Sunteți pe pagina 1din 4

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

JANDARMERIA ROMÂNĂ

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN


„Mareşal Alexandru Averescu” TULCEA

A N U NŢ
Vă facem cunoscut faptul că Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Tulcea, situat în municipiul
Tulcea, str. Isaccei, nr. 105, județ Tulcea, scoate la concurs în vederea încadrării, pe perioadă
nedeterminată, în condiţiile Legii 53/2003 – Codul Muncii (republicată), Hotărârii Guvernului nr.
286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare
în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit
din fonduri publice, H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, ale O.M.A.I. nr.
291/2011 privind Normele metodologice de supraveghere a sănătății lucrătorilor, ale Procedurii PS-001-
DMRU nr. 4244380 din 03.10.2013 privind algoritmul și responsabilitățile personalului implicat în
activitatea de examinare medicală pentru încadrarea personalului contractual în M.A.I., toate actele cu
modificările și completările ulterioare, 1 (unu) post vacant de personal contractual, îngrijitor (spații
verzi), la Serviciul Logistic – Compartimentul Administrare patrimoniu imobiliar și protecția
mediului, poziția 74 din statul de organizare al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Tulcea.

Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele


condiţii:
1. CONDIŢII GENERALE:
a) au cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunosc limba română, scris şi vorbit;
c) au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) au capacitate deplină de exerciţiu;
e) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplinesc condiţiile de studii, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor
postului scos la concurs;
g) nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra
statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de
fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu
exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

2. CONDIŢII SPECIFICE:
a) nivelul studiilor - studii gimnaziale;
b) certificat de acces la informații clasificate, nivel de acces ”Secret de serviciu” după numirea pe
post - (neobținerea autorizației de acces la informații clasificate menționate, atrage după sine
eliberarea din funcție și încetarea de drept a contractului individual de muncă).
c) să fie declarați apt medical1 și apt psihologic2;

1În conformitate cu O.M.A.I. nr. 291/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor în M.A.I. şi ale Procedurii PS-
001-DMRU nr. 4244380 din 03.10.2013, în vederea participării la concurs, candidaţii vor parcurge etapele prevăzute de actele interne menţionate, pentru
obţinerea fişei de aptitudine în muncă eliberată de structura competentă de medicina muncii din cadrul M.A.I. – Direcţia Medicală.
Pagină 1 din 4
Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta, personal, până în data de 12.11.2021, ora
00
16 , la Biroul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Tulcea, cu sediul în
municipiul Tulcea, str. Isaccei, nr. 105, judeţul Tulcea, secretarului comisiei de concurs, în volum
complet, dosarul de concurs care va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată inspectorului șef al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean
Tulcea (conform modelului atașat pe site - Anexa nr. 1);
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în
meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l
facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6
luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile
sanitare abilitate;
g) curriculum vitae - model Europass;
h) autobiografia candidatului (completată olograf, conform îndrumarului atașat pe site – Anexa
nr. 2);
i) tabel nominal cu rudele candidatului (completat conform modelului atașat pe site și precizărilor
din cadrul acestuia – Anexa nr. 3);
j) o fotografie a candidatului - color 9x12.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
În cazul documentului prevăzut lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus
la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa
dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a
concursului.
Extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza
consimţământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit şi de un certificat de cazier judiciar, în
termen de valabilitate, depus de candidat., la solicitarea expresă a acestuia, completând o cerere al cărei
model se regăsește pe site-ul instituției (Anexa nr. 4).
Actele prevăzute la lit. b), c) și d) vor fi prezentate obligatoriu şi în original în vederea
verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează:
1. Selecţia dosarelor de concurs;
2. Proba scrisă;
3. Interviul.
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.
În data de 18.11.2021 se vor afişa, la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Tulcea şi pe site-
ul instituţiei, rezultatele selecţiei dosarelor de concurs.
Proba scrisă şi interviul se vor desfăşura la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Tulcea,
astfel:
- Proba scrisă - în data de 27.11.2021, începând cu ora 1000;
- Interviul - în data de 08.12.2021, începând cu ora 1000;

2Aptitudinea se constată de către structurile de specialitate ale M.A.I..Testarea psihologică va fi efectuată la Centrul de Psihosociologie al M.A.I., în baza
planificării efectuate de către Compartimentul Resurse Umane.

Pagină 2 din 4
Rezultatele obținute la proba scrisă și la interviu se vor afişa, la sediul Inspectoratului de Jandarmi
Judeţean Tulcea şi pe site-ul instituţiei, conform calendarului de desfășurare a concursului.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu, candidaţii
nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului
selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei practice şi a interviului, sub
sancţiunea decăderii din acest drept.

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:

Dată-limită de depunere a dosarelor de concurs 12.11.2021, ora 1600


Selecţia dosarelor de concurs 16.11.2021
Afişare rezultate selecţie dosare 16.11.2021
1. Depunere contestaţii 17.11.2021
Rezolvare /Afişare rezultate după
soluţionare contestaţii
18.11.2021
Proba scrisă (test grilă) 27.11.2021, ora 1000
Afişare rezultate probă scrisă 27.11.2021
2. Depunere contestaţii 29.11.2021
Rezolvare/Afişare rezultate
contestaţii şi rezultat final probă
02.12.2021
Interviul 08.12.2021, ora 1000
Afişare rezultat interviu 08.12.2021
3. Depunere contestaţii 09.12.2021
Rezolvare /Afişare rezultate
contestaţii şi rezultat final probă
10.12.2021
Afişare rezultat final concurs 10.12.2021

Pentru fiecare probă a concursului punctajul este de maximum 100 de puncte.


Sunt declaraţi admişi la proba scrisă şi interviu candidaţii care au obţinut minimum de 50 de
puncte la fiecare dintre probe.
Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba practică şi
interviu.
Se consideră admis la concurs candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţi, cu
condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.
La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba practică,
iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în urma
căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător.
Candidatul declarat admis este obligat să se prezinte la post în termen de maximum 15 zile
calendaristice de la data afișării.

Pentru fiecare activitate (depunere dosare, susținere probe, etc.), candidații vor avea asupra
lor cartea de identitate și se vor asigura de îndeplinirea obligatorie a uneia din următoarele condiții:
- să fie vaccinați împotriva virusului SARS-CoV2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea
schemei complete de vaccinare
SAU
- să prezinte rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu
mai vechi de 72 de ore
SAU
Pagină 3 din 4
- să prezinte rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul
SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore

SAU
- să se afle în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării
cu virusul SARS-CoV-2.

Îndeplinirea condițiilor mai sus menționate se va dovedi numai cu înscrisuri cu caracter oficial,
în format tipărit, pe suport de hârtie (certificat verde, adeverință de vaccinare cu schema completă,
decizie de izolare, etc.).
Candidații care nu fac dovada că se află într-una din situațiile de mai sus, nu li se va permite
accesul în unitate.

Relaţii suplimentare se pot obţine în zilele lucrătoare, între orele 0900-1600, de la secretarul
comisiei de concurs, din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Tulcea, la numărul de telefon
0240/534012, interior 24535.

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA
pentru încadrarea prin concurs/examen a postului vacant de personal contractual – îngrijitor
(spații verzi)

I. Tematica
1. Principii generale; Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale;
2. Contractul individual de muncă: cap. I, II, III, IV și V;
3. Reglementări în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă: cap. III și IV;
4. Obligații privind apărarea împotriva incendiilor: cap. II – secțiunea a VI-a;
5. Protecția informațiilor clasificate : cap. I, art.9;
6. Personalul Jandarmeriei Române: cap. IV;
7. Obligațiile personalului din unitățile MAI: cap. V – secțiunea a II-a;

II.BIBLIOGRAFIA
1. Constituţia României;
2. Legea nr.53/2003 – Codul muncii;
3. Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă;
4. Legea nr. 307 din 12 iulie 2006, (actualizată) privind apărarea împotriva incendiilor;
5. Legea nr.182/2002 privind protecția informațiilor clasificate;
6. Legea nr. 550 din 29 noiembrie 2004, privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei
Române;
7. Ordinul nr.140/2015, privind organizarea, coordonarea și controlul activității de protecție a
mediului în unitățile Ministerului Afacerilor Interne.

NOTĂ: Se studiază legislaţia actualizată cu toate modificările/completările, actualizările,


republicările intervenite.

Anunțul va fi postat în data de 29.10.2021, pe site-ul Inspectoratului de Jandarmi Județean


Tulcea și la avizierul unității.

- BIROUL RESURSE UMANE -

Pagină 4 din 4