Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT EDUCAŢIONAL

EDUCAŢIA E ŞANSA TA !
INCLUDEPICTURE "http://www.gboe.org/school 4/school-kids.gif" \*
MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.gboe.org/school 4/school-kids.gif" \*

MERGEFORMATINET
Tema : Modalităţi de prevenire a eşecului şcolar
Titlul proiectului : Urmează exemplul colegilor tăi !
Tip de organizaţie :
Număr de membri : 3 elevi clasa
Consilier educativ,
- Director adjunct,
- Mediator școlar:
- Profesor itinerant:
Adresă :
Telefon/Fax :
E-mail :

Analiza de nevoi :
Despre educaţie se vorbeşte foarte mult în toate mediile şi situaţiile sociale. Instituţiile,
organizaţiile sociale, comunităţile umane, dar şi fiecare om , în numeroase contexte de viaţă,
individuale şi colectiv , evocă puterea sau slăbiciunea educaţiei în faţa unor rezultate în activităţi
care duc la satisfacţii sau insatisfacţii , la succes sau insucces .
În ultimii ani, şcoala noastră se confruntă cu o problemă gravă – absenteismul – ce duce la
abandonul şcolar, implicit la eşecul şcolar .
Elevii , din ciclul primar, care acumulează un număr mare de absenţe nemotivate locuiesc
la distanţe mari faţă de şcoală, sunt reţinuţi de familii la treburile gospodăreşti sau provin din
familii cu mulţi copii şi cu posibilităţi materiale reduse , unele dezorganizate .
Numărul mare de absenţe duce la imposibilitatea încheierii situaţiei şcolare, a promovării
care atrag după ele repetenţia şi abandonul şcolar mai apoi .
Scopul :
Diminuarea numărului de elevi care abandonează şcoala şi creşterea motivaţiei învăţării
pentru a asigura tuturor elevilor şanse egale la educaţia de bază .
Obiective :
1. Conştientizarea importanţei educaţiei în formarea personalităţii elevului , atât în rândul
elevilor problemă, cât şi a părinţilor acestora .
2. Stimularea motivaţiei învăţării prin atragerea la activităţi extraşcolare a elevilor ce provin
din familii dezorganizate şi cu posibilităţi materiale reduse .
3. Identificarea , procurarea şi utilizarea fondurilor din sponsorizări pentru susţinerea unor
cheltuieli materiale ale elevilor problemă .
4. Prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional în rândul elevilor .
Rezultate aşteptate :
1. Număr mai mic de elevi care abandonează şcoala .
2. Număr mic de elevi cu rezultate slabe şi mediocre la învăţătură .
3. Grupul de iniţiativă în continuarea programului .
4. Familii ce se implică în educaţia propriilor copii .
5. Clasa amenajată
6. Compuneri publicate în revista şcolii
7. Afişe, desene, albume

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR

Activitate Modalităţi de Resurse Timp Finalitate


realizare umane materiale Financi-
are
1. Cine şi de Identificarea Echipa Documente septembrie Lista
ce absentează elevilor cu proiectului şcolare - elevilor
? absenţe multe învățătorul problemă
Analiza Anchete
situaţiei sociale
2. Şcoala Întâlniri Echipa Sală de Anul şcolar Consilierea
părinţilor săptămânale cu proiectului clasă, mat. părinţilor
părinţii , Reprezentan inf., anchete -
discuţii , ţi – sociale
vizite , Comunitate
seminarii, a locală
dezbateri,
ROFUIP şi
ROI
3. Şcoala mă Asigurarea învățătorul , Mijloc de Buget Anul şcolar Transport
sprijină transportului director , transport alocat bursă
financiar elevilor ce stau serviciul şcolar Consiliul
la distanţe contabilitate local
mari,
acordarea de
burse elevilor
cu situaţii
materiale
reduse
4. Clasa mea e Dotarea clasei Echipa Mobilier , Agenţi Octombrie Amenajarea
cea mai cu mobilier proiectului material economici, clasei
frumoasă nou , material învățătorul didactic Primăria
didactic , prin Consilier
atragerea de educativ
fonduri – Elevii
sponsori ,
agenţi
economici
5. De ce, când, Întâlniri Echipa Sală de - Noiembrie Compuneri
cum învăţ ? săptămânale proiectului clasă, mat publicate în
ale grupului cu învățătorul .inf., pliante revista
dirigintele Consilier şcolii
clasei şi educativ
consilierul Elevii
educativ
pentru
dezbaterea
temelor
6. Moş Spectacol de Echipa Culegere agenţi Decembrie Cadouri
Crăciun nu e colinde , proiectului colinde economici, pentru copii
un vis ! realizat şi Învățătorul Primăria,
prezentat de Consilier Biserica,
cei elevii din educativ Poliţia
clasa a II-a Elevii

7. Săniuţa de Concurs de Echipa săniuţe Agenţi Decembrie Premii set-


argint săniuş proiectului economici, fular ,
Învățătorul Primăria, mănuşi ,
Consilier Biserica, căciulă
educativ Poliţia Concurs
Elevii

8. Ore de iniţiere Elevii Laboratorul Ianuarie Iniţiere pe


Calculatorul – în folosirea Dirigintele de calculator
prietenul meu calculatorului Prof. de informatică -
informatică
9. Comoara Seminar – Echipa Sală de - Februarie Consilierea
cea mai de părinţii şi proiectului clasă, părinţilor
preţ a omului - elevii Reprezentan anchete
munca ţi – sociale ,
Comunitate afişe
a locală
Elevi
10. Ce voi Chestionar, Echipa Sală de - Martie Afişe cu
deveni ? vizite – proiectului clasă, meseriile
instituţii, Reprezentan anchete dorite
interviuri, ţi – sociale ,
lecţie Comunitate afişe, TV ,
demonstrativă a locală DVD-uri
dirigenţie Elevi
11. Unde Vizite la Echipa Mijloc de sponsorizări Aprilie Album
trăiesc ? Primărie , proiectului transport
Dispensarul învățătorul şcolar
Poliţie Consilier
educativ
Elevii

12. Sunt un Compuneri Echipa Hârtie , - Mai Codul


exemplu proiectului pixuri , comportame
pentru alţii ! Elevii aparatura ntului
din dotarea civilizat
şcolii
13. Copilul Concurs de Echipa Cretă sponsorizări Iunie Desene pe
fericit desene pe proiectului colorată, asfalt,
asfalt Elevii premii
14. Am Excursie de o Echipa sponsorizări Iulie Organizarea
învăţat, zi pentru elevii proiectului excursiei
suntem din proiect Elevii
răsplătiţi!

Monitorizarea şi evaluarea
Echipa de proiect, va monitoriza derularea fiecărei activităţi în parte. Evaluarea, prin
rapoartele periodice şi finale, va acorda o atenţie deosebită măsurării gradului de realizare a
finalităţilor şi a atingerii obiectivelor propuse, a impactului asupra elevilor care iniţial absentau şi
dacă aceştia au o frecvenţă mai bună .

DISEMINAREA REZULTATELOR

Local
Elevi Cadre didactice Reprezentanţii comunităţii Directori
- chestionare - seminarii - chestionare - informări periodice
- seminarii - întâlniri - seminarii - invitaţii la seminarii
- discuţii - concurs - fluturaşi - activităţi practice
- întâlniri de lucru - excursia - afişe - întâlniri de lucru
- fluturaşi, afişe - pagină WEB - întâlniri - solicitări sprijin
- excursia - portofoliu - invitaţii la implicare - portofoliu
- patrula - solicitări sprijin
- portofoliu - portofoliu

Derularea activităţilor acestui proiect va urmări prevenirea şi diminuarea


abandonului şcolar elevilor claselor a II- a prin reducerea absenteismului. Astfel, grupul
căruia i se adresează proiectul va deveni grup de iniţiativă ce va identifica elevii care
renunţă la educaţie, se va implica în rezolvarea problemelor, vor menţine legătura dintre
părinţi – clasă – şcoală, prin noua formă de comunicare .