã a corpului precum şi o mişcare liberã a angajatului.
Înãlţimea biroului trebuie sã asigure mobilitatea picioarelor, iar scaunul sã fie stabil;
 Scaunul de lucru sã fie ergonomic şi sã poata fi reglat in funţie de necesitatea şi caracteristicile
fiziologice ale utilizatorului (înãlţime, spãtarul sã fie cu suport lombar, sã fie cu suport pentru
coate etc.);
 Spaţiul de lucru de la birou sã permitã sã se menţinã picioarele perpendicular pe podea şi sã nu
se depoziteze materiale sub birou pentru a avea o poziţie corectã de lucru;
 Încaperea postului de lucru trebuie sã beneficieze de luminã naturalã completatã, dupã caz, cu
iluminat artificial pentru a asigura îndeplinirea sarcinilor în mod eficient şi precis fãrã a deveni
factor de risc;
 Toate becurile din camera sã fie de acelasi tip (luminã caldã sau rece) şi de aceeaşi intensitate.
Este de preferat sã se utilizeze becuri cu luminã caldã;
 În cazul în care apar reflexii în timpul lucrului la calculator din cauza surselor de iluminat
(ferestre şi/sau becuri), biroul trebuie repoziţionat astfel încât sã nu existe reflexii în timpul
desfãşurãrii activitãţii. Daca nu este posibil, se monteazã la ferestre, jaluzele sau orice dispozitiv
care sã permitã sã regleze intensitatea luminii naturale;
 Postul de lucru sã fie organizat / amenajat într-o incapere care sã asigure microclimatul potrivit
(ca temperaturã şi umiditate) în conformitate cu reglementarile naţionale;
 Sã se asigure aer proaspãt în spaţiul în care se va desfãşura activitatea;
 Materialele inflamabile (hârtie, plastic etc.) sã fie depozitate la departare de sursele de caldurã/
curent electric/flacãra deschisã;
 Sã se gestioneze activitatea astfel încât sã se poata anunţa periodic pe cineva din companie cu
privire la starea de sãnãtate sau la condiţiile de siguranţã în care se presteazã munca în regim
de telemuncã. Acest aspect este important, mai ales pentru cei care ştiu cã starea lor de
sãnãtate are cerinţe speciale;
 În cazul în care trebuie manevrat un volum mare de documente fizice, la transportul acestora
trebuie respectata instrucţiunea privind manipularea manualã a maselor;
 Se va comunica cãtre CAFR, orice aspect identificat care este considerat un pericol pentru
sãnãtatea sau siguranţa proprie;
 Se va lua legãtura cu reprezentantul în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii cu privire la orice
clarificare necesarã;
 Echipamentul/echipamentele de muncã trebuie sã fie instalat/e în mod corect, cablajul trebuie
fãcut în mod corespunzãtor, sã fie sigur, în stare bunã de funcționare, postat în aşa mãsurã sã
nu existe pericolul de alunecare, împiedicare, cãdere sau sã blocheze zonele de acces şi sã fie
minimizate pericolele de incendiu;
 Pentru eliminarea/repararea defectelor la instalaţiile sau echipamentele electrice este obligatorie
intervenţia unui electrician autorizat;
 Angajatul trebuie sã implementeze în mod corect procedurile de lucru stabilite;
 Angajatul este dator sã aprecieze dacã contactul pe care-l are cu reprezentanţii angajatorului/
cu colegii sãi, este suficient sau simte lipsa unui contact regulat cu alte persoane la locul de
muncã sau a feedback-ului direct privind activitatea sa de la superiorul sãu şi de la colegii sãi şi
sã comunice ierarhic aceasta situtaţie;
 Angajatul trebuie sã cunoascã şi sã respecte procedurile relevante prin care se monitorizeazã
sãnãtatea sa (în special în ceea ce priveşte vederea, problemele de auz şi problemele musculo-
scheletice) şi siguranţa locului de muncã de la domiciliu;
Antet

Aprob,
.................

Aprob,
Șef Compartiment

Cerere privind desfăşurarea activităţii de la distanţă

Subsemnatul(a) ……..………………......... având funcţia de …………………………… la Compartimentul


………………………………………………………………………….. în cadrul ......................, având în vedere
prevederile în vigoare privind ...................................................., vă rog să fiţi de acord ca în
perioada .................... - ................................ să-mi desfăşor activitatea de la distanţă, în regim
de telemuncă.
Adresa de unde imi voi desfăşurea activitatea este …………………….
Echipamentul necesar în desfăşurea activitatea este …………………….
Programul de lucru şi pauzele sunt cele prevãzute în regulamentul intern/ contractul
individual de muncã

Vă mulţumesc,

Semnătura

Data,
Declaraţia pe propria rãspundere a salariatului cu privire la
evaluarea caracterului adecvat al telemuncii

1. Detalii cu privire la salariatul care solicitã telemunca


Nume: Prenume
Funcţia: Adresa completa la
care se va desfãşura
activitatea:

Compartiment
:
Superiorul Nr. telefon de contact:
Direct:
Data:
2. Principalele Informaţii relevante
2.1 Echipamentul de lucru pe care salariatul îl va folosi în exercitarea funcţiei sale în regim de
telemuncã cuprinde urmãtoarele (astfel cum a fost completat în cererea privind Telemunca, ca
echipament necesar)

________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_
2.2. Programul de lucru şi pauzele vor fi dupã cum urmeaza (astfel cum a fost completat in cererea
privind Telemunca):
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_
2.3 Condiţiile existente la locul telemuncii sunt urmãtoarele (auto-evaluarea):

Informaţii/ comentarii
A. Securitatea Locului Telemuncii - mediul
Da Nu detaliate/ acţiunea necesarã
de lucru şi echipamentul
propusã.
A.1 Condiţiile de microclimat (de temperaturã,
umiditate) de la locul telemuncii sunt în
conformitate şi respectã reglementãrile
naţionale?
A.2 Este iluminatul (inclusiv iluminatul natural)
de la locul telemuncii suficient pentru efectuarea
sarcinilor într-o maniera corectã şi eficientã?
A.3 În calitate de telesalariat, aveţi o încapere
separatã disponibilã în momentul efectuãrii
telemuncii care sã vã permitã sã staţi într-o zonã
separatã în timp ce lucraţi?
A.4 În calitate de telesalariat, aveţi opţiunea sã
închideţi uşa spaţiului / zonei de muncã la
sfârşitul zilei în care aţi efectuat telemunca şi sã
asiguraţi confidenţialitatea informaţiilor
referitoare la muncã, dacã este cazul?
A.5 Consideraţi cã zgomotul de la locul
telemuncii vã (poate) distrage atenţia în timpul
efectuãrii telemuncii?
A.7 Aveţi suficient spaţiu de lucru la locul
telemuncii?
A.8 Aveţi suficient spaţiu de depozitare la locul
telemuncii pentru activitatea curentã?
A.9 Este spaţiul de lucru de la locul telemuncii
curatat şi întreţinut în mod corespunzãtor?
A.10 Mobilierul de lucru (scaune, masã) şi alte
echipamente de bazã sunt verificate în mod
periodic la locul telemuncii pentru a evita orice
risc de accidentare?
A.11 Scaunul utilizat în efectuarea telemuncii
este stabil? Asigurã acestã libertatea de mişcare
şi o pozitie confortabilã a corpului?
A.12 Înalţimea planului de lucru folosit de cãtre
dvs. în calitate de telesalariat asigurã
mobilitatea membrelor inferioare?
A.13 Cablurile de la locul telemuncii sunt sigure
şi în stare bunã?
A.14 Echipamentul de lucru este instalat în mod
corect şi cablurile sunt instalate în mod adecvat
la locul telemuncii?
A.15 Exista prize defecte la locul telemuncii?
A.16 Au fost reduse la minim pericolele de
incendiu la locul telemuncii?
A.17 Exista vreun risc de alunecare, blocare sau
cãdere din cauza cablurilor şi a zonelor de acces
blocate?
Informaţii/ comentarii
B. Echipament cu Ecran de Vizualizare
Da Nu detaliate/ acţiunea necesarã
(E.E.V.)
propusã.
B1. Este echipamentul E.E.V. instalat în mod
corect pentru evitarea luminii intense sau
reflexiei care ar putea cauza obosealã vizualã?
B.2 Imaginile afişate de E.E.V. sunt în mişcare/
distorsionate?
B.3 Iluminatul general şi local asigurã o
suficientã lumina şi un contrast satisfãcãtor între
ecran şi fundalul E.E.V.?
Informaţii/ comentarii
C. Principii ergonomice cu privire la
Da Nu detaliate/ acţiunea necesarã
software şi hardware
propusã.
C.1 Deţineţi toate cunoştinţele necesare despre
software-ul pe care îl folositi?
Informaţii/ comentarii
D. Disciplina muncii Da Nu detaliate/ acţiunea necesarã
propusã.
D.1 Cunoaşteţi toate procedurile de lucru şi vã
asiguraţi cã acestea sunt implementate în mod
corect de cãtre dumneavoastrã ?
D.2 Munca este organizatã astfel încât
dumneavoastrã, în calitate de telesariat, aveţi
pauze în mod regulat?
D.3 Aveţi suficiente informaţii despre provocãrile
cu care v-aţi putea confrunta în organizarea
muncii dumneavoastrã in calitate de telesariat?
Informaţii/ comentarii
E. Aspecte psihosociale Da Nu detaliate/ acţiunea necesarã
propusã.
E.1 Consideraţi cã puteţi sã vã delimitaţi viaţa
dumneavoastrã profesionalã de cea personalã
pe durata telemuncii?
E.2 Existã aprobarea membrilor de familie în
privinţa efectuãrii telemuncii?
E.3 Consideraţi cã telemunca vã va oferi suficient
timp pentru a socializa cu colegii?
Informaţii/ comentarii
F. Instruirea cu privire la securitatea şi
Da Nu detaliate/ acţiunea necesarã
sãnãtatea in munca
propusã.
F.1 Aţi participat la instruirea cu privire la
securitatea şi sãnãtatea în muncã?

F.2 Sunteţi de acord ca angajatorul şi/sau


autoritãţile competente sã aiba acces la locul
telemuncii, în condiţiile stabilite de legislatia
nationala?

F.3 Cunoaşteţi procedurile de monitorizare a


sãnãtãţii şi securitãţii locului de muncã pe durata
prestãrii telemuncii?
F.4 Apreciaţi ca sunteţi în mãsurã sã gestionaţi /
controlaţi orele lucrate în timpul telemuncii?
F.5 Sunteţi conştient de riscurile cu privire la
sãnãtatea şi securitatea în muncã pe durata
efectuãrii telemuncii?
F.6 Aţi fost instruit(ã) pentru a face faţã
cerintelor de muncã?

3. Considerente

Informaţii/ comentarii
Lista de verificare Da Nu N/A detaliate/ acţiunea
necesarã propusã.
3.1 V-au fost deja repartizate echipamente de
lucru (precum laptopuri, conexiune mobilã)
suficiente pentru a permite prestarea muncii în
mod eficient şi efectiv de la locul telemuncii?
3.2 Confirmaţi în mod particular cã detineţi
toate instalaţiile necesare unei conexiuni
telefonice / conexiuni de date mobile pentru
prestarea muncii pentru angajator pe perioada
telemuncii?
3.3 Confirmaţi faptul cã natura muncii şi
condiţiile de muncã, precum şi tipul de activitate
prestatã permit folosirea telemuncii, astfel încât
activitatile dvs., sã nu fie afectate în mod
negativ şi nici vreo parte a activitãţii prestate
pentru angajator (inclusiv participarea la
traininguri/ instruiri, controale medicale)?
3.4 Confirmaţi faptul cã prestarea telemuncii nu
va crea întreruperi în activitatile zilnice ale
dumneavoatrã sau ale colegilor
dumneavoastrã ?

3.5 Postul dumneavoastrã vã permite sã lucraţi


de la distanţã

3.6 Consideraţi cã deţineţi toate calitãţile


necesare pentru a lucra prin telemuncã, spre
exemplu sunteţi disciplinat, capabil sã lucraţi
sub o supraveghere minimã, aveţi abilitãţi de
comunicare bune etc.?
3.7 Confirmaţi faptul cã nu aţi suferit de nicio
boalã profesionalã, sau nu aţi suferit anterior
niciun accident de muncã lucrând in regim de
telemuncã?
3.8 Locul telemuncii vã permite sã prestaţi
activitatile de lucru în condiţii adecvate şi
eficiente?
3.9 Detineţi la locul telemuncii convenit
mijloacele şi instrumentele necesare şi sigure
pentru a vã îndeplini obligaţiile şi pentru a
respecta toate cerinţele de securitate si
sãnãtate in munca?
3.10 Confirmaţi cã sunteţi pe deplin conştient
de riscurile şi gestionarea de cãtre
dumneavoastrã personal a riscurilor /
pericolelor ce pot apãrea pe durata prestãrii
telemuncii?
3.11 Cerinţele cu privire la tehnologie sunt pe
deplin îndeplinite, mai exact, cele care privesc
computerul, internetul, imprimanta, telefonul
orice altceva etc.?
3.12 Confirmaţi faptul cã pe durata prestarii
telemuncii confidenţialitatea informaţiilor este
asiguratã?
3.13 Confirmaţi faptul cã aţi citit şi sunteţi de
acord cu conţinutul prezentului document privind
telemunca şi al obligatiilor prevãzute de
aceasta?

4. Declaraţie pe propria rãspundere completatã de cãtre salariatul care solicita telemunca:

Subsemnatul/ Subsemnata, ________________________________, confirm şi declar pe propria


rãspundere cã toate informaţiile de mai sus sunt adevarate, corecte, complete şi nu sunt de natura
sã inducã în eroare în vreun fel şi ţnteleg cã angajatorul, ................. se bazeazã pe aceste informaţii
pentru a determina dacã aprobã prestarea telemuncii de la locul telemuncii (inclusiv pentru a evalua
riscurile privind sãnãtatea şi securitatea, conform legii). Totodata, consimt în mod expres ca
angajatorul, ................. şi / sau furnizorul sãu de servicii de sãnãtate şi securitate în muncã sã aibã
acces la locul telemuncii, sub condiţia notificãrii mele prealabile şi a consimţãmântului meu pentru
data / intervalul convenit (dacã locul telemuncii este domiciliul meu), în vederea stabilirii şi luãrii
mãsurilor de sãnãtate şi securitate în muncã necesare conform contractului individual de muncã sau
în vederea investigãrii potenţialelor evenimente în legatura cu sãnãtatea şi securitatea în muncã.
Confirm şi declar pe propria rãspundere cã voi presta munca (separat de activitãţile casnice) în regim
de telemuncã doar de la locul telemuncii aprobat de cãtre ............. şi în timpul programului de lucru
declarat şi aprobat, dupã cum poate fi modificat de cãtre angajator în condiţiile legii. În cazul unor
potenţiale evenimente / accidente care pot avea loc pe durata prestãrii telemuncii, confirm faptul cã
voi declara în totalitate circumstanţele reale în care acestea au avut loc / în care am fost implicat/ã.
În cazul încãlcãrii oricãreia dintre prevederile de mai sus, îmi asum întreaga rãspundere faţã de
..............şi orice prejudicii suferite ca urmare a încãlcãrii mele vor fi în totalitate acoperite de mine. În
plus, confirm faptul cã în cazul încãlcãrii oricareia dintre prevederile de mai sus, ............. poate
decide în mod unilateral sã nu îmi mai permitã în viitor sã beneficiez de telemuncã.

Nume: Semnatura:

Funcţia: Data:
Evaluarea de cãtre manager/ superior a caracterului adecvat al telemuncii

1. Detalii ale salariatului care solicita telemunca


Compartiment:
Nume - prenume salariat:
Funcţie:
Nume - prenume superior direct:
Data:
2. Considerente

Informaţii/ comentarii
Lista de verificare Da Nu N/A detaliate/ acţiunea
necesarã propusã.

2.1 Confirmaţi faptul cã natura muncii şi


condiţiile de muncã, precum şi tipul de
activitate prestatã de cãtre salariat permit
folosirea Telemuncii, astfel încât activitatile
prestate sã nu fie afectate în mod negativ şi
nici vreo parte a activitãţii prestate pentru
angajator?
2.2 Absenţa salariatului de la locul de muncã
nu vã crea întreruperi în activitãţile sale zilnice
sau ale colegilor sãi?

2.3 Postul salariatului permite lucrul de la


distanţã?

2.4 Salariatul deţine toate calitãţile necesare


pentru a lucra prin telemuncã, spre exemplu
este disciplinat, capabil sã lucreze sub o
supraveghere minimã, are abilitãţi de
comunicare bune etc.?
2.5 Salariatul a suferit de vreo boalã
profesionalã lucrând anterior în regim de
telemuncã, dacã este cazul?
2.6 Au fost realizate şi finalizate cu rezultate
pozitive o evaluare a riscurilor şi o identificare a
pericolelor care sã confirme posibilitatea
prestãrii telemuncii la locul telemuncii propus?
(a se verifica evaluarea furnizatã de salariat)

2.7 Este salariatul pe deplin conştient de


pericolele şi de auto-gestionarea riscurilor intr-
o situaţie de telemuncã?
2.8 Salariatul a promovat cu success toate
instruirile necesare (referitoare la telemuncã)
(cum ar fi, dar fãrã a se limita la securitate şi
sãnãtate în muncã, protecţia datelor cu
caracter personal?)
2.9 Salariatul deţine toate instalaţiile necesare
unei conexiuni telefonice / conexiuni de date
mobile în vederea prestãrii muncii pentru
angajator pe durata telemuncii?
2.11 Sunt obţinute toate aprobãrile interne din
perspectiva procesului / funcţiei?

3. A se completa de catre superiorul direct al salariatului care solicitã telemunca:

Subsemnatul, __________________________________, confirm cã am luat la


cunoştinţã prezentul document privind telemunca şi toate obligaţiile prevãzute de acesta
care îmi sunt aplicabile în calitate de superior al unui salariat care solicitã telemunca/
telesalariat.

Confirm prin prezenta cã în privinţa acestui salariat, condiţiile pentru a presta muncã în
regim de telemunca:

SUNT ÎNDEPLINITE şi astfel aprob ca salariatului


_________________________________ sâ îi fie permisã prestarea muncii în regim de
telemuncã.
SAU
NU SUNT ÎNDEPLINITE şi astfel resping solicitarea ca salariatului
__________________________________________________________ sâ îi fie
permisã prestarea muncii în regim de telemuncã.

Nota: A se selecta opţiunea aplicabilã de catre superiorul direct prin marcarea casuţei
corespunzãtoare.

Nume: Semnatura:

Funcţia: Data:

Evaluarea caracterului adecvat al telemuncii din perspectiva sãnãtãţii şi securitãţii în


muncã
1. Detalii ale salariatului care solicita telemunca
Nume - prenume salatiat:
Funcţie:
Compartiment:
Nume - prenume superior direct:
Data:
2. Considerente

Informaţii/ comentarii
Lista de verificare Da Nu N/A detaliate/ acţiunea necesarã
propusã.

2.1 Salariatul a promovat cu succes


toate instruirile necesare (în legãtura
cu telemunca) referitoare la sãnãtate şi
securitate în muncã?
2.2 A fost realizata o evaluare a
riscurilor privind securitatea şi
sãnãtatea în muncã a spaţiului de lucru
de la locul telemuncii?
2.3 Salariatul este pe deplin conştient
de pericolele şi de auto-gestionarea
pericolelor într-o situatie în care
lucreazã prin telemuncã?
2.4 Aveţi indicaţii specifice pentru
telesalariat din perspectiva sãnãtãţii şi
securitãţii în muncã?
Subsemnatul, __________________________________, confirm cã am luat la
cunoştinţã prezentul document privind telemunca şi toate obligaţiile prevãzute de aceasta
care îmi sunt aplicabile în calitate responsabil cu sãnãtatea şi securitatea în muncã al unui
salariat care solicitã telemunca/ telesalariat.

Confirm prin prezenta cã în privinţa acestui salariat, condiţiile pentru a presta muncã în
regim de telemunca:

SUNT ÎNDEPLINITE şi astfel aprob ca salariatului


_________________________________ sâ îi fie permisã prestarea muncii în regim de
telemuncã.
SAU
NU SUNT ÎNDEPLINITE şi astfel resping solicitarea ca salariatului
__________________________________________________________ sâ îi fie
permisã prestarea muncii în regim de telemuncã.

Nota: A se selecta opţiunea aplicabilã de cãtre responsabilul cu sãnãtatea şi securitatea


în muncã prin marcarea casuţei corespunzãtoare.

Nume: Semnãtura:

Funcţia: Data:
 

S-ar putea să vă placă și