Sunteți pe pagina 1din 4

8 PRACTICA MEDICALÅ

REFERATE GENERALE

Suicidul şi tendinţa suicidală în raport cu


depresia la adolescenţi
Suicide and suicidal trend related to depression in teenagers
Asist. Univ. Dr. MONICA BOER, Asist. Univ. Dr. RAMONA CADAR
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“, Bucureşti

REZUMAT
Sinuciderea este o formă ambivalentă de autopedepsire şi heteropedepsire, în sensul că adolescentul în acest act
îşi pedepsește părinţii, ştiind că astfel îi distruge sufletește şi, în acelaşi timp, se pedepseşte pe sine pentru fapte de
multe ori imaginare. Suicidul la adolescent apare ca un comportament care depăşeşte problemele individului,
fiind adesea un indicator al unei suferinţe sociale. Frecvent, suicidul survine în urma unei stări depresive
neindentificate la adolescentul în plină schimbare. Suicidul reprezintă pentru adolescent o ultimă tentativă de a
recăpăta controlul, devenind soluţia extremă de a pune capăt suferinţei sale.
Ne propunem să identificăm factorii de risc ce stau la baza depresiei la adolescent și care pot conduce la un
comportament suicidar.

Cuvinte cheie: adolescent, depresie, suicid, comportament, familie


ABSTRACT
The suicide is an ambivalent form of self-punishing and hetero-punishing, in the way that the adolescent,
through this action, punishes his parents, aware that he will cause them pain; at the same time, he punishes
himself o en for imaginary deeds.The adolescent’s suicide seems to be a bevahior beyond the issues of the
individual, being o en an indicator of social suffering. Frequently, the suicide occurs a er an unidentified
depression of the adolescent whose life is changes. The suicide represents for the adolescent a last a empt to
regain control, as an extreme response meant to end his suffer.
We aim to identify the risk factors wich cause the adolescent’s depression, that may lead to suicidal
behavior.

Key words: adolescent, depression, suicide, behavior, family

INTRODUCERE Autorii irlandezi constată că, în timp ce de-


cesele datorate cancerului şi accidentelor de
Prezent în toate epocile, în toate culturile şi circulaţie scad în rândul tinerilor, sinuciderile
în toate păturile sociale, suicidul la copii şi ado- sunt în continuă creştere. Conduita suicidară a
lescenţi este o preocupare majoră pentru toate adolescenţilor reprezintă o problemă de sănă-
organismele de sănătate publică. tate mintală, atât prin frecvenţă, cât şi prin

Adresă de corespondenţă:
Asist. Univ. Dr. Monica Boer, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“, Str. Dionisie Lupu Nr. 37, Bucureşti

318 PRACTICA MEDICALÅ – VOL. VI, NR. 4(24), AN 2011


PRACTICA MEDICALÅ – VOL. VI, NR. 4(24), AN 2011

gravitate, pentru că trădează dificultăţi în orga- Ideaţia suicidală s-a înregistrat în mod pre-
nizarea personalităţii într-o etapă cheie a vieţii. ponderant la fete, raporul fete-băieţi fiind de 2
la 1. Frecvenţa ideaţiei suicidale scade la fete,
Definiţie spre clasele terminale.
Conform definiţiei dată de „Dicţionarul Sănă- La nivel naţional, 5% dintre elevi cu ideaţie
tăţii“, sinuciderea este o „tulburare a instinctului suicidală şi-au făcut un plan de sinucidere, iar
de conservare, prin care persoana se distruge 4,90% dintre aceştia au avut o tentativă de
singură, alegând o metodă fizico-chimică”. suicid, relevă cercetarea. Dintre liceenii care au
Sinuciderea este o formă ambivalentă de avut tentative de suicid 2,15% au necesitat
autopedepsire şi heteropedepsire, în sensul că îngrijiri medicale (sursa: ziare.com).
adolescentul în acest act îşi pedepseşte părinţii,
Etiologie
ştiind că astfel îi distruge sufleteşte şi, în acelaşi
timp, se pedepseşte pe sine pentru fapte de Frecvent, suicidul apare ca urmare a unei de-
multe ori imaginare. Adler a emis ideea că sinu- presii nediagnosticate la timp.
ciderea la adolescenţi este o formă de hiper- Factorii de risc ai depresiei sunt reprezentaţi
compensare faţă de sentimentul de inferioritate. de:
Adolescentul recurge la sinucidere pentru a de- 1) Perturbarea climatului familial, cu sau fără
monstra lumii importanţa şi valoarea lui şi a divorţul părinţilor. În familiile acestor adoles-
arăta anturajului cât pierde prin dispariţia sa. cenţi găsim trăsături comune, ca: prezenţa con-
Persoana în cauză poate să se poarte fie ca flictelor parentale şi conjugale, abuzuri fizice
fiind foarte impacată cu destinul său ori, dim- sau psihice, un mediu violent, alcoolismul unuia
potrivă, poate să manifeste simptomatologia sau al ambilor părinţi, indiferenţa faţă de adoles-
unei depresii severe. cent, lipsa de maturitate a mamei, dificultăţi de
comunicare sau chiar lipsa acesteia, neînţele-
Epidemiologie gerea, nerecunoaşterea individualităţii adoles-
Literatura de specialitate consemnează frec- centului, atitudini negative sau neglijente ale
venţa rară a suicidului în copilărie, care creşte părinţilor, lipsa implicării emoţionale, abandonul
însă brusc odată cu pubertatea, la adolescenţi sau respingerea adolescentului.
fiind citată ca a doua cauză de deces. La nivelul controlului parental, un control
La grupa de vârstă 14-45 ani, suicidul ocupă excesiv poate descuraja independenţa şi reali-
rangul 3-4, evaluându-se la nivel mondial exis- zarea de sine. Adolescentul dominat poate să se
tenţa a 500.000 suiciduri pe an, iar a tentativelor simtă neputincios în a schimba ce nu poate
la câteva milioane, raportul suicid/tentative tolera.
fiind de 1/10. După statisticile lui Henderson şi La polul opus, inconsistenţa sau lipsa con-
colab. suicidul la adolescent ar avea următoarele trolului se traduc în indiferenţa părinţilor faţă de
rate la 100.000 de locuitori: Japonia – 12; adolescent, consecinţa fiind un sentiment de
Germania – 13,9; SUA – 5,9. Adolescenţii ar re- neglijare, cu apariţia carenţelor afective şi edu-
prezenta al 2-lea grup de vârstă, în ceea ce cative, care sunt deseori specifice adolescenţilor
priveşte suicidul, după grupa vârstnicilor. Cu suicidari.
toate acestea, în ultima vreme se constată o 2) Influenţa a celor din anturaj care au avut
oarecare stabilizare a frecvenţei suicidului la tentative de suicid sau chiar s-au sinucis, pro-
adolescenţi, cu excepţia Ungariei şi a Angliei. ducându-se astfel o scădere a nivelului de in-
În ţara noastră, rata suicidului în rândul hibiţie în faţa gestului suicidar.
adolescenţilor a crescut alarmant de mult în 3) Pierderea unei persoane iubite este unul
ultimii ani. Rata suicidului în România este, în dintre evenimentele cel mai dificil de suportat,
medie, de 13 cazuri la 100.000 de locuitori, mai indiferent de vârstă.
mică decât în toate ţările din jur. Într-o statistică 4) Majoritatea adolescenţilor trăiesc la un
a OMS privind rata sinuciderilor în 34 de state moment dat o situaţie dificilă în relaţia lor de
europene, România se află pe locul 24. iubire; putem observa că adolescenţii suicidari
În România, mai mult de 8 din 100 de liceeni se angajează foarte intens în relaţia lor de dra-
s-au gândit la sinucidere, arată o evaluare reali- goste, iar ruptura, despărţirea lasă urme foarte
zată la nivel naţional (de către Centrul Regional profunde.
de Sănătate Publică sub coordonarea Institutului 5) Dificultăţi de identificare sexuală: homo-
Naţional de Sănătate Publică), privind compor- sexualitate.
tamentele cu risc pentru suicid în rândul adoles- 6) Adoptarea unor comportamente deviante:
cenţilor, în 2010. delincvenţă, prostituţie, abuz de droguri.

319
PRACTICA MEDICALÅ – VOL. VI, NR. 4(24), AN 2011

CARACTERISTICILE ADOLESCENTULUI De aceea, trebuie ca medicii de familie să pună


DEPRESIV întrebări de rutină legate de depresie, cu ocazia
fiecărui consult efectuat.
La adolescenţi iritabilitatea, neliniştea, nervo- Cu toate că medicamentele antidepresive
zitatea şi dorinţa de retragere socială şi de a nu pot fi eficiente în tratarea depresiei, siguranţa şi
comunica cu părinţii sunt o modalitate frecventă efectele pe termen lung ale acestor medica-
de expresie a depresiei. Mulţi au un comporta- mente la copii şi adolescenţi nu sunt încă în to-
ment sfidător, negativist, fug de acasă sau îşi talitate înţelese.
doresc acest lucru, se implică în comportamente Mai puţin de o treime dintre copiii şi adoles-
periculoase sau îşi „controlează“ anxietatea ori cenţii cu depresie primesc tratament. Aceasta
sentimentele de tristeţe cu droguri sau alcool. se datorează în parte prejudecăţii că adolescenţii
Presiunile crescânde asociate cu adolescenţa nu pot face depresie sau că sentimentele da-
pot depăşi capacitatea unor tineri de a le face torate depresiei sunt normale la vârsta lor. De
faţă. Reactivitatea şi sensibilitatea la traumă asemenea, adolescenţii nu caută ajutor dacă
este mai mare decât la adulţi. Părinţii pot pune suferă de depresie, pentru că ei cred că este
schimbările de comportament pe seama tulbu- normal să se simtă deprimaţi; ei vor învinovăţi
rărilor tipice adolescenţei, iar diagnosticul şi tra- altceva sau pe altcineva pentru simptomele lor
tamentul pot fi mult amânate. sau ei nu ştiu unde să apeleze pentru ajutor. Ei
trebuie sfătuiţi să ceară ajutor dacă se simt de-
INVESTIGAŢII ŞI TRATAMENT primaţi, trebuie învăţaţi unde şi la cine să
meargă.
Tratamentul depresiei cuprinde de obicei ad-
Consilierea de specialitate în depresie poate
ministrarea de medicamente, unele forme de
include:
consiliere profesională (psihoterapie) sau o com-
− terapie cognitiv-comportamentală, care
binare a acestora. Este deosebit de importantă
se axează pe modificarea anumitor idei şi
stabilirea unei relaţii terapeutice confortabile şi
a modelului comportamental (modul de
de durată cu medicul curant, pentru a se putea
trata depresia. a se comporta);
Medicul specialist care poate diagnostica şi − terapia în grup, care se focalizează pe
poate trata depresia este medicul psihiatru. relaţiile sociale şi personale şi pe pro-
Diagnosticul de depresie mai poate fi pus şi de: blemele legate de acestea;
medicul internist sau medicul de familie. − terapia de rezolvare a problemelor, care
Medicul curant va face o anamneză şi va este un tip de terapie cognitivă ce ajută la
efectua o examinare fizică completă. De ase- găsirea unor soluţii practice pentru aceste
menea, poate recomanda şi efectuarea unor probleme;
teste precum: − terapia familială, ce ajută la educarea şi
− examene de laborator, pentru a vedea asigurarea confortului familial;
dacă simptomele nu sunt cauzate de − educarea membrilor familiei poate fi
anumite afecţiuni, precum o activitate făcută de personalul medical atât prin
scăzută a glandei tiroide (hipotiroidism) informare, cât şi prin terapie familială.
sau o anemie; Unele dintre cele mai importante lucruri pe
− evaluarea stării de sănătate mentală, care care trebuie să le înveţe membrii familiei sunt:
implică un interviu cu un profesionist de să ştie cum să verifice dacă copilul urmează în-
sănătate mentală (psihiatru); deaproape planul terapeutic, cum ar fi adminis-
− teste verbale sau scrise care pot detecta trarea corectă a medicamentelor şi şedinţele de
depresia. consiliere psihologică programate; să înveţe
Medicul psihiatru poate pune întrebări, pentru metode prin care să reducă stresul ce apare în
a determina cât de mult este afectată persoana convieţuirea cu adolescentul depresiv; să re-
de starea depresivă pe care o are, inclusiv dacă au
cunoască semnele recurenţei bolii pentru a
fost sau nu prezente idei de sinucidere. Atunci
putea preveni această revenire a depresiei; să
când este consultat medicul curant, este impor-
recunoască semnele unui comportament sui-
tant să se discute cu acesta despre orice simptom
cidal, să poată evalua gravitatea acestuia şi să
care s-ar putea datora depresiei.
poată lua o atitudine corectă în prezenţa aces-
Aproximativ jumătate din totalitatea cazurilor
de depresie sunt subdiagnosticate şi subtratate. tora. (www.sfatulmedicului.ro)

320
PRACTICA MEDICALÅ – VOL. VI, NR. 4(24), AN 2011

CONCLUZII Pentru adolescent, procesul suicidar poate fi


scurt, uneori durează doar câteva ore. Din punct
Adolescenţa este o perioadă de vârstă sus- de vedere psihologic, adolescenţa se caracteri-
ceptibilă de a provoca un comportament sui- zează prin impulsivitate, instabilitate şi emotivi-
cidar. Este necesar să înţelegem că vorbim tate. Adolescentul se află mereu în dezechilibru,
despre o perioadă în care au loc schimbări in- într-o stare de conflict. Este dornic să experi-
tense în plan social, familial, fizic şi afectiv. menteze înainte de a reflecta.
Adolescentul depresiv este copleşit de dis- Este destul de dificil de găsit motive şi înţe-
perare, astfel suicidul devine soluţia pentru a opri lesuri pentru acele lucruri care sfidează parcă
toată această suferinţă. În acest stadiu se ela- legile firii şi asta pentru că, într-adevăr, prin actul
borează un plan precis ce conţine data, ora, locul, suicidar este anulat acel instinct de supravieţuire
modul. Putem uneori să observăm o remisie cu care ne naştem şi care este înscris în codul
spontană a crizei suicidare, dintr-odată problemele nostru genetic.
părând să fi dispărut. În aceasta etapă a procesului Cu toate acestea, sinuciderea este un feno-
suicidar, o ruptură emoţională şi un sentiment de men extrem de prezent şi actual, care pe zi ce
izolare sunt adesea prezente. Suicidul reprezintă o trece se extinde asemenea unei „epidemii“ în
ultimă tentativă de a recăpata controlul. Un eve- rândul celor deznădăjduiţi.
niment precipitant urmează, o problemă se adaugă
şi determină trecerea la act.

BIBLIOGRAFIE
1. Marcelli D., Berthaut E. – Depresie şi 3. Allport G.W. – Structura şi dezvoltarea 5. Munteanu Anca – Psihologia copilului şi
tentative de suicid la adolescenţă, Ed. Polirom, personalităţii, Ed. Didactică şi Pedagogică, adolescentului, Ed. Augusta, 1998, Timişoara.
2007, Bucureşti 1981, Bucureşti
4. Atkinson L. Rita, Atkinson R.C., Smith E.E.,
2. Birch Ann – Psihologia dezvoltării, Ed.
Bem D.J. – Introducere în psihologie, Ed.
Tehnică, 2000, Bucureşti Tehnică, 2000, Bucureşti

Vizitaţi site-ul

SÊCIETŠåII ACADEMICE DE MEDICINŠ A FAMILIEI


www.samf.ro
321

S-ar putea să vă placă și