Sunteți pe pagina 1din 6

DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE ŞTEFAN VODĂ

INSTITUŢIA DE ÎNVĂŢĂMÂNT
IPG,,ŞTEFAN CIOBANU”, S.TALMAZA

Raport de activitate a comisiei metodice

a profesorilor de ştiinţe socio – umane, tehnologii, arte şi sport


pentru anul de studii 2020-2021

Obiectivele planificate pentru anul de studii 2020-2021

1. Îmbunătățirea calității lecțiilor din punct de vedere metodico-științific;


2. Antrenarea elevilor la concursurile școlare și extrașcolare;
3. Conexitatea abordărilor intra- și interdisciplinare la nivelul competențelor și a conținuturilor cu alte
discipline;

1. Activitatea managerială desfăşurată

Bază de date cu referire la potenţialul didactic al comisiei metodice


Nr. Numele, Studii Calificarea Vechimea Grad Tipul Telefon (de
d/o prenumele (sup., (conform în muncă didactic angajării contact)
superioare documentului) (ani) (bază/cumul)
incomplete,
etc.)
1. Ciolac Ludmila superioare Profesor de 16 ani II de bază 068829031
istorie
2. Sobolev superioare Profesor de 42 ani II de bază 060386581
Vladislav geografie
3. Pavlicenco Petru superioare Profesor de 43 ani II de bază 068376717
geografie
4. Ciolac Gheorghe superioare Profesor de 3 ani II de bază 068917469
educație fizică
5. Pleşca Ludmila Medii Învăţător de 41 ani II de bază 060204081
speciale cânt, educator
muzical;
6. Babilev Tatiana superioare Dizainer 14ani II de bază 068546513
vestimentar
Total: 6 cadre
didactice

2. Activitate de monitorizare a procesului educaţional pe arii curriculare (nr. de ore asistate,


tematica, obiectivele, constatări, recomandări.)
Nr. de ore Tematica Obiectivele Constatări Recomandări
asistate
reciproc
1 oră publică; Strategii şi modalităţi Formarea În prezent, se pune De a oferi elevilor
de dezvoltare a competenţelor accentul pe posibilitatea de a
competenţelor transversale la lecțiile instruirea se forma ca
transversale ale de istorie. inter-/transdisciplina personalităţi
elevilor la lecţiile de ră pentru a face moderne, cu
istorie. procesul educaţional gândire critică,
mai atractiv şi mai analitică, sintetică,
util pentru elevi. care să
Corelarea dintre conştientizeze
disciplinele şcolare profund
este benefică pentru evenimentele,
toţi: elevi şi cadre fenomenele şi
didactice. În acest procesele istorice,
mod ne putem lărgi relaţiile de
orizontul şi îmbogăţi cauzalitate,
cunoştinţele. personalităţi care
să fie purtătoare
de valori naţionale
şi general-umane
Ora publică Dezvoltarea Implimentarea Modernizarea Elevii să fie
nu s-a competențelor competențelor educației plastice în implicați în mai
realizat din specifice prin specifice prin cheia educației multe concursuri
cauza internediul alfabetizării intermediul vizuale s-a realizat de artă plastică,
pandemiei. vizuale la educația alfabetizării vizuale. pentru a asigura excursii la muzee,
plastică în veriga alfabetizarea vizuală vizite la expoziţii.
gimnazială. - abilitatea de Elevii să
percepere, explorare, demonstreze
interpretare și respect față de
evaluare estetică a valorile naționale
imaginilor vizuale în și cele ale altor
cadrul interacțiuniii culturi.
cu mediul natural,
mediul vital, mediul
operelor de artă.
Alfabetizarea
vizuală lărgește
semnificația
tradițională a
alfabetizării
(abilitate de a
extrage sensuri din
informația scrisă sau
orală) și este
recunoscută ca
necesară pentru a
supraviețui și a
comunica în era
informațională.

3. Activitate de dezvoltare profesională realizată la nivel de raion şi diseminarea informaţiei şi


bunelor practici în instituţie
Nr.de Activitatea Forma de Responsabil Numărul Constatări Recomandări
ord. raională/tematica diseminare participa
în instituţie nţilor
1. Seminar raional pe Discuţii în Ciolac Ludmila 6 S-a constatat Implimentarea
tema: Repere cadrul Ciolac că au avut loc recuperărilor la
metodologice comisiei Gheorghe anumite fiecare obiect
privind procesul metodice Pavlicenco schimbări; de studiu
edcațional în anul de Petru Aceste
studii 2020-2021 Sobolev schimbări sunt
Valeriu legate de
Babilev Tatiana situația
epidemiologică
de Covid 19,
anume de a
proiecta un
program
individual la
disciplină per
clasă.
2. Seminar raional la Discuţii în Ciolac Ludmila 6 De a înțelege De a respecta
educaţia pentru cadrul conceptul de legea
societate:,,Activităţi comisiei lece și
la unitatea:Legea metodice importanța
pentru toți” acesteea într-o
societate
democratică

3. Seminar Discuţii în Ciolac Ludmila Asumarea Îndeplinirea


raional:,,Responsabi cadrul 6 responsabilităţi sarcinilor.
litatea” cimisiei i este înţeleasă Să respecte
metodice şi se învaţă cel responsabilități
mai bine în le față de
situaţii societate pe
concrete în care le are
care este fiecare
nevoie să se ia persoană.
o decizie. Realizarea
Dilemele sunt prezentărilor
în mod de grup.
deosebit
interesante în
această
privinţă,
deoarece
necesită o
analiză foarte
atentă a
consecinţelor
deciziei.
Seminar raional: Discuţii în Ciolac Ludmila Elevii au Realizarea
4. Starea de bine. cadrul 6 ocazia să-și chestionarelor
Conceptul starea de comisiei transforme proiectelor
bine metodice ideile în
soluții, și
cumva pot
rezolva
anumite
probleme.
5. Seminar raional: Discuţii în Ciolac 6 Se notează De apreciat
Implimentarea ECD cadrul Gheorghe elevii în baza elevii în baza
la educația fizică comisiei calificativelor criteriilor la
metodice la evaluările evaluările
formative şi formative la
sumative sfârşit de
module şi la
evaluările
sumative la
sfârşit de
semestru/an
şcolar;
6. Metodologia Discuţii în Pleşca Ludmila 6 Se notează De apreciat
curriculară în clasele cadrul elevii în baza elevii în baza
a V-VI-a şi a V- comisiiei calificativelor criteriilor la
VIII-a; metodice la evaluările evaluările
formative şi formative la
sumative; sfârşit de
module şi la
evaluările
sumative la
sfârşit de
semestru/an
şcolar;

4. Organizarea şi desfăşurarea procesului educaţional la distanţă.


Avantaje Dezavantaje
 Prezenţa părinţilor în timpul actului  Este impersonală, spre deosebire de educația
educaţional; în clasă în care există o interacțiune față în
față reală între elev și profesor. Învățarea
 Permite o anumită flexibilitate și îl online oferă un tip intens de învățare, în timp
determină pe elev să fie responsabil, să ce educația în clasă vine cu interacțiunea
învețe umană. Prin interacțiunile față în față,
automotivația și autodisciplina. profesorii pot ajuta elevii să-și construiască
respectul de sine și încrederea și maturitatea
 Se obține un feedback instantaneu. emoțională.

 Învățarea este mai activă; putem crește  Utilizarea internetului și a altor instrumente
implicarea prin sondaje online sau prin digitale au adăugat noi cerințe în viața
întrebări de testare în timpul lecțiilor. Aceste profesorilor și au crescut dramatic gama de
sondaje ajută la implicarea tuturor elevilor, conținut și abilități pe care aceștia trebuie să
inclusiv a celor timizi care în mod normal nu le cunoască, astfel a crescut și volumul lor de
ar ridica mâna în clasă. muncă.

 Există nenumărate resurse care fac învățarea  Calitatea informațiilor și sursele pe care
mai distractivă și mai eficientă. De la elevii le găsesc poate să nu fie de calitate.
aplicații și manuale electronice până la
 Există, de asemenea, problema gradului de
platformele educaționale, nu lipsesc
securitate a programelor de învățare online.
instrumente care pot transforma sala de
clasă.
 Elevii nu au acces egal la resursele
tehnologice.
 Elevii au acces instantaneu la informații noi,
care le pot suplimenta experiența de  Autenticitatea muncii. Oricine poate realiza
învățare. un proiect și nu elevul propriu-zis.

 Favorizează un mediu de învățare mai  Evaluările au tendința de a fi bazate doar pe


colaborativ. Elevii, conectați în rețea online, cunoștințe și nu neapărat pe partea practică.
pot împărtăși informații, pot lucra împreună
la proiecte de grup și pot interacționa cu
cadrul didactic.

5. Necesarul de cadre didactice în cadrul ariei curriculare


Crt. Numărul de cadre Clasele în care Numărul de ore
didactice necesare este lipsă de cadru
didactic
1. - - -

5. Analiza SWOT a procesului de predare – învăţare - evaluare la disciplinele şcolare din cadrul ariei
curriculare

Puncte tari: Puncte slabe:

 Au fost elaborate planificările calendaristice şi  Timp insuficient;


semestriale, stabilindu-se succesiunea de  Planificarea unor teme care nu prezintă interes
parcurgere a conţinuturilor, corelarea fiecărui pentru toţi (elevi sau cadre didactice – din
conţinut cu subcompetențele vizate şi diferite motive);
alocarea resurselor de timp pentru fiecare  Informaţie şi informatizare insuficientă;
unitate de învăţare;
 Materia planificată pentru anul de studii  Interes scăzut al elevilor pentru studiu;
curent a fost parcursă ritmic şi integral,  Elevii nu acordă o atenţie deosebită studiului
aplicându-se metode şi procedee activ- individual, considerând suficiente informaţiile
participative; dobândite la clasă;
 Profesorii au aplicat tehnici de implicare  Supraîncărcarea programei şcolare;
individuală sau în grup a elevilor, lucrul în
perechi sau în grupuri mici, care au condus la  Neimplicarea activă a tuturor membrilor;
participarea efectivă a tuturor elevilor la  Prea multe schimbări într-un timp foarte scurt;
activităţile desfăşurate, aceştia dobândind  Posibile opoziţii de scopuri şi obişnuinţe ale
capacităţi de cooperare, de sprijin şi membrilor comisiei;
colaborare, de primire şi asumare de sarcini,  Dificultăţi de comunicare (uneori);
de lucru în echipă, de respectare a unor reguli  Superficialitate în pregătirea materialelor
stabilite, de asumare a răspunderii individuale (uneori);
şi colective;

 Cadrele didactice sunt bine pregătite,


interesate de formarea profesională continuă
de specialitate;
 Portofoliile cadrelor didactice sunt
structurate conform cerinţelor.

Oportunităţi: Ameninţări:
 Continuarea perioadei pandemice;
 Informatizare, actualizare;  Impunerea unor idei, soluţii;
 Dezbaterea tematicii este atât profitul  Participarea este activă doar când se urmăresc
grupului cât şi al fiecărui individ; scopuri personale;
 Perfecţionarea continuă a membrilor comisiei  Interesul scazut pentru “nou”;
prin învăţare permanentă şi înscrierea la  Evitarea responsabilităţilor;
gradele didactice;  Dezinteresul manifestat de către unii părinţi
 Toţi participanţii pot oferi alternative faţă de situaţia şcolară a elevilor; numărul mare
valoroase de soluţionare a tematicii; de elevi cu părinţii plecaţi în străinătate.
 Se pot exprima propriile nemulţumiri,
 Folosirea laptop-ului pentru desfăşurarea
orelor;
 Participare necondiţionată cu materiale
proprii, la fiecare temă;
 Promovarea propriilor idei;

1. Obiective proiectate pentru anul de studii 2021-2022.

.
 Asigurarea realizării planului cadru;
 Antrenarea elevilor la concursurile școlare și
extrașcolare;
 Promovarea valorilor naționale și general-umane în
cadrul procesului instructiv-educativ;

2. Activităţi preconizate în scopul realizării obiectivelor pentru anul de studii 2021-2022.


o Participarea cadrelor didactice în cadrul seminarelor metodice, a cursurilor de
perfecționare și diseminarea informației în instituție;
o Schimb de experiență profesională în cadrul asistărilor reciproce la lecții;
o Prezentarea orelor publice;
o Pregătirea discipolilor pentru participarea în cadrul concursurilor

Data prezentării: 07.06.2020 Responsabil: Ciolac Ludmila, şefa comisiei metodice;