Sunteți pe pagina 1din 117

Adrian Stoica

- coordonator -

Vasile Drăghici
Marian Alexandru
Mariana Mitra-Niță COLECȚIA EXAMENE
Mihai Stanciu

TESTE-GRILĂ PENTRU EXAMENELE DE ADMITERE


ÎN PROFESIILE JURIDICE

Teste-grilă
DREPT PENAL Șl DREPT PROCESUAL PENAL

pentru examenele
de admitere în
profesiile juridice
Drept penal_______
COLECȚIA EXAM ENE

Drept procesual penal

Peste 1100 de teste-grilă


Conform ultimelor modificări legislative

UJ
Adrian STOICA
- 2015-prezent: Profesor universitar în cadrul Universității „Ovidius” Constanța, Facultatea de Drept și
Științe Administrative
Coordonator
-2016-prezent: Decan al Facultății de Drept și Științe Administrative, Universitatea „Ovidius" Constanța Prof. univ. dr. Adrian Stoica
- 2006-prezent: Trezorier adjunct, Secretar al Uniunii Internaționale a Executorilor Judecătorești,
actualmente, Consultant permanent al Biroului Executiv al Uniunii Internaționale a Executorilor Judecătorești
- 1999-prezent: executor judecătoresc Prof. univ. dr. Vasile Drăghici Prof. univ. dr. Marian Alexandru
- Titlul tezei de doctorat: „Executarea silită imobiliară”, coordonator prof. univ. dr. loan Leș
- articole publicate în reviste naționale și internaționale de specialitate sau cărți publicate la edituri Conf. univ. dr. Mariana Mitra-Niță Asist, univ. dr. Mihai Stanciu
naționale/internaționale

Vasile DRĂGHICI
- profesor universitar doctor la Departamentul Drept al Facultății de Drept și Științe Administrative din
cadrul Universității Ovidius din Constanța;
- teza de doctorat a domniei sale, realizată sub coordonarea de excepție a domnului prof. univ. dr.
George Antoniu, cu tema Obiectul juridic al infracțiunii, studiu original de o profundă analiză, care evidențiază cu
o acuratețe complexă minunata lume a științelor penale;
- este unul dintre membrii fondatori ai școlii de Drept de la malul Pontului Euxin;
- este specializat în domeniul științelor penale, cu o activitate de predare și coordonare a cursurilor și
TESTE-GRILĂ
seminariilor de drept penal - parte generală, drept penal - parte specială, criminalistică - la Studii de licență,
precum și cursuri de drept penal comparat, infracționalitatea în domeniul maritim și fluvial și criminalistică - în
cadrul programelor de master; PENTRU EXAMENELE
- articole publicate în reviste naționale și internaționale de specialitate sau cărți publicate la edituri
naționale/internaționale (peste 50 de studii și 16 cărți);
- procuror, cu o activitate de peste 29 de ani; DE ADMITERE ÎN PROFESIILE
JURIDICE
Marian ALEXANDRU
Studii: Universitatea Politehnică București - Facultatea de Automatică (Studii universitare de licență);
Universitatea București - Facultatea de Drept (Studii universitare de licență); Universitatea Națională de Apărare
„CAROL I” (Studii postuniversitare în domeniul managementului resurselor umane); Școala Doctorală -
Academia de Poliție „Alexandru loan Cuza” București (cu teza „Infracțiuni contra patrimoniului săvârșite prin
fraudă”);
Activitate profesională: Prim Procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Tulceâ; Procuror General la DREPT PENAL Șl DREPT PROCESUAL PENAL
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța; Membru fondatpr și membru al Comitetului Director al
„Asociației Profesionale a Procurorilor din România”; Profesor Universitar Doctor la Universitatea „Ovidius”
Constanța - Facultatea de Drept și Științe Administrative.
Cărți publicate: „Procedura penală - Partea generală - Noul Cod de procedură penală”; „Modurile de
sesizare în procesul penal - Noul Cod de procedură penală”; „Percheziția judiciară - Noul Cod de procedură
penală”; „Controlul și controlul judiciar pe cauțiune - Noul Cod de procedură penală”; „Participanții în procesul
penal - Noul Cod de procedură penală”; „Apelul și căile de atac extraordinare în procesul penal - Noul Cod de
procedură penală”; „Măsurile preventive prevăzute de Noul Cod de procedură penală”.

Mariana MITRA-NIȚĂ
- Conferențiar universitar doctor la Departamentul Drept al Facultății de Drept și Științe Administrative din
cadrul Universității „Ovidius” din Constanța;
- tema tezei de doctorat (2008): „Extrădarea în legislația penală română”, coordonator științific prof. univ.
dr. Alexandru Boroi;
- este specializată în domeniul științelor penale, cu o activitate de seminarizare și predare ale cursurilor și
seminariilor de drept penal-parte generală, drept penal - parte specială, criminologie, etiologoia crimei orga­
nizate, drept internațional penal, infracțiuni prevăzute în legi speciale - la Studii de licență, precum și cursuri de
criminologie, respectiv Strategii și politici penale privind prevenirea și combaterea criminalității - în cadrul pro­
gramelor de master;
- articole publicate în reviste naționale de specialitate sau capitole de carte publicate la edituri
naționale/internaționale (peste 40 de studii și 7 cărți).

Mihai Alexandru STANCIU


Studii: Facultatea de Drept, Universitatea din București - studii universitare de licență (2006-2010);
Facultatea de Drept, Universitatea „Nicolae Titulescu” din București - studii universitare de masterat: Carieră
judiciară (2010-2011); Facultatea de Drept, Universitatea din București - studii universitare de masterat: Științe
penale (2011-2012); Institutul Național al Magistraturii (2010-2012); Școala Doctorală „Ordine Publică și
Siguranță Națională”, Academia de Poliție „Alexandru loan Cuza” din București, doctor (2015-2018), teza: „Rolul c
procurorului în luarea măsurii preventive a arestului la domiciliu”.
Activitate profesională: procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, Parchetului Universul Juridic
de pe lângă Tribunalul Constanța și D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Constanța (iulie 2012 - mai 2019), București
prim-procuror delegat în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța (mai 2019 - prezent); asistent
universitar doctor în cadrul Facultății de Drept, Universitatea ’’Ovidius” din Constanța, la disciplina Drept -2019-
procesual penal (2017 - prezent).
Editat de Universul Juridic SRL.
Editura Universul Juridic este acreditată CNAȚDCU (lista A2) și este considerată editură cu prestigiu recunoscut.
Copyright ©2019, Universul Juridic SRL.
Toate drepturile asupra prezentei ediții aparțin Universul Juridic SRL.
Nicio parte din această lucrare nu poate fi copiată fără acordul scris al Universul Juridic SRL.
Cuprins
Niciun exemplar din prezentul tiraj nu va fi comercializat fără ștampila și semnătura Editurii sau,
• după caz, a Autorului/Autorilor, aplicate pe interiorul ultimei coperte.

Cuvânt introductiv...................... 9
; Respect pentru autorii noștri, respect pentru profesia aleasă! [
i ... * TITLUL I. DREPT PENAL. PARTEA GENERALĂ............. ...... ............................ 11
i Prezenta lucrare, în tot sau în parte, este purtătoare de drepturi de autor, aflate sub protecția Legii nr. 8/1996 privind •
! dreptul de autor și drepturile conexe. întrucât, în contemporaneitate, aceste drepturi sunt ignorate și încălcate într-o i
[ măsură alarmantă, în pofida sistemului valorilor și convențiilor sociale nescrise, a devenit necesară apărarea lor prin [
Capitolul I. Infracțiunea....................................................................................... 11
i forța și sub sancțiunea legii. ] 1. Dispoziții generale............................................................. 11
' UNIVERSUL JURIDIC SRL, titular al dreptului de autor asupra prezentei lucrări, precizează pentru cititorii săi: [
2. Condițiile preexistente ale infracțiunii.................. 17

! conform art. 196 din Legea nr. 8/1996, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la o lună la un an i
I
A. Obiectul infracțiunii.............................................................................................. 17
[ sau cu amendă reproducerea, fără autorizarea sau consimțământul titularului drepturilor recunoscute de lege, a [ B. Subiecții infracțiunii................................... 20
i operelor purtătoare de drepturi de autor sau a produselor purtătoare de drepturi conexe; [
C. Locul și timpul.................... 22
[ £ conform art. 14 din Legea nr. 8/1996, prin reproducere se înțelege realizarea, integrală sau parțială, a uneia ori a [
• mai multor copii ale unei opere, direct sau indirect, temporar ori permanent, prin orice mijloc și sub orice formă, [ 3. Conținutul constitutiv al infracțiunii............................................................................. 23
i inclusiv realizarea oricărei înregistrări sonore sau audiovizuale a unei opere, precum și stocarea permanentă ori i A. Latura obiectivă.......................................................................................................... 23
[ temporară a acesteia cu mijloace electronice. i
j i
i. Elementul material...................................... 4...........................23
i Editura își rezervă dreptul de a acționa, prin mijloace legale și prin implicarea i ii. Urmarea imediată.................................. 24
[ autorităților competente, în vederea protejării drepturilor patrimoniale de autor al căror i
1i deținător este în baza contractelor de editare. !i
iii. Legătura (raportul) de cauzalitate............................ ..25

B. Latura subiectivă................................ 26
i. Elementul subiectiv (vinovăția)....................................................... 26
Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României ii. Mobil (motiv).......................................................................................................... 27
Teste-grilă pentru admiterea în profesiile juridice : drept penal și drept iii. Scop........................................ 28
procesual penal / prof. univ. dr. Vasile Drăghici, prof. univ. dr. Marian
Alexandru, conf. univ. dr. Mariana Mitra-Niță, asist, univ. dr. Mihai 4. Tentativa.................................................................. 28
Stanciu ; coord.: prof. univ. dr. Adrian Stoica. - București: Universul A. Actele preparatorii........... ..........................................................................................28
Juridic, 2019
Conține bibliografie B. Tentativa............................................. 29
ISBN 978-606-39-0482-0 C. Desistarea și împiedicarea producerii rezultatului................................................ 34
I. Drăghici, Vasile D. Infracțiunea fapt consumat și fapt epuizat................................ 35
II. Alexandru, Marian
III. Mitra-Niță, Mariana
5. Unitatea de infracțiuni........................ 36
IV. Stanciu, Mihai A. Unitatea naturală...................................................... 36
V. Stoica, Adrian (coord.)
B. Unitatea legală............................... 39
34 6. Autorul și participanții.................................................................................................... 45
A. Aspecte generale............................................................................ 45
Redactor: Ciprian Radu B. Autoratul și coautoratul............................................................................................. 46
Tehnoredactor: Marcela Radu
Copertă: Vlad Pătrută
C. Instigatorul................................. 48
______________ / D. Complicele......................................................................... 50
E. Alte aspecte privind pluralitatea de făptuitori.................................... 51

B Universul
Redacție:
tel.: 0732.320.666
e-mail: redactie@universuljuridic.ro Juridicffl ujmagro”
Capitolul II. Pedepsele......................................................................................................... 53
1. Pedepsele principale................... 53
■BBMHSBBBHn nilul sit® rare ....... . ....

Distribuție:
tel.: 021.314.93.15 Portal: Librăria UJmag: A. Aspecte generale......................................................................................................... 53
fax: 021.314.93.16 tel.: 0725.683.560 tel.: 0733.673.555; 021.312.22.21
e-mail: distributie@universuljuridic.ro e-mail: portal@universuljuridic.ro e-mail: comenzi@ujmag.ro B. Detențiunea pe viață................................................................................................... 54
editurauniversuljuridic.ro universuljuridic.ro ujmag.ro C. închisoarea..................... 56
Q Editura Universul Juridic Q Universul Juridic Qujmag.ro D. Amenda......... ..................................... 56
6 Teste-grilă pentru examenele de admitere în profesiile juridice Cuprins 7

2. Pedepsele accesorii și pedepsele complementare...................................................... 58 Capitolul II. Participanții în procesul penal ..............................................................150
A. Pedepsele accesorii................................... 58
B. Pedepsele complementare. Interzicerea exercitării unor drepturi...................... 59 Capitolul III. Probele, mijloacele de probă și procedeele probatorii...................... 159
C. Degradarea militară................................................. ............................ ...................... 62 Capitolul IV. Măsurile preventive și alte măsuri procesuale...................... >........... 167
3. Măsurile de siguranță...................................................................................................... 63
Capitolul V. Actele procesuale și procedurale comune.............................................. 176
Capitolul III. Cauzele care înlătură răspunderea penală...... ..................................... 68
1. Amnistia................................ 68 TITLUL IV. DREPT PROCESUAL PENAL. PARTEA SPECIALĂ.................. 179
2. Prescripția............................................................................................................ 69
3. Lipsa plângerii prealabile....................................... 71 Capitolul I. Urmărirea penală................................................... 179
4. Retragerea plângerii prealabile și împăcarea.............................................................. 72 Capitolul II. Camera preliminară.................................................................. 186
Capitolul IV. Cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei................... 73 Capitolul III. Judecata.................................................................................................. .....188
Capitolul V. Cauzele care înlătură consecințele condamnării....................... 77 Capitolul IV. Proceduri speciale..................................................................................... 202
1. Reabilitarea de drept...................................................................................................... 77
2. Reabilitarea judecătorească................................... 78 Capitolul V. Executarea hotărârilor penale......... .................................................... 208

TITLUL II DREPT PENAL. PARTEA SPECIALĂ.......... ....................................... 82 Răspunsuri corecte.............................................................................................................. 211

Capitolul I. Infracțiuni contra persoanei................... 82


Bibliografie selectivă........... ......... 231
1. Infracțiuni contra vieții................................................................................................... 82
2. Infracțiuni contra integrității corporale sau sănătății................................................. 88
3. Infracțiuni săvârșite asupra unui membru de familie................................................. 94
4. Infracțiuni contra libertății persoanei........................................................................... 97
5. Infracțiuni contra libertății și integrității sexuale.................................................... 100
6. Infracțiuni care aduc atingere domiciliului și vieții private.................................... 104
Capitolul II. Infracțiuni contra patrimoniului............................................................. 108
1. Furtul........................................... 108
2. Tâlhăria și pirateria.................................. ........... 111
3. Infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii.................... 113
4. Distrugerea și tulburarea de posesie.......................................................................... 117
Capitolul III. Infracțiuni privind autoritatea și frontiera de stat........................... 120
Capitolul IV. Infracțiuni contra înfăptuirii justiției................................................... 122
Capitolul V. Infracțiuni de corupție și de serviciu.......... ............................................ 129
1. Infracțiuni de corupție......................................... 129
2. Infracțiuni de serviciu...................................................................... 132
Capitolul VI. Infracțiuni de fals..................... 136
Capitolul VII. Infracțiuni care aduc atingere unor relații privind
conviețuirea socială....................................................................................... 142
. . . ' ■ ■ ■ ; ' /
TITLUL III. DREPT PROCESUAL PENAL. PARTEA GENERALĂ. .............145

Capitolul I. Acțiunea penală și acțiunea civilă în procesul penal............................ 145


10 Teste-grilă pentru examenele de admitere în profesiile juridice

personal, consider că testele-grilă pot constitui căi obiective de verificare, și nu funda­


mente optime de formare.
în final, aș dori să mulțumesc întregului colectiv de autori pentru totala implicare în
realizarea acestei cărți, iar dumneavoastră, celor interesați să fiți admiși într-o profesie
CUVÂNT INTRODUCTIV juridică, vă rog să primiți toată aprecierea noastră, dar și încurajarea de a nu renunța
niciodată la visele voastre.
Personal și în numele autorilor, vă doresc mult succes!

Prezenta lucrare reprezintă materializarea efortului comun realizat de către membrii Prof. univ. dr. Adrian Stoica
disciplinelor Drept penal, împreună cu colegi, titulari ai materiei Drept procesual penal,
cadre didactice ale Facultății de Drept și Științe Administrative, Universitatea „Ovidius”
din Constanța, cu scopul de a veni în întâmpinarea absolvenților cu specializare în
domeniul drept, interesați de admiterea în cadrul diferitelor profesii juridice.
Cartea este concepută ca o veritabilă colecție de teste-grilă în materiile amintite,
structurată pe capitole și secțiuni, care are o abordare eclectică a tematicilor solicitate la
concursurile sau examenele organizate de către Institutul Național al Magistraturii sau
Institutul Național Pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților.
După cum se poate remarca cu destulă ușurință, aceste teste-grilă reprezintă modele
substanțiale de pregătire a persoanelor interesate să participe la concursurile sau exa­
menele organizate de autoritățile sus-menționate. La elaborarea lor, s-au avut în vedere
diferite surse esențiale, și anume: conținutul unui text legal, opinii doctrinare sau soluții
jurisprudențiale. Datorită complexității problematicii abordate, unele teste-grilă din
materia dreptului penal au necesitat construcția a patru variante de răspunsuri. Totodată,
s-a ținut cont de legislația în vigoare, fără a intra în sfera unor texte legale declarate
neconstituționale și asupra cărora legiuitorul încă nu a venit cu soluțiile legale cores­
punzătoare. Chiar și în aceste condiții, am păstrat rigorile concursurilor sau examenelor
amintite, iar fiecare test-grilă al cărții poate avea doar una sau două variante corecte.
Facem precizarea, de la bun început, că nu există test-grilă fără nicio variantă corectă.
Neîndoielnic, împreună cu autorii am avut în vedere această formă de debut a cărții,
întrucât, pe viitor, conținutul său va fi îmbunătățit cu alte elemente care să conducă la o și
mai bună înțelegere a materiilor examinate.
Interesant este faptul că testele-grilă sunt realizate de către autori diferiți, cu viziuni și
abordări juridice diferite, însă aceștia sunt antrenați să respecte anumite rigori de
construcție a unui test-grilă, cu precădere datorită faptului că toți sunt cadre didactice cu
experiență. De asemenea, cu excepția doamnei conf. univ. dr. Mariana Mitra-Niță (avocat),
ceilalți dețin și calitatea de procuror, motiv pentru care lucrarea de față conține și
contribuții evidente din partea autorilor din perspectiva lor ca practicieni ai dreptului. Ca
urmare a acestui fapt, testele-grilă prezentate în carte oferă viitorilor candidați un material
deosebit de util de antrenament, dar și un criteriu de obiectivare al stadiului de pregătire
pentru susținerea concursului sau examenului de admitere în diferite profesii juridice.
însă, spre surprinderea unora dintre dumneavoastră, simt nevoia să evoc și de
această dată o precizare pe care o socotesc pertinentă: utilizarea excesivă a testelor-grilă
suprimă din dinamismul și creativitatea specifice activităților corespunzătoare profesiilor
juridice și dezvoltă un spirit intuitiv, limitat la șablonul soluționării unei grile. De aceea,
12 Drept penal. Partea generală

6. în dreptul penal, vinovăția:


TITLUL I a. se stabilește în funcție de anumite criterii legate de subiecții infracțiunii, locul
DREPT PENAL. PARTEA GENERALĂ comiterii faptei sau disproporția dintre agresat și agresor;
b. este întotdeauna un element indispensabil infracțiunii;
c. nu poate schimba încadrarea juridică a faptei comise.
CAPITOLUL!
7. Care sunt formele de vinovăție prevăzute în mod expres în Codul penal
INFRACȚIUNEA român?
a. intenția și culpa, ca forme principale de vinovăție;
b. numai intenția și intenția depășită;
1. Dispoziții generale c. numai intenția cu cele două modalități, culpa cu cele două modalități și
praeterintenția.
1. Infracțiunea:
a. este cea mai gravă faptă antisocială și atrage cele mai grave consecințe juridice; 8. Precizați care dintre următoarele forme de vinovăție este cea mai gravă:
b. nu conduce întotdeauna la tragerea la răspundere penală a făptuitorului; a. intenția depășită, deoarece în acest caz rezultatul final este unul mult mai, grav
c. poate avea un pericol social sau natural, dacă acesta este apt de a leza o valoare decât cel urmărit sau acceptat de făptuitor;
socială ce beneficiază de protecție penală; b. numai intenția directă;
d. nu este guvernată întotdeauna de principiul legalității incriminării. c. intenția indirectă, deoarece în acest caz rezultatul final este acceptat de făptuitor.

2. Infracțiunea: 9. Sunt forme ale intenției, ca principală formă de vinovăție, prevăzute în mod
a. este cea mai importantă instituție a dreptului penal și prima din punct de vedere expres în Codul penal român:
cronologic dintre cele trei; a. numai intenția directă și indirectă;
b. este indiscutabil un fenomen uman; b. și intenția depășită;
c. reprezintă întotdeauna o acțiune sau o inacțiune exterioară subiectului activ. c. numai intenția directă.

3. Reprezintă infracțiune fapta care îndeplinește următoarele condiții obli­ 10. Ca formă de vinovăție, intenția există atunci când făptuitorul:
gatorii: a. prevede rezultatul faptei sale și, deși nu-1 urmărește, acceptă posibilitatea pro­
a. este săvârșită cu vinovăție și este prevăzută de lege; ducerii lui;
b. este săvârșită cu vinovăție și este prevăzută într-o ordonanță simplă emisă de b. prevede rezultatul faptei sale, dar nu-1 acceptă, socotind fără temei că el nu se va
Guvern; produce;
c. este prevăzută într-o ordonanță de urgență emisă de Guvern, este săvârșită cu c. nu prevede rezultatul faptei sale, deși trebuia și putea să îl prevadă;
intenție depășită, nejustificată și imputabilă. d. și atunci când este depășită.

4. Unicul temei al răspunderii penale îl reprezintă: 11. Intenția directă există atunci când:
a. și săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală, atunci când lezează o valoare a. infractorul prevede rezultatul faptei sale și, deși nu-1 urmărește acceptă posibi­
socială de o importanță deosebită; litatea producerii lui;
b. numai săvârșirea unei infracțiuni, indiferent de forma și gravitatea sa; b. infractorul aruncă victima de la etajul 4, dar aceasta nu decedează, ci doar suferă o
c. existența unei hotărâri judecătorești de condamnare. ruptură de șold;
c. infractorul prevede și urmărește uciderea lui X, dar din eroare îl ucide pe Y.
5. în dreptul penal român:
a. vinovăția este formată din factorul intelectiv sub forma prevederii urmărilor 12. Intenția, ca formă de vinovăție cu care se poate comite o infracțiune:
socialmente periculoase; a. poate fi premeditată sau spontană;
b. vinovăția este formată din doi factori, respectiv factorul volitiv și factorul inte­ b. nu poate antrena reținerea unei circumstanțe atenuante;
lectiv ce trebuie îndepliniți întotdeauna în mod cumulativ, în caz contrar nu subzistă c. poate caracteriza o infracțiune progresivă prescriptibilă și care necesită o plângere
vinovăția ca trăsătură a infracțiunii; prealabilă din partea persoanei vătămate;
c. unul dintre factorii vinovăției are o pondere mai mare în raport de celălalt. d. nu poate caracteriza o infracțiune progresivă imprescriptibilă.
Infracțiunea 13 14 Drept penal. Partea generală

13. Intenția: obiectiv, moartea victimei nu a fost determinată de violențele inculpatului, ci de


a. se poate deduce în mod direct din modul în care se comite elementul material al apariția unui hematom subdural care nu a fost diagnosticat și tratat corespunzător
infracțiunii; în unitatea spitalicească, iar subiectiv făptuitorul nu a prevăzut și nu a acceptat
b. nu se poate reține în cazul infracțiunilor de mică gravitate; consecințele faptei sale, adică moartea victimei. Precizați cu ce formă de vinovăție
c. nu se poate deduce din analiza obiectului material al infracțiunii; s-a comis infracțiunea?
d. se poate stabili în funcție de zona vitală vizată și nu efectiv lezată. a. cu intenție depășită;
b. cu intenție directă;
14. Intenția există atunci când infractorul: c. cu intenție indirectă.
a. prevede rezultatul faptei sale, dar în realitate se produce unul ușor mai grav decât
îl dorise; 18. Va exista întotdeauna intenția directă în următoarele cazuri:
b. din dorința de a-și proteja grădina de pomi fructiferi împotriva eventualilor hoți a. A dorește să-1 ucidă pe B, prin tăierea cablurilor liftului când acesta va coborî de
conectează la rețeaua electrică gardul de sârmă ce o împrejmuia, iar persoana vătămată la etajul 10. A doua zi, împreună cu acesta coboară și C, iar în căderea liftului mor
Y, când a încercat să escaladeze gardul, punând mâna pe acesta, s-a electrocutat și a amândoi;
decedat imediat; b. A conduce cu viteză excesivă autoturismul său și lovește mortal un trecător;
c. prevede rezultatul faptei sale, urmărind producerea lui prin comiterea acelei fapte, c. în cazul infracțiunii de omor calificat;
chiar dacă rezultatul cerut de norma de incriminare nu se produce, datorită faptului că d. la infracțiunea de șantaj.
obiectul lipsea de la locul la care făptuitorul credea că se află;
d. făptuitorul dorește și urmărește să ucidă victima prin practici de vrăjitorie sau 19. Sunt adevărate următoarele afirmații:
chiar dacă instrumentul folosit la suprimarea vieții victimei era inapt de a produce acest a. intenția directă poate caracteriza infracțiuni omisive și infracțiuni comisive,
rezultat. prescriptibile sau imprescriptibile;
b. intenția directă poate fi regăsită în cazul infracțiunilor de rezultat, dar și a celor de
pericol;
15. Intenția directă există atunci când:
c. intenția directă caracterizată prin scop este o circumstanță agravată specială;
a. infractorul aruncă victima în apă, o abandonează acolo și aceasta moare deoarece
d. intenția directă nu poate fi repentină, dar poate fi spontană.
nu știa să înoate la vârsta de 18 ani;
b. infractorul prevede rezultatul faptei sale, urmărind producerea lui, însă acest
20. Sunt adevărate afirmațiile:
rezultat din cauze independente de voința infractorului nu se produce;
a. intenția indirectă se mai numește intenție eventuală;
c. infractorul prevede rezultatul faptei sale, urmărind producerea lui prin săvârșirea
b. culpa cu prevedere se mai numește ușurința;
acelei fapte; c. faptele care constituie infracțiuni și pedepsele ce se aplică infractorilor simt
d. există întotdeauna o premeditare a faptei. prevăzute în legi speciale, hotărâri ale guvernului și decrete ale președintelui României;
d. faptele care constituie infracțiuni și pedepsele ce se aplică infractorilor sunt
16. Uciderea prin înecare a unei persoane: prevăzute numai în legi penale.
a. atrage comiterea infracțiunii de omor numai cu intenție indirectă;
b. poate atrage reținerea comiterii infracțiunii și cu intenție directă; 21. Intenția indirectă există când infractorul:
c. poate atrage reținerea infracțiunii de omor sau omor calificat, în funcție de modul a. prevede rezultatul faptei sale și, deși nu-1 urmărește, acceptă posibilitatea pro­
în care este comisă activitatea de înecare a victimei; ducerii lui;
d. nu poate atrage reținerea unei circumstanțe agravante legale. b. lovește victima cu picioarele, aceasta cade cu capul de un gard din fier, iar
făptuitorul o abandonează, victima murind peste o săptămână;
17. S-a reținut că inculpatul și-a lovit soția cu palmele și picioarele, apoi cu o c. asmute câinele său extrem de agresiv asupra victimei, aceasta decedând 3 zile mai
curea de ventilator auto, iar după ce aceasta a căzut, a prins-o de păr și a izbit-o de târziu;
15-20 de ori cu capul de podea, cu o duritate deosebită. Din raportul medico-legal d. împinge victima, printr-o lovitură foarte ușoară, într-o prăpastie.
rezultă că moartea victimei s-a datorat compresiei cerebrale prin traumatism și
hematom subdural, consecința unui traumatism cerebral. Fiind trimis în judecată 22. Se poate reține și intenția indirectă:
pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie (art. 199 alin. 1 C. pen. raportat a. la infracțiunea de furt, deși aceasta este condiționată de existența unui scop;
la art. 188 C. pen.), prima instanță a schimbat calificarea în infracțiunea de violență b. la infracțiunea de luare de mită, deoarece aceasta nu este condiționată de vreun
în familie (art. 199 alin. 1 C. pen. raportat la art. 195 C. pen.), cu motivarea că, mobil sau scop;
Infracțiunea 15 16 Drept penal. Partea generală

c. și atunci când infracțiunea a rămas în forma tentativei, indiferent de forma sa; c. există infracțiuni care necesită plângere prealabilă din partea persoanei vătămate,
d. niciodată în cazul infracțiunilor imprescriptibile. indiferent de forma de vinovăție cu care au fost comise: intenție, culpă, praeterintenție;
d. premeditarea caracterizează numai infracțiunile comise cu intenție directă.
23. Diferența dintre intenția directă și cea indirectă:
a. contribuie la stabilirea gradului de pericol al faptei comise, dar și la periculozitatea 30. Sunt false afirmațiile:
infractorului; a. culpa simplă este cea mai blândă formă de vinovăție;
b. se poate face în funcție de instrumentul folosit la comiterea faptei; b. în cazul culpei simple, rezultatul nu poate fi prevăzut de făptuitor;
c. nu constă în gradul de urmărire sau nu a rezultatului proiectat în plan mental de c. culpa se regăsește numai în cazul infracțiunilor de rezultat;
către făptuitor; d. culpa caracterizează și infracțiuni progresive, complexe și de obicei.
d. nu are importanță sub aspectul naturii și a cuantumului pedepsei aplicate în
concret. 31. Intenția depășită se realizează:
a. prin săvârșirea unei fapte cu intenție indirectă și producerea unui rezultat mai grav
24. Sunt adevărate afirmațiile: decât cel acceptat de făptuitor prin săvârșirea faptei, rezultat care însă nu este imputabil
a. uciderea unei persoane prin înecare poate caracteriza ambele forme ale intenției; făptuitorului dincolo de limita ce ar rezulta din acceptarea sa;
b. intenția indirectă poate fi spontană sau premeditată; b. prin săvârșirea unei fapte cu intenție directă și producerea unui rezultat mai grav
c. intenția indirectă nu poate caracteriza infracțiuni omisive. decât cel urmărit, rezultat care este însă prevăzut și acceptat de făptuitor la momentul
săvârșirii faptei;
25. în care dintre formele și modalitățile vinovăției infractorul nu prevede
c. prin săvârșirea unei fapte cu intenție și producerea unui rezultat mai grav, care se
rezultatul faptei sale:
datorează culpei făptuitorului;
a. și în situația cazului fortuit;
d. prin reunirea obligatorie a intenției și culpei, indiferent de modalitățile acestora.
b. numai în cazul culpei simple;
c. și în cazul culpei cu prevedere.
32. O infracțiune praeterintenționată:
26. Culpa simplă sau neglijența se reține atunci când: a. nu poate fi comisă de un minor responsabil penal;
a. făptuitorul merge cu viteza peste limita legală și accidentează mortal un pieton; b. se sancționează la fel ca infracțiunea continuată;
b. infractorul nu prevede rezultatul faptei sale, deși trebuia și putea să-l prevadă; c. poate fi imprescriptibilă;
c. infractorul nu prevede rezultatul faptei sale, deși trebuia sau putea să-l prevadă; d. de regulă este specifică infracțiunilor de rezultat.
d. făptuitorul prevede rezultatul faptei sale, dar nu-1 acceptă, socotind fără temei că
acesta nu se va produce. 33. Praeterintenția, ca formă a vinovăției:
a. poate caracteriza infracțiuni prescriptibile sau imprescriptibile;
27. Sunt adevărate afirmațiile: b. nu este întotdeauna o formă mixtă de vinovăție;
a. infracțiunile comise din culpă sunt întotdeauna prescriptibile; c. caracterizează în toate cazurile o infracțiune progresivă.
b. infracțiunile continue, continuate și complexe nu se pot comite din culpă;
c. faptele (acțiunile sau inacțiunile) comise din culpă, indiferent de forma sa, sunt 34. Infracțiunile comise cu praeterintenție:
infracțiuni numai atunci când în lege se prevede în mod expres acest lucru; a. nu evidențiază întotdeuna un pericol social mai mic în raport cu cele intenționate;
d. infracțiunile progresive și cele de obicei nu se pot comite din culpă. b. evidențiază un pericol social egal în raport cu cele comise din culpă cu prevedere;
c. spre deosebire de faptele comise cu intenție sau culpă, cele comise cu
28. Diferența dintre intenția indirectă și culpa cu prevedere: praeterintenție nu pot caracteriza o infracțiune complexă care să lezeze valori sociale de
a. nu subzistă numai sub aspectul acceptării sau neacceptării rezultatului faptei; aceeași natură.
b. aceasta poate rezulta din modul în care se comite elementul material sau al
relațiilor dintre subiecții infracțiunii; 35. Fapta constând într-o acțiune:
c. poate transforma o infracțiune imprescriptibilă în una prescriptibilă.
a. este infracțiune numai dacă este săvârșită cu intenție;
b. constituie infracțiune când este săvârșită cu intenție;
29. Sunt adevărate afirmațiile:
c. este infracțiune când este comisă și din culpă, numai când legea o prevede în mod
a. premeditarea nu se poate reține în cazul ambelor forme ale intenției;
expres.
b. nu există niciodată culpă sau intenție depășită cu premeditare;
Infracțiunea 17 18 Drept penal. Partea generală

36. Fapta constând într-o inacțiune: 3. Condițiile concomitente ale infracțiunii sunt:
a. este infracțiune numai dacă este săvârșită cu intenție directă; a. obiectul juridic și locul;
b. constituie infracțiune când este săvârșită cu intenție; b. subiecții și obiectul;
c. este infracțiune întotdeauna când este comisă și din culpă; c. locul și timpul.
d. constituie infracțiune când este săvârșită cu vinovăție.
4. Obiectul juridic al infracțiunii îl poate constitui:
37. Inacțiunea sau abstențiunea: a. numai o valoare socială ce beneficiază de protecție juridico-penală;
a. constă într-o intervenție indirectă a infractorului; b. și o faptă materială;
b. constă într-o acțiune directă și nemijlocită a infractorului; c. niciodată un bun material.
c. costă într-o atitudine a făptuitorului care nu face ceva ce legea penală impune sau
ordonă să se facă; 5. Obiectul juridic al unei infracțiuni îl constituie:
d. poate caracteriza atât o infracțiune de rezultat cât și una de pericol. a. bunul sustras sau distrus prin săvârșirea faptei;
b. relațiile sociale vătămate sau periclitate prin săvârșirea faptei;
38. Săvârșirea unei infracțiuni comisive prin omisiune există când: c. obiectivul urmărit de infractor prin săvârșirea faptei;
a. există o obligație legală sau contractuală de a acționa;
d. obiectul corp delict care aparține infractorului.
b. trebuie să existe în mod expres o obligație legală sau contractuală de a acționa;
c. autorul omisiunii, printr-o acțiune sau inacțiune anterioară, a creat pentru valoarea
6. Obiectul juridic poate fi:
socială protejată o stare de pericol care a înlesnit producerea rezultatului.
a. calificat și material;
39. Sunt false afirmațiile: b. necalificat și complex;
a. infracțiunile de rezultat se pot comite cu orice formă de vinovăție; c. material și complex;
b. infracțiunile de pericol se pot comite cu orice formă de vinovăție; d. principal și secundar.
c. infracțiunile comise din culpă sunt numai infracțiuni de rezultat;
d. omuciderile simt numai fapte intenționate. 7. Au o existență abstractă:
a. obiectul generic și specific;
40. Sunt adevărate afirmațiile: b. obiectul material și complex;
a. coautoratul se poate comite cu orice formă de vinovăție; c. obiectul specific și material.
b. complicitatea și instigarea se comit numai cu intenție;
c. inacțiunea poate constitui infracțiune, indiferent cu ce formă de vinovăție se 8. Lipsa obiectului juridic al infracțiunii conduce la:
comite aceasta. a. inexistența infracțiunii;
b. neaplicarea unei sancțiuni;
c. schimbarea încadrării juridice a faptei.
2. Condițiile preexistente ale infracțiunii
9. Obiectul juridic generic sistematizează infracțiunile în partea specială a
A. Obiectul infracțiunii
9 C. pen., pe care le împarte pe:
1. Reprezintă condiții preexistente (sau factori) ai infracțiunii: a. articole;
a. obiectul și subiecții infracțiunii; b. paragrafe și teze;
b. elementul material; c. titluri și capitole;
c. cerințele esențiale și scopul; d. litere și denumiri marginale.
d. locul și timpul săvârșirii infracțiunii.
10. Obiectul juridic specific:
2. Condițiile preexistente ale infracțiunii poartă această denumire deoarece: a. diferă întotdeauna de la o infracțiune la alta;
a. unele trebuie să existe anterior comiterii infracțiunii; b. servește la determinarea individualității unei infracțiuni în cadrul unui grup de
b. nu trebuie să existe și ulterior comiterii infracțiunii; infracțiuni;
c. pot fi preexistente, concomitente și subsecvente. c. împarte infracțiunile pe alineate.
Infracțiunea 19 20 Drept penal. Partea generală

11. Obiectul juridic complex al infracțiunii: B. Subiecții infracțiunii


a. este constituit din obiectul juridic principal și secundar sau adiacent;
b. este generic și specific; 1. Sunt adevărate următoarele afirmații:
c. nu poate leza valori socjale de aceeași natură; a. toți subiecții de drept penal sunt subiecți ai infracțiunii;
d. poate caracteriza infracțiuni de pericol sau de rezultat. b. toți subiecții infracțiunii sunt subiecți de drept penal;
c. toți subiecții infracțiunii pot deveni subiecți de drept penal.
12. Infracțiunile care au un obiect juridic complex:
a. pot caracteriza infracțiuni progresive;
b. nu se pot comite cu orice formă de vinovăție; 2. Pentru a fi subiect activ al unei infracțiuni, o persoană fizică trebuie să înde­
c. pot caracteriza infracțiuni prescriptibile sau imprescriptibile; plinească următoarele condiții:
d. nu pot avea un singur subiect pasiv. a. să aibă vârsta minimă cerută de lege și să fie responsabilă din punct de vedere
penal;
13. Obiectul material al infracțiunii îl constituie: b. să aibă libertate de voință și acțiune și să fie responsabilă din punct de vedere
a. entitatea materială în care este exprimată valoarea socială; penal;
b. norma juridică încălcată; c. să aibă vârsta minimă cerută de lege, să fie responsabilă și să aibă posibilitatea de
c. numai un bun material. a decide liber și neconstrâns asupra săvârșirii infracțiunii;
d. să săvârșească fapta cu vinovăție deplină.
14. Au o existență materială:
a. obiectul complex în toate cazurile;
3. în Codul penal actual subiectul activ al infracțiunii poate fi:
b. obiectul material;
c. viața persoanei. a. orice persoană fizică sau juridică;
b. și statul;
15. Obiectul material al infracțiunii: c. persoana fizică ce a împlinit vârsta de 14 ani și se demonstrează că are discer­
a. nu poate contribui la stabilirea formei de vinovăție a infracțiunii; nământ;
b. poate schimba încadrarea juridică a faptei; d. autorul, instigatorul și complicele.
c. trebuie să fie prevăzut expres în norma de incriminare;
d. îl poate constitui un obiect însuflețit sau neînsuflețit. 4. Pentru a fi subiect activ al infracțiunii, persoana fizică:
a. trebuie să fie titulara valorii sociale ocrotite de lege;
16. Obiectul material al infracțiunii:
b. poate să acționeze singură sau împreună cu altă persoană fizică sau juridică;
a. acesta poate lipsi, neafectând existența anumitor infracțiuni;
b. lipsa obiectului material de la locul la care făptuitorul credea că se află conduce la c. trebuie obligatoriu să fie responsabilă în timpul și pe parcursul comiterii
inexistența infracțiunii; infracțiunii.
c. nu poate lipsi niciodată, deoarece acesta reprezintă o condiție preexistentă a in­
fracțiunii; 5. Subiectul activ circumstanțial sau calificat al infracțiunii:
d. obiectul material al infracțiunii îl constituie numai un bun material. a. trebuie să aibă calitatea cerută în norma incriminatoare;
b. trebuie să aibă voința de a comite o faptă calificată;
17. Nu are niciodată obiect material: c. poate caracteriza o infracțiune de pericol sau de rezultat;
a. infracțiunea de amenințare; d. nu poate caracteriza o infracțiune care are ca urmare moartea unei persoane
b. infracțiunea de evadare;
prescriptibilă.
c. infracțiunea de nedenunțare.

18. Sunt adevărate următoarele afirmații: 6. Nu pot fi subiecți activi ai infracțiunii:


a. în cazul infracțiunilor formale nu se cercetează legătura de cauzalitate între a. persoanele care comit faptele penale sub imperiul oricărui tip de constrângere:
acțiune/inacțiune și urmarea produsă, aceasta rezultând ex-re; fizică sau psihică;
b. infracțiunile care au un obiect material sunt infracțiuni de rezultat; b. președinții de state în funcție, deoarece se bucură de imunitate;
c. nu toate infracțiunile au un obiect juridic specific; c. persoanele aflate în stare de hipnoză.
d. infracțiunile care nu au obiect material sunt imprescriptibile.
Infracțiunea 21 22 Drept penal. Partea generală

7. Nu pot avea calitatea de subiecți activi ai infracțiunii: 14. Subiect pasiv general al unei infracțiuni este:
a. minorii care au dobândit capacitate de exercițiu prin căsătorie; a. statul
b. persoanele care au împlinit vârsta de 100 de ani; b. persoana fizică sau juridică care a suferit răul produs prin infracțiune;
c. minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani; c. numai persoana juridică care a suferit un rău produs prin infracțiune;
d. persoana fizică sau juridică care au devenit victime ale infracțiunii.
d. niciodată iresponsabilii.
15. Subiectul pasiv al infracțiunii:
8. Structurarea subiectului activ al infracțiunii pe diferite categorii are impor­
a. trebuie să fie în imediata apropiere a subiectului activ;
tanță deoarece: b. trebuie să fie titularul valorii sociale ocrotite penal;
a. aceștia nu pot beneficia de un regim sancționator diferit; c. nu are importanță vârsta sau starea de sănătate a acestuia;
b. execută pedeapsa separat; d. nu are importanță în ceea ce privește încadrarea juridică a faptei comise.
c. unele infracțiuni pot fi comise numai de femei;
d. cetățenii străini nu execută pedepsele în România. 16. Subiectul pasiv circumstanțial al infracțiunii:
a. trebuie să aibă calitatea cerută în norma incriminatoare;
9. Subiectul activ al infracțiunii: b. poate caracteriza o infracțiune comisă cu orice formă de vinovăție;
a. poate fi și dublu calificat; c. nu poate fi în același timp și pentru aceeași infracțiune, subiect activ pentru o altă
b. poate schimba încadrarea juridică a faptei comise; infracțiune.
c. poate fi și o autoritate publică;
d. nu poate fi o persoană care nu este prezentă la locul comiterii infracțiunii sau în C. Locul și timpul
apropierea comiterii acesteia.
1. Când locul sau timpul comiterii faptei constituie o cerință esențială prevă­
10. Persoana juridică va fi subiect activ al infracțiunii atunci când: zută în conținutul infracțiunii, nerealizarea acestuia:
a. infracțiunea a fost săvârșită în realizarea obiectului ei de activitate sau în interesul a. nu influențează existența infracțiunii;
ori în numele persoanei juridice și cu forma de vinovăție prevăzută de legea penală; b. face ca fapta să realizeze condițiile unei tentative;
b. infracțiunea are legătură cu atribuțiile de serviciu ale societății comerciale, autori­ c. face ca fapta să nu mai fie infracțiune.
tății ori instituției respective;
2. Dacă locul de comitere a faptei reprezintă o condiție agravantă, nerealizarea
c. se dovedește în sarcina conducerii unei instituții ori societăți că a existat un interes
acestuia:
patrimonial;
a. face ca fapta să nu mai fie infracțiune;
d. persoana juridică nu poate răspunde penal în nicio împrejurare. b. nu influențează existența infracțiunii în varianta tip;
c. nu influențează existenta infracțiunii în varianta calificată.
11. Care sunt persoanele juridice care nu răspund niciodată penal?
9 99

a. societățile comerciale; 3. Locul comiterii faptei:


b. statul; a. nu poate contribui la stabilirea formei de vinovăție cu care se comite infracțiunea;
c. autoritățile publice; b. poate fi prevăzut expres în denumirea marginală a infracțiunii sau în conținutul
d. instituțiile publice. acesteia;
c. constitui un element în funcție de care se stabilește raportul de cauzalitate;
12. Pot fi subiecți pasivi ai infracțiunii: d. spre deosebire de timp, acesta nu constituie o circumstanță agravantă legală cu
a. numai persoanele fizice; caracter general.
b. atât persoanele fizice cât și juridice;
c. o persoană care nu poate fi niciodată subiect activ al unei infracțiuni. , 4. Timpul comiterii faptei:
a. poate reprezenta o circumstanță agravantă legală cu caracter general sau o circum­
stanță agravantă cu caracter special;
13. Poate fi subiect pasiv al unei infracțiuni:
b. nu poate caracteriza o infracțiune simplă de rezultat și imprescriptibilă;
a. și un cadavru;
c. se poate regăsi ca circumstanță specială agravantă comună în cadrul mai multor
b. un animal, în cazul infracțiunilor de violență asupra animalelor;
infracțiuni.
5
c. un iresponsabil.
Infracțiunea 23 24 Drept penal. Partea generală

3. Conținutul constitutiv al infracțiunii 7. Acțiunea constă:


a. într-o intervenție activă și periculoasă a infractorului;
A. Latura obiectivă b. și într-o stare de pasivitate a infractorului;
c. într-o activitate interzisă de legea penală.
i. Elementul material
8. Inacțiunea poate constitui element material al laturii obiective a infracțiunii:
1. Elementul material al infracțiunii:
a. în toate cazurile;
a. poate lipsi din cadrul normei de incriminare; b. în cazul în care există o obligație legală de a acționa;
b. poate fi alternativ, format dintr-o acțiune și o inacțiune; c. când este comisă cu intenție directă.
c. nu este niciodată cumulativ;
d. mai este denumit și verbum regens. 9. Inacțiunea sau abstențiunea constă:
a. în niciun caz într-o intervenție activă a infractorului;
2. Dacă elementul material al unei infracțiuni constă în mai multe acțiuni sau b. numai în comiterea unei fapte de rezultat, nu și a uneia de pericol;
inacțiuni: c. într-o atitudine a făptuitorului care nu face ceva ce o obligație contractuală impune
a. dacă infractorul săvârșește mai multe acțiuni sau inacțiuni, atunci el realizează un să se facă.
concurs de infracțiuni, în număr corespunzător acțiunilor infracțiunilor;
10. Fapta constând într-o acțiune:
b. realizarea acestui element, prin mai multe acțiuni sau inacțiuni nu schimbă unici­
a. constituie infracțiune când este săvârșită cu intenție;
tatea infracțiunii; b. constituie infracțiune și când este săvârșită din culpă;
c. dacă infractorul săvârșește o singură acțiune sau inacțiune, atunci el comite o in­ c. constituie infracțiune când este săvârșită din culpă, numai atunci când în lege se
fracțiune unică. prevede în mod expres aceasta.

3. Elementul material se poate realiza: 11. Urmarea imediată


a. numai prin fapte materiale; 1. Urmarea imediată din cadrul laturii obiective reprezintă:
b. atât prin fapte cât și prin scris; a. un criteriu în funcție de care se realizează corecta încadrare juridică a faptei;
c. numai prin scris; b. fie o stare de pericol abstract sau concret, fie o vătămare materială efectivă;
d. atât prin acțiune cât și prin inacțiune. c. există doar în cazul infracțiunilor de rezultat.

4. Elementul material al laturii obiective se poate prezenta în variante alter­ 2. Ca element al laturii obiective, urmarea socialmente periculoasă:
native: a. presupune o modificare perceptibilă fizic a realității înconjurătoare;
a. numai între acțiuni; b. implică o atingere a valorii sociale ocrotite prin norma penală;
b. și între inacțiuni; c. reprezintă la unele infracțiuni, o condiție de existență a acestora;
d. poate consta în realizarea unei anchete penale pentru pedepsirea infractorului.
c. între acțiuni și inacțiuni.
3. Urmarea imediată care se produce prin săvârșirea unei infracțiuni se mate­
5. Elementul material: rializează:
a. este întotdeauna expres desemnat de norma incriminatoare; a. fie într-un rezultat, fie într-o stare de pericol;
b. se poate deduce din împrejurările arătate în normă; b. numai într-un rezultat palpabil;
c. nu poate exprima în el și urmarea imediată a infracțiunii; c. și în consecințele subsecvente ale infracțiunii;
d. se poate prezenta în concret printr-o multitudine de modalități faptice. d. într-un rezultat ireversibil, ce poate caracteriza o infracțiune de rezultat prescrip­
tibilă sau imprescriptibilă.
6. Acțiunea sub care se poate realiza elementul material poate consta:
4. Infracțiunile care au în conținutul lor referiri la rezultatul produs:
a. și în acte materiale;
a. sunt de regulă infracțiuni materiale sau de rezultat;
b. în cuvinte; b. nu pot fi infracțiuni de pericol, de atitudine sau formale;
c. și într-o atitudine a făptuitorului care nu face ceva ce legea penală ordonă să se facă. c. pot caracteriza o infracțiune complexă, praeterintenționată și imprescriptibilă.
Infracțiunea 25 26 Drept penal. Partea generală

7. în doctrina penală sunt cunoscute două mari curente cu privire la raportul


5. Efectul, ca element al raportului de cauzalitate, se concretizează în:
de cauzalitate. în cadrul primului curent, cunoscut sub denumirea de teza monistă,
a. urmările ce s-au produs prin activitatea infracțională desfășurată;
b. scopul pentru care s-a comis infracțiunea; au fost formulate următoarele teorii:
a. teoria cauzei preponderente;
c. starea de pericol;
b. teoria condiției necesare;
d. acțiunea sau inacțiunea conștientă a persoanei.
c. teoria cauzei proxime, teoria cauzei eficiente;
d. teoria cauzei absolute.
iii. Legătura (raportul) de cauzalitate
1. în cazul săvârșirii unei infracțiuni, trebuie stabilită legătura de cauzalitate 8. Conform teoriei condiției sine qua non:
între, sau precizați care sunt elementele raportului de cauzalitate: a. este considerată drept cauză a unui rezultat determinat contribuția umană ce se
a. latura obiectivă și latura subiectivă; situează în timp imediat anterior producerii rezultatului;
b. elementul material și urmarea imediată; b. sunt considerate cauze ale rezultatului produs toate condițiile care l-au precedat și
c. obiectul și subiecții infracțiunii; , fără de care acesta nu s-ar fi produs;
d. infractor și victimă. c. este considerată drept cauză a unui rezultat aceea care este proprie sau aptă, prin
natura ei să producă acel rezultat;
2. Cauza, ca element al raportului de cauzalitate, este formată din: d. este cea mai importantă și a fost formulată pentru prima dată de către penalistul
a. mobilul faptei; german Von Buri.
b. scopul urmărit de făptuitor;
c. condițiile de timp, loc, mod și împrejurările comiterii faptei; 9. Sunt false următoarele afirmații:
d. acțiunea sau inacțiunea conștientă a persoanei fizice sau juridice. a. dintre teoriile cunoscute în doctrina penală cu privire la raportul de cauzalitate, .
care este aceea care oferă cele mai mari posibilități pentru soluționarea raportului de
cauzalitate și care stabilește corect sfera contribuțiilor cu legătură de cauzalitate, dar care
3. Legătura de cauzalitate între acțiune sau inacțiune și urmarea imediată:
nu permite stabilirea deosebirilor dintre diferitele contribuții aduse la producerea
a. în cazul infracțiunilor de pericol rezultă „ex re”;
aceluiași rezultat periculos, deși legea obligă să se țină seama de contribuția partici­
b. nu trebuie stabilită la infracțiunile așa-zise materiale;
panților la săvârșirea infracțiunii este teoria echivalenței condițiilor sau teoria condiției
c. trebuie stabilită la orice infracțiune;
sine qua non;
d. este un element obligatoriu existent la toate infracțiunile.
b. teoria condiției necesare aparține tezei moniste;
c. caracterul „sine qua non” al unei condiții se stabilește folosind procedeul elimi­
4. Legătura (raportul) de cauzalitate reprezintă:
nării ipotetice a acesteia din antecedența rezultatului și dacă rezultatul nu s-ar fi produs,
a. și o trăsătură esențială a infracțiunii, fără de care aceasta nu poate exista;
atunci acea condiție este eliminată.
b. numai un element al laturii obiective a conținutului constitutiv al infracțiunii;
c. atât o trăsătură esențială a infracțiunii, cât și un element al laturii obiective a conți­
nutului constitutiv al infracțiunii. B. Latura subiectivă

5. Trebuie dovedit raportul de cauzalitate în cazul: i. Elementul subiectiv (vinovăția)


a. infracțiunilor de pericol; 1. Ce înțelegeți prin latura subiectivă a unei infracțiuni?
b. infracțiunilor formale săvârșite prin inacțiune; a. activitatea persoanei fizice care, prin urmările ei periculoase, vatămă sau pune în
c. infracțiunilor de rezultat. pericol anumite relații sociale apărate de normele dreptului penal;
b. valoarea socială și relațiile sociale create în jurul acestei valori, care sunt peri­
6. Problema dovedirii sau stabilirii raportului de cauzalitate în dreptul penal se clitate sau vătămate prin fapta infracțională;
pune în legătură cu infracțiunile: c. totalitatea condițiilor prevăzute în norma de incriminare cu privire la actul de
a. formale comise prin acțiune; conduită prohibit, pe care îl îndeplinește făptuitorul ori devin relevante prin săvârșirea
b. formale, de atitudine; acțiunii sau inacțiunii de către acesta;
c. grave; d. atitudinea psihică a făptuitorului, alcătuită din elemente intelective, volitive și
d. în anumite situații și în cazul infracțiunilor de pericol. afective, care determină și însoțesc actul fizic de executare.
Infracțiunea 27 28 Drept penal. Partea generală

2. Elementul esențial al laturii subiective este: 3. Lipsa unui mobil al făptuitorului în săvârșirea faptei penale:
a. vinovăția, care poate coexista sau nu cu vinovăția ca trăsătură esențială a infrac­ a. poate înlătura caracterul penal al faptei;
țiunii; b. de regulă, constituie un indiciu de anormalitate psihică al făptuitorului;
b. mobilul și scopul; c. constituie cauză de impunitate.
c. prevăzut întotdeauna de norma de incriminare;
d. acțiunea sau inacțiunea făptuitorului. iii. Scop
1. Scopul săvârșirii unei infracțiuni:
3. Sunt adevărate următoarele afirmații: a. caracterizează de regulă comiterea unei infracțiuni cu intenție directă, dar nu este
a. existența vinovăției, ca trăsătură esențială a infracțiunii, presupune întotdeauna și exclusă nici reținerea uneia comisă cu intenție indirectă sau intenție depășită;
existența vinovăției ca element al conținutului unei infracțiuni; b. desemnează finalitatea urmărită prin săvârșirea faptei;
b. poate exista vinovăție, ca element al conținutului unei infracțiuni, fără a exista c. poate caracteriza o infracțiune prescriptibilă sau imprescriptibilă.
însă ca trăsătură esențială a infracțiunii;
c. poate exista vinovăție ca trăsătură esențială a infracțiunii, fără să existe vinovăție 2. Sunt adevărate următoarele afirmații:
ca element subiectiv al infracțiunii. a. urmarea imediată reprezintă finalitatea produsă de elementul material și este un
element extern al infracțiunii;
4. Forma de vinovăție ca element subiectiv este prevăzută în norma incrimi­ b. scopul reprezintă finalitatea propusă în plan mental de către făptuitor și aparține
natoare: laturii interne a infracțiunii și trebuie să existe în toate cazurile;
a. întotdeauna; c. astfel, din punct de vedere cronologic scopul apare primul și poate coincide cu
b. doar în unele cazuri; urmarea imediată, sau aceasta poate fi mai gravă sau mai blândă decât scopul.
c. numai în cazul culpei;
d. fie în denumirea marginală a infracțiunii, fie în conținutul acesteia și poate carac­ 4. Tentativa
teriza o variantă mai blândă a infracțiunii.
A. Actele preparatorii
5. Forma de vinovăție, ca element subiectiv, când nu este prevăzută, se deduce:
a. și după locul de comitere a faptei interzise; 1. în legislația noastră penală, actele preparatorii:
b. prin raportare la elementul material al laturii obiective, respectiv modus operandi; a. nu au relevanță juridică penală;
c. prin raportare la timpul de comitere a faptei; b. pot fi asimilate tentativei și sancționate în mod corespunzător;
d. nu și prin raportare la gabaritul subiecților infracțiunii. c. nu pot fi incriminate ca infracțiuni autonome;
d. pot fi reținute ca acte de complicitate și pedepsite ca atare.
ii. Mobil (motiv)
2. Actele preparatorii:
1. Mobilul unei infracțiuni:
a. se comit numai cu intenție;
a. desemnează acel sentiment (dorință, tendință, pasiune) care conduce la nașterea în b. sunt posibile numai la infracțiunile intenționate și praeterintenționate;
mintea făptuitorului a ideii săvârșirii unei infracțiuni și care îl determină să o comită; c. sunt posibile numai la infracțiunile de rezultat;
b. desemnează finalitatea urmărită de făptuitor prin săvârșirea infracțiunii; d. nu se pot reține ca o împrejurare de agravare a răspunderii penale.
c. desemnează atitudinea psihică a făptuitorului ce precede și însoțește fapta
infracțională și urmările ei; 3. Care sunt condițiile pe care trebuie să le îndeplinească activitățile desfă­
d. caracterizează infracțiuni comise intenție directă sau indirectă. șurate pentru a putea fi considerate acte premergătoare?
a. să se concretizeze printr-o activitate obiectivă, capabilă să creeze condiții favo­
2. în dreptul penal, mobilul actului de conduită prohibit de lege: rabile pentru săvârșirea infracțiunii;
a. reprezintă țelul urmărit prin săvârșirea faptei; b. activitatea de pregătire să nu cuprindă acte ce intră în conținutul elementului
b. nu trebuie să fie prevăzut expres de norma incriminatoare; material al laturii obiective;
c. poate atrage reținerea unei circumstanțe agravante; c. să existe legătură de cauzalitate între decizia de a comite infracțiunea și rezultatul
d. nu poate caracteriza o infracțiune în formă asimilată. produs prin infracțiune.
Infracțiunea 29
30 Drept penal. Partea generală

3. Tentativa este perfectă atunci când:


4. Actele pregătitoare pot fi:
a. constă în punerea în executare a hotărârii de a săvârși infracțiunea, executare care
a. cunoscute și necunoscute;
b. materiale și morale; se întrerupe și rezultatul nu se produce;
c. comise printr-o acțiune sau inacțiune; b. constă în punerea în executare a intenției de a săvârși infracțiunea, executare care
d. anterioare sau concomitente. a fost dusă până la capăt, dar rezultatul nu s-a produs;
c. constă în punerea în executare a hotărârii de a săvârși infracțiunea, executare care
5. Care sunt principalele modalități prin care se realizează actele premergă­ a fost dusă până la capăt, dar rezultatul nu s-a produs, datorită modului cum a fost
toare în cazul săvârșirii unei infracțiuni: concepută executarea;
a. luarea hotărârii de a săvârși o infracțiune d. atunci când executarea faptei care constituie elementul material al infracțiunii a
b. procurarea instrumentelor ce vor fi folosite la comiterea faptei; fost oprită și împiedicată să se desfășoare până la capăt.
c. confecționarea, modificarea sau adaptarea instrumentelor, mecanismelor sau dis­
pozitivelor ce vor folosi la comiterea infracțiunii; 4. în cazul tentativei întrerupte, întreruperea executării și neproducerea rezul­
d. comunicarea deciziei de a comite infracțiunea altor persoane. tatului:
a. trebuie să fie independentă de voința făptuitorului;
6. Sunt adevărate următoarele afirmații: b. se poate datora împrejurării că făptuitorul și-a dat seama de insuficiența, defectuo-
a. actele de pregătire pot consta în culegerea de informații, date despre victimă, sau zitatea mijloacelor folosite pentru executarea în întregime a faptei;
despre locul sau timpul săvârșirii infracțiunii; c. poate să fie expresia voinței libere a făptuitorului, atunci când făptuitorul nu execută
b. actele premergătoare să fie intenționate sau praeterintenționate; elementul material al laturii obiective, deoarece renunță să mai continue infracțiunea.
c. când sunt incriminate, actele de pregătire au un regim sancționator similar cu al
tentativei; 5. S-a reținut în sarcina inculpatului X faptul că, în scopul însușirii, fără drept,
d. Codul penal nu face nicio precizare referitoare la actele preparatorii. a roții unui autovehicul, a montat un cric și a ridicat mașina, fiind surprins în acel
moment și împiedicat să continue demontarea roții:
7. Codul penal român a adoptat în legătură cu regimul actelor preparatorii: a. inculpatul nu va răspunde penal, aceste fapte constituind acte preparatorii la
a. teza incriminării actelor preparatorii; infracțiunea de furt;
b. teza neincriminării actelor preparatorii; b. inculpatul va răspunde penal pentru tentativă improprie la infracțiunea de furt;
c. teza incriminării parțiale a unor acte preparatorii. c. inculpatul va răspunde penal pentru tentativă proprie la infracțiunea de furt.

B. Tentativa 6. S-a reținut în fapt că inculpatul X a introdus mâna în buzunarul lui Y, de


unde a sustras mai multe hârtii fără valoare, fiind convins că sunt bani:
1. Există tentativă: a. inculpatul nu va răspunde penal, aceste fapte constituind acte preparatorii la
a. când consumarea infracțiunii nu a fost posibilă datorită insuficienței sau defectuo- infracțiunea de furt;
zității mijloacelor folosite; b. inculpatul va răspunde penal pentru tentativă improprie la infracțiunea de furt;
b. când consumarea infracțiunii nu a fost posibilă datorită modului cum a fost con­ c. inculpatul nu va răspunde penal, deoarece nu s-a produs nicio pagubă.
cepută executarea faptei;
c. când consumarea infracțiunii nu a fost posibilă datorită lipsei obiectului de la locul 7. Sub aspectul formei de vinovăție, tentativa, ca formă atipică a infracțiunii, se
unde făptuitorul credea că se află. poate comite:
a. cu intenție indirectă;
2. Tentativa se poate reține și atunci când: b. numai cu intenție directă;
a. consumarea infracțiunii nu a fost posibilă datorită întreruperii activității făptui­ c. și cu intenție depășită;
torului; d. cu oricare dintre formele intenției, preluând forma de vinovăție a infracțiunii la
b. producerea rezultatului periculos prevăzut de lege s-a produs parțial; care aceasta se comite.
c. victima reușește să scape prin fugă din fața violenței fizice a autorului.
Infracțiunea 31 32 Drept penal. Partea generală

8. S-a constatat că X, după ce a luat hotărârea de a avea raport sexual cu 14. Infracțiunile la care nu este posibilă tentativa sunt:
numita Y, a încercat, fără să folosească constrângerea, să aibă un astfel de raport, a. aceleași ca cele la care nu este posibil coautoratul;
însă, față de riposta violentă a victimei, dându-și seama de opunerea acesteia, a b. acele infracțiuni care nu au obiect material sau sunt comise din culpă sau cu
abandonat hotărârea luată: praeterintenție;
a. X nu a săvârșit nicio infracțiune; c. cele cu consumare anticipată;
d. cele cu executare în timp și cele comisive.
b. X a săvârșit o tentativă întreruptă la infracțiunea de viol;
c. X a săvârșit acte pregătitoare la infracțiunea de viol.
15. Tentativa:
a. nu este posibilă la infracțiunile omisive proprii;
9. Există tentativă absolut improprie (absurdă): b. este sancționată la toate infracțiunile de rezultat la care este și posibilă;
a. atunci când prin natura lui, mijlocul folosit este apt să producă rezultatul, dar în c. comisă de un minor care nu răspunde penal, se sancționează cu o măsură educativă;
cazul concret, în raport de condițiile existente, s-a dovedit a fi insuficient sau defectuos, d. la infracțiunea de omor o transformă pe acesta într-o infracțiune prescriptibilă,
sau în situația când obiectul material lipsea în mod accidental din locul unde făptuitorul deoarece tentativa este o stare generală obligatorie de atenuare a răspunderii penale.
credea că se află;
b. atunci când mijlocul folosit, prin natura lui, nu era apt în nicio împrejurare să 16. Care sunt infracțiunile Ia care tentativa nu este posibilă datorită specificului
producă rezultatul urmărit de făptuitor; elementului material?
c. atunci când făptuitorul execută în întregime elementul material al laturii obiective a. infracțiunile continue și continuate;
b. infracțiunile din culpă și praeterintenționate;
a infracțiunii și cu toate acestea rezultatul urmărit nu se produce;
c. infracțiunile de obicei;
d. atunci când mijlocul folosit era apt pentru producerea rezultatului dorit, dar făptui­ d. infracțiunile omisive și cele de atitudine.
torul nu l-a mânuit în mod corespunzător.
17. Care sunt infracțiunile la care tentativa nu este posibilă datorită elemen­
10. în cazul tentativei absurde: tului subiectiv?
a. valoarea socială ce se dorește a fi lezată există; a. infracțiunile săvârșite din culpă, indiferent de modalitatea sa;
b. valoarea socială ce se dorește a fi lezată nu există; b. infracțiunile săvârșite cu intenție indirectă;
c. aceasta nu se pedepsește niciodată. c. infracțiunile care nu sunt condiționate de niciun mobil sau scop;
d. infracțiunile săvârșite cu praeterintenție.
11. în cazul tentativei proprii, mijloacele folosite pot fi:
18. Care sunt condițiile pe care trebuie să le îndeplinească tentativa pentru a se
a. prin natura lor apte să producă rezultatul, dar când hotărârea infracțională a fost
diferenția de actele premergătoare și de infracțiunea consumată?
pusă în executare, aceste mijloace s-au dovedit a fi insuficiente;
a. existența unei intenții sau rezoluții de a săvârși o infracțiune și punerea în exe­
b. prin natura lor apte să producă rezultatul, dar când hotărârea infracțională a fost cutare a acesteia;
pusă în executare, aceste mijloace s-au dovedit a fi defectuoase; b. săvârșirea infracțiunii în funcție de scopul propus;
c. prin natura lor inapte să producă rezultatul. c. întreruperea executării sau neproducerea rezultatului.

12. Sunt adevărate următoarele afirmații: 19. în actuala reglementare a Codului penal, tentativa este incriminată:
a. la infracțiunea de omor sunt posibile toate formele tentativei, inclusiv cea absurdă; a. pentru toate infracțiunile din Codul penal;
b. în cazul infracțiunilor de furt și de viol nu este posibilă tentativa perfectă; b. doar pentru infracțiunile grave și deosebit de grave;
c. numai atunci când Codul penal prevede expres acest lucru;
c. este posibilă tentativa și la infracțiunea continuată și la cea de obicei.
d. pentru toate infracțiunile care au ca urmare moartea persoanei.
13. Tentativa nu este posibilă: 20. Legea penală română incriminează:
a. niciodată la infracțiunile săvârșite din culpă sau praeterintenționate; a. tentativa întreruptă
b. la infracțiunile omisive proprii și cele cu executare promptă; b. tentativa perfectă
c. la infracțiunile al căror început de executare este asimilat infracțiunii consumate c. tentativa absolut improprie
d. la infracțiunile de pericol. d. tentativa relativ improprie.
Infracțiunea 33 34 Drept penal. Partea generală

21. în legislația penală română: 27. în cazul persoanei juridice, tentativa se sancționează:
a. cu amendă cuprinsă între minimul special și maximul special al amenzii prevăzute
a. tentativa se pedepsește numai când în lege se prevede expres aceasta;
de lege pentru infracțiunea consumată, reduse la jumătate, iar la această pedeapsă nu se
b. tentativa se sancționează cu aceeași pedeapsă care este prevăzută de lege și pentru
pot adăuga mai multe pedepse complementare;
infracțiunea consumată;
b. cu amendă cuprinsă între minimul special și maximul special al amenzii prevăzute
c. tentativa se pedepsește nelimitat, în cazul tuturor infracțiunilor la care aceasta este
de lege pentru infracțiunea consumată, reduse la jumătate, iar la această pedeapsă se pot
posibilă.
adăuga una sau mai multe pedepse complementare;
c. cu amendă cuprinsă între minimul special și maximul special al amenzii prevăzute
22. Sancționarea tentativei:
de lege pentru infracțiunea consumată, reduse la jumătate, iar la această pedeapsă este
a. întotdeauna reduce pedeapsa prevăzută de lege la jumătate, fiind o stare generală obligatorie adăugarea uneia sau mai multor pedepse complementare.
obligatorie de atenuare;
b. poate schimba natura pedepsei prevăzută de lege;
c. nu poate schimba niciodată natura pedepsei prevăzută de lege; C. Desistarea și împiedicarea producerii rezultatului
d. adoptă sistemul diversificării pedepsei.
1. Sunt cauze de impunitate:
23. în cazul în care se comite o tentativă pedepsibilă la o infracțiune care a. desistarea și împiedicarea producerii rezultatului;
prevede pedepse alternative: b. denunțarea mitei, după ce organul de urmărire a fost sesizat pentru infracțiunea de
dare de mită;
a. limitele pedepsei pentru tentativă se determină în raport cu pedeapsa cea mai grea
c. grațierea.
prevăzută pentru infracțiunea consumată;
b. instanța trebuie mai întâi să se fixeze asupra uneia dintre pedepsele prevăzute
2. Cauzele de impunitate:
pentru infracțiunea consumată și apoi să aplice pedeapsa pentru tentativă;
a. pot fi prevăzute în partea generală și partea specială a Codului penal;
c. limitele pedepsei pentru tentativă se determină în raport cu pedeapsa cea mai
b. nu se pot reține în cazul minorilor care răspund penal;
ușoară prevăzută pentru infracțiunea consumată, având în vedere că tentativa este o stare
c. anulează reținerea unei cauze de neimputabilitate.
generală obligatorie de atenuare.
3. Care sunt condițiile desistării?
24. Limita minimă a pedepsei în cazul săvârșirii unei tentative pedepsibile: a. renunțarea la comiterea infracțiunii să fie determinată de intervenția unei alte
a. nu poate fi mai mică de 15 zile în cazul pedepsei închisorii;
persoane;
b. nu poate fi mai mică de 300 lei dacă s-a aplicat pedeapsa amenzii; b. renunțarea la comiterea infracțiunii să se bazeze pe voința liberă a făptuitorului;
c. șe determină prin înjumătățirea minimului special prevăzut de lege pentru infrac­ c. renunțarea la săvârșirea infracțiunii să se facă în timp util și să fie definitivă.
țiunea consumată.
4. Pentru a fi cauză de impunitate, desistarea:
25. Tentativa la o infracțiune pedepsită cu detențiunea pe viață se va sancționa: a. trebuie să intervină înainte de consumarea faptei;
a. cu închisoarea între 10 și 25 de ani; b. trebuie să se facă din proprie inițiativă;
b. cu închisoarea între 10 și 20 de ani; c. trebuie să intervină înainte de începerea executării elementului material;
c. cu închisoarea între 15 și 25 de ani; d. se poate reține și în favoarea instigatorului.
d. întotdeauna cu o pedeapsă de o altă natură decât cea prevăzută de lege.
5. Desistarea:
26. Tentativa nu se pedepsește: a. poate consta numai într-o acțiune a făptuitorului;
a. și atunci când făptuitorul s-a desistat de la săvârșirea faptei pusă în executare, mai b. poate consta într-o acțiune sau inacțiune, raportat la natura infracțiunii săvârșite;
înainte ca organul de urmărire penală să o descopere; c. este posibilă la toate infracțiunile intenționate.
b. numai atunci când făptuitorul a împiedicat mai înainte de descoperirea faptei
producerea rezultatului; 6. Se poate reține ca și cauză de nepedepsire a tentativei doar desistarea, nu și
c. atunci când făptuitorul fie că s-a desistat, fie că a împiedicat producerea rezulta­ împiedicarea producerii rezultatului, în cazul infracțiunii de:
tului mai înainte de descoperirea faptei; a. omor;
d. atunci când făptuitorul se prezintă de bunăvoie la organul judiciar și sesizează b. evadare;
fapta pe care intenționa să o comită. c. ultraj prin amenințare comisă în formă orală.
Infracțiunea 35 36 Drept penal. Partea generală

7. împiedicarea producerii rezultatului: 2. Sunt susceptibile întotdeauna de forma fapt epuizat infracțiunile:
a. nu trebuie să aibă loc întotdeauna înainte de descoperirea faptei de către orice a. deviate;
persoană, ci înainte de producerea urmărilor periculoase; b. continue sau continuate;
b. trebuie să fie expresia voinței libere a făptuitorului, să fie voluntară ca în cazul c. complexe;
desistării; d. rămase în faza tentativei.
c. poate interveni și ca urmare a unei constrângeri morale sau fizice, dar să aibă loc
înainte de comiterea elementului material al faptei; 3. Sunt adevărate afirmațiile:
d. poate să se facă de orice persoană, care dorește să-1 ajute pe făptuitor. a. în cazul infracțiunilor cu durată de consumare, prescripția răspunderii penale
începe să curgă de la momentul epuizării;
8. Dacă actele îndeplinite până în momentul desistării sau împiedicării produ­ b. în cazul infracțiunilor cu durată de consumare, legea aplicabilă va fi, legea în
cerii rezultatului constituie o altă infracțiune: vigoare de la momentul epuizării;
a. desistarea sau împiedicarea producerii rezultatului constituie cauză de impunitate c. este posibil ca la momentul consumării faptei să fie incidență o anume infracțiune,
pentru tentativa la infracțiunea în vederea căreia făptuitorul începuse executarea ori iar la momentul epuizării să se schimbe încadrarea juridică a acesteia;
împiedicase producerea rezultatului; d. în cazul infracțiunilor cu durată de consumare, acestea se pot prelungi fie ca
b. făptuitorul va fi pedepsit pentru un concurs de 2 infracțiuni, respectiv infracțiunea urmare a voinței făptuitorului, fie total independent de voința acestuia.
comisă și tentativa pe care a urmărit să o săvârșească înainte de desistare sau împiedicare
a producerii rezultatului; 4. Sunt false afirmațiile:
a. infracțiunile care se prelungesc în timp, independent de voința făptuitorului, pot fi
c. desistarea sau împiedicarea producerii rezultatului nu mai produce niciun efect,
infracțiuni imprescriptibile de rezultat;
făptuitorul fiind sancționat cu pedeapsa prevăzută pentru infracțiunea consumată pe care
b. infracțiunile care se prelungesc în timp, prin repetabilitatea elementului material,
a urmărit inițial să o săvârșească.
sunt numai infracțiuni intenționate și pot constitui o stare generală de agravare;
c. infracțiunea de omor nu se poate prelungi în timp;
9. S-a reținut în fapt că X a pătruns într-o încăpere, fără drept, a scos dintr-un
d. infracțiunile care cunosc și momentul epuizării sunt numai infracțiuni de rezultat.
dulap mai multe lucruri cu intenția de a și le însuși, dar apoi, din proprie inițiativă,
părăsește încăperea fără să-și însușească ceva. Fapta lui X săvârșită în împre­
jurările de mai sus: 5. Unitatea de infracțiuni
9

a. constituie tentativă pedepsibilă la infracțiunea de furt calificat; A. Unitatea naturală


b. nu constituie tentativă la infracțiunea de furt calificat;
c. antrenează reținerea unei cauze generale de impunitate în forma desistării la 1. Precizați felurile unității de infracțiune:
infracțiunea de furt; a. naturală și artificială;
d. constituie împiedicarea producerii rezultatului, pedepsibilă în acest caz. b. convențională și neconvențională;
c. numai naturală și legală.
10. împiedicarea producerii rezultatului:
a. poate consta într-o acțiune sau inacțiune, raportat la natura infracțiunii săvârșite; 2. Există o unitate de infracțiune atunci când făptuitorul comite:
b. poate consta numai într-o acțiune a făptuitorului, o atitudine pro activă; a. un omor asupra a trei persoane;
c. nu este posibilă la toate infracțiunile intenționate. b. o faptă de loviri sau alte violențe asupra a două persoane în aceeași împrejurare;
c. o infracțiune de tâlhărie prin violență asupra a doi elevi ce ies dintr-o școală;
d. p infracțiune de tâlhărie asupra soților în aceeași împrejurare.
D. Infracțiunea fapt consumat și fapt epuizat

3. Reprezintă unitate naturală de infracțiune:


1. Nu sunt susceptibile de desfășurare în timp:
a. infracțiunea continuă, continuată, simplă;
a. vătămarea corporală din culpă;
b. infracțiunea simplă, de obicei, progresivă;
b. infracțiunile care simt de execuție imediată;
c. infracțiunea deviată, continuă, simplă;
c. amenințarea săvârșită oral.
d. aberatio ictus și continuă succesivă.
Infracțiunea 37 38 Drept penal. Partea generală

4. X, după ce a pătruns prin efracție în locuința lui Y, a aprins lumina și a 10. Orice întrerupere a activității infracționale poate avea valoarea epuizării
căutat bunurile pe care dorea să le sustragă, dar, din cauza volumului mare al acelei infracțiuni în cazul:
acestora, le-a ridicat în două rânduri, fără pauze transportându-le în locuința a. infracțiunii continue succesive;
bunicii sale. Ce formă a unității de infracțiune este săvârșită în cazul b. numai la infracțiunea continuă permanentă;
sus-mentionat? c. tuturor formelor infracțiunii continue.
a. unitatea legală de infracțiune;
11. Data consumării unei infracțiuni continue este momentul:
b. unitatea naturală de infracțiune, sub forma infracțiunii simple, chiar dacă făptui­ a. când se comite acțiunea/inacțiunea care durează suficient pentru a avea o semni­
torul a comis mai multe acte materiale; ficație penală;
c. infracțiunea continuată, deoarece făptuitorul a comis mai multe acte materiale, în b. la care a încetat acțiunea/inacțiunea infracțională;
baza aceleiași rezoluții infracționale și împotriva aceluiași subiect pasiv. c. în care s-a produs rezultatul cerut de lege.

5. Care este data la care se consideră săvârșită infracțiunea simplă: 12. Când se epuizează o infracțiune continuă:
a. aceea a comiterii primei acțiuni sau inacțiuni; a. în momentul producerii rezultatului;
b. în momentul încetării acțiunii/inacțiunii infracționale;
b. aceea a efectuării celei de a doua acțiuni sau inacțiuni;
c. coincide cu momentul consumării infracțiunii.
c. aceea a comiterii ultimei acțiuni sau inacțiuni.
13. Care este momentul în raport cu care se aplică beneficiul grațierii în cazul
6. Prelungirea în mod natural a acțiunii sau inacțiunii ce constituie elementul săvârșirii unei infracțiuni continue:
material după consumare, până la intervenția unei forțe contrare, constituie trăsă­ a. momentul consumării infracțiunii;
tura caracteristică a infracțiunii: b. momentul epuizării activității infracționale;
a. progresive; c. momentul producerii rezultatului;
b. continuate; d. momentul actelor preparatorii.
c. continue permanente sau succesive.
14. Instanța a stabilit că X a luat hotărârea de a-și ucide soția acuzată de infi­
delitate și care îl amenința cu divorțul. Astfel, într-o seară la ora 22.00 a așteptat-o
7. Infracțiunea de lipsire de libertate în mod ilegal este o infracțiune: pentru a-și pune în aplicare planul, la poarta fabricii unde aceasta lucra în
a. continuă permanentă; schimbul doi. în jurul orei 22.30, inculpatul a observat pe trotuarul opus o femeie
b. continuată; care semăna atât la fizic cât și la îmbrăcăminte. Crezând că este soția sa, a alergat
c. simplă; spre aceasta care s-a speriat și a început să fugă. Inculpatul a ajuns-o din urmă și
d. intenționată sau praeterintenționată. i-a aplicat o puternică lovitură de cuțit în abdomen determinând decesul acesteia.
Ce formă a unității de infracțiune este săvârșită în cazul sus-menționat?
8. în cazul infracțiunii continue permanente: a. o unitate naturală de infracțiune în forma infracțiunii unice;
b. o unitate naturală de infracțiune în forma infracțiunii deviate;
a. nu este posibilă comiterea acesteia în formă continuată;
c. o unitate legală de infracțiune în forma infracțiunii deviate;
b. suntem în prezența unei forme a unității naturale de infracțiune; d. se reține un concurs de infracțiuni între tentativa la infracțiunea inițială și cea
c. momentul de la care începe să curgă termenul de reabilitare judecătorească este consumată comisă în concret.
diferit față de situația unei infracțiuni instantanee;
d. întreruperea sa conduce de regulă la epuizarea infracțiunii. 15. X împreună cu soțul ei, locuiau la mătușa acesteia în vârstă de 80 de ani,
urmând a o îngriji, având unele promisiuni că după moartea ei, aceasta le va lăsa
9. în cazul infracțiunii continue: casa. Animată de a intra cât mai repede în posesia casei, X a luat hotărârea de a o
a. se aplică o pedeapsă până la maximul special, iar dacă acesta este neîndestulător ucide, procurând o cantitate de paration, din care a picurat pe o napolitană pe care
mătușa o avea în casă. Ulterior, mătușa a fost vizitată de o vecină, căreia la plecare
se poate adăuga și un spor de până la 3 ani în cazul pedepsei închisorii;
i-a dat napolitana, iar aceasta i-a dat-o unui copil, care după ce a mâncat-o a murit.
b. termenul de prescripție a răspunderii penale curge din momentul epuizării; Ce va trebui să rețină instanța?
c. elementul material poate consta numai într-o acțiune; a. mătușa va răspunde penal pentru moartea copilului;
d. elementul material poate consta într-o acțiune sau inacțiune. b. în speță, este vorba despre o infracțiune deviată;
Infracțiunea 39 40 Drept penal. Partea generală

c. vecina va beneficia de eroarea de fapt, drept cauză de neimputabilitate; 5. Data săvârșirii infracțiunii continuate o reprezintă:
d. X nu va răspunde pentru infracțiunea de omor. a. data comiterii oricăreia dintre acțiunile sau inacțiunile ce intră în conținutul infrac­
țiunii continuate;
16. Infracțiunea deviată poate fi săvârșită în următoarele moduri: b. data comiterii primei acțiuni sau inacțiuni ce intră în conținutul infracțiunii conti­
a. a minori ad majus, a majori ad minus (dacă legea penală interzice mai puțin, va nuate;
interzice și mai mult și invers); c. momentul epuizării și anume data săvârșirii ultimei acțiuni sau inacțiuni ce intră în
b. aberatio ictus și error in persona (greșeala făptuitorului sau eroarea făptuitorului); conținutul infracțiunii continuate;
c. ubi eadem ratio ubi idem just (pentru situații identice trebuie să existe aceeași d. momentul epuizării și anume data săvârșirii primei acțiuni sau inacțiuni ce intră în
soluție juridică); conținutul infracțiunii continuate.
d. reductio ad absurdum (reducerea la absurd, situație inadmisibilă).
6. în cazul infracțiunii continuate există:
a. o repetare a faptei incriminate de un număr de ori din care să rezulte o obișnuință
B. Unitatea legală
a făptuitorului, o îndeletnicire a acestuia;
1. Identificați formele unității legale de infracțiune: b. unitate legală de infracțiune, fiind o creație a legiuitorului;
a. infracțiunea de obicei, progresivă și complexă; c. pluralitate de infracțiuni;
b. infracțiunea continuă, continuată și deviată; d. pluralitate ocazională de infracțiuni.
c. infracțiunea simplă, de obicei și progresivă.
7. Sunt adevărate afirmațiile:
2. Infracțiunea este continuată: a. infracțiunea continuată reprezintă o acțiune/inacțiune care se prelungește în timp
a. atunci când o persoană săvârșește la diferite intervale de timp acțiuni sau inacțiuni și după momentul consumării;
care prezintă fiecare în parte conținutul unei infracțiuni, înainte de a fi fost condamnată b. infracțiunea continuată reprezintă o formă particulară a pluralității de infracțiuni,
definitiv pentru vreuna din ele; având în vedere contribuțiile multiple ale făptuitorului;
b. infracțiunea al cărei rezultat obținut după momentul consumării și excluzând c. infracțiunea continuată presupune o unitate sau pluralitate de subiect pasiv;
intervenția făptuitorului, se va amplifica în mod progresiv, dând naștere la noi urmări, d. infracțiunea continuată presupune obligatoriu o imitate de subiect activ.
corespunzătoare unor infracțiuni mai grave;
c. infracțiunea prin care o persoană săvârșește, la diferite intervale de timp, dar în 8. în cazul în care infracțiunea continuată a început să fie comisă mai înainte de
realizarea aceleiași rezoluții infracționale și împotriva aceluiași subiect pasiv, acțiuni sau împlinirea vârstei de 18 ani și a continuat și după acest moment:
inacțiuni care prezintă, fiecare în parte, conținutul aceleiași infracțiuni; a. rămâne la latitudinea instanței de judecată modul în care acesta va răspunde;
d. infracțiunea în al cărei conținut intră, ca element constitutiv sau ca element b. infractorul răspunde penal ca major;
circumstanțial agravant, o acțiune sau inacțiune care constituie, prin ea însăși, o faptă c. infractorul răspunde penal ca minor;
prevăzută de legea penală. d. nu se pot aplica în niciun caz măsuri educative.

3. Dintre particularitățile infracțiunii continuate, putem reține: 9. Nu pot fi săvârșite în formă continuată:
a. niciodată aceasta nu se comite din culpă; a. infracțiunile comise din culpă;
b. subiectul activ trebuie să acționeze întotdeauna în calitate de autor, nu și în cele­ b. infracțiunile ce presupun un subiect activ calificat;
lalte forme de participație penală; c. infracțiunile complexe și omisive;
c. este o stare generală obligatorie de agravare a răspunderii penale; d. infracțiunile al căror obiect nu este susceptibil de divizare.
d. forma de vinovăție a infracțiunii continuate este întotdeauna intenția, în toate
formele sale, fiind exclusă praeterintenția și culpa. 10. în raport cu care moment al infracțiunii continuate se calculează termenul
de prescripție a răspunderii penale:
4. Reprezintă condiții de existență a infracțiunii continuate:
a. data comiterii ultimei acțiuni sau inacțiuni;
a. pluralitate de acte de executare;
b. momentul consumării infracțiunii continuate;
b. identitate de acte de executare;
c. data comiterii primei acțiuni sau inacțiuni;
c. unitate de rezoluție infracțională;
d. data la care s-a produs rezultatul.
d. identitate de subiect activ și pasiv.
Infracțiunea 41 42 Drept penal. Partea generală

11. Precizați în care dintre următoarele situații se poate realiza o agravare 17. Infracțiunea complexă este:
facultativă a pedepsei: a. infracțiunea al cărei rezultat obținut după momentul consumării și excluzând
a. în cazul reținerii unei infracțiuni continuate sau a unei circumstanțe agravante intervenția făptuitorului, se va amplifica în mod progresiv, dând naștere la noi urmări,
legale generale; corespunzătoare unor infracțiuni mai grave;
b. infracțiunea care se realizează prin repetarea faptei incriminate de un număr de ori
b. în cazul reținerii unui concurs de infracțiuni sau a unei pluralități intermediare;
atât de mare încât să rezulte o obișnuință a făptuitorului, o îndeletnicire a acestuia;
c. în cazul reținerii unei infracțiuni complexe, care lezează două sau mai multe valori
c. infracțiunea prin care o persoană săvârșește, la diferite intervale de timp, dar în
sociale.
realizarea aceleiași rezoluții infracționale, acțiuni sau inacțiuni care prezintă, fiecare în
parte, conținutul aceleiași infracțiuni;
12. Infracțiunea continuată: d. infracțiunea în al cărei conținut intră, ca element constitutiv sau ca element
a. este cauză reală facultativă de agravare a pedepsei; circumstanțial agravant, o acțiune sau inacțiune care constituie, prin ea însăși, o faptă
b. este cauză reală obligatorie de agravare a pedepsei; prevăzută de legea penală.
c. este cauză personală facultativă de agravare a pedepsei;
d. este cauză personală obligatorie de agravare a pedepsei. 18. O infracțiune este complexă:
a. numai atunci când în conținutul său intră ca element constitutiv o acțiune sau
13. Sancționarea infracțiunii continuate: inacțiune care constituie prin ea însăși o faptă prevăzută de legea penală;
a. elementul material, fiind format dintr-o pluralitate de fapte, pedeapsa se aplică b. când în conținutul său intră ca element constitutiv sau ca circumstanță agravantă o
într-o pluralitate de etape, respectiv în două, ca la concursul de infracțiuni; acțiune sau inacțiune care constituie ea însăși o faptă prevăzută de legea penală;
b. pedeapsa se aplică întotdeauna într-o singură etapă; c. când elementul material al laturii obiective se repetă de mai multe ori în aceeași
c. nu împrumută în niciun caz sistemul sancționator de la concursul de infracțiuni; împrejurare;
d. se face într-un număr de etape corespunzător numărului actelor materiale ale in­ d. când latura obiectivă a infracțiunii se amplifică progresiv fără intervenția făptui­
fracțiunii. torului.

14. Dacă infractorul, condamnat definitiv pentru o infracțiune continuată sau 19. Infracțiunea unică complexă:
a. are numai un obiect juridic principal;
complexă, este judecat ulterior și pentru alte acțiuni sau inacțiuni care intră în
b. numai în anumite cazuri are și un obiect juridic secundar;
conținutul aceleiași infracțiuni:
c. are întotdeauna un obiect juridic principal și un obiect juridic secundar;
a. instanța anulează hotărârea anterioară și pronunță o nouă hotărâre, stabilind o
d. poate fi o infracțiune de rezultat sau una de pericol.
pedeapsă care poate fi mai mică decât cea pronunțată anterior;
b. instanța anulează hotărârea anterioară și pronunță o nouă hotărâre, stabilind o 20. Infracțiunea complexă:
pedeapsă corespunzătoare, care nu poate fi mai ușoară decât cea pronunțată anterior; a. se poate comite cu oricare formă de vinovăție prevăzută de lege;
c. instanța pronunță o nouă hotărâre și aplică regulile de la concursul de infracțiuni; b. nu poate avea un singur subiect pasiv;
d. instanța poate aplica o pedeapsă egală cu cea stabilită inițial. c. poate leza valori sociale de aceeași natură;
d. nu poate fi și progresivă.
15. în cazul săvârșirii unei infracțiuni continuate, care este momentul care se ia
în calcul pentru stabilirea stării de recidivă: 21. în cazul infracțiunii complexe:
a. momentul consumării infracțiunii; a. valorile sociale din structura obiectului juridic sunt întotdeauna lezate prin acțiuni
b. data săvârșirii infracțiunii; sau inacțiuni diferite;
c. data epuizării infracțiunii; b. se poate reține desistarea și împiedicarea producerii rezultatului;
d. data condamnării infractorului. c. se poate reține și comiterea sa în formă continuată;
d. nu poate fi imprescriptibilă.
16. Care este momentul în raport cu care se aplică beneficiul amnistiei sau
grațierii în cazul săvârșirii unei infracțiuni continuate: 22. Infracțiunile praeterintenționate:
a. sunt de regulă infracțiuni de rezultat;
a. momentul consumării infracțiunii;
b. pot fi și infracțiuni complexe;
b. data comiterii ultimei acțiuni sau inacțiuni;
c. sunt întotdeauna progresive;
c. momentul producerii rezultatului;
d. nu poate viza o infracțiune contra patrimoniului complexă.
d. data descoperirii făptuitorului.
Infracțiunea 43 44 Drept penal. Partea generală

23. în cazul infracțiunilor contra persoanei, pluralitatea subiecților pasivi 29. Precizați elementele de asemănare dintre infracțiunea continuă și pro­
determină realizarea: gresivă:
a. unui concurs de infracțiuni în toate cazurile; a. ambele se pot săvârși cu toate formele de vinovăție;
b. unei infracțiuni unice, agravante în toate cazurile; b. ambele cunosc două momente și anume momentul consumării și momentul
c. unei unități legale de infracțiune, sub forma infracțiunii complexe, dar numai în epuizării;
cazul infracțiunilor contra vieții persoanelor. c. la ambele infracțiuni termenul de prescripție al răspunderii penale curge din
momentul consumării faptei.
24. Tâlhăria este o infracțiune:
a. simplă, deoarece elementul material se poate comite printr-un singur act; 30. Care’este momentul consumării infracțiunii progresive?
b. complexă întotdeauna; a. momentul epuizării rezultatului;
c. care se poate comite și în forma continuată. b. momentul prin care se săvârșesc acțiunile prin care se realizează elementul
material specific laturii obiective;
25. Care sunt efectele juridice ale infracțiunii complexe în formă tip? c. momentul încetării ultimei acțiuni sau inacțiuni;
a. infracțiunea complexă constituie o cauză de agravare a răspunderii penale astfel că d. momentul încetării acțiunii sau inacțiunii, oricare ar fi durata acesteia.
tratamentul sancționator este mult mai grav decât cel prevăzut de legea penală pentru
fiecare faptă din conținutul infracțiunii complexe; 31. X a fost condamnat pentru săvârșirea infracțiunii de loviri sau vătămări
b. infracțiunea complexă este o infracțiune momentană, întrucât nu presupune o cauzatoare de moarte conform art. 195 C. pen. S-a reținut că X și Y aflați sub
prelungire în timp a acțiunii sau inacțiunii ori a consecințelor acesteia; influența băuturilor alcoolice, s-au luat la trântă pe câmp, în prezența unor
c. infracțiunea complexă se consumă în momentul în care se săvârșesc acțiunile martori. Inculpatul a reușit să trântească victima la sol, după care a imobilizat-o cu
prin care se realizează elementele materiale specifice laturii obiective ale infracțiunilor fața spre pământ, el aflându-se deasupra ei și cu forță a tras cu mâinile spre spate
absorbite; capul victimei, provocându-i hiperextensia coloanei cervicale. Victima, transportață
d. infracțiunea sau infracțiunile absorbite în infracțiunea complexă își pierd auto­ la spital, a decedat după mai multe zile. Din raportul medico-legal rezultă că
nomia infracțională. moartea victimei s-a datorat edemului bulbar consecutiv contuziei și dilacerării
modulare, cu fractura coloanei cervicale. Astfel:
26. Infracțiunea complexă în agravantă poate: a. fapta săvârșită de X este o formă a unității naturale de infracțiune;
a. leza două valori sociale de aceeași natură; b. fapta săvârșită de X este o formă a unității legale de infracțiune;
b. leza două valori sociale de natură diferită; c. fapta, așa cum este descrisă, este comisă cu intenție directă;
c. fi comisă cu intenție, culpă sau praeterintenție. d. fapta este imprescriptibilă.

27. Denumirea de infracțiune progresivă este dată acelei infracțiuni: 32. Repetarea faptei de un număr de ori din care să rezulte obișnuința auto­
a. a cărei latură obiectivă după ce â atins momentul consumării, corespunzător unei rului, constituie elementul material al infracțiunii:
anumite infracțiuni, se amplifică fără intervenția făptuitorului, fie prin agravarea urmării a. de obicei;
produse, fie prin producerea de noi urmări vătămătoare corespunzătoare unei infracțiuni b. continuate;
mai grave; c. continue;
b. a cărei latură obiectivă după ce a atins momentul consumării se prelungește în d. complexe colective.
timp, până la intervenția unei forțe care pune capăt acelei activități infracționale;
c. care produce consecințe grave și foarte grave; 33. în cazul căror forme ale unității de infracțiune, elementul material implică
d. care este săvârșită de făptuitor progresiv, pornind de la acte infracționale mai întotdeauna o repetabilitate?
simple la acte infracționale mai complexe. a. infracțiunea complexă și cea progresivă;
b. infracțiunea continuată și de obicei;
28. Infracțiunea progresivă: c. infracțiunea continuă și continuată.
a. se comite numai cu praeterintenție;
b. se sancționează potrivit încadrării juridice atrase de rezultatul cel mai grav produs; 34. Actele de executare din structura infracțiunii de obicei:
c. poate caracteriza și o infracțiune complexă; a. dobândesc caracter infracțional după un număr de repetări explicit determinat în
d. nu poate fi imprescriptibilă. norma de incriminare;
46 Drept penal. Partea generală
Infracțiunea 45
B. Autorâtul și coautoratul
b. produc o agravare facultativă a pedepsei aplicate;
c. nu au caracter infracțional, dacă sunt analizate fiecare izolat.
1. Autorul presupune:
a. săvârșirea faptei de către un autor numai cu intenție, indiferent de forma sa;
35. Infracțiunea de obicei se consumă în momentul:
b. săvârșirea faptei de către un autor cu orice formă de vinovăție;
a. comiterii primei acțiuni;
c. săvârșirea faptei de către un autor numai cu intenție sau din culpă;
b. de regulă în momentul comiterii celui de-al treilea act ce intră în compunerea
d. săvârșirea faptei numai de către o persoană fizică.
elementului material al infracțiunii;
c. în care s-au epuizat două sau mai multe acțiuni ale făptuitorului;
d. intervenției organelor judiciare. 2. Autorul la o infracțiune poate fi:
a. și statul, în cazul anumitor infracțiuni grave;
36. Precizați elementele de diferențiere dintre infracțiunea de obicei și infrac­ b. simplu, necalificat;
c. numai o persoană fizică, care îndeplinește condițiile generale pentru a răspunde
țiunea continuată:
a. ambele se comit cu forme de vinovăție diferite; penal.
b. se consideră consumate la momente diferite de timp;
3. Conducerea unui autovehicul, succesiv, de către un inculpat major și de unul
c. fiind forme ale unității legale de infracțiune, ambele au aceeași metodă de
sancționare; minor, ambii fără a avea permis de conducere, corespunzător categoriei din care
d. la infracțiunea continuată fiecare act de executare poate antrena răspunderea face parte vehiculul condus, reprezintă:
penală, pe când în cazul celei de obicei, un act de executare luat separat nu are semni­ a. coautorat la infracțiunea de conducere a unui autovehicul fără permis de con­
ficație penală. ducere;
b. o singură infracțiune săvârșită în condițiile prevederilor art. 77 alin. 1 lit. d) Cod
penal, constând în săvârșirea infracțiunii de către un infractor major, împreună cu un
6. Autorul și participanții minor;
A. Aspecte generale c. câte o infracțiune individuală, săvârșită de fiecare inculpat.

1. Pentru a se reține participația penală, trebuie să: 4. în cazul în care autorul comite o faptă mai puțin gravă decât cea la care a
a. se comită cel puțin o tentativă, chiar și nepedepsibilă; fost instigat ori sprijinit, acest lucru:
b. își aducă contribuția, la comiterea faptei, mai multe persoane decât era necesar, a. va profita tuturor participanților;
potrivit naturii faptei; b. nu va profita tuturor participanților;
c. își aducă contribuția, mai multe persoane, la săvârșirea faptei, chiar și fără a ști c. poate profita tuturor participanților.
unii de alții;
d. comiterea unei tentative pedepsibile. 5. Care sunt condițiile ce trebuie îndeplinite pentru realizarea coautoratului?
a. activitatea coautorilor trebuie să vizeze același scop și să aibă același mobil;
2. în cazul participației penale: b. coautorii trebuie să fie obligatoriu în același loc și să acționeze în același timp;
a. participanții pot acționa cu forme diferite de vinovăție, unii chiar fără vinovăție; c. să existe o legătură subiectivă între coautori.
b. o persoană fizică sau juridică poate răspunde atât ca autor cât și ca instigator,
datorită contribuțiilor sale multiple; 6. Coautoratul nu este posibil în cazul în care:
c. toți participanții trebuie să acționeze cu aceeași formă de vinovăție. a. mai multe persoane care au împreună obligația legală de a plăti pensia de între­
ținere stabilită pe cale judecătorească în favoarea unui minor, nu plătesc cu rea-credință
3. Reprezintă forme ale pluralității de infractori: timp de trei luni această pensie;
a. pluralitatea naturală; b. un participant imobilizează victima și celălalt îi aplică lovitura mortală;
b. pluralitatea constituită, care mai este denumită și pluralitate necesară; c. unii dintre participanți săvârșesc o parte a acțiunii infracționale, iar alții cealaltă
c. participația penală. parte a ei, în situația unei infracțiuni complexe.
Infracțiunea 47 48 Drept penal. Partea generală

7. Se va reține coautoratul atunci când: 12. Precizați la care dintre următoarele infracțiuni coautoratul nu este posibil:
a. două persoane săvârșesc împreună infracțiunea de incest; a. la infracțiunile omisive proprii;
b. mai multe persoane se hotărăsc, în temeiul unei înțelegeri prealabile, să nu b. la viol și amenințare;
denunțe o infracțiune, în cazurile în care nedenunțarea este incriminată de lege; c. la infracțiunile cu subiect activ calificat;
c. după comiterea de către X a unui furt, A și B hotărăsc împreună ca, în schimbul d. la infracțiuni în persona propria.
unei sume de bani, să îl ajute să valorifice bunurile sustrase, astfel că A le depozitează în
podul casei sale, iar B găsește cumpărători pentru respectivele bunuri;
13. Sunt adevărate următoarele afirmații:
d. mai multe persoane săvârșesc în aceeași cauză infracțiunea de mărturie minci­
a. nu este posibil coautoratul la infracțiunile praeterintenționate;
noasă, în temeiul unei înțelegeri prealabile.
b. coautorii trebuie să primească toți aceeași pedeapsă în concret;
8. S-a reținut în fapt, că inculpații X și Y au atacat împreună victima Z. în c. nu este posibil coautoratul la infracțiunile în persoana proprie.
timpul atacului, X a lovit-o pe victimă cu cuțitul, pe când Y a imobilizat-o și a
încercat să o dezarmeze atunci când aceasta se pregătea să se apere. în urma 14. Dacă într-un caz o persoană comite și acte de autorat și acte de instigare, va
acestor acțiuni simultane și conjugate, a rezultat moartea victimei. Cum trebuie să răspunde:
fie calificate contribuțiile celor doi făptuitori în săvârșirea infracțiunii de omor? a. ca autor și instigator, datorită contribuțiilor sale multiple;
a. X este autor, iar Y este complice concomitent la comiterea infracțiunii de omor; b. numai ca autor;
b. amândoi sunt coautori la infracțiunea de omor; c. numai ca instigator, deoarece acesta se mai numește și autorul moral al infrac­
c. fiecare va răspunde ca autor distinct pentru fapta sa; țiunii;
d. ambii vor primi pedeapsa prevăzută de lege pentru autor. d. ca instigator, deoarece acesta a avut o participare inițială la comiterea faptei.

9. X folosește împotriva victimei un spray paralizant, după care Y îi aplică


15. Dacă fapta săvârșită de autor nu este incriminată atunci când este săvârșită
victimei mai multe lovituri cu un corp dur în zona capului, cauzându-i leziuni ce au
condus la deces. Fapta lui X reprezintă: din culpă:
a. instigare la omor; a. autorul nu se pedepsește și nici instigatorul;
b. coautorat la omor; b. instigatorul se pedepsește conform faptei comise cu intenție;
c. complicitate la omor; c. complicele nu se pedepsește niciodată;
d. o formă de participație prescriptibilă. d. complicele se pedepsește cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea inten­
ționată la care și-a adus contribuția.
10. A stropește pe B în figură cu un spray lacrimogen și imediat după acest
lucru, C îi aplică lui B multiple lovituri cu un par în zona capului, cauzându-i 16. Pedeapsa în cazul coautorilor:
moartea. Cum poate fi calificată contribuția lui A? a. trebuie să fie identică, ei având aceeași contribuție la comiterea infracțiunii;
a. participație secundară la infracțiunea la omor; b. poate se fie diferită, în funcție de mai multe criterii;
b. coautorat la infracțiunea de omor, deoarece contribuțiile coautorilor nu trebuie să
c. obligatoriu li se aplică tuturor o pedeapsă de aceeași natură;
fie identice;
d. poate să fie identică.
c. complicitate concomitentă materială la infracțiunea de omor.

11. S-a stabilit că unul dintre inculpați, după ce se înțelesese în prealabil cu C. Instigatorul
celălalt inculpat, a împins victima pentru a-i distrage atenția și a dat astfel posi­
bilitatea celui din urmă inculpat să-i sustragă din geantă o sumă de bani. Cum 1. Instigarea prezintă următoarele condiții:
trebuie calificate contribuțiile coinculpaților din punctul de vedere al formei de
a. activitatea de determinare trebuie să se situeze în timp anterior luării hotărârii de a
participație?
săvârși fapta de către autor;
a. este o participație proprie, formată dintr-o activitate de autorat și una de compli­
b. instigatorul să determine, să acționeze cu orice formă a intenției: directă sau
citate concomitentă, ambele comise cu intenție;
b. fiecare va răspunde ca autor distinct pentru fapta sa; indirectă;
c. amândoi sunt coautori, chiar dacă faptele lor nu sunt identice; c. instigatorul să promită, în timpul săvârșirii faptei, că va favoriza pe făptuitor, chiar
d. cel care împinge victima este complice concomitent. dacă după săvârșirea faptei promisiunea nu este îndeplinită.
Infracțiunea 49 50 Drept penal. Partea generală

2. Sunt adevărate următoarele afirmații: D. Complicele


a. coinstigarea poate fi realizată concomitent sau succesiv;
b. concursul de instigări reprezintă o formă specială a coinstigării; 1. Activitatea de înlesnire a săvârșirii unei infracțiuni, constituie activitatea
c. pentru ca instigatorul să fie pedepsit este necesar ca instigatul să fi săvârșit fapta specifică:
sau tentativa pedepsibilă, dar să nu se fi desistat sau să fi împiedicat producerea rezul­ a. autorului;
tatului; b. numai complicelui;
d. în anumite situații, instigarea este asimilată autoratului. c. și instigatorului.

3. Forma de vinovăție a instigării: 2. Este complice persoana care:


a. este întotdeauna intenția, în toate formele sale; a. cu vinovăție înlesnește sau ajută la comiterea unei fapte prevăzute de legea
b. poate fi intenția sau intenția depășită; penală;
c. instigatorul, fiind considerat autorul moral al infracțiunii, acesta acționează numai b. cu intenție înlesnește sau ajută la comiterea unei fapte prevăzute de legea penală;
cu intenție directă, deoarece scopul instigatorului este de a determina o persoană să c. după comiterea faptei, promite că va tăinui bunurile provenite din aceasta sau că
comită o infracțiune; va favoriza pe făptuitor.
d. este în mod expres prevăzută de lege.
3. X este complice atunci când:
4. Fapta inculpatului de a îndemna doi făptuitori minori să deposedeze partea a. fără o înțelegere prealabilă ori concomitentă comiterii unui furt de către Y, îl ajută
vătămată de o sumă de bani, indicându-le locul în care se aflau banii (buzunarul pe acesta din urmă, ulterior săvârșirii faptei, să valorifice bunul mobil sustras;
părții vătămate) și dându-le un spray lacrimogen pentru anihilarea unei posibile b. lovește victima pentru a înlesni sustragerea concomitentă de către X a unui bun
rezistențe a părții vătămate, îndemn ce a fost urmat de săvârșirea faptei de către mobil aflat în posesia acesteia, respectând astfel înțelegerea anterioară cu Y;
minori, constituie: c. îi promite lui Y, înaintea de săvârșirea faptei că va tăinui bunul mobil ce va fi
a. coautorat la tâlhărie; sustras de către Y, iar după săvârșirea faptei de către acesta din urmă, X nu își mai res­
b. numai instigare la tâlhărie; pectă promisiunea.
c. instigare și complicitate la tâlhărie, datorită contribuțiilor sale multiple.
4. Fapta celui care promite înainte de săvârșirea infracțiunii că va favoriza pe
făptuitor și după săvârșirea acesteia nu-și mai respectă promisiunea:
5. Instigarea proprie sau perfectă se realizează atunci când:
a. constituie complicitate;
a. instigatorul acționează cu intenție, iar instigatul din culpă;
b. nu mai are semnificație penală;
b. instigatorul acționează din culpă, iar instigatul cu intenție;
c. reprezintă o circumstanță atenuantă;
c. instigatorul acționează cu intenție directă, iar instigatul cu intenție indirectă.
d. se sancționează cu aceeași pedeapsă prevăzută de lege pentru autor.
6. în sarcina lui X s-a reținut faptul că a cerut lui Y, electrician la o între­
5. Fapta persoanei care promite înainte de săvârșirea infracțiunii că va tăinui
prindere, să-i „procure” o cantitate de sârmă de cupru în schimbul unei sume de
bunurile provenite din aceasta, dar după săvârșirea ei nu-și mai ține promisiunea,
bani. Y a sustras din întreprindere bunul cerut, iar X l-a cumpărat așa cum se înțe-
constituie:
leseseră. Cum trebuie calificată fapta lui X în raport cu fapta de furt comisă de Y?
a. complicitate anterioară morală sau intelectuală;
a. complicitate anterioară la infracțiunea de furt;
b. nu mai are semnificație penală, fiind lipsită de pericol social;
b. tăinuitor la infracțiunea de furt;
c. o infracțiune distinctă de tăinuire;
c. numai instigare la infracțiunea de furt.
d. o faptă care se sancționează cu aceeași pedeapsă prevăzută de lege pentru autor.
7. în sarcina lui X s-a reținut că a determinat pe Y să intervină pe lângă Z spre
6. Contribuția complicelui la săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală se
a-1 determina la rândul său să săvârșească o faptă prevăzută de legea penală. S-a
realizează:
stabilit totodată că Y a dat curs hotărârii de a-1 contacta și determina pe Z să săvâr­
a. prin promisiuni de tăinuire a bunurilor provenite din săvârșirea faptei prevăzute de
șească fapta. Ce formă a participației rezultă din activitatea lui X și Y?
legea penală, cu condiția ca aceste promisiuni să fie respectate;
a. coautorat;
b. prin determinarea autorului să comită o faptă prevăzută de legea penală;
b. concurs de instigări;
c. prin ajutorul dat numai cu intenție autorului;
c. coinstigare succesivă;
d. prin ajutorul dat cu intenție sau intenție depășită autorului.
d. coinstigare concomitentă.
Infracțiunea 51 52 Drept penal. Partea generală

7. Complicitatea prezintă următoarele condiții: 3. Participantul nu se pedepsește dacă, înainte de descoperirea faptei:
a. complicele să acționeze cu intenție directă, indirectă sau depășită; a. denunță săvârșirea infracțiunii, astfel încât consumarea acesteia să poată fî
b. să existe o promisiune, înainte, în timpul sau după comiterea faptei, de tăinuire a împiedicată, sau dacă împiedică el însuși consumarea infracțiunii;
bunului provenit din fapta penală sau de favorizare a autorului; b. autorul se desistă;
c. autorul poate comite fapta cu orice formă de vinovăție, chiar și fără vinovăție; c. complicele se desistă.
d. să existe o activitate de înlesnire sau ajutor numai cu intenție la săvârșirea unei
4. Sunt adevărate următoarele afirmații:
fapte penale.
a. săvârșirea faptei prevăzute de legea penală de către mai multi participanți cu
aceeași formă de vinovăție este specifică participației proprii;
8. Imediat ce X, autorul, a pătruns în localul unei societăți comerciale pentru a
b. săvârșirea faptei prevăzute de legea penală de către mai mulți participanți cu
sustrage bunuri, complicele Y, a părăsit locul de unde, potrivit înțelegerii, ar fi aceeași formă de vinovăție este specifică participației improprii;
trebuit să asigure paza. Ulterior plecării complicelui, autorul a sustras mai multe c. săvârșirea faptei prevăzute de legea penală de către mai mulți participanți cu
bunuri, constatând absența lui Y doar după ce a părăsit sediul societății. în acest forme de vinovăție diferite este specifică participației improprii;
caz, Y: d. coauțoratul dă naștere numai unei participații penale proprii.
a. nu va fi sancționat întrucât s-a desistat;
b. nu va fi sancționat pentru complicitate la o tentativă de furt;
c. va fi sancționat pentru complicitate la o infracțiune consumată de furt.

9. X îl determină pe Y să o violeze pe Z. Y este de acord, dar îi cere lui X să o


țină pe Z pentru a putea să comită fapta mai ușor. Astfel, X o imobilizează pe
victimă, în timp ce Y întreține cu aceasta un act sexual prin constrângere. Pentru ce
faptă va răspunde X?
a. pentru instigare la infracțiunea de viol, deoarece instigarea absoarbe compli­
citatea;
b. pentru coautorat la viol, deoarece aceștia acționează împreună, prin eforturi conju­
gate, iar coautoratul absoarbe instigarea și complicitatea;
c. numai pentru o complicitate concomitentă materială la infracțiunea de viol.

E. Alte aspecte privind pluralitatea de făptuitori

1. Sancționarea participanților:
a. se realizează raportat la pedeapsa prevăzută de lege pentru autor;
b. se realizează raportat la pedeapsa aplicată autorului;
c. nu se poate face după criteriul diversificării pedepsei;
d. se face după criteriul parifîcării pedepsei.

2. Sunt adevărate următoarele afirmații:


a. instigarea este o formă principală de participație în raport cu autoratul, deoarece
aceasta mai poartă numele de autorat moral;
b. întotdeauna autoratul este o formă principală de participație în raport cu orice altă
formă de participație;
c. complicitatea concomitentă este o formă de participație principală în raport cu
instigarea, care este întotdeauna anterioară.
54 Drept penal. Partea generală

CAPITOLUL II B. Detențiunea pe viață

PEDEPSELE 1. Detențiunea pe viață este o pedeapsă:


a. absolut determinată;
b. nedeterminată;
1. Pedepsele principale c. relativ determinată.

A. Aspecte generale 2. Detențiunea pe viață este o pedeapsă:


a. aplicabilă numai în cazul infracțiunilor care au produs moartea unei persoane,
1. Sunt sancțiuni de drept penal: indiferent de denumirea marginală a acesteia;
a. munca în folosul comunității; b. prescriptibilă sau imprescriptibilă;
b. publicarea hotărârii de condamnare; c. principală;
c. prestarea muncii în timpul executării pedepsei închisorii; d. exceptată de la beneficiul reabilitării sau a oricăror alte acte de clemență.
d. obligarea la tratament medical.
3. în cazul pedepsei detențiunii pe viață:
2. Sunt sancțiuni penale: a. aceasta se poate aplica în cazul anumitor infracțiuni imprescriptibile;
a. pedepsele, indiferent de felul lor; b. nu se poate aplica niciodată pedeapsa complementară a interzicerii exercitării
b. toate măsurile de siguranță; unor drepturi;
c. numai măsurile educative privative de libertate; c. nu se mai justifică aplicarea măsurilor de siguranță;
d. măsurile preventive. d. aceasta nu se poate aplica niciodată chiar dacă este prevăzută expres ca pedeapsă
unică de către norma de incriminare, dacă făptuitorul încearcă înlăturarea producerii
3. Pedeapsa: rezultatului, dar cu toate acestea rezultatul se produce.
a. este o măsură de constrângere;
b. este un mijloc de reeducare al condamnatului; 4. în cazul pedepsei detențiunii pe viață:
c. se poate aplica și de către organele de cercetare penală. a. aceasta se poate dispune chiar dacă fapta a rămas în forma tentativei, dacă infrac­
țiunea a fost săvârșită pe timp de război și autorul este recidivist;
4. Scopul pedepsei constă în: b. niciodată nu se poate dispune dacă în cauză s-au reținut circumstanțe atenuante,
a. reeducarea condamnatului; chiar și judiciare;
b. prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni; c. nu se poate dispune liberarea condiționată;
c. formarea unei atitudini corecte a infractorului față de muncă și față de ordinea d. aceasta nu se aplică aceluia care la data pronunțării hotărârii de condamnare
socială. împlinise 65 de ani.

5. Pedepsele principale conform Codului penal sunt: 5. Detențiunea pe viață nu se poate aplica niciodată, chiar dacă este prevăzută
a. detențiunea pe viață; expres ca pedeapsă unică în norma de incriminare, în următoarele cazuri:
b. interzicerea unor drepturi de la 1 la 5 ani; a. dacă făptuitorul suferea de o boală gravă în momentul pronunțării condamnării;
c. internarea într-un centru de detenție; b. dacă făptuitorul nu este recidivist;
d. privative și neprivative de libertate. c. dacă infractorul, la data pronunțării hotărârii de condamnare, a împlinit 60 de ani;
d. niciodată infractorului minor.
6. Precizați care sunt pedepse principale pentru persoana fizică:
a. detențiunea pe viață; 6. Dacă pedeapsa aplicată de către instanța de judecată este detențiunea pe
b. interzicerea unor drepturi de la 1 la 5 ani; viață:
c. confiscarea extinsă, degradarea militară; a. se aplică în mod obligatoriu și degradarea militară, dacă cel condamnat este un
d. amenda de la 30 la 400 de zile. militar în retragere;
56 Drept penal. Partea generală
Pedepsele 55
C. închisoarea
b. termenul de încercare în cazul liberării condiționate este egal cu durata reabilitării
în cazul în care pedeapsa aplicată este detențiunea pe viață, considerată ca executată prin
1. Pedeapsa închisorii:
efectul grațierii;
a. este adaptabilă și revocabilă;
c. nu se pot aplica și pedepse accesorii;
b. are ca scop prevenirea comiterii de noi infracțiuni;
d. aceasta nu poate fi amnistiată.
c. se execută numai în penitenciare.
7. Detențiunea pe viață este pedeapsă unică în cazul:
2. închisoarea are ca limite generale absolute:
a. infracțiunii de capitulare;
a. 1 lună - 25 ani;
b. infracțiunii de genocid comis pe timp de război;
b. 15 zile-25 ani;
C. infracțiunilor de război.
c. 15 zile-30 ani.
8. în cazul în care un minor comite o infracțiune pentru care legea prevede
detențiunea pe viață: 3. Executarea pedepselor privative de libertate în dreptul penal român se
a. pedeapsa detențiunii pe viață se va înlocui cu închisoarea; bazează pe un sistem:
b. nu i se va aplica niciodată această sancțiune minorului, indiferent de gravitatea a. celular;
faptei comise; b. progresiv și regresiv;
c. se va aplica o măsură educativă privativă de libertate. c. de muncă obligatorie.

9. în cazul în care cel condamnat la pedeapsa detențiunii pe viață a împlinit 4. Munca în timpul executării pedepsei privative de libertate:
vârsta de 65 de ani în timpul executării pedepsei: a. este obligatorie pentru toți condamnații;
a. aceasta șe poate înlocui cu închisoarea pe timp de 25 de ani, deoarece aceasta este b. nu este obligatorie;
limita maximă specială a închisorii; c. este obligatorie pentru condamnații apți de muncă.
b. se dispune liberarea condiționată;
c. aceasta se poate înlocui cu închisoarea pe timp de 30 de ani și interzicerea exer­ 5. Munca prestată de condamnat în închisoare:
citării unor drepturi pe durata de 5 ani; a. este remunerată și se consideră vechime în muncă;
d. aceasta se înlocuiește cu închisoarea pe timp de 30 de ani și interzicerea exerci­ b. nu este remunerată și nu se consideră vechime în muncă;
tării unor drepturi pe durata lor maximă. c. este remunerată, cu excepția muncilor cu caracter gospodăresc, necesare locului
de deținere.
10. Pentru condamnatul care a împlinit vârsta de 65 de ani la data pronunțării
hotărârii de condamnare la detențiunea pe viață: 6. Sunt adevărate afirmațiile:
a. se aplică pedeapsa închisorii în limita maximă specială prevăzută de lege; a. limitele generale ale pedepsei închisorii nu pot fi depășite niciodată;
b. se aplică în mod obligatoriu pedeapsa închisorii pe timp de 30 de ani și pedeapsa b. limitele speciale ale pedepsei închisorii pot fi depășite ca efect al împrejurărilor de
complementară a interzicerii exercitării unor drepturi pe timp de 5 ani; atenuare sau agravare;
c. această sancțiune se va executa efectiv, putându-se ulterior dispune liberarea c. limitele generale ale pedepsei închisorii pot fi depășite în caz de pluralitate de stări
condiționată a condamnatului. de atenuare sau de agravare;
d. niciodată nu se pot aplica două pedepse principale pentru o unică infracțiune și
11. Sunt adevărate afirmațiile: pentru același făptuitor.
a. pedeapsa detențiunii pe viață nu este alternativă cu închisoarea în cazul infracțiu­
nilor contra securității statului;
D. Amenda
b. pedeapsa detențiunii pe viață nu se aplică niciodată infractorului minor, în cazul în
care subzistă circumstanțe atenuante și când infracțiunea a rămas în forma tentativei;
c. detențiunea pe viață se poate aplica în cazul unui concurs de infracțiuni ca pe­ 1. Amenda, ca pedeapsă principală, în dreptul penal:
deapsă rezultantă sau în cazul recidivei, chiar și atunci când pentru niciuna dintre a. nu atrage un antecedent penal, deoarece nu este o pedeapsă privativă de libertate
infracțiunile concurente legea nu prevede această pedeapsă. și se aplică în cazul infracțiunilor de o gravitate mică;
Pedepsele 57 58 Drept penal. Partea generală

b. se poate aplica cumulat pe lângă pedeapsa închisorii în cazul comiterii unei sin­ b. va dispune înlocuirea cu pedeapsa închisorii, putând dispune și suspendarea sub
gure infracțiuni; supraveghere a executării pedepsei închisorii;
c. nu atrage niciodată reținerea recidivei. c. în acest caz, numărul zilelor-amendă neexecutate se înlocuiește cu un număr
corespunzător de zile cu închisoare.
2. Executarea pedepsei amenzii penale, în cazul persoanei fizice:
a. se prescrie în termen de 5 ani;
b. se poate executa eșalonat, într-o perioadă stabilită de instanță, dar care nu poate
2. Pedepsele accesorii și pedepsele complementare
depăși perioada în care aceasta se prescrie;
A. Pedepsele accesorii
c. se poate face prin prestarea unei munci în interesul comunității, neremunerată.
1. Pedepsele accesorii:
3. Ori de câte ori legea prevede că o infracțiune se pedepsește numai cu amenda
a. se pot aplica pe lângă pedepsele principale, urmând modalitatea de executare a
fără a-i arăta limitele, minimul și maximul numărului de zile amendă se încadrează
acestora;
între:
b. se aplică numai pe lângă pedepsele principale privative de libertate;
a. 80 - 180 de zile amendă;
c. au întotdeauna aceeași durată cu cea a pedepsei principale pe lângă care au fost
b. 60-180 de zile amendă; aplicate.
c. 60-160 de zile amendă.
2. Pedepsele accesorii:
4. Când legea prevede pedeapsa amenzii, fără a-i arăta limitele, alternativ cu a. nu se aplică niciodată pe lângă pedeapsa amenzii penale
pedeapsa închisorii de maxim 2 ani, minimul și maximul numărului de zile amendă b. se execută, chiar dacă pedeapsa închisorii pe lângă care a fost aplicată este
se încadrează între următoarele limite: suspendată sub supraveghere
a. 60 - 180 de zile amendă; c. durata lor se reduce la jumătate în cazul în care infracțiunea comisă a rămas în
b. 120 - 260 de zile amendă; forma tentativei.
c. 120 - 240 de zile amendă.
3. Pedepsele accesorii pot fi aplicate:
5. Când legea prevede pedeapsa amenzii, fără a-i arăta limitele, alternativ cu a. dacă pedeapsa principală este închisoarea de cel puțin 2 ani;
pedeapsa închisorii mai mare de 2 ani, minimul și maximul numărului de zile b. dacă pedeapsa principală este închisoarea;
amendă se încadrează între: c. numai dacă pedeapsa principală aplicată este detențiunea pe viață;
a. 80 - 300 de zile amendă; d. dacă pedeapsa principală este amenda.
b. 180 - 300 de zile amendă;
c. 160 - 300 de zile amendă. 4. Pedeapsa accesorie se aplică:
a. și condamnărilor minori, dacă pe parcursul executării măsurii educative privative
6. înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii poate produce urmă­ de libertate aceștia devin majori;
toarele consecințe: b. pe lângă pedeapsa închisorii de cel puțin 15 zile;
a. dacă amenda neexecutată a însoțit pedeapsa închisorii, numărul zilelor-amendă c. pe lângă pedeapsa detențiunii pe viață.
neexecutate se înlocuiește cu un număr corespunzător de zile cu închisoare, care se
adaugă la pedeapsa închisorii, pedeapsa astfel rezultată fiind considerată o singură 5. Pedeapsa accesorie se aplică de drept:
pedeapsă; a. când instanța a pronunțat pedeapsa detențiunii pe viață;
b. dacă persoana condamnată, cu rea-credință, nu execută pedeapsa amenzii, în tot b. atunci când pedeapsa prevăzută de lege este detențiunea pe viață;
sau în parte, numărul zilelor-amendă neexecutate se înlocuiește cu un număr cores­ c. când instanța a pronunțat pedeapsa închisorii de cel puțin 2 ani sau când s-a dispus
punzător de zile cu închisoare; suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei;
c. amenda astfel înlocuită nu va constitui antecedent penal. d. și când s-a dispus pedeapsa amenzii.

7. Instanța de judecată stabilind că persoana condamnată se sustrage cu 6. Pedeapsa accesorie nu se mai execută:
rea-credință de la executarea pedepsei amenzii: a. în cazul în care se dispune liberarea condiționată;
a. va putea dispune înlocuirea acesteia cu pedeapsa închisorii în limitele prevăzute b. în cazul dispunerii suspendării sub supraveghere sau în cazul amnistierii sau
pentru infracțiunea săvârșită, ținând seama de partea din amendă care a fost achitată; grațierii pedepsei principale;
Pedepsele 59 60 Drept penal. Partea generală

c. în cazul prescripției pedepsei principale; 7. Măsura expulzării poate fi luată:


d. atunci când condamnatul se sustrage de la executarea pedepsei principale pe lângă a. față de o persoană având dublă cetățenie turco-română;
care aceasta a fost dispusă. b. față de o persoană fără cetățenie, care are totuși domiciliul în România;
c. față de un cetățean străin, chiar dacă se cunoaște faptul că prin luarea acestei
măsuri va fi supus la tortură în statul în care urmează a fi expulzat;
B. Pedepsele complementare. Interzicerea exercitării unor drepturi
d. față de cetățenii străini sau apatrizii care nu domiciliază în țară și care au comis
1. Limitele pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi sunt: infracțiuni pe teritoriul României.
a. 1-7 ani;
b. 1-5 ani; 8. Ca natură juridică, interzicerea de a se afla în anumite localități este:
c. 1-10 ani. a. o pedeapsă accesorie;
b. o măsură de siguranță;
2. Interzicerea exercitării unor drepturi, ca pedeapsă complementară, se poate c. o pedeapsă complementară.
aplica pe o durată cuprinsă între:
a. 1-5 ani, limite care nu pot fi depășite; 9. Interzicerea de a se afla în anumite localități se poate lua:
b. 1-5 ani, limite care pot fi depășite, ca efect al circumstanțelor atenuante sau agra­ a. excepțional și în cazul comiterii doar a unei singure infracțiuni;
vante; b. în cazul pronunțării unei condamnări la pedeapsa închisorii dacă a mai fost con­
c. o durată prevăzută expres de C. pen. și nu se poate reduce ca urmare a reținerii damnat și pentru alte infracțiuni;
tentativei șau a unei circumstanțe atenuante. c. numai în cazul infracțiunilor grave.

3. Durata pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi: 10. Aplicarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi
a. nu poate fi mai mare decât durata pedepsei principale pe lângă care a fost aplicată; este obligatorie:
b. poate fi mai mare decât durata pedepsei principale pe lângă care a fost aplicată; a. când legea prevede această pedeapsă, indiferent de limita de pedeapsă principală
c. poate fi prelungită, dacă scopul pentru care a fost dispusă nu s-a atins la împlinirea
aplicată de instanță, care poate fi chiar și amenda;
duratei dispuse inițial.
b. când legea prevede această pedeapsă, cu condiția ca pedeapsa principală aplicată
să fie închisoarea de cel puțin 2 ani;
4. Care dintre următoarele situații constituie b pedeapsă complementară a
c. numai pentru infracțiunile pentru care se prevede o sancțiune de cel puțin 2 ani
interzicerii unor drepturi?
a. degradarea militară a rezerviștilor; închisoare.
b. interzicerea dreptului de a ocupa o funcție sau de a exercita o profesie de natura
aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârșirea infracțiunii; 11. Aplicarea pedepsei interzicerii unor drepturi este obligatorie:
c. interzicerea unei funcții, datorită incapacității, chiar și temporare a făptuitorului de a. când legea prevede această pedeapsă, indiferent de limita de pedeapsă principală
a ocupa funcția respectivă. aplicată de instanță;
b. când legea prevede această pedeapsă, cu condiția ca pedeapsa principală aplicată
5. Constituie pedeapsă complementară a interzicerii unor drepturi: să fie închisoarea de cel puțin 2 ani;
a. interzicerea unei funcții sau profesii; c. pentru infracțiunile comise cu intenție directă calificată prin scop.
b. interzicerea dreptului de a ocupa o funcție sau de a exercita o profesie de natura
aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârșirea infracțiunii; 12. Aplicarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi
c. interzicerea unei funcții datorită incapacității făptuitorului de a ocupa funcția; este facultativă:
d. expulzarea. a. când legea prevede această pedeapsă, indiferent de durata pedepsei principale
aplicată de instanță;
6. Măsura interzicerii de a se afla în anumite localități poate fi luată: b. când legea prevede această pedeapsă, cu condiția ca pedeapsa principală aplicată
a. numai dacă instanța aplică pedeapsa închisorii; de instanță să fie închisoarea de cel puțin 2 ani;
b. chiar dacă instanța aplică pedeapsa amenzii, cu îndeplinirea celorlalte condiții c. dacă pedeapsa principală aplicată de instanță este închisoarea sau amenda și instanța
legale;
constată că, față de natura și gravitatea infracțiunii această pedeapsă este necesară.
c. numai dacă făptuitorul a mai fost condamnat anterior pentru alte infracțiuni.
Pedepsele 61 62 Drept penal. Partea generală

13. Aplicarea pedepsei complementare a interzicerii unor drepturi este facul­ C. Degradarea militară
tativă întotdeauna când:
a. instanța aplică inculpatului pedeapsa închisorii mai mică de 2 ani; 1. Pedeapsa complementară a degradării militare:
b. instanța reține circumstanțe atenuante legale în cazul unei infracțiuni pentru care a. constă în pierderea gradului și a dreptului de a purta uniformă;
legea prevede obligativitatea aplicării pedepsei complementare; b. este prescriptibilă;
c. instanța dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei, iar infracțiunea c. se dispune pe o perioadă cuprinsă între 1 și 10 ani;
este comisă din culpă; d. se poate aplica pentru infracțiunile comise cu intenție, dacă pedeapsa principală
d. când nu este prevăzută de lege, dar instanța consideră necesar că, față de natura și aplicată este de cel puțin 5 ani și de cel mult 10 ani.
gravitatea faptei și persoana făptuitorului este necesară aplicarea acesteia.
2. Degradarea militară se poate aplica:
14. Sunt adevărate afirmațiile: a. numai militarilor activi;
a. aplicarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi este b. pe o perioadă de la 1-5 ani;
facultativă în cazul tuturor infracțiunilor comise din culpă; c. chiar și militarilor rezerviști.
b. aplicarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi este
facultativă când nu este prevăzută de lege, dar instanța consideră necesar că, față de 3. Degradarea militară:
natura și gravitatea faptei și persoana făptuitorului este necesară aplicarea acesteia, indi­ a. nu poate fi niciodată înlăturată ca efect al amnistiei postcondamnatorii;
ferent de natura pedepsei principale aplicate; b. se dispune în mod obligatoriu dacă pentru infracțiunea săvârșită pedeapsa prevă­
c. aplicarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi prevăzută zută de lege este închisoarea mai mare de 10 ani;
de lege pentru infracțiunea de luare de mită se aplică dacă pedeapsa principală aplicată c. se dispune în mod obligatoriu dacă o infracțiune intenționată, cu un pericol social
este închisoarea indiferent de cuantumul ei.
mediu a fost comisă de un militar activ;
d. se aplică numai militarilor activi și rezerviști.
15. Precizați modul în care se poate executa pedeapsa complementară a inter­
zicerii unor drepturi:
4. Pedeapsa complementară a degradării militare:
a. în timpul executării pedepsei închisorii cu executare efectivă;
b. și după amnistierea faptei; a. nu își mai poate produce efectele dacă infracțiunea care a determinat condamnarea
c. de regulă, după executarea pedepsei principale sau considerarea acesteia ca a fost amnistiată în timpul executării pedepsei principale;
executată. b. nu poate face obiectul unei grațieri individuale;
c. nu se poate dispune niciodată pe lângă o pedeapsă principală de 2 ani închisoare a
16. în cazul concursului de infracțiuni pedeapsa complementară a interzicerii cărei executare a fost suspendată sub supraveghere.
exercitării unor drepturi:
a. se aplică pe lângă pedeapsa rezultantă; 5. Degradarea militară se aplică în mod obligatoriu condamnaților militari
b. se aplică doar pe lângă fiecare dintre pedepsele principale; activi și rezerviști:
c. se aplică pe lângă fiecare dintre pedepsele principale și apoi pe lângă pedeapsa a. în cazul infracțiunilor grave, ce au atras aplicarea pedepsei detențiunii pe viață;
rezultantă. b. în cazul infracțiunilor ce au atras aplicarea unei pedepse mai mare de 5 ani
închisoare;
17. Pedeapsa complementară a interzicerii exercitării unor drepturi poate fi c. în cazul infracțiunilor ce prevăd un minim special de 10 ani închisoare;
înlăturată: d. în cazul infracțiunilor pentru care s-a aplicat o pedeapsă de cel puțin 10 ani
a. și prin grațierea totală a pedepsei aplicate, în anumite cazuri; închisoare.
b. prin efectul amnistiei;
c. prin efectul prescripției executării pedepsei. 6. Degradarea militară se aplică în mod obligatoriu condamnaților militari și
rezerviști:
18. Pedeapsa complementară a interzicerii exercitării unor drepturi:
a. în cazul infracțiunilor grave ce au atras pedeapsa detențiunii pe viață, indiferent de
a. nu se poate executa în timpul executării pedepsei principale;
forma de vinovăție cu care s-a comis infracțiunea;
b. se execută de regulă după executarea pedepsei principale;
b. în cazul infracțiunilor ce au atras o pedeapsă mai mare de 10 ani închisoare;
c. întotdeauna și după grațierea totală sau a restului de pedeapsă;
d. după prescripția executării pedepsei. c. în cazul infracțiunilor care prevăd un minim special de 15 ani închisoare.
Pedepsele 63 64 Drept penal. Partea generală

7. Degradarea militară este facultativă în cazul condamnaților militari și re­ c. se pot aplica și dacă fapta săvârșită nu este infracțiune, ci o simplă faptă prevăzută
zerviști: de legea penală, dar cu condiția ca aceasta să nu fie justificată.
a. când pedeapsa aplicată de instanță este închisoarea de cel puțin 5 ani și de cel mult
10 ani; 5. Măsurile de siguranță:
b. când infracțiunea a fost săvârșită cu intenție, iar instanța a aplicat pedeapsa închi­ a. sunt întotdeauna imprescriptibile;
sorii de 4 ani; b. nu pot fi niciodată înlăturate ca efect al amnistiei;
c. în cazul infracțiunii de ucidere din culpă, când s-a aplicat pedeapsa închisorii de c. pot fi înlăturate ca efect al grațierii, dar numai dacă se prevede astfel în actul de
7 ani. grațiere.

8. Pedeapsa complementară a degradării militare se execută: 6. Măsurile de siguranță:


a. la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care a fost dispusă; a. se aplică numai dacă pedeapsa principală stabilită de instanță este una privativă de
b. după executarea pedepsei principale; libertate, în caz contrar aplicarea acestora nefiind justificată;
c. la data liberării condiționate din executarea pedepsei închisorii pe lângă care a fost b. se pot aplica, chiar dacă făptuitorului nu i se aplică nicio pedeapsă;
dispusă. c. nu intră în categoria sancțiunilor de drept penal.

9. în cazul concursului de infracțiuni, pedepsele complementare: 7. Nu se poate dispune niciodată o măsură de siguranță:
a. se aplică pe lângă pedeapsa rezultantă; a. dacă făptuitorul este minor;
b. se stabilesc obligatoriu, în prima etapă, pe lângă fiecare pedeapsă principală în b. dacă fapta comisă nu este prevăzută de legea penală;
parte; c. dacă fapta comisă nu prezintă o periculozitate semnificativă.
c. se grațiază de drept, dacă este grațiată pedeapsa rezultantă;
d. se stabilesc pe lângă fiecare dintre pedepsele principale și apoi se aplică pe lângă 8. Sunt adevărate afirmațiile:
pedeapsa rezultantă. a. ca regulă, amnistia și grațierea nu înlătură măsurile de siguranță;
b. reabilitarea și prescripția înlătură măsurile de siguranță;
c. dezincriminarea faptei va înlătura întotdeauna executarea măsurii de siguranță;
3. Măsurile de siguranță d. amnistia antecondamnatorie și grațierea antecondamnatorie pot înlătura aplicarea
unei anumite măsuri de siguranță.
1. Constituie măsuri de siguranță:
a. confiscarea specială și confiscarea extinsă; 9. Dacă în caz de concurs de infracțiuni se aplică mai multe măsuri de siguranță:
b. interzicerea de a se afla în anumite localități; a. cea mai grea dintre ele le va absorbi pe celelalte;
c. interzicerea de a părăsi localitatea; b. se vor executa toate, deoarece acestea se dispun în considerarea înlăturării unei
d. interdicția de a reveni în locuința familiei pe o perioadă determinată. stări de pericol;
c. se va aplica sistemul absorbției, în cazul măsurilor de siguranță de aceeași natură
2. Nu sunt măsuri de siguranță: și cu același conținut, dar pe durate diferite.
a. supravegherea;
b. libertatea supravegheată; 10. Caracterul măsurilor de siguranță este unul:
c. obligarea la tratament medical și internarea medicală. a. educativ și preventiv;
b. preventiv;
3. Măsurile de siguranță se pot lua: c. de pedeapsă.
a. numai însoțind o pedeapsă;
b. indiferent dacă făptuitorului i se aplică ori nu o pedeapsă; 11. Sunt adevărate afirmațiile:
c. ca o consecință a răspunderii penale. a. la individualizarea măsurilor de siguranță se au în vedere criteriile generale pre­
văzute de lege și mijloacele de prevenție folosite de legiuitor;
4. Măsurile de siguranță: b. la individualizarea măsurilor de siguranță se au în vedere gravitatea stării de
a. nu se pot dispune niciodată dacă fapta săvârșită nu este o infracțiune de o anumită pericol și posibilitățile de înlăturare a acesteia;
gravitate; c. o măsură de siguranță are caracter de sancțiune de drept penal;
b. nu se mai aplică dacă pedeapsa stabilită de instanță este detențiunea pe viață; d. măsurile de siguranță cu caracter medical nu se pot aplica unui minor.
66 Drept penal. Partea generală
Pedepsele 65
c. ambele se pot revoca după trecerea unui termen de cel puțin jumătate din durata
12. Măsura de siguranță a obligării la tratament medical:
dispusă inițial, dacă se face dovada că temeiurile care au stat la baza dispunerii lor au
a. poate fi luată în mod provizoriu de către procuror în cursul urmăririi penale;
încetat.
b. se poate executa și în timpul executării pedepsei privative de libertate;
c. poate fi luată numai de instanță;
19. Măsura de siguranță a interzicerii unei funcții sau profesii se aseamănă cu
d. se poate dispune pe o perioadă de minimum un an și de maxim 5 ani.
pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi ce are un conținut similar,
prin:
13. Măsura de siguranță privind obligarea la tratament medical:
a. momentul de la care operează interdicția;
a. se dispune o perioadă nedeterminată;
b. faptul că ambele se pot dispune numai pe lângă o pedeapsă cu închisoarea;
b. se dispune până la însănătoșirea persoanei aflate la tratament;
c. durata minimă pe care trebuie să opereze interdicția;
c. se va executa până la terminarea executării pedepsei, nu și după această limită;
d. pentru că au o natură juridică diferită, se pot aplica în mod cumulat în cazul
d. se poate aplica persoanei fizice și juridice.
aceleiași infracțiuni.
14. Sunt adevărate afirmațiile:
20. Măsura de siguranță a interzicerii exercitării unei funcții sau profesii:
a. când persoana față de care s-a luat măsura de siguranță a obligării la tratament
a. se dispune pe perioadă nedeterminată;
medical nu se prezintă regulat la tratament, se poate dispune arestarea preventivă sau
b. poate fi revocată;
internarea într-un centru de reeducare;
c. se poate dispune doar dacă instanța a stabilit pedeapsa închisorii de cel puțin un an
b. când persoana față de care s-a luat măsura de siguranță a obligării la tratament
pentru infracțiunea respectivă.
medical nu se prezintă regulat la tratament, se poate dispune internarea medicală;
c. neexecutarea obligării la tratament medical nu constituie infracțiune;
21. Măsura de siguranță a interzicerii unei funcții sau profesii:
d. neexecutarea obligării la tratament medical constituie infracțiunea de nerespec-
a. poate fi luată pe o perioadă de maxim 3 ani;
tarea hotărârilor judecătorești sau neexecutarea sancțiunilor penale, după caz.
b. se poate dispune și de către procuror;
c. poate fi revocată, dar numai după trecerea unui termen de cel puțin un an, dacă se
15. Sunt false afirmațiile:
a. în nicio situație obligarea la tratament medical nu este obligatorie;
constată că temeiurile care au impus luarea ei au încetat.
b. aplicarea și executarea măsurilor de siguranță atrage un antecedent penal, ce poate
fi înlăturat prin efectul reabilitării; 22. Sunt supuse confiscării speciale:
c. obligarea la tratament medical se poate aplica și minorilor. a. bunurile dobândite prin săvârșirea faptei prevăzute de legea penală care servesc la
despăgubirea victimei;
16. Măsura de siguranță a internării medicale: b. bunurile care au fost date pentru a determina săvârșirea unei fapte prevăzute de
a. se ia în mod obligatoriu față de o persoană bolnavă mintal ori toxicomană care a legea penală;
săvârșit o faptă prevăzută de legea penală și care prezintă pericol pentru societate; c. bunurile care au fost folosite în orice mod la săvârșirea unei infracțiuni dacă
b. se ia mod obligatoriu în cazul persoanei față de care s-a luat măsura obligării la aparținând altei persoane, aceasta nu cunoștea scopul folosirii lor.
tratament medical, dar nu s-a prezentat în mod regulat la tratament;
c. se poate lua în cazul persoanei față de care s-a luat măsura obligării la tratament 23. Sunt supuse confiscării speciale:
medical, dar care nu s-a prezentat în mod regulat la tratament. a. bunurile produse prin fapta prevăzută de legea penală și bunurile a căror deținere
este interzisă de lege;
17. Măsura de siguranță a internării medicale se ia împotriva persoanei care a b. bunurile dobândite prin comiterea infracțiunii, chiar dacă aparțin persoanei
săvârșit o faptă prevăzută de legea penală, fiind: vătămate;
a. bolnav mintal sau toxicoman; c. bunurile care au fost date pentru a răsplăti pe infractor;
b. bolnav de o boală gravă, incurabilă; d. bunurile care au fost destinate să servească la comiterea infracțiunii, chiar dacă nu
c. bolnav, datorită rănilor produse prin automutilare. sunt ale infractorului.

18. Identificați elementele comune dintre interzicerea exercitării unei funcții, 24. Sunt supuse confiscării speciale:
profesii sau meserii ca pedeapsă complementară și ca inăsură de siguranță: a. bunurile care au fost folosite în orice mod la săvârșirea unor infracțiuni prin presă;
a. ambele au o durată maximă prestabilită de lege și anume de 5 ani; b. bunurile produse, modificate sau adaptate în scopul săvârșirii unor infracțiuni,
b. ambele au o durată minimă prestabilită de lege și anume 1 an; chiar dacă nu au fost utilizate la comiterea acesteia;
Pedepsele 67

c. bunurile arătate la varianta b) dacă acele bunuri au fost utilizate la comiterea CAPITOLUL III
infracțiunii;
CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ RĂSPUNDEREA PENALĂ
d. dacă bunurile care au servit la comiterea infracțiunii sunt ale infractorului.

25. Sunt adevărate afirmațiile:


1. Amnistia
a. nu sunt supuse confiscării speciale bunurile care au fost folosite în orice mod la
comiterea unei infracțiuni prin presă;
b. confiscarea specială a bunurilor a căror deținere este interzisă de lege se poate lua 1. Precizați în ce cazuri încetează răspunderea penală:
indiferent dacă făptuitorului i se aplică ori nu o pedeapsă; a. moartea persoanei care a comis infracțiunea și dezincriminarea faptei;
c. cheltuiala cu efectuarea tratamentului ca măsură de siguranță nu se face pe chel­ b. retragerea plângerii în cazul infracțiunii de tentativă de omor asupra soțului,
tuiala statului. aceștia fiind membri de familie;
c. grațierea totală și necondiționată.
26. în cazul bunurilor produse în scopul comiterii unei infracțiuni, care au fost
ulterior folosite la săvârșirea acesteia: 2. Răspunderea penală este înlăturată și în următoarele situații:
a. nu se poate dispune confiscarea în parte, prin echivalent, în considerarea faptului a. amnistia și cazul fortuit;
că valoarea bunului supus confiscării ar fi vădit disproporționată față de natura și b. prescripția și retragerea plângerii prealabile;
gravitatea infracțiunii; c. lipsa plângerii prealabile, în cazul infracțiunii de act sexual cu un minor;
b. confiscarea se dispune întotdeauna prin echivalent dacă bunurile nu aparțin d. împăcarea, dar numai în acele cazuri în care legea permite acest lucru.
autorului infracțiunii;
c. se confiscă și banii obținuți din exploatarea sau folosirea respectivelor bunuri 3. Sunt cauze care înlătură răspunderea penală:
ulterior comiterii infracțiunii la a cărei săvârșire au fost utilizate. a. prescripția executării pedepsei;
b. desistarea și împiedicarea producerii rezultatului;
27. Sunt adevărate afirmațiile: c. împăcarea;
a. confiscarea extinsă se poate dispune și în cazul unei infracțiuni contra vieții d. lipsa plângerii prealabile.
persoanei;
b. confiscarea extinsă se poate dispune numai dacă făptuitorul este condamnat 4. Care este momentul în raport cu care se aplică beneficiul amnistiei în cazul
definitiv; săvârșirii unei infracțiuni continuate:
c. ca limită, confiscarea nu poate depăși valoarea bunurilor dobândite în perioada de a. momentul consumării infracțiunii;
5 ani înainte și, dacă este cazul, după momentul săvârșirii infracțiunii, care excedează b. data comiterii ultimei acțiuni sau inacțiuni;
nivelului veniturilor licite ale persoanei condamnate. c. momentul producerii rezultatului.

5. Care este natura juridică a amnistiei:


a. o cauză generală care înlătură caracterul penal al faptei;
b. o cauză generală care înlătură răspunderea penală;
c. o cauză care nu înlătură și executarea pedepsei complementare.

6. Amnistia:
a. vizează numai infracțiuni cu un grad de pericol social redus;
b. nu poate opera ca o restitutio in integrum;
c. nu are niciodată efecte asupra drepturilor civile ale persoanei vătămate.

7. Amnistia antecondamnatorie:
a. împiedică dispunerea măsurilor de siguranță, care se pot aplica doar pe lângă o
pedeapsă;
Cauzele care înlătură răspunderea penală 69 70 Drept penal. Partea generală

b. nu împiedică niciodată dispunerea măsurilor de siguranță, deoarece amnistia nu 6. Sunt adevărate afirmațiile:
produce efecte asupra acestora; a. nicio infracțiune care are ca urmare moartea victimei nu se prescrie, fiind lezat un
c. face să curgă termenul de reabilitare pentru infracțiunea respectivă de la data apli­ drept fundamental;
cării legii de amnistie. b. regula o reprezintă prescriptibilitatea răspunderii penale, iar excepția o reprezintă
imprescriptibilitatea acesteia;
8. Efectele amnistiei se pot produce: c. toate termenele de prescripție ale răspunderii penale încep să curgă din momentul
a. numai in rem; consumării faptei;
b. și in personam', d. nu toate termenele de prescripție ale răspunderii penale încep să curgă din mo­
c. și asupra pedepsei rezultante în cazul unui concurs de infracțiuni. mentul consumării faptei, ci și din cel al epuizării acesteia.

7. Sunt adevărate afirmațiile:


2. Prescripția a. nu toate infracțiunile care au ca rezultat moartea persoanei sunt imprescriptibile;
b. la infracțiunile contra vieții persoanei, termenele de prescripție prevăzute de lege,
1. Dacă, în termenul de prescripție a răspunderii penale pentru o infracțiune se dublează;
din culpă, aceeași persoană comite o infracțiune de furt: c. toate infracțiunile care au ca rezultat moartea persoanei sunt imprescriptibile;
a. se va întrerupe cursul prescripției răspunderii penale; d. termenul de prescripție a răspunderii penale curge de la data comiterii ultimului
b. va lua naștere întotdeauna un concurs de infracțiuni; act, în cazul infracțiunii de obicei.
c. va lua naștere o pluralitate intermediară;
d. nu se va suspenda termenul de prescripție al răspunderii penale, ci vor curge două 8. Termenul de prescripție a răspunderii penale începe să curgă în cazul
termene distincte, pentru fiecare infracțiune. infracțiunilor continuate:
a. și de la data comiterii primei acțiuni sau inacțiuni, de exemplu în cazul insti­
2. Prescripția nu înlătură răspunderea penală în cazul infracțiunilor: gatorului;
a. de omor calificat și viol care a avut ca urmare moartea victimei; b. în caz de participație penală, de la data săvârșirii infracțiunii de către autor;
b. contra securității naționale; c. numai din momentul epuizării infracțiunii.
c. contra securității informatice.
9. în cazul infracțiunii de omor, termenul de prescripție al răspunderii penale:
3. în dreptul penal român, răspunderea penală: a. este de 20 de ani, deoarece omorul este o infracțiune deosebit de gravă;
b. nu se pune problema termenului de prescripție, deoarece această infracțiune este
a. de regulă este prescriptibilă
întotdeauna imprescriptibilă, indiferent de forma în care se comite și indiferent de forma
b. de regulă este imprescriptibilă, fiind cea mai gravă formă de răspundere juridică;
de participație a făptuitorului;
c. presupune tragerea chiar și de mai multe ori la răspundere a unei persoane, pentru
c. este de 15 ani în cazul în care infracțiunea a rămas în forma tentativei, deoarece
o mai bună înfăptuire a actului de justiție;
tentativa este o stare generală obligatorie de atenuare.
d. este o instituție fundamentală a dreptului penal și este cea mai gravă formă de răs­
pundere socială. 10. Cursul prescripției răspunderii penale se întrerupe:
a. în cazul comiterii unei noi infracțiuni în termenul de prescripție;
4. Care, dintre infracțiunile enumerate mai jos, au caracter imprescriptibil? b. prin îndeplinirea oricărui act de procedură în cauză;
a. toate infracțiunile de război; c. în caz de calamitate naturală.
b. infracțiunea de tâlhărie, care a avut ca urmare moartea victimei;
c. infracțiunile care prevăd pedeapsa detențiunii pe viață. 11. Prescripția specială:
a. înlătură executarea pedepsei oricâte întreruperi ar interveni, dacă termenul de
5. în cazul prescripției răspunderii penale, termenele încep să curgă: prescripție prevăzut de lege este depășit cu încă o dată;
a. de la data sesizării sau autosesizării organelor judiciare; b. înlătură răspunderea penală și în cazul în care legea prevede pentru infracțiunea
b. de la data săvârșirii infracțiunii, în cazul infracțiunii continuate; săvârșită doar pedeapsa amenzii;
c. de la data descoperiri infracțiunii de către organele judiciare; c. nu înlătură răspunderea penală în cazul tuturor infracțiunilor;
d. de la data comiterii ultimei acțiuni/inacțiuni în cazul infracțiunii continue. d. nu poate opera în cazul recidiviștilor.
Cauzele care înlătură răspunderea penală 71 'll Drept penal. Partea generală

12. Prescripția specială: 3. în cazul vătămării mai multor persoane prin aceeași faptă pedepsită la plân­
a. Codul penal o reglementează în cazul ambelor tipuri de prescripție; gerea prealabilă:
b. aceasta se împlinește dacă termenul de prescripție al executării pedepsei se a. plângerea produce efecte numai dacă este făcută de către toate persoanele;
împlinește cu încă o dată, indiferent de numărul întreruperilor; b. plângerea produce efecte și dacă este făcută de o singură persoană;
c. odată depusă, nu mai este posibilă retragerea acesteia.
c. aceasta se regăsește numai în cazul prescripției răspunderii penale;
d. nu se poate aplica în cazul minorilor.
4. Retragerea plângerii prealabile și împăcarea
13. Prescripția specială:
a. operează numai în caz de întreruperi, nu și în caz de suspendare a termenului de 1. Pentru a putea produce efecte, retragerea plângerii prealabile:
prescripție; a. trebuie să se facă față de toți participanții;
b. înlătură răspunderea penală dacă termenul de prescripție prevăzut de lege este b. este suficient, dacă este făcută numai față de un participant;
depășit cu încă jumătate; c. poate fi făcută și numai de către una dintre persoanele vătămate prin aceeași faptă.
c. înlătură răspunderea penală în cazul tuturor infracțiunilor;
2. Care dintre următoarele afirmații sunt false:
d. nu produce în nici un caz efecte în cazul infracțiunilor contra umanității.
a. ca natură juridică, retragerea plângerii prealabile reprezintă o cauză generală care
înlătură posibilitatea de executare a pedepsei;
14. Suspendarea cursului prescripției răspunderii penale intervine: b. ca natură juridică, retragerea plângerii prealabile reprezintă o cauză generală care
a. când o împrejurare de neprevăzut ori de neînlăturat împiedică punerea mișcare a înlătură răspunderea penală;
acțiunii penale; c. în cazul săvârșirii faptei de mai mulți participând, înlăturarea răspunderii penale
b. în cazurile și condițiile prevăzute în Codul de procedură penală; față de toți se poate face prin retragerea plângerii prealabile;
c. când se săvârșește o nouă infracțiune; d. în cazul săvârșirii faptei de mai mulți participând, înlăturarea răspunderii penale
d. când o împrejurare de neprevăzut ori de neînlăturat împiedică continuarea față de toți se poate face prin retragerea plângerii prealabile față de aceștia.
procesului penal.
3. împăcarea:
a. se face de regulă numai în latura penală a cauzei;
3. Lipsa plângerii prealabile b. este obligatoriu să fie totală, adică în latura penală și civilă;
c. poate avea loc în cazul tuturor infracțiunilor, care se comit între membri aceleiași
1. Fapta pentru care punerea în mișcare a acțiunii penale este condiționată de familii.
introducerea unei plângeri prealabile de către persoana vătămată săvârșită de mai
multe persoane: 4. Precizați care sunt efectele juridice ale împăcării:
a. atrage răspunderea penală a tuturor participanților la săvârșirea ei, chiar dacă a. înlătură răspunderea penală și stinge acțiunea civilă;
plângerea s-a făcut numai cu privire la unul dintre participanți; b. nu stinge în totalitate acțiunea civilă;
b. atrage răspunderea doar a participantului față de care partea vătămată nu și-a c. înlătură doar executarea pedepsei principale nu și a celor complementare.
retras plângerea;
5. Pentru a putea opera, condițiile împăcării sunt:
c. pentru a atrage răspunderea penală, plângerea prealabilă a părții vătămate trebuie
a. să intervină doar în cazurile prevăzute de lege;
făcută față de toți participanții.
b. să intervină până la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare;
c. să fie personală, totală și uneori chiar necondiționată.
2. In cazul infracțiunilor pentru care punerea în mișcare a acțiunii penale este
condiționată de introducerea unei plângeri prealabile, iar acțiunea penală a fost
pusă în mișcare din oficiu, înlăturarea răspunderii penale se poate face:
a. prin retragerea plângerii prealabile;
b. atât prin retragerea plângerii prealabile cât și prin împăcare;
c. prin împăcare și dacă este însușită de către procuror.
74 Drept penal. Partea generală

7. Președintele României poate acorda:


CAPITOLUL IV
a. și grațierea colectivă, atunci când actul de grațiere vizează mai multe persoane
CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ SAU MODIFICĂ individualizate nominal;
EXECUTAREA PEDEPSEI b. numai grațierea individuală, chiar și atunci când actul de grațiere vizează mai
multe persoane individualizate nominal;
c. ambele forme ale grațierii: colectivă și individuală;
1. Efectele amnistiei și grațierii sunt: d. numai grațierea postcondamnatorie sau amnistia postcondamnatorie.
a. amândouă înlătură răspunderea penală;
b. amândouă înlătură consecințele condamnării; 8. Grațierea acordată, își va produce efectele:
c. amândouă înlătură executarea pedepsei. a. în timpul urmăririi penale;
b. și în timpul judecății;
2. Care sunt limitele comune ale amnistiei și grațierii?
c. numai după ce hotărârea de condamnare a rămas definitivă.
a. nu au efect asupra pedepselor complementare;
b. nu au efect asupra măsurilor de siguranță;
9. Grațierea are ca efect înlăturarea:
c. nu au efect asupra infracțiunilor de omor calificat.
a. executării măsurilor de siguranță;
b. executării pedepsei principale aplicate de către instanță;
3. Atât amnistia cât și grațierea:
c. executării tuturor măsurilor educative;
a. fiind acte de clemență, înlătură, în toate cazurile, executarea pedepsei comple­
d. consecințele negative ale unei condamnări penale.
mentare, ca urmare a înlăturării pedepsei principale;
b. nu pot conduce la înlocuirea răspunderii penale;
c. pot conduce uneori la înlăturarea răspunderii penale; 10. Grațierea:
d. nu înlătură în niciun caz și pedepsele accesorii. a. nu se poate acorda și condamnaților recidiviști;
b. se dispune numai de către Parlament, ca atribut exclusiv al acestui organ;
4. Amnistia și grațierea se acordă de către: c. are ca efect înlăturarea în tot sau în parte a executării pedepsei ori comutarea
a. întotdeauna de către Parlament; acesteia în alta mai ușoară;
b. și de către Președintele țării; b. nu are niciodată efecte asupra pedepselor a căror executare este suspendată sub
c. președinte, în cazul grațierii individuale, chiar dacă actul de grațiere vizează mai supraveghere.
multi beneficiari stabiliți nominal.
11. Ce instituție a statului poate acorda grațierea colectivă?
5. Sunt adevărate următoarele afirmații: a. numai Parlamentul;
a. amnistia și grațierea înlătură executarea pedepsei și a consecințelor condamnării; b. și Guvernul, în anumite situații excepționale;
b. amnistia și grațierea nu înlătură niciodată aplicarea și executarea măsurilor de c. Președintele României, în timpul vacanței parlamentare sau guvernamentale.
siguranță;
c. o condamnare amnistiată și/sau grațiată poate atrage în continuare existența stării 12. Dacă există o grațiere totală:
de recidivă; a. aceasta nu vizează niciodată și măsurile de siguranță;
d. o condamnare amnistiată nu poate atrage niciodată existența stării de recidivă, b. aceasta vă înlătura și consecințele condamnării, în baza caracterului său total;
indiferent de natura, gravitatea și forma de vinovăție cu care s-a comis infracțiunea c. se vor înlătura toate pedepsele aplicate de instanță, deoarece grațierea totală
amnistiată. vizează toate tipurile de pedepse dispuse de instanță;
d. aceasta vizează și executarea măsurilor educative privative de libertate.
6. Legea de grațiere:
a. produce aceleași efecte ca și amnistia antecondamnatorie, dacă intervine în cursul 13. O condamnare grațiată total și necondiționat:
procesului; a. nu mai poate atrage starea de recidivă;
b. se aplică asupra pedepsei rezultante în cazul unei pluralități de infracțiuni; b. poate atrage starea de recidivă postexecutorie;
c. produce efecte asupra participanților, numai dacă săvârșirea faptei de către autor c. poate atrage pluralitatea intermediară;
este anterioară datei prevăzute pentru aplicarea legii. d. nu poate atrage pluralitatea intermediară.
Cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei 75 76 Drept penal. Partea generală

14.0 pedeapsă grațiată: 21. Pedeapsa complementară a interzicerii exercitării unor drepturi poate fi
a. nu mai poate forma obiectul unei cereri de reabilitare; înlăturată:
b. poate forma obiectul unei cereri de reabilitare de drept sau judecătorească; a. prin grațierea totală a pedepsei aplicate, în anumite cazuri;
c. este considerată ca inexistentă dacă au trecut 5 ani de la apariția actului de grațiere. b. prin efectul amnistiei;
c. prin efectul prescripției executării pedepsei.
15.0 pedeapsă suspendată sub supraveghere:
a. nu poate atrage starea de recidivă, deoarece suspendarea se poate acorda doar în 22. Prescripția executării pedepsei:
cazul infracțiunilor ușoare și în cazul făptuitorilor care nu prezintă periculozitate socială; a. înlătură executarea pedepsei aplicate în cazul tuturor infracțiunilor;
b. poate forma obiectul unei legi de amnistie; b. nu intervine dacă s-a pronunțat o pedeapsă cu închisoarea de 7 ani pentru o insti­
c. nu poate forma niciodată obiectul unei legi de grațiere, deoarece prin acordarea gare la infracțiunea de omor;
suspendării pedepsei, făptuitorului i s-a acordat deja un beneficiu și nu mai poate profita c. intervine în termen de 20 de ani dacă condamnarea este dispusă pentru o com­
de altul. plicitate la tentativă de omor, deoarece tentativa este o stare generală și obligatorie de
atenuare;
16. O pedeapsă grațiată sau prescrisă: d. se întrerupe atunci când se săvârșește o nouă infracțiune sau când se începe exe­
a. atrage în continuare un antecedent penal al făptuitorului; cutarea pedepsei.
b. nu poate forma primul termen al stării de recidivă;
c. atrage întotdeauna reabilitarea de drept, deoarece aceasta intervine în cazul con­ 23. Prescripția executării pedepsei:
a. nu vizează pedepse ce constau în detențiunea pe viață, deoarece această pedeapsă
damnărilor pentru infracțiuni ușoare și cele două instituții intervin în cazul infracțiunii de
se dispune pentru infracțiuni deosebit de grave;
o mică gravitate.
b. intervine dacă au trecut 20 de ani în cazul în care pedeapsa aplicată este deten­
țiunea pe viață;
17. Care este efectul prescripției executării pedepsei, conform Codului penal
c. nu vizează niciodată și pedepse grațiate condiționat;
român?
d. se întrerupe în cazurile și condițiile prevăzute în C. pr. pen.
a. înlătură executarea pedepsei interzicerii unor drepturi;
b. nu înlătură executarea pedepsei interzicerii unor drepturi;
24. Prescripția înlătură:
c. înlătură executarea măsurilor de siguranță;
a. executarea măsurilor de siguranță;
d. nu înlătură executarea niciunei măsuri de siguranță.
b. drepturile persoanei vătămate;
c. executarea pedepselor principale și a celor accesorii;
18. Precizați care pedepse principale nu se prescriu niciodată când au fost d. și răspunderea penală și executarea pedepsei.
aplicate pentru infracțiunile:
a. de înaltă trădare comisă de însăși președintele țării; 25. Dacă în cursul termenului de prescripție se comite o nouă infracțiune:
b. de omor calificat, chiar și în forma tentativei; a. va lua naștere întotdeauna un concurs de infracțiuni;
c. contra capacității de apărare a României. b. termenul de prescripție al executării pedepsei se va întrerupe;
c. nu se va suspenda termenul de prescripție al răspunderii penale.
19. Sunt imprescriptibile din punct de vedere al executării lor:
a. măsurile educative aplicabile minorilor infractori; 26. Executarea amenzii penale:
b. toate măsurile de siguranță și toate pedepsele complementare aplicabile persoa­ a. se prescrie în termen de 5 ani în cazul persoanei fizice;
nelor fizice; b. se prescrie în termen de 3 ani în cazul persoanei juridice;
c. pedepsele grave, aplicate pentru infracțiuni deosebit de grave constând în deten­ c. în cazul persoanei fizice, se prescrie într-un termen egal cu cel al reabilitării de
țiunea pe viață. drept.

20. Executarea pedepsei amenzii penale, în cazul persoanei fizice: 27. în cazul persoanei fizice, prescripția executării pedepsei:
a. se prescrie în termen de 5 ani; a. înlătură executarea pedepsei complementare a interzicerii unor drepturi;
b. se poate executa eșalonat, într-o perioadă stabilită de instanță, dar care nu poate b. determină încetarea executării pedepsei accesorii;
depăși perioada în care aceasta se prescrie; c. înlătură executarea măsurilor de siguranță care se pot dispune numai pe lângă o
c. se poate face prin prestarea unei munci în interesul comunității, neremunerată. pedeapsă principală.
78 Drept penal. Partea generală

CAPITOLUL V 6. Reabilitarea de drept are loc:


a. în cazul condamnării la pedeapsa închisorii care nu depășește 2 ani, dacă în decurs
CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ de trei ani condamnatul nu a săvârșit o altă infracțiune;
CONSECINȚELE CONDAMNĂRII b. în cazul condamnării la pedeapsa închisorii care nu depășește 2 ani, dacă în decurs
de trei ani condamnatul nu a săvârșit o altă infracțiune intenționată;
c. dacă cel condamnat nu a săvârșit din nou o infracțiune înlăuntrul termenului de
1. Reabilitarea de drept
încercare și nici nu s-a pronunțat revocarea suspendării executării pedepsei sub supra­
veghere.
1. Reabilitarea de drept poate interveni:
a. și în cazul unei pedepse de 3 ani închisoare;
7. Termenul de 3 ani, prevăzut de lege pentru reabilitarea de drept, curge:
b. după trecerea unui termen de 3 ani de la executarea pedepsei închisorii ce nu a. de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare la o pedeapsă cu
depășește 2 ani; închisoarea de 1 an, cu executare în regim de detenție;
c. după executarea pedepsei amenzii. b. de la data liberării condiționate din executarea unei pedepse de 6 luni închisoare;
c. de la data când s-a prescris executarea unei pedepse de 2 ani închisoare;
2. Reabilitarea de drept: d. și de la data rămânerii definitive a condamnării, în anumite cazuri.
a. operează în cazul amânării aplicării pedepsei;
b. intervine în cazul aplicării unei pedepse de 3 ani închisoare, cu suspendare sub 8. O pedeapsă suspendată sub supraveghere:
supraveghere; a. poate forma obiectul unei reabilitări judecătorești, deoarece instanța poate dispune
c. operează în principiu pentru orice tip de condamnare; suspendarea și atunci când pedeapsa aplicată este mai mare de 2 ani închisoare;
d. nu are efecte asupra pedepselor complementare. b. de regulă formează obiectul reabilitării de drept;
c. instanța sesizată cu cererea, va hotărî ce tip de reabilitare va interveni, legea
3. Reabilitarea de drept are loc, dacă în decurs de trei ani condamnatul nu a nefăcând nicio precizare în acest sens.
săvârșit nicio altă infracțiune, în cazul condamnării la:
a. pedeapsa amenzii, indiferent de cuantumul ei și indiferent că a fost aplicată unei 9. în cazul condamnării la o pedeapsă cu închisoarea de 1 an, cu suspendarea
persoane fizice sau juridice; sub supraveghere a executării acesteia, reabilitarea intervine:
b. pedeapsa închisorii de doi ani; a. dacă într-un termen de 3 ani de la data când se consideră executată pedeapsa,
c. pedeapsa închisorii de trei ani. condamnatul nu a mai săvârșit nicio altă infracțiune și nici nu s-a pronunțat revocarea
suspendării executării pedepsei;
4. Cel condamnat este reabilitat de drept: b. dacă într-un termen de 3 ani, la care se adaugă jumătate din durata pedepsei pro­
a. la data executării condamnării la pedeapsa închisorii de 2 ani și aplicarea amenzii; nunțate, termen ce curge de la data rămânerii definitive a hotărârii, condamnatul nu a mai
b. la 3 ani după executarea pedepsei cu amenda; săvârșit nicio altă infracțiune;
c. la 3 ani după executarea pedepsei cu închisoarea pe timp de 3 ani. c. dacă înăuntrul termenului de încercare condamnatul nu a mai săvârșit nicio altă
infracțiune și nici nu s-a pronunțat revocarea suspendării sub supraveghere a executări
5. Sunt adevărate afirmațiile: pedepsei.
a. o condamnare la pedeapsa de 3 ani închisoare poate forma obiectul unei reabilitări
de drept;
2. Reabilitarea judecătorească
b. o condamnare la pedeapsa de 3 ani închisoare poate forma obiectul unei reabilitări
judecătorești;
1. Termenul de reabilitare judecătorească poate curge:
c. o condamnare la pedeapsa de 3 ani închisoare, fiind mai mare de 2 ani, poate a. de la data actului de grațiere antecondamnatorie;
forma numai obiectul unei reabilitări judecătorești; b. de la data când pedeapsa principală s-a executat în totalitate;
d. spre deosebire de cea judecătorească, reabilitarea de drept nu înlătură și incapa- c. de la data pronunțării liberării condiționate;
citățile ce decurg din condamnare. d. în caz de grațiere a restului de pedeapsă, de la data actului de grațiere.
Cauzele care înlătură consecințele condamnării 79 80 Drept penal. Partea generală

2. Reabilitarea judecătorească: c. se poate micșora în cazuri excepționale;


a. se poate acorda și pentru condamnări mai mari de 3 ani închisoare, dar pentru d. poate curge de la data când a luat sfârșit executarea pedepsei principale.
fapte comise din culpă;
b. produce efecte identice cu reabilitarea de drept; 9. Sunt adevărate afirmațiile:
c. nu poate fi acordată recidiviștilor; a. condamnările dispuse pentru infracțiuni grave nu pot fi reabilitate;
d. nu se poate acorda pentru orice fel de condamnare, având și anumite excepții. b. reabilitarea are aceleași efecte, indiferent că este reabilitare de drept sau judecă­
torească;
3. în cazul în care o persoană a executat succesiv mai multe pedepse cu închi­ c. reabilitarea nu poate viza și pedepsele complementare, ci numai pe cele prin­
soarea mai mari de 3 ani, termenul de reabilitare judecătorească: cipale;
a. nu mai poate opera, deoarece aceste condamnări evidențiază o periculozitate d. detențiunea pe viață cunoaște două termene de reabilitare.
sporită a făptuitorului;
b. se calculează întotdeauna în funcție de durata ultimei pedepse și începe să curgă 10. în cazul în care se dispune liberarea condiționată de către instanța de jude­
de la data la care aceasta a fost executată sau considerată ca executată; cată, termenul de reabilitare va curge de la data:
c. se calculează întotdeauna în funcție de pedeapsa cea mai grea și începe să curgă a. acordării liberării condiționate și deci a punerii condamnatului în stare de
de la data la care ultima pedeapsă a fost executată sau considerată ca executată. libertate;
b. împlinirii duratei pedepsei aplicate;
4. în cazul condamnărilor succesive: c. împlinirii duratei pedepsei aplicate, în calculul căruia nu intră și zilele considerate
a. reabilitarea nu mai poate interveni; ca executate pe baza muncii prestate în timpul detenției.
b. va opera numai reabilitarea judecătorească;
c. termenul de reabilitare se stabilește în funcție de pedeapsa cea mai grea și începe 11. Condamnatul poate fi reabilitat la cerere de instanța de judecată:
să curgă din momentul executării ultimei pedepse, chiar dacă aceasta este amenda a. în cazul condamnării la pedeapsa închisorii mai mare de un an până la 5 ani, după
penală. trecerea unui termen de 4 ani;
b în cazul condamnării la pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani până la 10 ani, după
5. Reabilitarea: trecerea unui termen de 5 ani de la executarea pedepsei;
a. nu are efecte asupra condamnărilor pentru infracțiuni grave (înalta trădare, omor c. în cazul condamnării la pedeapsa închisorii mai mare de 10 ani, după trecerea
calificat); unui termen de 7 ani de la executarea pedepsei.
b. înlătură întotdeauna reținerea stării de recidivă;
c. poate înlătura și pedeapsa complementară a degradării militare; 12. Reabilitarea nu are efect asupra:
d. înlătură decăderile și interdicțiile ce decurg din condamnare. a. măsurii de siguranță a confiscării extinse sau vreunei alte măsuri de siguranță;
b. obligației de reintegrare în funcția din care condamnatul a fost destituit după
6.0 condamnare reabilitată: comiterea infracțiunii;
a. nu poate atrage în niciun caz existența stării de recidivă; c. condamnărilor pentru infracțiunile contra securității naționale și contra capacității
b. se poate prescrie în termen de 20 de ani; de luptă a forțelor armate.
c. ca regulă, înlătură toate consecințele ce decurg dintr-o condamnare.
13. Reabilitarea judecătorească nu poate fi acordată:
7. Termenele de reabilitare încep să curgă: a. în cazul condamnărilor pentru infracțiuni contra umanității;
a. de la momente diferite, după cum condamnarea face obiectul reabilitării de drept b. în cazul persoanelor juridice;
sau al celei judecătorești; c. dacă la data examinării cererii de reabilitare, persoana condamnată se afla încă în
b. din momentul grațierii pedepsei; executarea unei măsuri de siguranță dispusă prin hotărârea de condamnare.
c. niciodată de la momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare.
14. Dacă referitor la o infracțiune pentru care persoana fizică a fost deja gra­
8. Termenul de reabilitare: țiată condiționat intervine, ulterior acestui moment, amnistia postcondamnatorie:
a. niciodată nu poate curge în paralel cu termenul de suspendare al executării a. revocarea grațierii condiționate a pedepsei este obligatorie în cazul în care
pedepsei și nici cu cel al liberării condiționate; condamnatul săvârșește o infracțiune în termenul prevăzut de legea de grațiere, dar după
b. acesta poate curge în paralel cu termenul de prescripție al executării pedepsei; data intrării în vigoare a legii de amnistie;
Cauzele care înlătură consecințele condamnării 81

b. pedepsele complementare care nu au fost grațiate nu se mai execută; TITLUL II


c. termenul de reabilitare curge întotdeauna de la data intervenirii amnistiei.
DREPT PENAL. PARTEA SPECIALĂ
15. Reabilitarea judecătorească acordată persoanei fizice:
a. înlătură executarea măsurii de siguranță a obligării la tratament medical;
b. nu înlătură executarea măsurii de siguranță a internării medicale;
c. înlătură pedeapsa complementară a degradării militare, condamnatul redobândind
CAPITOLUL I
gradul militar deținut la data condamnării; INFRACȚIUNI CONTRA PERSOANEI
d. înlătură pedeapsa complementară a interzicerii exercitării unor drepturi.

16. Sunt adevărate afirmațiile: 1. Infracțiuni contra vieții


a. termenele de reabilitare pot fi micșorate de către instanța de judecată în cazuri
excepționale; 1. Obiectul material al infracțiunii de omor este reprezentat de:
b. termenele de reabilitare sunt diferite, în funcție de pedeapsa aplicată și nu în funcție a. corpul persoanei;
de pedeapsa prevăzută de norma de incriminare sau de pedeapsa efectiv executată; b. acțiunea ucigătoare;
c. pronunțarea unei condamnări definitive în cursul termenului de reabilitare duce la
c. corpul persoanei în viață;
suspendarea cursului termenului de reabilitare;
d. un bun mobil sau instrumentul cu ajutorul căruia se comite infracțiunea.
d. pentru a beneficia de reabilitarea judecătorească, condamnatul trebuie ca în
termenul de reabilitare să nu mai fi suferit o condamnare, mai puțin cazul în care,
2. Infracțiunea de omor poate fi comisă:
ulterior, a intervenit amnistia sau dezincriminarea infracțiunii pentru care a suferit ultima
condamnare. a. și printr-o acțiune îndreptată asupra psihicului victimei;
b. prin inacțiune, chiar dacă făptuitorul nu avea nici obligația legală nici contractuală
17. Anularea reabilitării: de a acționa;
a. privește ambele forme ale reabilitării, lucru ce reiese din denumirea marginală a c. numai printr-o acțiune;
textului de lege; d. indiferent de timp și loc.
b. se referă numai la reabilitarea judecătorească și are numai un caracter obligatoriu;
c. nu privește niciodată reabilitarea de drept. 3. Infracțiunea de omor se poate comite:
a. și în formă continuată;
18 Anularea reabilitării judecătorești se face: b. numai cu intenție, indiferent de forma sa, chiar și cea supravenită;
a. când, după acordarea, ei s-a descoperit că cel reabilitat nu și-a executat cu c. numai asupra unei persoane în viață;
rea-credință obligațiile civile; d. cu toate formele intenției, chiar și cea depășită.
b. când, după acordarea ei, s-a descoperit că cel reabilitat mai suferise o altă con­
damnare, care dacă ar fi fost cunoscută, ducea la respingerea cererii de reabilitare; 4. Forma de vinovăție în cazul infracțiunii de omor:
c. când, după acordarea ei, s-a descoperit că cel reabilitat nu a avut o conduită bună; a. nu este niciodată culpa, în niciuna dintre modalitățile sale;
d. într-un termen de maxim 5 ani de la data acordării acesteia. b. este prevăzută în norma de incriminare;
c. contribuie la stabilirea în concret a periculozității faptei și a făptuitorului, fiind
numai intenția;
d. nu se poate stabili și în funcție de locul comiterii infracțiuni.

5. în cazul infracțiunii de omor, participația este posibilă:


a. în forma instigării insiduoase;
b. numai în forma instigării și a complicității materiale concomitente;
c. numai în forma complicității și coautorului;
d. în toate formele sale, inclusiv cea improprie.
Infracțiuni eontra persoanei 83 84 Drept penal. Partea specială

6. Infracțiunea de omor: 12. în cazul infracțiunii de omor:


a. este întotdeauna imprescriptibilă; a. vor imprima acțiunii un caracter ucigător regiunea anatomică vizată de către făp­
b. devine prescriptibilă, atunci când a rămas în forma tentativei perfecte; tuitor și nu cea efectiv lezată în concret, precum și mijloacele alese de autor pentru exe­
c. devine prescriptibilă, când a fost comisă în una din formele secundare de parti­ cutarea acțiunii și intensitatea loviturii;
cipate; b. pentru stabilirea formei și a modalității vinovăției interesează și numărul de făp­
d. este o infracțiune simplă. tuitori;
c. legătura de cauzalitate rezultă ex re;
d. este de neconceput în lipsa obiectului material, deoarece urmarea imediată constă
7. Omorul comis prin aducerea victimei, de către făptuitor, în stare de nepu­
în decesul victimei.
tință de a se apăra, constituie:
a. omor calificat; 13. La infracțiunea de omor:
b. omor simplu; a. actele pregătitoare simt posibile și se pedepsesc, fiind asimilate tentativei;
c. omor prin cruzimi; b. actele pregătitoare sunt posibile în toate formele sale;
d. omor cu premeditare. c. tentativa este posibilă și se pedepsește întotdeauna;
d. datorită gravității ei, nu poate fi absorbită de nici o altă infracțiune.
8. Nu se reține tentativa la infracțiunea de omor:
a. când autorul, din eroare a acționat împotriva altei persoane și aceasta decedează; 14. Fapta aceluia care a aplicat victimei o lovitură puternică cu o sabie, în zona
b. atunci când făptuitorul încearcă să ucidă în aceeași împrejurare trei persoane și nu capului, provocându-i o leziune gravă în urma căreia victima a decedat după 3 zile,
moare niciuna; întrunește elementele constitutive ale infracțiunii:
c. când infracțiunea nu s-a consumat, datorită folosirii unor mijloace defecte. a. de omor;
b. de ucidere din culpă;
c. de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte;
9. Eroarea cu privire la persoana împotriva căreia este îndreptată acțiunea
d. omor calificat.
ucigătoare:
a. înlătură răspunderea penală a autorului; 15. Aruncarea cu putere, de la mică distanță, a unei pietre de pavaj stradal spre
b. diminuează răspunderea penală a autorului; capul unei persoane și rănirea acesteia, la cap, cu urmarea unor leziuni ce necesită
c. nu prezintă relevanță în ceea ce privește răspunderea penală a autorului; 15 de zile de îngrijiri medicale reprezintă:
d. înlătură caracterul penal al faptei. a. tentativă la infracțiunea de omor;
b. vătămare corporală;
10. în cazul infracțiunii de omor, există raport de cauzalitate între activitatea c. loviri sau alte violențe;
făptuitorului și moartea victimei: d. o infracțiune care antrenează aplicarea obligatorie și a unei pedepse complemen­
a. dacă se stabilește că fără activitatea făptuitorului moartea nu s-ar fi produs; tare, imprescriptibilă.
b. dacă la activitatea făptuitorului s-au adăugat exclusiv factori preexistenți sau
concomitenți; 16. Se poate reține infracțiunea de omor calificat:
c. chiar dacă la activitatea făptuitorului s-au adăugat factori posteriori. a. în varianta omorului săvârșit din interes material, atunci când făptuitorul urmă­
rește dobândirea unei succesiuni în raport cu victima;
b. când făptuitorul urmărește dobândirea unei recunoașteri morale în raport cu
11. Infracțiunea de omor:
victima;
a. devine prescriptibilă când se comite de un minor, deoarece minoritatea este o stare
c. când făptuitorul urmărește sustragerea unei sume de bani din posesia victimei;
generală obligatorie de atenuare; d. în cazul omorului comis de către o persoană care a comis anterior infracțiunea de
b. se consumă în momentul comiterii acțiunii incriminate; loviri sau vătămări cauzatoare de moarte sau o ucidere din culpă în formă agravată.
c. se consumă în momentul producerii urmării imediate, adică al instalării morții
persoanei, indiferent de perioada de timp care trece de la data comiterii elementului 17. Infracțiunea de omor calificat:
material și cea a instalării morții cerebrale a victimei; a. poate fi o infracțiune complexă;
d. poate cunoaște toate formele tentativei, inclusiv cea absurdă. b. poate fi o infracțiune progresivă;
86 Drept penal. Partea specială
Infracțiuni contra persoanei 85
23. Omorul calificat:
c. nu poate da naștere în același timp și recidivei postcondamnatorii și recidivei
a. implică existența unui interval de timp între luarea hotărârii de a comite infrac­
postexecutorii;
țiunea și săvârșirea acesteia, chiar dacă făptuitorul nu a chibzuit asupra faptei și nu a
d. reținerea sa poate fi împiedicată de obținerea anterioară a reabilitării pentru o
pregătit-o;
tentativă de omor.
b. se poate reține, indiferent dacă făptuitorul a obținut sau nu satisfacerea interesului
urmărit;
18. Agravanta premeditării, în cazul omorului săvârșit cu premeditare: c. se poate reține și când mobilul omorului a fost gelozia, dacă în urma infracțiunii
a. este o circumstanță reală; făptuitorul realizează un avantaj material;
b. este o circumstanță personală; d. din interes material, nu se poate reține dacă interesul material urmărit este legitim.
c. se răsfrânge asupra tuturor participanților, chiar dacă numai unii au premeditat
omorul; 24. Constituie infracțiunea de omor calificat, omorul comis în una din urmă­
d. poate da naștere unei infracțiuni simple sau complexe. toarele împrejurări:
a. în timpul nopții sau în loc public;
19. Constituie omor calificat, prevăzut de art. 189 C. pen.: b. de către o persoană având asupra sa o armă, o substanță narcotică sau paralizantă;
a. omorul comis în public; c. prin cruzimi sau asupra unei femei gravide;
b. omorul asupra unui magistrat, polițist ori militar; d. de două sau mai multe persoane împreună.
c. omorul asupra unei femei gravide;
d. omorul săvârșit de o persoană care a mai comis un omor. 25. Dacă făptuitorul a ucis, în aceeași împrejurare, cu intenție două persoane,
se reține:
20. Constituie infracțiunea de omor calificat comis din interes material: a. săvârșirea a două infracțiuni de omor simplu, aflate în concurs real sau ideal;
a. omorul comis de debirentier asupra credirentierului în scopul încetării obligației b. săvârșirea unei singure infracțiuni de omor;
de plată a rentei; c. săvârșirea imei unice infracțiuni de omor calificat, ca infracțiune complexă;
d. omor calificat, indiferent că victimele au fost ucise printr-o acțiune unică, cât și
b. omorul comis asupra unei persoane pentru a o deposeda pe aceasta de un portofel
prin acțiuni succesive.
în care știe ca se află o sumă de bani;
c. omorul comis de legatarul universal asupra unicului moștenitor în scop de răz­
26. Uciderea unei persoane prin aplicarea a 80 de lovituri cu cuțitul în zone
bunare;
vitale, dar și nevitale reprezintă:
d. uciderea soțului de către soție, pentru ca aceasta să intre în posesia asigurării de a. omor simplu;
viață a soțului. b. omor calificat;
c. o infracțiune la care este posibilă reținerea cauzei de impunitate a împiedicării
21. Omorul este calificat dacă este comis: producerii rezultatului.
a. asupra soțului, dar numai dacă aceștia locuiesc împreună;
b. asupra unei femei gravide, indiferent dacă această stare era vizibilă sau nu, dar ea 27. La infracțiunea de determinarea sau înlesnirea sinuciderii:
este cunoscută de către făptuitor; a. nu se poate reține împiedicarea producerii rezultatului;
c. pentru a ascunde comiterea unei piraterii; b. urmarea imediată constă în decesul persoanei sau în încercarea acesteia de a se
d. prin aplicarea unei puternice lovituri cu un pumnal în zona inimii victimei. sinucide;
c. legătura de cauzalitate rezultă ex re;
22. Omorul comis pentru a înlesni sau ascunde săvârșirea altei infracțiuni, se d. se reține, chiar dacă făptuitorul a comis determinarea prin ușoare constrângeri
poate comite: morale.
a. cu oricare dintre formele intenției;
b. spontan sau cu premeditare; 28. Determinarea sau înlesnirea sinuciderii este mai gravă, atunci când fapta
c. numai cu intenție directă; s-a comis față de:
d. trebuie să aibă în antecedență (în forma ascunderii) numai infracțiuni comise cu a. un minor;
violență. b. soț sau rudă apropiată;
Infracțiuni contra persoanei 87 88 Drept penal. Partea specială

c. o persoană ce nu putea fi stăpână pe acțiunile sale sau față de o persoană care nu 35. Omorul calificat și uciderea din culpă:
era în stare să-și dea seama de fapta sa; a. pot fi infracțiuni complexe;
d. când sinuciderea sau încercarea de sinucidere a avut loc sau când făptuitorul a b. în cazul pluralității de subiecți pasivi, va lua naștere o pluralitate de infracțiuni;
profitat de starea de neputință a victimei de a se apăra. c. în cazul acestora, forma de vinovăție cu care se comit este expres prevăzută de
lege;
29. La infracțiunea de determinarea sau înlesnirea sinuciderii: d. nu au subiecți circumstantiati.
3 3 3
a. tentativa este posibilă și se pedepsește;
b. tentativa nu este posibilă; 36. Infracțiunea de ucidere din culpă:
c. tentativa este posibilă și nu se pedepsește;
a. fiind o infracțiune contra vieții persoanei, aceasta este imprescriptibilă;
d. forma de vinovăție este intenția directă sau indirectă.
b. fiind o infracțiune contra vieții persoanei, în cazul acesteia nu se poate dispune o
condamnare cu suspendare sub supraveghere sau o eventuală liberare condiționată;
30. La infracțiunea de ucidere din culpă, este posibilă:
c. nu poate cunoaște niciodată niciuna dintre formele atipice ale tentativei întrerupte.
a. numai participația proprie;
b. participația proprie sau improprie, după caz;
c. numai participația improprie; 37. Sunt adevărate următoarele afirmații:
d. prescripția răspunderii penale. a. infracțiunile comise cu intenție indirectă, care au avut ca urmare moartea unei
persoane sunt imprescriptibile;
31. Dacă prin uciderea prin culpă s-a cauzat moartea a două sau mai multor b. numai infracțiunile comise cu intenție directă care au avut ca urmare moartea unei
persoane: persoane simt imprescriptibile;
a. limitele speciale ale pedepsei prevăzute de alin. 1 și 2 se majorează cu cel mult o c. infracțiunile comise din culpă, care au avut ca urmare moartea unei persoane sunt
treime; imprescriptibile;
b. limitele speciale ale pedepsei prevăzute de alin. 1 și 2 se pot majora cu cel puțin d. infracțiunile comise cu praeterintenție, care avut ca urmare moartea unei persoane
jumătate; sunt imprescriptibile.
c. limitele speciale ale pedepsei prevăzute de alin. 1 și 2 se majorează cu cel mult
jumătate; 38. In cazul infracțiunilor contra vieții persoanei:
d. se va reține o singură infracțiune de ucidere din culpă în variantă agravată, ca a. acestea se pot săvârși cu orice formă de vinovăție;
infracțiune simplă. b. forma de vinovăție este de natură a schimba încadrarea juridică a faptei;
c. subiectul pasiv nu poate fi niciodată o persoană juridică;
32. La infracțiunea de ucidere din culpă nu este posibil a se reține niciodată: d. modalitatea formei de vinovăție schimbă încadrarea juridică a faptei.
a. coautoratul sau tentativa, în niciuna dintre formele sale;
b. comiterea sa în formă progresivă;
c. săvârșirea acesteia în formă continuată; 2. Infracțiuni contra integrității corporale sau sănătății
d. un concurs de infracțiuni, dacă victimele decedează în urma aceluiași accident
rutier, în aceeași împrejurare. 1. în cazul infracțiunii de lovire sau alte violente:
a. trebuie să se producă o lezare fizică ce necesită minim o zi de îngrijiri medicale;
33. Uciderea din culpă este o infracțiune: b. trebuie ca numărul maxim de zile de îngrijiri medicale să nu îl depășească pe cel
a. comisivă, care se poate săvârși doar prin acțiune; al concediului medical sau al recuperării medicale;
b. comisivă, care se poate săvârși atât prin acțiune, cât și prin inacțiune; c. trebuie ca numărul maxim de zile de îngrijiri medicale să nu depășească 90 de zile;
c. de pericol;
d. poate fi o infracțiune simplă sau progresivă.
d. simplă, complexă sau progresivă.
2. Infracțiunea de lovire sau alte violențe:
34. Uciderea din culpă se reține în variantă agravată:
a. se consumă în momentul apariției efectelor dureroase sau vătămătoare;
a. când fapta a fost comisă de două sau mai multe persoane împreună;
b. când prin fapta comisă s-a cauzat moartea a două sau mai multor persoane; b. are întotdeauna obiect material;
c. când fapta a fost comisă de către o persoană care a mai săvârșit un omor; c. se consumă în momentul atingerii violente a corpului victimei;
d. dacă este săvârșită în public. d. se sancționează și în forma tentativei.
Infracțiuni contra persoanei 89 90 Drept penal. Partea specială

3. Actele de violență intenționate care au pricinuit victimei o vătămare ce c. nu constituie infracțiune;


d. o infracțiune pentru care acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea preala­
necesită pentru vindecare 20 de zile de îngrijiri medicale, constituie infracțiunea de:
bilă a persoanei vătămate.
a. vătămare corporală;
b. lovire sau alte violențe, alin. (2) C. pen.;
9. Lovirea intenționată de către făptuitor, cu aceeași ocazie, a două persoane
c. lovire sau alte violențe, alin. (1) C. pen.;
constituie:
d. o infracțiune pentru care acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea preala­
a. o infracțiune de lovire sau alte violențe, în formă agravată;
bilă a persoanei vătămate. b. două infracțiuni de lovire sau alte violențe, aflate în concurs real sau ideal;
c. o infracțiune de lovire sau alte violențe în formă continuată;
4. în cazul în care pentru vindecare sunt necesare între 88 și 92 de zile de d. o circumstanță agravantă legală cu caracter general.
îngrijiri medicale se va reține comiterea infracțiunii:
a. de loviri sau alte violențe (art. 193 C. pen.); 10. în cazul infracțiunii de loviri sau alte violențe:
b. de vătămare corporală (art. 194 C. pen.); a. tentativa nu este posibilă;
c. o infracțiune pentru care retragerea plângerii prealabile înlătură răspunderea b. tentativa este posibilă, însă nu este incriminată;
penală; c. tentativa este posibilă și este incriminată;
d. numai cu praeterintenție. d. se poate reține o infracțiune simplă, simplă colectivă și progresivă.

5. Infracțiunea de lovire sau alte violențe: 11. în cazul infracțiunii prevăzute în art. 193 C. pen.:
a. se comite cu orice formă de vinovăție, deoarece legea nu prevede nimic în acest a. pentru existența acesteia nu este necesar ca autorul să fi comis fapta dintr-un
sens; anume mobil sau într-un anumit scop;
b. poate da naștere unui concurs ideal omogen de infracțiuni, comis cu forme de b. participația penală este posibilă în toate formele sale, inclusiv cea improprie;
vinovăție diferite; c. acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate
c. este întotdeauna absorbită de infracțiunea de șantaj; numai în cazul formei tip a infracțiunii;
d. poate avea ca punct de plecare al prescripției răspunderii penale și momentul d. nu se poate schimba încadrarea juridică a faptei în funcție de calitatea subiecților
epuizării, dar și momentul consumării sale. infracțiunii.

6. Infracțiunea de lovire sau alte violențe este mai gravă atunci când: 12. Sunt adevărate următoarele afirmații:
a. infracțiunea de loviri sau alte violențe este absorbită natural în cea de omor și
a. este comisă asupra unei rude apropriate sau a soțului;
absorbită juridic în cea de ultraj;
b. este comisă asupra unui membru de familie;
b. consimțământul victimei în cazul infracțiunii de loviri sau alte violențe nu este
c. are ca urmare o zi de îngrijiri medicale;
valabil, neoperând ca o cauză justificativă;
d. are ca urmare producerea unei infirmității fizice permanente.
c. infracțiunea de loviri sau alte violențe se poate comite și printr-o inacțiune;
d. infracțiunea de loviri sau alte violențe nu se mai reține în cazul devierii acțiunii
7. Se reține infracțiunea de loviri sau alte violențe, prevăzută și pedepsită de făptuitorului la o altă persoană.
art. 193 C. pen.:
a. lovirea unei persoane (îmbrâncirea); 13. Poate reprezenta infracțiunea de vătămare corporală, fapta prin care s-a
b. orice acte de violență asupra unei persoane, numai dacă au produs o minimă pricinuit:
suferință fizică; a. pierderea unei proteze;
c. orice acte de violență, dacă au produs suferințe fizice și\sau psihice; b. pierderea cunoștinței;
d. dacă se comite de către un profesor asupra studentului său, în pauză la uni­ c. avortul;
versitate. d. punerea în primejdie a vieții persoanei, indiferent de forma de vinovăție cu care se
comite fapta.
8. Lovirea sau alte violențe, comise din culpă, ce au produs o vătămare ce
necesită 10 zile de îngrijiri medicale, constituie infracțiunea de: 14. Infracțiunea de vătămare corporală se poate comite:
a. vătămare corporală din culpă; a. cu oricare dintre formele intenției, chiar și cea depășită sau cu intenție repentină;
b. lovirea sau alte violențe; b. dacă victima și-a pierdut degetul mic de la mâna strângă;
Infracțiuni contra persoanei 91 92 Drept penal. Partea specială

c. numai cu praeterintenție; 20. Infracțiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte implică din
d. numai printr-o acțiune. partea făptuitorului:
a. intenție directă pentru comiterea lovirii sau vătămării și intenție indirectă față de
15. Consecințele prevăzute de lege pentru ca fapta să constituie infracțiunea de producerea morții victimei;
vătămare corporală sunt: b. intenție pentru comiterea lovirii sau a vătămării, chiar dacă față de rezultatul
a. vătămarea integrității corporale sau a sănătății care necesită pentru vindecare produs (moartea) făptuitorului nu i se poate impune vreo culpă;
îngrijiri medicale cel mult de 90 de zile; c. intenție directă pentru comiterea lovirii sau a vătămării și culpa, indiferent de
b. sluțirea, chiar și temporară; formele sale față d,e rezultatul produs (moartea);
c. sluțirea cu caracter permanent și care nu poate fi înlăturată pe care naturală; d. existența responsabilității la momentul consumării faptei nu și la cel al epuizării
d. vătămarea integrității corporale sau a sănătății, care necesită pentru vindecare acesteia.
îngrijiri medicale de 90 de zile și recuperare medicală de 100 de zile.
21. Forma de vinovăție în cazul infracțiunii de loviri sau vătămări cauzatoare
16. Infracțiunea de vătămare corporală se reține dacă s-a produs una din de moarte:
următoarele consecințe: a. poate fi culpa;
a. punerea în primejdie a vieții unei persoane, dar numai cu intenție depășită; b. este numai praeterintenția;
b. avortul sau o infirmitate temporară fizică sau psihică; c. poate fi și intenția indirectă cu caracter spontan;
c. slăbirea văzului pe o perioadă de 60 de zile; d. o face pe aceasta o infracțiune imprescriptibilă.
d. pierderea unui simț sau organ ori încetarea temporară a funcționarii acestora.
22. La infracțiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte:
17. Infracțiunea de vătămare corporală: a. obiectul material lipsește;
a. poate fi condiționată de numărul de zile de îngrijiri medicale sau de o anumită b. urmarea imediată constă în decesul victimei;
urmare imediată prevăzută de lege; c. legătura de cauzalitate rezultă ex re;
b. se comite cu toate formele de vinovăție; d. putem identifica și un moment al epuizării.
c. în varianta avortului, se poate comite și cu intenție indirectă;
23. Infracțiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte:
d. nu se poate comite niciodată din culpă.
a. este o infracțiune contra vieții persoanei;
b. se reține în variantă agravată în.caz de pluralitate de subiecți pasivi;
18. X îl taie pe față pe Y în formă de Z. Y se vindecă în 19 zile. Precizați care
c. nu poate atrage reținerea unei recidive, datorită formei de vinovăție cu care se
este încadrarea juridică a faptei comisă de către X:
comite;
a. infracțiunea de loviri sau alte violențe, raportat la numărul de zile de îngrijiri
d. nu se poate comite în niciun caz în formă continuată.
medicale;
b. infracțiunea de vătămare corporală, raportat la urmarea imediată a faptei; 24. A îl împinge pe B în urma unei discuții mai aprinse. B cade și se lovește cu
c. tentativă de omor, raportat la instrumentul folosit (cuțitul); capul de marginea unei clădiri. Acesta se ridică acuzând ușoare dureri în zona
d. o infracțiune pențru care termenul de prescripție al răspunderii penale este de 8 ani. capului și merge acasă. După 2 zile se internează acuzând dureri de cap și amețeli,
iar după 10 zile de spitalizare acesta decedează. Sunt adevărate următoarele
19. Sunt false următoarele afirmații: afirmații:
a. diferența dintre loviri sau alte violențe și vătămarea corporală subzistă și sub a. în speță este vorba despre o infracțiune din culpă;
aspectul numărului de zile de recuperare medicală; b. se poate reține o infracțiune de omor;
b. infracțiunea de loviri sau alte violențe și vătămarea corporală se pot comite și prin c. este vorba despre o infracțiune progresivă, comisă cu praeterintenție;
acțiune și prin inacțiune; d. termenul de prescripție al răspunderii penale curge de la data consumării infracțiunii.
c. vătămarea corporală absoarbe natural infracțiunea de loviri sau alte violențe, dar
se pot reține în concurs ideal; 25. Fapta conducătorului auto care, din culpă, provoacă o vătămare corporală
d. infracțiunile de loviri sau alte violențe, vătămarea corporală și loviri sau vătămări unei persoane, pentru vindecarea căreia sunt necesare 10 zile de îngrijiri medicale:
cauzatoare de moarte nu se pot reține în concurs ideal, deoarece cea din urmă le absoarbe a. constituie infracțiunea de lovire sau alte violențe, raportat la numărul de zile de
pe primele în mod natural. îngrijiri medicale;
Infracțiuni contra persoanei 93 94 Drept penal. Partea specială

b. nu constituite infracțiunea de vătămare corporală din culpă; b. se consumă în momentul creării stării de pericol pentru dezvoltarea fizică, inte­
c. constituie infracțiunea de vătămare corporală;
lectuală sau morală a minorului;
d. fapta nu este infracțiune.
c. se consumă doar în momentul producerii unei vătămări fizice sau psihice efective
minorului;
26. Dacă s-a provocat vătămarea corporală din culpă a mai multor persoane:
d. atrage reținerea unei singure infracțiuni complexe agravante în caz de pluralitate
a. limitele speciale se majorează cu jumătate;
b. se va reține o singură infracțiune de vătămare corporală din culpă în variantă de subiecți pasivi.
agravată;
c. se reține un concurs de infracțiuni de vătămare corporală din culpă (atâtea infrac­ 32. în cazul infracțiunii de încăierare, nu se pedepsește persoana care:
țiuni câte persoane au fost vătămate); a. a participat la încăierare pentru a apăra pe altul;
d. va exista o singură infracțiune complexă. b. a participat la încăierare pentru a realiza un interes legitim;
c. a participat la încăierare împotriva voinței sale sau care a încercat să-i despartă
27. Ce are în comun infracțiunea de loviri sau alte violențe cu vătămarea pe alții.
corporală din culpă:
a. au aceeași modalitate de punere în mișcare a acțiunii penale, indiferent de forma 33. Dacă în cursul săvârșirii infracțiunii de încăierare s-a cauzat o vătămare
tip sau agravantă a infracțiunilor; corporală a uneia sau mai multor persoane și nu se cunoaște care dintre partici­
b. este posibilă participația în toate formele sale; pant a realizat-o:
c. calitatea circumstanțială a subiecților activi nemijlociți; a. se va aplica tuturor, cu excepția victimei, pedeapsa prevăzută în art. 194 alin. 1
d. ambele se pot comite și în formă continuă sau continuată.
C. pen.;
b. se va aplica tuturor, cu excepția victimei, pedeapsa prevăzută în art. 194 alin. 1
28. Subiectul activ al infracțiunii de rele tratamente aplicate minorului poate fi:
C. pen. al cărei maxim se majorează cu un an;
a. orice persoană fizică responsabilă penal;
c. se va aplica tuturor, cu excepția victimei, pedeapsa închisorii de la 1 la 5 ani.
b. numai persoana căreia minorul i-a fost încredințat spre creștere și educare;
c. oricare dintre părinții minorului, indiferent dacă locuiesc sau nu împreună;
d. doar părintele minorului. 34. Tentativa se pedepsește:
a. în cazul tuturor infracțiunilor contra vieții comise cu intenție;
29. Urmarea socialmente periculoasă a infracțiunii de rele tratamente aplicate b. în cazul infracțiunii de vătămare corporală comisă cu intenție directă;
minorului constă în: c. în cazul infracțiunii de vătămare corporală comisă cu intenție indirectă;
a. punerea în primejdie a sănătății minorului; d. și în cazul infracțiunii de rele tratamente aplicate minorului.
b. punerea în primejdie gravă a dezvoltării fizice, intelectuale sau morale a minorului;
c. punerea în primejdie a vieții minorului; 35. Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei
d. transmiterea unei stări anxioase sau depresive asupra minorului. vătămate în cazul următoarelor infracțiuni:
a. vătămarea corporală din culpă, dar numai în forma de bază;
30. Aplicarea de lovituri minorului de către unul din părinți, faptă ce a avut ca b. vătămarea corporală în forma de bază;
efect pierderea unui organ, poate constitui: c. lovirea sau alte violențe în ambele forme ale sale și vătămarea corporală din culpă.
a. infracțiunea de rele tratamente aplicate minorului în concurs cu cea de vătămare
corporală;
b. doar infracțiunea de rele tratamente aplicate minorului; 3. Infracțiuni săvârșite asupra unui membru de familie
c. infracțiunea de rele tratamente aplicate minorului în concurs cu cea de violență în
familie; 1. Constituie infracțiunea de violență în familie:
d. o infracțiune continuată. a. omorul comis asupra concubinului sau logodnicului;
b. omorul comis asupra unei rude în linie dreaptă;
31. Infracțiunea de rele tratamente aplicate minorului: c. omorul comis de fratele firesc al adoptatului asupra acestuia din urmă;
a. nu poate cunoaște forma simplă a infracțiunii, ci este necesară o atitudine de con­
d. omorul comis asupra unei rude de gradul IV în linie colaterală.
tinuitate;
96 Drept penal. Partea specială
Infracțiuni contra persoanei ,95
9. Constituie infracțiunea de pruncucidere, omorul comis de:
2. Infracțiunea de lovire, dacă subiectul pasiv este un membru de familie cu a. mamă, cu premeditare;
făptuitorul, se pedepsește: b. mamă, aflată într-o stare de tulburare psihică pricinuită sau nepricinuită de actul
a. numai cu închisoarea; nașterii;
b. cu închisoare sau cu amendă; c. și tatăl copilului nou-născut;
c. numai cu amendă. d. mamă aflată într-o stare de tulburare psihică pricinuită obligatoriu de naștere.

3. Uciderea fratelui mamei, reprezintă: 10. Pentru a se reține infracțiunea de ucidere a copilului nou-născut de către
a. omor; mamă, sunt necesare următoarele condiții:
b. omor calificat; a. o calificare a subiectului activ și pasiv;
c. violență în familie; b. un termen de maxim 48 de ore de la naștere;
d. o infracțiune imprescriptibilă. c. fapta să fie comisă numai cu intenție indirectă;
d. fapta se poate comite cu orice formă de vinovăție.
4. Omorul comis asupra soțului sau unei rude apropiate:
a. nu se poate reține în cazul în care victima este fiul fratelui tatălui făptuitorului; 11. Subiectul pasiv al infracțiunii de pruncucidere:
b. nu se poate reține în cazul în care victima este soția fratelui tatălui făptuitorului; a. este copilul nou-născut, cu condiția de a fi viabil;
c. nu se poate reține în cazul în care făptuitorul era despărțit în fapt de soția sa b. este copilul nou-născut, cu condiția să fie viu;
(victima) care locuia în altă localitate. c. dacă este plural, va da naștere unui concurs de infracțiuni real sau ideal.

5. Omorul săvârșit asupra fratelui soției reprezintă: 12. Prin infracțiunea de pruncucidere se înțelege uciderea copilului nou-născut,
a. omor calificat, comis asupra unui membru de familie;
săvârșită imediat după naștere de către mama aflată:
b. omor simplu;
a. într-o stare de tulburare psihică pricinuită de naștere;
c. violență în familie.
b. în stare de beție involuntară și completă;
c. într-o stare de tulburare psihică gravă pricinuită de naștere;
6. Sunt adevărate afirmațiile:
d. într-o stare de tulburare psihică gravă chiar și nepricinuită de naștere.
a. omorul asupra soțului se mai numește uxoricid;
b. omorul asupra părinților sau fratelui/surorii se mai numește paricid sau fratricid;
13. Participanții la săvârșirea infracțiunii de pruncucidere pot răspunde, în
c. subiect pasiv al infracțiunii de violență în familie nu poate fi fiica făptuitorului,
calitate de instigatori sau complici pentru săvârșirea infracțiunii de:
dacă este adoptată;
a. omor simplu sau calificat;
d. nu se poate reține violența în familie dacă făptuitorul bate victima, fratele său
b. pruncucidere;
biologic, dar care este adoptat de altă familie și făptuitorul cunoștea acest lucru.
c. violență în familie.
7. Uciderea copilului nou-născut, cu intenție directă, comis imediat după
14. Dacă mama, imediat după naștere, în timpul somnului, se rostogolește peste
naștere, de către mama aflată într-o stare de tulburare nepricinuită de către actul
copilul nou-născut, sufocându-1, se va reține infracțiunea de:
nașterii, constituie:
a. violență în familie;
a. omor calificat, asupra unei persoane aflată în neputință de a se apăra;
b. ucidere din culpă, în varianta calificată;
b. omor simplu;
c. pruncucidere;
c. pruncucidere;
d. ucidere din culpă, în varianta simplă.
d. violență în familie.

15. La infracțiunea de pruncucidere:


8. Infracțiunea de ucidere a noului născut (art. 200 C. pen.):
a. reprezintă suprimarea vieții unui nou-născut comisă de un părinte; a. tentativa este posibilă, dar nu se pedepsește;
b. se săvârșește imediat după naștere; b. tentativa este posibilă și se pedepsește;
c. niciodată nu poate fi comisă și în coautorat; c. tentativa nu este posibilă, datorită stării subiectului activ nemijlocit;
d. este imprescriptibilă. d. consumarea infracțiunii trebuie să aibă loc în interiorul celor 24 de ore de la naștere.
Infracțiuni contra persoanei 91 98 Drept penal. Partea specială

5. Lipsirea de libertate în mod ilegal se va reține în variantă agravată atunci


16. Infracțiunea de pruncucidere:
când fapta este comisă:
a. necesită ca elementul material al infracțiunii să se comită numai după ce copilul a
a. în scopul de a obliga victima la practicarea prostituției;
fost scos sau expulzat integral din corpul mamei;
b. de către o persoană mascată, deghizată sau travestită;
b. nu poate fi comisă de către mama surogat; c. asupra unui minor;
c. poate fi comisă și de către mama biologică a nou-născutului dacă acesta este d. prin răpire în timpul nopții.
născut de o mamă purtătoare;
d. forma de vinovăție a subiectului activ nemijlocit este numai intenția spontană, 6. Lipsirea de libertate în mod ilegal se reține în variantă agravată atunci când
repentină. fapta este comisă:
a. asupra a două sau mai multor persoane;
17. împăcarea poate înlătura răspunderea penală în cazul infracțiunii de: b. în timpul unei calamități și profitând de această stare;
a. violență în familie; c. prin producerea sau procurarea mijloacelor, instrumentelor sau luarea de măsuri în
b. în cazul infracțiunii de lovire sau alte violențe, atunci când acțiunea penală a fost scopul lipsirii de libertate a unui minor;
pusă în mișcare din oficiu; d. cu intenție depășită, având ca urmare moartea victimei.
c. în cazul infracțiunii de vătămare corporală în forma de bază.
7. Tentativa la infracțiunea de lipsire de libertate în mod ilegal:
a. nu este incriminată;
4. Infracțiuni contra libertății persoanei b. este posibilă, dar nu se pedepsește;
c. este posibilă și se pedepsește, dau numai în cazul faptei comise cu intenție;
1. Infracțiunea de lipsire de libertate în mod ilegal este o infracțiune: d. este posibilă în toate formele sale
a. simplă;
8. Tentativa la infracțiunea de lipsire de libertate în mod ilegal se pedepsește
b. continuă permanentă sau succesivă;
dacă:
c. ce se poate comite și în mod continuat;
a. victima este minoră;
d. comisivă sau omisivă.
b. fapta a avut ca urmare moartea victimei;
c. fapta este săvârșită prin răpire;
2. Infracțiunea de lipsire de libertate în mod ilegal: d. fapta a avut ca urmare sinuciderea victimei.
a. nu poate avea obiect material;
b. poate fi imprescriptibilă; 9. Precizați care este circumstanța agravantă comună a infracțiunii de lipsire
c. nu poate fi absorbită de infracțiunea de viol; de libertate în mod ilegal și a celei de violare de domiciliu:
d. nu este susceptibilă de împiedicare a producerii rezultatului, ci numai de desistare. a. comiterea infracțiunii pe timpul nopții;
b. comiterea infracțiunii de către o persoană înarmată;
3. Vinovăția făptuitorului, în cazul infracțiunii de lipsire de libertate în mod c. comiterea infracțiunii de către două sau mai multe persoane împreună;
ilegal, nu este înlăturată: d. pluralitatea de subiecți pasivi.
a. când făptuitorul acționează cu intenție indirectă;
10. Precizați elementele comune ale infracțiunii de lipsire de libertate în mod
b. când făptuitorul comite fapta cu consimțământul victimei;
ilegal și infracțiunea de violare de domiciliu:
c. când făptuitorul comite fapta din culpă;
a. ambele sunt infracțiuni de pericol;
d. atunci când făptuitorul se afla într-o stare de intoxicație accidentală incompletă.
b. ambele se pot săvârși și prin inacțiune;
c. pentru ambele infracțiuni este necesară plângerea prealabilă a persoanei vătămate
4. Infracțiunea de lipsire de libertate în mod ilegal se va reține în variantă pentru a se pune în mișcare acțiunea penală.
calificată:
a. dacă este comisă prin simularea de calități oficiale sau prin răpire; 11. Infracțiunea de lipsire de liberate în mod ilegal:
b. dacă făptuitorul este înarmat; a. poate fi imprescriptibilă;
c. dacă este comisă de trei sau mai multe persoane împreună; b. prescripția răspunderii penale poate să nu curgă nici de la momentul consumării,
d. prin simulare de calități mincinoase. nici de la cel al epuizării, ci de la o altă dată ulterioară acestor momente;
Infracțiuni contra persoanei 99 100 Drept penal. Partea specială

c. nu poate da naștere unui concurs ideal omogen de infracțiuni comis cu forme 18. La infracțiunea de șantaj:
diferite de vinovăție; a. tentativa este posibilă, dar nu este sancționată;
d. poate fi o infracțiune progresivă. b. tentativa nu este posibilă, de aceea nu se pedepsește;
c. poate avea ca obiect și o faptă pur imaginară, dar compromițătoare pentru subi­
ectul pasiv;
12. Amenințarea:
d. diferența acesteia în raport de infracțiunea de tâlhărie subzistă sub aspectul naturii
a. este lipsită de obiect material;
folosului urmărit.
b. nu se poate comite în coautorat;
c. se comite cu orice formă a intenției, inclusiv cea depășită; 19. Precizați elementele comune ale infracțiunii de amenințare și șantaj:
d. poate cunoaște și un moment al epuizării. a. ambele se comit numai cu intenție directă;
b. ambele sunt infracțiuni de pericol;
13. în cazul infracțiunii de amenințare: c. în cazul ambelor infracțiuni, subiecții sunt necalificați;
a. pluralitatea de subiecți pasivi, atrage reținerea uni concurs real sau ideal de d. în cazul ambelor infracțiuni se pot identifica două momente: cel al consumării și
infracțiuni; cel al epuizării.
b. subiectul pasiv nu poate fi o persoană iresponsabilă;
c. are ca obiect numai comiterea unei infracțiuni de o anumită gravitate pentru 20. Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei
subiectul pasiv; vătămate în cazul infracțiunilor de:
d. se consumă în momentul producerii efective a unei stări de temere subiectului a. lipsire de libertate în mod ilegal, forma tip;
pasiv. b. amenințare și loviri sau alte violențe;
c. șantaj și hărțuire;
d. vătămarea corporală din culpă și vătămarea corporală în forma tip.
14. Prin comiterea infracțiunii de șantaj se pot încălca:
a. relațiile sociale referitoare la patrimoniul unei persoane fizice;
b. numai libertatea psihică a unei persoane; 5. Infracțiuni contra libertății și integrității sexuale
c. libertatea fizică sau psihică a unei persoane;
d. relațiile sociale privitoare a viața subiectului pasiv. 1. La infracțiunea de viol:
a. subiectul activ nemijlocit nu poate fi decât bărbatul și subiectul pasiv nu poate fi
15. în cazul infracțiunii de șantaj, folosul urmărit de făptuitor: decât femeia;
a. trebuie să fie injust; b. subiectul activ nemijlocit poate fi orice persoană fizică, indiferent de sex;
c. participația penală este posibilă în toate formele sale;
b. poate să fie de natură patrimonială sau nepatrimonială;
d. pluralitatea de subiecți pasivi va da naștere unei singure infracțiuni complexe, în
c. trebuie să fie pentru sine sau pentru altul;
variantă agravată.
d. nu poate fi unul just.
2. Constrângerea la infracțiunea de viol:
16. Șantajul, ca infracțiune complexă, absoarbe în conținutul său infracțiunile de: a. poate să fie concomitentă cu comiterea elementului material;
a. vătămare corporală, dar numai în varianta tip; b. poate să fie posterioară actului sau raportului sexual;
b. lovirea sau alte violențe, dar numai în varianta tip; c. poate să nu existe de la începutul comiterii faptei, dar să apară în timpul desfă­
c. amenințarea; șurării lui;
d. furt. d. nu poate să fie făcută de către o altă persoană decât cea care realizează raportul
sau actul sexual.
17. Infracțiunea de șantaj:
a. este absorbită în lipsirea de libertate în mod ilegal, atunci când în schimbul 3. Forma de vinovăție cu care se comite infracțiunea de viol:
eliberării se cere un folos material sau orice alt avantaj patrimonial; a. este numai intenția directă;
b. poate fi și intenția depășită;
b. poate fi reținută numai atunci când victima acceptă solicitarea făptuitorului;
c. este intenția în toate formele sale, inclusiv cea depășită;
c. poate fi reținută indiferent dacă victima acceptă sau nu solicitarea făptuitorului;
d. subzistă chiar și în caz de consimțământ tacit al victimei.
d. se comite numai cu intenție directă, calificată prin scop.
Infracțiuni contra persoanei 101 102 Drept penal. Partea specială

4. Fapta tatălui de a-și obliga fiica în vârstă de 12 ani să întrețină raporturi c. ambele au ca circumstanță agravantă comună, săvârșirea faptei în participație
sexuale cu el: penală concomitentă;
a. reprezintă infracțiunea de viol, în varianta agravată; d. ambele au o circumstanță agravantă comună comisă cu intenție depășită și trans­
b. reprezintă infracțiunea de act sexual cu un minor; formă infracțiunile în categoria celor imprescriptibile.
c. constituie infracțiunea viol în concurs cu infracțiunea de incest;
d. va face ca termenul de prescripție al răspunderii penale să curgă de la un alt 10. Sunt adevărate următoarele afirmații:
moment decât cel al comiterii infracțiunii. a. infracțiunea de viol și infracțiunea de șantaj pot absorbi infracțiunea de ame­
nințare și loviri sau alte violențe în forma tip;
b. niciodată infracțiunea de viol nu absoarbe infracțiunea de lipsire de libertate în
5. In cazul infracțiunii de viol:
mod ilegal, ci se rețin în concurs;
a. se absoarbe infracțiunea de lipsire de libertate în mod ilegal;
c. pluralitatea de victime la infracțiunea de șantaj și viol nu va da naștere unui
b. elementul material constă numai într-un raport sexual realizat prin constrângere;
concurs de infracțiuni;
c. aceasta absoarbe infracțiunea de incest, devenind o infracțiune complexă;
d. violul este întotdeauna o infracțiune de rezultat și poate îmbrăca forma infracțiunii
d. nu se poate identifica și un moment al epuizării.
progresive, pe când șantajul poate fi atât o infracțiune de pericol, cât și una de rezultat.
6. S-a constatat că X, după ce a luat hotărârea de a avea raport sexual cu 11. Violul este mai grav dacă:
numita Y, a încercat, fără să folosească constrângerea, să aibă un astfel de raport, a. se săvârșește de două sau mai multe persoane;
însă, față de riposta violentă a victimei, dându-și seama de opunerea acesteia, a b. victima este membru al familiei;
abandonat hotărârea luată. Astfel: c. când făptuitorul se află în îngrijirea victimei;
a. fapta constituie infracțiune, deoarece îndeplinește toate condițiile prevăzute în d. când devine imprescriptibil.
art. 15 alin. 1 C. pen.;
b. fapta nu constituie infracțiunea de viol; 12. Violul este în variantă agravată:
c. fapta constituie tentativă pedepsibilă la infracțiunea de viol; a. când făptuitorul profită de imposibilitatea victimei de a se apăra;
d. fapta va putea constitui infracțiunea de corupere sexuală a minorilor în cazul în b. când victima se află în îngrijirea făptuitorului;
care victima nu a împlinit 14 ani. c. victima nu a împlinit vârsta de 16 ani;
d. când violul se comite în mod continuat.
7. Violul urmat de căsătoria dintre autor și victimă înainte de rămânerea
definitivă a hotărârii de condamnare: 13. Actul sexual cu o persoană de sex feminin având vârsta între 15 și 18 ani,
a. înlătură răspunderea penală a autorului; realizat prin constrângere morală de către medicul curant, folosindu-se de calitatea
b. nu se pedepsește, în ceea ce-1 privește pe autor, însă eventualii participant răs­ sa, constituie:
pund penal; a. act sexual cu un minor;
c. nu are nicio relevanță juridică. b. viol, în variantă calificată;
c. coruperea sexuală a minorilor;
8. X întreține prin constrângere un raport sexual cu Y. Victima Y, fiind însăr­ d. agresiunea sexuală.
cinată în luna a treia, din cauza agresiunilor fizice suferite, pierde sarcina. Care este
încadrarea juridică a faptei comisă de către X? 14. Infracțiunea de viol este mai gravă, atunci când:
a. infracțiunea de viol în concurs cu infracțiunea de vătămare corporală; a. a fost comisă de unchi asupra nepoatei sale care locuiește cu făptuitorul;
b. infracțiunea de viol în variantă agravantă; b. s-a cauzat victimei o vătămare corporală;
c. s-a comis de soț asupra soției sau de soție asupra soțului;
c. infracțiunea de viol în formă tip comisă cu praeterintenție;
d. după comiterea violului, victima a fost lipsită de libertate 4 ore.
d. o infracțiune comisă cu praeterintenție pentru care instanța va aplica în mod obli­
gatoriu și o pedeapsă complementară, care nu se prescrie niciodată.
15. Sunt adevărate afirmațiile:
a. se poate reține coautoratul la viol în agravanta comiterii faptei de două sau mai
9. Precizați elementele comune ale infracțiunii de viol și ale infracțiunii de multe persoane împreună și în același timp și agravanta de la art. 77 lit. a);
lipsire de libertate în mod ilegal: b. în cazul în care o persoană determină pe o alta să comită un viol și apoi imo­
a. ambele se pot săvârși cu intenție, în ambele forme ale sale; bilizează victima ca autorul instigat să comită violul, se va reține instigare la viol și nu
b. ambele au ca circumstanță agravantă comună, comiterea acestora asupra unui complicitate concomitentă, deoarece instigarea este principală în raport cu complicitatea;
minor;
Infracțiuni contra persoanei 103 104 Drept penal. Partea specială

c. violul poate fi comis și de către o persoană de sex masculin care, din cauza unei 22. Actele cu caracter obscen comise în public asupra unui minor, poate
probleme de sănătate, nu mai poate îndeplini funcția erectilă; constitui:
d. nu se va reține niciodată o infracțiune de viol, atunci când făptuitorul a întreținut a. infracțiunea de ultraj contra bunelor moravuri;
un raport sexual cu victima decedată, dar despre care făptuitorul credea că doarme. b. infracțiunea de coruperea sexuală a minorilor;
c. concurs de infracțiuni între coruperea sexuală a minorilor și ultraj contra bunelor
16. Fapta aceluia care prin promisiune de căsătorie determină o persoană de moravuri;
sex feminin în vârstă de 14 ani și 6 luni de a avea cu el raport sexual constituie: d. un concurs ideal eterogen de infracțiuni, ca formă a pluralității de infracțiuni.
a. o faptă care nu este prevăzută de legea penală;
b. infracțiunea de act sexual cu un minor, în forma tip; 23. Ademenirea unei persoane în vederea comiterii de acte sexuale cu un minor
c. viol, în formă calificată; de sex diferit sau de același sex, constituie infracțiunea de:
d. o infracțiune pentru care prescripția răspunderii penale nu va curge nici de la a. coruperea sexuală a minorilor;
consumarea faptei și nici de la epuizarea acesteia, ci de la un alt moment prevăzut expres
b. complicitate la viol;
delege.
c. instigare la comiterea infracțiunii de act sexual cu un minor;
17. Subiect pasiv al infracțiunii de act sexual cu un minor poate fi: d. o infracțiune pentru care operează întotdeauna principiul oficialității procesului penal.
a. o persoană de același sex cu făptuitorul;
b. numai o persoană de sex diferit față de făptuitor; 24. Elementul material la infracțiunea de hărțuire sexuală se comite prin:
c. un minor cu vârsta cuprinsă între 15 și 18 ani; a. lovire sau amenințare;
d. un minor în vârstă de 8 ani, care și-a dat consimțământul la acel act sexual. b. constrângere de orice natură;
c. mai multe fapte ale subiectului activ nemijlocit;
18. Minorul cu vârsta între 15 și 18 ani: d. viu grai sau în scris.
a. este întotdeauna subiect pasiv al infracțiunii de act sexual cu un minor;
b. nu este întotdeauna subiect pasiv al infracțiunii de act sexual cu un minor; 25. Poate avea calitate de subiect activ al infracțiunii de hărțuire sexuală:
c. poate fi subiect activ al infracțiunii de act sexual cu un minor; a. orice persoană fizică ce poate răspunde penal;
d. nu poate fi autor al unei infracțiuni de viol în formă agravată. b. numai o persoană care lucrează în aceeași unitate cu victima infracțiunii;
c. o persoană care abuzează de autoritatea sau influența pe care i-o conferă funcția
19. Raportul sexual cu o minoră mai mare de 15 ani constituie infracțiune dacă sau un coleg al victimei;
făptuitorul are, la data săvârșirii faptei, calitatea de: d. profesorul universitar asupra unui student al său.
a. tutore, chiar dacă victima nu-i cunoștea această calitate;
b. profesor sau educator, chiar dacă victima nu-i cunoștea această calitate;
c. medic curant, iar acesta se folosește de această calitate pentru a săvârși fapta; 6. Infracțiuni care aduc atingere domiciliului și vieții private
d. procuror sau judecător. f
1. Infracțiunea de violare de domiciliu:
20. Actul sexual cu un minor se va reține în variantă agravată dacă: a. are atât subiectul activ, cât și subiectul pasiv necalifîcați;
a. victima nu a împlinit vârsta de 15 ani; b. este susceptibilă de aplicare a amenzii penale în toate formele sale de comitere
b. victima are vârsta între 15 și 18 ani, iar fapta a fost săvârșită de tutore sau curator; (modalitatea faptică a elementului material, forma tip și cea agravată);
c. victima nu a împlinit vârsta de 18 ani, iar actul sexual a fost determinat de oferirea c. este o infracțiune de pericol concret;
de bani de către făptuitor; d. dacă în aceeași împrejurare elementul material se comite în toate formele sale, se
d. victima are vârsta între 15 și 18 ani, iar fapta a fost comisă de profesor sau educator. afectează unitatea de infracțiune.

21. Actele cu caracter obscen comise asupra unui minor, pot constitui infrac­ 2. La infracțiunea de violare de domiciliu:
țiunea de:
a. obiectul material lipsește;
a. tentativă la infracțiunea de act sexual cu un minor;
b. tentativa se pedepsește;
b. hărțuire sexuală;
c. de regulă participația este posibilă în toate formele sale;
c. corupție sexuală a minorilor în formă consumată;
d. forma de vinovăție este numai intenția directă.
d. agresiune sexuală.
Infracțiuni contra persoanei 105 106 Drept penal. Partea specială

3. La infracțiunea de violare de domiciliu: 9. Fapta celor 3 inculpați care, pentru a pătrunde în casa victimei au sărit
a. expresia „calități mincinoase” nu absoarbe (include) și pe aceea de „calități gardul în curtea acesteia, fiind surprinși de poliție în momentul în care se pregăteau
oficiale”; să intre în casă, reprezintă:
b. acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, a. tentativă întreruptă la infracțiunea de violare de domiciliu, varianta tip;
chiar și în varianta agravată a infracțiunii;
b. tentativă întreruptă la infracțiunea de violare de domiciliu, varianta agravată;
c. se reține ca agravantă și comiterea faptei de către o persoană mascată;
c. infracțiunea de violare de domiciliu în formă consumată, varianta tip;
d. putem identifica și un moment al epuizării.
d. infracțiunea de violare de domiciliu în formă consumată, varianta agravată.
4. în cazul infracțiunii de violare de domiciliu:
a. aceasta se consumă chiar dacă făptuitorul a pătruns numai în curtea casei în care 10. Numitul X, aflând ca într-un bloc de locuințe este o garsonieră liberă,
dorea inițial să intre; nelocuită, s-a mutat în garsoniera respectivă (care, într-adevăr era nelocuită),
b. se va reține o circumstanță agravantă specială dacă infracțiunea se comite de către titularul acesteia fiind internat în spital. După o lună, adevăratul proprietar s-a
trei persoane împreună; reîntors din spital și a găsit garsoniera sa ocupată abuziv, astfel că a cerut în mod
c. se consideră consumată chiar dacă pătrunderea s-a făcut numai cu jumătate din ferm numitului X să părăsească locuința, dar acesta a refuzat categoric. în raport
corpul autorului; de cele întâmplate:
d. elementul material este alternativ. a. fapta nu constituie infracțiune, ci este vorba despre un litigiu civil;
b. fapta constituie infracțiunea de violare de domiciliu prevăzută în art. 224 alin. (1)
5. La infracțiunea de violare de domiciliu: teza a II- a C. pen. (refuzul de a părăsi);
a. subiectul activ nu poate fi proprietarul imobilului; c. fapta constituie infracțiunea de violare de domiciliu prevăzută în art. 224 alin. (1)
b. subiectul activ poate fi chiar și proprietarul imobilului în care se pătrunde;
teza a I- a C. pen. (pătrunderea fără drept);
c. se consideră consumată și atunci când se pătrunde în curtea victimei, care nu era
d. fapta constituie infracțiunea de tulburare de posesie, în forma ocupării pe nedrept
împrejmuită;
d. se consideră consumată și atunci când se pătrunde fără drept în rezerva din spital a a unui imobil.
victimei.
11. Infracțiunea de divulgarea secretului profesional poate fi comisă:
6. Violarea de domiciliu va fi reținută în variantă agravată atunci când este a. de către orice persoană care răspunde penal;
săvârșită: b. de persoana care, întâmplător, face serviciu altei persoane;
a. și în timpul unei calamități; c. de persoana care divulgă date ce i-au fost încredințate, exercitând legal o profesie
b. prin folosire de calități mincinoase; sau funcție;
c. prin simulare de calități mincinoase; d. și din culpă simplă.
d. în zorii zilei.
12. în cazul infracțiunii de divulgarea secretului profesional:
7. Infracțiunea de violare de domiciliu este mai gravă: a. participația este posibilă sub forma coautoratului, instigării și a complicității;
a. dacă se comite de o persoană înarmată, indiferent dacă arma este sau nu la vedere;
b. participația este posibilă numai sub forma instigării și a complicității anterioare;
b. dacă se comite în timpul nopții sau în amurg;
c. pluralitatea de subiecți pasivi atrage reținerea unei pluralități de infracțiuni;
c. dacă făptuitorul se folosește exclusiv de folosirea unor calități oficiale;
d. ca și în cazul infracțiunii de pruncucidere nu se poate reține coautoratul.
d. dacă se comite în timpul unei eclipse totale de soare la ora 12 ziua.

8. La infracțiunea de violare de domiciliu: 13. La infracțiunea de divulgarea secretului profesional: .


a. expresia „calități mincinoase” poate absorbi (include) și pe aceea de „calități a. subiectul pasiv este circumstanțial de text;
oficiale”; b. legătura de cauzalitate trebuie dovedită;
b. se poate reține numai desistarea nu și împiedicarea producerii rezultatului; c. forma de vinovăție este intenția în toate formele sale;
c. se va reține ca infracțiune consumată și pătrunderea fără drept într-o locuință ce se d. actele preparatorii și tentativa sunt posibile, dar nu se sancționează.
află în construcție ridicată la roșu;
d. actele pregătitoare și tentativa sunt posibile și sunt sancționate.
Infracțiuni contra persoanei 107

14. Sunt lipsite de obiect material, următoarele infracțiuni: CAPITOLUL II


a. violarea de domiciliu și amenințarea;
INFRACȚIUNI CONTRA PATRIMONIULUI
b. supunerea la muncă forțată sau obligatorie;
c. lipsirea de libertate în mod ilegal și șantajul.
1. Furtul
15. Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei
vătămate în cazul următoarelor infracțiuni:
1. Obiect material al infracțiunii de furt poate fi:
a. violare de domiciliu și amenințare;
a. un înscris, chiar dacă nu are valoare patrimonială;
b. șantaj, în forma de bază;
b. orice energie, care are valoare economică;
c. divulgarea secretului profesional și loviri sau alte violențe.
c. un vehicul;
d. părți naturale ale corpului uman.

2. Pot constitui obiect material al infracțiunii de furt:


a. bunurile abandonate de posesorul lor (res derelictae);
b. bunurile găsite;
c. imobilele prin destinație;
d. lucrurile ce nu aparțin cuiva (res nullius).

3. Subiectul activ nemijlocit al infracțiunii de furt poate fi:


a. proprietarul bunului
b. posesorul sau detentorul bunului
c. o persoană fizică sau juridică
d. niciodată unul plural.

4. Furtul săvârșit într-un taxi constituie:


a. furt simplu, prevăzut de art. 228. C. pen.;
b. furt calificat, prevăzut de art. 229 lit. a) C. pen.;
c. o infracțiune simplă, pentru care se poate aplica amenda penală și care poate
constitui al doilea termen al unei recidive postcondamnatorii sau postexecutorii.

5. Fapta constând în însușirea unui bun pe are făptuitorul îl sustrage din mâna
victimei, fără ca victima să opună rezistență, constituie infracțiunea de:
a. tâlhărie în formă simplă;
b. furt simplu;
c. furt calificat;
d. o infracțiune pentru care poate interveni împăcarea părților.

6. Infracțiunea de furt poate fi săvârșită:


a. numai de către o persoană care nu este proprietarul bunului sustras;
b. și de proprietar, când bunul se afla la un posesor de rea-credință;
c. și de proprietarul bunului, dar numai când, în momentul comiterii faptei, acel bun
se găsea în posesia legitimă a altei persoane fizice sau juridice;
d. și cu intenție depășită.
Infracțiuni contra patrimoniului 109 110 Drept penal. Partea specială

7. Fapta aceluia care sustrage din apartamentul victimei, de la care are cheile, 13. Constituie furt calificat, conform art. 229 C. pen.:
cu aceeași ocazie, mai multe bunuri pentru transportul cărora face mai multe a. furtul comis într-un mijloc de transport;
drumuri între apartamentul victimei și autoturismul său, reprezintă: b. furtul unui act are servește la dovedirea stării civile, legitimare sau identificare;
a. o singură infracțiune de furt, în formă simplă; c. furtul unui vehicul în zorii zilei, cu scopul de a-1 folosi pe nedrept;
b. o infracțiune de furt în formă continuată; d. sustragerea unui bun de la o persoană aflată în imposibilitate de a se apăra.
c. o infracțiune de furt în formă continuă;
d. o infracțiune pentru care acțiunea penală se pune întotdeauna în mișcare din 14. Este calificat furtul dacă:
oficiu. a. este comis într-un loc public, dar numai dacă se afla de față mai mult de două
persoane;
b. este comis dintr-o casă sau dintr-un sediu al unei firme;
8. Infracțiunea de furt se consumă în momentul:
c. este comis prin ruperea unui sigiliu pentru a lua bunul;
a. deposedării victimei de bun;
d. este comis de o persoană care avea capul acoperit cu o glugă și era în amurg.
b. imposedării autorului cu acel bun, indiferent de perioada de timp cât a durat pose­
darea bunului;
15. Inculpații au fost condamnați pentru săvârșirea tentativei la infracțiunea de
c. și în momentul scoaterii bunului din sfera de posesie a subiectului pasiv.
furt calificat, prin schimbarea încadrării juridice a faptei din infracțiunea de furt
calificat consumat. Instanța a reținut că cei trei inculpați au sustras țiței și au fost
9. Fapta inculpatului care, după ce a escaladat gardul pătrunzând fără drept în
surprinși la locul faptei după ce au umplut două bidoane de motorină, conținând 50
curtea unei întreprinderi, a intrat în garajul acesteia de unde a luat două roți de
de litri de motorină, urmând să mai umple alte trei asemenea bidoane. Astfel:
rezervă pe care le-a dus lângă gardul întreprinderii și, în timp ce încerca să le
a. fapta inculpaților constituie o tentativă întreruptă la infracțiunea de furt;
scoată din unitate, a fost surprins de un muncitor constituie:
b. fapta inculpaților constituie o infracțiune de furt calificat în formă consumată;
a. o infracțiune consumată de furt calificat; c. acțiunea penală se va pune în mișcare din oficiu și o eventuală împăcare a părților
b. tentativă la infracțiunea de furt calificat; nu are nicio relevanță juridică;
c. tentativă la infracțiunea de furt calificat în concurs cu infracțiunea de violare a d. în cazul în care se restituie bunul sustras, aceștia vor putea beneficia de o cir­
sediului profesional în formă consumată; cumstanță atenuantă legală.
d. o singură infracțiune complexă.
16. Luarea unui vehicul din posesia sau detenția altuia, fără consimțământul
10. Furtul săvârșit prin punerea victimei în stare de inconștiență sau neputință acestuia, cu scopul de a-1 folosi pe nedrept:
de a se apăra întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de: a. întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de furt în scop de folosință;
a. furt calificat, pentru care acțiunea penală se pune în mișcare din oficiu; b. constituie furt simplu;
b. tâlhărie, în forma simplă; c. constituie furt calificat;
c. tâlhărie, în forma calificată; d. va antrena răspunderea penală ca și pentru situația în care vehiculul s-ar fi sustras
d. o unică infracțiune complexă, ce lezează două valori sociale de natură diferită. cu scopul vinderii lui în străinătate.

11. Dacă la comiterea furtului, autorul a fost ajutat nemijlocit de alte persoane, 17. Se urmărește numai la plângerea prealabilă a persoanei vătămate:
care însă nu au știut că se comite o infracțiune, încadrarea juridică va fi: a. furtul între soți, indiferent dacă locuiesc sau nu împreună;
a. furt simplu; b. furtul comis de tutore în paguba minorului;
b. furt calificat, săvârșit de două sau mai multe persoane împreună; c. furtul comis de găzduitor în paguba celui pe care îl găzduiește;
c. furt simplu, cu reținerea unei circumstanțe agravante judiciare; d. furtul săvârșit de un minor în paguba vecinului său.
d. o participate improprie.
18. Sunt aplicabile dispozițiile art. 231 C. pen., pedepsirea unor furturi la plân­
12. Nu reprezintă infracțiunea de furt calificat: gerea prealabilă, în cazul în care subiectul activ este:
a. luarea unui bun mobil din posesia altuia prin amenințarea cu o armă; a. fie găzduitorul, fie găzduitul, care fură unul în paguba celuilalt;
b. sustragerea unor bunuri în timpul nopții; b. găzduitul care sustrage bunuri de la persoana care îl găzduiește;
c. flirtul săvârșit într-un mijloc de transport în comun; c. militarul în termen, care sustrage bunuri din dormitorul comun;
d. sustragerea unor bunuri în timpul unei calamități. d. furtul săvârșit între logodnici.
Infracțiuni contra patrimoniului 111 112 Drept penal. Partea specială

19. Sunt adevărate afirmațiile: 5. Pentru a se reține infracțiunea de tâlhărie:


a. la infracțiunile de fort nu este posibilă în niciun caz împiedicarea producerii rezul­ a. ambele componente ale elementului material trebuie să se comită asupra aceluiași
tatului; subiect pasiv;
b. forturile se comit numai cu intenție directă, datorită scopului lor prevăzut expres
b. nu este obligatoriu ca ambele componente ale elementului material să se comită
delege;
asupra aceluiași subiect pasiv;
c. forturile sunt întotdeauna prescriptibile;
c. subiectul pasiv nu poate fi o persoană juridică;
d. forturile se pot comite numai în formă simplă și continuată.
d. trebuie ca fapta să se comită numai cu intenție directă.
20. Sunt false afirmațiile:
a. infracțiunea de furt simplu se poate prelungi în timp; 6. Un grup de indivizi au atacat și violentat un alt grup de persoane pe care
b. pluralitatea de subiecți pasivi va da naștere întotdeauna unei pluralități de infrac­ le-au jefuit de bunurile pe care le posedau. Prima instanță a condamnat pe fiecare
țiuni, deoarece se lezează mai multe patrimonii; dintre coinculpați pentru comiterea atâtor infracțiuni de tâlhărie câte părți vătă­
c. dacă se sustrage un vehicul pentru a fi folosit pe nedrept, faptă urmată ulterior de mate au fost, făcând aplicarea dispozițiilor legale referitoare la concursul de infrac­
sustragerea unui obiect din mașină, se va reține un concurs real de infracțiuni; țiuni. Instanța superioară a reținut în sarcina acestora o singură infracțiune de
d. când se sustrage un obiect dintr-o locuință, se va absorbi întotdeauna și infrac­ tâlhărie, cu motivarea că, infracțiunea de tâlhărie este îndreptată împotriva patri­
țiunea de violare de domiciliu. moniului și nu contra persoanei. Astfel:
a. inculpații au comis o singură infracțiune complexă în varianta agravată;
2. Tâlhăria și pirateria b. inculpații cu comis atâtea infracțiuni câți subiecți pasivi sunt;
c. va rămâne la latitudinea instanței reținerea unității sau pluralității de infracțiuni;
1. Fapta aceluia care, prin amenințare cu un cuțit, îi cere victimei o sumă de d. inculpații au comis o infracțiune de tâlhărie în formă continuată.
bani, pe care aceasta i-o dă de îndată, reprezintă infracțiunea de:
a. amenințare în concurs cu cea de furt; 7. Tâlhăria are ca formă de vinovăție praeterintenția, în cazul în care:
b. șantaj; a. a avut ca urmare moartea victimei;
c. tâlhărie în formă simplă; b. a avut vreuna dintre urmările arătate în art. 193 alin. 1 sau 2 C. pen.;
d. tâlhărie calificată. c. a avut ca urmare vătămarea corporală a victimei;
d. este progresivă.
2. Există infracțiunea de tâlhărie, în cazul în care:
a. fortul este urmat de întrebuințarea de amenințări pentru păstrarea bunului furat; 8. Tâlhăria se va reține în varianta agravată atunci când:
b. furtul este săvârșit prin întrebuințarea unor mijloace frauduloase; a. a avut vreuna din urmările arătate în art. 193 sau 194 C. pen.;
c. fortul este săvârșit asupra unei persoane care se afla în stare de inconștiență sau b. a fost săvârșită prin efracție;
neputință de a se apăra; c. a fost săvârșită într-un mijloc de transport;
d. fortul săvârșit prin întrebuințare de insulte sau calomnii. d. a avut ca urmare luarea unui bun important al victimei.

3. Tâlhăria:
9. Infracțiunea de tâlhărie este calificată atunci când:
a. este întotdeauna o infracțiune complexă;
a. s-a comis prin simulare de calități oficiale sau calități mincinoase;
b. este o infracțiune de rezultat;
c. se poate comite cu orice formă a vinovăției, inclusiv cea depășită; b. a avut ca urmare moartea victimei;
d. nu se poate comite în formă continuată. / c. se comis dintr-o locuință sau dependință a acesteia;
d. s-a comis asupra unui mijloc de transport.
4. Elementul material al infracțiunii de tâlhărie:
a. constă într-un bun mobil; 10. In cazul infracțiunii de tâlhărie calificată:
b. este același ca la infracțiunea de furt, la care se adaugă folosirea violenței fizice a. se absorb două infracțiuni, aceea de furt și de amenințare;
sau psihice; b. furtul nu absoarbe vătămarea corporală;
c. degradarea unui bun mobil prin folosirea violenței fizice sau psihice; c. se reține un concurs de infracțiuni dintre aceasta și violarea de domiciliu;
d. poate consta fie într-o singură atitudine, fie în mai multe fapte ale autorului. d. se poate comite numai cu intenție directă sau praeterintenție.
Infracțiuni contra patrimoniului 113 114 Drept penal. Partea specială

11. în cazul infracțiunii de tâlhărie: 4. Reprezintă infracțiunea de abuz de încredere:


a. pot exista două obiecte materiale; a. refuzul de a restitui un telefon mobil dat inculpatului pentru a da un telefon;
b. se deosebește de infracțiunea de șantaj și după criteriul cronologic al obținerii b. refuzul de a restitui o mașină lăsată de un prieten al făptuitorului în garajul
folosului material; acestuia pe o perioadă determinată;
c. nu se poate reține niciodată o singură infracțiune în cazul în care există un subiect c. refuzul de a achita întreținerea la bloc;
pasiv plural; d. refuzul de a restitui la magazin un bun luat pentru a-1 proba în cabina de probă.
d. nu se poate reține în concurs ideal eterogen cu o altă infracțiune complexă.
5. Nu poate fi obiect material al infracțiunii de abuz de încredere:
12. Infracțiunea de piraterie se poate comite: a. un bun mobil corporal sau o sumă de bani;
a. prin jefuire, prin acte de violență, de către echipajul unei nave, a bunurilor care se b. un bun imobil prin destinație sau imobil prin natura lui;
găsesc pe aceea navă; c. un bun consumtibil dat pentru a putea dispune de el;
b. în spațiul aerian al României sau în marea teritorială a României; d. bunul mobil transmis în detenția făptuitorului.
c. în marea liberă.
6. Latura subiectivă la infracțiunea de abuz de încredere este formată din:
13. Infracțiunea de piraterie se poate comite: a. intenție, sub toate formele sale;
a. pe o navă sau pe o aeronavă; b. intenție depășită;
b. între aeronave și nave; c. existența unui anume scop;
c. în apele maritime interioare; d. posibilitatea de prelungire în timp a elementului material.
d. cu intenție directă, indirectă sau intenție depășită.
7. Sunt adevărate afirmațiile:
3. Infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii a. abuzul de încredere poate fi o infracțiune continuă sau continuată, în funcție de
modalitatea de comitere în concret a elementului material;
1. însușirea unui bun mobil al altuia, deținut cu orice titlu, reprezintă: b. are ca termen de prescripție al răspunderii penale, același termen ca și la infrac­
a. furt sau furt calificat după caz; țiunea de furt simplu;
b. însușirea bunului găsit; c. ca și în cazul infracțiunii de furt, subiectul activ la abuz de încredere poate fi chiar
c. abuz de încredere; și proprietarul bunului;
d. o infracțiune simplă, în cazul căreia retragerea plângerii înlătură răspunderea penală. d. infracțiunea este mai gravă când a produs consecințe deosebit de grave.

2. Infracțiunea de abuz de încredere există în cazul în care făptuitorul își 8. Sunt false afirmațiile:
însușește: a. obiectul material al infracțiunii de abuz de încredere nu poate avea o origine
a. un bun mobil încredințat, de victimă, pentru transport; ilicită;
b. și un bun imobil, prin natura lui; b. urmarea imediată a infracțiunii de abuz de încredere poate să constea în produ­
c. o sumă de bani care îi fusese dată, de victimă, cu titlu de împrumut; cerea unei uzuri bunului mobil deținut;
d. o sumă de bani înmânată, în vederea depunerii la bancă pe numele victimei. c. în cazul infracțiunii de abuz de încredere se pot reține ambele cauze generale de
nepedepsire: desistarea și împiedicarea producerii rezultatului;
3. Fapta inculpatului care primește de la partea vătămată un obiect spre d. în cazul infracțiunii de abuz de încredere detenția bunului mobil trebuie obliga­
păstrare și la împlinirea termenului convenit refuză restituirea bunului, afirmând toriu să fie încredințată cu un anume scop.
în mod mincinos că nu l-a primit reprezintă:
a. infracțiunea de înșelăciune; 9. Obiectul material al infracțiunii de gestiune frauduloasă, îl poate constitui:
b. infracțiunea de furt prin omisiune; a. numai bunurile mobile;
c. infracțiunea de abuz de încredere, pentru care acțiunea penală se pune întotdeauna b. și bunurile imobile;
în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate; c. niciodată o sumă de bani;
d. gestiune frauduloasă. d. o universalitate de bunuri mobile și/sau imobile.
Infracțiuni contra patrimoniului 115 116 Drept penal. Partea specială

17. însușirea pe nedrept a unui bun mobil al altuia ajuns din eroare în posesia
10. Subiect activ nemijlocit al infracțiunii de gestiune frauduloasă poate fi:
a. persoana care are în conservare bunurile; făptuitorului, constituie:
b. persoana care are numai în administrare bunurile; a. abuz de încredere;
c. și persoana care are în folosință bunurile; b. însușirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor;
d. numai un gestionar sau un administrator la o persoană juridică. c. furt prin inacțiune;
d. o infracțiune pentru care împăcarea înlătură răspunderea penală.
11. Autor al infracțiunii de gestiune frauduloasă poate fi:
a. orice persoană al cărei patrimoniu este prejudiciat;
18. Fapta aceluia care, cumpărând un autoturism, I-a înstrăinat, deși prin con­
b. persoana căreia i s-au încredințat bunuri spre conservare sau administrare;
c. orice persoană fizică ce îndeplinește condițiile generale ale răspunderii penale; tractul de vânzare-cumpărare se stipulase ca la plata integrală a prețului, cumpă­
d. și o persoană juridică. rătorul poate dispune de acel bun, constituie infracțiunea de:
a. abuz de încredere;
12. în cazul infracțiunii de gestiune frauduloasă: b. înșelăciune;
a. subiectul activ este dublu calificat și anume funcționar și gestionar; c. furt.
b. este suficient ca subiectul activ să fie numai gestionar;
c. nu este condiționată de producerea unui anume rezultat; 19. Un bun mobil găsit, trebuie predat autorităților sau celui care l-a pierdut, în
d. subiectul activ la gestiune frauduloasă poate fi și părintele care administrează
termen de maxim:
bunurile copiilor săi minori sau majori.
a. 10 zile, calculate din momentul în care bunul a fost găsit;
13. Gestiunea frauduloasă este mai gravă atunci când: b. 10 zile calendaristice;
a. este comisă de administrator; c. 10 zile lucrătoare.
b. este comisă în scopul de a dobândi un folos patrimonial;
c. a produs consecințe deosebit de grave; 20. Sunt adevărate afirmațiile:
d. este comisă de către lichidatorul averii creditorului sau de către un reprezentant al a. însușirea unui bun mobil al altuia, uitat într-un loc nu constituie infracțiunea de
acestuia. însușirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor;
b. fapta șoferului de taxi care își însușește un bun mobil uitat în mașină reprezintă
14. Există gestiune frauduloasă în variantă agravată atunci când:
a. pagubele simt pricinuite cu rea-credință, deci atunci când fapta este comisă cu infracțiunea de însușirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor;
intenție directă; c. cel ce ia o poșetă lăsată temporar nesupravegheată, comite infracțiunea de furt;
b. fapta este săvârșită cu ocazia administrării bunurilor; d. persoana care ia de pe câmp un animal ce păștea, comite infracțiunea de însușirea
c. fapta este comisă de administratorul judiciar; bunului găsit.
d. fapta este săvârșită cu ocazia conservării bunurilor.
21. La infracțiunea de înșelăciune, urmarea imediată constă:
15. La infracțiunea de gestiune frauduloasă, sunt adevărate afirmațiile: a. într-o stare de pericol cu privire la patrimoniul victimei;
a. ca și în cazul infracțiunii de abuz de încredere, la gestiunea frauduloasă proprie­
b. într-o pagubă ce se produce în patrimoniul victimei;
tarul bunurilor nu poate fi subiect activ al infracțiunii;
c. în obținerea pentru sine sau pentru altul a unui folos material injust;
b. tentativa este posibilă și se pedepsește;
c. tentativa, deși posibilă, nu este incriminată; Q d. într-o acțiune sau inacțiune.
d. acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate
numai în cazul formei tip, nu și în cazul agravantelor. 22. La infracțiunea de înșelăciune:
a. obiectul material poate fi un bun mobil sau imobil;
16. Tutorele care a sustras o parte din pensia de urmaș cuvenită minorilor b. elementul material constă întotdeauna într-o acțiune;
aflați sub tutela sa, se face vinovat de comiterea infracțiunii de: c. latura subiectivă a infracțiunii include scopul de a obține pentru altul un folos
a. gestiune frauduloasă;
material injust;
b. abuz de încredere;
d. se reține în variantă agravată dacă se comite prin prezentarea ca adevărată a unei
c. furt;
d. furt calificat, deoarece victima este un minor. fapte mincinoase.
Infracțiuni contra patrimoniului 117 118 Drept penal. Partea specială

5. Urmarea imediată a infracțiunii de distrugere poate consta în:


23. Infracțiunea de înșelăciune:
a. crearea unei stări de pericol prin împiedicarea luării măsurilor de conservare sau
a. are ca formă de vinovăție numai intenția directă;
de salvare a unui bun;
b. nu exclude comiterea sa cu intenție depășită în varianta agravată;
b. distrugerea, ori aducerea în stare de neîntrebuințare în totalitate sau în parte a unui
c. este mai gravă atunci când a produs consecințe deosebit de grave;
bun aflat în patrimoniul public ori privat;
d. absoarbe uzul de fals.
c. degradarea, dar numai a unui bun imobil;
d. o tulburare însemnată a activității unei persoane fizice sau juridice.
24. La infracțiunea de înșelăciune:
a. pentru consumare, aceasta nu este condiționată de producerea unei anumite urmări
6. în cazul infracțiunii de distrugere:
imediate;
a. elementul material este alternativ, format numai din acțiuni;
b. tentativa este posibilă și este incriminată;
b. fapta nu se poate comite în nicio situație din culpă sau cu intenție depășită;
c. are o agravantă comună cu violarea de domiciliu;
c. coautoratul este posibil în toate modalitățile faptice de comitere a elementului
d. nu se poate reține ca circumstanță atenuantă legală, acoperirea integrală a preju­
material;
diciului material cauzat prin infracțiune.
d. obiectul material îl poate reprezenta un bun mobil sau imobil.

4. Distrugerea și tulburarea de posesie 7. Există infracțiunea de distrugere calificată:


a. când fapta a produs consecințe deosebit de grave;
1. Pentru a se reține infracțiunea de distrugere: b. când fapta a avut ca urmare un dezastru;
a. bunul distrus nu trebuie să fie al făptuitorului; c. când se comite prin incendiere, explozie, sau prin orice mijloc și dacă prezintă
b. bunul distrus poate fi chiar proprietatea făptuitorului; pericol public;
c. elementul material nu se poate comite și printr-o inacțiune; d. când are loc și moartea a cel puțin o persoană.
d. este necesar ca fapta să se comită cu intenție, în oricare dintre formele sale.
8. Infracțiunea de distrugere calificată:
2. Infracțiunea de distrugere a bunului propriu se poate comite și prin: a. se comite numai cu intenție depășită;
a. împiedicarea luării măsurilor de conservare a unui bun extrem de valoros; b. fiind o infracțiune complexă este susceptibilă de tentativă, dar se va aplica pe­
b. incendiere, explozie sau prin orice alt asemenea mijloc și dacă rezultă pericol public; deapsa pentru fapta consumată;
c. distrugerea unui bun care are o deosebită valoare pentru făptuitor; c. se reține și atunci când fapta are ca urmare moartea unei persoane și vătămarea
d. neluarea măsurilor de conservare a unui bun mobil sau imobil. corporală a alteia;
d. subiectul activ nemijlocit nu poate fi proprietarul bunurilor distruse.
3. Infracțiunea de distrugere a bunului propriu se poate comite:
a. prin împiedicarea luării măsurilor de conservare a unui bun care face parte din 9. Infracțiunea de distrugere calificată:
patrimoniul cultural; a. poate fi prescriptibilă sau imprescriptibilă;
b. prin poluare fonică; b. poate intra în concurs ideal cu omorul calificat sau cu vătămarea corporală;
c. în forma distrugerii unui bun care nu are o deosebită valoare științifică, dar are o c. se poate comite în formă continuată;
valoare mare patrimonială; d. este susceptibilă de desistare, dar nu și de împiedicarea producerii rezultatului.
d. și în formă continuată.
10. în cazul infracțiunilor de distrugere:
4. Infracțiunea de distrugere: a. forma de vinovăție este de natură a schimba încadrarea juridică a faptei;
a. este o infracțiune de pericol concret; b. acțiunea penală se pune în mișcare din oficiu, cu excepția situației când bunul
b. se poate săvârși prin acțiune sau inacțiune; aparține făptuitorului;
c. este o infracțiune de rezultat; c. pluralitatea de subiecți pasivi va da naștere unei pluralități de infracțiuni;
d. nu se pedepsește dacă rămâne în stadiul de tentativă. d. sunt mai grave atunci când se comit pe timp de noapte.
Infracțiuni contra patrimoniului 119

11. Tentativa la infracțiunea de distrugere din culpă: CAPITOLUL III


a. este posibilă, dar nu se pedepsește;
b. este incriminată; INFRACȚIUNI PRIVIND AUTORITATEA
c. nu este în niciun caz posibilă; Șl FRONTIERA DE STAT
d. se sancționează ca și fapta consumată.

12. Ocuparea în întregime sau în parte, fără drept, a unui imobil aflat în 1. în cazul infracțiunii de ultraj, sunt adevărate următoarele afirmații:
posesia altuia, constituie: a. faptele prevăzute în alin. (l)-(3), comise asupra unui polițist sau jandarm, aflat în
a. un litigiu civil, deoarece fapta nu este tipică; exercitarea atribuțiilor de serviciu sau în legătură cu exercitarea acestor atribuții, se
b. tulburare de posesie, în forma tip; sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracțiune, al cărei maxim se
c. tulburare de posesie, în forma agravată; majorează cu jumătate;
d. violare de domiciliu. b. faptele prevăzute în alin. (l)-(3), comise asupra unui polițist sau jandarm, aflat în
exercitarea atribuțiilor de serviciu sau în legătură cu exercitarea acestor atribuții, se
13. La infracțiunea de tulburare de posesie: sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracțiune, ale cărei limite se
a. elementul material este reprezentat de acțiunea de pătrundere fără drept într-un majorează cu jumătate;
imobil;
c. faptele prevăzute în alin. (l)-(3), comise asupra unui polițist sau jandarm, aflat în
b. tentativa este posibilă, dar nu este incriminată;
exercitarea atribuțiilor de serviciu sau în legătură cu exercitarea acestor atribuții, se
c. consumarea are loc instantaneu, la momentul intrării făptuitorului în imobil;
sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracțiune, ale cărei limite se
d. acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.
majorează cu o treime.
14. Obiectul material al infracțiunii de tulburare de posesie poate să fie:
a. un imobil, deoarece numai acesta poate fi ocupat; 2. Se va reține infracțiunea de ultraj:
b. un bun mobil sau imobil; a. atunci când subiectul pasiv este un avocat sau executor judecătoresc în exercitarea
c. ocuparea fără drept a unui imobil aflat în posesia altuia; atribuțiilor de serviciu;
d. corpul unei persoane fizice. b. atunci când subiectul pasiv este un polițist, care nu se află în exercitarea atribu­
țiilor de serviciu, dar infracțiunea este comisă în legătură cu o asemenea faptă;
15. Se va reține infracțiunea de tulburare de posesie: c. atunci când victima infracțiunii este un profesor universitar în timpul serviciului;
a. atunci când făptuitorul refuză în mod categoric să iasă din casa victimei; d. dacă fapta se comite numai cu intenție directă.
b. atunci când făptuitorul pătrunde fără drept^/în curtea altei persoane, staționând
acolo preț de o oră și jumătate; 3. Infracțiunea de ultraj:
c. și atunci când ocuparea, prin desființarea semnelor de hotar, vizează un teren
a. se reține într-o variantă agravantă specială atunci când sunt mai multe persoane
extravilan;
ultragiate;
d. și atunci când făptuitorul intră și ocupă prin viclenie mașina victimei și doarme în
interior timp de 5 ore. b. se reține și atunci când se comit acțiuni de violență împotriva unui polițist ieșit la
pensie, dar pentru fapte îndeplinite în legătură cu exercitarea atribuțiilor sale de serviciu;
16. Infracțiunea de tulburare de posesie este tipică atunci când: c. se poate reține și atunci când funcționarul aflat în exercitarea atribuțiilor de
a. se comite prin violență sau amenințare; serviciu își depășește aceste atribuțiuni;
b. se comite de două sau mai multe persoane împreună; d. nu se poate comite niciodată din culpă.
c. se comite prin desființarea sau strămutarea semnelor de hotar, a unui imobil aflat
în posesia altuia; 4. Infracțiunea de ultraj:
d. se comite chiar de către proprietarul imobilului, care nu se afla în posesia legitimă a. este, ca și infracțiunea de tâlhărie, întotdeauna o infracțiune complexă;
a altei persoane. b. nu poate fi săvârșită în formă continuată;
c. uneori se poate comite și cu intenție depășită;
d. nu poate absorbi infracțiunea de viol.
Infracțiuni privind autoritatea și frontiera de stat 121

5. Diferența dintre infracțiunea de ultraj și infracțiunea de ultraj judiciar CAPITOLUL IV


subzistă sub aspectul:
a. calității subiectului activ;
INFRACȚIUNI CONTRA ÎNFĂPTUIRII JUSTIȚIEI
b. calității subiectului pasiv;
c. elementului material;
1. Sunt adevărate următoarele afirmații:
d. obiectului juridic generic.
a. având în vedere că obiectul nedenunțării îl reprezintă infracțiunile contra vieții,
6. X, soția lui Y polițist, merge la locul de muncă al soțului, intră în sediu și apoi aceasta devine o infracțiune imprescriptibilă;
în biroul acestuia și îi aplică o serie de lovituri peste față pe motivul că acesta i-ar fi b. nedenunțarea se comite numai cu intenție;
fost infidel. Astfel: c. nedenunțarea este o infracțiune omisivă improprie;
a. X va răspunde numai pentru infracțiunea de violență în familie, deoarece lovirile
d. dacă la comiterea faptei, ce formează obiectul nedenunțării, au participat mai
nu au legătură cu atribuțiile de serviciu ale soțului;
multe persoane, acestea nu au obligația de denunțare.
b. X va răspunde numai pentru infracțiunea de ultraj, deoarece acesta se afla în
exercițiul atribuțiilor de serviciu;
c. X va răspunde pentru un concurs ideal eterogen de infracțiuni; 2. în cazul infracțiunii de nedenunțare:
d. acțiunea penală se va pune în mișcare numai la plângerea prealabilă a soțului. a. nu este posibil nici coautoratul nici tentativa;
b. are ca obiect nedenunțarea numai a infracțiunilor care au avut ca urmare moartea
7. Precizați care dintre următoarele infracțiuni absorb infracțiunea de ame­
unei persoane;
nințare:
c. nedenunțarea comisă de concubin se pedepsește;
a. infracțiunea de înșelăciune și violare de domiciliu;
b. infracțiunea de șantaj și ultraj; d. instigatorul și complicele la nedenunțare sunt asimilați autoratului la această
c. infracțiunea de lipsire de libertate în mod ilegal și viol; infracțiune.
d. infracțiunea de ultraj și ultraj judiciar.
3. Infracțiunea de nedenunțare:
8. Sunt adevărate afirmațiile:
a. comisă de soț nu se pedepsește;
a. ultrajul poate fi o infracțiune prescriptibilă sau imprescriptibilă;
b. nedenunțarea comisă de verișorul primar nu constituie infracțiune;
b. sub aspectul unității de infracțiune, ultrajul se poate comite ca: infracțiune simplă,
simplă colectivă, continuă, continuată, complexă și progresivă; c. nedenunțarea comisă de un membru de familie, va antrena reținerea unei cir­
c. nu reprezintă o infracțiune de ultraj violarea, în scop de răzbunare, a fiicei poli­ cumstanțe atenuante speciale;
țistului care a luat carnetul făptuitorului; d. poate intra în concurs real eterogen cu infracțiunea de mărturie mincinoasă sau
d. ultrajul nu poate intra în concurs ideal cu o altă infracțiune complexă, deoarece influențarea declarațiilor, referitoare la același făptuitor și la aceeași faptă.
aceasta din urmă este absorbită de ultraj.
4. Fapta funcționarului public care, luând cunoștință de săvârșirea unei in­
9. Folosirea fără drept a unei calități oficiale, însoțită sau urmată de îndepli­
nirea vreunui act legat de acea calitate, reprezintă: fracțiuni în legătură cu serviciul în cadrul căruia își îndeplinește sarcinile nu sesi­
a. ultraj; zează de îndată organul de urmărire penală, constituie infracțiunea de:
b. înșelăciune; a. nedenunțare, prevăzută în art. 266 C. pen.;
c. uzurpare de calități oficiale. b. nedenunțarea unor infracțiuni contra securității naționale, prevăzută în art. 410
C. pen.;
10. Infracțiunea de sustragerea sau distrugerea de înscrisuri se pedepsește: c. omisiunea sesizării, prevăzută în art. 267 C. pen.;
a. numai când este comisă cu intenție, indiferent de formele sale; d. obstructionarea justiției, prevăzută în art. 271 C. pen.
b. numai când este comisă cu intenție directă;
c. și când este comisă din culpă.
5. Inducerea în eroare a organelor judiciare se poate realiza prin:
11. Sustragerea sau distrugerea de înscrisuri, este mai gravă dacă este comisă: a. învinuire mincinoasă făcută prin denunț sau plângere;
a. de un funcționar public cu atribuții de control; b. ticluirea de probe mincinoase în vederea apărării;
b. de un funcționar public cu atribuții de conducere; c. producerea de probe mincinoase în sprijinul unei învinuiri nedrepte.
c. de un funcționar public în exercitarea atribuțiilor de serviciu.
Infracțiuni contra înfăptuiriijustiției 123 124 Drept penal. Partea specială

11. în cazul tăinuirii:


6. Sunt adevărate afirmațiile:
a. pedeapsa aplicată tăinuitorului nu poate fi mai mare decât pedeapsa prevăzută de
a. fapta de a ticlui probe nereale în sprijinul unei învinuiri nedrepte reprezintă infrac­
lege pentru fapta săvârșită de autor;
țiunea de inducere în eroare a organelor judiciare, în forma asimilată;
b. pedeapsa aplicată tăinuitorului nu poate fi mai mare decât aceea care s-a aplicat
b. fapta de a produce probe mincinoase în sprijinul unei învinuiri nedrepte reprezintă autorului faptei din care provine bunul;
infracțiunea de mărturie mincinoasă; c. pedeapsa aplicată tăinuitorului se reduce dacă pentru autorul faptei din care
c. nedenunțarea și omisiunea sesizării se comit numai printr-o inacțiune; provine bunul s-au reținut circumstanțe atenuante;
d. inducerea în eroare a organelor judiciare are o cauză de nepedepsire identică cu d. pedeapsa aplicată tăinuitorului nu poate depăși pedeapsa prevăzută de lege pentru
cea de la mărturie mincinoasă. infracțiunea din care provine bunul tăinuit.

12. în cazul infracțiunii de tăinuire, înțelegerea între tăinuitor și autorul faptei


7. Nu reprezintă infracțiunea de inducere în eroare a organelor judiciare:
din care provine bunul este:
a. sesizarea organului competent cu o infracțiune, care la acea data era prescrisă;
a. numai posterioare infracțiunii principale;
b. fapta aceluia care a sesizat directorul unei societăți comerciale, la care lucra partea b. concomitentă infracțiunii principale;
vătămată, în legătură cu unele sustrageri de materiale de construcții, pe care aceasta le-ar c. anterioară infracțiunii principale;
fi comis în cursul lunii anterioare la locul de muncă; d. expresă sau tacită, anterioară sau concomitentă infracțiunii principale.
c. fapta aceluia care în momentul sesizării organelor judiciare avea certitudinea că
persoana acuzată nu era autorul infracțiunii ce formează obiectul sesizării. 13. Sunt adevărate următoarele afirmații:
a. forma de vinovăție cu care se poate comite tăinuirea poate fi intenția directă sau
8. Ajutorul dat unui infractor, fără o înțelegere stabilită înainte sau în timpul indirectă;
b. infracțiunea din care provine bunul tăinuit poate fi de orice natură, chiar și una de
comiterii infracțiunii, constituie:
corupție sau contra patrimoniului;
a. tăinuire;
c. tăinuirea comisă de un membru de familie se sancționează cu o pedeapsă redusă la
b. complicitate morală; jumătate;
c. favorizarea făptuitorului; d. nu se pedepsește tăinuirea comisă de cumnatul autorului faptei penale de la care
d. o infracțiune ce poate antrena aplicarea unei pedepse ce nu poate fi mai mare provine bunul.
decât pedeapsa prevăzută de lege pentru fapta comisă de autor.
14. Nu se pedepsește niciodată tăinuirea comisă de:
9. Fapta constând în distrugerea unor procese-verbale de constatare a unui a. soț, indiferent dacă aceștia locuiesc sau nu împreună;
accident rutier și a probelor biologice recoltate pentru analiză, întrunește elemen­ b. fratele autorului faptei din care provine bunul;
c. socrii celui care a comis fapta din care provine bunul;
tele constitutive ale infracțiunii de: fr"
d. nașii sau finii celui care a comis fapta din care provine bunul.
a. favorizarea făptuitorului;
b. tăinuire; 15. înlesnirea valorificării unui bun, cunoscând că bunul provine din comiterea
c. sustragere sau distrugerea de înscrisuri; unei fapte prevăzute de legea penală, dacă prin aceasta s-a urmărit obținerea
d. sustragerea sau distrugerea de probe ori de înscrisuri. pentru sine sau pentru altul a unui folos material constituie:
a. favorizarea făptuitorului;
10. Elementul material al infracțiunii de tăinuire poate consta în: b. tăinuire, în formă calificată, datorită scopului urmărit;
a. transformarea unui bun, cunoscând că acesta provine din săvârșirea unei fapte c. complicitate;
prevăzută de legea penală; d. tăinuire în formă simplă.
b. sustragerea unui bun, cunoscând că acesta provine din săvârșirea unei fapte prevă­
16. Fapta inculpatului de a se înțelege cu autorul unui furt, după săvârșirea de
zută de legea penală; către acesta a infracțiunii, de a-1 ajuta să vândă bunurile sustrase și de a împărți
c. pretinderea unui bun, cunoscând că acesta provine din săvârșirea unei fapte prevă­ prețul obținut constituie:
zută de legea penală; a. complicitate materială la infracțiunea de furt;
d. înlesnirea valorificării unui bun, cunoscând că acesta provine din săvârșirea unei b. infracțiunea de tăinuire;
fapte prevăzută de legea penală. c. infracțiunea de favorizarea infractorului.
Infracțiuni contra înfăptuirii justiției 125 126 Drept penal. Partea specială

17. într-o seară inculpații X și Y au sustras păsări din domiciliul unei persoane, c. în cauzele civile, mai înainte de a se fi pronunțat o hotărâre definitivă;
pe care imediat după aceea le-au dus în locuința inculpatei Z, căreia cu acest prilej d. în alte cauze, mai înainte de a se fi pronunțat o hotărâre.
i-au spus că sunt furate, iar aceasta le-a dat pentru ele sume modice de bani.
Inculpații X și Y i-au spus inculpatei Z că în viitor vor sustrage și alte păsări, pe 23. La infracțiunea de mărturie mincinoasă, subiectul activ poate fi:
care i le vor vinde acesteia, lucru care, de altfel, s-a întâmplat încă de 3 ori. în a. orice persoană care face afirmații mincinoase în fața instanței de judecată;
raport de normele de incriminare, inculpata va răspunde penal pentru: b. martorul, ascultat într-o cauză penală sau civilă;
a. o infracțiune de tăinuire, săvârșită în mod continuat; c. orice persoană, care face declarații ce nu corespund adevărului în fața organului
b. complicitate la infracțiunea de furt, comisă în mod continuat; judiciar;
c. o infracțiune de tăinuire și complicitate de furt, comisă în formă continuată; d. expertul chemat să realizeze o expertiză într-o cauză civilă.
d. un concurs real eterogen de infracțiuni, fără conexitate.
24. Infracțiunea de mărturie mincinoasă:
a. se poate reține în orice procedură în care se ascută martori;
18. Elementele comune ale infracțiunii de favorizarea făptuitorului și tăinuire
b. are întotdeauna un subiect activ nemijlocit calificat;
sunt:
c. nu se poate comite și printr-o inacțiune;
a. acestea pot fi comise și concomitent cu infracțiunile la care se referă;
d. nu poate avea un obiect juridic complex.
b. nu se pedepsesc atunci când sunt comise de un membru de familie, având aceeași
cauză specială de nepedepsire;
25. Sunt adevărate următoarele afirmații:
c. pedeapsa aplicată în cazul acestor două infracțiuni poate fi mai mare decât
a. niciodată nu se poate reține coautoratul la infracțiunea de mărturie mincinoasă;
pedeapsa aplicată autorului faptei din care provine bunul sau pedeapsa prevăzută de lege,
b. mărturia mincinoasă se deosebește de falsul în declarații prin raportare la calitatea
raportat la infracțiunea la care se referă;
subiectului pasiv;
d. amândouă se prescriu în termen de 5 ani.
c. se va reține în variantă atenuantă atunci când făptuitorul își retrage mărturia min­
cinoasă înainte de arestarea inculpatului;
19. Precizați la care dintre următoarele infracțiuni fapta săvârșită de un mem­ d. persoana incriminată nu poate comite în propria cauză o mărturie mincinoasă.
bru de familie nu se pedepsește:
a. la infracțiunea de nedenunțare și de favorizarea făptuitorului; 26. Lovirea sau orice alte acte de suferințe fizice exercitate de un polițist, care
b. la infracțiunea de tăinuire și loviri sau alte violențe; nu se află în exercitarea atribuțiilor de serviciu, constituie infracțiunea de:
c. la infracțiunea de favorizarea făptuitorului și mărturia mincinoasă. a. purtare abuzivă, în varianta agravată;
b. lovirea sau alte violențe, chiar și în forma tip;
20. Infracțiunea de mărturie mincinoasă, poate fi comisă într-o cauză: c. cercetare abuzivă;
a. numai civilă sau penală în care se ascultă martori; d. o infracțiune pentru care acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea preala­
b. disciplinară, în care se ascultă martori; bilă a persoanei vătămate.
c. orice altă cauză în care se ascultă martori.
27. Supunerea unei persoane la executarea unei măsuri de siguranță sau edu­
21. Infracțiunea de mărturie mincinoasă: cative, în alt mod decât cel prevăzut de dispozițiile legale, constituie:
a. este o infracțiune de pericol abstract; a. supunerea la rele tratamente;
b. este o infracțiune de pericol concret; b. represiune nedreaptă;
c. este o infracțiune de rezultat, pedepsindu-se doar dacă pe baza ei s-a pronunțat o c. cercetare abuzivă;
soluție de către organul judiciar; d. tortura.
d. devine imprescriptibilă dacă mărturia mincinoasă se referă la o infracțiune
imprescriptibilă. 28. X, procuror, în cadrul unei anchete îi aplică lui Y, persoană cercetată
pentru infracțiunea de omor, mai multe lovituri în zona ficatului, pe o perioadă
22. Martorul care, în fața instanței, face cu intenție afirmații mincinoase pri­ îndelungată, acesta fiind în arest preventiv, în scopul de a obține de la această
vitor la împrejurări esențiale asupra cărora a fost întrebat nu se pedepsește pentru persoană informații de natură a-i dovedi vinovăția. Astfel, X va răspunde pentru:
săvârșirea infracțiunii de mărturie mincinoasă dacă își retrage mărturia: a. infracțiunea de purtare abuzivă;
a. într-o cauză penală, mai înainte de a se produce arestarea inculpatului; b. infracțiunea de supunere la rele tratamente;
b. într-o cauză penală, chiar și după arestarea inculpatului, dar înainte de pronunțarea c. infracțiunea de tortură;
unei hotărâri definitive; d. infracțiunea de cercetare abuzivă.
Infracțiuni contra înfăptuirii justiției 127 128 Drept penal. Partea specială

29. Sunt adevărate următoarele afirmații: 36. Infracțiunea de evadare, varianta agravantă se reține dacă:
a. subiectul activ la infracțiunea de tortură este dublu calificat; a. fapta este comisă prin folosirea de violențe;
b. infracțiunea de tortură se poate comite numai cu intenție în ambele forme ale sale; b. fapta este săvârșită în timpul nopții;
c. infracțiunea de tortură nu absoarbe și infracțiunea de lovituri sau vătămări cauza­ c. fapta este săvârșită de două sau mai multe persoane împreună;
toare de moarte, acestea reținându-se în concurs; d. fapta este comisă de către o persoană înarmată.
d. poate avea un mobil identic cu cel al infracțiunii de abuz în serviciu.
37. Sunt adevărate afirmațiile:
30. Infracțiunea de tortură: a. nu pot fi autori la infracțiunea de evadare minorii care pleacă în mod nepermis
a. nu se poate comite cu intenție depășită, deoarece aceasta este condiționată de un dintr-un centru de reeducare sau cei care părăsesc tot în același mod instituția în care
anume scop; execută măsura de siguranță a internării medicale;
b. este întotdeauna o infracțiune complexă; b. este autor al infracțiunii de evadare și cel care părăsește în mod nepermis arestul
c. este o infracțiune de serviciu sau în legătură cu serviciul; preventiv;
d. poate fi prescriptibilă sau imprescriptibilă. c. nu se poate reține complicitatea la evadare, căci aceasta este o infracțiune
distinctă;
31. Infracțiunea de tortură este mai gravă atunci când: d. evadarea se reține în concurs cu infracțiunile de loviri sau ale violențe, vătămarea
a. a produs una din urmările prevăzute de art. 193 C. pen.; corporală sau amenințarea.
b. a produs una dintre urmările prevăzute de art. 194 C. pen.;
c. a avut ca urmare moartea victimei; 38. Pedeapsa pentru infracțiunea de evadare:
d. se comite de două sau mai multe persoane împreună. a. poate fi suspendată sub supraveghere;
b. nu poate fi mai mare decât pedeapsa aplicată pentru infracțiunea pentru care s-a
32. Subiect activ ai infracțiunii de represiune nedreaptă poate fi: dispus condamnarea din care făptuitorul evadează;
a. un judecător; c. se contopește cu restul de pedeapsă rămas neexecutat;
b. un procuror; d. se adaugă la restul rămas neexecutat din pedeapsa ce se execută.
c. persoana vătămată, dacă pentru punerea în mișcare a acțiunii penale este necesară
plângerea prealabilă a acesteia. 39. Constituie infracțiunea de nerespectarea hotărârilor judecătorești:
a. împiedicarea unei persoane de a folosi un imobil deținut în baza unei hotărâri
33. Fapta de a condamna o persoană știind că este nevinovată, constituie: judecătorești;
a. abuz în serviciu, în formă calificată; j b. sustragerea de la executarea măsurilor de siguranță constând în obligarea la trata­
b. supunerea la rele tratamente; ment medical sau internarea medicală;
c. represiunea nedreaptă, în formă calificată; c. împotrivirea la executarea unei hotărâri judecătorești prin notificarea către organul
d. întotdeauna o infracțiune complexă. de executare a refuzului de a executa;
d. refuzul de a executa o pedeapsă complementară.
34. Infracțiunea de evadare:
a. este mai gravă atunci când se comite de două sau mai multe persoane împreună;
b. se consumă în momentul în care persoana deținută reușește să iasă din curtea
penitenciarului chiar și cu un singur picior, fiind surprinsă în acel moment de un gardian;
c. poate da naștere unei pluralități intermediare de infracțiuni sau a oricărei forme de
recidivă.

35. Infracțiunea de evadare:


a. nu poate constitui cel de-al doilea termen al unei recidive postexecutorii;
b. nu poate da naștere unui concurs de infracțiuni;
c. poate da naștere la toate cele trei forme ale pluralității de infracțiuni, inclusiv
concursului ideal de infracțiuni;
d. poate fi comisă în coautorat.
130 Drept penal. Partea specială

b. a fost săvârșită infracțiunea de luare de mită, deoarece inculpata, în calitatea sa de


CAPITOLUL V
membru în comisia de examinare, putea influența rezultatul examinării;
INFRACȚIUNI DE CORUPȚIE Șl DE SERVICIU c. a fost săvârșită infracțiunea de abuz în serviciu, deoarece inculpata și-a încălcat
atribuțiile de serviciu;
d. se va reține un concurs de infracțiuni dintre luare de mită și abuz în serviciu.
1. Infracțiuni de corupție
6. Infracțiunea de luare de mită:
1. Subiectul activ nemijlocit al infracțiunii de luare de mită trebuie să fie: a. nu se poate comite în coautorat, deoarece subiectul activ nemijlocit este circum-
a. un funcționar cu atribuții de conducere sau de control; stanțiat;
b. se poate comite și în formă continuată;
b. un funcționar public;
c. cunoaște și o cauză specială de neimputabilitate;
c. un funcționar public, care îndeplinește o funcție ce implică exercițiul autorității
d. se comite numai cu intenție directă.
de stat;
d. numai o persoană fizică, nu și una juridică.
7. La infracțiunea de luare de mită:
a. tentativa, deși posibilă nu este incriminată;
2. Fapta persoanei care primește bani sau orice alte foloase ulterior îndeplinirii b. tentativa nu este posibilă, fiind o infracțiune cu consumare anticipată;
actului pe care era obligat să-1 efectueze în temeiul funcției sale, însă ca urmare a c. tentativa se pedepsește între limitele prevăzute de lege pentru fapta consumată,
unei înțelegeri anterioare, referitoare la primirea acestora, constituie: reduse la jumătate;
a. infracțiunea de abuz în serviciu, deoarece nu a existat o înțelegere prealabilă între d. nu identificăm un obiect material.
subiecți;
b. infracțiunea de luare de mită, în formă atenuată; 8. In cazul infracțiunii de luare de mită:
c. infracțiunea de luare de mită; a. se confiscă numai bunurile efectiv primite, sau echivalentul acestora;
d. o faptă care nu este prevăzută de legea penală, ci de cea contravențională. b. subiect activ nu poate fi în niciun caz avocatul;
c. aceasta este o infracțiune de rezultat, obiectul material fiind reprezentat de bani,
3. Elementul material al infracțiunii de luare de mită poate consta în: bunuri sau alte foloase;
a. acceptarea tacită de foloase; d. se aplică obligatoriu și pedeapsa complementară a interzicerii exercitării unor
b. primirea de bani sau alte foloase cu titlu de împrumut; drepturi.
c. nerespingerea promisiunii de bani sau alte foloase care nu i se cuvin;
d. comiterea uni act legal. 9. în cazul infracțiunii de luare de mită:
a. aceasta nu este condiționată de vreo atitudine a persoanei de la care se solicită
4. Dacă funcționarul corupt, în scopul de a satisface solicitarea mituitorului nu mita;
îndeplinește un act privitor la îndatoririle lui de serviciu, iar această neîndeplinire b. subiect activ nemijlocit nu poate fi în niciun caz o persoană juridică;
c. nu are un element material similar cu cel al infracțiunii de trafic de influență;
constituie prin ea însăși o infracțiune:
d. nu se reține în modalitatea acceptării promisiunii de foloase în mod indirect
a. luarea de mită va intra în concurs cu respectiva infracțiune;
pentru a altă persoană.
b. luarea de mită absoarbe respectiva infracțiune, devenind o infracțiune complexă;
c. luarea de mită se reține în variantă agravată.
10. Infracțiunea de dare de mită:
a. este condiționată pentru consumarea sa de existența infracțiunii de luare de mită;
5. Inculpata a fost condamnată pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, b. se poate comite numai înainte sau în timpul îndeplinirii actului de către funcțio­
reținându-se că îndeplinea funcția de șef al serviciului personal, calitate în care a narul corupt;
pretins și primit o sumă de bani pentru a ajuta o persoană să se angajeze. Totuși, c. cunoaște o cauză specială de neimputabilitate și una de nepedepsire;
inculpata a susținut că fapta reținută nu întrunește elementele constitutive ale d. se comite numai cu intenție directă.
infracțiunii de luare de mită, deoarece nu avea atribuții de angajare a personalului,
aceasta efectuându-se de directorul unității. Având în vedere că, potrivit fișei pos­ 11. în cazul infracțiunii de dare de mită:
tului, între obligațiile ce reveneau inculpatei, în calitate de șef al serviciului per­ a. nu se confiscă bunurile promise;
sonal, era și aceea de a face parte din comisia de examinare, în speță: b. când mita se dă mai multor persoane, se va reține un concurs real sau ideal de
a. se impune achitarea inculpatei, deoarece directorul avea ultimul cuvânt; infracțiuni;
132 Drept penal. Partea specială
Infracțiuni de corupție și de serviciu 131
18. Precizați la care dintre următoarele infracțiuni subzistă o cauză specială de
c. când mita se dă mai multor persoane, se va putea reține o infracțiune unică, în
nepedepsire:
anumite situații;
a. la infracțiunile de luare și dare de mită;
d. nu se poate comite în formă continuată.
b. la infracțiunile de dare de mită și mărturie mincinoasă;
c. la infracțiunile de mărturie mincinoasă și fals în declarații.
12. Infracțiunea de trafic de influență:
a. are un subiect activ necircumstanțiat;
b. se poate comite și printr-o inacțiune, respectiv prin nerespingerea unei promisiuni; 2. Infracțiuni de serviciu
c. poate avea ca urmare imediată o pagubă patrimonială;
d. se poate reține în concurs cu infracțiunea de luare și dare de mită. 1. Pot constitui obiect material al infracțiunii de delapidare:
a. banii sau alte valori;
13. Fapta inculpatului care pretextând că îl va recompensa pe un funcționar,
b. plusurile create în gestiune;
după ce acesta a efectuat un act în cadrul atribuțiunilor sale de serviciu a cerut
c. numai bunurile mobile, corporale.
reclamantului un bun pe care și l-a însușit, reprezintă infracțiunea de:
a. trafic de influență;
2. Poate fi subiect activ nemijlocit al infracțiunii de delapidare:
b. abuz în serviciu;
a. directorul și contabilul șef;
c. luare de mită.
b. un funcționar cu atribuții de administrare sau gestiune;
14. Latura obiectivă în cazul infracțiunii de trafic de influență, implică deter­ c. doar un funcționar public;
minarea funcționarului: d. orice persoană fizică ce îndeplinește condițiile generale ale răspunderii penale.
a. să facă un act ce intră în atribuțiunile sale de serviciu;
b. să nu facă un act ce intră în atribuțiunile sale de serviciu; 3. în cazul infracțiunii de delapidare:
c. să facă un act ce nu intră în atribuțiunile sale de serviciu. a. subiect activ nemijlocit poate fi un funcționar public sau funcționar, care este
însărcinat cu gestiunea sau administrarea bunurilor unei persoane juridice de drept public
15. Subiect activ nemijlocit al infracțiunii de trafic de influență: sau privat;
a. poate fi numai un funcționar care are influență asupra altuia; b. subiect pasiv al infracțiunii de delapidare poate fi o persoana juridică de drept
b. poate fi orice persoană care lasă să se creadă că are o influență asupra unui privat sau o persoană juridică de drept public;
funcționar; c. subiectul pasiv nu poate fi o persoană fizică;
c. poate fi și un funcționar public cu atribuții de conducere; d. elementul material poate consta în distrugerea unor valori pe care le făptuitorul le
d. nu poate fi soțul funcționarului pe^lângă care se intervine. administrează sau gestionează.

16. Elementul material al infracțiunii de trafic de influență, se poate realiza 4. Precizați la care dintre următoarele infracțiuni subiectul activ nemijlocit este
prin: dublu calificat:
a. primirea de bani și/sau alte foloase; a. gestiune frauduloasă și luare de mită;
b. pretinderea de bani sau alte foloase; b. delapidare și uciderea copilului nou-născut de către mamă;
c. acceptarea de promisiuni, de daruri, direct sau indirect, dar numai când acestea
c. tortura și abuzul în serviciu;
sunt destinate făptuitorului.
d. înalta trădare și falsul intelectual.

17. Dispozițiile art. 289-292 C. pen., referitoare la funcționarii publici, se aplică


5. Elementul material în cazul infracțiunii de delapidare se poate realiza prin:
și celorlalți funcționari, cu precizarea că în acest caz:
a. însușirea de bani ori traficarea de valori;
a. limitele speciale ale pedepsei se reduc cu 1/2;
b. folosirea de valori sau alte bunuri;
b. limitele speciale ale pedepsei se pot reduce cu 1/4;
c. limitele speciale ale pedepsei se reduc cu 1/3; c. distrugerea, traficarea, folosirea bunurilor gestionate sau administrate;
d. limitele speciale ale pedepsei se pot reduce cu minim 1/3. d. primirea, traficarea, folosirea bunurilor gestionate sau administrate.
Infracțiuni de corupție și de serviciu ' 133 134 Drept penal. Partea specială

6. Fapta administratorului asociației de proprietari de însușire, folosire sau se află în exercitarea atribuțiilor de serviciu asupra unui coleg de serviciu cu autorul, care
traficare în interesul său sau pentru altul de bani, valori sau alte bunuri pe care le este și acesta un funcționar public cu autoritate de stat și care se afla în exercitarea atri­
administrează constituie infracțiunea de: buțiilor sale de serviciu;
a. furt, în formă continuată; d. purtarea abuzivă se poate comite și de către o persoană juridică, în toate formele
b. abuz de încredere; de participație.
c. delapidare.
12. Sunt false afirmațiile:
7. Fapta profesorului care, în timpul cursului, adresează unui student injurii, a. urmarea imediată, în cazul infracțiunii de abuz în serviciu poate consta într-o
va răspunde penal pentru infracțiunea de: tulburare însemnată a bunului mers al unui organ de stat;
a. purtare abuzivă, în forma de bază; b. în cazul infracțiunii de abuz în serviciu tentativa este posibilă și este incriminată,
b. abuz în serviciu; datorită caracterului său complex;
c. fapta nu este prevăzută de legea penală; c. purtarea abuzivă se poate comite în formă continuată;
d. uzurparea funcției d. purtarea abuzivă nu este condiționată de vreun mobil sau scop.

8. Infracțiunea de purtare abuzivă: 13. în cazul infracțiunii de abuz în serviciu:


a. este întotdeauna o infracțiune complexă; a. putem identifica un obiect juridic complex;
b. poate absorbi și infracțiunea de vătămare corporală; b. se incriminează în forma asimilată acele fapte de discriminare;
c. pentru forma tip, subzistă principiul oficialității procesului penal; c. aceasta nu se va reține în cazul profesorului care refuză în mod nejustificat să
d. se poate comite și în mod continuat. treacă în catalog nota de la examen a unui student.

9. în cazul infracțiunii de purtare abuzivă: 14. în cazul infracțiunii de abuz în serviciu:


a. pluralitatea de subiecți pasivi atrage reținerea unei singure infracțiuni în formă a. aceasta se va reține în concurs ideal cu luarea de mită, în cazul medicului care
calificată; primește o sumă de bani pentru o intervenție chirurgicală;
b. pluralitatea de subiecți pasivi secundari dă naștere unei pluralități de infracțiuni; b. se va interzice dreptul profesorului de a mai preda, ca pedeapsă complementară,
c. nu este absorbită de infracțiunea de tortură; în cazul în care acesta refuză să primească la examen un student pe motiv că este
d. poate fi comisă și cu intenție depășită. homosexual și că acest lucru este în antiteză cu morala pe care o cere viitoarea funcție
pentru care studentul se pregătește;
10. în cazul infracțiunii de purtare abuzivă:
c. se va reține un concurs de infracțiuni dacă funcționarul public, prin atitudinea sa,
a. participația penală este posibilă în toate formele sale; lezează interesele legale a cel puțin două persoane.
b. subiectul activ nemijlocit poate fi funcționarul sau orice alt salariat aflat în exer­
cițiul atribuțiilor de serviciu;
15. Când infracțiunea de neglijență în serviciu este comisă de un funcționar
c. se absoarbe infracțiunea de loviri sau alte acte violente și în acest caz este
care nu are calitatea de funcționar public:
necesară plângerea prealabilă a persoanei fizice vătămate;
a. limitele speciale ale pedepsei se reduc cu o treime;
d. aceasta nu este absorbită de infracțiunea de cercetare abuzivă.
b. limitele speciale ale pedepsei se pot reduce cu cel mult o treime;
c. suntem în prezența unei cauze speciale obligatorii de atenuare a pedepsei;
11. Sunt adevărate afirmațiile:
d. legea penală nu prevede nimic în acest sens.
a. când fapta se comite prin gesturi jignitoare, nu se poate reține infracțiunea de
purtare abuzivă;
16. în cazul infracțiunii de neglijență în serviciu:
b. dacă făptuitorul nu se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu, ci este în con­
cediu, dar lovește o persoană cu care a avut o altercație în timpul programului său de a. nu se poate comite niciodată în formă continuată;
lucru, fapta va fi reținută tot ca purtare abuzivă; b. forma de vinovăție cu care se comite fapta este expres prevăzută de lege;
c. se va reține un concurs ideal eterogen format din două infracțiuni complexe, c. nu se poate comite printr-o acțiune, ci numai prin inacțiune;
atunci când purtarea abuzivă se comite printr-o acțiune de lovire de către o persoană ce d. este o infracțiune de pericol concret.
Infracțiuni de corupție și de serviciu 135

YJ. Infracțiunea de deturnare de fonduri: CAPITOLUL VI


a. există, indiferent dacă s-a produs ori nu o pagubă unei instituții de stat;
b. există, numai dacă s-a produs o perturbare a activității economico-fînanciare a INFRACȚIUNI DE FALS
unei instituții de stat;
c. există numai dacă s-a produs o perturbare a activității economico-fînanciare sau
dacă s-a produs o pagubă unei instituții de stat. 1. Infracțiunea de fals material în înscrisuri oficiale poate fi săvârșită:
a. de către orice persoană fizică responsabilă penal sau de către o persoană juridică;
b. numai de către un funcționar public;
18. Tentativa nu se pedepsește:
c. și de către un funcționar, aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu;
a. la toate infracțiunile de serviciu care sunt susceptibile de element material alternativ;
d. numai de către un funcționar, aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu.
b. la inducerea în eroare a organelor judiciare;
c. la mărturie mincinoasă. 2. Elementul material al infracțiunii de fals material în înscrisuri oficiale:
a. constă în falsificarea unui înscris oficial, cu prilejul întocmirii acestuia, prin con­
19. Poate să constituie infracțiune de rezultat: semnarea unor fapte sau împrejurări neadevărate ori neconsemnarea unor date sau
a. purtarea abuzivă în forma de bază; împrejurări;
b. abuzul în serviciu și neglijența în serviciu; b. poate consta în falsificarea unui înscris oficial prin contrafacerea scrierii sau a
c. violarea secretului corespondenței. subscrierii ori prin alterarea lui în orice mod;
c. se reține și atunci când se folosește un înscris oficial în vederea producerii de con­
secințe juridice;
d. se poate comite și în formă continuată.

3. Pentru existența infracțiunii de fals material în înscrisuri oficiale:


a. este necesar ca subiectul activ să fie un funcționar;
b. este necesar ca înscrisul falsificat să fi produs consecințe juridice;
c. nu este necesar ca înscrisul să fie folosit;
d. trebuie ca înscrisul să fie de natură a produce consecințe juridice.

4. Acțiunea de întocmire a unei „copii” a unui act oficial inexistent:


a. poate reprezenta infracțiunea de fals material în înscrisuri oficiale;
b. poate reprezenta infracțiunea de fals intelectual;
c. nu poate reprezenta o infracțiune;
d. este o infracțiune pentru care acțiunea penală se pune în mișcare din oficiu.

5. Falsificarea unei diplome de licență, urmată de folosirea acesteia cu prilejul


înscrierii la un concurs național, va antrena răspunderea penală a făptuitorului
pentru:
a. singură infracțiune de fals în formă continuată;
b. un concurs real eterogen de infracțiuni;
c. o infracțiune de fals material în înscrisuri oficiale.

6. La infracțiunea de fals intelectual:


a. nu este posibil coautoratul;
b. elementul material nu se poate realiza prin omisiune;
c. tentativa este posibilă și se pedepsește;
d. se aseamănă cu infracțiunea de fals material în înscrisuri oficiale, prin aceea că
aceasta din urmă se poate comite și ea de către un funcționar public în exercitarea atri­
buțiilor de serviciu.
Infracțiuni de fals’137 138 Drept penal. Partea specială

7. în cazul infracțiunii de fals intelectual: c. se reține și atunci când se contraface un înscris emis de o unitate bancară din mediul
a. alterarea privește materialitatea înscrisului; privat, nu și atunci când se alterează un înscris emis de Banca Națională a României;
b. alterarea privește conținutul actului; d. există întotdeauna un obiect material.
c. alterarea poate fi și ulterioară întocmirii actului;
d. se pot preciza mai multe împrejurări neadevărate în conținutul aceluiași act, fără 14. Sunt adevărate afirmațiile:
ca acest lucru să afecteze unitatea de infracțiune. a. din punct de vedere obiectiv, infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură
privată se poate săvârși prin contrafacerea sau alterarea scrierii ori a subscrierii;
8. Infracțiunea de fals intelectual: b. infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată absoarbe înșelăciunea,
a. poate avea ca subiect activ nemijlocit numai o persoană cu studii superioare; deoarece prima are un element material cumulativ, fiind format și din folosirea lui sau
b. se referă numai la falsificarea actelor de studii;
încredințarea actului altei persoane spre folosire;
c. se săvârșește numai cu prilejul întocmirii actului oficial;
c. infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată se consumă în momentul
d. impune aplicarea unei pedepse complementare, constând în interzicerea dreptului
finalizării activității de falsificare a actului și prezentarea acestuia unui prieten pentru a se
persoanei de a mai ocupa funcția pe care o avea făptuitorul în momentul comiterii
infracțiunii. lăuda cu fapta sa;
d. infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată poate viza și un ordin de
9. Subiectul activ nemijlocit al infracțiunii de fals intelectual poate fi: plată sau un contract de asistență juridică, precum și împuternicirea avocațială.
a. brice funcționar aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu;
b. numai un funcționar public aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu; 15. Pentru existența infracțiunii de fals material în înscrisuri sub semnătură
c. un funcționar cu atribuții de control; privată:
d. și unul plural, caz în care se poate reține o circumstanță agravantă legală cu a. este suficient să se realizeze contrafacerea scrierii sau alterarea înscrisului;
caracter general. b. este obligatoriu ca falsificarea înscrisului să fie urmată de folosirea acestuia;
c. trebuie să producă o anumită consecință juridică;
10. Infracțiunea de fals intelectual, sub aspectul elementului material se poate d. este necesar ca actul să nu fie autentificat la notar.
săvârși prin:
a. acțiuni sau inacțiuni;
16. Falsificatorul unui înscris sub semnătură privată, dacă îl încredințează altei
b. falsificarea înscrisului oficial numai cu prilejul întocmirii acestuia;
persoane spre folosire, va răspunde:
c. alterarea înscrisului în orice mod; ,
a. pentru un concurs de infracțiuni;
d. falsificarea semnăturii funcționarului care trebuia să întocmească actul.
b. pentru instigare la infracțiunea de uz de fals;
11. Falsul intelectual săvârșit prin omisiunea de a insera într-un înscris oficial c. numai pentru infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată.
unele date sau împrejurări se poate săvârși sub aspectul subiectiv:
a. atât cu intenție directă cât și indirectă; 17. Folosirea unui înscris sub semnătură privată de către cel care a falsificat un
b. niciodată din culpă; asemenea înscris constituie:
c. numai cu intenție directă, fiind prevăzută în mod expres de textul de lege. a. un concurs real eterogen de infracțiuni;
b. o infracțiune de uz de fals;
12. Falsul material în înscrisuri sub semnătură privată: c. numai o infracțiune de fals în înscrisuri sub semnătură privată;
a. se poate comite și în formă continuată; d. o infracțiune pentru care acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea preala­
b. are ca rezultat numai crearea unei stări de pericol; bilă a persoanei vătămate.
c. poate avea ca urmare atât crearea unei stări de pericol cât și o vătămare a inte­
reselor unei persoane;
18. Folosirea unui înscris sub semnătură privată falsificat de către o persoană,
d. se reține ori de câte ori se falsifică un testament.
alta decât falsificatorul acelui înscris, constituie:
a. o infracțiune de uz de fals;
13. La infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată:
a. tentativa este posibilă numai în forma întreruptă și se pedepsește; b. o infracțiune de fals în înscrisuri sub semnătură privată;
b. tentativa este posibilă, dar nu se pedepsește; c. complicitate la infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată.
Infracțiuni de fals 139
140 Drept penal. Partea specială
19. Obiectul material al infracțiunii de uz de fals poate fi:
a. doar un înscris oficial; 25. Din punct de vedere obiectiv, infracțiunea de fals privind identitatea se
b. doar un înscris sub semnătură privată; săvârșește prin:
c. un înscris oficial sau un înscris sub semnătură privată, care a fost alterat și nu a. atribuirea unei identități false altei persoane;
contrafăcut. b. declararea necorespunzătoare a identității, făcută într-un club de noapte pentru a
impresiona o persoană de sex feminin, deoarece făptuitorul profita de asemănarea sa cu
20. în cazul infracțiunii de uz de fals: un actor celebru;
c. încredințarea unui înscris pentru identificare, spre a fi folosit fără drept;
a. pedeapsa prevăzută de lege este mai mică, dacă înscrisul falsificat și folosit este
d. prezentarea unui cadru didactic în fața studenților atât cu numele actual, cât și cu
sub semnătură privată;
numele anterior, pentru o mai bună identificare a sa.
b. pedeapsa prevăzută de lege este mai mare dacă înscrisul falsificat folosit este
oficial; 26. Cel care primește de la o altă persoană un înscris, care servește pentru legi­
c. pedeapsa prevăzută de lege este aceeași, indiferent dacă înscrisul este oficial ori timare și nu-i aparține, spre a fi folosit fără drept:
sub semnătură privată. a. nu răspunde penal;
b. răspunde penal pentru fals privind identitatea în modalitatea asimilată prevăzută
21. Infracțiunea de fals în declarații se consideră a fi consumată când: în art. 327 alin. 2 C. pen.;
a. declararea necorespunzătoare a adevărului se face în fața unui organ de stat; c. este complice la infracțiunea de fals privind identitatea;
b. este necesar ca declararea necorespunzătoare a adevărului să se facă în vederea d. în cazul în care înscrisul este folosit, nu se va reține și uzul de fals, dar se poate
producerii unei consecințe juridice; reține un fals privind identitatea în concurs ideal cu înșelăciunea.
c. este necesar ca, potrivit legii, declarația necorespunzătoare adevărului să fi produs
27. în cazul infracțiunii de fals privind identitatea, prevăzută în art. 327 alin. 2
consecințe juridice.
și 3, subiectul activ nemijlocit poate fi:
a. numai cel care încredințează altei persoane actul care servește la dovedirea stării
22. Subiectul activ nemijlocit al infracțiunii de fals în declarații: civile;
a. poate fi martorul, expertul sau interpretul; b. numai cel care încredințează altei persoane un înscris care servește la dovedirea
b. este persoana care face în public declarații necorespunzătoare adevărului; stării civile, spre a fi folosit fără drept;
c. poate fi orice persoană, capabilă să facă declarații producătoare de consecințe c. atât cel care încredințează altei persoane un înscris care servește la dovedirea stării
juridice <_ ' civile, cât și cel care îl folosește.
d. nu poate fi unul plural, nefiind posibil coautoratul.
28. La infracțiunea de fals privind identitatea:
23. Infracțiunea de fals în declarații: a. nu poate exista obiect material;
a. are ca obiect material înscrisul în care se consemnează declarația; b. participația este posibilă, inclusiv sub forma coautoratului;
c. se reține numai intenția directă;
b. se reține și atunci când făptuitorul face un denunț calomnios la organul competent
d. se reține și atunci când o persoană publică se prezintă pe scenă sau la TV cu un
pe numele vecinului său;
pseudonim.
c. are ca obiect material acțiunea de a face declarații necorespunzătoare adevărului;
d. se deosebește de infracțiunea de mărturie mincinoasă prin calitatea subiectului 29. Sunt adevărate următoarele afirmații:
activ nemijlocit. a. falsul în înscrisuri sub semnătură privată nu se poate reține în concurs cu uzul
de fals;
24. încredințarea unui înscris care servește pentru dovedirea stării civile altei b. în cazul infracțiunii de fals material în înscrisuri oficiale se va reține ca faptă
persoane, spre a fi folosit fără drept constituie: consumată și atunci când alterarea documentului este numai parțială sau când vizează
a. infracțiunea de fals privind un înscris sub semnătură privată; modul de autentificare al acestuia;
b. infracțiunea de fals privind identitatea; c. în cazul infracțiunii de bigamie, se absoarbe natural și infracțiunea de fals în
c. instigare la infracțiunea de uz de fals; declarații;
d. instigare la infracțiunea de uz de fals sau înșelăciune după caz. d. se va reține o infracțiune de fals material în înscrisuri oficiale, atunci când profe­
sorul pune o notă în catalog unui student, fără ca acesta să se prezinte la examen.
Infracțiuni de fals 141
CAPITOLUL VII
30. Precizați la care dintre următoarele infracțiuni de fals în înscrisuri este INFRACȚIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR RELAȚII
posibil coautoratul:
a. fals în declarații; PRIVIND CONVIEȚUIREA SOCIALĂ
b. falsul intelectual, indiferent de modul în care se comite elementul material;
c. fals privind identitatea.
1. în cazul infracțiunii de bigamie, persoana necăsătorită, care se căsătorește cu
31. X, suspect în cadrul unei anchete penale pentru o infracțiune de omor, face o persoană pe care o știe căsătorită:
afirmații necorespunzătoare adevărului pentru a-și asigura propria apărare. Astfel: a. răspunde penal în calitate de coautor al infracțiunii;
a. X va răspunde pentru infracțiunea de mărturie mincinoasă; b. răspunde penal în calitate de complice nemijlocit al autorului infracțiunii;
b. X va răspunde pentru infracțiunea de fals în declarații; c. nu răspunde penal.
c. X nu va răspunde penal pentru aceste afirmații neadevărate.
2. Sunt adevărate afirmațiile:
32. Precizați la care dintre următoarele infracțiuni se absoarbe infracțiunea de a. dacă subiecții infracțiunii de bigamie sunt amândoi căsătoriți cu alte persoane,
uz de fals: atunci ei vor răspunde în calitate de coautori;
a. fals în înscrisuri oficiale și fals în înscrisuri sub semnătură privată;
b. în cazul bigamiei nu se poate reține coautoratul, datorită naturii faptei;
b. fals în înscrisuri sub semnătură privată și fals în declarații;
c. falsul intelectual și fals privind identitatea. c. și delegatul de stare civilă poate răspunde pentru infracțiunea de bigamie.

33. La care dintre infracțiunile de fals în înscrisuri, subiectul activ nemijlocit 3. Poate fi comisă și de un bărbat și de o femeie:
este întotdeauna calificat: a. infracțiunea de incest și bigamie;
a. falsul în înscrisuri oficiale, în forma agravată; b. infracțiunea de pruncucidere;
b. falsul intelectual; c. infracțiunea de viol.
c. falsul în declarații;
d. falsul privind identitatea, în varianta calificată.
4. Se reține infracțiunea de incest, realizarea unui raport sexual între:
a. frate și soră;
34. Precizați Ia care dintre următoarele infracțiuni, subiectul activ nemijlocit
este un funcționar public: b. unchi și nepoată;
a. delapidare, gestiune frauduloasă, fals intelectual; c. bunic și nepoată;
b. fals intelectual, luare de mită, tortura; d. verișori primari.
c. tortura, delapidarea, purtarea abuzivă.
5. Infracțiunea de incest:
35. Precizați la care dintre următoarele infracțiuni, forma de vinovăție este a. are ca element material actul sexual de orice natură;
numai intenția directă: b. se poate realiza chiar și între frați și surori adoptați;
a. abandonul de familie în forma inacțiunii și falsul intelectual comis tot în forma
c. poate fi comisă de tată asupra fiului având în vedere că aceștia sunt rude în linie
inacțiunii;
directă;
b. falsul în declarații și falsul în înscrisuri oficiale;
c. mărturia mincinoasă și falsul în declarații. d. poate fi comisă în coautorat.

36. Precizați la care dintre următoarele infracțiuni nu există obiect material: 6. Sunt adevărate afirmațiile:
a. luare de mită și falsul în declarații; a. în cazul infracțiunii de incest nu se poate reține coautoratul, datorită naturii faptei;
b. mărturia mincinoasă, violarea de domiciliu și tulburarea de posesie; b. subiecții implicați în comiterea incestului pot fi de același sex sau de sex opus;
c. falsul intelectual, lipsirea de libertate în mod ilegal în varianta răpirii persoanei și c. incestul se poate comite cu orice formă a intenției, chiar și depășită;
purtarea abuzivă. d. incestul poate avea și un moment al epuizării.
Infracțiuni care aduc atingere unor relații privind conviețuirea socială 143 144 Drept penal. Partea specială

7. La infracțiunea de abandon de familie, elementul subiectiv îl constituie 14. Infracțiunea de abandon de familie se poate săvârși prin:
vinovăția: a. neîndeplinirea cu rea-credință a obligației de întreținere stabilită pe cale jude­
a. sub forma intenției; cătorească;
b. numai sub forma intenției directe; b. neîndeplinirea cu rea-credință a obligației de întreținere prevăzută de lege;
c. atât sub forma intenției, cât și sub forma culpei. c. neîndeplinirea cu rea-credință a obligației de întreținere

8. La infracțiunea de abandon de familie, subiectul activ este: 15. în cazul infracțiunii de abandon de familie sunt adevărate afirmațiile:
a. persoana care are obligația legală de întreținere, față de cel îndreptățit la între­ a. aceasta se poate comite și sub forma unei infracțiuni complexe;
ținere; b. fapta are obiect material;
b. doar persoana care are de plătit o pensie de întreținere stabilită pe cale judecă­ c. în cazul pluralității de subiecți pasivi secundari, nu se va reține întotdeauna o
torească; singură infracțiune;
c. orice persoană ce are capacitate penală. d. cele 3 luni de neplată trebuie să fie consecutive

9. în cursul judecății pentru săvârșirea infracțiunii de abandon de familie, 16. Subiectul activ al infracțiunii de nerespectare a măsurilor privind încredin­
îndeplinirea de către inculpat a obligațiilor de întreținere determină din partea țarea minorului poate fi:
instanței dispunerea după caz la: a. oricare dintre părinții minorului;
a. condamnarea inculpatului la o pedeapsă cu suspendarea executării pedepsei sub b. orice persoană fizică responsabilă penal;
supraveghere; c. o persoană căreia i s-a încredințat minorul prin hotărâre judecătorească.
b. reducerea pedepsei la jumătate;
c. amânarea aplicării pedepsei.

10. Infracțiunea de abandon de familie:


a. este susceptibilă de tentativă în oricare din modalitățile prevăzute de lege;
b. este susceptibilă de tentativă doar în modalitatea prevăzută în alin. 1 lit. a);
c. nu este pedepsită în forma tentativei.

11. Situația premisă la infracțiunea de abandon de familie în modalitatea


prevăzută la art. 378 alin. 1 lit. c) C. pen. (neplata cu rea-credință a pensiei de între­
ținere) constă în: <
a. neplata cu rea-credință, timp de 3 luni, a pensiei de întreținere;
b. preexistența unei hotărâri judecătorești de stabilire a pensiei de întreținere;
C. omisiunea plății pensiei de întreținere.

12. Din punct de vedere obiectiv, infracțiunea de abandon de familie se poate


săvârși:
a. numai prin inacțiune;
b. atât prin inacțiuni cât și prin acțiuni;
c. numai prin acțiuni.

13. Când infracțiunea de abandon de familie se săvârșește prin neplată cu


rea-credință, timp de trei luni, a pensiei de întreținere stabilită de instanță, pe­
deapsa pentru infractor:
a. este aceeași ca la celelalte modalități ale infracțiunii;
b. este mai mică decât la celelalte modalități;
c. este mai aspră decât la celelalte modalități.
146 Drept procesual penal. Partea generală

b. fapta nu a fost săvârșită cu vinovăția prevăzută de lege (b), există o cauză justi­
TITLUL III ficativă (d), lipsește plângerea prealabilă (e);
c. a fost retrasă plângerea prealabilă, în cazul infracțiunilor pentru care retragerea
DREPT PROCESUAL PENAL. PARTEA GENERALĂ acesteia înlătură răspunderea penală (g), există o cauză de neimputabilitate (d), fapta nu
este prevăzută de legea penală (b).

5. în situația în care cercetările într-o cauză penală se desfășoară din oficiu și


CAPITOLUL I
vizează infracțiunea de șantaj, prevăzută de art. 207 alin. 1 C. pen., iar în urma
probatoriului administrat se stabilește comiterea infracțiunii de amenințare în
ACȚIUNEA PENALĂ Șl ACȚIUNEA CIVILĂ sensul art. 206 alin. 1 C. pen., dar nu pentru ca persoana vătămată să dea, să facă,
ÎN PROCESUL PENAL să nu facă sau să sufere ceva, în scopul dobândirii în mod injust a unui folos nepa­
trimonial, lipsind însă plângerea prealabilă a persoanei vătămate, procurorul poate
1. Acțiunea penală nu poate fi pusă în mișcare sau exercitată atunci când există dispune, cu îndeplinirea tuturor condițiilor procesual penale:
următoarele cazuri prevăzute de art. 16 alin. 1 C. pr. pen., bazate pe lipsa de temei a. clasarea cauzei penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de șantaj, prevăzută de
a acesteia: art. 207 alin. 1 C. pen., întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală;
a. există o cauză justificativă, nu există probe că o persoană a săvârșit infracțiunea, b. clasarea cauzei penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de șantaj, prevăzută de
fapta nu există; art. 207 alin. 1 C. pen., întrucât fapta nu a fost săvârșită cu forma de vinovăție prevăzută
b. fapta nu a fost săvârșită cu vinovăția prevăzută de lege, există o cauză de de lege;
neimputabilitate, fapta nu este prevăzută de legea penală; c. clasarea cauzei penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare, prevăzută
c. a fost retrasă plângerea prealabilă, în cazul infracțiunilor pentru care retragerea de art. 206 alin. 1 C. pen., întrucât lipsește plângerea prealabilă a persoanei vătămate.
acesteia înlătură răspunderea penală, fapta nu există, există autoritate de lucru judecat.
6. în data de 11.01.2019, X a formulat plângere penală sub aspectul săvârșirii
2. Acțiunea penală nu poate fi pusă în mișcare sau exercitată atunci când există infracțiunii de furt, faptă prevăzută de art. 228 alin. 1 C. pen. constând în aceea că
următoarele cazuri prevăzute de art. 16 alin. 1 C. pr. pen., bazate pe lipsa de obiect în data de 10.01.2019, în timp ce se afla în fața facultății, în pauza dintre cursuri, o
a acesteia: persoană necunoscută i-a sustras telefonul mobil din bancă. Cu ocazia audierii de la
a. a intervenit decesul suspectului sau al inculpatului, a intervenit un transfer de poliție din data de 12.01.2019, X declară că în cursul dimineții și-a găsit telefonul, pe
proceduri cu un alt Stat, potrivit legii, a intervenit prescripția executării pedepsei; care îl uitase de fapt în geacă, descărcat, astfel încât își retrage plângerea formulată.
b. fapta a fost săvârșită în stare de legitimă apărare, fapta a fost comisă de un minor Procurorul poate dispune următoarea soluție în cauză:
în vârstă de 13 ani și 11 luni, a intervenit împăcarea în condițiile legii; a. clasarea cauzei penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt, faptă prevăzută
c. a intervenit amnistia, a fost încheiat un acord de mediere în condițiile legii, există de art. 228 alin. 1 C. pen., întrucât fapta nu există;
o cauză de nepedepsire prevăzută de lege. b. clasarea cauzei penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt, faptă prevăzută
3. Nu constituie cazuri de împiedicarea punerii în mișcare sau de exercitare a de art. 228 alin. 1 C. pen., întrucât persoana vătămată și-a retras plângerea prealabilă;
c. clasarea cauzei penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt, faptă prevăzută
acțiunii penale, bazate pe lipsa de obiect, următoarele dintre cele prevăzute de
de art. 228 alin. 1 C. pen., întrucât este incidență cauza de neimputabilitate a erorii.
art. 16 alin. 1 C. pr. pen.:
a. fapta a fost săvârșită sub o constrângere fizică, fapta a fost comisă din eroare,
7. Acțiunea penală se stinge în cursul urmăririi penale prin dispunerea urmă­
fapta a fost comisă din pricina unui caz fortuit;
toarelor soluții:
b. fapta a fost comisă în stare de necesitate, fapta a fost comisă în legitimă apărare,
fapta a fost comisă în exercitarea unui drept recunoscut de lege; a. renunțarea la urmărirea penală;
c. fapta nu există, fapta a fost comisă în condițiile excesului neimputabil, există o b. trimiterea în judecată;
cauză de nepedepsire prevăzută de lege. c. decimarea competenței de soluționare a cauzei în favoarea unui parchet ierarhic
inferior care, după administrarea probatoriului, dispune clasarea.
4. In situația în care sunt incidente mai multe dintre cazurile care împiedică
punerea în mișcare sau exercitarea acțiunii penale prevăzute de art. 16 alin. 1 8. Procesul penal se reia, la cererea inculpatului, în cazul în care soluția dispusă
C. pr. pen., clasarea se întemeiază pe unul dintre acestea, în următoarea ordine: a fost de:
a. nu există probe că o persoană a săvârșit infracțiunea (c), fapta nu există (a), există a. clasare, întrucât a intervenit împăcarea cu persoana vătămată, în cazul unei infrac­
o cauză de nepedepsire prevăzute de lege (h); țiuni pentru care împăcarea înlătură răspunderea penală;
Acțiunea penală și acțiunea civilă în procesul penal 147 148 Drept procesual penal. Partea generală

b. clasare, întrucât fapta a fost săvârșită în stare de legitimă apărare; 14. Acțiunea civilă în procesul penal se exercită de către:
c. clasare, întrucât fapta a fost săvârșită din cauza unei constrângeri fizice căreia a. succesorii persoanei vătămate, în mod automat;
inculpatul nu i-a putut rezista. b. reprezentantul legal al persoanei vătămate lipsită de capacitate de exercițiu, în
nume propriu;
9. Suspectul sau inculpatul poate cere continuarea urmăririi penale dacă s-a c. procuror, în numele persoanei vătămate cu capacitate de exercițiu restrânsă.
dispus:
a. renunțarea la urmărirea penală;
15. în cursul urmăririi penale, acțiunea penală se stinge:
b. clasarea cauzei ca urmare a intervenției prescripției, în oricare dintre cele două
forme ale sale; a. prin încheierea unui acord de recunoaștere a vinovăției;
c. clasarea cauzei ca urmare a intervenirii grațierii. b. în caz de renunțare la aplicarea pedepsei;
c. în caz de renunțare la urmărirea penală.
10. Persoana vătămată sau succesorii acesteia nu se mai pot constitui parte
civilă în cadrul procesului penal atunci când: 16. Persoana vătămată poate introduce acțiune civilă la instanța civilă pentru
a. au formulat cerere de constituire ca parte civilă în cursul cercetării judecătorești; repararea prejudiciului cauzat prin infracțiune atunci când:
b. au formulat cerere de constituire ca parte civilă în cursul procedurii de cameră a. procesul penal în care s-a constituit parte civilă a fost suspendat ca urmare îmbol­
preliminară; năvirii grave a inculpatului, aflat în imposibilitate de a participa la proces;
c. au formulat cerere de constituire ca parte civilă în cursul urmăririi penale, fără a
b. instanța penală a dispus la fond admiterea în parte a acțiunii civile, însă persoana
indica însă natura pretențiilor și întinderea acestora.
vătămată dorește obligarea inculpatului la acoperirea pretențiilor sale în integralitate;
11. Persoana vătămată X s-a constituit parte civilă într-o Cauză penală având ca c. acțiunea civilă a fost exercitată de procuror pentru persoana vătămată în vârstă de
obiect cercetarea infracțiunii de tâlhărie, faptă prevăzută de art. 233 C. pen., dar 15 ani, iar după pronunțarea hotărârii definitive se constată din probe noi că prejudiciul
pentru că timp de 1 an cercetările nu au fost finalizate, formulează o cerere scrisă nu a fost integral acoperit.
prin care încunoștințează organele de urmărire penală că renunță la pretențiile
civile și nici nu mai dorește să participe la procesul penal. Cererea formulată de X 17. în cursul cercetării judecătorești instanța dispune disjungerea acțiunii civile
produce următoarele efecte juridice: întrucât soluționarea acesteia determina depășirea termenului rezonabil de solu­
a. X nu mai poate fi audiat în cauză în calitate de persoană vătămată; ționare a acțiunii penale, iar în decurs de o lună dispune achitarea inculpatului,
b. X nu poate introduce acțiune civilă la instanța civilă pentru aceleași pretenții; întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală. Asupra acțiunii civile va hotărî:
c. X poate reveni în cursul procesului penal asupra renunțării la pretențiile civile
a. instanța civilă sesizată de partea interesată, care poate dispune admiterea acesteia
în cazul în care se dispune trimiterea în judecată a persoanei vinovate de comiterea
în totalitate;
infracțiunii.
b. instanța penală, care poate dispune respingerea acesteia în totalitate;
12. în situația unei fapte prevăzute de legea penală săvârșită de un minor în c. instanța penală, care o va lăsa nesoluționată.
vârstă de 13 ani, procurorul dispune clasarea întrucât:
a. există cauza de neimputabilitate a iresponsabilității; 18. X a fost condamnat la pedeapsa închisorii pentru săvârșirea pe o perioadă
b. există cauza de neimputabilitate a minorității; de 5 ani a infracțiunii de înșelăciune în formă continuată, faptă prevăzută de
c. fapta nu a fost săvârșită cu forma de vinovăție prevăzută de lege. art. 244 C. pen. cu aplic, art. 35 alin. 1 C. pen., în dauna unei societăți comerciale,
în cursul judecății acțiunea civilă a fost disjunsă pentru a nu determina depășirea
13. într-o cauză penală având ca obiect infracțiunea de fals în înscrisuri sub
termenului rezonabil de soluționare a acțiunii penale. Cu ocazia soluționării acțiunii
semnătură privată, prevăzută de art. 322 alin. 1 C. pen., instanța poate dispune
civile, instanța poate hotărî:
următoarele soluții asupra acțiunii civile:
a. că fapta nu există, instanța penală realizând o apreciere greșită a probelor;
a. respingerea acțiunii civile, în situația în care dispune achitarea inculpatului
întrucât fapta nu există; b. că prejudiciul este unul redus, deși activitatea delictuală s-a întins pe o perioadă
b. respingerea acțiunii civile, în situația în care dispune achitarea inculpatului lungă de timp;
întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală; c. că fapta există, dar că a fost săvârșită de o altă persoană decât condamnatul.
c. desființarea totală sau parțială a înscrisului, în situația în care dispune achitarea
inculpatului întrucât există cauza de neimputabilitate a erorii.
Acțiunea penală și acțiunea civilă în procesul penal 149

19. Instanța civilă sesizată cu o acțiune pentru repararea daunelor materiale CAPITOLUL II
cauzate printr-o faptă delictuală, acțiune formulată de o persoană ce a avut ante­
rior calitatea de parte civilă într-uh proces penal în care inculpatul a fost achitat PARTICIPANT!! ÎN PROCESUL PENAL
pentru faptele ce au dat naștere daunelor materiale, poate hotărî:
a. că există un prejudiciu rezultat din comiterea faptei delictuale;
b. că persoana ce a avut calitatea de inculpat în procesul penal este vinovată de 1. în timp ce încerca să pătrundă prin efracție într-un autoturism, A este
producerea prejudiciului; surprins de un agent de poliție care îl somează să stea pe loc, iar pentru a-și asigura
c. declinarea competenței de soluționare a acțiunii civile în favoarea instanței penale, scăparea, A ridică de jos o cărămidă și o aruncă de la mică distanță spre zona
aceasta fiind cea competentă să judece acțiunea civilă în legătură cu o acțiune penală. capului agentului de poliție, fără a-1 nimeri, după care fuge, dar este prins din urmă
de agentul de poliție. Competența materială de a efectua cercetările în cauză
20. în situația unei fapte prevăzute de legea penală săvârșită de un minor în aparține:
vârstă de 16 ani, cu privire la care s-a stabilit în cursul judecății că nu avea discer­ a. parchetului de pe lângă judecătorie, competent să cerceteze infracțiunea de ten­
nământ la momentul comiterii faptei, instanța dispune: tativă de furt calificat;
a. achitarea întrucât există cauza de neimputabilitate a iresponsabilității; b. parchetului de pe lângă judecătorie, competent să cerceteze infracțiunea de ultraj;
b. achitarea întrucât există cauza de neimputabilitate a minorității; c. parchetului de pe lângă tribunal, competent să cerceteze infracțiunea de ultraj.
c. încetarea procesului penale întrucât fapta nu a fost săvârșită cu forma de vinovăție
prevăzută de lege. 2. Procurorii din cadrul D.N.A. au efectuat cercetări într-o cauză penală pentru
mai multe infracțiuni de competența acestora, precum și pentru o infracțiune de
21. Temeiul acțiunii penale îl constituie:
competența parchetului de pe lângă judecătorie, cu privire la care, după admi­
a. tragerea la răspundere penală a infractorului;
nistrarea probatoriului, dar înainte de emiterea rechizitoriului, dispun declinarea
b. în toate cazurile fapta concretă săvârșită;
competenței de soluționare a cauzei privind această infracțiune în favoarea parche­
c. încălcarea dispoziției normei de incriminare.
tului de pe lângă judecătorie care nu mai administrează nicio probă și emite rechi­
zitoriul. Instanța ce trebuie sesizată în mod legal de către parchetul de pe lângă
judecătorie este:
a. tribunalul, având în vedere că acesta are competența materială de a judeca infrac­
țiunile cu privire la care urmărirea penală a fost efectuată de către D.N.A.;
b. judecătoria, având în vedere că rechizitoriul a fost întocmit de către parchetul de
pe lângă judecătorie;
c. judecătoria, deoarece pe de o parte are competență generală de a judeca în primă
instanță, inclusiv atunci când urmărirea penală a fost efectuată de către D.N.A., iar pe de
altă parte pentru că rechizitoriul a fost întocmit de către parchetul de pe lângă judecătorie.

3. Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca declină competența de solu­


ționare a unei cauze în favoarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1
București care însă declină înapoi competența de soluționare a cauzei în favoarea
Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, generând un conflict negativ de
competență ce va fi soluționat de către:
a. Parchetul de pe lângă Tribunalul București, parchet ierarhic superior celui în fața
căruia s-a creat conflictul de competență;
b. Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj, parchet ierarhic superior celui care a inițiat
conflictul de competență;
c. Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casație și Justiție, parchet ierarhic superior
comun celor două parchete de pe lângă judecătorie.
Participanții în procesul penal 151 152 Drept procesual penal. Partea generală

4. Au calitatea de părți în procesul penal: 11. Competența pentru infracțiunile săvârșite pe teritoriul României este
a. inculpatul, suspectul, partea responsabilă civilmente; determinată, în ordine, de:
b. partea civilă, suspectul, persoana vătămată; a. locul săvârșirii infracțiunii, locul în care a fost prins suspectul, locuința persoanei
c. inculpatul, partea responsabilă civilmente, partea civilă. vătămate;
b. locul în care a fost prins inculpatul, sediul persoanei vătămate, locuința suspec­
5. Au calitatea de subiecți procesuali principali în procesul penal: tului la momentul la care a săvârșit fapta;
a. suspectul, martorul, expertul; c. locul săvârșirii infracțiunii, sediul inculpatului persoană juridică la momentul la
b. suspectul, persoana vătămată; care a săvârșit fapta, sediul persoanei vătămate.
c. persoana vătămată, partea civilă, partea responsabilă civilmente.
12. Curțile de apel sunt competente să judece în primă instanță:
a. infracțiunile săvârșite de judecătorii de la curțile militare de apel, precum și de
6. Au calitatea de organe judiciare în procesul penal:
procurorii de la parchetele de pe lângă aceste instanțe;
a. organele de cercetare penală, expertul judiciar, procurorul;
b. infracțiunile săvârșite de comisarii de poliție;
b. judecătorul de drepturi și libertăți, judecătorul de cameră preliminară, interpretul
c. infracțiunile săvârșite de magistrații-asistenți de la înalta Curte de Casație și Justiție.
autorizat;
c. procurorul, instanțele judecătorești, organele de cercetară penală speciale. 13. în situația în care infracțiunea a fost comisă la Constanța, persoana vătă­
mată își are locuința Ia Timișoara, inculpatul a fost prins la București, iar acesta își
7. Nu sunt părți în procesul penal:
avea locuința la momentul la care a săvârșit fapta la Iași, competența teritorială de
a. partea responsabilă civilmente, partea civilă, suspectul;
a judeca dosarul în primă instanță aparține instanței din Constanța:
b. persoana vătămată, suspectul; a. în situația în care parchetul sesizează simultan atât instanța din Constanța, cât și
c. inculpatul, partea civilă. cele din Timișoara, București și Iași;
b. în situația în care parchetul sesizează succesiv instanța din Constanța, iar apoi, în
8. Au calitatea de subiecți procesuali: zilele următoare, și celelalte instanțe din Timișoara, București și Iași;
a. avocatul suspectului, expertul parte al persoanei vătămate, agentul procedural; c. chiar dacă urmărirea penală a fost efectuată de către parchetele din Timișoara,
b. avocatul persoanei vătămate, persoana vătămată, interpretul autorizat angajat de București sau Iași.
persoana vătămată;
c. martorul propus de suspect, organele speciale de constatare, interpretul autorizat 14. Judecătoria judecă:
angajat de inculpat. a. o infracțiune de hărțuire comisă de un avocat;
b. o infracțiune de ucidere din culpă săvârșită de un muncitor necalificat;
9. Competența materială: c. o infracțiune de furt comisă în dauna unui deputat.
a. este o competență pe linie orizontală;
b. este determinată în raport de gravitatea sau specificul infracțiunii cercetate; 15. Reunirea unei cauze aflată în fața primei instanțe cu alta aflată tot în fața
c. presupune stabilirea căreia dintre parchetele de același grad îi revine competența primei instanței, dar după desființarea sau casarea hotărârii în apel:
să efectueze sau să supravegheze urmărirea penală cu privire la o anumită infracțiune. a. nu este posibilă în nicio situație din cauza stadiilor procesuale diferite;
b. este lăsată la aprecierea instanței atunci când obiectul acestora privesc mai multe
10. X s-a urcat sub influența băuturilor alcoolice la volan și a condus pe mai acte materiale comise de aceeași persoană și care alcătuiesc o singură infracțiune;
multe străzi, iar în timp ce a ajuns în fața casei lui A, de profesie avocat, l-a c. este obligatorie atunci când obiectul acestora privesc două sau mai multe infrac­
observat pe acesta pe trotuar, iar pe fondul unui conflict recent determinat de țiuni, dar care au la bază o singură acțiune sau inacțiune săvârșită de o persoană.
faptul că nu l-a apărat corespunzător într-un dosar penal, intră cu mașina pe
trotuar și dă peste acesta, cauzându-i vătămări ce au necesitat 91 de zile de îngrijiri 16. Cererea de reunire a două cauze aflate în fața instanței de apel, formulată
medicale. Competența de a judeca dosarul în primă instanță aparține: de persoana vătămată, va fi:
a. judecătoriei, competentă material să judece infracțiunea de vătămare corporală, a. respinsă de instanță atunci când cauzele privesc două sau mai multe infracțiuni
prevăzută de art. 194 alin. 1 lit. b) C. pen.; săvârșite de același inculpat împotriva aceleași persoane vătămată, dacă se apreciază că
b. curții de apel, competentă personal în raport cu calitatea lui A de avocat; prin aceasta se întârzie judecata în cauza în care a fost formulată cererea;
c. tribunalului, competent material să judece infracțiunea de ultraj judiciar, prevăzută b. respinsă în toate cazurile, reunirea cauzelor în apel nefiind permisă;
de art. 279 alin. 1 și 4 C. pen. raportată la infracțiunea de tentativă la omor, prevăzută de c. admisă în toate cazurile în care infracțiunile din cele două cauze sunt aceleași și au
art. 20 C. pen. raportat la art. 188 alin. 1 C. pen. fost comise de inculpat la diferite intervale de timp, în baza aceleași rezoluții infracționale.
Participanții în procesul penal 153 154 Drept procesual penal. Partea generală

17. Tribunalul judecă: 23. X a fost trimis în judecată de parchetul de pe lângă curtea de apel pentru
a. o infracțiune de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte comisă față de primarul săvârșirea în calitate de notar a infracțiunii de fals intelectual, prevăzută de art. 321
unui municipiu; alin. 1 C. pen. Este competentă să judece cauza:
b. calea de atac a apelului formulată împotriva sentinței pronunțate în primă instanță a. curtea de apel, chiar dacă după săvârșirea infracțiunii X și-a pierdut calitatea de
notar prin demisie;
de judecătorie într-o cauză privind comiterea infracțiunii de furt la plângere prealabilă;
b. curtea de apel, dar doar dacă X avea calitatea de notar la momentul sesizării
c. o infracțiune de omor calificat comisă de un executor judecătoresc.
instanței;
c. judecătoria, dacă după săvârșirea infracțiunii X și-a pierdut calitatea de notar prin
18. Excepția de necompetență poate fi invocată: demisie.
a. în tot cursul judecății, până la pronunțarea hotărârii definitive, dacă privește
necompetență materială a instanței inferioare celei competente potrivit legii; 24. Există conflict de competență:
b. până la începerea cercetării judecătorești, dacă privește necompetență personală a a. negativ, atunci când parchetul A declină competența de soluționare a unei cauze în
instanței superioare celei competente potrivit legii; favoarea parchetului B, iar acesta o declina mai departe parchetului C;
c. până la terminarea cercetării judecătorești, dacă privește necompetență teritorială. b. pozitiv, atunci când instanța A se recunoaște competentă să judece o cauză, iar
instanța B se recunoaște competentă la rândul său să judece aceeași cauză;
19. Sunt supuse căii de atac încheierile prin care s-a dispus: c. negativ, atunci când instanța A declină competența de judecare a unei cauze în
a. reunirea cauzelor, dar doar odată cu fondul; favoarea instanței B, iar aceasta se recunoaște competentă să judece cauza.
b. disjungerea cauzei;
c. declinarea de competență. 25. Conflictul de competență:
a. pozitiv, determină suspendarea de drept a judecății până la soluționarea sa;
20. în ceea ce privește declinarea de competență: b. negativ, nu determină suspendarea judecății de drept până la soluționarea sa, dar
în fapt cauza nu se va judeca;
a. hotărârea de declinare a competenței este supusă căii de atac;
c. este soluționat de instanța ierarhic superioară celei care și-a declinat prima compe­
b. dacă a fost determinată de competența materială sau după calitatea persoanei,
tența sau cea care s-a declarat prima competentă.
instanța căreia i se trimite cauza este obligată să procedeze la readministrarea probelor și
la refacerea actelor îndeplinite de către instanța care și-a declinat competența, acestea 26. Existența unui conflict de competență produce următoarele efecte:
fiind nule absolut; a. judecata se suspendă de drept, atât în cazul conflictului negativ, cât și al celui
c. dacă declinarea a fost determinată de competența teritorială, instanța căreia i se pozitiv;
trimite cauza menține obligatoriu, probele administrate, actele îndeplinite și măsurile b. niciun act nu mai poate fi efectuat în cauză;
dispuse de către instanța care și-a declinat competența. c. instanța care și-a declinat competența ori s-a declarat competentă cea din urmă
poate lua măsurile și poate efectua actele ce reclamă urgență.
21. Dobândirea calității după săvârșirea infracțiunii:
a. nu atrage nicio consecință atunci când privește calitatea persoanei vătămate; 27. în cursul urmăririi penale, contestațiile privind măsurile asigurătorii sau
b. determină competența de soluționare în primă instanță în favoarea înaltei Curții de măsurile preventive sunt de competența:
Casație și Justiție atunci când calitatea dobândiră este de membru al Guvernului; a. judecătorului de cameră preliminară;
c. determină competența de soluționare în primă instanță în favoarea înaltei Curții de b. judecătorului de drepturi și libertăți;
c. procurorului ierarhic superior.
Casație și Justiție atunci când calitatea dobândită este de chestor de poliție.
28. Este încălcată competența funcțională sau materială a organelor de urmă­
22. Un dosar penal înregistrat la parchetul de pe lângă judecătorie poate fi
rire penală privind o faptă de ultraj comisă împotriva unui jandarm aflat în exer­
preluat în vederea efectuării urmăririi penale de către un parchet ierarhic superior: cițiul atribuțiilor de serviciu, ce a avut ca urmare moartea acestuia atunci când:
a. în nicio situație, încălcarea normelor de competență materială fiind sancționată cu a. urmărirea penală este efectuată de organele de cercetare penală, sub suprave­
nulitatea absolută; gherea unui procuror din cadrul parchetului de pe lângă tribunal;
b. prin dispoziția oricărui procuror din cadrul parchetului ierarhic superior, care b. urmărirea penală este efectuată de către un procuror din cadrul parchetului de pe
dorește preluarea dosarului și efectuarea urmăririi penale; lângă judecătorie;
c. prin dispoziția procurorului general al parchetului de pe lângă curtea de apel, c. urmărirea penală este efectuată de către un procuror din cadrul parchetului de pe
pentru preluarea dosarului la pachetul respectiv. lângă tribunal.
Participanții în procesul penal 155 156 Drept procesual penal. Partea generală

29. Urmărirea penală se efectuează, în mod obligatoriu, de către procuror: 35. într-o cauză penală aflată pe rolul unei curți de apel în calea de atac a
a. în cazul infracțiunilor pentru care judecata în apel aparține înalte Curți de Casație apelului, în faza dezbaterilor, inculpatul X formulează cerere de strămutare pe
și Justiție; motiv că unul dintre judecătorii completului a fost avocatul persoanei vătămate
b. în cazul infracțiunilor pentru care competența de a efectua urmărirea penală înainte de a intra în magistratură. în acest caz:
aparține D.I.I.C.O.T.; a. cererea de strămutare trebuie respinsă în toate cazurile;
c. în cazul infracțiunilor pentru care judecata în primă instanță aparține tribunalelor. b. în situația în care Cererea este admisă, procurorul poate formula cale de atac;
c. în situația în care cererea este respinsă, inculpatul poate formula cale de atac.
30. Constituie cazuri de incompatibilitate a procurorului:
a. acesta a fost avocat al unui martor din proces, chiar și în altă cauză; 36. într-o cauză penală ce are ca obiect cercetarea a trei frați pentru comiterea
b. acesta este cumnatul avocatului uneia dintre persoanele vătămate; împreună a unei infracțiuni de tâlhărie calificată, prevăzută de art. 234 C. pen., la
c. acesta a efectuat anterior în cauză acte de urmărire penală în calitate de organ de care a fost martor un avocat:
cercetare penală. a. martorul nu poate fi asistat de un avocat ales;
b. frații pot fi asistați de același avocat cu singura condiție ca toți să fie de acord;
31. Dosarul B a fost înregistrat pe rolul Judecătoriei Iași și a fost soluționat în c. martorul nu poate fi avocatul fraților.
primă instanță cu soluția de condamnare, pentru ca în apel să se decidă casarea
sentinței și trimiterea cauzei spre rejudecare către Judecătoria Iași. Se află în 37. Inculpatul X este cercetat în stare de arest preventiv într-o cauză penală, iar
incompatibilitate judecătorul care:
pe perioada arestului comite infracțiunea de lovire sau alte violențe, prevăzută de
a. a soluționat cauza în primă instanță, iar după casarea cu trimitere judecă din nou
art. 193 alin. 1 C. pen. constând în lovirea cu palma peste față a unui colegul de
cauza;
celulă, cât timp acesta era ținut de un alt arestat. în această situație:
b. a hotărât casarea cu trimitere și apoi judecă apelul împotriva noii sentințe;
a. inculpatul X poate opta să nu fie asistat de un avocat pe perioada audierii cu
c. a soluționat cauza în primă instanță, iar după casarea cu trimitere și pronunțarea
privire lâ infracțiunea de lovire sau alte violențe;
unei noi sentințe, judecă apelul.
b. inculpatul X și celălalt participant la infracțiune pot decide să fie asistați de același
32. Imparțialitatea organelor judiciare poate fi invocată: avocat ales indiferent de poziția lor procesuală;
a. prin formularea de către persoana vătămată a unei cereri de abținere; c. asistența juridică a celui de-al doilea participant la infracțiune este obligatorie.
b. prin formularea de către inculpat a unei cereri de strămutare a cauzei, chiar și
atunci când aceasta privește doar pe unul dintre judecătorii cauzei în faza apelului; 38. Competența de a soluționa cererile de abținere sau de recuzare aparține:
c. prin formularea de către suspect a unei cereri de recuzare. a. judecătorului de cameră preliminară, atunci când privesc pe grefierul ce participă
la procedura de cameră preliminară;
33. Cererea de strămutare a unei cauze penale: b. unui alt complet de judecată, atunci când privesc pe unul dintre judecătorii com­
a. este, după caz, de competența înaltei Curți de Casație și Justiție, curților de apel pletului;
sau tribunalelor; c. procurorului ierarhic superior, atunci când privesc pe procurorul ce participă la
b. determină suspendarea judecării cauzei până la soluționarea cererii; judecarea apelului.
c. se soluționează în ședință publică, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea cererii.
39. Cererea persoanei care a suferit o vătămare fizică, materială sau morală
34. Persoana vătămată A a formulat cerere de strămutare a cauzei penale printr-o faptă penală prin care declară că nu mai dorește să participe la procesul
înregistrate pe rolul judecătoriei, aflate în faza dezbaterilor, pe motiv de existență a penal:
unei suspiciuni rezonabile că imparțialitatea tuturor judecătorilor instanței este a. poate fi considerată o cerere de retragere a plângerii prealabile în cazul infracțiu­
afectată datorită calității inculpatului, despre care a aflat că este fiul președintelui nilor pentru care acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei
judecătoriei. în acest caz:
vătămate;
a. competența de soluționare a cererii aparține înaltei Curți de Casație și Justiție;
b. nu produce niciun efect în procesul penal, persoana vătămată neavând un drept de
b. cererea se soluționează printr-o sentință, fie că este admisă, fie că este respinsă;
opțiune în legătură cu obligația organelor judiciare de a stabili adevărul;
c. dacă cererea este admisă, cauza se trimite unei alte instanțe de același grad din
c. conduce în toate cazurile la participarea acesteia în calitate de martor în procesul
circumscripția curții de apel care va proceda în toate cazurile la refacerea tuturor actelor
penal, în cazul infracțiunilor pentru care acțiunea penală se pune în mișcare din oficiu.
îndeplinite anterior de instanța de la care s-a strămutat cauza.
Participanții în procesul penal 157 158 Drept procesual penal. Partea generală

40. în timp ce se afla în vacanța de vară pe litoralul românesc, X, cetățean 45. Au dreptul de a consulta dosarul de urmărire penală:
chinez, a intrat într-o altercație cu un alt turist care i-a aplicat o lovitură cu pumnul a. numai avocații părților sau ai subiecților procesuali principali;
în zona feței, cauzându-i vătămări corporale ce au necesitat pentru vindecare un b. martorii, cu privire la propriile declarații pe care le-au dat în cauză;
număr de 2 zile de îngrijiri medicale, fapt pentru care X a depus plângere penală, c. inculpatul, necondiționat, după mai mult de 10 zile de la dobândirea calității de
în cursul procesului penal X are următoarele drepturi: inculpat.
a. de a consulta dosarul penal oricând, la cererea sa expresă;
b. de a fi ascultat; 46. Asistența juridică este obligatorie în următoarele cazuri:
c. de a i se comunica traducerea în limba natală a oricărei soluții de netrimitere în a. suspectul a fost minor la data comiterii infracțiunii, dar a devenit major în cursul
judecată. urmăririi penale;
b. suspectul este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de furt, fiind arestat preventiv
41. X a fost prins în flagrant în timp ce încerca să fugă cu bunurile sustrase într-o altă cauză în care este acuzat de comiterea infracțiunii de tâlhărie calificată;
dintr-un magazin de bijuterii. înainte de prinderea în flagrant, X s-a întâlnit cu Y, c. partea responsabilă civilmente este o persoană cu capacitate de exercițiu restrânsă.
vecin de-al său, care nu avea nicio legătură cu fapta comisă de X, dar care a fost
depistat împreună cu acesta de organele de poliție. în stadiul inițial al anchetei X a 47. Asistența juridică este obligatorie în următoarele cazuri:
dobândit calitatea de suspect, iar Y pe cea de martor, astfel că cei doi au urmă­ a. în cursul urmăririi penale, în cauzele în care legea prevede pentru infracțiunea
toarele drepturi în procesul penal: săvârșită pedeapsa detențiunii pe viață sau pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani;
a. Y are dreptul de a fi asistat de un avocat ales; b. în cursul procedurii în cameră preliminară, în cauzele în care legea prevede pentru
b. X are dreptul de a nu da nicio declarație în procesul penal; infracțiunea săvârșită pedeapsa detențiunii pe viață sau pedeapsa închisorii mai mare de
c. atât X, cât și Y, au dreptul de a consulta dosarul penal. 5 ani;
c. în cursul judecății, în cauzele în care legea prevede pentru infracțiunea săvârșită
42. în calitate de administrator al unei societăți comerciale, A a încheiat un pedeapsa detențiunii pe viață sau pedeapsa închisorii de 5 ani sau mai mare.
contract comercial cu X care l-a indus în eroare pe A la momentul încheierii con­
tractului prin prezentarea ca adevărată a unei situații mincinoase, cu scopul de ă 48. Nu este obligatorie asistența juridică în următoarele cazuri:
obține un folos patrimonial injust, cauzând o pagubă în dauna societății comerciale. a. partea civilă este o persoană lipsită de capacitate de exercițiu;
Recuperarea prejudiciului în procesul penal se poate face prin: b. organul judiciar apreciază că din anumite motive partea responsabilă civilmente
a. constituirea lui A ca parte civilă în procesul penal; nu și-ar putea face singură apărarea;
b. constituirea societății comerciale ca parte civilă în procesul penal; c. inculpatul este cercetat sub control judiciar pe cauțiune într-o altă cauză.
c. constituirea lui A ca persoană vătămată în procesul penal.
49. Asistența juridică este obligatorie în următoarele cazuri:
43. A, în vârstă de 19 ani, i-a aplicat persoanei vătămate un pumn în zona feței a. cu ocazia audierii suspectului înainte de a se dispune măsura preventivă a reținerii;
determinând căderea și lovirea acesteia cu capul de bordură, acțiune urmată de b. cu ocazia audierii inculpatului înainte de a se dispune prelungirea măsurii pre­
decesul persoanei vătămate. în urma expertizării psihiatrice a lui A s-a stabilit că ventive a controlului judiciar pe cauțiune;
acesta prezintă o boală psihică și că la momentul comiterii faptei avea discernă­ c. cu ocazia audierii persoanei vătămate într-o cauză penală, ce este cercetată într-o
mântul diminuat, dar nu abolit. Asistența juridică a lui A în procesul penal este: altă cauză penală în stare de arest la domiciliu.
a. facultativă în cursul urmăririi penale;
b. obligatorie în cursul urmăririi penale; 50. Nu poate avea calitatea de avocat al unei părți sau subiect procesual
c. obligatorie în cursul procedurii de cameră preliminară și al judecății. principal:
a. persoana care a luat la cunoștință despre fapte și împrejurări de fapt relevante în
44. Avocatul beneficiază de următoarele drepturi în procesul penal: cauză, anterior angajării ca avocat;
a. dreptul de a asista la efectuarea oricărui act de urmărire penală, cu excepția celor b. vărul primar al părții sau subiectului procesual principal;
excluse de lege, indiferent de partea sau subiectul procesual principal pe care îl asistă; c. vărul primar al procurorului.
b. să consulte dosarul de urmărire penală/mdiferent de stadiul procesual, drept ce nu
îi poate fi restricționat;
c. să consulte declarațiile părții sau subiectului procesual pe care îl asistă, indiferent
de stadiul procesual, drept ce nu îi poate fi restricționat.
160 Drept procesual penal. Partea generală

CAPITOLUL III 6. Sarcina probei:


a. constituie o instituție distinctă de propunerea de probe;
b. aparține inculpatului sau suspectului;
PROBELE, MIJLOACELE DE PROBĂ c. aparține întotdeauna numai procurorului.
Șl PROCEDEELE PROBATORII
7. Organele de cercetare penală au efectuat o percheziție domiciliară în baza
unui mandat la locuința lui X, ocazie cu care au stabilit că acesta utiliza și o altă
1. Organele judiciare pot respinge o cerere privitoare la administrarea unor
locuință din același bloc, astfel că au efectuat o percheziție domiciliară și la adresa
probe atunci când: respectivă, unde au găsit mai multe înscrisuri ce aveau legătură cu infracțiunile de
a. cererea a fost formulată de o persoană neîndreptățită, precum de un martor; care X era acuzat în care figurau mai multe semnături, dar și numere de telefon.
b. proba este dificil de obținut; Organele de urmărire penală au dispus ulterior în cauză constatări tehnico-științifîce
c. se apreciază că pentru dovedirea elementului de fapt care constituie obiectul grafoscopice și au obținut interceptarea convorbirilor telefonice efectuate de la
probei au fost administrate suficiente mijloace de probă. numerele identificate, reușind probarea întregii activități infracționale. La solici­
tarea lui X de a se exclude anumite probe din dosar, judecătorul de cameră preli­
2. Constituie fapte sau împrejurări care nu pot fi dovedite: minară va decide:
a. faptele pozitive nedeterminate; a. excluderea exclusiv a procesului-verbal de percheziție domiciliară privind perche­
b. prezumțiile legale absolute; ziția efectuată la a doua locuință a lui X, ca fiind nelegal administrat;
c. faptele negative determinate. b. excluderea întregului probatoriu administrat în cauză ca fiind nelegal administrat;
c. excluderea, printre altele, a probelor obținute din interceptarea convorbirilor
3. Sunt mijloace de probă: telefonice efectuate de la numerele identificate în înscrisurile găsite la percheziție.
a. fotografiile, rapoartele de expertiză, procesele-verbale întocmite de organele de
urmărire penală; 8. Hotărârea de condamnare, de renunțare la aplicarea pedepsei sau de amâ­
b. cercetările la fața locului, confruntările, reconstituirile; nare a aplicării pedepsei:
a. nu se poate întemeia pe declarațiile investigatorilor autorizați în cauză;
c. mijloacele materiale de probă, declarațiile suspectului și ale inculpatului, decla­
b. se poate întemeia pe declarațiile colaboratorilor, dacă se coroborează și cu alte
rațiile experților audiați în cauză.
probe din dosar;
c. se poate întemeia pe declarațiile martorilor protejați, dar nu în mod determinant.
4. Constituie procedee probatorii:
a. audierea unui martor, efectuarea unei percheziții informatice; 9. Prezumția de nevinovăție:
b. confruntarea persoanelor a căror declarații se contrazic, declarațiile persoanei a. este în strânsă legătură cu principiul potrivit căruia după administrarea întregului
vătămate și ale părții civile; probatoriu, orice îndoială în formarea convingerii organelor judiciare se interpretează în
c. înscrisurile, procesul-verbal întocmit în urma efectuării unei percheziții domiciliare. favoarea suspectului sau a inculpatului;
b. nu mai poate fi invocată, în nici un caz, la o dată ulterioară rămânerii definitive a
5. Audierea inculpatului nu este conformă principiului loialității administrării hotărârii pe fondul cauzei;
probelor atunci când: c. poate fi încălcată și prin comportamentul reprezentanților unor organe nejudiciare.
a. organele judiciare îi aduc la cunoștință că în situația în care va recunoaște fapta de
care este acuzat poate beneficia de cauza legală de atenuare a răspunderii penale 10. A a obținut la naștere cetățenia română, dar când era mic s-a mutat în
constând în reducerea cu 1/3 a limitelor pedepsei închisorii; Canada cu familia, revenind o dată la câțiva ani în România, pentru a-și revedea
b. organele judiciare îi aduc la cunoștință că dacă nu recunoaște fapta de care este rudele. Cu ocazia ultimei vizite în țară a intrat într-o altercația cu o altă persoană
acuzat vor face tot posibilul să îl tragă la răspundere penală și pentru alte fapte penale, iar pe care a lovit-o cu pumnii și picioarele cauzându-i vătămări corporale. Audierea
nu și dacă spune adevărul; C~ lui A prin interpret:
a. nu este obligatorie întrucât A are cetățenie română, iar procesul penal se desfă­
c. organele judiciare îi aduc la cunoștință că în situația în care va recunoaște fapta de
șoară obligatoriu în limba română;
care este acuzat și se obligă să facă denunț împotriva unei alte persoane pentru o faptă de
b. este obligatorie în situația în care A nu vorbește în limba română;
corupție cunoscută lor, dar pe care nu o pot proba, el nu va fi tras la răspundere penală
c. este obligatorie în situația în care A deși înțelege, nu se exprimă bine în limba
pentru fapta denunțată și va beneficia și de reducerea cu 1/3 a limitelor pedepsei închi­
română.
sorii pentru fapta de care este cercetat.
Probele, mijloacele de probă și procedeele probatorii 161 162 Drept procesual penal. Partea generală

11. Audierea suspectului/inculpatului se face după următoarele reguli: 17. La cererea persoanei vătămate, aceasta va fî audiată numai de către o
a. este lăsat să declare tot ce știe cu privire la acuzație, după care i se pot pune persoană de același sex, cu excepția cazului când se apreciază că aceasta aduce
întrebări; atingere bunei desfășurări a procesului penal ori drepturilor și intereselor părților,
în cazul comiterii următoarelor infracțiuni:
b. poate să uzeze de dreptul la tăcere doar cu privire la toate acuzațiile;
a. proxenetism, faptă prevăzută de art. 213 alin. 1 C. pen.;
c. se poate consulta cu avocatul său doar după aducerea la cunoștință a acuzațiilor și
b. hărțuire, faptă prevăzută de art. 208 C. pen.;
înainte de audierea propriu-zisă. c. violarea vieții private, faptă prevăzută de art. 226 C. pen.

12. Au obligația de a da declarații în cursul procesului penal: 18. Y formulează plângere penală împotriva lui C pentru săvârșirea infrac­
a. martorul, partea civilă; țiunii de șantaj, prevăzută de art. 207 alin. 1, 2 și 3 C. pen. în cursul procesului
b. inculpatul, partea responsabilă civilmente; penal, Y și C au următoarele drepturi și obligații:
c. persoana vătămată, expertul audiat în cauză. a. C are obligația de a se prezenta la toate chemările organelor judiciare și de a
supune adevărul;
13. Pot refuza să dea declarații în calitate de martori: b. Y și C au obligația de a comunica orice schimbare de adresă;
a. soția inculpatului, fosta soție a suspectului, nepotul de soră al suspectului; c. Y are dreptul de a fi ascultat, iar C dreptul la tăcere.
b. copiii fraților și surorilor inculpatului, bunica inculpatului, copilul inculpatului;
19. în cursul urmăririi penale, este obligatorie înregistrarea cu mijloace tehnice
c. fratele suspectului, sora inculpatului, fostul soț al inculpatei.
audio sau audiovideo, cu excepția situației când aceasta nu este posibilă, a urmă­
toarelor audieri:
14. Nu poate refuza să dea declarație în calitate de martor;
a. cele ale suspectului sau inculpatului;
a. vărul primar al suspectului, copilul fratelui inculpatului; b. cele ale persoanei vătămate;
b. concubina suspectului, cu care acesta conviețuiește de mai mulți ani, copilul c. cele ale martorilor, dacă aceștia solicită expres acest lucru.
băiatului inculpatului;
c. fratele mamei inculpatului, cumnatul inculpatului. 20. A este cercetat în calitate de suspect pentru săvârșirea infracțiunii de vătă­
mare corporală din culpă, prevăzută de art. 194 C. pen. privind producerea unui
15. în situația în care X, minor în vârstă de 10 ani, a perceput în mod direct accident de circulație soldat cu victime. în autoturism cu A se aflau fosta sa soție,
săvârșirea unei infracțiuni de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte, acesta: fratele său, copilul fratelui său în vârstă de 13 ani și sora mamei sale. Toate persoa­
a. nu poate fi audiat în cursul procesului penal în calitate de martor deoarece nu are nele au fost citate pentru a fi audiate în calitate de martori, situație în care:
discernământ; a. fosta soție, fratele și sora mamei lui A au dreptul de a nu da declarații;
b. poate fi audiat în calitate de martor, dar declarația sa nu poate servi în mod deter­ b. copilul fratelui este obligat să dea declarație, audierea urmând a avea loc în pre­
zența tatălui său;
minant la pronunțarea unei soluții de condamnare, deoarece acesta nu poartă respon­
c. fratele, copilul acestuia și fosta soție au dreptul de a nu da declarații.
sabilitatea propriei declarații, în condițiile în care nu poate fi tras la răspundere penală
pentru mărturie mincinoasă;
21. Declarația unui martor:
c. poate fi audiat în calitate de martor, însă este obligatoriu ca la audiere să participe a. poate fi folosită împotriva acestuia, dacă în cursul procesului penal dobândește
unul dintre părinți, tutorele sau persoana ori reprezentantul instituției căreia îi este încre­ ulterior calitatea de suspect sau inculpat;
dințat minorul spre creștere și educare. b. nu poate fi folosită în favoarea acestuia, dacă în cursul procesului penal dobân­
16. în cursul urmăririi penale, numește obligatorie înregistrarea cu mijloace dește ulterior calitatea de suspect sau inculpat;
c. poate fi folosită împotriva celorlalți participanți la comiterea infracțiunii, dacă în
tehnice audio sau audiovideo a următoarelor audieri: cursul procesului penal dobândește ulterior calitatea de suspect sau inculpat.
a. cele ale suspectului sau inculpatului;
b. cele ale persoanei vătămate; 22. Nu este obligat să depună jurământ, înainte de audierea în calitate de martor:
c. cele ale martorilor. a. minorul în vârstă de 14 ani;
b. minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani;
c. minorul care nu a împlinit vârsta de 16 ani.
Probele, mijloacele de probă și procedeele probatprii 163 164 Drept procesual penal. Partea generală

23. Declarația martorului minor: 28. Judecătorul de drepturi și libertăți sesizat de procuror cu o cerere de auto­
a. se înregistrează în mod obligatoriu prin mijloace tehnice video și audio; rizare a măsurilor de supraveghere tehnică:
b. nu poate fi folosită în mod determinant la pronunțarea unei hotărâri de renunțare a. dacă admite cererea trebuie să întocmească minuta și să emită mandatul de supra­
la aplicarea pedepsei; veghere tehnică;
c. poate fi luată, la cerere, în prezența unui psiholog. b. dacă respinge cererea nu mai poate admite o cerere ulterioară formulată de pro­
curor având același obiect;
24. Sunt metode speciale de cercetare: c. nu poate încuviința alte măsuri de supraveghere decât cele indicate de procuror în
a. obținerea datelor privind tranzacțiile financiare ale unei persoane, participarea cerere, cu toate că rezultă în mod cert necesitatea acestora pentru stabilirea adevărului.
autorizată la anumite activități, livrarea supravegheată;
29. Datele rezultate din măsurile de supraveghere tehnică:
b. utilizarea investigatorilor și a colaboratorilor sub acoperire ori cu identitate reală,
a. nu pot fi folosite în alte cauze penale, deoarece judecătorul de drepturi și libertăți
supravegherea audio, video sau prin fotografiere;
le-a autorizat ținând cont de probele din dosar și de cele expuse de procuror în cerere;
c. accesul la un sistem informatic, localizarea sau urmărirea prin mijloace tehnice. b. pot fi folosite și în alte cauze penale, indiferent care este natura infracțiunii ce face
obiectul cercetării în celelalte cauze;
25. Procedeul probator al confruntării: c. pot fi folosite în aceeași cauză penală și pentru probarea altor infracțiuni decât
a. constă în audierea persoanelor cu privire la faptele și împrejurările în privința cele pentru care s-au autorizat măsurile, cu condiția să privească infracțiunile prevăzute
cărora declarațiile date anterior se contrazic, activitate ce este obligatorie în procesul expres de lege.
penal;
b. se finalizează cu întocmirea unei declarații pentru fiecare persoană audiată în care 30. D este cercetat intr-o cauză penală pentru săvârșirea în formă continuată a
sunt consemnate lămuririle făcute suplimentar; infracțiunii de tâlhărie calificată, activitatea infracțională debutând pe data de
c. permite persoanelor audiate, cu acordul organului judiciar, să își pună întrebări 01.01.2018 și continuând timp de 1 an. în cauză, durata totală a măsurilor de supra­
reciproc. veghere tehnică:
a. poate fi de maxim 6 luni, cu privire la persoana lui D și infracțiunea de care este
26. X este cercetat penal pentru săvârșirea în concurs a trei infracțiuni, acuzat, în toate cazurile;
respectiv furt, faptă prevăzută de art. 228 alin. 1 C. pen. și pedepsită cu închisoarea b. poate fi de 6 luni, cu privire la persoana lui D și fiecare dintre faptele materiale ce
intră în conținutul constitutiv al infracțiunii de tâlhărie calificată;
de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, amenințare, faptă prevăzută de art. 206 C. pen.
c. poate depăși 6 luni cu privire la persoana lui D și infracțiunea de care este acuzat.
și pedepsită cu închisoarea de la 3 luni la 1 an sau cu amendă și șantaj, faptă
prevăzută de art. 207 alin. 1 C. pen. și pedepsită cu închisoarea de la 1 la 5 ani.
31. Procurorul poate dispune în toate cazurile, în cursul urmăririi penale, în
Autorizarea măsurilor de supraveghere tehnică: lipsa unui mandat eliberat de judecătorul de drepturi și libertăți:
a. nu este legală dacă este dispusă în cursul urmăririi penale de către judecătorul de a. obținerea datelor privind existența conturilor bancare ale unei persoane;
drepturi și libertăți cu privire la infracțiunile de furt și șantaj; b. obținerea datelor privind tranzacțiile financiare ale unei persoane efectuate
b. este legală dacă este dispusă în caz de urgență de către procuror cu privire la printr-un cont bancar;
infracțiunea de furt; c. obținerea datelor privind conținutul conturilor bancare ale unei persoane.
c. este legală dacă este dispusă în cursul urmăririi penale de către judecătorul de
drepturi și libertăți cu privire la infracțiunea de șantaj, iar probele obținute sunt folosite și 32. într-un dosar penal, procurorul a obținut autorizarea de către judecătorul
pentru probarea infracțiunii de amenințare. de drepturi și libertăți a mai multor percheziții domiciliare, valabilă pe o perioadă
de 15 zile. Punerea în aplicare a mandatelor percheziție poate fi făcută în mod legal:
27. Interceptarea comunicațiilor efectuate de persoana vătămată: a. după realizarea flagrantului la ora 18.00 și întocmirea tuturor actelor procedurale
a. nu poate fi făcută în procesul penal decât dacă există acordul prealabil al acesteia; în legătură cu acesta, chiar dacă pătrunderea efectivă în locuințe are loc la ora 22.00;
b. poate fi făcută în aceleași condiții ca și pentru suspect, inculpat sau martor; b. la ora 01.00, dacă vizează un club de noapte deschis publicului și începând cu ora
c. poate fi făcută indiferent de natura infracțiunii ce face obiectul cercetării ori de 06.00 pentru celelalte locații;
c. doar dacă la adresele percheziționate se află cel puțin o persoană, în caz contrar
câte ori se impune pentru stabilirea adevărului.
activitatea procedurală neputând fi desfășurată.
Probele, mijloacele de probă și procedeele probatorii 165 166 Drept procesual penal. Partea generală

33. Cu ocazia efectuării unei percheziții domiciliare într-un cauză penală având 40. Cercetarea la fața locului:
ca obiect cercetarea infracțiunii de înșelăciune, prevăzută de art. 244 C. pen., a. poate fi dispusă și de către lucrătorii de poliție judiciară;
organele de urmărire penală sunt obligate să ridice: b. se dispune ori de câte ori există suspiciuni cu privire la decesul unei persoane;
a. cuțitele găsite în zona bucătăriei; c. constituie un mijloc de probă.
b. obiectele în privința cărora există suspiciunea că pot avea o legătură cu săvârșirea
unei infracțiuni de hărțuire, prevăzută de art. 208 C. pen.; 41. Sunt mijloace materiale de probă:
c. înscrisurile ce au stat la baza inducerii în eroare a persoanei vătămate. a. toporul ce a fost folosit la comiterea omorului;
b. procesele-verbale întocmite de organele de constatare;
34. în sensul legii procesual penale, prin „domiciliu” se înțelege: c. înscrisurile ce poartă urme de sânge, în cazul comiterii unei infracțiuni de violență.
a. locuința ce este folosită de o persoană fizică sau juridică;
42. în situația în care o parte din activitatea infracțională cercetată într-o cauză
b. terenul aflat în extravilanul localității, tară semne de delimitare, ce este folosit de
o persoană juridică; penală se desfășoară într-o altă localitate, pentru probarea activității infracționale,
c. un garaj aflat pe domeniul public, alături de alte garaje, ce este folosit de o per­ procurorul poate:
soană fizică. a. solicita prin comisie rogatorie ca organele de cercetare penală în a căror circum­
scripție se află localitatea respectivă să obțină mandate de percheziție domiciliară și să le
35. Percheziția unui vehicul în sensul legii procesual penale presupune exa­ pună în executare;
minarea: b. delega procurori din cadrul parchetului corespunzător în grad, în a cărui circum­
a. unui autovehicul pentru a determina eventualele defecțiuni care au condus la scripție se află localitatea respectivă, să procedeze la audierea inculpaților și să dispună
producerea unui accident de circulație; reținerea acestora;
b. bunurilor ce se află într-o căruță; c. delega organele de cercetare penală în a căror circumscripție se află localitatea
c. rezervorului unui autoturism nefolosit, abandonat pe domeniul public. respectivă să procedeze la audierea unor martori și să ridice bunuri și înscrisuri.

36. Este obligatorie efectuarea unei expertize medico-legale psihiatrice:


a. când făptuitorul avea la data comiterii faptei vârsta mai mică de 14 ani;
b. când făptuitorul avea la data comiterii faptei vârstă de 16 ani;
c. în cazul vătămării fătului de către mamă.

37. La un an după moartea unei persoane, rudele reclamă faptul că aceasta a


fost omorâtă, sens în care pentru stabilirea felului și cauzei morții se impune exhu­
marea, care va fi:
a. dispusă în cursul urmăririi penale de către judecătorul de drepturi și libertăți;
b. efectuată în mod obligatoriu în prezența procurorului;
c. efectuată în cadrul unei instituții medico-legale.

38. Pentru probarea activității infracționale, examinarea fizică internă a


corpului unei persoane poate fi efectuată de către:
a. o persoană cu pregătire medicală de specialitate;
b. un asistent medical;
c. personalul din cadrul Poliției Române.

39. în cadrul procesului penal, examinarea fizică a unei persoane se poate face:
a. doar cu consimțământul acesteia, în toate cazurile;
b. și fără consimțământul acesteia, situație în care este necesar să fie încuviințată de
judecătorul de drepturi și libertăți;
c. doar cu consimțământul acesteia în cazul infracțiunilor la regimul circulației.
168 Drept procesual penal. Partea generală

CAPITOLUL IV 7. Luarea măsurii controlului judiciar:


a. se face numai după audierea suspectului sau inculpatului în prezența unui avocat
MĂSURILE PREVENTIVE Șl ALTE MĂSURI PROCESUALE ales sau numit din oficiu;
b. se dispune în cursul urmăririi penale prin ordonanță motivată, în toate cazurile;
c. se poate lua în cazul comiterii oricărei infracțiuni, chiar a unora de severitate
1. Măsura preventivă a reținerii: scăzută.
a. se poate dispune și în lipsă;
b. se poate dispune numai după aducerea la cunoștință a acuzației penale, precum și 8. In calea de atac a plângerii împotriva ordonanței prin care s-a dispus luarea
a drepturilor și obligațiilor prevăzute de lege; măsurii controlului judiciar în cursul urmăririi penale:
c. se poate dispune numai după ce inculpatul dă efectiv o declarație, în prezența unui a. judecătorul de drepturi și libertăți poate modifica obligațiile din conținutul contro­
avocat. lului judiciar;
b. judecătorul de cameră preliminară revocă obligatoriu măsura dacă a fost dispusă
2. Măsura preventivă a reținerii: pentru săvârșirea unei infracțiuni pedepsite doar cu amendă și pentru care acțiunea
a. se poate dispune doar în cazul comiterii uneia dintre infracțiunile prevăzute expres penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate;
de lege; c. judecătorul de drepturi și libertăți revocă măsura dacă a fost dispusă față de un
b. se poate dispune în cazul comiterii oricărei infracțiuni, chiar dacă este pedepsită suspect sau inculpat cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de amenințare, faptă prevăzută
numai cu amenda; de art. 206 alin. 1 C. pen.
c. se poate dispune doar în cazul comiterii unei infracțiuni pentru care legea prevede
9. Judecătorul de cameră preliminară sesizat cu rechizitoriu într-o cauză
pedeapsa închisorii de 5 ani sau mai mare.
penală în care inculpatul a fost trimis în judecată sub control judiciar, control judi­
ciar pe cauțiune, arest la domiciliu sau arest preventiv:
3. Durata reținerii ca măsură preventivă:
a. dispune prelungirea măsurii preventive atunci când constată că există temeiuri noi
a. nu include perioada cât suspectul sau inculpatul s-a aflat sub puterea unui mandat care justifică măsura preventivă;
de aducere; b. este obligat să verifice din oficiu legalitatea și temeinicia măsurii preventive înainte
b. include și timpul strict necesar conducerii suspectului sau inculpatului la sediul de expirarea acesteia;
organului judiciar, conform legii; c. dispune prelungirea măsurii preventive atunci când constată că temeiurile care au
c. poate fi dispusă pe o perioadă mai mică de 24 de ore, caz în care poate fi prelun­ determinat luarea măsurii se mențin.
gită până la atingerea perioadei maxime de 24 de ore.
10. Organele judiciare procedează în mod nelegal atunci când:
4. Reținerea: a. înlocuiesc controlul judiciar pe cauțiune cu măsura preventivă a reținerii;
a. se include în perioada totală pentru care se dispune arestarea preventivă în cursul b. dispun controlul judiciar față de un inculpat care nu a fost găsit pentru a fi audiat
urmăririi penale; în prezența unui avocat;
b. poate fi dispusă pentru orice infracțiune; c. înlocuiesc controlul judiciar luat față de un inculpat cercetat pentru săvârșirea
c. poate fi dispusă de organele de cercetare penală în cazul comiterii unei infracțiuni infracțiunii de furt, faptă prevăzută de art. 228 alin. 1 C. pen. cu arestarea preventivă
de omor. pentru motivul unic al nerespectării cu rea-credință a măsurilor și obligațiilor impuse.

11. Organul judiciar sesizat cu plângere împotriva ordonanței procurorului


5. Față de inculpat, instanța poate lua următoarele măsuri preventive:
prin care s-a dispus măsura controlului judiciar trebuie să o admită și să revoce
a. controlul judiciar pe cauțiune;
măsura pe motiv de nelegalitate atunci când măsura privește:
b. reținerea;
a. un inculpat cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de șantaj, faptă prevăzută de
c. arestul preventiv.
art. 207 alin. 1 C. pen., atunci când măsura a fost luată fără audierea inculpatului, care a
fost asistat de avocat, dar nu a dorit să dea declarații;
6. Măsurile preventive nu pot fi dispuse, după cum urmează: b. un suspect cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de omor, faptă prevăzută de
a. reținerea, de către judecătorul de cameră preliminară; art. 188 C. pen.;
b. controlul judiciar, de către organele de cercetare penală; c. un inculpat cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de amenințare, faptă prevăzută
c. arestul la domiciliu, de către judecătorul de drepturi și libertăți. de art. 206 alin. 1 C. pen.
170 Drept procesual penal. Partea generală
Măsurile preventive și alte măsuri procesuale 169
de faptul că față de inculpat exista suspiciunea rezonabilă că a săvârșit cu intenție o nouă
12. Legea prevede aceleași condiții de dispunere a controlul judiciar pe cau­
infracțiune pentru care s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva sa;
țiune ca și pentru măsura preventivă a:
b. nu dispune restituirea cauțiunii atunci când controlul judiciar a fost înlocuit în
a. arestării preventive;
cursul urmăririi penale cu măsura arestului la domiciliu sau arestării preventive motivat
b. controlului judiciar;
de faptul că inculpatul a încălcat cu rea-credință obligațiile impuse pe perioada contro­
c. arestului la domiciliu.
lului judiciar;
c. dispune restituirea cauțiunii în toate cazurile.
13. Asistența juridică este obligatorie:
a. la luarea reținerii față de suspect;
18. Pe perioada cât se află sub control judiciar, inculpatul poate fi obligat să
b. la luarea controlului judiciar pe cauțiune față de suspect;
respecte următoarele măsuri sau obligații:
c. la prelungirea arestului la domiciliu.
a. să poarte permanent un sistem electronic de supraveghere, să nu se apropie de
persoana vătămată, să nu părăsească locuința, fără încuviințarea prealabilă a organului
14. După finalizarea urmăririi penale prin trimiterea în judecată a inculpa­
judiciar;
tului, cercetat sub o măsură preventivă, verificarea din oficiu a subzistenței temeiu­
b. să nu conducă motociclete, să nu emită cecuri, să nu părăsească orașul unde
rilor care au determinat luarea măsurii preventive sau a apariției altora noi, se
locuiește, fără încuviințarea prealabilă a organului judiciar;
face:
c. să nu frecventeze localuri de noapte, să nu participe la adunări publice, să nu acce­
a. periodic, dar nu mai târziu de 30 de zile, atunci când cauza se află în camera preli­
seze sisteme informatice, atunci când inculpatul a comis infracțiunea prin intermediul
minară, iar măsura preventivă e controlul judiciar sau controlul judiciar pe cauțiune;
acestora.
b. periodic, dar nu mai târziu de 60 de zile, atunci când cauza se află în cursul
judecății, iar măsura preventivă e arestul preventiv sau arestul la domiciliu;
19. Impunerea unei cauțiuni în cazul controlului judiciar are ca scop:
c. periodic, dar nu mai târziu de 60 de zile, atunci când cauza se află în camera
a. sancționarea conduitei infracționale a inculpatului;
preliminară, iar măsura preventivă e arestul preventiv sau arestul la domiciliu.
b. garantarea participării inculpatului la procesul penal;
c. respectarea de către suspect a obligațiilor stabilite la luarea măsurii.
15. Pe parcursul controlului judiciar impus inculpatului în cursul urmăririi
penale:
20. C a fost condamnat definitiv la pedeapsa de 3 ani închisoare, iar pentru că
a. procurorul poate revoca măsura preventivă dacă nu mai subzistă temeiurile avute
nu s-a prezentat în mod nejustificat la locul de deținere, la expirarea perioadei în
în vedere la dispunerea măsurii și nici nu au apărut temeiuri noi, chiar și în situația în
care s-a aflat legal în stare de libertate, i s-a întocmit un nou dosar penal, fiind
care măsura a fost luată de judecătorul de drepturi și libertăți;
condamnat definitiv la pedeapsa de 6 luni închisoare. După executarea ambelor
b. procurorul poate impune noi obligații sau le poate modifica, înlocui sau înceta pe
pedepse, C comite o nouă infracțiune pentru care legea prevede pedeapsa închisorii
cele impuse, chiar și atunci când măsura a fost dispusă de judecătorul de drepturi și
de 5 ani și pentru care se apreciază că pentru înlăturarea stării de pericol existente
libertăți;
pentru ordinea publică este suficientă luarea măsurii preventive a arestului la
c. judecătorul de drepturi și libertăți care a dispus măsura poate impune noi obligații
domiciliu, iar nu a arestării preventive cum a solicitat procurorul. Măsura pre­
sau le poate modifica, înlocui sau înceta pe cele impuse inițial.
ventivă dispusă este:
a. legală, fiind îndeplinite toate condițiile prevăzute de lege, inclusiv cu privire la
16. Procurorul care dispune soluția de clasare față de un inculpat cercetat sub
gravitatea infracțiunii;
control judiciar pe cauțiune, dispune restituirea cauțiunii:
b. nelegală, nefiind îndeplinite toate condițiile prevăzute de lege;
a. atunci când s-a dispus plata din cauțiune a despăgubirilor bănești acordate pentru
c. legală, fiind îndeplinite toate condițiile prevăzute de lege, inclusiv cu privire la
repararea pagubelor cauzate de infracțiune;
necesitatea înlăturării stării de pericol pentru ordinea publică.
b. în toate cazurile;
c. atunci când s-a dispus plata din cauțiune a cheltuielilor judiciare.
21. Măsura arestului la domiciliu nu poate fi dispusă față de o persoană:
a. care a fost condamnată anterior pe fond pentru infracțiunea de evadare;
17. Procurorul care dispune soluția de renunțare la urmărirea penală față de
b. în vârstă de 18 ani, care nu este proprietarul apartamentului în care locuiește;
un inculpat cercetat sub control judiciar pe cauțiune:
c. cu privire la care există suspiciunea rezonabilă că a săvârșit infracțiunea de loviri
a. nu dispune restituirea cauțiunii atunci când controlul judiciar a fost înlocuit m
cursul urmăririi penale cu măsura arestului la domiciliu sau arestării preventive motivat sau alte violențe asupra soțului.
Măsurile preventive și alte măsuri procesuale 171 172 Drept procesual penal. Partea generală

22. Se poate dispune controlul judiciar pe cauțiune: 29. Nu poate fi dispusă măsura arestului la domiciliu față de un inculpat cu
a. în cazul comiterii unei infracțiuni pedepsite cu pedeapsa închisorii de cel mult privire la care există suspiciunea rezonabilă că a săvârșit următoarele fapte penale:
3 ani, atunci când inculpatul exercită presiuni asupra persoanei vătămate; a. de distrugere a autoturismului fratelui;
b. în cazul comiterii unei infracțiuni de ultraj; b. de ucidere din culpă a nepotului de soră;
c. în cazul comiterii unei infracțiuni de violare de domiciliu. c. de omucidere a concubinei, cu care conviețuia de 10 ani.

23. Este necesară audiereâ suspectului/inculpatului de către organele de urmă­ 30. Legea prevede aceleași condiții și cazuri de dispunere pentru următoarele
rire penală atunci când se dorește: măsuri preventive:
a. luarea măsurii preventive a controlului judiciar; a. controlul judiciar și reținerea;
b. prelungirea măsurii preventive a controlului judiciar pe cauțiune; b. controlul judiciar pe cauțiune și arestul la domiciliu;
c. prelungirea măsurii arestării preventive. c. arestul la domiciliu și controlul judiciar.

24. în calea de atac împotriva ordonanței prin care procurorul a dispus luarea 31. în cursul urmăririi penale, propunerea de arestare preventivă se soluțio­
nează:
măsurii controlului judiciar pe cauțiune, organul judiciar competent se pronunță:
a. în baza materialului de urmărire penală și a probelor administrate în fața judecă­
a. prin sentință;
torului de drepturi și libertăți;
b. prin încheiere, ce poate fi atacată cu contestație;
b. de către judecătorul de cameră preliminară de la instanța competentă potrivit legii
c. prin încheiere, ce este definitivă.
să soluționeze cauza în primă instanță;
c. în camera de consiliu, cu prezența obligatorie a procurorului.
25. Pentru luarea măsurii controlului judiciar legea prevede următoarele
condiții/cazuri: 32. Nu este legală măsura arestării preventive dispusă:
a. inculpatul încearcă să influențeze un alt participant la comiterea infracțiunii; a. față de persoana vătămată, inculpată în aceeași cauză pentru săvârșirea infracțiunii
b. există probe din care rezultă suspiciunea rezonabilă că inculpatul a săvârșit o de favorizarea făptuitorului, faptă prevăzută de art. 269 C. pen.;
infracțiune, iar controlul judiciar este necesar în scopul bunei desfășurări a procesului b. față de un expert, inculpat în aceeași cauză pentru săvârșirea infracțiunii de măr­
penal; turie mincinoasă, faptă prevăzută de art. 273 alin. 1 C. pen.;
c. inculpatul încearcă să influențeze un martor sau un expert. c. față de un suspect cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de omor, faptă prevăzută
de art. 188 C. pen.
26. Plângerea împotriva ordonanței prin care s-a dispus luarea măsurii contro­
lului judiciar în cursul urmăririi penale se soluționează: 33. Pe perioada arestului la domiciliu:
a. în mod obligatoriu în termen de 5 zile de la înregistrare; a. inculpatul nu poate părăsi domiciliul, la fel cum persoana arestată preventiv nu
b. în camera de consiliu, cu prezența obligatorie a inculpatului; poate părăsi centrul de reținere;
c. cu citarea inculpatului, lipsa acestuia nefiind însă de natură să împiedice soluțio­ b. inculpatul poate părăsi domiciliul, doar cu permisiunea procurorului;
narea căii de atac. c. inculpatul poate părăsi domiciliul în cazuri urgente și pentru motive întemeiate,
fără permisiunea organelor judiciare.
27. Față de X a fost pusă în mișcare acțiunea penală pentru că i-a aplicat o
lovitură cu pumnul copilului său minor, în urma căruia acesta a suferit leziuni trau­ 34. Constituie cazuri de aplicare a măsurii controlului judiciar pe cauțiune:
matice pentru care necesită 5 zile de îngrijiri medicale. Față de X ar putea fi dispuse a. inculpatul încearcă o înțelegere frauduloasă cu persoana vătămată;
următoarele măsuri preventive: b. există suspiciunea rezonabilă că după punerea în mișcare a acțiunii penale față de
a. reținerea; inculpat, acesta a comis o nouă infracțiune, indiferent de forma de vinovăție;
b. arestarea preventivă; c. este necesară înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică, iar infrac­
c. arestul la domiciliu. țiunea de care inculpatul este acuzat este una dintre cele prevăzute expres de lege.

28. Controlul judiciar poate fi prelungit în cursul urmăririi penale: 35. Este legală soluția judecătorului de drepturi și libertăți sesizat cu o pro­
a. de către procuror, în toate cazurile; punere de luare a măsurii arestului la domiciliu:
a. de a admite propunerea formulată față de un suspect în vârstă de 16 ani;
b. de către judecătorul de drepturi și libertăți, în toate cazurile;
b. de a respinge propunerea și a dispune luarea controlului judiciar;
c. și de către judecătorul de drepturi și libertăți.
174 Drept procesual penal. Partea generală
Măsurile preventive și alte măsuri procesuale 173
43. în situația în care măsura arestării preventive dispuse în cursul urmăririi
c. de a admite propunerea formulată față de un inculpat în vârstă de 14 ani, cu
penale expiră pe data de 28.02.2019, procurorul este obligat să sesizează judecă­
privire la care s-a stabilit că la momentul comiterii infracțiunii avea discernământ.
torul de drepturi și libertăți în vederea prelungirii măsurii arestării preventive:
a. până la expirarea măsurii;
36. Arestul la domiciliu poate fi dispus:
a. chiar dacă inculpatul nu a fost anterior reținut în cauză; b. cel târziu pe data de 22.02.2019, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a cere
b. și în lipsă; prelungirea;
c. doar dacă celelalte persoane care locuiesc cu inculpatul își exprimă consimță­ c. cu cel puțin 5 zile înainte de expirarea duratei măsurii arestării preventive.
mântul ca acesta să execute măsura în locuința comună.
44. Măsurile asigurătorii în procesul penal pot fi dispuse de către:
37. Măsura arestului la domiciliu încetează de drept atunci când: a. organele de urmărire penală;
a. prima instanță dispune condamnarea la pedeapsa amenzii, chiar dacă hotărârea nu b. procuror sau judecătorul de drepturi și libertăți, în cursul urmăririi penale;
este definitivă; c. judecătorul de cameră preliminară.
b. în apel durata măsurii atinge durata pedepsei pronunțate în hotărârea de
condamnare; 45. Măsurile asigurătorii în vederea confiscării speciale sau a celei extinse se
c. procurorul dispune soluția de renunțare la urmărirea penală. pot lua asupra bunurilor:
a. suspectului sau inculpatului, în toate cazurile;
38. Măsura controlului judiciar pe cauțiune încetează de drept atunci când: b. persoanei vătămate, în condițiile legii;
a. rămâne definitivă hotărârea de condamnare a inculpatului la pedeapsa amenzii; c. altor persoane, în condițiile legii.
b. prima instanță dispune condamnarea cu suspendarea executării pedepsei sub
supraveghere; 46. Măsurile asigurătorii în vederea reparării pagubei produse prin infracțiune
c. prima instanță dispune o măsură educativă neprivativă de libertate. și pentru garantarea executării cheltuielilor judiciare se pot lua asupra bunurilor:
a. suspectului sau inculpatului, exclusiv;
39. Durata totală a măsurii arestului la domiciliu în cursul urmăririi penale b. persoanei responsabile civilmente;
este de: c. altor persoane, în condițiile legii.
a. 180 de zile, în care intră și perioada reținerii;
b. 180 de zile, în care nu intră și perioada în care inculpatul a fost arestat preventiv; 47. Măsurile asigurătorii în vederea garantării executării pedepsei amenzii se
c. 180 de zile, în care nu intră și perioada în care inculpatul a fost pus sub control pot lua asupra bunurilor:
judiciar. a. suspectului sau inculpatului, exclusiv;
b. persoanei responsabile civilmente;
40. Durata maximă a controlului judiciar pe cauțiune este de: c. altor persoane, în condițiile legii.
a. 5 ani, în cursul judecății în primă instanță, în care se include perioada măsurii din
timpul urmăririi penale; 48. Luarea măsurilor asigurătorii este obligatorie atunci când:
b. 1 an, în cursul urmăririi penale, dacă pedeapsa prevăzută de lege pentru infrac­ a. persoana vătămată este o persoană cu capacitate de exercițiu restrânsă;
țiunea săvârșită este amenda sau închisoarea de cel mult 5 ani; b. legea prevede în mod expres;
c. 2 ani, în cursul urmăririi penale, dacă pedeapsa prevăzută de lege pentru infrac­ c. partea civilă solicită acest lucru.
țiunea săvârșită este închisoarea mai mare de 5 ani sau detențiunea pe viață.
49. Pot face obiectul sechestrului asigurător bunurile care aparțin:
41. în cursul judecății în primă instanță, durata maximă a arestării preventive:
a. suspectului - societate comercială;
a. include durata arestării preventive din cursul urmăririi penale; b. inculpatului - inspectorat școlar județean;
b. include durata arestării preventive din cursul procedurii de cameră preliminară; c. suspectului - agenție din subordinea guvernului.
c. nu poate fi în niciun caz mai mare de 3 ani.
50. Cu ocazia aplicării sechestrului asigurător, organele desemnate cu execu­
42. în procedura de confirmare a măsurii arestării preventive dispuse în lipsa
tarea măsurii sunt obligate să ridice următoarele bunuri:
inculpatului, judecătorul de drepturi și libertăți: a. bunurile care se alterează ușor;
a. poate dispune revocarea măsurii sau înlocuirea cu o altă măsură preventivă; b. autoturismele, deoarece acestea se depreciază rapid;
b. decide după audierea inculpatului, în prezența avocatului;
c. bijuteriile din aur.
c. poate administra probe pentru lămurirea situației de fapt.
Măsurile preventive și alte măsuri procesuale 175

51. Când se aplică măsura sechestrului, pot fi lăsate în custodia persoanei


vizate de măsura aplicată: CAPITOLUL V
a. vehiculele, inclusiv cele motorizate; ACTELE PROCESUALE Șl PROCEDURALE COMUNE
b. sumele de bani în valută;
c. sumele de bani în monedă națională, pe care custodele le poate utiliza pentru a se
întreține, având însă obligația de a acoperi cât mai urgent sumele cheltuite. 1. Suspectul sau inculpatul este citat:
a. la adresa unde locuiește, dacă este cunoscută;
52. în cursul urmăririi penale, persoana vătămată de măsura sechestrului asi­ b. în toate cazurile la adresa unde are domiciliul stabilit în mod oficial, aceasta fiind
gurător poate face contestație: singura opozabilă terților;
a. la procurorul care supraveghează urmărirea penală, atunci când măsura a fost c. la adresa locului de muncă, dacă nu se cunoaște unde locuiește.
luată de organele de cercetare penală;
b. și împotriva modului de aducere lâ îndeplinire a sechestrului; 2. Citarea unei persoane în fața organelor judiciare se poate face:
c. la procurorul ierarhic superior, atunci când urmărirea penală este efectuată de a. prin citație scrisă;
procuror și măsura a fost luată de către acesta. b. prin notă telefonică sau telegrafică, fără îndeplinirea altei formalități;
c. prin intermediul poștei electronice sau prin orice alt sistem de mesagerie elec­
53. Măsurile asigurătorii luate în cursul urmăririi penale: tronică, doar dacă există acordul persoanei citate.
a. pot fî contestate în termen de 5 zile de la data comunicării ordonanței de luare a
măsurii sau de la data aducerii la îndeplinire a acesteia; 3. Suspectul sau inculpat poate fi citat:
b. pot fi uneori menținute, chiar dacă se dispune clasarea cauzei penale; a. la sediul avocatului ales sau din oficiu, dacă nu s-a prezentat după prima citare
c. sunt puse în executare de organele de cercetare penală sau de organele competente legal îndeplinită;
potrivit legii. b. la adresa de reședință, dacă a solicitat expres acest lucru;
c. prin înștiințare afișată la sediul organului judiciar, dacă nu sunt cunoscute adresa
54. în cursul urmăririi penale, procurorul care a instituit sechestrul poate unde locuiește și nici locul său de muncă
dispune de îndată valorificarea bunurilor mobile sechestrate:
a. numai dacă proprietarul bunurilor cere acest lucru; 4. Procedura de citare nu este legal îndeplinită atunci când citația a fost
b. numai dacă proprietarul bunurilor este de acord; înmânată:
c. și fără acordul proprietarul bunurilor, în mod excepțional. a. unei persoane majore care locuiește cu suspectul, dar care este lipsită de discer­
nământ din cauza unei boli psihice;
55. Restabilirea situației anterioare săvârșirii infracțiunii poate fi dispusă de b. copilului minor al inculpatului, în vârstă de 13 ani;
către: c. copilului minor al inculpatului, în vârstă de 14 ani.
a. judecătorul de cameră preliminară;
b. instanța de judecată; 5. în situația în care procedura de citare a inculpatului nu a fost legal înde­
c. judecătorul de drepturi și libertăți. plinită pentru primul termen fixat în vederea soluționării contestației formulate
împotriva ordonanței de instituire a sechestrului asigurător, neregularitatea privind
procedura de citare poate fi invocată:
a. numai la termenul la care ea s-a produs;
b. numai de către inculpat;
c. și de către celelalte părți ori de procuror.

6. Termenul de formulare a căii de atac a apelului împotriva minutei hotărârii


primei instanțe ce a fost comunicată inculpatului la data de 01.08.2018, expiră pe
data de:
a. 11.08.2018;
b. 12.08.2018;
c. 10.08.2018.
Actele procesuale și procedurale comune 177 178 Drept procesual penal. Partea generală

7. Următoarele acte sunt considerate ca făcute în termen, dacă au fost depuse 14. Nulitatea absolută:
înăuntrul termenului prevăzut de lege, la: a. se acoperă dacă privește lipsa asistenței juridice obligatorii a suspectului în cursul
a. administrația locului de deținere; urmăririi penale, dacă nu a fost invocată până la închiderea procedurii de cameră preli­
b. unitatea militară; minară;
c. oficiul poștal, prin scrisoare simplă. b. nu se acoperă în nicio situație, spre deosebire de nulitatea relativă;
c. se acoperă dacă privește lipsa inculpatului în cursul urmăririi penale, atunci când
8. Următoarele acte nu sunt considerate ca făcute în termen: prezența acestuia este obligatorie potrivit legii, dacă nu a fost invocată până la închiderea
a. actul trimis din necunoaștere, dar înăuntrul termenului prevăzut de lege, altui procedurii de cameră preliminară.
organ judiciar care nu are competență și care ajunge la organul judiciar competent după
expirarea termenului fixat; 15. Nulitatea relativă:
b. declararea căii de atac de către procuror, care a ajuns la instanță cu depășirea a. se acoperă dacă persoana interesată nu a invocat-o în termenul prevăzut de lege;
termenului, dar care a fost trecut în registrul de ieșire al parchetului înăuntrul termenului b. trebuie invocată obligatoriu până la terminarea urmăririi penale, dacă încălcarea a
prevăzut de lege; intervenit în această etapă procesuală;
c. actul trimis cu intenție, dar înăuntrul termenului prevăzut de lege, altui organ c. poate fi invocată de martor, dacă justifică un interes procesual propriu în res­
judiciar care nu are competență și care ajunge la organul judiciar competent după expi­ pectarea dispoziției legale încălcate.
rarea termenului fixat.
16. Poate atrage aplicarea unei amenzi judiciare:
9. Plata cheltuielilor avansate de stat sunt suportate de inculpat în cazul în care a. neîndeplinirea de către suspect a obligației de a încunoștința organele judiciare, în
față de acesta s-a dispus: termen de cel mult 3 zile, despre schimbarea locuinței pe parcursul procesului penal;
a. renunțarea la urmărirea penală; b. neîndeplinirea de către martor a obligației de a încunoștința organele judiciare, în
b. condamnarea sau achitarea; termen de cel mult 5 zile, despre schimbarea locuinței pe parcursul procesului penal;
c. amânarea aplicării pedepsei sau renunțarea la aplicarea pedepsei. c. lipsa nejustifîcată a suspectului sau inculpatului.

10. Plata cheltuielilor avansate de stat sunt suportate în caz de achitare de


către:
a. persoana vătămată, în cazul infracțiunilor cercetate la plângere prealabilă;
b. inculpat, dacă a fost obligat la repararea prejudiciului;
c. partea civilă căreia i s-au respins în totul pretențiile civile, în toate cazurile.

11. Plata cheltuielilor avansate de stat sunt suportate în caz de încetare a


procesului penal de către:
a. persoana vătămată, în caz de retragere a plângerii prealabile sau în cazul în care
plângerea prealabilă a fost tardiv introdusă;
b. inculpat, dacă există o cauză de nepedepsire;
c. inculpat, în caz de împăcare.

12. în calea de atac a recursului în casație, declarată doar de inculpat, cheltu­


ielile judiciare sunt suportate de:
a. inculpat, dacă recursul în casație a fost respins ca tardiv;
b. stat, în toate cazurile;
c. inculpat, dacă recursul în casație a fost respins ca nefondat.

13. Determină aplicarea nulității absolute încălcarea dispozițiilor privind:


a. caracterul nepublic al ședinței de judecată;
b. asistarea de către avocat a persoanei vătămate, atunci când asistența este obligatorie;
c. lipsa de imparțialitate a judecătorului.
180 Drept procesual penal. Partea specială

TITLUL IV 7. Este considerată tardivă plângerea prealabilă ce a fost depusă în termenul


prevăzut de lege la:
DREPT PROCESUAL PENAL. PARTEA SPECIALĂ a. un organ judiciar necompetent, chiar dacă ajunge la organul judiciar competent
după expirarea termenului;
b. un organ administrativ, chiar dacă ajunge la organul judiciar competent înainte de
expirarea termenului;
CAPITOLUL I c. un organ administrativ, chiar dacă ajunge la organul judiciar competent după expi­
rarea termenului.
URMĂRIREA PENALĂ
8. Termenul prevăzut de lege pentru depunerea plângerii prealabile curge de la:
a. data consumării infracțiunii continuate;
1. Organele de urmărire penală nu se pot sesiza în mod legal din oficiu:
b. data de la care persoană vătămată a aflat despre săvârșirea faptei;
a. pentru nicio infracțiune săvârșită de militari, în lipsa sesizării comandantului;
c. data epuizării infracțiunii de obicei.
b. atunci când plângerea formulată de persoana vătămată nu îndeplinește condițiile
de formă și fond prevăzute de lege;
9. Reprezentantul legal al unui minor în vârstă de 7 ani este prins în flagrant în
c. atunci când din cuprinsul denunțului, formulat cu încălcarea condițiilor de formă
timp ce distruge un bun important aparținând minorului aflat sub supravegherea
și fond prevăzute de lege, rezultă incidența cazului de împiedicare a punerii în mișcare
sa. în această situație, organele de urmărire penală:
sau exercitare a acțiunii penale constând în intervenția prescripției răspunderii penale.
a. nu sunt ținute de depunerea unei plângeri prealabile pentru a constata infracțiunea
flagrantă de distrugere;
2. In procesul penal, denunțul poate avea natura juridică de:
b. pot să efectueze urmărirea penală până la numirea unui nou reprezentant legal,
a. act de sesizare a organelor de urmărire penală;
dată la care trebuie să îl cheme pe noul reprezentant și să îl întrebe dacă formulează plân­
b. cauză de reducere a pedepsei;
gere prealabilă;
c. cauză de neimputabilitate.
c. sunt împiedicate să efectueze orice act de urmărire penală în cauză până la mo­
mentul formulării plângerii prealabile în condițiile legii.
3. Organele de urmărire penală nu sunt legal sesizate atunci când:
a. denunțul este formulat de către unul dintre soți pentru celălalt soț;
10. Efectuarea urmăririi penale față de suspect:
b. denunțul este tehnoredactat de copilul major în numele părintelui, pe care cel din
a. îi conferă făptuitorului calitatea de parte în procesul penal, cu drepturile și obli­
urmă îl semnează;
gațiile prevăzute de lege, printre care și dreptul la tăcere;
c. denunțul este formulat prin mandatar, mandatul fiind special, iar procura atașată
b. se poate dispune prin același act prin care se dispune începerea urmăririi penale
denunțului.
„in rem”;
4. La primirea sesizării: c. se pbate dispune prin același act prin care se dispune și punerea în mișcare a
a. procurorul poate, în anumite situații, să dispună clasarea, chiar fără să întocmească acțiunii penale.
niciun act de procedură;
b. organul de urmărire penală este obligat să înceapă urmărirea penală „in rem”; 11. Efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspect se dispune:
c. organul de urmărire penală procedează la verificarea competenței. a. în mod obligatoriu de către procuror;
b. atunci când din datele și probele existente în cauză rezultă bănuiala rezonabilă că
5. Plângerea sau denunțul se restituie pe cale administrativă atunci când: o anumită persoană a săvârșit infracțiunea pentru care s-a început urmărirea penală și nu
a. nu îndeplinește condițiile de formă prevăzute de lege; există vreunul dintre cazurile prev. de art. 16 C. pr. pen,;
b. din cuprinsul lor rezultă existența unuia dintre cazurile prev. de art. 16 C. pr. pen.; c. și de către organul de cercetare penală.
c. descrierea faptei este neclară sau incompletă.
12. Punerea în mișcare a acțiunii penale:
6. Plângerea prealabilă: a. se poate dispune și de către organele de cercetare penală, atunci când efectuează
a. nu poate fi formulată de către copilul major pentru părinți; urmărirea penală;
b. lipsa ei împiedică constatarea infracțiunii flagrante; b. se dispune numai prin ordonanță;
c. trebuie formulată într-un termen de 3 luni de la data săvârșirea faptei. c. nu se poate dispune prin rechizitoriu.
182 Drept procesual penal. Partea specială
Urmărirea penală 181
b. să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității, pe o perioadă cuprinsă
13. în cursul urmăririi penale, schimbarea încadrării juridice a faptei atunci
între 30 și 60 de zile, dar doar dacă acesta și-a exprimat anterior consimțământul în acest
când există suspect sau inculpat în cauză: sens;
a. trebuie adusă la cunoștința suspectului sau inculpatului doar atunci când îngreu­ c. să ceară scuze public persoanei vătămate, chiar dacă acesta nu și-a exprimat ante­
nează situația acestuia; rior acordul în acest sens.
b. poate fi dispusă și de organele de cercetare penală;
c. nu este obligatoriu să fie adusă la cunoștința suspectului sau inculpatului atunci 20. Ordonanța prin care se dispune renunțarea la urmărirea penală:
când îi ușurează situația acestuia. a. poate fî atacată cu plângere de persoana interesată, precum inculpatul sau per­
soana vătămată;
14. Procurorul poate solicita judecătorului de drepturi și libertăți audierea
b. este supusă verificării sub aspectul legalității și temeiniciei de către procurorul
anticipată în situația în care:
ierarhic superior celui care a dispus soluția;
a. există riscul ca suspectul să nu mai poată fi audiat în cursul judecății;
c. este supusă confirmării de către judecătorul de drepturi și libertăți.
b. apreciază că este necesar a se evita audierea repetată a martorului minor;
c. există riscul ca persoana vătămată să nu mai poată fi audiată în cursul judecății.
21. Pentru a se pronunța asupra legalității și temeiniciei ordonanței de renun­
țare la urmărirea penală, judecătorul de cameră preliminară are în vedere:
15. Organele de cercetare penală dispun clasarea cauzei penale atunci când:
a. lucrările și materialul din dosarul de urmărire penală, exclusiv;
a. din probele administrate în cauză rezultă că acestea nu sunt suficiente pentru a
b. și probele noi administrate în cursul procedurii;
dovedi că fapta există, constituie infracțiune și a fost săvârșită de persoana cercetată;
c. înscrisurile noi prezentate.
b. în nicio situație;
c. inculpatul a decedat.
22. In situația în care suspectul sau inculpatul nu respectă în termenul stabilit
obligațiile impuse prin ordonanța de renunțare la urmărirea penală, procurorul:
16. Ordonanța de clasare poate cuprinde dispoziții cu privire la:
a. infirmă ordonanța de renunțare la urmărirea penală, în cauză nemaifiind posibilă o
a. încetarea măsurilor de siguranță constând în obligarea la tratament medical sau
nouă soluție de renunțare la urmărirea penală;
internarea medicală;
b. revocă ordonanța de renunțare la urmărirea penală, având sarcina probei în a face
b. restituirea bunurilor ridicate în cursul urmăririi penale;
dovada neîndeplinirii cu rea-credință a obligațiilor;
c. luarea măsurii de siguranță a confiscării speciale.
c. poate să nu revoce ordonanța de renunțare la urmărirea penală, dacă suspectul sau
inculpatul face dovada că neîndeplinirea obligațiilor nu a fost cu rea-credință.
17. Urmărirea penală se suspendă în următoarele situații:
a. suspectul sau inculpat prezintă o boală de o oarecare severitate;
23. Judecătorul de cameră preliminară sesizat de procuror cu propunerea de
b. inițierea procedurii de mediere în toate cazurile, dar nu mai mult de 3 luni;
confirmare a ordonanței de renunțare la urmărirea penală, poate hotărî desfiin­
c. existența unui impediment legal temporar pentru punerea în mișcare a acțiunii
țarea soluției și să dispună:
penale față de o persoană.
a. trimiterea cauzei la procuror pentru a începe sau completa urmărirea penală ori
pentru a pune în mișcare acțiunea penală și a completa urmărirea penală;
18. Nu se poate dispune soluția renunțării la urmărirea penală:
a. în cazul infracțiunilor care au avut ca urmare moartea victimei; b. începerea judecății față de inculpat, dacă acțiunea penală era pusă în mișcare în
b. în cazul infracțiunilor pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de cel mult 7 ani; cauză;
c. când din probatoriul administrat în cauză rezultă că fapta nu este prevăzută de c. clasarea.
legea penală.
24. In situația în care judecătorul de cameră preliminară nu confirmă soluția
19. Procurorul care dispune renunțarea la urmărirea penală față de suspect de renunțare la urmărirea penală:
sau inculpat poate impune următoarele obligații: a. procurorul este obligat să dispună trimiterea în judecată;
a. să convină cu partea civilă o modalitate de reparare a pagubei pe care i-a produs-o b. nu se poate dispune o nouă soluție de renunțare la urmărirea penală, chiar dacă
prin comiterea infracțiunii, dar doar dacă partea civilă și-a exprimat anterior consim­ sunt administrate probe noi;
țământul în acest sens; c. procurorul poate să dispună clasarea cauzei penale.
Urmărirea penală 183 184 Drept procesual penal. Partea specială

25. Este legală și obligatorie soluția judecătorului de cameră preliminară de a 30. Redeschiderea urmăririi penale:
respinge ordonanța de renunțare la urmărirea penală atunci când aceasta privește: a. trebuie supusă confirmării în termen de cel mult 3 zile, sub sancțiunea nulității
absolute;
a. infracțiunea de ucidere din culpă, faptă prevăzută de art. 192 alin. 1 C. pen.;
b. este supusă confirmării judecătorului de drepturi și libertăți, în cazurile prevăzute
b. infracțiunea de determinare sau înlesnire a sinuciderii, în forma atenuată, respectiv
de lege;
atunci când a avut loc o încercare de sinucidere, faptă prevăzută de art. 191 alin. 4 C. pen.; c. prevede o procedură de confirmare în cadrul căreia pot fi administrate probele pe
c. infracțiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte, faptă prevăzută de care judecătorul le consideră utile, concludente și pertinente.
art. 195 C. pen.
31. Reluarea urmăririi penale în caz de restituire a cauzei la parchet se dispune
26. în cursul urmăririi penale se poate dispune trimiterea cauzei la un alt de către:
parchet atunci când: a. conducătorul parchetului sau procurorul ierarhic superior prevăzut de lege, atunci
a. parchetul sesizat nu este competent material să efectueze sau să supravegheze când restituirea a fost determinată de neregularitatea rechizitoriului, iar acesta constată că
urmărirea penală; pentru remedierea neregularității este necesară efectuarea unor acte de urmărire penală;
b. judecătorul de cameră preliminară;
b. există suspiciunea rezonabilă că activitatea de urmărire penală este afectată din
c. procurorul care a instrumentat cauza, atunci când restituirea a fost determinată de
pricina împrejurărilor cauzei ori există pericolul de tulburare a ordinii publice; excluderea tuturor probelor.
c. parchetul sesizat nu este competent personal să efectueze sau să supravegheze
urmărirea penală. 32. Plângerea împotriva actelor și măsurilor de urmărire penală:
a. suspendă aducerea la îndeplinire a măsurii sau actului atacat;
27. Procurorul dispune încetarea procesului penal atunci când: b. trebuie soluționată în termen de cel mult 20 de zile de la înregistrare;
a. persoana juridică inculpată a fost radiată; c. se poate face de către orice persoană, precum un martor, atunci când prezintă un
b. există o cauză de nepedepsire prevăzută de lege, precum denunțarea faptei de dare interes.
de mită înainte ca organele de urmărire penală să fi aflat pe altă cale de comiterea
33. Un act nelegal efectuat de organele de cercetare penală în cursul urmăririi
acesteia;
penale:
c. în nicio situație.
a. poate fi anulat în procedura camerei preliminare;
b. poate fi atac cu plângere în termen de cel mult 20 de zile de la data efectuării
28. Reluarea urmăririi penale se dispune: actului;
a. în situația în care judecătorul de drepturi și libertăți a dispus restituirea cauzei la c. poate fi infirmat de procurorul care supraveghează urmărirea penală.
parchet;
b. în caz de redeschidere a urmării penale atunci când suspectul sau inculpatul nu 34. Sunt admisibile plângerile formulate împotriva ordonanțelor prin care se
și-a îndeplinit cu rea-credință obligațiile stabilite prin ordonanța de renunțare la urmărirea dispune:
penală; a. clasarea cauzei penale, întrucât a intervenit împăcarea părților;
c. în cazul în care a procurorul a revocat ordonanța de clasare întrucât a decis să dea b. renunțarea la urmărirea penală;
c. disjungerea cauzelor.
o altă apreciere probelor administrate, conform noii jurisprudențe apărute în materie.
35. Termenul de 20 de zile în care procurorul are obligația de a soluționa
29. Redeschiderea urmăririi penale este supusă confirmării judecătorului de plângerea împotriva actelor și măsurilor de urmărire penală:
camera preliminară: a. curge de la data înregistrării plângerii la unitatea de parchet;
a. în situația infirmării soluției procurorului de către procurorul ierarhic superior, ca b. curge de la data primirii plângerii de către procuror;
urmare a plângerii formulate de persoana interesată, chiar dacă soluția nu a fost încă c. este un termen de recomandare.
comunicată;
b. în situația infirmării soluției procurorului de către procurorul ierarhic superior, din 36. împotriva ordonanței prin care se respinge plângerea împotriva soluției de
oficiu, în toate cazurile; clasare, se poate formula plângere:
c. în situația în care procurorul revocă ordonanța de clasare întrucât au apărut fapte a. la procurorul ierarhic superior celui care a soluționat plângerea;
b. la judecătorul de cameră preliminară;
sau împrejurări noi.
c. la judecătorul de drepturi și libertăți.
Urmărirea penală 185

37. Plângerea împotriva ordonanței prin care s-a respins plângerea împotriva CAPITOLUL II
soluției de clasare poate fi făcută:
a. oricând dacă plângerea împotriva soluției de clasare nu este soluționată niciodată; CAMERA PRELIMINARĂ
b. în termen de 20 de zile de la soluționarea plângerii împotriva soluției de clasare;
c. oricând după împlinirea termenului de 20 de zile în care plângerea împotriva
soluției de clasare trebuia soluționată, dar nu mai târziu de 20 de zile de la data comu­ 1. Judecătorul de cameră preliminară sesizat cu rechizitoriu dispune restituirea
nicării modului de rezolvare. cauzei la parchet atunci când:
a. constată neregularitatea actului de sesizare și dispune regularizarea acestuia, iar
38. Judecătorul de cameră preliminară soluționează plângerea privind soluțiile procurorul răspunde în termenul de 5 zile și declară că menține dispoziția de trimitere în
de clasare: judecată, cu toate că nu a înlăturat neregularitățile actului de sesizare, dar stabilirea
a. în ședință publică, cu participarea procurorului și cu citarea petentului și a inti- obiectului sau limitelor judecății este posibilă;
maților; b. au fost excluse probele esențiale administrate în cursul urmăririi penale;
b. în baza probelor administrate în cursul urmăririi penale și a probelor noi admi­ c. constată neregularitatea actului de sesizare și dispune regularizarea acestuia, iar
nistrate în ședința de judecată; procurorul nu răspunde în termenul de 5 zile dacă menține dispoziția de trimitere în
c. prin încheiere, ce în anumite cazuri este definitivă. judecată ori solicită restituirea.

39. Hotărârile pronunțate de judecătorul de cameră preliminară în procedura


2. Judecătorul de cameră preliminară:
plângerii împotriva soluțiilor de clasare:
a. poate lua față de inculpat măsura arestării preventive, chiar dacă acesta nu a fost
a. pot fi atacate cu contestație în toate situațiile;
supus în cursul urmăririi penale niciunei măsuri preventive;
b. pot fi atacate cu contestație doar cele prin care se dispune începerea judecății;
b. poate doar să verifice legalitatea și temeinicia măsurilor preventive luate în cursul
c. sunt definitive în toate situațiile.
urmăririi penale;
c. nu poate dispune măsura reținerii față de inculpat.

3. Competența de a verifica legalitatea și temeinicia arestării preventive a incul­


patului trimis în judecată aparține:
a. judecătorului de drepturi și libertăți, până la începerea judecății;
b. judecătorului de cameră preliminară de la instanța sesizată cu rechizitoriu;
c. judecătorului de cameră preliminară de la instanța ierarhic superioară, sesizat cu
contestația formulată împotriva încheierii prin care s-au respins toate cererile și excepțiile
și s-a dispus începerea judecății.

4. Procedura de cameră preliminară având ca obiect verificarea trimiterilor în


judecată și a legalității administrării probelor și a efectuării actelor de către organele
de urmărire penală:
a. se desfășoară în ședință publică;
b. se desfășoară pe baza lucrărilor și a materialului din dosarul de urmărire penală;
c. se desfășoară și pe baza oricăror înscrisuri noi prezentate și cu ascultarea conclu­
ziilor persoanelor prezente și ale procurorului.

5. în fața judecătorului de cameră preliminară de la instanța ierarhic supe­


rioară celei sesizate cu rechizitoriu, în procedura contestației, pot fi:
a. invocate sau ridicate din oficiu și alte cereri sau excepții decât cele invocate sau
ridicate din oficiu în fața judecătorului de cameră preliminară în procedura desfășurată în
Camera preliminară 187

fața instanței sesizate cu rechizitoriu, fie că privesc cazuri de nulitate relativă, fie de CAPITOLUL III
nulitate absolută;
b. nu pot fi invocate sau ridicate din oficiu și alte cereri sau excepții decât cele JUDECATA
invocate sau ridicate din oficiu în fața judecătorului de cameră preliminară în procedura
desfășurată în fața instanței sesizate cu rechizitoriu, fie că privesc cazuri de nulitate 1. Instanța poate soluționa cauza numai pe baza probelor administrate în faza
relativă; de urmărire penală, dacă inculpatul solicită aceasta și recunoaște în totalitate
c. invocate sau ridicate din oficiu și alte cereri sau excepții decât cele invocate sau faptele reținute în sarcina sa și dacă instanța apreciază că probele sunt suficiente
ridicate din oficiu în fața judecătorului de cameră preliminară în procedura desfășurată în
pentru aflarea adevărului și justa soluționare a cauzei, în cazul infracțiunii de:
fața instanței sesizate cu rechizitoriu, doar dacă privesc cazuri de nulitate absolută.
a. omor, prevăzută de art. 188 C. pen. și sancționată cu închisoarea de la 10 la 20 de
ani și interzicerea unor drepturi;
b. trădare prin ajutarea inamicului, prevăzută de art. 396 C. pen. și sancționată cu
detențiune pe viață sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani și interzicerea exercitării unor
drepturi;
c. omor calificat, prevăzută de art. 189 C. pen. și sancționată cu închisoarea de la
15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi.

2. în cursul judecății, persoana vătămată, inculpatul și celelalte părți pot studia


dosarul penal:
a. până la finalizarea cercetării judecătorești;
b. până la citirea actului de sesizare;
c. în tot cursul judecății.

3. Infracțiunile de audientă:
a. presupun obligatoriu comiterea unor fapte prevăzute de legea penală împotriva
instanței de judecată sau a procurorului de ședință;
b. după constatare sunt trimise pentru efectuarea urmăririi penale către unitatea de
parchet competentă, fără a se putea lua nicio altă măsură procesuală;
c. pot fi comise și de către sau împotriva persoanelor care asistă la desfășurarea
ședinței de judecată, dar care nu au nicio calitate în cauza penală.

4. Cauzele urgente:
a. se soluționează cu precădere, termenele de judecată fiind, de regulă, de 7 zile,
putând fi însă și mai scurte;
b. sunt cele în care suspecții sunt arestați preventiv;
c. sunt cele în care inculpații sunt arestați la domiciliu.

5. Completul de judecată se poate schimba, fără să producă vreo consecință de


natură procesual penal:
a. până la începerea cercetării judecătorești;
b. până la începerea dezbaterilor;
c. în tot cursul judecății în primă instanță, până la rămânerea în pronunțare.
Judecata 189 190 Drept procesual penal. Partea specială

6. în cursul judecății, procurorul: 12. Audierea inculpaților în cursul judecății se face după următoarele reguli
a. poate extinde cercetările pentru alte fapte, atunci când din probele administrate procedurale:
rezultă că se impune o astfel de măsură; a. când inculpatul nu își mai amintește anumite fapte sau împrejurări, președintele
b. nu poate pune concluzii de achitare; poate da citire, în întregime sau în parte, declarațiilor anterioare;
c. poate solicita constatarea de către președintele completului de judecată a infrac­ b. când există contraziceri între declarațiile făcute de inculpat în instanță și cele date
țiunii de favorizarea făptuitorului comisă de persoana vătămată audiată în cursul ședinței anterior în cursul urmăririi penale, instanța dă prioritate declarațiilor făcute în fața sa, în
și care își schimbă declarațiile date în faza de urmărire penală și poate declara oral înce­ condiții de contradictorialitate, oralitate, nemijlocire;
perea urmăririi penale, punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea acesteia. c. când inculpatul refuză să dea declarații, instanța dispune citirea declarațiilor pe
care le-a dat anterior.
7. Instanța de judecată sesizată cu rechizitoriu:
13. în cursul judecății, președintele dă în mod obligatoriu citire declarațiilor
a. soluționează cauza numai cu privire la persoanele în legătură cu care a fost
sesizată; martorului date în cursul urmăririi penale, atunci când:
b. poate extinde cercetările și cu privire la alte fapte sau persoane raportat la probele a. martorul nu își mai amintește anumite fapte sau împrejurări;
administrate în cauză; b. audierea martorului nu mai este posibilă;
c. soluționează cauza numai cu privire la faptele cu care a fost sesizată. c. există contraziceri între declarațiile făcute în instanță și cele date în cursul
urmăririi penale.
8. în cursul judecății desfășurată cu efectuarea cercetării judecătorești:
14. în cauzele în care instanța efectuează cercetare judecătorească, probatoriul
a. probele administrate în cursul urmăririi penale se readministrează, chiar dacă nu
sunt contestate de către părți sau de către persoana vătămată; se administrează:
b. probele administrate în cursul urmăririi penale sunt readministrate doar dacă sunt a. de regulă în ordinea prevăzută de dispozițiile procesual penale;
contestate de părți sau de persoana vătămată; b. în toate cazurile conform ordinii stabilite de instanța de judecată;
c. pot fi administrate probe care nu au fost administrate în cursul urmăririi penale. c. în ordinea convenită de părți, cu încuviințarea instanței de judecată.

9. Audierea persoanei vătămate, a părții civile și a părții responsabile civil- 15. Cu privire la probele încuviințate în cursul judecății:
mente în cursul judecății se face după următoarele reguli procedurale: a. procurorul, părțile sau persoana vătămată pot renunța la cele propuse, urmând ca
a. acestea sunt lăsate să declare tot ce știu despre fapta care face obiectul cauzei sau instanța să aprecieze dacă proba va mai fi administrată sau nu;
despre alte fapte comise de inculpat; b. procurorul, părțile sau persoana vătămată pot renunța la cele propuse, instanța
b. acestea simt obligate să răspundă la orice întrebare ce le este adresată, cu excepția fiind obligată să ia act de manifestarea lor de voință și astfel să nu mai procedeze la
celor respinse de instanță; administrarea lor;
c. procurorul, inculpatul, avocatul inculpatului, persoana vătămată, partea civilă și c. dacă administrarea lor nu mai este posibilă, dar acestea au fost administrate în faza
partea responsabilă civilmente le pot adresa întrebări, prin intermediul președintelui com­ de urmărire penală, acestea sunt puse în discuția părților, a persoanei vătămate și a procu­
pletului de judecată. rorului și se ține seama de ele la judecarea cauzei.

10. Ședința de judecată: 16. în faza dezbaterilor, cuvântul se dă în următoare ordine:


a. este publică, însă nu și pentru minorii care nu au calitatea de părți sau martori; a. inculpatului, persoanei vătămate, părții civile, părții responsabile civilmente și
b. nu poate fi declarată nepublică la cererea unui martor; procurorului;
c. poate fi declarată nepublică din oficiu de către instanță, chiar dacă procurorul, b. persoanei vătămate, părții civile, părții responsabile civilmente, inculpatului și
părțile și persoana vătămată se opun. procurorului;
c. procurorului, persoanei vătămate, părții civile, părții responsabile civilmente și
11. Audierea inculpaților în cursul judecății se face după următoarele reguli inculpatului.
procedurale:
a. de regulă, dacă sunt mai mulți inculpați, audierea fiecăruia dintre ei se face 17. Faza dezbaterilor prevede următoarele reguli procedurale:
separat, fără prezența celorlalți; a. aceasta trebuie să se desfășoare la un singur termen, pentru a da posibilitatea
b. ca excepție, dacă interesul aflării adevărului o cere, instanța poate dispune completului de judecată să aibă o imagine de ansamblu asupra întregii cauze;
audierea vreunuia dintre inculpați în prezența celorlalți sau a unora dintre ei; b. președintele nu are dreptul să îi întrerupă pe cei care au cuvântul;
c. inculpatul care a dat declarații în cursul urmăririi penale poate uza în continuare c. după ce cuvântul este dat în ordinea prevăzută de lege, președintele poate da
de dreptul la tăcere. cuvântul și în replică.
Judecata 191 192 Drept procesual penal. Partea specială
ÎS. Președintele completului nu declară terminată cercetarea judecătorească b. se face cu citarea procurorului, a părților și a subiecților procesuali principali;
atunci când: c. presupune citirea exclusiv a dispozitivului hotărârii.
a. procurorul, persoana vătămată și părțile declară că nu mai au de dat explicații sau
de formulat cereri noi pentru completarea cercetării judecătorești;
25. Hotărârea dată asupra fondului cauzei penale:
b. procurorul, persoana vătămată și părțile au formulat cereri de completare a cerce­
a. se redactează în termen de cel mult 15 zile de la pronunțare, cu posibilitatea
tării judecătorești și care au fost admise;
prelungirii termenului cu încă 15 zile, în cazuri urgente;
c. procurorul, persoana vătămată și părțile au formulat cereri de completare a
b. se redactează de către grefier și se semnează de către toți membrii completului;
cercetării judecătorești și care au fost respinse.
c. se semnează și de către grefier.
19. Judecată se suspendă:
26. Hotărârea dată asupra fondului cauzei penale se comunică:
a. pe perioada desfășurării procedurii de mediere, inclusiv în cazul comiterii unei
a. după pronunțare, o copie a minutei, în vederea exercitării căii de atac;
infracțiuni de viol, faptă prevăzută de art. 218 alin. 1 C. pen.;
b. în toate cazurile în limba română;
b. în caz de extrădare activă;
c. după motivare, către procuror, părți și persoanele vătămate.
c. în caz de extrădare pasivă.
27. Achitarea se pronunță atunci când:
20. Poate fi atacată cu contestație încheierea pronunțată de completul de
a. inculpatul a săvârșit fapta cu depășirea limitelor stării de necesitate;
judecată prin care:
b. inculpatul avea la data săvârșirii faptei vârsta de 13 ani, dar la momentul desfă­
a. s-a respins solicitarea inculpatului de suspendare a judecății pentru motivul că
șurării urmăririi penale a împlinit vârsta 14 ani și în urma efectuării expertizei psihiatrice
acesta suferă de o boală gravă care îl împiedică să participe la judecată;
a rezultat că avea discernământ la data comiterii faptei;
b. ș-a dispus suspendarea judecății pe perioada desfășurării procedurii medierii;
c. inculpatul a săvârșit fapta sub o constrângere fizică căreia nu i-a putut rezista.
c. s-a respins solicitarea de suspendare a judecății pentru desfășurarea procedurii
medierii.
28. Constituie condamnare în sensul legii penale, aplicarea de către instanța de
judecată a următoarelor sancțiuni:
21. Ultimul cuvânt al inculpatului:
a. este o fază obligatorie și distinctă; a. amânarea aplicării pedepsei;
b. este o fază ce face parte din etapa dezbaterilor, înainte de încheierea acestora; b. renunțarea la aplicarea pedepsei;
c. este o etapă imediat ulterioară dezbaterilor. c. suspendarea Sub supraveghere a executării pedepsei.

22. Constituie reguli procedurale în materia deliberării: 29. Desfășurarea judecății conform procedurii simplificate a recunoașterii
a. când nu se poate întruni unanimitatea, judecarea cauzei se reia în complet de învinuirii constituie circumstanță atenuantă pentru inculpat care va beneficia de:
divergență; a. înlocuirea pedepsei detențiunii pe viață prevăzută de lege cu pedeapsa închisorii
b. când unanimitatea nu poate fi întrunită, hotărârea se ia cu majoritate; de la 101a 20 de ani;
c. când din deliberare rezultă mai mult de două păreri, judecătorul care opinează b. reducerea limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei închisorii cu
pentru soluția cea mai blândă trebuie să se alăture cele mai apropiate de părerea sa. o treime;
c. reducerea limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei amenzii cu o
23. Legea prevede următoarele termene procedurale pentru deliberare și pro­ treime.
nunțarea sentinței:
a. acestea se fac obligatoriu în ziua în care au avut loc dezbaterile; 30. Inculpatul minor care a parcurs procedura simplificată a recunoașterii învi­
b. acestea se pot face în cel mult 7 zile de la închiderea dezbaterilor; nuirii, va beneficia de:
c. în situații excepționale, pronunțarea poate fi amânată o singură dată, pentru cel a. reducerea cu o pătrime a limitelor prevăzute de lege pentru perioadele pe care se
mult 15 zile. dispun măsurile educative privative de libertate;
b. reducerea cu o treime a limitelor prevăzute de lege pentru perioadele pe care se
24. Pronunțarea hotărârii: dispun măsurile educative neprivative de libertate;
a. se face în camera de consiliu, de către președintele completului de judecată, asistat c. faptul că instanța va ține cont de acest aspect la alegerea măsurii educative, fie
de grefier; privative, fie neprivative.
194 Drept procesual penal. Partea specială
Judecata 193
b. instanța de apel poate lua măsura controlului judiciar față de inculpatul care a fost
31. Prima instanță dispune punerea în libertate de îndată a inculpatului arestat condamnat la pedeapsa închisorii cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere;
preventiv atunci când pronunță: c. prima instanță poate înlocui controlul judiciar cu arestul la domiciliu față de
a. o măsură educativă neprivativă de libertate; inculpatul care a fost condamnat la pedeapsa închisorii.
b. o pedeapsă cu amenda, care însoțește pedeapsa închisorii cel mult egală cu durata
reținerii, arestului la domiciliu și arestării preventive; 36. încetarea procesului penal se pronunță atunci când:
c. condamnarea la o pedeapsă cu închisoarea mai mare decât durata reținerii, ares­ a. se constată că inculpatul denunțase autorităților grupul infracțional organizat,
tului la domiciliu și arestării preventive. înainte ca acesta să fi fost descoperit și să se fi început săvârșirea vreuneia dintre infrac­
țiunile care intră în scopul grupului;
32. Instanța de judecată se pronunță asupra acțiunii civile alăturate acțiunii b. persoana juridică inculpată a intrat în insolvență;
penale în sensul că dispune: c. a intervenit grațierea.
a. restabilirea situației anterioare comiterii infracțiunii, doar dacă există constituire
de parte civilă; 37. Cheltuielile judiciare sunt suportate de către:
b. lăsarea acesteia riesoluționate dacă persoana vătămată își retrage plângerea prea­ a. persoana vătămată atunci când se dispune încetarea procesului penal întrucât plân­
labilă, în cazul infracțiunilor pentru care legea prevede că acțiunea penală se pune în gerea prealabilă a fost introdusă tardiv;
mișcare la plângere prealabilă; b. sunt suportate de inculpat când se dispune încetarea procesului penal întrucât
c. lăsarea acesteia nesoluționate dacă a intervenit prescripția răspunderii penale. persoana vătămată și-a retras plângerea prealabilă ori a intervenit împăcarea;
c. sunt suportate de inculpat când se dispune renunțarea la aplicarea pedepsei.
33. în cazul în care în cursul procesului, față de inculpat s-a luat măsura
preventivă a controlului judiciar pe cauțiune, instanța dispune prin sentință: 38. Instanța este obligată să se pronunțe prin hotărâre asupra:
a. în toate cazurile, în ordine, plata din cauțiune a despăgubirilor acordate pentru a. revocării măsurilor asigurătorii, în toate cazurile când dispune achitarea;
repararea pagubelor cauzate prin infracțiune, a cheltuielilor judiciare și a amenzii penale; b. reparării prejudiciului cauzat prin infracțiune, în toate cazurile când dispune
b. restituirea sumei depuse drept cauțiune, dacă nu s-a dispus plata din aceasta a condamnarea;
despăgubirilor acordate pentru repararea pagubelor cauzate prin infracțiune, a cheltu­ c. punerii de îndată în libertate a inculpatului arestat la domiciliu, în toate cazurile
ielilor judiciare sau a amenzii penale; când dispune condamnarea la pedeapsa închisorii, cu suspendarea sub supraveghere.
c. confiscarea sumei depuse drept cauțiune, dacă nu s-a dispus plata din aceasta a
despăgubirilor acordate pentru repararea pagubelor cauzate prin infracțiune, a cheltu­ 39. Pot declara apel:
ielilor judiciare sau a amenzii penale, iar pe parcursul procesului, măsura controlului a. martorul, expertul și interpretul în ceea ce privește amenzile judiciare aplicate
judiciar a fost înlocuită cu măsura arestului la domiciliu întrucât inculpatul a încălcat cu acestora prin încheierea prin care instanța a rămas în pronunțare pe fondul cauzei,
rea-credință obligațiile care îi reveneau. precum și cu privire la cheltuielile judiciare și indemnizațiile cuvenite stabilite prin
sentință;
34. Instanța este obligată să deducă din pedeapsa pronunțată: b. avocatul persoanei vătămate în ceea ce privește latura penală și latura civilă;
a. perioada în care inculpatul a fost plasat sub control judiciar, prin scăderea din c. soția inculpatului, în numele acestuia, cu privire la latura civilă.
durata pedepsei închisorii, indiferent de forma de executare, a numărului de zile cores­
punzătoare sub control judiciar; 40. Termenul de declarare a apelului curge:
b. perioada în care inculpatul a fost reținut, prin înlăturarea în tot sau în parte a a. de la comunicarea sentinței motivate, dacă legea nu dispune altfel;
zilelor-amendă stabilite în aplicarea pedepsei amenzii penale; b. de la data la care persoanele fizice ori juridice ale căror drepturi legitime au fost
c. perioada în care inculpatul a fost arestat la domiciliu, prin scăderea din durata vătămate nemijlocit printr-o măsură sau printr-un act al instanței au aflat despre actul sau
pedepsei închisorii, indiferent de forma de executare, a numărului de zile corespunză­ măsura care au provocat vătămarea;
toare de arest la domiciliu executate și prin înlăturarea în tot sau în parte a zilelor-amendă c. de la data la care minuta a fost comunicată inculpatului, inclusiv pentru avocatul
stabilite în aplicarea pedepsei amenzii penale ce însoțește pedeapsa închisorii. acestuia.

35. După pronunțarea hotărârii și până la sesizarea instanței de apel: 41. Cererea de repunere în termenul de apel:
a. prima instanță poate lua măsura controlului judiciar cu privire la inculpatul față de a. nu produce efecte asupra caracterului definitiv al hotărârii până când instanța de
care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei; apel nu admite cererea;
Judecata 195 196 Drept procesual penal. Partea specială

b. simpla ei formulare nu atrage în nicio situație suspendarea executării hotărârii 47. Instanța de apel dispune admiterea căii de atac, desființarea sentinței
atacate; primei instanțe și rejudecarea de către instanța a cărei hotărâre a fost desființată
c. trebuie să fie justificată de o cauză temeinică de împiedicare a formulării căii de atunci când:
atac în termen legal pentru a putea fi admisă. a. instanța nu s-a pronunțat asupra acțiunii civile, în sensul că a lăsat-o nesoluționată
pe motiv că fapta nu este prevăzută de legea penală;
42. Apelul: b. judecata în primă instanță s-a desfășurat în camera de consiliu, deși potrivit legii
ședința trebuia să fie publică;
a. se poate declara și oral;
c. judecarea cauzei la prima instanță a avut loc în lipsa inculpatului, care deși a fost
b. se motivează în scris, cu arătarea motivelor de fapt și de drept pe care se înte­
legal citat, s-a aflat în imposibilitate de a se prezenta și de a înștiința instanța despre
meiază;
această imposibilitate, astfel că a contestat acest lucru pe calea apelului.
c. se depune la instanța care va soluționa calea de atac.

48. Judecarea apelului:


43. Renunțarea la apel:
a. nu pot asista minorii sub 18 ani dacă nu au calitatea de părți sau martori;
a. se poate face în intervalul de timp cuprins între pronunțarea hotărârii și expirarea
b. impune în toate cazurile asistență juridică obligatorie pentru inculpat, având în
termenului de declarare a apelului, în toate cazurile;
vedere că această etapă constituie ultimul grad de jurisdicție;
b. presupune un apel declarat;
c. se poate desfășura în camera de consiliu dacă instanța apreciază că judecata în
c. permite revenirea necondiționată asupra ei înăuntrul termenului pentru declararea ședință publică ar putea aduce atingere vieții intime a unei persoane.
apelului.
49. în apel este obligatorie citarea la fiecare termen a:
44. Retragerea apelului: a. militarilor;
a. se poate face, inclusiv de către inculpatul minor, până la închiderea dezbaterilor la b. minorilor;
instanța de apel; c. deținuților.
b. declarația de retragere a apelului poate fi făcută inclusiv la instanța a cărei
hotărâre a fost atacată; 50. Desființarea de către instanța de apel a hotărârii primei instanțe:
c. poate fi făcută de procurorul care a declarat apelul, caz în care apelul poate fi a. impune în toate cazurile revocarea măsurii arestării preventive luate în cursul
însușit de partea în favoarea căreia a fost declarat. apelului;
b. poate privi numai unele persoane sau doar latura civilă, dacă aceasta nu împiedică
45. în soluționarea apelului: justa soluționare a cauzei;
a. se poate da o nouă apreciere probelor și astfel să se ajungă la o soluție diametral c. are loc în limitele dispozițiilor privind efectul devolutiv și extensiv al apelului.
opusă;
b. nu pot fi administrate probe noi; 51. într-o Cauză penală în care ambii inculpați sunt condamnați la fond la
c. nu se poate agrava situația părții care a declarat apel, dacă nu a fost formulat pedeapsa amenzii pentru comiterea în coautorat a unei fapte penale, însă doar unul
niciun apel în defavoarea sa. dintre cei doi declară apel în cauză și solicită să fie achitat, instanța de apel poate
dispune:
46. într-o cauză penală în care inculpatul a fost condamnat la fond la pedeapsa a. condamnarea ambilor inculpați la pedeapsa închisorii;
amenzii, iar împotriva hotărârii au declarat apel atât persoana vătămată, nemul­ b. achitarea ambilor inculpați;
țumită de pedeapsa prea blândă, cât și inculpatul, la soluționarea apelului: c. reducerea pedepsei amenzii față de ambii inculpați.
a. inculpatul poate fi condamnat la închisoare, cu suspendarea sub supraveghere a
executării pedepsei; 52. în apel:
b. inculpatul nu poate fi achitat; a. este obligatorie ascultarea inculpatului, când aceasta este posibilă;
c. față de inculpat se poate lua măsura consemnării la sfârșit de săptămână, dacă b. instanța poate da motivat o nouă apreciere probelor administrate în cursul urmă­
acesta era minor la data săvârșirii faptei, dar la momentul judecării apelului a devenit ririi penale și al judecății în primă instanță, chiar dacă nu le-a readministrat;
major. c. prezența inculpatului este obligatorie în toate cazurile.
Judecata 197 198 Drept procesual penal. Partea specială

53. Competența de a soluționa calea de atac a apelului aparține: 60. Constituie caz de contestație în anulare:
a. tribunalului în a cărui circumscripție se află judecătoria care a pronunțat sentința a. când ședința de judecată în apel nu a fost publică, inculpatul fiind minor la data
atacată; sesizării instanței;
b. curții de apel în a cărei circumscripție se află tribunalul care a pronunțat sentința b. judecata în apel a avut loc fără participarea procurorului sau a inculpatului, când
atacată; aceasta era obligatorie, potrivit legii;
c. curții de apel în a cărei circumscripție se află judecătoria care a pronunțat sentința c. judecata în apel a avut loc în lipsa avocatului, când asistența juridică a persoanei
atacată. vătămate era obligatorie, potrivit legii, acestea fiind o persoană lipsită de capacitate de
exercițiu.
54. Contestația
a. se soluționează, dacă legea nu dispune altfel, prin decizie; 61. Constituie caz de contestație în anulare:
b. se poate formula în termen de 5 zile, cu excepția cazurilor când legea dispune a. când unul dintre judecătorii din apel era rudă de gradul IV cu avocatul persoanei
altfel; vătămate;
c. are efect suspensiv, dacă legea nu dispune altfel. b. instanța de apel nu a procedat la audierea inculpatului prezent, întrucât acesta a
refuzat să dea declarații;
55. Contestația: c. când imul dintre judecătorii din apel era afin cu reprezentantul inculpatului minor.
a. nu mai poate fî retrasă după ce a fost formulată;
b. se soluționează fără citarea părților și subiecților procesuali la care hotărârea 62. Instanța admite în principiu contestația în anulare atunci când:
atacată se referă; a. este formulată în termenul prevăzut de lege;
c. este o cale ordinară de atac, la fel ca și apelul. b. în sprijinul contestației se depun ori se invocă dovezi care sunt la dosar sau
dovezi noi;
56. Contestația în anulare: c. motivul pe care se sprijină contestația este dintre cele prevăzute expres de lege.
a. poate fi formulată numai împotriva hotărârilor penale definitive;
b. este o cale ordinară de atac; 63. Constituie cazuri de revizuire:
c. poate fi formulată pentru încălcarea unor norme de procedură. a. persoana care a efectuat acte de urmărire penală a comis o infracțiune în legătură
cu cauza a cărei revizuire se cere, împrejurare care a influențat soluția pronunțată în
57. Contestația în anulare: cauză;
a. prevede o etapă de admitere în principiu; b. împotriva unei persoane s-au pronunțat două sau mai multe hotărâri definitive
b. poate fi introdusă, în funcție de cazul incident, în termen de 10 zile ori de 30 de pentru aceeași faptă;
zile de la comunicarea deciziei instanței de apel sau oricând; c. s-au descoperit fapte sau împrejurări ce nu au fost cunoscute la soluționarea
c. se introduce la instanța care a pronunțat hotărârea a cărei anulare se cere. cauzei și care dovedesc netemeinicia hotărârii pronunțate în cauză.

58. Contestația în anulare: 64. Constituie cazuri de revizuire:


a. are efect suspensiv obligatoriu; a. un înscris care a servit ca temei al hotărârii a cărei revizuire se cere a fost declarat
b. șe soluționează prin decizie sau sentință; fals în cursul judecății sau după pronunțarea hotărârii, împrejurare care a influențat solu­
c. se judecă numai în prezența inculpatului, atunci când acesta se află în stare de ția pronunțată în cauză;
deținere. b. unul dintre martorii audiați în cauza a cărei revizuire se cere, a comis infracțiunea
de mărturie mincinoasă, însă declarația sa nu a fost avută în vedere la pronunțarea
59. Constituie caz de contestație în anulare: hotărârii, fiind contrazisă de restul probelor administrate în cauză;
a. inculpatul a fost condamnat, deși existau probe cu privire la o cauză de achitare; c. hotărârea s-a întemeiat pe o prevedere legală care, după ce hotărârea a devenit
b. hotărârea în apel a fost pronunțată de un alt complet decât cel care a luat parte la definitivă, a fost declarată neconstituțională ca urmare a admiterii unei excepții de
dezbaterea pe fond a procesului; neconstituționalitate ridicate în altă cauză, în situația în care consecințele încălcării dispo­
c. împotriva unei persoane au fost pronunțate două hotărâri definitive care nu se pot ziției constituționale continuă să se producă și nu pot fi remediate decât prin revizuirea
concilia. hotărârii pronunțate.
Judecata 199 200 Drept procesual penal. Partea specială

65. Competența de judecare a revizuirii aparține: 72. Cererea de revizuire poate fi formulată, în funcție de cazul incident:
a. instanței care a judecat cauza în prima instanță; a. oricând;
b. instanței care a judecat cauza în ultimă instanță; b. în termen de 6 luni;
c. exclusiv înaltei Curți de Casație și Justiție. c. în termen de un an.

66. Pot cere revizuirea: 73. Poate solicita redeschiderea procesului penal în cazul judecării în lipsă a
a. un membru de familie al condamnatului, în timpul vieții acestuia, dar numai dacă persoanei condamnate:
are mandat special de la condamnat; a. persoana condamnată care a solicitat să fie judecată în lipsă;
b. un membru de familie al condamnatului, chiar și după moartea acestuia, dar b. persoana care a fost audiată în cursul urmăririi penale în calitate de martor, după
numai dacă cererea este formulată în favoarea condamnatului; care nu s-a mai prezentat la nicio chemare a organelor judiciare, deoarece nu a avut
c. procurorul, doar în defavoarea condamnatului. cunoștință de proces, părăsind țara pentru a munci;
c. persoana care a fost audiată în cursul urmăririi penale în calitate de suspect, după
67. Legea prevede o etapă de admitere în principiu pentru următoarele căi care nu s-a mai prezentat la nicio chemare a organelor judiciare.
de atac:
a. contestația în anulare; 74. Cererea de redeschidere a procesului penal în cazul judecării în lipsă a
b. recursul în casație; persoanei condamnate:
c. contestația. a. poate fi depusă la administrația locului de deținere, atunci când persoana con­
damnată în lipsă este privată de libertate;
68. După admiterea în principiu a cererii de revizuire: b. poate fi formulată de o persoană care nu a avut cunoștință de proces și față de care
a. instanța este obligată să dispună suspendarea executării hotărârii supuse revizuirii; s-a pronunțat o hotărâre de renunțare la aplicarea pedepsei;
b. în situația existenței unor hotărâri ce nu se pot concilia, cauzele în care aceste c. poate fi depusă în termen de 3 luni din ziua în care persoana condamnată în lipsă a
hotărâri au fost pronunțate se reunesc obligatoriu în vederea rejudecării; luat la cunoștință, prin orice notificare oficială, că s-a desfășurat un proces penal
c. procurorul sau partea interesată pot ataca cu contestație încheierea de admitere în împotriva sa.
principiu.
75. Nu se consideră judecată în lipsă persoana condamnată care:
69. în procedura filtru a cererii de revizuire, instanța verifică dacă:
a. și-a desemnat un apărător ales, dar care nu s-a prezentat în cursul procesului;
a. cererea a fost formulată în termen și de o persoană dintre cele prevăzute de lege; b. și-a desemnat un mandatar care s-a prezentat la un singur termen în cursul
b. cererea a fost formulată și motivată în scris, cu arătarea cazului de revizuire pe procesului;
care se întemeiază și a mijloacelor de probă în dovedirea acestuia; c. după comunicarea, potrivit legii, a sentinței de condamnare, a renunțat la decla­
c. faptele și mijloacele de probă în baza cărora este formulată cererea conduc, în
rarea apelului.
mod evident, la stabilirea existenței unor temeiuri legale ce permit revizuirea și astfel
cererea va fi în mod cert admisă pe fond.
76. Redeschiderea procesului penal prevede o etapă de admitere în principiu în
care se verifică dacă:
70. în cazul respingerii cererii de revizuire:
a. au fost invocate temeiuri legale pentru redeschiderea procesului penal care arătă în
a. ca neîntemeiată, nu va mai putea fi formulată o nouă cerere pentru aceleași
mod evident că cererea este întemeiată;
motive;
b. cererea a fost formulată în termen și de către o persoană îndreptățită;
b. ca inadmisibilă, va mai putea fi formulată o nouă cerere pentru aceleași motive, cu
c. motivele în baza cărora este formulată cererea nu au fost prezentate într-o cerere
respectarea condițiilor de admisibilitate;
anterioară de redeschidere a procesului penal, care a fost judecată definitiv.
c. ca neîntemeiată, va putea fi formulată o nouă cerere pentru motive noi.

77. Admiterea în principiu a cererii de redeschidere a procesului penal în cazul


71. Legea prevede posibilitatea formulării unei cai de atac împotriva:
a. sentinței prin care instanța se pronunță asupra cererii de revizuire pe fond; judecării în lipsa persoanei:
b. încheierii prin care instanța admite în principiu cererea de revizuire; a. se pronunță prin încheiere ce poate fi atacată odată cu fondul;
c. sentinței prin care instanța respinge cererea de revizuire, după analiza admisibi­ b. conduce la desființarea de drept a hotărârii pronunțate în lipsa persoanei con­
lității în principiu. damnate;
Judecata 201

c. se dispune prin sentință sau decizie, în funcție de stadiul procesual la care per­ CAPITOLUL IV
soana condamnată nu s-a prezentat.
PROCEDURI SPECIALE
78. Cererea de redeschidere a procesului penal:
a. se examinează de urgență, în toate cazurile;
1. Pentru ca acordul de recunoaștere a vinovăției să producă efecte depline
b. poate conduce, până la admiterea în principiu, la suspendarea hotărârii în baza
trebuie îndeplinite următoarele condiții legale:
căreia condamnatul se află în executarea pedepsei;
a. efectele acordului de recunoaștere a vinovăției să fie supuse avizului procurorului
c. conduce în mod automat la suspendarea hotărârii după admiterea în principiu.
ierarhic superior;
b. limitele încheierii acordului de recunoaștere a vinovăției să fie stabilite prin avizul
prealabil și scris al procurorului ierarhic superior;
c. acordul de recunoaștere a vinovăției să fie confirmat de judecătorul de drepturi și
libertăți

2. încheierea unui acord de recunoaștere a vinovăției se realizează cu respec­


tarea următoarelor condiții legale:
a. din probele administrate în cauză să existe date suficiente cu privire la existența
faptei pentru care s-a pus în mișcare acțiunea penală și cu privire la vinovăția inculpa­
tului, chiar dacă acestea nu ar fi condus în mod normal la o soluție de trimitere în jude­
cată, ci ar fi fost urmate de administrarea și a altor probe;
b. pentru infracțiunea cu privire la care se dorește încheierea unui acord de recu­
noaștere a vinovăției legea să prevadă pedeapsa amenzii sau a închisorii de cel mult 7 ani;
c. inculpatul să fie asistat la încheierea acordului de recunoaștere a vinovăției de un
avocat ales sau numit din oficiu, chiar dacă în cursul urmăririi penale nu a fost asistat
juridic de un avocat.

3. Acordul de recunoaștere a vinovăției:


a. conduce la reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă în cazul închisorii și cu o
pătrime în cazul amenzii;
b. nu poate fi încheiat de inculpatul minor;
c. poate avea ca obiect o infracțiune pentru care legea prevede pedeapsa închisorii
alternativ cu detențiunea pe viață, cu condiția ca sancțiunea stabilită prin acord să fie
pedeapsa închisorii.

4. Instanța respinge în mod obligatoriu acordul de recunoaștere a vinovăției


atunci când:
a. acordului îi lipsește vreuna dintre mențiunile prevăzute de lege, precum declarația
expresă a inculpatului prin care recunoaște comiterea faptei și acceptă încadrarea juridică
pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală, chiar dacă aceste mențiuni sunt
cuprinse în declarația de inculpat;
b. pedeapsa convenită prin acord a fost stabilită la minimul legal posibil;
c. reprezentantul legal al inculpatului minor nu și-a dat încuviințarea la încheierea
acordului.
Proceduri speciale 203 204 Drept procesual penal. Partea specială

5. Acordul de recunoaștere a vinovăției: 10. Acordul de recunoaștere a vinovăției trebuie să cuprindă:


a. cuprinde soluția convenită de procuror cu inculpatul atât asupra laturii penale, cât a. felul și cuantumul, precum și forma de executare a pedepsei ori soluția de renun­
și asupra laturii civile; țare la aplicarea pedepsei sau de amânare a aplicării pedepsei cu privire la care s-a ajuns
b. se admite sau se respinge de către judecătorul de cameră preliminară prin înche­ la un acord;
iere, ce poate fi atacată cu contestație; b. semnăturile procurorului și ale inculpatului, exclusiv;
c. poate fi respins de judecător dacă acesta apreciază că soluția cu privire la care s-a c. locul încheierii.
ajuns la un acord între procuror și inculpat este nejustificat de blândă în raport cu gravi­
tatea infracțiunii sau periculozitatea infractorului. 11. în situația în care acordul de recunoaștere a vinovăției privește un inculpat
arestat preventiv, judecătorul de cameră preliminară:
6. Judecătorul de cameră preliminară sesizat cu un acord de recunoaștere a a. respinge acordul, întrucât încheierea acestuia este incompatibilă cu starea de arest
vinovăției: preventiv;
a. poate respinge acordul cu privire la unii dintre inculpați; b. constată încetată de drept măsura arestării preventive dacă respinge acordul;
b. ia act de retragerea de către inculpat, în fața sa, a consimțământului valabil c. constată încetată de drept măsura arestării preventive dacă prin acord s-a convenit
exprimat în cursul urmăririi penale, atunci când inculpatul învederează că între el și stabilirea pedepsei cu închisoarea, cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei.
persoana vătămată a intervenit împăcarea sau a fost încheiat un acord de mediere pe
12. Urmărirea și judecarea infracțiunilor săvârșite de minori, precum și pune­
latura penală ulterior momentului semnării acordului de recunoaștere a vinovăției;
rea în executare a hotărârilor privitoare la aceștia se face:
c. poate admite în parte acordul, numai cu privire la unele dintre faptele reținute în
a. integral potrivit dispozițiilor speciale;
sarcina inculpatului.
b. potrivit dispozițiilor generale privind pe infracțiunile săvârșite de majori, cu dero­
gările prevăzute cu caracter special pentru minori;
7. Judecata în fața judecătorului de cameră preliminară sesizat cu un acord de c. potrivit acelorași dispoziții privind infracțiunile săvârșite de majori.
recunoaștere a vinovăției:
a. se desfășoară în camera de consiliu; 13. Judecata se desfășoară potrivit dispozițiilor speciale privind infracțiunile
b. poate avea ca obiect și criticile invocate de inculpat cu privire la nulitatea absolută săvârșite de minori atunci când aceștia erau minori la data comiterii faptei:
sau relativă a unora dintre actele de urmărire penală; a. chiar dacă ulterior, dar anterior sesizării instanței de judecată, au devenit majori;
c. se face cu citarea inculpatului, a persoanei vătămate, a părții civile și părții respon­ b. dar și la data sesizării instanței de judecată;
sabile civilmente. c. dar și la data sesizării organelor de urmărire penală.

8. Sunt titulari ai acordului de recunoaștere a vinovăției: 14. Efectuarea referatului de evaluare a minorului:
a. procurorul; a. este obligatorie în cursul urmăririi penale, pentru ca procurorul să poată aprecia cu
b. persoana vătămată, atunci când pentru infracțiunea ce face obiectul acordului privire la soluția pe care o dispune în cursul urmăririi penale;
acțiunea penală se pune în mișcare la plângere prealabilă; b. este obligatorie în cursul judecății, dacă efectuarea referatului nu a fost dispusă în
c. suspectul sau inculpatul. cursul urmăririi penale;
c. este în competența serviciului de probațiune de pe lângă tribunalul în a cărui
9. într-o cauză cu mai multi inculpați cercetați pentru mai multe fapte: circumscripție teritorială își are locuința minorul.
a. acordul de recunoaștere a vinovăției trebuie încheiat în mod obligatoriu cu toți
inculpații; 15. Organul de urmărire penală cheamă la orice ascultarea sau confruntare a
b. acordul de recunoaștere a vinovăției trebuie încheiat în mod obligatoriu cu privire minorului:
la toate faptele reținute în sarcina unui inculpat; a. în mod obligatoriu, direcția generală de asistență socială și protecția a copilului
c. acordul de recunoaștere a vinovăției poate fi încheiat cu un singur inculpat și cu din localitatea unde se desfășoară audierea;
b. serviciul de probațiune;
privire doar la unele dintre infracțiunile pentru care s-a pus în mișcare acțiunea penală
c. în lipsa părinților, în mod obligatoriu, pe tutorele, curatorul sau persoana în îngri­
împotriva sa.
jirea ori supravegherea căreia se află temporar minorul.
Proceduri speciale 205 206 Drept procesual penal. Partea specială

16. Cauzele cu inculpați minori: 22. Competența de a soluționa cererea de reabilitare judecătorească aparține:
a. se judecă potrivit regulilor de competență obișnuite, de către judecători anume a. instanței care a judecat în primă instanță cauza în care s-a pronunțat condamnarea
desemnați potrivit legii; pentru care se cere reabilitarea;
b. rămân în competența instanței specializate chiar dacă între timp inculpatul a îm­ b. instanței la care a rămas definitivă cauză, care poate fi prima instanță sau instanța
plinit vârsta de 18 ani; de apel;
c. se judecă după procedura specială, dacă la data sesizării organelor de urmărire c. instanței corespunzătoare în grad primei instanțe care a judecat cauza în a cărei
penală inculpatul nu avea împlinită vârsta de 18 ani. circumscripție domiciliază condamnatul sau în care a avut ultimul domiciliu, dacă la data
introducerii cererii domiciliază în străinătate.
17. Constituie reguli de judecată pentru cauzele cu inculpați minori:
a. ședințele de judecată se judecă de urgență și cu precădere; 23. Au calitate procesuală activă de a formula cererea de reabilitare judecă­
b. ședințele de judecată sunt nepublice, inclusiv în situația în care în aceeași cauză torească:
sunt judecați mai multi inculpați, printre care și majori; a. soțul, în timpul vieții condamnatului sau după moartea acestuia;
c. ascultarea minorului va avea loc o singură dată, iar reascultarea sa va fi admisă de b. rudele apropiate, numai după moartea condamnatului;
judecător doar în cazuri temeinic justificate.
c. condamnatul, personal sau prin avocat.
18. Judecata în apel a cauzelor cu inculpați minori la data săvârșirii faptei se
24. Cererea de reabilitarea judecătorească:
face:
a. potrivit regulilor comune, dacă inculpatul era major la data sesizării primei a. se soluționează cu privire la fiecare condamnare în parte;
instanțe; b. se soluționează în ședință nepublică;
b. potrivit regulilor speciale privind minorii, dacă inculpatul este minor la data sesi­ c. se suspendă până la soluționarea definitivă a noii cauze în care a fost pusă în
zării instanței de apelj. mișcare acțiunea penală față de condamnat pentru o altă infracțiune, obligatoriu inten­
c. potrivit regulilor speciale privind minorii, dacă inculpatul este minor la data sesi­ ționată.
zării primei instanțe, chiar dacă până la sesizarea instanței de apel acesta a devenit major.
25. Cererea de reabilitare judecătorească trebuie să menționeze:
19. Judecată în apel a unei cauze cu inculpat minor la data săvârșirii faptei și a. condamnarea pentru care se cere reabilitarea și fapta pentru care a fost pronunțată
minor la data sesizării primei instanțe, dar major la data sesizării instanței de apel acea condamnare;
se face: b. adresa condamnatului când este formulată de acesta sau adresa ultimului său
a. în ședință publică; domiciliu când e formulată de altă persoană;
b. de urgență și cu precădere; c. localitățile unde condamnatul a locuit și locurile de muncă din tot intervalul de
c. de un complet format din judecători anume desemnați potrivit legii pentru a timp de la executarea pedepsei și până la introducerea cererii, iar în cazul când exe­
judeca cauze cu minori.
cutarea pedepsei a fost prescrisă, de la data rămânerii definitive a hotărârii și până la
introducerea cererii.
20. X a comis în minorat infracțiunea de furt, faptă prevăzută de art. 228 alin. 1
C. pen. și pedepsită cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă, fiind minor în
procedura de cameră preliminară, dar major la momentul începerii judecății. 26. Cererea de reabilitare judecătorească trebuie respinsă ca inadmisibilă
Judecata se desfășoară după următoarele reguli procedurale: atunci când:
a. asistența juridică a lui X este obligatorie; a. nu privește o persoană determinată;
b. citarea serviciului de probațiune este obligatorie; b. a fost formulată de soțul persoanei condamnate, în timpul vieții acesteia, fără
c. citarea serviciului de probațiune de pe lângă tribunalul în a cărui circumscripție mandat din partea sa;
teritorială își are locuința inculpatul este obligatorie. c. termenul de reabilitare nu era împlinit la data soluționării.

21. Persoanele chemate potrivit legii la judecarea minorilor: 27. Cererea de reabilitare judecătorească trebuie respinsă atunci când:
a. simt obligate să se prezinte; a. a fost formulată de rudele condamnatului, după prescripția executării pedepsei și
b. au obligația să formuleze cereri și să prezinte propuneri în legătură cu măsurile ce după moartea acestuia, lipsa executării fiind imputabilă persoanei condamnate care s-a
ar urma să fie luate;
sustras de la executare;
c. împiedică prin neprezentare judecarea cauzei.
Proceduri speciale 207^

b. lipsește adresa persoanei condamnate, chiar dacă este menționată adresa soțului CAPITOLUL V
acesteia, care a formulat cererea după decesul său;
c. față de condamnat a fost pusă în mișcare acțiunea penală pentru o altă infracțiune EXECUTAREA HOTĂRÂRILOR PENALE
comisă chiar și din culpă.

28. Dacă persoana condamnată care a făcut cererea de reabilitare judecă­ 1. Hotărârile penale devin executorii:
torească nu a achitat despăgubirile civile și cheltuielile judiciare, instanța: a. în toate cazurile doar atunci când legea prevede în mod expres acest lucru;
a. respinge în mod obligatoriu reabilitarea judecătorească; b. la data când au rămas definitive potrivit legii;
b. poate dispune reabilitarea dacă persoana condamnată dovedește că nu a avut c. chiar dacă nu sunt definitive, însă doar atunci când legea prevede în mod expres
posibilitatea să le achite; acest lucru.
c. poate acorda un termen de cel mult 12 luni pentru achitarea în întregime sau în
parte a sumelor datorate. 2. Hotărârile primei instanțe rămân definitive:
a. la data retragerii apelului sau, după caz, a contestației, dacă aceasta s-a produs
29. Reabilitarea judecătorească: înainte de expirarea termenului de apel sau de introducere a contestației;
a. prevede o etapă de admitere în principiu; b. la data pronunțării hotărârii prin care s-a respins apelul sau, după caz, contestația;
b. se soluționează prin încheiere ce poate fi atacată cu contestație în termen de 3 zile c. la data expirării termenului de apel sau de introducere a contestației, când apelul
de la comunicare; sau, după caz, contestația declarată a fost retrasă înăuntrul termenului.
c. se soluționează prin sentință ce poate fi atacată cu contestație în termen de 10 zile
de la comunicare. 3. Hotărârile primei instanțe rămân definitive:
a. la data pronunțării, când hotărârea nu este supusă contestației sau apelului;
30. Calea de atac împotriva hotărârii prin care prima instanță a soluționat b. la data expirării termenului de apel sau de introducere a contestației, când nu s-a
cererea de reabilitare judecătorească: declarat apel sau contestație în termen;
a. se judecă în ședință publică; c. la data expirării termenului de apel sau de introducere a contestației, când apelul
b. se soluționează prin decizie, care este definitivă; sau, după caz, contestația declarată a fost retrasă înăuntrul termenului, chiar dacă s-a
c. se judecă cu participarea obligatorie a procurorului și a petentului. revenit în același termen asupra retragerii.

31. Reabilitarea de drept: 4. Potrivit legii, instanța de executare este:


a. este de competența instanței care a judecat în primă instanță cauza în care s-a a. Tribunalul București sau tribunalul militar, atunci când hotărârea a fost pronunțată
în apel de către înalta Curte de Casație și Justiție;
pronunțat condamnarea pentru care se cere reabilitarea;
b. este operată din oficiu de autoritatea care ține evidența cazierului judiciar; b. prima instanță de judecată, indiferent dacă hotărârea penală a rămas definitivă la
c. produce aceleași efecte ca și reabilitarea judecătorească. prima instanță de judecată sau la instanța ierarhic superioară ori la instanța de apel;
c. întotdeauna instanța la care a rămas definitivă hotărârea penală, aceasta putând fi
astfel prima instanță de judecată, instanța ierarhic superioară ori instanța de apel.

5. Nu sunt de competența instanței de executare, dispozițiile chiar nedefinitive,


dar executorii potrivit legii, privind:
a. măsurile asigurătorii;
b. amenzile judiciare;
c. măsurile preventive.

6. Hotărârea rămâne definitivă la instanța de apel sau în calea de atac a con­


testației:
a. la data pronunțării hotărârii de către instanța competentă să soluționeze contes­
tația, atunci când contestația a fost admisă și procesul penal a luat sfârșit în fața instanței
care o judecă;
Executarea hotărârilor penale 209 210 Drept procesual penal. Partea specială

b. la data pronunțării hotărârii de către instanța de apel, atunci când apelul a fost b. tribunalului;
admis și s-a dispus rejudecarea cauzei de către prima instanță; c. curții de apel.
c. la data pronunțării hotărârii de către instanța de apel, atunci când apelul a fost
respins. 13. Punerea în executare a măsurii asigurătorii a sechestrului luată în cursul
judecății într-o cauză penală având ca obiect săvârșirea infracțiunii de evaziune
7. Hotărârea rămâne definitivă la instanța de apel sau în calea de atac a con­ fiscală, prevăzută de art. 9 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea
testației: . evaziunii fiscale, de către un membru al Consiliului Superior al Magistraturii,
a. la data pronunțării hotăwrii de către instanța de apel, atunci când apelul a fost revine:
admis și procesul a luat sfârșit n®ața instanței de apel; a. înaltei Curți de Casație și Justiție;
b. la data pronunțării hotărârii de către instanța care judecă contestația, atunci când b. tribunalului;
contestația a fost respinsă; c. curții de apel.
c. la data pronunțării hotărârii de către instanța care judecă contestația, atunci când
contestația a fost admisă și s-a dispus rejudecarea de către prima instanță.

8. în afară de instanța de executare, legea prevede competențe de punere în exe­


cutare a anumitor dispoziții executorii, dispuse de organele judiciare, în favoarea:
a. judecătorului de cameră preliminară;
b. judecătorului de drepturi și libertăți;
c. procurorului.

9. Instanța de executare are competența să soluționeze:


a. împiedicările la executare ivite cu ocazia punerii în executare a hotărârilor
executorii;
b. contestațiile formulate împotriva hotărârilor nedefinitive, dar executorii potrivit
legii;
c. nelămuririle ivite în cursul executării hotărârilor.

10. în situația unei cauze penale având ca obiect infracțiunea de tâlhărie, rămasă
definitivă la instanța de apel, punerea în executare a hotărârii definitive revine:
a. judecătoriei;
b. tribunalului;
c. curții de apel.

11. în situația unei cauze penale având ca obiect infracțiunea de loviri sau
vătămări cauzatoare de moarte comisă de un controlor financiar al Curții de
Conturi, rămasă definitivă la instanța de apel, punerea în executare a hotărârii defi­
nitive revine:
a. înaltei Curți de Casație și Justiție;
b. tribunalului;
c. curții de apel.

12. în situația unei cauze penale având ca obiect infracțiunea de amenințare


comisă de un membru al Guvernului, rămasă definitivă la instanța de apel, punerea
în executare a hotărârii definitive revine:
a. înaltei Curți de Casație și Justiție;
212 Teste-grilă pentru examenele de admitere în profesiile juridice

13. a, c 16. a, d
14. b 17. a, c
RĂSPUNSURI CORECTE 15. b, d 18. a, b

B. Subiecții infracțiunii
TITLUL I 9 9

DREPT PENAL. PARTEA GENERALĂ l.b 9. a, b


2.c 10. a
CAPITOLULI 3.c,d 11. b, c
INFRACȚIUNEA 4. b, c 12. b, c
5. a, c 13. c
1. Dispoziții generale 6. a, c 14. a
7. c, d 15. b, c
1. a, b 21. a 8. b, c 16. a, b
2. a, c 22. a, c
3.c 23. a, b C. Locul și timpul
4. b 24. a, b
5. b, c 25. b l.c 3. b, d
6. a, b 26. b 2. b 4. a, c
7.c 27. a, c
8. b 28. b, c 3. Conținutul constitutiv al infracțiunii
9. a 29. b, c
10. a 30. a, b A. Latura obiectivă
11. b, c 31.c,d
12. a, c 32. c, d i. Elementul material
13. a, d 33. a
l.b, d 6. a, b
14. b, c 34. a, c
2. b, c 7. a, c
15. b, c 35. b, c
3.b,d 8. b
16. b, c 36. b
4. c 9. a, c
17. b 37. c, d
5. a, d 10. a, c
18. a, d 38. a, c
19. a, b 39. c, d
ii. Urmarea imediată
20. a, b 40. a, c
1. a, b 4. a, c
2. Condițiile preexistente ale infracțiunii 2. b, c 5. a, c
3. a, d
A. Obiectul infracțiunii
iii. Legătura (raportul) de cauzalitate
l.a, d 7. a
8. a l.b 6. d
2. a, c
2. d 7. a, c
3.c 9. c
3. a, d 8. b, d
4. a, c 10. a, b
4. b 9. b
5. b 11. a, d
5.c
6. c, d 12. a, c
Răspunsuri corecte 213 214 Teste-grilă pentru examenele de admitere în profesiile juridice

B. Latura subiectivă C. Desistarea și împiedicarea producerii rezultatului

i. Elementul subiectiv (vinovăția) 1. a 6. b


2. a 7. a, b
1. d 4. b, d 3. b, c 8. a
2. a 5. a, b 4. a, b 9. b, c
3- b, c 5. b 10. b, c

D. Infracțiunea fapt consumat și fapt epuizat


ii. Mobil (motiv)

1. a, d 3. a, b 1. b 3. c, d
2. b,c 2. b 4. c, d

5. Unitatea de infracțiuni
iii. Scop:

l.
b,c 2. a, c A. Unitatea naturală

4. Tentativa 1. c 9. b, d
2. a, d 10. b
3. c, d 11. a, c
A. Actele preparatorii 4. b 12. b
5. a 13. b
1. b, d 5.b, c 6. c 14. b
2. a, b 6. a, d 7. a, d 15. b, c
3. a, b 7. b 8. b, d 16. b
4. b, c
B. Unitatea legală
B. Tentativa
1. a 19. c, d
2.c 20. a, c
1. a, c 15.a 3. a, d 21. b, c
2. a, c 16.c 4. a, c 22. a, b
3. b 17.a,d 5.c 23. c
4. a 18.a,c 6.b 24. b, c
5. b 19.c 7. c, d 25. c, d
6. b 20.a,b 8. b, d 26. a, b
7. a, d 21.a 9. a, d 27. a
8. a 22.b,d 10. a 28. b, c
11.a 29. b
9. b 23.b
12. a 30. b
10. a, c 24.a,b
13. b, c 31.b,d
11. a, b 25.b,d 14. b, d 32. a
12. a, b 26.a,c 15. d 33.b
13. b, c 27.b 16. b 34. c
14. c 17. d 35. b
18. b 36. b, d
Răspunsuri corecte 215 216 Teste-grilă pentru examenele de admitere în profesiile juridice

6. Autorul și participanții B. Detențiunea pe viață

A. Aspecte generale
l.a 7. b
1. b, d 3. a, c 2. b, c 8. b, c
2. a 3. a, b 9. c
4. b, d 10. b
B. Autoratul și coautoratul 5. d ll.b, c
6. a, b
l.b 9. b
2. b 10. b
C. închisoarea
3.c 11.c
4. a 12. a, d
5. c 13. c 1. a, b 4. b
6. a 14. b 2.c 5. c
7.c 15. b, d 3.b 6. a, b
8. b, d 16. b, d
D. Amenda
C. Instigatorul

1. a, b 5. c l.b 5. b
2. a, d 6. c 2.c 6. a, b
3. a, d 7. c 3.b 7.c
4. b 4. c

D. Complicele 2. Pedepsele accesorii și pedepsele complementare

1. b 6. d
A. Pedepsele accesorii
2. b 7. a, c
3. c 8. c
4. a, d 9. c 1. b 4. b, c
5. a, d 2. a 5. a
3. b 6. b, c
E. Alte aspecte privind pluralitatea de făptuitori
B. Pedepsele complementare. Interzicerea exercitării unor drepturi
1. a, d 3. a
2. b 4. a, c
l.b 10. a
CAPITOLUL II 2. a, c 11.a
PEDEPSELE 3.b 12. c
4. b 13. d
1. Pedepsele principale 5. b, d 14. c
6. b 15. c
A. Aspecte generale
7. d 16. c
1. b, d 4. b 8. c . 17. a, b
2. a, b 5. a, d 9. a 18. b, d
3. a, b 6. a, d
Răspunsuri corecte 217 218 Teste-grilă pentru examenele de admitere în profesiile juridice

C. Degradarea militară 3. Lipsa plângerii prealabile

1. a, d 6. a, b 1. a, b 3.b
2. c 7.a 2. c
3. a 8. a
4. b, c 9. b, d 4. Retragerea plângerii prealabile și împăcarea
5. a
1. b 4. a
3. Măsurile de siguranță 2. a, c 5. a
3. b
1. a 15. a, b
2. a, b 16. c CAPITOLUL IV
3. b 17. a CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ SAU MODIFICĂ EXECUTAREA PEDEPSEI
4. c 18. b
5. a, b 19. c, d 1. c 15. b
6. b 20. a, b 2. b 16. a
7. b 21. c 3. b 17. b,d
8. a, c 22. b 4. c 18. b
9. c 23. a, c 5. d 19. b
10. b 24. c, d 6. c 20. c
11. b, c 25. a, b 7. b 21. a, b
12. b, c 26. a 8. c 22. b, d
13. a, b 27. b, c 9. b 23. b, c
14. b, c 10. c 24. c, d
11.a 25. b, c
CAPITOLUL HI 12. a, d 26. c
CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ RĂSPUNDEREA PENALĂ 13. b, d 27. b
14. b
1. Amnistia
CAPITOLUL V
1. a 5. b CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ CONSECINȚELE CONDAMNĂRII
2. b, d 6. b, c
3. c, d 7. a 1. Reabilitarea de drept
4. b 8.b
1. a, b 6. a
2. Prescripția 2. b 7. c, d
3. a, b 8. b
1. b, d 8. b, c 4. b 9. a
2. a 9. b 5. a, b
3. a, d 10. b
4. a, b 11. b, c 2. Reabilitarea judecătorească
5. b 12. c
6. b, d 13. a, d 1. b, d 4. c
7. a, d 14. a, d 2. b 5. b, d
3. c 6. a, c
220 Teste-grilă pentru examenele de admitere în profesiile juridice
Răspunsuri corecte 219
15. c 26. b, d
7. b 13. b 16. a 27. a, b
8. a, d 14. b 17. a, d 28. c
9. b, d 15. b, d 18. b, d 29. b
10. b 16. b, d 19. a 30. a, d
11. b.c 17. b, c 20. c, d 31. a, b
12. a, b 18. b 21. b, d 32. c
22. b, d 33. c
TITLUL II 23. d 34. b
DREPT PENAL. PARTEA SPECIALĂ 24. c 35. c
25. b, d
CAPITOLUL I
INFRACȚIUNI CONTRA PERSOANEI 3. Infracțiuni săvârșite asupra unui membru de familie

1. Infracțiuni contra vieții 1. b, c 10. a


2. b 11. b, c
1. c 20. a, d 3. c 12. a
2. a, d 21. b, c 4. b 13. a, c
3. b, c 22. a, b 5. b 14. d
4. a, c 23. b 6. a, b 15. a
5. a, d 24. c 7. c 16. a, d
6. a, d 25. c, d 8. b, c 17. a, b
7. b 26. b, c 9. b
8. a, b 27. a, b
9. c 28. a, c 4. Infracțiuni contra libertății persoanei
10. a, c 29. c, d
11. c,d 30. b, d 1. c,d 11. a, d
12. a, d 31. c 2. b,d 12. a, d
13. b,c 32. c, d 3. a, d 13. a, b
14. a 33. b, d 4. b 14. a, c
15. a, d 34. b 5. c 15. b, c
16. a, c 35. a, d 6. d 16. b, c
17. a, b 36. c 7. c 17. c, d
18. b, d 37. d 8. a, c 18. a, c
9. b 19. c, d
19. c, d 38. b, c
10. b 20. b
2. Infracțiuni contra integrității corporale sau sănătății
5. Infracțiuni contra libertății și integrității sexuale
1. c, d 8. c
1. b, c 7. c
2. b, c 9. b
2. a, c 8. b, d
3. b, d 10. b, d
3. b 9. b, d
4. a, c 11. a, b
4. a, d 10. a, d
5. b, d 12. a, c
5. a, c 11. d
6. c 13. c
6. b 12. b, c
7. a, b 14. a, b
Răspunsuri corecte 221 222 Teste-grilă pentru examenele de admitere în profesiile juridice

13. b 20. b, d 3. Infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii


14. b 21. a, c
15. c, d 22. c, d 1. c, d 13. b, c
16. b, d 23. c, d 2. a, d 14. c
17. a, c 24. c, d 3. c 15. a, c
18. b, c 25. c, d 4. a, b 16. c
19. a, c 5.c 17. b.d
6. a 18. a
6. Infracțiuni care aduc atingere domiciliului și vieții private 7. a, b 19. a, c
8. a, c 20. a, c
1. a, b 9. c 9. b 21. b
2. a, c 10. b 10. a 22. a, c
3.b,d 11.c 11.b 23. a, c
4. a, d 12. c, d 12. b, d 24. b, c
5. b, d 13. c, d
6. b, d 14. a, b 4. Distrugerea și tulburarea de posesie
7. a 15. a, c
8. a, b l.b, d 9. a, b
2. b 10. a
CAPITOLUL II 3. a, d 11.c
INFRACȚIUNI CONTRA PATRIMONIULUI 4. b, c 12. a
5. a, b 13. b, d
1. Furtul 6. b, d 14. a, d
7. b 15. c
1. b, c 11. a, d 8. a, b 16. a, c
2.c 12. a, d
3. a, c 13. c CAPITOLUL DI
4. a, c 14. c INFRACȚIUNI PRIVIND AUTORITATEA ȘI FRONTIERA DE STAT
5. b, d 15. b, c
6. c 16. a
l.b 7. b, d
7. a, d 17. a
2. b 8. a, b
8. b, c 18. b, c
3.b, d 9.c
9. a, d 19. a, c
4. a, c 10. a
10. b, d 20. b, d
5. b, d 11.c
6. c
2. Tâlhăria și pirateria

CAPITOLUL IV
1. c 8.c
INFRACȚIUNI CONTRA ÎNFĂPTUIRH JUSTIȚIEI
2. a 9. d
3. a, b 10. a, d
4. b,d 11.a,b 1. b, d 5. a, c
5. b, d 12. a, c 2. a, d 6. c, d
6. b 13. a, b 3. a, d 7. a, b
7. a, c 4. c 8. c, d
Răspunsuri corecte 223 224 Teste-grilă pentru examenele de admitere în profesiile juridice

9. a, d 25. d CAPITOLUL VI
10. a, d 26. b, d INFRACȚIUNI DE FALS
11. a, d 27. a
28. c 1. a, c 19. c
12. a
2. b, d 20. a, b
13. a, b 29. a, d
3. c, d 21. a, b
14. a, b 30. b, d
4. a, d 22. c, d
15. d 31.b,c
5. b 23. d
16. b 32. a, b
6. c, d 24. b
17. c, d 33. c, d
7. b, d 25. a, c
18. b, d 34. c
8. c 26. a, d
19. a 35. c, d
9. b, d 27. c
20. b, c 36. a
10. a, b 28. b, c
21. a 37. a, b
11. b, c 29. b, d
22. a, d 38. a, d
12. a, c 30. c
23. b, d 39. a
13. a, c 31. c
24. a, b
14. a, d 32. b
15. b, d 33. a, b
CAPITOLUL V
16. c 34. b
INFRACȚIUNI DE CORUPȚIE ȘI DE SERVICIU
17. c 35. a
1. Infracțiuni de corupție 18. a 36. a

l.b.d 10. c, d CAPITOLUL VH


2.c 11.a,c INFRACȚIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR RELAȚII PRIVIND
3. a, b 12. a, d CONVIEȚUIREA SOCIALĂ
4. a 13. b
5. b 14. a, b 1. b 9. a, c
6. b, d 15. b, c 2. b, c 10. b, c
7. b, d 16. a, b 3. a, c 11. b
8. a, d 17. c 4. a, c 12. b
9. a, b 18. b 5. b 13. a
6. a, d 14. b
2. Infracțiuni
5
de serviciu 7. a 15. a, c
8. a 16. a, c
1. a, b 11. a, c
2. a, b 12. a, b TITLUL HI
3. a, b 13. a, b DREPT PROCESUAL PENAL. PARTEA GENERALĂ
4. b 14. b
5. a, b 15. a, c CAPITOLUL I
6. c 16. a, b ACȚIUNEA PENALĂ ȘI ACȚIUNEA CIVILĂ ÎN PROCESUL PENAL
7. a 17. a
8. c, d 18. b, c 1. a, b 4. b
9. b,d 19. b 2. c 5. c
10. a, b 3. a, b 6. a
Răspunsuri corecte 225 226 Teste-grilă pentru examenele de admitere în profesiile juridice

7. a, c 15. c 9. a, c 26. b
8. c 16. a, c 10. b, c 27. b
9. a 17. c 11.a 28. a, c
10. a, c 18. b 12. a, c 29. c
11. a, b 19. a, b 13. c 30. b, c
12. b 20. a 14. c 31. a, c
13. a, c 21. c 15. c 32. a, b
14. c 16. b, c 33. c
17. b 34. a, c
CAPITOLUL II 18. b, c 35. b, c
PARTICIPANȚII ÎN PROCESUL PENAL 19. a, c 36. c
20. b 37. c
1. c 26. c 21.c 38. a, b
2. b 27. b 22. b 39. b, c
3. c 28. a, b 23. c 40. a, b
4. c 29. b 24. a 41. a, c
5. b 30. b 25. c 42. c
6. c 31. c
7. b 32. c CAPITOLUL IV
8. c 33. c MĂSURILE PREVENTIVE ȘI ALTE MĂSURI PROCESUALE
9. b 34. b
10. c 35. a l.b 25. b
11. a, c 36. a, c 2. b 26. a, c
12. a, c 37. c 3. a 27. a, b
13. a, c 38. a, b 4. b 28. a
14. b, c 39. a 5. a, c 29. c
15. c 40. b 6. a, b 30. a, b
16. a, c 41. b 7.c 31.c
17. a 42. b 8. a, c 32. c
18. a, b 43. b, c 9. b 33. c
19. a 44. a, c 10. b, c 34. a, c
20. c 45. c 11.b 35. b, c
21. a, b 46. b 12. a, c 36. a
22. c 47. b 13. a, c 37. b, c
23. a 48. c 14. b 38. a
24. b 49. a, b 15. a, b 39. c
25. a, b 50. a, c 16. b 40. b, c
17. c 41. b
CAPITOLUL HI 18. b, c 42. a, b
PROBELE, MIJLOACELE DE PROBĂ ȘI PROCEDEELE PROBATORII 19. b 43. b, c
20. b 44. c
1. a, c 5.b, c 21. c 45. b, c
2. a, b 6. a 22. a, b 46. b
3. a, c 7. c 23. a, b 47. a
4. a 8. b, c 24. c 48. a, b
Răspunsuri corecte 227 228 Teste-grilă pentru examenele de admitere în profesiile juridice

49. a 53. b, c CAPITOLUL II


50. a, c 54. c CAMERA PRELIMINARĂ
51. a 55. b
52. b 1. c 4. b, c
2. a, c 5. c
CAPITOLUL V 3. b, c
ACTE PROCESUALE ȘI PROCEDURALE COMUNE
CAPITULUL III
1. a, c 9. a, c JUDECATA
2. a, c 10. b
1. a, c 36. a
3. b, c 11. a, b
2. c 37. a, c
4. a, b 12. a, c
3. c 38. c
5. a, c 13. c
4. a, c 39. c
6. b 14. a, c
5. a, b 40. b, c
7. a, b 15. a
6. c 41. a, c
8. b, c 16. a, b
7. a, c 42. b
8. b, c 43. a
TITLUL IV 9. b 44. b
DREPT PROCESUAL PENAL. PARTEA SPECIALĂ 10. a, c 45. a, c
11. c 46. a, c
CAPITOLUL I 12. a, c 47. b, c
URMĂRIREA PENALĂ 13. b 48. a, c
14. a, c 49. a, c
1. c 21. c 15. a, c 50. b, c
2. a, b 22. c 16. c 51. b, c
3. a, c 23. a, c 17. c 52. a, b
4. a, c 24. b, c 18. b 53. b, c
5. a, c 25. a, c 19. a, b 54. a, c
6. a 26. b 20. b 55. c
7.c 27. c 21. b 56. a, c
8. b 28. b 22. b 57. a, c
9. a, b 29. c 23. c 58. b, c
10. c 30. a 24. c 59. b
11.c 31. a, c 25. c 60. b
12. c 32. c 26. a, c 61. a, c
33. a, c 27. b, c 62. a, c
13. b
34. a 28. c 63. a, c
14. b, c
29. b 64. a
15. b 35. b, c
30. c 65. a
16. b 36. b
31. a, b 66. b
17. C 37. b, c
32. b 67. a, b
18. a, c 38. c
33. b, c 68. b
19. b 39. b
34. b 69. a, b
20. b 35. c 70. a, c
Răspunsuri corecte 229

71. a, c 75. b, c
72. a, c 76. b, c
73. b 77. a, b
74. a, b 78. a, b Bibliografie selectivă
CAPITOLUL IV
PROCEDURI SPECIALE
1. Udroiu Mihail, Drept penal, partea generală, Ed. C.H. Beck, București, 2018;
2. Udroiu Mihail, Drept penal, partea specială, Ed. C.H. Beck, București, 2018;
1. a, b 17. a, c 3. Cioclei Valerian, Drept penal, partea specială I. Infracțiuni contra persoanei și
2. c 18. a, c infracțiuni contra patrimoniului, Ed. C.H. Beck, București, 2016;
3. a 19. b, c 4. Rotaru C., Trandafir, A.R., Cioclei Valerian, Drept penal, partea specială II. Curs
4. a, c 20. a, b tematic, Ed. C.H. Beck, București, 2018;
5. c 21. a, b 5. Lefiterache Lavinia Valeria, Drept penal, partea generală. Curs pentru studenții
6. a 22. a, c anului II, Ed. Hamangiu, București, 2018;
7. b, c 23. c 6. Boroi Alexandru, Drept penal, partea generală, ed. 3, Ed. C.H. Beck, București,
8. a 24. b 2017;
9. c 25. a, c 7. Boroi Alexandru, Drept penal, partea specială, ed. 3, Ed. C.H. Beck, București,
10. a, c 26. a, b 2017;
11. c 27. a 8. Streteanu Florin, Nițu Daniel, Drept penal, partea generală, Curs universitar,
12. b 28. b vol. I, Ed. Universul Juridic, București, 2014;
13. b 29. c 9. Streteanu Florin, Nițu Daniel, Drept penal, partea generală, Curs universitar,
14. b, c 30. b vol. II, Ed. Universul Juridic, București, 2018;
15. a, c 31. b, c 10. Bogdan Sergiu, Șerban Doris Alina, Zlati George, Noul Cod penal, Partea spe­
16. a, b cială. Analize, explicații, comentarii, Ed. Universul Juridic, București, 2014;
11. Drăghici Vasile, Drept penal, partea generală, Ed. Bren, București, 2006;
CAPITOLUL V 12. Drăghici Vasile, Drept penal român, partea generală, Culegere de probleme din
EXECUTAREA HOTĂRÂRILOR PENALE practica judiciară pentru uzul studenților, Ed. Lumina Lex, București, 2004;
13. Drăghici Vasile, Obiectul juridic al infracțiunii, Ed. Lumina Lex, București,
1. b, c 8. a, b 2004;
2. b, c 9. a, c 14. Mitra Mariana, Drept penal, partea generală, vol. I, Ed. Pro Universitaria,
3. a, b 10. a București, 2015;
4. b 11.c 15. Mitra Mariana, Drept penal, partea generală, vol. II, Ed. Pro Universitaria,
5. a, c 12. b București, 2015;
6. a 13. a 16. Marian Alexandru, Procedură penală. Partea generală. Noul Cod de procedură
7. a penală, Ed. Pro Universitaria, București, 2016;
17. Mihail Udroiu, Procedură penală. Partea generală, ed. 4, Ed. C.H. Beck,
București 2017;
18. Mihail Udroiu, Procedură penală. Partea specială, ed. 4, Ed. C.H. Beck,
București, 2017;
19. Anastasiu Crișu, Drept procesual penal. Parte generală, Ed. Hamangiu,
București, 2018;
20. Anastasiu Crișu, Drept procesual penal. Parte specială, Ed. Hamangiu,
București, 2019;
21. Nicolae Volonciu, Andreea Simona Uzlău, ș.a., Cod de procedură penală
comentat, ed. a 3-a, revizuită și adăugită, Ed. Hamangiu, București, 2017;
232 Teste-grilă pentru examenele de admitere în profesiile juridice Biblografle selectivă 233
22. Andrei Zarafîu, Procedură penală. Parte generală. Parte specială, ed. a 2-a, 19. înalta Curte de Casație și Justiție, s. pen., dec. nr. 13/2017;
Ed. C.H. Beck, București, 2015.
20. Decizia Curții Constituționale nr. 368/2017 (M. Of. nr. 566 din 17 iulie
2017);
B. Legislație
1. Constituția României; 21. Decizia Curții Constituționale nr. 265/2014 (M. Of. nr. 372 din 20 mai
2. Noul Cod penal, intrat în vigoare la data de 01.02.2014; 2014) ;
3. Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul 22. Decizia Curții Constituționale nr. 508/2014 (M. Of. nr. 843 din 19
penal; noiembrie 2014);
4. Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul 23. Decizia Curții Constituționale nr. 11/2015 (M. Of. nr. 102 din 9 februarie
de procedură penală; 2015) ;
5. Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de 24. Decizia Curții Constituționale nr. 405/2016 (M. Of. nr. 517 din 8 iulie
libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal; 2016) .
6. Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor
măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal; D. Webografie
7. Legea nr. 78/2000, pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de 1. www.scj;
corupție, publicată în M. Of. nr. 219/18 mai 2000; 2. www.inm-lex.ro;
8. Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată; 3. www.csml909.ro;
9. Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești; 4. www.inppacentral.ro ;
10. Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor;
5. www.institutulnotarial.ro.
11. Legea nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat;
12. Statutul profesiei de avocat;
13. Legea nr. 193/2017 pentru modificarea Legii nr. 286/2009, privind Codul penal.

C. Practică judiciară
1. înalta Curte de Casație șiJustiție, s. pen., dec. nr. 6/2015;
2. înalta Curte de Casație șiJustiție, s. pen., dec. nr. 9/2016;
3. înalta Curte de Casație șiJustiție, s. pen., dec. nr. 2/2014;
4. înalta Curte de Casație șiJustiție, s. pen., dec. nr. 5/2014;
5. înalta Curte de Casație șiJustiție, s. pen., dec. nr. 10/2014;
6. înalta Curte de Casație șiJustiție, s. pen., dec. nr. 21/2014;
7. înalta Curte de Casație șiJustiție, s. pen., dec. nr. 13/2015;
8. înalta Curte de Casație șiJustiție, s. pen., dec. nr. 29/2015;
9. înalta Curte de Casație șiJustiție, s. pen., dec. nr. 7/2016;
10. înalta Curte de Casație șiJustiție, s. pen., dec. nr. 11/2016;
11. înalta Curte de Casație șiJustiție, s. pen., dec. nr. 1/2014;
12. înalta Curte de Casație șiJustiție, s. pen., dec. nr. 6/2014;
13. înalta Curte de Casație șiJustiție, s. pen., dec. nr. 7/2014;
14. înalta Curte de Casație șiJustiție, s. pen., dec. nr. 8/2014;
15. înalta Curte de Casație șiJustiție, s. pen., dec. nr. 14/2014;
16. înalta Curte de Casație șiJustiție, s. pen., dec. nr. 18/2014;
17. înalta Curte de Casație șiJustiție, s. pen., dec. nr. 12/2015;
18. înalta Curte de Casație șiJustiție, s. pen., dec. nr. 13/2016;
Această carte de teste-grilă abordează dreptul substantial penal
și pe cel procesual penal într-o manieră antrenantă pentru cei
interesați de accederea într-o profesie juridică, în care modul de
evaluare a cunoștințelor îl reprezintă întocmai solutionarea corectă a
unui număr corespunzător de astfel de teste-grilă, pentru a fi declarați
admiși.
Colectivul de autori, tofi practicieni ai dreptului, dar în același
timp și cadre didactice ale Facultății de Drept și științe Administrative
din cadrul Universității „Ovidius" din Constanta, dorește să ofere
publicului interesat prezenta carte, prin intermediul căreia să ajute la o
mai bună înțelegere a materiilor în cauză, dar să încerce în același
timp să clarifice și unele probleme discutabile ale unor texte legale sau
chiar ale unor opinii doctrinare divergente.

Ai tot DREPTUL să alegi!


ujmagro www.ujmag.ro
UNIVERSUL JURIDÎCMAGAZIN

S-ar putea să vă placă și