Sunteți pe pagina 1din 4

Prof.

PLAN DE DEZVOLTARE PERSONALĂ ȘI


PROFESIONALĂ

MOTO:
“Multe din lucrurile care ne sunt necesare mai pot aştepta ,numai
copilul nu! Acum este timpul când se formează trupul şi spiritul lui.
Copilului nu i se poate spune: ”AȚTEAPTĂ PÂNĂ MÂINE! … Numele lui
este AZI!!!”
( GABRIELA MISTRAL )
AUTOREFLECȚIA
Eu sunt, în primul rând, o femeie deschisă ca și o fereastră spre
răsărit și o educatoare, al cărui scop este de a ajuta oamenii să crească și educe
vlăstarele lor. Așadar, mă interesează să contribui la procesul de dezvoltare al
preșcolarilor, indiferent de: sex, rasă, cultură.
 
REDACTAREA PLANULUI

VIZIUNEA: Îmi place și vreau să ofer posibilitatea ca fiecare să se simtă


bine și util, de a-și exprima ,,eul’’ prin propria identitate, asigurând tuturor
egalitate de şanse.
Fiind din zodia taur, dezvolt gustul de a trăi, mă apăr față de
primejdii, fac totul ca să mă stăpânesc în fața lumii, doresc înflorirea vieții
personale în siguranță și confort material.
Sunt um om cu un spirit realist și practic, cu mult bun simț, care
vede lucrurile cu simplitate și le judecă sănătos. Așa cum se spune , am "un
fir de plumb" de care nu se desparte niciodată; de altfel, nu se pierde în nori.
De aceea, am întru totul spiritul utilizatorului de drept, care înțelege să se
servească de obiecte și să se instaleze practic în viața materială.

• ŢINTE STRATEGICE - ca și OM
Comunicare eficientă cu: copiii, părinţii,rudele de familie, personalul din
grădiniță şi alte persoane din comunitate.
Facilitarea dezvoltării și implementării unei viziuni comune, sănătoase în
familie, pentru viitorul fiului și pentru comunitatea din care fac parte.
Colaborarea cu persoanele abilitate pentru a planifica şi implementa
activităţi care promovează realizarea obiectivelor şcolii în localitatea natală.
 
• OPŢIUNI STRATEGICE - ca și OM
Susţinerea elementelor de cultură pozitivă, tradiționale zonei în care
trăiesc şi promovarea în activitatea din grădiniță.
Participarea la elaborarea de programe de instruire care promovează
bunele manieri și respectarea tradițiilor locului natal.
Demonstrarea competenţelor şi aptitudinilor de a conduce sau a fi într-
o echipă eficientă sau ca jucător în cadrul grădiniței unde lucrez şi
comunitatea unde trăiesc.
MISIUNEA ca și EDUCATOARE:
• Asigurarea unui act educaţional de performanţă, care să contribuie
la formarea unei personalităţi autonome şi creative, la formarea unor
copii: sănătoşi, creativi, eficienţi, activi, cooperanţi care să se adapteze
uşor la regimul muncii şcolare şi la orice situaţie în viaţă.
• Acumularea de către copii a tehnicilor de muncă intelectuală şi
practică necesară instruirii şi autoinstruirii, pe durata întregii vieţi.
• Educarea copiilor în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor
fundamentale ale omului, al demnităţii umane şi toleranţei, al
schimbului de opinii.
• Asigurarea părinţilor că educaţia copiilor lor se face într-un mediu
sigur, într-o formare personală permanentă.
ANALIZA DIAGNOSTIC:
• Renumită în municipiu pentru calitatea actului educativ desfăşurat
şi grija acordată pe toate planurile copiilor.
• Am calitatea personalului didactic – grad didactic I și studii superioare
de scurtă durată( licență în psihologie în cadrul Universităţii “Spiru
Haret”).
• Pe parcursul celor 26 de ani am participat la concursuri şi proiecte
locale, judeţene.
 
RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE
• Grădiniţa dispune de o curte de joacă pentru copii, dar fără
aparatură de joacă.
• Materialul didactic existent a fost recondiţionat.
RESURSE CURRICULARE
• Materiale curriculare pentru nivelul preşcolar:planuri de învăţământ,
programe şcolare, auxiliare curriculare, caiete de lucru, ghiduri;
INDICATORI DE EVALUARE A PERFORMANȚELOR
 Un număr mare de cereri de înscriere a elevilor la școală.
• Rezultate şcolare foarte bune ( concursuri locale, judeţene, naţionale ).
• În permanenţă am urmărit satisfacerea cerinţelor părinţilor.
• Nu a existat decât o cerere de transfer , din motive personale ale
părinţilor ( schimbarea locului de muncă ).
ŢINTE STRATEGICE :
• Modernizarea şi dezvoltarea bazei materiale pentru promovarea unui
învăţământ modern:
• Curriculum: - utilizarea de soft educaţional adecvat curriculum-ului
şcolar.
• Resurse umane: - adaptarea metodelor didactice la noile tehnologii
informaţionale.
• Baza materială şi financiară –accesarea de fonduri finanţare şi prin
mărirea contribuţiei comunităţii locale, ca urmarea şcolarizare la nevoile
acesteia.
Asigurarea accesului egal şi sporit al copiilor spre cunoaştere şi acţiune:
• Curriculum: - realizarea de planuri de intervenţie pentru copii rromi .
• Respectarea numărului de copii înscriși la grupă.
• Înscrierea tuturor copiilor, inclusiv a celor de etnie rromă.
• Baza materială şi financiară – continuarea procesului de informatizare a
unităţii prin: achiziţionarea de computere, soft-uri educaţional.
Parteneriat educativ eficient:
• Curriculum: - creşterea gradului de consultare al părinţilor în alegerea
disciplinelor opţionale şi acordarea conţinuturilor acestora la nevoile
concrete ale actului educativ;
• Resurse umane: - perceperea şi utilizarea copiilor ca parteneri în
derularea actului educativ;
- proiectarea şi desfăşurarea unor activităţi de
consiliere socială cu părinţii;
Dezvoltarea managementului clasei prin implementarea unor strategii
educaţionale astfel încât să fie centrată pe copil pentru a-i dezvolta
personalitatea şi adaptarea la viaţa şcolară să se facă rapid:
• Curriculum: - diversificarea strategiilor de predare-învăţare şi
individualizarea instruirii.
• Resurse umane: - autoperfecţionarea şi perfecţionarea prin cursuri în
domeniul strategiilor de cooperare şi educaţie de tip inclusiv.
• Baza materială şi financiară – procurarea şi confecţionarea de materiale
didactice specifice.
• Relaţii comunitare: - colaborarea cu C.C.D., I.S.J.
• REVIZUIREA ANUALĂ
•  
• Reflecție :
• Colaborarea cu familiile preșcolarilor de sub îndrumare şi cu membrii
comunităţii să răspundă intereselor comunităţi și diverselor momente ale
vieții
• Mobilizarea resurselor existente , iar la nevoie și cele permise de
comunitate pentru a prezenta și promova modele de comportare și
talente în concordanță cu nevoile societății.
•  
• FINALIZAREA PLANULUI
• Planul de dezvoltare :
• - se concentrează pe domeniile identificate de creştere, bunăstare și
stabilitate a propriei mele vieți;
• - răspunde şi interacţionează cu cerințele sociale, economice,
juridice şi culturale ale societății în care trăiesc;
• - pune în aplicare toate laturile personalității mele formate și
mereu într-o modelare pentru a promova binele .