Sunteți pe pagina 1din 10

https://www.slideserve.

com/esma/fruct
ele-iz-vor-de-s-n-tate

Activitate
extraşcolară
Pe tema:

,,Iarăşi e Crăciun”

Elaborat: Parasca Stela

Bălţi 2009
Subiectul lecţiei: Iarăşi e Crăciun.
timp 45min.
Obiective:Copii vor cunoaşte valoarea spirituală a sărbătorii de
Crăciun; vor şti să colinde şi să recite poezii.
Oformarea sălii: (In centrul scenei se va amplasa staulul cu
ieslea. In iesle un prunc. De-asupra staulului o plasă cu luminiţe ce-ar
simboliza cerul cu stele. In sală e semi-întuneric, proiectorul luminînd
fiinţa copilului - Iisus.)
(Activitatea se începe pe fonul unei melodii liniştite)
Prezentatorul: E o dimineaţă cenuşie de decembrie. Prin ceaţa densă cerul îşi ascundea
faţa de privirile curioase ale unui copil. El îşi turteşte nasul de geam.
Copilul I: Se apropie Crăciunul şi iarăşi n-o să fie zăpadă. Anul trecut am scos degeaba
sania.
A nins atît de puţin şi s-a topit repede că n-am putut să mă dau cu sania. Ce să mai facem
fără de zăpadă? Bunica mi-a făcut un mic omuleţ de zăpadă, iată atîta. L-am adus în casă,
dar... şi acolo s-a topit.
Copilul II: David, vino Iîngă noi şi ascultă o poveste. Anotimpul alb aduce cele mai
frumoase
sărbători.
Colinda: „Afară ninge liniştit"
Afară ninge liniştit
In casă arde focul.
Dar noi pe lîngă mama stînd,
Demult uitarăm jocul.
E noapte, patul e făcut,
Dar cine să se culce?
Cînd mama spune de Iisus,
Cu glasul lin şi dulce.
Cum s-a născut Hristos în frig,
In ieslea cea săracă
Şi boii peste El suflau,
Căldură ca să-i facă.
Cum au venit la ieslea Lui
Păstorii de la stînă.
Şi îngerii din cer cîntau,
Cu flori de măr în mînă.
Prezentatorul: Fulgi mari şi pufoşi dansau prin faţa geamului aşternîndu-se lin pe
pămînt. Copilul se apropie de geam.
Copilul I: Mămico, mămico, mămico!
Afară ninge — ninge, ninge- ninge!
De Crăciun vom avea zăpadă!
Ce bine! Ce bine! ce bine!
Colinda:

„Covorul alb"
1. Covorul alb s-aşterne iară
Din crivăţul dezlănţuit
Noi colindăm pe timp de seară
Creştini, Mesia s-a născut / 2 ori
Şi gerul parcă se-ncălzeşte
Şi vîntul aspru s-a oprit
In suflete speranţa creşte Creştini,
Mesia s-a născut / 2 ori.
Refren: A-a-a-a / 2 ori
2. În înserarea ce-apune
Şi timpul parcă s-a oprit
Ca micul Prunc venit pe lume
Să-şi doarmă somnul liniştit / 2 ori
Copil Prea Sfînt ce-aduci nădejde
La somnul Tău şi noi veghem
Şi dragostea te-nsoţeşte
In staulul din Betleem / 2 ori
Refren: A-a-a-a / 2 ori

Un elev: Istoria naşterii Domnului Iisus. Cu vreo 2000 de ani în urmă în oraşul
Nazaret din Galileea locuia o fată pe nume Măria, care era logodită, urmînd să se
căsătorească cu Iosif, un urmaş al regelui David. Dumnezeu a trimis pe îngerul Gavriil
la Măria cu un mesaj. Îngerul a intrat Ia ea şi a zis:

Îngerul: „Plecăciune ţie, căreia ţi s-a făcut mare har! Domnul este cu tine. Binecuvîntată
eşti tu între femei. Tu vei naşte un Fiu, căreia îi vei pune numele Iisus. El va fi chemat
Fiul Celui Prea înalt şi Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său
David.

Măria; „Cum se va face lucrul acesta?"


Îngerul: „Duhul Sfînt se va pogorî peste tine."
Maria: „Iată, roaba Domnului, faca-mi-se după cuvintele tale."

Un elev: Cezar August, cînd a fost împărat,


A spus: Tot poporul să fie numărat;
Şi fiecare la locul lui natal
Să se înscrie într-un tabelar.
Iosif, pornind din Nazaret,
Spre casa regelui David In Betleem cu Măria
S-a dus să facă înscrierea.
(Măria apare călare pe măgar, alături de Iosif)

Un elev: Au intrat în Betleem, către asfinţit


Doi drumeţi străini şi cer loc de găzduit
Şi-au bătut în lung şi-n lat, micul orăşel
Nimeni nu 1-a aşteptat pe Emanuel
Nici-o vatră, nici un foc, frigul i-a pălit
N-avem, n-avem, n-avem Ioc... singurul răspuns

Un elev: Lipsesc luminile-n cetate


Iar Betleemul doarme, dus...
Pe drumurile colindate
Sunt toate uşile-ncuiate
Un loc măcar de poposire
Nu s-a găsit pentru Iisus.
Mîhnită mama cu durere
încet se pierde-n noapte-acum
Pe cîmp, în tainica tăcere
Ce-ar mai putea oare să spere,
Cînd nici un loc de poposire
Nu a găsit în lungul drum?
Abia zăreşte o lumină
Şi parcă dăruit de sus
Un staul se iveşte-n cale.
Şi-acolo-n fînul ieslei Sale,
Smerit din tainica-ntrupare
Se naşte Mesia-Iisus.
Colinda: „O, ce veste minunată!"
I. O, ce veste minunată, în Betleem, ni s-arată /:
Astăzi s-a născut, cel făr de-nceput
Cum au spus proorocii.:/
II. Că la Betleem Măria, săvîrşind călătoria /:
Intr-un mic sălaş, lîngă-acel oraş
Naşte pe Mesia.:/

Prezentatorul: Pe o cîmpie de la marginea satului, nişte păstori îşi păzeau turmele.


Deodată a apărut un înger şi tot locul s-a luminat de slava Domnului. Pe năstori i-a
ciînrins frica ănr
îngerul le-a spus:

Îngerul: „Nu vă temeţi, căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot
norodul astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un Mîntuitor, care este Hristos, Domnul
iată semnul, după care-L veţi cunoaşte: veţi găsi un prunc înfăşat în scutece şi culcat într-
o iesle".

Prezentatorul: După ce a plecat îngerul de la ei, ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis


unii către alţii:

Păstorul I: Haidem să mergem pînă la Betleem.

Păstorul II: Să vedem ce ni s-a spus.


Păstorul III: Şi ce ne-a făcut cunoscut Domnul.

Prezentatorul: S-au dus în grabă şi au găsit pe Măria şi Iosif cu pruncul culcat în iesle.

Un elev: Intr-o iesle doarme Iisus, al Măriei scump odor.


Şi cîntîndu-i printre lacrimi
Ea îl leagănă uşor
De la turma lor păstorii
Către staul vin grăbiţi.
Intr-o iesle jos în paie, cine stau îngenunchiaţi?
In umile, rupte straie, bucuroşi şi luminaţi.
Sunt păstorii din cîmpie închinaţi înaintea Lui.
Şi dau slavă Domnului.

Cîntecul Mariei:
Domneşte pacea pe pămînt
Dormi, dormi, dormi, copile sfînt!
Mii de heruvimi şi serafimi
Te slăvesc în cor, copil mîntuitor
Păstorii vin încet cîntînd
Dormi...

Prezentatorul: La răsărit de Iudeea trăiau nişte magi, care se ocupau cu studierea


stelelor de pe cer. Intr-o noapte magii au văzut pe cer o nouă stea şi au înţeles că steaua
vestea naşterea Mesiei. Imediat s-au urcat pe cămile şi au pornit la drum, călăuziţi de
steaua din răsărit.

Colinda: „Steaua sus răsare"


I Steaua sus răsare, ca o taină mare IV. Şi dacă porniră, îndată-l
găsiră.
Steaua străluceşte, /: magilor vesteşte.:/ La dînsul intrară, /: şi se
închinară :/
II Că astăzi curata, preanevinovata, V. C cu daruri gătite, lui
Hristos menite.
Fecioara Măria, /: naşte pe Mesia :/ Avînd fiecare, /: bucurie
mare :/
III. Magii, cum zăriră, steaua, şi porniră. VI. Care bucurie, şi aici să fie.
Mergînd după rază, /: pe Hristos să-1 vază De la tinereţe /: pîn la
bătrîneţe :/

Un elev: Trei crai de la răsărit, cu steaua-au călătorit.


Şi-au mers după cum citim- pîn la Ierusalim.
Acolo dac-au ajuns, steaua-n nori li s-a ascuns
Şi le-a fost a tot umbla — prin cetate a-ntreba.
Unde s-a născut zicînd, un Crai Mare de curînd
Iată Irod împăratul'auzind s-a tulburat.
Pe crai grabnic i-a chemat şi în taină i-a-ntrebat.
Ispitindu-i duşmănos ca să afle de Hristos.
Craii dacă au plecat, steaua iar s-a arătat
Şi-a mers pînă a stătut, unde-a fost Pruncul născut
Şi cu toţi s-au bucurat, pe Hristos dac-au aflat.
Cu daruri s-au închinat, ca unui mare-mpărat.

Colinda: „Suntem trei crai"


I Suntem trei crai din răsărit
Şi cu daruri noi am venit.
Duşi pe cale, deal şi vale
De steaua ce-a lucit.
II.Pruncului regesc îi voi da
Aur din coroana mea
Să se nască şi să crească
Să ne dea pacea Sa.
III. Eu tămîie i-am adus
Căci e sol venit de sus.
Să asculte dureri multe
Să sufere nespus.
IV. Glorie, o Miel Divin!
Rege Sfînt te proslăvim
Aleluia, Aleluia,
In veci te proslăvim.

Refren:
O-o-o! Stea măreaţă, steaua Lui

Strălucind de sus ne spui /:

La Betleem noi să mergem

Pe Iisus să-L vedem :/

Un elev: Iisus s-a născut într-o noapte


Şi o seară ajunul serbăm
Darul însă primit de Crăciun
Tot mai cald în noi azi îl simţim
O, ce ne-nvaţă Crăciunul?
Ne învaţă ca să ne iubim.
O, ce ne-nvaţă Crăciunul?
O, ce ne-nvaţă Crăciunul?
Zilnic dragoste să dăruim
Şi cînd daruri dai în seara aceasta
Nu uita că Domnul ar dori
Dragoste să dai totdeauna
Ori unde şi-n orice zi.
Colinda: Iarăşi e Crăciun,
Iarăşi e Crăciun, clopote răsun
/: Ding-dong-ding, sună peste cîmp
S-a născut un prunc.:/
I.Veniţi toţi pe la ferestre, ding-dong-ding,
S-auziţi această veste: „Pruncul sfînt este !
II.Orice fată şi băiat, ding-dong-ding,

Un elev: În această noapte sfîntă, lingă staulul divin


Să se-nchine cu credinţă vine tot ce e creştin.
De pe tot întinsul lumii, orice suflet credincios
Vine-acum să-ngenuncheze, lîngă ieslea lui Hristos.

Un elev: Lîngă ieslea minunată, ne-adunăm


Lin colindul sfintei naşteri colindăm
Doarme fiul lîngă-al Maicii sîn duios
Soare dulce pare faţa lui Hristos.
Doamne, Doamne şi noi ţie ne-nchinăm
Lin colindul sfintei naşteri colindăm.

Un elev: Azi e sărbătoare, astăzi e Crăciun


S-a născut în iesle, Domnul nostru bun
Nu în bogăţie, nu în scump palat,
Ci smerit în paie, Domnul s-a-ntrupat.

Un elev: Stele fară număr, sus pe cer sclipesc,


Cintă de iubirea, Tatălui ceresc.
O, Iisuse- Doamne, cît de trist ar fi
Dacă fară Tine, singuri am trăi.

Un elev: O, sfînt locaş de îndurare,


Din nou la ieslea Ta ne-alini.
Pămîntu-ntreg e-n sărbătoare
Podoabe, cîntece, lumini...

Un elev: Se-aprind făclii... e masa plină,


Tradiţia îşi face vad
Încep colindători să vină
Se strîng copiii lîngă brad.

Colinda: „A sosit Crăciunul"


1. A sosit Crăciunul mare bucurie
Iată că Măria naşte pe Mesia
Într-o mică iesle chiar la Betleem
Toţi profeţii spun de Emanuel.
Refren:

E Crăciun, e Crăciun
Oamenii îmi spun
E Crăciun, Crăciunul bun
Bucurie de Crăciun
Dumnezeu ne-a iubit
Dînd pe Fiul Său
E Crăciun, Crăciunul bun
Bucurie de Crăciun.

2.Ceru-n sărbătoare, stea strălucitoare


Magii păstoraşii caută pe Mesia
Colo jos în paie un copil în faşă
Fiu de Dumnezeu, Iisus Emanuel.
2. Fiul va fi mare, va fi împărat
Vrea să mîntuiască lumea de păcat
Chiar cînd e Crăciunul, spre salvarea ta
Vrea să mîntuiască chiar inima ta.

Un elev: Petrece lumea... rîde, cîntă...


Şi toţi un strai mai bun şi-au pus.
E doar Crăciun, e noaptea Sfîntă!
Dar unde, unde e Iisus?

Un elev: O, sfînt locaş de umilinţă.


Cînd toţi din tine basm îşi fac.
Cîţi mai păstrează cu credinţă
Mesajul pruncului sărac?

Un elev: Îmi zboară gîndu-ndepărtare

Şi desluşesc într-un ungher

O candelă pîlpîietoare

La ieslea sfîntului mister.

Colinda: „Emanuel"
I.In seara aceasta toţi la cer sa privim

Şi în tăcere să ne gîndim

Azi s-a născut un copil- minune

Acel trimis de Domn aici pe pămînt.

Lumina, stele tremură sus pe cer,

Razele sunt presurate. De ce?

Steaua vesteşte că planul


Domnului se-mplineşte

Deci Iisus e cu noi.

II.El ne învaţă să iertăm, să iubim

Şi o lumină în viaţă să fim

Ne-a arătat că aici se poate

Fără de păcate să trăim.

Lumina, stele tremură sus pe cer,

Razele sunt presurate. De ce?

Steaua vesteşte că planul Domnului se-mplineşte

Deci Iisus e cu noi.

Refren:
/: Emanuel:/
Azi e Crăciunul, ce zi minunată
Fie-vă viaţa binecuvîntată,
/: Emanuel:/

Un elev: A sosit Crăciunul, O, ce bucurie!


Tu ne-aduci Iisuse, har şi veselie,
Ce frumos e bradul, ce frumos e tot
O, ce bucurie, parcă nu mai pot!

Un elev: Noi avem hăinuţe, calde şi frumoase.


Jucării şi pîine, case călduroase.
Dar atîţia, Doamne, n-au nici foc, nici casă
Nici măicuţă bună, nici hăinuţă groasă.

Un elev: Dă-mi inimă bună, Tu, Iisuse, mie


Să-mpart cu săracii, marea-mi bucurie.
Toţi de-ar face astfel, o, ce sărbătoare
N-ar mai plînge nimeni, că-i sărac şi n-are.

Colinda: „Un cadou"


I.Minunată zi în care Hristos s-a născut
Eşti pe-a lumii calendare o zi de la-nceput
Un hotar între întuneric şi lumină pus
Eşti o punte între veacuri Eşti un har de sus
II. Minunat copil din iesle dulce ne zîmbeşti
Dumnezeu venit din ceruri să ne mîntuieşti
Fă să te primim o clipă şi să ne-nchinăm
In adîncul fiinţei noastre să Te acceptăm.
Refren:
Un cadou pentru întreaga omenire
Un cadou pentru oameni - mîntuire,
Luminată întrupare zi ce ne-ai adus
Cel mai mare dar din lume, însuşi pe Iisus.
Un elev: Mulţi ani vă dorim la toţi
Vă dorim la toţi, vă dorim la toţi
Mulţi ani să trăiţi,
Vă dorim, să fiţi fericiţi!

Un elev:Fiţi ca magii de altă dată,


Ce pe prunc L-au căutat
Şi cînd L-au găsit în iesle
Toate i le-au închinat.

Un elev: Bucuria ce-au simţit-o


Magii- atunci cînd l-au aflat
Să vă însufleţească viaţa
Vouă care l-aţi urmat.
Să rămîneţi lîngă iesle,
Ca străbunii noştri ciobani
Plini de roadă mîntuirii
şi acum şi... La mulţi ani!

Prezentatorul: Anotimpul alb aduce cele mai frumoase sărbători. Colindele noastre să
vă aducă în casele voastre o atmosferă de închinare în faţa Celui născut în iesle.

Copilul: Mămico, mămico! Ce frumoasă poveste. Cred că şi copiilor le-a plăcut. îţi
promit că voi fi şi eu ascultătoare, bună, bucuroasă ca să te bucurii întotdeauna de mine.
Cred i şi toţi copilaşii doresc acest lucru. Atît de mult mi-i somn, dar nu înainte de a face
o urare copiilor.

Colinda: „Crăciun fericit!"


Crăciun fericit s-aveţi / x3
Noi vă dorim!
Crăciun fericit la toţi / x3
Noi vă dorim!

S-ar putea să vă placă și