Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT – DECIZIE 6/1

”Cu privire la examinarea notificării înaintate de Oficiul Teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat nr.1524
și abrogarea pnc.3 a deciziei Consiliului comunal Țipala, nr.5/4 din 10.08.2021 “Cu privire la formarea
prin separare a terenurilor, proprietate publică””
Avînd în vedere notificarea înaintată de Oficiul Teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat cu referire
la legalitatea deciziei nr. 5/4 din 10.08.2021 “Cu privire la formarea prin separare a terenurilor,
proprietate publică”, în temeiul art. în temeiul art. 14), alin. ( 3), art. 68’, alin 3) al Legii nr.436/
2006 privind administraţia publică locală, Consiliul comunei Ţipala, D E C I D E :
1. Se ia act de notificarea înaintată de Oficiul Teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat. (Anexe)
2. Se abrogă pct. 3 al deciziei Consiliului comunal Țipala, nr.5/4 din 10.08.2021 “ Cu privire la formarea
prin separare a terenurilor, proprietate publică”.
3. Responsabil de îndeplinirea prezentei decizii se desemnează specialistul în domeniul reglementării
regimului funciar d/nul Ilie Ilieș.
4. Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în seama primarului comunei Țipala,
dl. Bivol Silviu.
Presedintele sedintei ________________
Secretar interimar al consiliului Niculai Maria

PROIECT – DECIZIE 6/2


” Cu privire la pregătirea instituțiilor bugetare pentru perioada rece a anului 2021-2022”
În corfomitate cu art.14 alin.2 lit.”q” al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia
publică locală, în scopul creării condițiilor favorabile de activitate a instituțiilor bugetare pentru
perioada rece a anului 2021-2022, avînd în vedere informația prezentatî de conducătorii instituțiilor și
avizul Comisiei consultative de specialitate Cultură, Medicină, Asistență Socială, Învățămînt, Tineret și
Sport, Consiliul comunei Ţipala, D E C I D E :
1. Se ia act de nota informativă prezentată de conducătorii instituțiilor . (Anexe)
2. Se obligă conducătorii conducătorii instituțiilor bugetare să asigure organizarea, monitorizarea și
controlul asupra pregătirii instituțiilor bugetare pentru activitate în perioada rece a nului 2021-2022.
3. Se obligă conducătorii conducătorii instituțiilor bugetare să asigure accesul persoanelor
responsabile pentru verificarea metrologică a contoarelor, cazanelor și sistemului de încălzire pentu
evidența consumurilor de energie electrică, de gaze natural și apă.
Presedintele sedintei ________________
Secretar interimar al consiliului Niculai Maria

PROIECT – DECIZIE 6/3


” Cu privire la modificarea bugetului”
În corfomitate cu prevederile Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 cu privire la administraţia publică locală, ale
Legii privind finanțele publice locale nr.397/2003, ale Legii nr.181 din 25.07.2014 privind finanţelor publice
şi responsabilităţii bugetar-fiscale, Consiliul comunei Ţipala, D E C I D E :
1. Se opereaza urmatoarele modificari in bugetul anului 2021:
Institutia /Denumirea cheltuielilor Cod Eco Suma
1.1. Se modifica bugetul la venituri si cheltuieli dupa cum urmeaza:
Venituri: Actiuni generale(F3-169), 123000
Impozit pe venitul PF spre plata/achitat 111121 123000
Cheltuieli: Aprovizionarea cu apă și canalizare (F3-630, P1P2 – 7503, P3-431) 123000
Reparatii curente la punerea in funcțiune a stației de purificare 222500 103000
Servicii de reparatii curente 222500 6000
Servicii neatribuite altor aliniate 222990 14000
1.2. Se modifica bugetul dupa cum urmeaza:
a) se diminueaza la: Amenajarea teritoriului (F3-620,P1P2 -7502,P3-333) 20000
Elaborarea proiectului tehnic la imbunătățirea rețelelor de energie electrică 319240 20000
b) se majoreaza la: Aprovizionarea cu apă și canalizare (F3-630, P1P2 – 7503, P3-431) 20000
Procurarea materialelor de constructie 337110 20000
2.Responsabilitatea pentru indeplinirea Deciziei se atribuie d-nei M.Niculai, contabil șef.
3.Controlul asupra executării îl va asigura domnul Bivol Silviu, primar.

Presedintele sedintei ________________


Secretar interimar al consiliului Niculai Maria

Nota informativa
1. La 27.10.2021 suma impozitului pe venitul PF spre plata/achitat acumulat în bugetul primăriei Țipala
constituie 172066 lei față de planul aprobat și precizat în sumă de 49000 lei, adică cu 123066 lei mai mult.
Veniturile totale proprii sînt executate in proporție de 96 % față de planul precizat.
Executor: Niculai Maria

PROIECT – DECIZIE 6/4


“Cu privire la contribuția primăriei Țipala la implimentarea proiectelor”
În corfomitate cu prevederile Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 cu privire la administraţia publică locală,
ale Legii privind finanțele publice locale nr.397/2003, ale Legii nr.181 din 25.07.2014 privind finanţelor
publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale, Consiliul comunei Ţipala, D E C I D E :
1. Se aloca 18100 lei, contribuția primăriei pentru implimentarea proiectului “Youth space”, inaintat de
Consiliul Local al Tinerilor Țipala, din sursele planificate la Aparatul primăriei la cod ECO 222500 și
cod ECO 337110.
2. Se aloca 6500 lei contribuția primăriei pentru implimentarea proiectului “Verde bicicliștilor”, inaintat
de Consiliul Local al Tinerilor Țipala din sursele planificate la Sport la cod ECO 222990.
3. Responsabilitatea pentru indeplinirea Deciziei se atribuie d-nei M.Niculai, contabil șef.
4. Controlul asupra executării îl va asigura domnul Bivol Silviu, primar
Presedintele sedintei ________________
Secretar interimar al consiliului Niculai Maria

PROIECT – DECIZIE 6/5


“Cu privire la implementarea abordării LEADER pe teritoriul comunei Țipala”
Avînd în vedere intenția comunei Țipala de implementare pe teritoriul său a abordării LEADER și de creare
a Grupului de Acțiune Locală „Drumul Vechi Moldovenesc”,în conformitate cu art.10 alin. (4) din Legea
nr.50/2021 cu privire la grupurile de acțiune locală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2021, nr.117 –
121, art.127) și art.14, alin.(2), lit.i2) și art.29, alin.(1) lit.n) din Legea nr.436/2006 privind administrația
publică locală, Consiliul comunei Țipala, DECIDE :
1. Se acceptă implementarea abordării LEADER pe teritoriul comunei Țipala.
2. Se acceptă participarea UAT a comunei Țipala în calitate de fondator la constituirea Grupului de
Acțiune Locală „ Drumul Vechi Moldovenesc”.
3. Se împuternicește primarul comunei Țipala, Bivol Silviu să semneze acordul de constituire în numele
comunei Țipala și să o reprezinte în cadrul Grupului de Acțiune Locală „Drumul Vechi Moldovenesc”.

Presedintele sedintei ________________


Secretar interimar al consiliului Niculai Maria

PROIECT – DECIZIE 6/6


” Cu privire la transmiterea în folosință a mijlocului de transport”
În corfomitate cu prevederile Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 cu privire la administraţia publică locală, ale
Legii privind finanțele publice locale nr.397/2003, Consiliul comunei Ţipala, D E C I D E :
1. Se transmite în folosință mijlocul de transport ( autobuz) de model Mercedes Sprinter 315CDI, nr. de
inmatriculare H II 121 care este înregistrat după Primăria Țipala, Grădiniței de copii din s. Țipala,
instituție subordonată primăriei Țipala.
2. Se aprobă limita de parcurs a autobuzului in marime de 20 000 km pe an.
3. Responsabili de îndeplinirea prezentei decizii se se atribuie d-nei M.Niculai, contabil sef.
4. Controlul asupra executării îl va asigura domnul Bivol Silviu, primar
Presedintele sedintei ____________________
Secretar interimar al consiliului local Niculai Maria
PROIECT – DECIZIE 6/7
Cu privire la casarea unor mijloace fixe
În temeiul art. 43 alin. (1) lit. c) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006
privind administrația publică locală, Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la
mijloacele fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 500 din 12.05.1998, urmare a examinării
demersurilor si proceselor-verbale de casare a mijloacelor fixe parvenite de la instituții,
consiliul comunei Ţipala,DECIDE:
1. Se aprobă casarea mijloacelor fixe la Gradinița de copii Țipala în sumă de 496,32 lei,
conform anexei 1.
2. Conducatorul instituției, va monitoriza procesul de casare a mijloacelor fixe în instituție
și va întreprinde măsuri pentru eficiența procesului de casare în termen de 1 (una) lună de la
momentul adoptării deciziei.
3. Responsabil pentru indeplinirea Deciziei se atribuie d-nei M.Niculai, contabil sef.
Presedintele sedintei ____________________
Secretar interimar al consiliului local Niculai Maria
Anexa nr.1
Registrul
actelor mijloacelor fixe ce urmează a fi casate
Gradinita Tipala
(denumirea întreprinderii)

Nr. Denumirea și marca Numărul de Data punerii Costul Valoare Codul de Durata de Amortiz Valoare Grad
d/ mijlocului fix inventar sau de în funcțiune de a clasificare utilizare/ area/ a ul
o stat intrare/ rezidual funcționare uzura contabil amort
valoarea ă/ utilă (norma calculat ă/ de izării/
inițială, rămasă anuală de ă, lei bilanț, uzurii
lei probabil amortizare/ lei ,%
ă, lei uzură), ani
(%/ani)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 masa de birou 969800133 29.09.2005 161,00 0,00 16 9403 30 5 161,00 161,00 100
2 dulap albituri 31630038 29.09.2005 120,00 0,00 16 9403 30 5 120,00 120,00 100
dulap sectii si 5
3 usi 31630042 29.09.2005 142,98 0,00 16 9403 30 5 142,98 142,98 100

4 dulap cafenii B 31630045 29.09.2005 72,34 0,00 16 9403 30 5 72,34 72,34 100
Total: 496,32 496,32

PROIECT – DECIZIE 6/8


„Cu privire la transmiterea in folosință gratuită a sediului fostei Primării”
Examinând solicitarea IP Ialoveni cu privire la transmiterea în folosință gratuită a sediului fostei Primării a
comunei Țipala în administrarea Inspectoratului de Poliție Ialoveni pe un termen de 25 ani, în conformitate cu
prevederile pct. 7 al Regulamentului cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate, aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr. 483/2008, în temeiul art. art. 14 al. (1),alin. (2) lit. (b), (c), (d), al Legii
nr.436/2006 privind administraţia publică locală, avînd în vedere avizul pozitiv Comisiei consultative de
specialitate Buget, Finanțe, Reforme și Drept, Consiliul comunal Ţipala, D E C I D E :

1. Se permite transmiterea în folosință gratuită a sediului fostei Primării a comunei Țipala cu nr.
cadastral 5531302164, în administrarea Inspectoratului de Poliție Ialoveni pe un termen de 25 ani.
2. Spațiul transmis va fi folosit pentru constituirea sediului Sectorului de politie.
3. Reparația capitală a edificiului se va executa de către Inspectoratul de Poliție.
4. Se împuternicește primarul comunei Țipala, Bivol Silviu să încheie contractul de comodat.
5. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama d-lui Bivol Silviu, primar.
Presedintele sedintei ________________
Secretar interimar al consiliului Niculai Maria
PROIECT – DECIZIE 6/9
Cu privire la vînzarea terenului”
În conformitate cu prevederile art.4 alin.(10) a legii nr.1308/1997 privind preţul normativ şi modul
de vînzare-cumpărarea pămîntului, în temeiul art. art. 14 al. (1),alin. (2) lit. (b), (c), (d), al Legii
nr.436/2006 privind administraţia publică locală, avind în vedere cererea dnei Popa Nina, Consiliul
comunal Ţipala, D E C I D E :
1. Se vinde surplusul de teren a lotului de pămînt de pe lîngă casă cu suprafața de 0,0290 ha, nr.
cadastral 5531105033 cet. Popa Nina.
2. Prețul de vînzare a terenului este de 400,37 lei, conform borderoului de calcul (anexa 1).
3. Se aprobă planul geometric și actul de stabilire a hotarelor (anexa 2 și 3).
4. Se împuternicește primarul comunei Țipala, Bivol Silviu să încheie contractul de vînzare-
cumpărare.
5. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama d-lui Bivol Silviu, primar.
Presedintele sedintei ________________
Secretar interimar al consiliului Niculai Maria

PROIECT – DECIZIE 6/10


„Cu privire la delimitarea terenurilor”
În temeiul prevederilor Legeii nr. 91/2007 privind terenurile proprietate publică și delimitarea lor, Legii
cadastrului bunurilor imobile nr.1543/1998, art.14 alin. (1) din Legea nr.436/2006 privind administrația
publică locală, avînd în vedere avizul comisiei consultative de specialitate Agricultură, Ecologie, Urbanizm,
Gospodărie Comunală şi Gestionarea Patrimoniului Public, consiliul comunal Ţipala, Consiliul comunei
Țipala, D E C I D E :
1. Se delimitează terenurile proprietate publică a satului Țipala, raionul Ialoveni, după cum urmează:
- Teren cu nr. cadastral 5531504039, suprafața de 1,1072 ha
- Teren cu nr. cadastral 55315031008, suprafața de 3,2784 ha
2. A solicita Serviciului Cadastral Teritorial Ialoveni înregistrarea terenurilor delimitate, conform alin. (1).
3. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama d-lui Bivol Silviu, primar.
Presedintele ședinței ________________
Secretar interimar al consiliului Niculai Maria

PROIECT – DECIZIE 6/11


„Cu privire la permisiunea instalării unui simbol de cult creștin”
În temeiul prevederilor art.14 alin. (2) din Legea privind administrația publică locală nr.436/2006, avînd
în vedere cererea depusă de cet.Botnari Victor, Consiliul comunal Ţipala, DECIDE :
1. Se permite instalarea unui simbol de cult creștin ( troiță de credință ortodoxă), pe strada Ștefan cel
Mare, lînga poarta magazinului de uz casnic (ÎI Trifiniuc Sergiu), pe o suprafata de 2,5 m2.
2. Controlul asupra executării îl va asigura domnul Bivol Silviu, primar
Presedintele sedintei ________________
Secretar interimar al consiliului Niculai Maria

PROIECT – DECIZIE 6/12


„Cu privire la executarea deciziilor pe anul 2020”
În temeiul prevederilor art.14 alin. (2) din Legea privind administrația publică locală nr.436/2006,
Consiliul comunal Ţipala, DECIDE :
1. Se i-a act de informația prezentată de catre primarul Bivol Silviu despre executarea deciziilor pe anul
2020.

Presedintele sedintei ________________


Secretar interimar al consiliului Niculai Maria

S-ar putea să vă placă și