Sunteți pe pagina 1din 4

Cod ECLI ECLI:RO:JDTUL:2021:002.

001265
Dosar nr. 1353/327/2021

ROMÂNIA
JUDECĂTORIA TULCEA
SECTIA CIVILA SI PENALA
Tulcea, Str. Toamnei, nr.15
Tel: 0240/504275, Fax: 0240/511292, e-mail: judecatoria-tulcea@just.ro
Operator de date cu caracter personal nr. 2920
SENTINŢA PENALĂ NR. 1265
Şedinţa publică de la 10.09.2021
Completul compus din:
PREŞEDINTE: Eugen Emil PARALESCU
Grefier: Ioana-Alexandra IPATE

Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Judecătoria Tulcea reprezentat prin


procuror: Ionuţ Doru Blejuşcă

S-a luat în examinare acţiunea penală privind pe inculpat VERCICAN MIHAI, fiul lui
Vasile şi Florentina, născut la data de 27.10.1995 în mun. Constanța, jud. Constanța, domiciliat în
loc. Chilia Veche, jud. Tulcea, posesor al CI seria TC nr.343862, eliberat la data de 29.11.2013 de
către SPCLEP Tulcea, CNP – 1951027134136, şi pe inculpat STOHNIENCU ALEXANDRU,
fiul lui Gheorghe şi Elena, născut la data de 22.10.1989 în mun. Tulcea, jud. Tulcea, domiciliat în
loc. Chilia Veche, jud. Tulcea, posesor al CI seria TC nr.355228, eliberat la data de 19.05.2014 de
către SPCLEP Tulcea, CNP – 1891022360044, având ca obiect înlocuirea pedepsei amenzii cu
închisoarea (art.586 NCPP).
Dezbaterile în fond au avut loc în şedinţa publică din data de 23.08.2021, susținerile părţilor
prezente fiind consemnate în Încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a stabilit termen pentru pronunţare pentru
data de astăzi, când a hotărât următoarele:

INSTANŢA,
Prin sesizarea înregistrată pe rolul Judecătoriei Tulcea la data de 23.02.2021,
judecătorul delegat cu executarea a solicitat înlocuirea pedepsei amenzii de 2000 lei,
reprezentând 100 zile-amendă, aplicată persoanelor condamnate VERCICAN MIHAI și
STOHNIENCU ALEXANDRU prin sentinţa penală nr. 1161/01.10.2020, pronunțată de
Judecătoria Tulcea în dosarul nr. 7041/327/2019, cu muncă neremunerată în folosul
comunității sau cu pedeapsa închisorii.
S-a arătat, în acest sens, că:
Întrucât persoanele condamnate nu au executat, cu rea-credință, pedeapsa amenzii, în
termenul prevăzut de lege, se solicită înlocuirea pedepsei amenzii aplicate condamnatului cu
muncă neremunerată în folosul comunităţii sau cu pedeapsa închisorii.
În drept, au fost invocate dispozițiile art. 63 si 64, C. pen., art. 586 C. proc. pen. şi art.
23 alin. (1) si urm. din Legea nr. 253/2013.
A fost atașat dosarul de fond.
Analizând actele dosarului, instanţa reţine următoarele:
Potrivit art. 559 alin. (1) C. proc. pen., persoana condamnată la pedeapsa amenzii
este obligată să depună recipisa de plată integrală a amenzii la judecătorul delegat cu
executarea, în termen de 3 luni de la rămânerea definitivă a hotărârii. De asemenea, conform

1
art. 22 alin. (1) din Legea nr. 253/2013, persoana condamnată la pedeapsa amenzii este
obligată să achite integral amenda în termen de 3 luni de la rămânerea definitivă a hotărârii
de condamnare şi să comunice judecătorului delegat cu executarea dovada plății, în termen
de 15 zile de la efectuarea acesteia.
Cu toate acestea, instanța constată că intimații condamnați au achitat în totalitate
amenda penală în cuantum de cate 2000 lei fiecare, fapt confirmat prin chitanțele depuse la
dosarul cauzei, condamnații făcând astfel dovada îndeplinirii obligației de plată pe parcursul
soluționării cauzei. Față de această situație, luând în considerare concluziile procurorului,
precum și ale persoanelor condamnate, instanța va avea în vedere dispozițiile art. 586, alin. 6
din Codul de procedură penală: „dacă persoana condamnată achită amenda pe parcursul
soluționării cauzei, sesizarea va fi respinsă ca neîntemeiată”.
Având în vedere înscrisul menționat, din care rezultă că intimații condamnați au
achitat în totalitate amenda penală pe parcursul soluționării cauzei, instanţa constată că
sesizarea devine lipsită de temei legal, si în consecință, în condițiile art. 586, alin (6), Cod
procedură penală, va respinge ca neîntemeiata sesizarea Biroului de Executări Penale din
cadrul Judecătoriei Tulcea, privind înlocuirea amenzii penale.
Totodată, se vor avea în vedere dispozițiile art. 275, alin 3 din Codul de procedură
penală, potrivit căruia, cheltuielile de judecată avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia.

PENTRU ACESTE MOTIVE,


ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂŞTE:

În temeiul art. 586, alin. 6, C.proc.pen., respinge ca neîntemeiată sesizarea


Compartimentului Executări Penale din cadrul Judecătoriei Tulcea privind înlocuirea pedepsei
amenzii cu pedeapsa închisorii în ceea ce privește persoanele condamnate VERCICAN
MIHAI, CNP 1951027134136, cu domiciliul în localitatea Chilia Veche, jud. Tulcea și
STOHNIENCU ALEXANDRU, CNP 1891022360044, cu domiciliul în localitatea Chilia
Veche, jud. Tulcea.
Constată că persoana condamnată VERCICAN MIHAI a achitat pe parcursul
soluţionării prezentei cauze, amenda in cuantum de 2000 lei aplicată prin sentința penală nr.
1161/01.10.2020, pronunțată de Judecătoria Tulcea în dosarul nr. 7041/327/2019.
Constată că persoana condamnată STOHNIENCU ALEXANDRU a achitat pe
parcursul soluţionării prezentei cauze, amenda in cuantum de 2000 lei aplicată prin sentinţa
penală nr. 1161/01.10.2020, pronunțată de Judecătoria Tulcea în dosarul nr. 7041/327/2019.
În baza art.275 alin.3 Cod proc.pen., cheltuielile judiciare avansate de către stat
rămân în sarcina acestuia, onorariul cuvenit apărătorului din oficiu urmând a fi avansat din
fondurile Ministerului Justiţiei.
Cu drept de contestaţie, în termen de 3 zile de la comunicare.
Pronunțată în ședință publică, astăzi 10.09.2021.

PREŞEDINTE, GREFIER,
Eugen Emil PARALESCU Ioana-Alexandra IPATE
Red.jud EEP/10.09.2021
Tehnored.gref.IIA/10.09.2021
Com3.ex./ 10.09.2021

2
ROMÂNIA
JUDECĂTORIA TULCEA
Str. Toamnei nr. 15; Tel. 0240 517845
Fax: 0240511292
Operator de date cu caracter personal nr. 2920
e-mail: judecatoria-tulcea@just.ro

Dosar nr. 1353/327/2021


Emisă la: 10.09.2021

CĂTRE:
BAROUL TULCEA

Onorariul cuvenit avocatului din oficiu Naciadi Aurelia, în sumă de 1108 lei pentru
condamnații Vercican Mihai și Stohniencu Alexandru, se va vira din fondurile Ministerului
Justiţiei către Baroul Tulcea.

PREŞEDINTE, GREFIER,
Eugen Emil PARALESCU Ioana-Alexandra IPATE

3
Dosar nr. 1353/327/2021

HOT.
10.09.2021

În temeiul art. 586, alin. 6, C.proc.pen., respinge ca neîntemeiată sesizarea


Compartimentului Executări Penale din cadrul Judecătoriei Tulcea privind înlocuirea pedepsei
amenzii cu pedeapsa închisorii în ceea ce privește persoanele condamnate VERCICAN
MIHAI, CNP 1951027134136, cu domiciliul în localitatea Chilia Veche, jud. Tulcea și
STOHNIENCU ALEXANDRU, CNP 1891022360044, cu domiciliul în localitatea Chilia
Veche, jud. Tulcea.
Constată că persoana condamnată VERCICAN MIHAI a achitat pe parcursul
soluţionării prezentei cauze, amenda in cuantum de 2000 lei aplicată prin sentința penală nr.
1161/01.10.2020, pronunțată de Judecătoria Tulcea în dosarul nr. 7041/327/2019.
Constată că persoana condamnată STOHNIENCU ALEXANDRU a achitat pe
parcursul soluţionării prezentei cauze, amenda in cuantum de 2000 lei aplicată prin sentinţa
penală nr. 1161/01.10.2020, pronunțată de Judecătoria Tulcea în dosarul nr. 7041/327/2019.
În baza art.275 alin.3 Cod proc.pen., cheltuielile judiciare avansate de către stat
rămân în sarcina acestuia, onorariul cuvenit apărătorului din oficiu urmând a fi avansat din
fondurile Ministerului Justiţiei.
Cu drept de contestaţie, în termen de 3 zile de la comunicare.
Pronunțată în ședință publică, astăzi 10.09.2021.

PREŞEDINTE,
Eugen Emil PARALESCU