Sunteți pe pagina 1din 3

ADAPTARE CURRICULARA PENTRU INTEGRAREA COPIILOR

CU CERINȚE EDUCATIVE
PLAN DE MASURI IN VEDEREA ADAPTARII CURRICULARE
ATAT PENTRU ELEVII CU DEFICIENTE CAT SI PENTRU ELEVII CU
CAPACITATI INTELECTUALE DEOSEBITE

Curriculum-ulul poate fi definit ca fiind programul de activităţi şcolare în


integralitatea sa care se concretizează în planul de învăţământ, programa şcolară
manualele şcolare, îndrumătoarele metodice, obiectivele şi modurile
comportamentale ce conduc la realizarea obiectivelor, metodele şi mijloacele de
predare obiectivelor, metodele şi mijloacele de predare-învăţare, ce dezvoltă
modurile de evaluare a rezultatelor.

Curriculum diferentiat - se refera la modalitalile de selectare si organizare


a continuturilor, metodelor de predare-invatare, metodelor si tehnicilor de evaluare,
standardelor de performanta, mediului psihologic de invatare, in scopul
diferentierii experientelor de invatare si de adaptare a procesului instructiv-
educativ la posibilitatile aptitudinale si de intelegere, la nivelul intereselor si
cerintelor educationale, la ritmul si la stilul de invatare al elevului. Aceasta
diferentiere are in vedere, in primul rand, specificul potentialului aptitudinal,
dominantele personalitatii si capacitatea de intelegere si prelucrare a
informatiilor/cunostintelor dobandite de elev in cadrul procesului instructiv-
educativ. Plecand de la aceasta premisa, putem vorbi aici despre un curriculum
individualizat/personalizat.

Curriculum adaptat - este in stransa legatura cu notiunea de curriculum


diferentiat, in sensul ca diferentierea presupune, implicit, si o adaptare a
continuturilor, metodelor, mijloacelor si tennicilor de lucru in activitatile
instructiv-educative. Dintr-un anumit punct de vedere, cei doi termeni sunt aproape
sinonimi, in sensul ca nu poate exista diferentiere fara adaptare, la fel cum nu poate
exista adaptare fara diferentiere (evident, in sfera conceptului de curriculum).
Notiunea de curriculum adaptat se potriveste mai bine in contextul educatiei
integrate, unde adaptarea continuturilor la o categorie anume de elevi cu cerinte
educative speciale are in vedere atat volumul de cunostinte, cat mai ales procesele
psihice si particularitatile functionale ale sistemului nervos la elevii cu cerinte
speciale, in cazul carora functia compensatorie determina o serie de modificari ale
retelelor neuronale de transmitere si prelucrare a informatiilor.

Măsura aplicată:

Elevii cu deficiențe Elevii cu capacități intelectuale deosebite

- planul de învăţământ se reduce, - saltul peste o clasă sau parcurgerea a două


atât din punct de vedere al numărului de clase într-un an ;
discipline de studiu, cât şi din punct de
vedere al conţinutului informaţional, ce
urmează a fi însuşit în fiecare capitol în
parte.
- selectarea unor conținuturi din - accelerarea parcursurilor (se bazează pe
curriculumul general adresat copiilor parcurgerea conţinuturilor într-un timp mai
normali, care pot fi înțelese și însușite de scurt);
copii cu deficiente si renunțarea la alte
conținuturi cu un grad ridicat de
complexitate;
- accesibilizarea întregului - activităţi suplimentare de tip extraşcolar;
conținut printr-un proces de simplificare,
astfel încât să fie înțeles și însușit de
elevii cu cerințe speciale;
- o asistenta psihopedagogică și - cursuri extracurriculare;
medicala de specialitate, pe toata
durata școlarizării în unitățile
obișnuite de învățământ, pentru
preîntâmpinarea fenomenelor de
inadaptare școlara.

- diversificarea componentelor - progresul diferenţiat ( la disciplinele care se


curriculumului general prin impun) ;
introducerea elevilor cu cerințe
educative speciale intr-o varietate de
activității individuale, compensatorii,
terapeutice, destinate recuperării
acestora și asigurarea participării lor
în mod eficient la activitățile
desfășurate în învățământul obișnuit.
- o pregătire speciala prealabila - un program și o strategie individualizată de
integrării, care sa favorizeze achiziția educație vor trebui sa fie puse in lucru pentru
operațiilor elementare, condiție pentru fiecare copil supradotat pe baza unei evaluări
însușirea elementelor fundamentale ale permanente;
programei comune ;
- identificarea, evaluarea şi - diferitele obiective educaţionale pot fi atinse
reprogramarea periodică a prin oportunităţi educaţionale variate;
conţinuturilor învăţării pentru fiecare
elev;
- procurarea unor materiale şi mijloace - introducerea unor activităţi suplimentare
didactice diverse; individualizate;
- adaptarea procesului de evaluare, 
având ca finalitate dezvoltarea unor - adaptarea proceselor didactice prin mărirea
capacitaţi individuale ce se pot gradului de dificultate al sarcinii;
exprima prin diverse proiecte şi
produse (scrise, orale, vizuale).