Sunteți pe pagina 1din 3

SUBIECTELE PENTRU EXAMENUL DE LICENŢĂ

LA „INFORMATICI FUNDAMENTALE” (Examenul I),


SPECIALITĂŢILE „INFORMATICA”, „INFORMATICA APLICATĂ”,
„MANAGEMENT INFORMAŢIONAL”
ANUL 2011 – ciclul I
ARHITECTURA CALCULATORULUI SI SISTEME DE OPERARE
1. Instrucţiuni de prelucrare a şirurilor în limbajul Assembler.
2. Reprezentarea datelor în MO.
3. Operaţiile aritmetice în limbajul Assembler.
4. Instrucţiuni de salt condiţionat şi necondiţionat. (JMP, LOOP, JE, JNE, etc.). Registrul fanion.
Reprezentarea datelor cu semn şi fără semn.
5. Noţiune de Sistem de Operare (SO). Funcţiile SO.
6. Fişiere de comenzi. Fişiere de comenzi cu parametri în MS DOS.
7. Modele de memorie WINDOWS. Componentele SO WINDOWS. Noţiune de multitasking.
8. Noţiunea de proces. Stările unui proces. Diagrama de tranziţie a stării unui proces. Planificarea
proceselor pe termen scurt, mediu şi lung în sisteme de calcul. Utilizarea algoritmilor de
planificare FCFS, SJF, RR, garantată, cu priorităţi.

FUNDAMENTELE PROGRAMARII. TEHNICI DE PROGRAMARE


9. Tipurile de date fundamentale în C şi C++. Declararea şi iniţializarea variabilelor. Reprezentarea
lor în memoria operativă. Reprezentarea constantelor.
10. Intrarea şi ieşirea informaţiei în C. Funcţii de afişare şi citire a informaţiei în C.
11. Operatori şi expresii în C şi C++. Operatori aritmetici, relaţionali, logici, de atribuire, de acţiune
pe binari, operatorul virgulă şi operatorul condiţional. Prioritatea operatorilor. Conversia automată
a datelor în expresii.
12. Tipuri structurate de date în C şi C++. Structuri, cîmpuri de binari. Tipuri definite de utilizator.
13. Tipuri compuse de date în C şi C++. Uniuni, enumerări.
14. Organizarea lucrului cu fişierele în C. Fişiere de tip text şi de tip binar. Deschiderea şi închiderea
unui fişier. Scrierea şi citirea cu şi fără format. I/O în acces aleator.
15. Instrucţiuni. Instrucţiunile compusă şi vidă. Instrucţiuni de selecţie if şi switch.
16. Instrucţiuni de iterare. Bucla for. Bucla while, bucla do-while.
17. Instrucţiuni de salt. Instrucţiunea goto. Instrucţiunile break, continue. Instrucţiunea return.
18. Noţiune de pointer. Utilizarea pointerilor în C şi C++. Expresii cu pointeri.
19. Tablouri de date (unidimensionale, bidimensionale, multidimensionale).
20. Pointeri şi tablouri.
21. Dirijarea dinamică a memoriei. Funcţii pentru alocarea dinamică a memoriei.
22. Funcţii în C şi C++: declararea, argumentele funcţiei, returnarea valorilor, apelul, exemple.
Prototipurile funcţiilor. Funcţii recursive.

POO
23. Noţiune de clasă şi de obiect. Principiile de bază ale POO: Încapsulare, moştenire, polimorfism.
24. Declararea claselor. Câmpuri şi funcţii membru ale claselor. Specificarea accesului la membrii
clasei (public, protected, private). Constructori şi destructori. Tipuri de constructori.
25. Proprietatea de moştenire. Controlul accesului la clasa de bază. Diferite tipuri de moştenire.
Pointeri la obiecte. Obiecte dinamice.
26. Supraîncărcarea funcţiilor şi a operatorilor. Supraîncărcarea operatorilor prin metoda funcţiilor
prietene. Exemple de supraîncărcare.
27. Şabloane (template), funcţii şi clase generice. Exemple de aplicare a claselor generice.
28. Funcţii virtuale. Realizarea conceptului de polimorfism.

SDMP
29. Noţiune de structură de date. Matrice n-dimensionale dreptunghiulare. Metode de reprezentare a
matricelor în Memoria Operativă. Accesarea elementelor cu ajutorul indicilor. Metode de
accelerare a accesului la elementele unei matrice.
30. Tabele şi clasificarea lor după metoda de organizare. Căutarea în tabele (consecutivă, binară, prin
adresarea dispersată (hashcoding)). Estimarea algoritmilor de căutare.
31. Metode de sortare, caracteristicile algoritmilor de sortare. Exemple de algoritmi de sortate prin
interschimbare, prin inserţie, prin selecţie.
32. Metode de sortare, caracteristicile algoritmilor de sortare. Exemple de algoritmi de sortate prin
metoda lui Shell, sortrea rapida (Quick sort).
33. Structuri dinamice de date: liste, stive, cozi, arbori binari, arbori. Reprezentarea lor în Memoria
Operativă. Operaţii de căutare, modificare, extragere elementelor etc.
34. Arbori. Parcurgerea arborilor. Operaţii asupra arborilor. Tehnici de implimentare a arborilor.
Arbori binari. Parcurgerea arborilor binari. Arbori binari ordonaţi.

TEHNICI AVANSATE DE PROGRAMARE


35. Dirijarea cu executarea programului. Instrucţiunile condiţionate: if-else, switch şi break.
Instrucţiunea return. Cicluri: while, do-while, for. Instrucţiunea virgulă, continue.
36. Clase. Referinţe la obiecte. Declararea metodelor. Constructori. Supraîncărcarea metodelor.
Moştenire.
37. Pachete. Operatorul package. Translarea claselor în pachete. Operatorul import. Limitarea
accesului. Interfeţe. Operatorul interface. Operatorul implements. Variabile în interfeţe.
38. Tratarea excepţiilor. Forma generală a blocului de tratare excepţiilor, try şi catch. Tipurile de
excepţii. Excepţii necapturate. Generarea excepţiilor, instrucţiunea throw.
39. Procese light-weight şi sincronizarea. Modelul procesului light-weight în Java. Subproces.
Priorităţile subproceselor. Sincronizarea subproceselor. Notificările (wait, notify). Interfaţa
Runnable. Instrucţiunea synchronized. Interacţiunea subproceselor
40. Mijloacele de reţea în Java. Datagrame, socket-ueri.

TEHNOLOGII WEB
41. Ce este XML? Posibilităţile limbajului XML..Standardele importante XML: XML; XML
Namespaces; XML Schema; XSL; XSLT; XLink; XPath; XPointer; XQuery; SAX; DOM.
Structura documentelor XML: Elemente; Atribute; Comentarii.
42. Document Type Definition (DTD): Declaraţia tipului de documente. Elemente; Atribute;
Entităţi. Validarea documentului XML utilizând DTD.
43. XML Schema (XSD): Elemente; Atribute; Restricţii. Validarea documentului XML utilizând
XSD.
44. eXtensible Stylesheet Language(XSL)- limbaj pentru definirea foilor de stil pentru documente
XML. Componentele XSL: XSLT (Transformation). Posibilităţile limbajul XSL: Transformare
XML în HTML; Filtrarea¸ şi ordonarea datelor XML; Formatarea documentului XML pe baza
datelor conţinute; Transmiterea datelor XML către diverse dispozitive de ieşire.
45. XSLT - limbaj funcţional folosit pentru procesarea informaţiilor structurate.(Transformare: XML
– XML; Prezentare: XML - HTML, PDF, text, ...; Arbore sursă; Arbore destinaţie XSLT + XML;
Proceduri stocate + BD). XSLT ca limbaj de programare. Efectuarea de calcule; Rearanjarea
sau sortarea datelor; Combinarea datelor din surse multiple; Personalizarea afişării, etc.
46. XPath - limbaj de interogare conceput special pentru modelul ierarhic al unui document XML.
Expresiile XPath sunt folosite pentru: selectarea nodurilor ce vor fi procesate; testarea unor
condiţii pe parcursul procesării; calcularea valorilor ce vor fi inserate în arbore al rezultat. XPath
ca limbaj de programare - include facilităţi pentru lucrul cu şiruri, calcule numerice şi operaţii
logice.

ALGORITMICA GRAFURILOR
47. Mulţimi stabile în grafuri neorietnate: mulţimi stabile interior, mulţimi stabile exterior, nucleu,
cuplaj.
48. Arbori în grafuri neorientate. Arbori parţiali.
49. Problema colorării unui graf. Cazul grafului planar. Estimări ale numărului cromatic. Polinom
cromatic.
50. Conexitatea grafurilor neorientate. Grafuri k-conexe. Teorema Menger.