Sunteți pe pagina 1din 156

SHANE PADDINGTON

gianninajollys

Adev`rata
libertate
Traducerea [i adaptarea \n limba român` de:
LILIANA SITA{

ALCRIS
Romance
gianninajollys

Capitolul 1

De câteva zile, un val de c`ldur` f`cea ravagii.


Clea b`use \n zadar ap` cu ghea]`, tot timpul. Se sim]ea la fel de
deshidratat` ca [i colinele care \nconjurau vila.
Acum, ie[ise pe teras` [i contempla gr`dina. Pe cer, discul arz`tor
al soarelui p`rea nemi[cat. Umbra se \ntindea sub pini, iar peluzele
str`luceau asemenea unui miraj al de[ertului sub c`ldur`. |n dep`rtare
se auzea murmurul m`rii, ca o invita]ie tentant` c`reia Clea \i
r`spunsese chiar \n aceast` diminea]`. Vila avea piscin`, dar ea prefera
imensitatea apelor libere.
Brusc, \n cas` se auzir` ni[te voci. Pe una dintre ele o recunoscu
imediat, cealalt`, \ns`, \i p`rea str`in`. Era vorba de vocea unui b`rbat,
grav`, dar plin` de veselie. Modul sacadat \n care vorbea tr`da o
anumit` ner`bdare.
– M` \ntreb cum pute]i s` dormi]i pe un astfel de timp, spuse el.
– Am petrecut o mare parte din noaptea trecut` \n piscin`,
r`spunse Melissa. M-am l`sat s` plutesc \n \ntuneric. Apa era delicios
gianninajollys
6 SHANE PADDINGTON

de r`coritoare.
– Ave]i noroc! Camera mea de la hotel este ca un cuptor. {i culmea
ghinionului, \n loc s` doarm` atenienii danseaz` [i cânt` pân` \n zori.
Afar` era un vacarm teribil. Sau deschid ferestrele [i-i aud, sau le \nchid
[i m` sufoc!
– S`r`cu]ul! Deci, hotelul nu e dotat cu piscin`?
– Dac` are una, eu cel pu]in n-am v`zut-o.
Vocea b`rbatului se amplifica pe m`sur` ce se apropia de u[ile din
sticl` care d`deau pe teras`.
Cu capul plecat, Clea urm`rise conversa]ia. O umbr` prelung`,
neagr`, se desena lâng` ea, pe solul pavat cu dale mari [i ea \[i ridic`
privirea. Ochii ei mari, alba[tri, exprimau surpriza.
B`rbatul ie[ea din cas` [i se oprise s-o priveasc` atent. Nu-l mai
v`zuse niciodat`, dar timbrul vocii lui \i permisese s` [i-l imagineze
exact cum \l descoperea acum. Era mare, suplu [i p`rul lui des, negru,
tenul m`sliniu [i tr`s`turile puternice, \l f`ceau impresionant. Dar
ochii cenu[ii uimeau la figura aceasta cu o alur` atât de greceasc`.
Te-ai fi a[teptat s` vezi ni[te ochi negri.
Tocurile Melissei ]`c`neau \n spatele lui, tulburând lini[tea de pe
teras`.
– Bun`, zise ea, z`rind-o pe Clea. Ar fi trebuit s` vii la club. Am
petrecut o dup`-amiaz` minunat`, cu barca.
– N-a prea fost vânt, observ` Clea privindu-l cu aten]ie pe
necunoscut.
– Absolut deloc, recunoscu Melissa râzând. Dar ce conteaz`! Pe
mare era mai r`coare decât aici.
– Ai \ntârziat pu]in, \i atrase aten]ia Clea. Este [ase [i jum`tate.
ADEV~RATA LIBERTATE 7

– {tiu, [tiu.
Melissa se \ntoarse c`tre \nso]itorul ei, iar frumosul ei p`r ondulat,
negru, \i \nso]i mi[carea. Avea un farmec special. Când \]i vorbea, ochii
ei negri, migdala]i erau anima]i de o raz` vie de lumin`, iar pielea, cu
un bronz auriu, uniform, \i str`lucea. Purta un sutien minuscul, de la
un costum de baie alb [i un [ort care nu ascundea absolut nimic din
picioarele ei perfecte.
– |mi permite]i s` v` p`r`sesc o clip`? le zise \n grab`.
Clea remarc` imediat o anumit` cochet`rie \n comportamentul
surorii ei prin alian]`. Se purta astfel când \i pl`cea un b`rbat.
– Tata trebuie s` soseasc` dintr-un minut \n altul [i se \nfurie teribil
dac` nu e gata toat` lumea pentru cin`. Via]a este reglat` aici ca un
ceasornic, iar tata este ceasornicarul!
– Sunt ner`bd`tor s` cunosc un astfel de personaj, murmur`
b`rbatul.
Melissa izbucni \n râs, \ncre]indu-[i fermec`torul ei n`suc.
– Nu fi]i atât de ironic.
Râsul ei o agas` pe Clea, cu atât mai mult cu cât nu i-a pl`cut modul
\n care vorbise despre tat`l lor.
– Clea, n-ai vrea s`-i ]ii companie lui Benedict pân` m` schimb?
Melissa nici m`car nu se deranjase s` fac` prezent`rile. Trecea f`r`
s`-i pese de la o persoan` la alta, nu r`mânea niciodat` \n acela[i loc,
nesinchisindu-se de nimic. Avea mereu nevoie de ceva sau de cineva
nou. Flec`rind cu o persoan`, c`uta din ochi pe cineva mai seduc`tor,
un tân`r [i mai frumos, pe care s`-l atrag` \n plasa aurit` a farmecului
ei feminin.
– Serve[te-l cu ceva de b`ut, te rog, dac` e[ti amabil`, spuse \n timp
8 SHANE PADDINGTON

ce pleca.
Tocurile ei ]`c`neau gra]ios la fiecare pas [i, \nainte de a ie[i, \i
arunc` peste um`r un ultim dar fermec`tor surâs lui Benedict.
Stânjenit`, Clea \l privea atent pe acest b`rbat, \ntrebându-se cine
putea fi. {i de ce-l adusese acas` Melissa, f`r` s` anun]e? Lui Kerasteri
nu-i pl`ceau asemenea ini]iative. Nu uita niciodat` s` le aminteasc` a
cui era aceast` cas`. Trebuia s`-i ceri permisiunea \nainte de a invita
vreun str`in.
Clea nu se putu ab]ine s`-l studieze, iar b`rbatul, la rândul lui, f`cea
acela[i lucru. Chiar când Melissa era \nc` pe teras`, ochii lui cenu[ii,
atât de stranii pe fa]a oache[`, nu \ncetaser` s-o scruteze cu un interes
nedisimulat.
– Melissa mi-a spus c` are o sor`. Dumneavoastr` sunte]i Clea
despre care mi-a vorbit?
B`rbatul vorbea o greac` impecabil`, dar cu un u[or accent.
Urm`rindu-l, Clea \ncerca s` descopere originea acestui accent.
Interlocutorul ei \[i ridic` sprâncenele groase.
– N-a[ fi zis c` sunte]i surori!
|n]elegând motivul acestei mir`ri, fata se gr`bi s`-i explice:
– Oh, credeam c` Melissa v-a explicat deja! Suntem rude prin
alian]`, dar locuiesc aici, cu ea, de a[a de mult` vreme, \ncât o consider
sora mea.
– Acum \n]eleg, \i declar` b`rbatul, continuând s-o fixeze.
Clea nu sem`na deloc cu Melissa, dar cum \mp`r]eau acela[i c`min
de-o via]`, avea tendin]a s` uite surpriza pe care o \ncerca un str`in
comparându-le. Clea era fin`, blond`, cu ni[te ochi mari, alba[tri. Cu
un temperament calm, aproape introvertit, foarte serioas`, f`cea un
ADEV~RATA LIBERTATE 9

contrast violent cu felul exuberant [i superficial, cu senzualitatea


Melissei.
– M` \ntreb de unde ave]i acest p`r auriu, \i spuse surâzând
str`inul.
Din instinct, Clea \[i plec` pleoapele, ca s` evite surâsul atât de
seduc`tor al b`rbatului.
– P`rin]ii mei au fost englezi.
– Englezi? o \ntrerupse b`rbatul.
Aceast` reac]ie violent` o f`cu s`-[i ridice din nou ochii.
– Da. Tat`l meu a murit la pu]in dup` na[terea mea [i, când aveam
trei ani, mama a venit cu mine \n vacan]`, \n Grecia. Aici l-a \ntâlnit pe
Kerasteri. S-au c`s`torit [i nu ne-am mai \ntors \n Anglia.
– Ar fi trebuit s`-mi \nchipui, r`spunse \n englez` b`rbatul.
Mirat`, Clea exclam`:
– Dar, engleza dumneavoastr` este excelent`!
– Sper! replic` el amuzat.
– Oh! Oare sunte]i.....?
– Englez?
|i arunc` din nou unul din surâsurile lui calde.
– Sunt, mai degrab`, un amestec. Tat`l meu a fost englez, dar am
tr`it aici aproape toat` via]a.
T`cu [i toat` veselia de pe figur` \i disp`ru, \nlocuit` de o expresie
dur` [i cinic`.
– Mama mea este grecoaic`, ad`ug` el.
Clea nu \n]elegea de ce acest fapt \l deranja, totu[i. Era ostil Greciei?
Crescuse oare \n aceast` ]ar`, [tiind c` este pe jum`tate str`in? Regreta
c` nu s-a stabilit \n adev`rata lui patrie? Clea cuno[tea bine sentimentul
10 SHANE PADDINGTON

acesta penibil al oamenilor care nu sunt la ei acas`. Nici ea nu era


grecoaic`, de[i petrecuse cea mai mare parte din existen]a ei aici.
Tenul ei [i accentul au f`cut-o \ntotdeauna s` fie pu]in diferit` de
ceilal]i copii [i devenind adult nu s-a sim]it prea bine \n societatea
greac`.
– Pot s` v` ofer ceva de b`ut? \i propuse ea.
Tr`ind \n preajma teribilului ei tat` vitreg, dobândise reflexul s`
\nconjoare oamenii cu aten]ii \n clipa \n care ei manifestau cea mai
mic` nemul]umire. Trecând pe lâng` Benedict, \[i \ncruci[` privirea cu
a lui [i, \mpotriva voin]ei ei, ro[i violent. Un asemenea b`rbat nu avea
decât s`-[i fixeze ochii asupra ei ca s`-i aminteasc` de femeia din ea.
Privirea lui \nsemna un omagiu adus feminit`]ii ei. Du[ul pe care-l
f`cuse cu o jum`tate de or` mai devreme \i l`sase o delicioas` senza]ie
de prospe]ime. Rochia verde se ondula suplu \n jurul ei \n timp ce
mergea, iar soarele puternic \i scotea \n eviden]` conturul corpului
prin m`tasea fin`. De[i \i \ntorsese spatele lui Benedict, ar fi putut s`
jure c` el continua s-o priveasc` atent, \n timp ce o urma \n salon.
– Ave]i o rochie dr`gu]`, declar` el pe un ton amuzat, ca [i cum
i-ar fi ghicit stânjeneala.
Salonul era cufundat \ntr-o penumbr` pl`cut`. |ndreptându-se
c`tre bar, Clea \l \ntreb` politicos:
– Ce dori]i s` be]i?
– Whisky, v` rog.
B`rbatul st`tea \n mijlocul camerei [i privea cu interes \n jur.
Mobila de inspira]ie oriental` se asorta perfect cu pere]ii de un
verde-deschis. Amenajarea salonului era pe cât de fermec`toare, pe
atât de confortabil`. Unul din col]uri era mascat de un paravan
ADEV~RATA LIBERTATE 11

japonez. Pe m`tasea lui aurie se deta[a un dragon imens cu botul larg


deschis.
– Frumoas` camer`, afirm` Benedict apropiindu-se. Nu m`
a[teptam s` g`sesc a[a ceva tocmai aici.
– Lui Kerasteri \i place s`-[i surprind` oaspe]ii, \i explic` fata.
Se apropie de el [i-i \ntinse un pahar. B`rbatul \i atinse u[or
degetele \n timp ce-l lua. Continua s-o priveasc` la fel de intens [i fata
\n]elese imediat c` b`rbatul provocase special acea atingere. {i acum,
jum`tate amuzat, jum`tate curios, c`uta s` vad` cum reac]ioneaz`. Dar
tr`s`turile ei nu tr`dau nimic, mai mult, \l \ntreb` cât se poate de calm:
– Sunte]i \n vacan]`?
– Am venit la Atena pentru afaceri. Cum era \ngrozitor de cald, am
vrut s` m` plimb cu barca. N-am mai putut suporta s` r`mân \n ora[.
De altfel, atenienii nu muncesc, dup` prânz \[i fac siesta.
– N-ar fi rezonabil s` munce[ti pe c`ldura asta, aprecie Clea.
Ea \ns`[i petrecuse primele ore ale dup`-amiezii \nchis` \n camera
ei, cu jaluzelele trase, atât de insuportabil` era c`ldura.
– Sunte]i doar pentru lucrurile rezonabile?
Benedict \i arunc` un mic surâs ironic, iar glasul \i tr`da clar
inten]ia de a o tachina. B`rbatului \i pl`cea s` strecoare un ton picant
\n rela]iile cu femeile. Toate cuvintele lui, privirea lui, erau destinate
s-o tulbure pe Clea. {i chiar se sim]ea tulburat`, \mpotriva voin]ei ei,
iar asta o enerva teribil. |l \ntreb`, ca s` schimbe subiectul:
– Pe Melissa a]i \ntâlnit-o la club?
Benedict \[i ridic` lini[tit paharul, lu` o gur` de whisky, aprobând
cu o simpl` mi[care a capului. O f`cea astfel s` \n]eleag` foarte clar c`
nu s-a l`sat p`c`lit de \ntrebarea ei inutil` [i c` n-are de gând s`
12 SHANE PADDINGTON

r`spund`. V`zându-l venind cu Melissa, nu ghicise c` se \ntâlniser` la


club?
De fapt, Clea recunoscuse imediat stilul Melissei. S` se
\mprieteneasc` a[a, cu un astfel de b`rbat! Evident, [tia cum s`-l ia. Nu
se temea s` ridice m`nu[a pe care el o arunca femeilor. Clea, din
contr`, se ar`ta destul de timid` cu b`rba]ii. |i lipsea siguran]a [i
feminitatea triumf`toare a surorii ei prin alian]`. Melissa fusese
con[tient`, \nc` de când era feti]`, c` este frumoas` [i atr`g`toare. Ca
majoritatea grecoaicelor, devenise foarte devreme femeie. Corpul lor
se \mplinea armonios la vârsta când cel al englezoaicelor era al unor
copile. La paisprezece ani, Melissa ar fi putut s` plac` b`rba]ilor.
Clea r`m`sese \ntotdeauna, discret, mai \n urm`, acolo unde se
sim]ea \n siguran]`. Cu mare pl`cere o l`sase pe Melissa \n prim-plan,
asemenea unei vedete.
Mama ei murise când ea avea [aisprezece ani, l`sând-o \n grija lui
Domenicos Keresteri. Temperamentul nervos [i exploziv f`cea din el o
fiin]` imprevizibil` [i coleric`. Clea se temuse mult timp de el. Melissa,
\n schimb, nu se l`sase niciodat` intimidat`. Se maimu]`rea când el
]ipa [i, sedus de strâmb`turile [i de [iretlicurile ei tipic feminine,
Kerasteri nu \ntârzia s` treac` de la furie la râs. Melissa avea un dar
\nn`scut s` ob]in` ceea ce-[i dorea de la b`rba]i. Se juca pur [i simplu
cu ei, \i modela dup` miile ei de capricii, iar tat`l ei era primul care
nu-i refuza niciodat` nimic. Clea fusese incapabil` s-o imite, caracterul
ei fiind total diferit. Se mul]umea s-o observe, având sentimente
contradictorii, de la amuzament pân` la o oarecare triste]e. Cu
seriozitatea ei natural`, tr`ia \ntr-o lume str`in` de micile cochet`rii ale
surorii ei. Adesea, \i invidia u[urin]a cu care profita de toate pl`cerile
ADEV~RATA LIBERTATE 13

vie]ii. Dar Melissa era superficial`, nu lua nimic \n serios! Nefiind de


acord cu aceast` atitudine, Clea nu [i-ar fi schimbat locul cu ea.
– {i dumneavoastr`, nu naviga]i?
Tres`ri la aceast` \ntrebare, \ntorcându-[i din nou privirea c`tre
b`rbatul care nu \nceta s-o priveasc` atent.
– Sport cu vele? Ba da, am f`cut, domnule....
|[i d`du seama c` nu-i [tia numele.
– Winter, \i declar` el. Benedict Winter.
Cu un surâs politicos, \i d`du am`nunte:
– Fac sport cu vele de mic`, dar prefer s` merg la club \n afara
sezonului, când e mai pu]in` lume.
– Nu v` place s` ave]i companie?
Felul \n care a formulat \ntrebarea a dezorientat-o.
– Ba da, desigur! Evit totu[i s` fiu \n mijlocul unei mul]imi de
str`ini.
– Ave]i oroare de necunoscu]i, m`rturisi]i-o!
Prins` pe picior gre[it \n rolul ei de gazd`, Clea se scuz`, cu
umilin]` aproape:
– |mi pare r`u c` v-am dat aceast` impresie.
Din nefericire, nu era o impresie, ci strictul adev`r. Clea era timid`,
rezervat` [i incapabil` s` se simt` \n largul ei cu primul venit.
– Am crezut c` face]i aceasta deliberat.....
B`rbatul \ncerca s-o fac` s` se simt` stânjenit`.
– Absolut deloc! protest` ea.
Melissa [tia s` angajeze o conversa]ie cu un necunoscut. Clea, din
contr`, nu [tia niciodat` ce s` spun`, mai ales unui om ca acesta, sigur
pe el, curajos, [i care p`rea maestru \n arta de a jongla cu emo]iile
14 SHANE PADDINGTON

femeilor.
– Sunte]i timid`, Clea?
|i pusese \ntrebarea cu blânde]e. Ea \l privi, apoi \[i \ntoarse ochii,
sim]ind brusc nevoia s`-[i fixeze aten]ia \n alt` parte, ca s`-[i ascund`
tulburarea. Nervii s`i erau \ntin[i. Se auzi u[a de la intrare [i apoi pe
marmura din hol r`sunar` pa[i grei.
– E cineva \n casa asta? strig` Kerasteri.
Ajuns \n pragul salonului, r`mase nemi[cat la vederea str`inului.
Silueta lui, scund` dar \ndesat`, \mbr`cat` \ntr-un costum de culoare
deschis`, p`rea c` umple camera.
– Tat`, ]i-l prezint pe Benedict Winter, se gr`bi s`-l anun]e Clea,
\ncercând s` evite o reac]ie pe care o prevedea violent`.
Kerasteri \n]epeni, vizibil ostil acestui vizitator pe care nu-l invitase
el \nsu[i. F`r` s`-i \ntind` mâna, \l cerceta din cap pân`-n picioare, ca
[i cum ar fi fost un ho] care a p`truns \n salon prin efrac]ie.
Punând paharul pe mas`, Benedict se \ndrept` spre el cu
non[alan]`. Clea \i v`zu ochii cenu[ii, plini de siguran]`, fixându-se
asupra tat`lui ei vitreg, [i având ini]iativa s`-i \ntind` mâna,
adresându-i-se \ntr-o greac` impecabil`:
– Ce mai face]i? Am cunoscut-o pe fiica dumneavoastr` Melissa la
clubul nautic, c`ruia, de altfel, firma mea i-a asigurat echipamentul
electronic. Andreas Santalo este unul dintre prietenii mei. El m-a
prezentat fiicei dumneavoastr`, care a avut gentile]ea s` m` invite, la
cin`.
Buzele pline ale lui Kerasteri se strâmbar`, dar \[i reveni imediat,
legea sacr` a ospitalit`]ii f`cându-l s`-[i ascund` nemul]umirea. |i
strânse viguros mâna interlocutorului s`u, f`când s`-i alunece \n palm`
ADEV~RATA LIBERTATE 15

l`n]i[orul de ceas, din argint. Era vorba de un cadou de la Melissa, de


care nu se desp`r]ea niciodat`.
– A[adar, sunte]i un prieten al lui Andreas? E un punga[, b`iatul
`sta! N-a[ cump`ra de la el un co[ cu smochine, chiar dac` a[ muri de
foame!
Râse de propria lui glum`. Andreas era prietenul lui, un grec
exuberant, cu ochi foco[i. Petreceau adesea câte o sear` \n Atena,
f`când turul cluburilor, nerevenind acas` decât ca s` se pr`bu[easc`
epuiza]i, \n paturile lor.
– Benedict Winter? Este un nume englezesc?
Oaspetele aprob` din cap, surâzând.
– Dar sem`na]i perfect cu un grec!
– Sunt pe jum`tate grec, recunoscu Benedict.
Kerasteri se calmase acum. Continu` cu amabilitate:
– E foarte cald, nu-i a[a? Ziarele spun c` e vorba de un val de
c`ldur`. Nu avem nevoie de ele ca s` ne d`m seama, nu-i a[a?
|l m`sur` din ochi cu simpatie pe Benedict.
– Cum vi se spune? Presupun c` Ben? Englezii au mania
diminutivelor.
Dispozi]ia lui Kerasteri putea s` treac` rapid de la o ostilitate
b`nuitoare la cea mai mare curtoazie. Via]a sa p`rea asemenea cursei
unui tren lansat pe linii cu toat` viteza, trecând prin tuneluri
\ntunecoase [i ie[ind brusc \n plin` lumin`. El \i inspira fetei lui vitrege
o dragoste amestecat` cu team`. La el, cel mai indulgent tat` putea
deveni brusc un str`in periculos. Melissa, având acela[i sânge cu el,
p`rea s` presimt` intuitiv aceste transform`ri. Clea, copil dintr-o alt`
na]ie [i dintr-o alt` ]ar`, nu se adaptase niciodat` complet acestui
16 SHANE PADDINGTON

temperament vulcanic.
Kerasteri \[i trecu batista peste ceaf` [i declar`:
– Scuza]i-m`, v` rog, o s` fac un du[ [i m` schimb pentru cin`.
Unde e Melissa? Nu e \nc` gata? Ce fat`! Nu [tiu ce s`-i mai fac!
Fixându-[i ochii \ntuneca]i asupra Cleei, i se adres`:
– Prepar`-mi o b`utur`, micu]o, [i serve[te-l din nou [i pe Ben. Pe
c`ldura asta, b`rba]ii au nevoie s`-[i potoleasc` setea.
Clea se supuse imediat. Mersul ei gra]ios nu trecu neobservat de
Ben. El o urm`rea, str`duindu-se \n acela[i timp s`-i acorde toat`
aten]ia lui Kerasteri, care-i vorbea de clubul nautic.
Când \i oferi cel de-al doilea pahar lui Ben, ea \i sim]i din nou
degetele brune atingându-le u[or pe ale ei. Nu se putu \mpiedica s`
tresar` la acest contact. Tat`l ei vitreg nu observ` nimic, el continua s`
vorbeasc` \n timp ce-[i [tergea transpira]ia de pe frunte:
– Andreas e un mincinos [i un tri[or dar e, \n aceea[i m`sur`, un
b`rbat de toat` isprava.
|[i goli paharul dintr-o \nghi]itur` [i spuse:
– Bun, trebuie s` m` gr`besc. Clea, ]ine-i companie lui Ben. Mai
târziu, Ben, \mi ve]i vorbi despre afacerile dumneavoastr` electronice.
|ndat` ce el ie[i, Clea \i spuse oaspetelui:
– Este pasionat de electronic`. Are una dintre cele mai sofisticate
sta]ii. |[i petrece ore \n [ir manevrând diverse butoane pân` ob]ine un
sunet aproape perfect.
– {i la ce-i serve[te? se inform` Ben pe un ton destul de sec.
– S` asculte muzic`, evident.
Ce \ntrebare caraghioas`, \[i spuse.
– Multor oameni le place mai mult s` se joace cu butoanele decât
ADEV~RATA LIBERTATE 17

s` asculte muzica, afirm` Ben.


– Probabil ave]i dreptate, \l aprob` ea surâzând.
B`rbatul \i studie surâsul, apoi o \ntreb`:
– Câ]i ani ave]i? P`re]i mai tân`r` decât Melissa.
– Am totu[i dou`zeci [i unu de ani.
– Dumnezeule! Sunte]i atât de b`trân`!
Fata nu-[i putu re]ine râsul [i ochii ei mari, alba[tri, lumina]i
dintr-o dat`, str`lucir` pe fa]a oval`. Nu observ` când Ben se apropie
brusc de ea, oferindu-i o imagine complet`, cu tr`s`turile lui frapante.
Linia ferm` a gurii \i era \ndulcit` de un surâs cald, iar buza inferioar`,
c`rnoas`, tr`da o senzualitate care-i lic`rea [i \n ochii cenu[ii.
B`rbatul \[i ridic` mâna [i desen`, cu vârful degetului lui brun,
conturul buzelor Cleei. Gestul era atât de nea[teptat, \ncât, surprins`,
Clea nu s-a dat \napoi.
– Foarte tentant, murmur` el.
Buzele tinerei luar` foc [i \ncerc` s`-l resping`, dar Benedict profit`
de stânjeneala ei, \i lu` mâna [i o duse la buze s`rutându-i vârful
degetelor.
Acest s`rut inofensiv provoc` Cleei o \nfiorare prelung`.
– Nu! [opti, str`duindu-se s`-[i elibereze mâna.
Un ]`c`nit de tocuri r`sun` \n hol [i Ben se hot`r\ s`-i dea drumul.
|ndep`rtându-se rapid, fata se \ndrept` spre u[a terasei. |n spatele ei,
Ben o \ntâmpina pe Melissa cu o formul` glumea]`.
Clea ie[i pe teras`. Ca de fiecare dat`, o orbi pentru câteva clipe
lumina puternic` de afar`. |n dou` ore, soarele va apune. Cerul va
deveni o bolt` de catifea bleumarin, aruncând imensa gr`din` \n
mister. Din iarb` nu mai r`m`seser` decât ni[te paie uscate pe colinele
18 SHANE PADDINGTON

din jur [i p`mântul era cr`pat din cauza c`ldurii. Pe coline puteai vedea
furnici disp`rând \n cr`p`turile \ntunecate sau [erpi \ncercând s` se
ascund` de razele soarelui.
Clea se plimba \n lung [i-n lat, gândindu-se la Ben. Reu[ise s`-l
cunoasc` \n mai pu]in de o or`. Era un seduc`tor. Nu era de mirare c`
Melissa l-a adus acas`. Cât timp \i va lua tat`lui lor pân` s`-[i dea seama
[i s`-l dea afar`? Nu glumea deloc atunci când era vorba de rela]iile
fetelor. Poate c` acum simpatiza acest b`rbat. I se \ntâmpla adesea s`
se lase p`c`lit. Dar când va descoperi ce fel de om era, \[i va schimba
atitudinea.
Kerasteri \[i proteja cu o vigilen]` feroce familia [i casa. El \nsu[i
dotat cu o personalitate puternic`, recunoscuse cu siguran]` \n Ben un
tip de acela[i calibru. V`zuse privirea trufa[` a englezului [i fusese
impresionat. Schimbarea lui brusc` de atitudine dovedea acest lucru.
Dar de la prietenie va trece la ostilitate \ndat` ce va surprinde un
gest sau un cuvânt echivoc din partea lui Ben, la adresa Melissei sau a
Cleei.
|ntârziind la soare, fata \[i plimba mâna pe balustrada acoperit` de
o plant` ag`]`toare \nflorit`. Parfumul florilor urca pân` la ea. Din
interiorul casei auzea zgomote de voci [i râsete.
– Este aici! anun]` Kerasteri \ndreptându-se spre Clea.
F`cuse un du[ [i ap`rea acum \ntr-un costum alb, cu p`rul negru
\nc` ud.
|[i trecu bra]ul \n jurul umerilor ei ginga[i [i o s`rut` u[or pe
frunte. Melissa [i Ben venir` al`turi de ei.
– Clea este dulcea mea porumbi]`, iar Melissa p`unul meu vanitos,
\i declar` Kerasteri lui Ben.
ADEV~RATA LIBERTATE 19

|n timp ce el izbucnea \n râs, Melissa se strâmb`, ofensat`.


– Vrei s` spui c` sora mea Clea ]i se supune f`r` s` crâcneasc`,
ripost` ea.
– Nu pot spune acela[i lucru despre tine, replic` el, glumind \n
continuare.
– Din fericire!
Kerasteri se \ntoarse apoi spre Ben, care o studia pe Clea cu ochi
str`lucind de curiozitate.
– Vara \mi place s` cinez afar`. E o pl`cere s` m`nânci \ntr-un cadru
atât de frumos, spuse.
– Ave]i o gr`din` minunat`, \ntr-adev`r, r`spunse Ben,
smulgându-se, cu greu din contemplarea Cleei.
– }ân]arii o devoreaz` pe sora mea, se strecur` Melissa \n
conversa]ia celor doi, cu un ton glume].
– Da, pielea sa \i atrage, confirm` Kerasteri.
El mângâie pielea fin` a umerilor Cleei.
– Nu este la fel de bronzat` ca tine, Melissa, dar prive[te acest ten
delicat.
Clea \ntâlni privirea lui Ben [i \ntoarse rapid ochii. De ce o studia
astfel? De câteva clipe servitorii erau pe teras` [i a[ezau masa, aducând
primele feluri. Cu un gest amabil, Kerasteri \i indic` lui Ben locul la
mas`.
– V` rog s` lua]i loc. V` place buc`t`ria greceasc`?
– Mult.
Se a[ez`, iar Melissa se aplec` spre el, descoperindu-[i astfel, prin
decolteul rochiei, sânii. Ea \i [opti la ureche:
– Vorbi]i-i de firma dumneavoastr`, va fi \ncântat.
20 SHANE PADDINGTON

– Ce spui? interveni imediat Kerasteri.


F`r` s` a[tepte r`spuns, el ad`ug`, ar`tând astfel c` auzise:
– Da, sunt numai urechi!
Ca s` continue, apoi:
– Nu, mai târziu. Pentru moment, savura]i antreurile.
Clea remarc` o imperceptibil` ridicare din umeri. Ben se amuza pe
seama comportamentului tat`lui ei vitreg, care d`dea ordine f`r` s`-[i
dea seama de situa]ie. |i vorbea autoritar lui Ben, ca [i fiicelor lui.
Nu-l deranja deloc ideea c` oaspetelui s`u ar fi putut s` nu-i plac`. O
servitoare a[ez` \n fa]a lui Ben o farfurie cu sup` de pui parfumat` cu
l`mâie [i verdea]`.
– E bun`, afirm` Kerasteri. Supa aceasta are un efect calmant.
– Oare am nevoie s` fiu calmat? \i replic` Ben, cu umor.
Kerasteri izbucni \n râs, aplecându-se brusc \n fa]`. O raz` de soare
c`zu asupra inelului pe care-l purta [i lans` lumini multicolore.
– Nu sunte]i b`rbat? Bine\n]eles c` ave]i nevoie s` fi]i calmat, mai
ales pe un astfel de timp!
– Grecii au sângele fierbinte, interveni Melissa, aruncându-i o
privire cochet` lui Ben.
Tat`l ei o privi nemul]umit.
– De unde [tii?
Expresia cochet` a Melissei disp`ru imediat [i ea \[i cobor\ ochii \n
farfuria cu sup`.
– |n care hotel a]i spus c` sta]i? \l \ntreb` Kerasteri pe Ben.
Ei tratar` pe scurt acest subiect, recunoscând c` este vorba de un
hotel confortabil, dar foarte aglomerat \n acest sezon.
– Atena este un infern vara, recunoscu Kerasteri, ridicând din
ADEV~RATA LIBERTATE 21

umeri, dezolat. Ora[ul este invadat de turi[ti, apar ambuteiaje la fiecare


col] de strad` [i nu po]i g`si un loc de parcare.
Servitoarea reveni s` ia farfuriile de sup` [i s` aduc` ardei gra[i
umplu]i cu orez, apoi pe[te. Clea mânc` f`r` s` vorbeasc`. De altfel, nu
acorda aten]ie discu]iilor de la mas`. Dup` pe[te cu salat`, Kerasteri
lu` smochine, [i-l invit` [i pe Ben s-o fac`.
– Sunt excelente. Noi le cultiv`m. Nu ave]i smochine \n Anglia. Am
fost \n ]ara dumneavoastr`. Hrana nu are niciun gust acolo. Ce po]i s`
a[tep]i de la un popor care tr`ie[te f`r` soare?
Se l`s` pe scaun, sprijinindu-[i umerii largi de speteaz`.
– O s` lu`m cafeaua aici. {i ve]i gusta un lichior cu mine, Ben.
Lichiorul fu urmat de o ]igar`. Tot t`cut`, Clea contempla pinii [i
asculta cântecul greierilor.
B`rba]ii vorbeau lini[ti]i, f`r` griji. Melissa nu-[i lua ochii de la Ben,
a c`rui figur` energic` [i corp atletic o fascinau.
Seara aceasta sem`na cu toate celelalte [i totu[i, Clea se sim]ea mai
\ncordat` decât de obicei. |ncerca \n zadar s` nu-l priveasc` pe Ben, nu
reu[ea s`-i uite prezen]a. Timbrul grav al vocii lui o emo]iona profund.
Indiferent` la am`nuntele pe care i le d`dea lui Kerasteri despre firma
[i familia lui, se sim]ea \nv`luit` \n intona]ia lui melodioas`.
Afl` c` era fondatorul unei firme de electronic`, pe care o [i
conducea, de altfel. Avea un frate mai mic, pictor, care nu contribuia la
\mbog`]irea familiei.
– De ce l-a]i l`sat? strig` dezaprobator Kerasteri.
Ben ridic` din umeri.
– Nu mi-a cerut p`rerea.
– Ar fi trebuit s`-l obliga]i s`-[i fac` o carier` mai util`, replic`,
22 SHANE PADDINGTON

\mpr`[tiind fumul de la ]igara din care tr`gea, Kerasteri. Familia este pe


primul loc. Eu n-a[ fi permis unuia din fiii mei s` fac` a[a!
– Nu ave]i b`ie]i, presupun?
Kerasteri p`rea gârbovit sub greutatea decep]iei. M`rturisi cu o
voce r`gu[it`:
– Nu, nu am b`ie]i. Am dou` fete.
Apoi \[i reveni, zâmbind mândru celor dou` fete.
– C`s`torindu-se, \mi vor da fii [i..... nepo]i! Greci!
Ben era destul de sensibil ca s` simt` aluzia. Ridic` ironic o
sprâncean`.
– A]i g`sit deja so]ii de care au nevoie? \l \ntreb`, jum`tate \n glum`.
Dar Kerasteri nu râdea deloc.
– Oh, da, le-am ales deja so]ii, afirm` el cât putu de serios.
Ben \l privi fix, f`r` nicio expresie. Apoi \ntoarse u[or capul [i o
privi la fel de insistent pe Clea. Aceasta era pe punctul de a-l observa
\mpotriva voin]ei ei, [i-[i impuse s` priveasc` gr`dina. Figura ei nu
tr`da niciun sentiment special.
Capitolul 2

Pe la miezul nop]ii, Melissa, \mbr`cat` doar cu o c`ma[` de noapte


foarte scurt`, din m`tase, se strecur` \n camera Cleei. Aceasta \[i
piept`na p`rul \n fa]a oglinzii [i se mir`:
– Nu te-ai culcat \nc`?
Melissa se lungi lene[ pe pat.
– Nu mi-e somn. E prea cald.
Clea nu prea avea chef de vorb`. Oglinda \i ar`ta imaginea unei fete
plictisite. Se retr`sese mai devreme, l`sând-o pe sora ei \mpreun` cu
Ben, pe teras`. Lumina lunii \i \nv`luise \ntr-o str`lucire demn` de o
scen` romantic`. {i acum, Clea nu se sim]ea prea bine, era aproape
trist`.
– Cum ]i se pare? o \ntreb` Melissa.
– Cine? r`spunse, continuând s`-[i perie mecanic p`rul.
– Cum adic`? Ben, cine altul?
Ridic` din umeri f`r` s` r`spund`.
– A[ vrea ca tata s` renun]e la ideea s` ne c`s`toreasc` a[a cum
24 SHANE PADDINGTON

vrea, cu b`rba]i ale[i de el, declar` Melissa, strâmbându-se. N-am chef


s` m` m`rit cu Alexos.
– Lui trebuie s`-i spui asta, nu mie, ripost` Clea, [tiind c` Melissa
n-ar \ndr`zni niciodat`.
Melissa ar putea face orice din tat`l ei, dar \n privin]a c`s`toriei nu
se putea discuta. Melissa se plângea \n spatele lui, dar n-ar \ncerca
niciodat` s` discute cu el. Pentru nimic \n lume n-ar fi vrut s`
declan[eze o furtun`, deoarece mânia lui ar fi fost teribil`.
– {i tu, \]i dore[ti s` te c`s`tore[ti cu Dimitri?
Clea \[i aranja lini[tit` cle[tii pentru manichiur` \n caseta de argint
pe care Kerasteri i-o d`ruise când \mplinise paisprezece ani. Apoi \[i
ridic` ochii spre imaginea din oglind`.
– Nu, r`spunse calm.
Acum chiar ghicea viitoarele vorbe ale Melissei. |nc` din copil`rie,
se str`duia \ntotdeauna s-o \mping` prima pe Clea s` \ncerce anumite
demersuri pe lâng` Kerasteri, \ncerc`ri care se terminau uneori cu
strig`te sau chiar cu palme.
– De ce nu-i spui nimic tatei?
Clea se gândise adesea s-o fac`. Dar nu \ndr`znea, nu neap`rat de
team`, ci mai mult ca s` nu \l supere pe tat`l ei vitreg.
De altfel, Dimitri nu era chiar lipsit de farmec. Se apropia de
patruzeci de ani, era bogat, destul de seduc`tor, [i se comporta fa]` de
ea cu o curtoazie perfect`. Ce-ar fi putut s`-i repro[eze? Dac` ar fi
abordat problema cu Kerasteri, acesta i-ar fi pus aceea[i \ntrebare. {i
n-ar fi [tiut ce s`-i r`spund`. {i cum ar fi putut s`-i explice ni[te subtile
sentimente feminine pe care el nu le cuno[tea? Orice fel de romantism
era str`in de personalitatea lui Kerasteri. Era un om cu picioarele pe
ADEV~RATA LIBERTATE 25

p`mânt [i spiritul lui practic nu-i ar`ta decât o anumit` latur` a


lucrurilor. Pentru el c`s`toria era \nainte de toate o rela]ie pl`cut` \ntre
un b`rbat [i o femeie [i apoi, ceea ce era mai important pentru el,
mijlocul de a avea copii, nepo]ii la care visa atât de mult. El nu idealiza
femeia. Pentru el, femeia era mama copiilor pe care orice b`rbat [i-i
dorea [i creatura \mpotriva c`reia se ridica atunci când nu era
mul]umit. |n aceast` concep]ie, orice pozi]ie era exclus`. Sub soarele
grec arz`tor, o dragoste romantic` sem`na cu o palid` [i \ndep`rtat`
reflectare a leg`turilor care ar trebui s` existe \ntre un b`rbat [i o
femeie. Dac` vreodat` Clea i-ar fi m`rturisit aspira]iile ei, [i-ar fi b`tut
joc de ea [i ar fi \ncercat tot timpul s-o vindece de ideile ei nebune.
Clea analiza de luni de zile aceast` problem`. Nu-i va permite
Melissei s-o influen]eze [i s-o fac` s` ia o hot`râre pripit`.
– Vorbe[te-i, insist` ea \ntinzându-se pe pat.
Clea \[i privi ceasul.
– E târziu, du-te s` te culci, Mel.
– N-ai curaj!
– Poate.
– Atunci, o s`-i vorbesc eu! anun]` Melissa, ridicându-se mânioas`
din pat.
O privi dispre]uitor pe sora ei.
– F` ce vrei, \i r`spunse aceasta.
– Tu vei fi prima mireas`. |n câteva luni, te va c`s`tori!
Clea nu se putu \mpiedica s` nu tremure, la acest gând. La \nceput,
data fixat` pentru c`s`torie i se p`ruse atât de \ndep`rtat`, \ncât
crezuse c` nu e cazul s` se nelini[teasc`. Totu[i, luna octombrie se
apropia, iar ea nu g`sise curajul s` abordeze acest subiect cu Kerasteri.
26 SHANE PADDINGTON

– Nu mai ai decât câteva luni, spuse cu un aer viclean Melissa. }i-a


mai r`mas pu]in timp ca s` ac]ionezi.
Cu un suspin, Clea o invit` din nou s` mearg` la culcare. Melissa
continu`, totu[i:
– De ce s` n-avem dreptul s` ne alegem singure so]ii? Nicio lege nu
te poate obliga s` te c`s`tore[ti cu Dimitri, cu atât mai mult cu cât e[ti
englezoaic` [i e[ti major`.
|ntr-adev`r, nu exista o lege, decât aceea a dragostei [i a fricii, care
o \mpiedica pe Clea s` se opun` voin]ei tat`lui ei vitreg. El se ar`tase
\ntotdeauna foarte bun cu ea, de[i nu-i datora nimic. |n ciuda absen]ei
unei leg`turi de sânge, o \nconjurase cu dragoste de ani de zile. Clea
avea pentru el o mare recuno[tin]`. Nu se putea folosi de drepturile ei
de englezoaic` [i de persoan` major` contra unui om care-i fusese
mereu un tat` iubitor.
– Nu te poate for]a, Clea. Nici m`car nu este tat`l t`u!
– Du-te la culcare!
Melissa o incita la revolt` absolut interesat`. Spera ca sora ei prin
alian]` va deschide calea, permi]ându-i ei, mai târziu, s` discute despre
propria ei c`s`torie cu mai pu]ine riscuri. V`zând c` nu ajunge la
niciun rezultat, abandon` subiectul [i veni s` se aranjeze \n oglind`. Se
contempla cu o satisfac]ie evident`. Privirea \i \ntârzie asupra pieptului
ferm [i, surâzând, declar`:
– Cred c` \i plac.
– Dac` ai pu]in bun-sim], fere[te-te s`-l vezi prea des, o sf`tui Clea.
Tata nu va fi mul]umit.
Melissa \[i scutur` capul f`r` griji [i ie[i din camer` f`r` m`car s` se
deranjeze s`-i ureze surorii ei noapte bun`.
ADEV~RATA LIBERTATE 27

Clea se \ntinse \n pat, stinse lumina [i ascult` \n \ntuneric greierii.


C`ldura era sufocant`. Ben o cucerise [i pe ea, dar ar fi preferat s`
moar` decât s-o m`rturiseasc`. B`nuia c` \[i cunoa[te puterea pe care
o are asupra femeilor. Se folosea de ochii lui str`lucitori [i de vocea
melodioas` ca s` le farmece. |n felul s`u sem`na Melissei, era la fel de
mândru de el [i de succesul pe care-l avea asupra persoanelor de sex
opus. Sigur pe el, \[i calcula surâsurile, ca [i felul cum privea pe fiecare,
ca s-o conving` c` o prefer` celorlalte. Melissa beneficiase \n seara
aceasta de aten]ia lui, dar \n acela[i timp, reu[ise s` n-o neglijeze nici
pe Clea. Nu fusese deloc zgârcit cu manierele lui fermec`toare.
Bine\n]eles c` n-o lua nici pe una, nici pe cealalt` \n serios. Dac` tat`l
lor i-ar fi observat manevrele, situa]ia ar fi degenerat.
|l anun]ase foarte clar pe Ben c` aranjase deja c`s`toria fiicelor lui.
{i-l va primi \n cas` cât` vreme era sigur de corectitudinea purt`rii lui.
Era evident c` Melissa avea numero[i admiratori, iar Kerasteri era
mândru de asta. Ar fi fost chiar nelini[tit dac` b`rba]ii n-ar fi dorit-o.
Dar nu le accepta omagiile decât de la distan]`. De altfel, to]i erau la
curent. Primul care se comportase cu atâta curaj fusese Ben. |n
realitate, gesturile lui ar putea fi considerate obi[nuite. Ce f`cuse, de
fapt? Se mul]umise s` s`rute vârful degetelor Cleei. Dar asta se
\ntâmplase doar atunci când f`cuse cuno[tin]` cu ea. Ben se amuza s`
seduc` a[a cum respira. Dac` ar fi devenit mai \ndr`zne], Melissa ar
trebui s`-l pun` la punct. {i nimic nu era mai pu]in sigur.....
Clea adormi greu \n noaptea aceea [i se trezi \n zori a[teptând s`-[i
\nceap` gr`dinarul munca. Ei \i pl`cea s` coboare la mare când era \nc`
r`coare. S`rind jos din pat, \mbr`c` un costum de baie bleu, lu` un
prosop [i se strecur` pe drumul care, printre copaci, ducea la plaj`.
28 SHANE PADDINGTON

Gr`dinarul o salut` când trecu pe lâng` el. Ridicându-[i p`l`ria de


paie, \i declar`:
– {i azi va fi foarte cald.
– Mi-e team` c` ai dreptate, r`spunse fata.
|[i continu` drumul trecând de poarta propriet`]ii lor [i se angaj`
pe o c`rare cu pietre. Plaja din apropiere era pustie la ora asta. Micile
valuri bordate cu spum` se rostogoleau zgomotos. C`rarea era
m`rginit` de scaie]i, deasupra c`rora zbura un fluture cu aripi albe
tivite cu mov. Clea se opri o clip` s`-l admire, apoi ajunse pe nisip.
|not` zece minute, zbenguindu-se cu agilitatea unui delfin. Corpul s`u
acoperit cu pic`turi mari de ap`, str`lucea \n lumina soarelui care
r`s`rea.
Când reveni pe plaj`, avu o mare surpriz`. Lâng` prosopul ei se
\ntinsese cineva.
Luându-[i prosopul s`-[i [tearg` p`rul, spuse:
– Bun` ziua, ce face]i aici?
Era con[tient` c` ro[ise. Ochii cenu[ii o studiau intens.
– I-am promis Melissei o plimbare cu ma[ina, pân` nu se face prea
cald. Avem inten]ia s` lu`m micul dejun la Atena.
Clea declar`, scuturând din cap:
– Cu siguran]`, \nc` mai doarme.
– Atunci, veni]i \n locul ei!
Ben era \ntins, cu mâinile \mpreunate sub ceaf`. Corpul lui era
vizibil destins. C`ma[a \ntredeschis` l`sa la vedere pielea brun` de pe
piept.
– Eu?
Clea sim]i brusc nevoia s` se \nf`[oare \n prosop, atât de tare o
ADEV~RATA LIBERTATE 29

deranja privirea lui, care \ntârzia pe sânii mici, abia ascun[i de costum
[i pe frumoasele ei gambe. Sub soarele dimine]ii, bronzul ei delicat \i
d`dea str`lucirea catifelat` a unei piersici.
– A]i venit pentru Melissa, afirm` ea. O s-o anun] c` a]i sosit.
Probabil c` acum s-a trezit.
|n realitate, Clea era convins` c` o va g`si \n pat. |n timp ce schi]a
gestul ca s` se \ndep`rteze, Ben se ridic` brusc [i o prinse de bra].
Surprins`, \[i ridic` ochii mira]i spre el.
– Este o or` tocmai bun` pentru o plimbare pe dealuri, pretinse el
cu un ton insistent. {i apoi, am putea lua micul dejun la Atena, pe
terasa unei cafenele, [i s` asist`m la trezirea ora[ului. Trebuie, m`car o
dat` \n via]`, s` vezi un ora[ atât de mare ie[ind din amor]eala
nocturn`.
Clea \i privi bra]ul. Degetele lui, mai \nchise la culoare, contrastau
cu bronzul ei, degete care puteau s-o re]in` f`r` efort.
– O voi anun]a pe Melissa c` a]i sosit, repet` ea.
– De ce refuza]i s` veni]i cu mine?
De data aceasta, tonul lui Ben era mai dur. |l irita rezisten]a fetei.
Ar fi trebuit f`r` \ndoial` s` accepte imediat [i cu entuziasm invita]ia s`
petreac` un timp singur` cu el!
– L`sa]i-m`, v` rog. M` doare.
|n loc s`-i dea drumul, o strânse mai tare.
– Nu v` fac r`u!
Era adev`rat. Dintr-o dat`, o strânse mai tare deliberat, ca s`-i arate
ce \nsemna durerea. Fata \[i l`s` capul \n jos. O cuprinsese un tremur
straniu. Deasupra lor trecu un pesc`ru[, s`geat` de umbr` pe nisipul
str`lucitor.
30 SHANE PADDINGTON

– Vreau s` veni]i cu mine la Atena, insist` el.


– Este imposibil!
– De ce?
– Tat`l meu vitreg nu mi-ar permite.
Urm` un moment de t`cere. Ben o cânt`rea din ochi pe Clea. Oare
ce-i trecea prin minte? |i d`du drumul brusc, respingând-o parc`, [i,
f`r` s` spun` nimic o lu` la fug`.
Melissa dormea \nc`. Clea se opri lâng` patul ei, nehot`rât`. Oare
va trebui s-o trezeasc`? |n final se hot`r\ [i o scutur` u[or de umeri.
Melissa morm`i ceva [i se \ntoarse, ascunzându-[i fa]a \n pern`.
– Mel, treze[te-te!
– Du-te de aici, las`-m` s` dorm!
– Te a[teapt` Ben.
– Cum?
Melissa nu \n]elesese [i nu se mi[ca.
– Nu i-ai promis c` vei lua micul dejun cu el la Atena?
Se trezi, \n sfâr[it, ridicându-[i bra]ele spre cer.
– Oh, Doamne, e adev`rat! A venit [i eu nu sunt gata!
S`ri din pat.
– Spune-i c` voi cobor\ \n zece minute.
Clea \[i mu[c` gânditoare buza.
– Chiar e necesar s`-l anun]? Tata nu va fi prea \ncântat.
– Nu e cazul s`-i spui.
O \mpinse pe sora ei spre u[`, ner`bd`toare.
– Pleac`, du-te repede [i spune-i lui Ben c` sosesc.
Clea merse mai \ntâi \n camera sa. |[i scoase costumul de baie, f`cu
un du[ [i \mbr`c` o rochie alb`, scurt` [i f`r` mâneci. Dup` ce \[i
ADEV~RATA LIBERTATE 31

piept`n` cu cenu[iij` p`rul, cobor\ \n hol. Intrarea casei d`dea spre


coline. Deschizând u[a, Clea \l descoperi pe Ben pe aleea principal`,
sprijinit de ma[in`. Adoptase o atitudine non[alant` [i o privea calm pe
Clea cum \nainta spre el.
– Melissa nu va \ntârzia. Dormea. Trebuie s`-[i fac` toaleta.
Ben deschise u[a ma[inii, ca [i cum ar fi vrut s` urce. Clea pornise
deja c`tre cas`. Deodat`, dou` mâini o prinser` de talie, [i de[i ]ip`,
ateriz` ca un colet pe scaunul din dreapta al ma[inii. Fata nu avu timp
s` scape. Ben se instalase deja la volan [i ma[ina demar` cu un urlet de
motor. Lu` rapid vitez`.
– Vreau s` cobor! strig` Clea.
– Calma]i-v`, nu v` purta]i ca un copil!
Ma[ina trecuse deja de poart` [i curând casa alb` nu se mai vedea.
– Melissa se va \nfuria! gemu ea.
Drept r`spuns, Ben izbucni \n râs.
– Nu-i de râs!
– V`d, replic` el, continuând s` se amuze.
– Atunci, duce]i-m` \napoi! E ridicol!
– Spune]i mai degrab` c` dumneavoastr` sunte]i ridicol`. S` face]i
atâtea figuri ca s` merge]i cu mine la Atena! Nu v` r`pesc! O s` ne
plimb`m, vom lua micul dejun [i v` conduc \napoi acas`.
Clea se ghemui \n col]ul ma[inii.
– Nu ave]i dreptul s` v` purta]i astfel.
– Dreptul nu are leg`tur` cu aceast` afacere. V` dorea]i s` veni]i cu
mine!
– Nu-i adev`rat!
– Oh, nu! V` dorea]i la fel de mult cât mi-am dorit [i eu!
32 SHANE PADDINGTON

– Dac` a[ fi vrut s` vin, v-a[ fi acceptat invita]ia, protest` Clea.


Vila r`m`sese mult \n urm`, iar el conducea acum mai \ncet. |[i
]inea una din mâini pe volan, iar pe cealalt` [i-o sprijinea pe scaunul
care se afla \ntre ei.
– V` e mult prea fric` de tat`l dumneavoastr` vitreg ca s` face]i ce
v` tenteaz`.
– {i Melissa, ce va spune?
Ben râse insolent.
– |mi este absolut indiferent!
Biata Melissa, \[i spunea Clea. |[i f`cuse toaleta \n mare grab`. Urma
s` coboare \n vitez` sc`rile [i s` deschid` u[a ca s` g`seasc` aleea goal`.
Clea tremura la gândul c` va trebui s-o \nfrunte pe sora ei, când Ben
va binevoi s-o aduc` \napoi acas`.
Cu buzele strânse, \i arunc` o privire. Era concentrat asupra
drumului [i p`rea s` fi uitat de prezen]a ei. Melissa o s` fie turbat` de
furie. De ce i-a jucat festa asta? Ar fi de scuzat acest act impulsiv la un
adolescent, dar nu la un b`rbat de vârsta lui. Oare câ]i ani avea?
Treizeci de ani? Treizeci [i unu?
F`r` \ndoial`, \i pl`cea s` fac` totul dup` cum avea chef [i c` se
\nc`p`]âna atunci când \ntâmpina rezisten]`. Dac` stai s` te gânde[ti
mai bine, comportamentul lui era cel pu]in bizar. S` iei astfel o tân`r`
pe care de-abia o cuno[ti! Clea nu vedea decât o singur` explica]ie.
Refuzând s` mearg` cu el, i-a r`nit orgoliul [i atunci a vrut s` aib`
ultimul cuvânt.
La o curb` a drumului, \ntâlnir` o turm` de capre. Clopotele
atârnate de gâturile lor r`sunau \n ritmul pa[ilor lor. Ciobanul, un
b`trân cu c`ma[` neagr` [i o p`l`rie de paie bej, se scuz` fa]` de Ben.
ADEV~RATA LIBERTATE 33

– Nu v` face]i probleme, nu suntem gr`bi]i, \i r`spunse acesta.


Omul \l aprob`, râzând:
– |n locul vostru, nici eu nu m-a[ gr`bi.
Privirea pozna[`, \ndreptat` asupra Cleei \i exprima perfect gândul.
|mp`rt`[indu-i veselia, Ben \[i trecu bra]ul \n jurul umerilor fetei.
Gestul o \nfurie pe Clea.
– M` invidiaz`. Ar prefera, \ntr-o diminea]` atât de frumoas`, s` fie
\ntr-o ma[in` cu o femeie dr`gu]` al`turi, \n loc s` duc` la p`scut
caprele.
– B`rba]ii nu se pot gândi la altceva, replic`, dispre]uitor, Clea.
– Un gând care s-a ar`tat folositor [i majoritatea femeilor \l
apreciaz`.
Clea credea c` exist` multe femei care nu [i-ar dori altceva decât s`
fie curtate de Ben. Acesta, \ns`, schimb` brusc subiectul.
– Tat`l dumneavoastr` nu prea are concep]ii moderne, nu-i a[a?
– Este un om deosebit, afirm` Clea, ca s`-l apere.
– |n felul lui, are mult farmec dar, chiar [i pentru un grec, gânde[te
ca acum o sut` de ani.
Se uit` cu seriozitate la Clea.
– Sper c` n-ave]i inten]ia s` v` c`s`tori]i cu b`rbatul pe care vi l-a
ales?
Dup` Melissa, iat` c` acum Ben abordeaz` acela[i subiect. Clea \[i
ridic` ochii c`tre cer. Nu vroia s` se m`rite cu Dimitri, [i-i era teribil de
dureroas` ideea c` va fi obligat` s` se certe cu tat`l ei vitreg din aceast`
cauz`. Dar n-avea niciun chef s` vorbeasc` despre acest lucru cu un
str`in.
– |l cunoa[te]i bine?
34 SHANE PADDINGTON

– Pe cine? \ntreb` ea, f`r` s` \n]eleag` la cine f`cea referire.


– Pe viitorul dumneavoastr` so], r`spunse ironic Ben.
Clea nu se putu \mpiedica s` nu ro[easc`.
– Oh, Dimitri! L-am v`zut deja de multe ori.
– Nu se poate, Clea, nu aborda]i aceast` atitudine resemnat`! Nu
pute]i s` v` c`s`tori]i cu el!
Fata \[i fr`mânta nervoas` degetele.
– Nu [ti]i despre ce vorbi]i, \i zise.
Chiar dac` era pe jum`tate grec, era clar c` Ben nu [tia nimic
despre concep]ia de via]` a lui Kerasteri. Clea \i [tia bine punctul de
vedere [i mai [tia c`-i va fi foarte greu s`-l fac` s`-[i schimbe hot`rârea.
– Nu-l iubi]i pe acest b`rbat! ripost` Ben indignat.
– Vorbi]i despre dragoste a[a cum e v`zut` \n Anglia, nu \n Grecia.
Pentru greci, care aveau \nc` o mentalitate ]`r`neasc`, [i a c`ror
existen]` era o lupt` permanent` cu soarele cople[itor al verii care usca
totul, dragostea se explica \n termeni de supravie]uire, fecunditate [i
speran]`.
– Dar sunt pe jum`tate grec, \i aminti contrariat Ben.
– Prin sânge, poate, dar prin educa]ie sunte]i \n \ntregime englez.
B`rbatul se \ntoarse brusc, \i prinse b`rbia [i o privi adânc \n ochi.
– Atunci, o s` v` pun o \ntrebare greceasc`: \l dori]i pe acest b`rbat?
Mut` de uimire, Clea \ncerca \n zadar s` se elibereze, dar Ben o
]inea cu putere.
– R`spunde]i-mi! Dori]i s` \mp`r]i]i patul cu acest b`rbat?
Cu obrajii \n fl`c`ri, fata murmur`:
– N-am de ce s` r`spund la astfel de \ntreb`ri.
– Nu v` place, nu-i a[a? insist` el, scuturând-o u[or.
ADEV~RATA LIBERTATE 35

– Nu \n]elege]i.....
– Explica]i-mi.
– Tat`l meu vitreg a fost \ntotdeauna bun cu mine, \ncepu ea, dar
Ben o \ntrerupse, ironic:
– Asta nu e extraordinar. Nu este un motiv pentru care s` v` sim]i]i
obligat` s` v` c`s`tori]i cu cel pe care l-a ales. Melissa mi-a dat de
\n]eles c` te supui orbe[te lui Kerasteri.
– Fals!
– Cred c` e pu]in geloas`.
Clea \l privi mirat`.
– Melissa? Dar e absurd! Nu v`d de ce ar fi geloas`.
– Mi-a spus c` tat`l ei v` ador`. Sunte]i fiica respectuoas`, docil`,
dulcea porumbi]`, cum v` spune el.
Clea izbucni \n râs:
– Mi-a fost \ntotdeauna prea fric` de el ca s` nu-l ascult. Melissa, \n
schimb, este mult mai curajoas`.
– Deci, sunte]i la[`! trase concluzia Ben, cu un u[or dispre] amuzat.
– Tot ce se poate, aprob` ea, coborându-[i ochii.
– Poate? Nu, e sigur, altfel i-a]i fi vorbit de mult tat`lui
dumneavoastr` vitreg. Melissa mi-a spus c` v` \ntristeaz` mult ideea de
a v` c`s`tori cu Dimitri.
– V-a spus [i c` m` \mpinge s` m` revolt ca s` nu fie ea prima care
\[i \nfrunt` tat`l? Nici ea, ca [i mine, nu-[i dore[te s` se m`rite cu
b`rbatul pe care i l-a ales.
|n clipa aceea trecu [i ultima capr`, iar fata ad`ug`:
– Putem pleca.
Ben demar`, r`spunzând salutului ciobanului care le f`cea cu
36 SHANE PADDINGTON

mâna, apoi o privi pe Clea. |n lumina aurie a dimine]ii, fa]a lui cu


tr`s`turi ferme avea ceva din s`lb`ticia unei m`[ti barbare.
– O s` v` supune]i voin]ei lui Kerasteri?
– Nu v` prive[te.
– Un str`in are adesea o imagine mai clar` asupra situa]iei decât
oamenii implica]i direct. Eu v`d o tân`r` care se preg`te[te s` se m`rite
cu un b`rbat pe care nu-l iube[te.
– Kerasteri v-ar spune c` toate c`s`toriile sunt la fel. |n via]`, el ia
totul a[a cum vine, \n]elege]i, [i \ncearc` s` profite la maximum. Are
idei foarte precise [i profund \nr`d`cinate despre tot.
Fata privea drumul drept care se a[ternea \n fa]a lor, cu un surâs
trist pe buze.
– Un personaj singular, tat`l meu vitreg.
Ben \[i examin` pasagera. |i disp`ruse de pe figur` orice urm` de
ironie. La rândul ei, Clea sim]ea intensitatea privirilor care c`utau s`
descopere adev`rul din adâncul sufletului ei, dar \i evit` privirea.
Observa jocul umbrelor [i luminilor pe coline.
– Ave]i un adev`rat cult pentru el, constat` Ben.
– Gândesc numai de bine despre el.
– {i totu[i, v` \nsp`imânt`.
Clea neg` din cap, neadmi]ând un termen atât de tare. Doar \i era
pu]in team` de el.
– Ba da, nu nega]i. Chiar dac` nu mi-ar fi spus Melissa, a[ fi
observat singur. {i s` [ti]i c` se \n[al` pretinzând c` toate c`s`toriile
sunt la fel. Oamenii n-au to]i aceea[i valoare. Poate c` a]i ajunge s`
tr`i]i \n bun` \n]elegere cu Dimitri, dar nu v` ve]i realiza al`turi de el.
Nu a]i face altceva decât s` v` supune]i unui destin care nu este cu
ADEV~RATA LIBERTATE 37

adev`rat al dumneavoastr`. Asta nu e via]`, cel pu]in \n sensul \n care


o \n]eleg eu.
– Nu sunte]i c`s`torit, ripost` acuzator Clea.
Era de acord cu Ben, [i totu[i era pe punctul de a ap`ra punctul de
vedere al tat`lui ei vitreg. Totul, \n adâncul ei, striga c` Ben are
dreptate, dar nu putea permite unui str`in s`-l critice pe Kerasteri.
Pe figura interlocutorului ei reap`ru o expresie cinic`.
– S` m` c`s`toresc! Doar nu-s nebun!
– Ah, \n]eleg! Sunte]i \mpotriva oric`rui angajament serios!
– S` nu amestec`m lucrurile, protest` b`rbatul. {tiu de mult c` nu
sunt f`cut pentru c`s`torie. De exemplu, sunt mult prea egoist.
– P`re]i a fi mândru de asta, \l ironiz` Clea.
– Nu.
– |n orice caz, e doar un pretext.
– Deloc, \i r`spunse el, pe un ton mai dur. {i apoi, nu deturna]i
conversa]ia. Vorbeam despre dumneavoastr`!
– Nu vreau s` vorbesc despre mine.
– De ce? V` este ru[ine c` n-a]i abordat \nc` subiectul cu tat`l
dumneavoastr` vitreg? Trebuie s`-i spune]i c` nu-l iubi]i pe Dimitri!
Clea \i arunc` o privire rece.
– Un b`rbat care m`rturise[te c` este prea egoist ca s` se
c`s`toreasc` nu poate da sfaturi.
B`rbatul \i arunc` un surâs mali]ios.
– Ah, \ntotdeauna e mai pl`cut s` dai sfaturi decât s` prime[ti!
Ajunseser` deja \n cartierele de la periferie [i circula]ia devenise
mai intens`. Sute de ma[ini se \ndreptau c`tre centrul ora[ului, \ntr-un
concert de claxoane [i de vapori de benzin` care impregnau aerul cald
38 SHANE PADDINGTON

cu un miros acru.
– Unde vom lua micul dejun? \ntreb` Ben.
– La Syntagma, suger` Clea, iar el fu de acord.
Traversar` celebra pia]`, dup` ce g`siser` cu greu un loc de
parcare. La mesele cafenelei plasate sub pomi erau mul]i clien]i, a[a c`
au avut mult de a[teptat pân` s` fie servi]i. Cu spatele sprijinit comod
de speteaza scaunului, Ben o studia atent pe Clea, care se agita
nervoas` sub privirea lui.
– Nu ajung la niciun rezultat cu dumneavoastr`! Nu v` \n]eleg.
– E normal. De-abia ne-am cunoscut.
– Nu are nicio leg`tur`. Mi-au trebuit doar cinci minute ca s`
ghicesc personalitatea Melissei.
Cleei nu-i sc`p` tonul cinic cu care a vorbit despre Melissa. De ce
vorbea astfel despre sora ei?
B`rbatul ridic` ochii spre frunzele pe care un vânt lene[ abia le
mi[ca. Razele soarelui, trecând printre crengile arborilor, \mpr`[tiau
pe mese un praf de stele aurii.
– O tân`r` de tipul Melissei poate fi repede examinat` pe toate
fe]ele, insist` Ben.
– Melissa nu este o oarecare! protest` Clea.
Ben o privi amuzat.
– M` \ntreb dac` [ti]i ceva despre via]` [i despre oameni.
Manierele lui nu-i pl`ceau deloc. |nfuriat`, \i strig`:
– Pentru dumneavoastr` nu e greu deloc, presupun c` pune]i toate
femeile \n aceea[i oal`!
– Bravo! f`cu el, cu aceea[i ironie. {i [ti]i ce cred despre ele sau
n-a]i dedus \nc`?
ADEV~RATA LIBERTATE 39

Clea nu putea s` formuleze ceea ce descoperise instinctiv despre


comportamentul lui Ben fa]` de Melissa [i fa]` de ea. El \i a[tept`
r`spunsul surâzând....
– Când ave]i o opinie, v` rog s` m` informa]i, \i zise, f`cându-i mare
pl`cere s-o tachineze.
Un chelner le aduse cafele, pr`jituri [i dou` pahare de ap` cu
ghea]`, pe care o b`ur` imediat. Drumul printre coline, unde
p`mântul ars se transforma \n praf, \i deshidratase. Cleei nu-i era
foame. Gust` doar dintr-o pr`jitur` \n timp ce Ben le mânc` pe ale sale
cu mare poft`. Circula]ia \ntre]inea un vacarm constant. Dup` un timp,
fata \[i privi ceasul [i declar`:
– Trebuie s` m` \ntorc, domnule Winter.
B`rbatul se ridic`, urmat de Clea.
– Sper c` a]i apreciat acest scurt mic dejun [i plimbarea, \n ciuda
protestelor, nu-i a[a?
Fata \[i ridic` b`rbia. N-ar recunoa[te niciodat` a[a ceva! {i totu[i,
trebuia s` recunoasc` \n sinea ei c` tr`ise momente delicioase, aproape
ireale, a[ezat` al`turi de Ben, la umbra arborilor din pia]a Syntagma.
Nu-l \ntâlnise decât \n ajun, dar avea deja impresia c` [tie foarte
multe despre el. {tia, mai ales, c` era con[tient de puterea lui de
seduc]ie [i c`-i pl`cea s-o exercite asupra femeilor. Din acest motiv o
luase cu for]a \n aceast` diminea]`, deoarece nu se resemna cu un
e[ec.
Melissa, din contr`, nu-i ascundea pl`cerea pe care o sim]ea \n
compania lui. Iar el era obi[nuit cu admira]ia femeilor. Cu siguran]`,
rezisten]a Cleei \l ofensase.
– V` las pe dumneavoastr` s` r`spunde]i la aceast` \ntrebare,
40 SHANE PADDINGTON

r`spunse ea ridicând indiferent` din umeri.


Ben se \ntunec` la fa]`.
– A]i \nceput s` m` agasa]i! exclam` el pe un ton strident.
F`r` s-o a[tepte, se \ndrept` spre ma[in`. O l`s` pe Clea s` urce [i
trânti portiera cu zgomot. B`rbatul nu mai scoase un cuvânt tot
drumul. Mâinile crispate pe volan, umerii ]epeni [i fa]a \ncruntat`
exprimau o profund` iritare.
Capitolul 3

P`strând o t`cere ostentativ`, Ben o l`s` pe Clea \n fa]a por]ii [i


plec` \n tromb`, f`r` s`-i mai surâd`. Melissa era \n pragul u[ii de la
intrare. Cu gambele dezgolite, [ortul [i corsajul alb mulându-i-se pe
corpul frumos, \ncepu s` strige \ndat` ce o z`ri pe Clea:
– Pacoste ce e[ti!
– |mi pare r`u, dar m-a luat cu for]a, \i explic` sora ei.
– Chiar \]i \nchipui c` o s` te cred?
– E adev`rat, m-a \mpins \n ma[in` [i a demarat.
Cu mâinile \n [olduri, Melissa tuna [i fulgera.
– {i tu n-ai vrut deloc s` te duci cu el, bine\n]eles! M` crezi idioat`?
Clea trecu pe lâng` ea, ridicând neputincioas` din umeri.
– N-am ce face, dac` nu m` crezi.
Melissa o urm`, furioas`, acuzând-o:
– Am v`zut imediat c`-]i place.
– Nu-mi place.
– Mincinoaso! |n timpul cinei de ieri, l-ai privit tot timpul pe
42 SHANE PADDINGTON

ascuns.
– Oh, Mel! exclam` Clea.
|mpotriva voin]ei ei, ro[ise, amintindu-[i eforturile pe care le f`cuse
\n timpul mesei ca s` ignore prezen]a lui Ben. De ce s` fie interesat`
de un astfel de b`rbat? Era un seduc`tor, un nestatornic.
– Eu l-am cunoscut prima, \mi apar]ine! strig` Melissa.
– Genul acesta de b`rbat nu apar]ine nim`nui, afirm` Clea.
Cel pu]in, \[i dezv`luise adev`ratul caracter, m`rturisind c` e prea
egoist ca s` se c`s`toreasc`.
– Unde a]i fost? o \ntreb` Melissa, care nu voia s` cedeze.
– La Atena!
– Exact acolo unde a vrut s` m` duc` pe mine!
– Nu [i-a modificat scenariul, r`spunse ironic Clea. A schimbat doar
actri]a!
Melissa o privea consternat`.
– Tu chiar e[ti nebun` dup` el!
Se arunc` pe patul surorii ei [i, foarte curioas`, continu` s-o
\ntrebe:
– }i-a f`cut avansuri?
|n loc s`-i r`spund` la aceast` \ntrebare, Clea \i puse alta:
– De ce i-ai vorbit despre Dimitri? A[ vrea s` nu mai poveste[ti
str`inilor problemele noastre de familie.
Melissa f`cu un gest dezinvolt cu mâna.
– Vroia s` [tie.
– ~sta nu e un motiv.
– M` \ntreba \ntruna. Ce-ar fi trebuit s` fac? S` m` fac c` nu-l aud?
– De ce nu? Ar fi fost mai \n]elept.
ADEV~RATA LIBERTATE 43

– Te las cu \n]elepciunea ta, o ironiz` Melissa. Dac` tot trebuie s`


m` m`rit cu Alexos, am de gând s` m` distrez bine \nainte [i nimeni
nu m` va \mpiedica.
Se ridic` \n picioare cu o mi[care sprinten` [i disp`ru. O secund`
mai târziu, \[i strecur` capul pe u[a \ntredeschis`:
– Ai cenu[iij` pe viitor! Ben este al meu!
– }i-l las cu pl`cere! replic` sora ei, dar Melissa plecase deja,
hot`rât` s` aib` ultimul cuvânt.
Coborând, Clea descoperi c` p`r`sise vila.
– A plecat la Atena, cred, spuse una dintre servitoare. {i-a luat
ma[ina.
Clea \[i \nchipui imediat motivul acestei ie[iri. Melissa plecase \n
c`utarea lui Ben.
Consternat` \n mod inexplicabil, se \ndrept` c`tre oficiu ca s` pun`
la punct meniul zilei \mpreun` cu buc`t`reasa, o femeie de aproape
cincizeci de ani. Aceasta locuia \n apropiere, \mpreun` cu cei trei fii ai
ei. Unul dintre ei era gr`dinar la Kerasteri. |n timpul liber \ngrijea mica
livad` cu m`slini a familiei sale. Altul lucra la Atena [i, cu ocazia b`ilor
ei matinale, Clea \l z`rea adesea \n sta]ia de autobuz.
Dup` moartea mamei sale, Clea \ncepuse s` se ocupe de cas`.
Teoretic, Melissa ar fi trebuit s-o ajute. |n realitate, munca nu necesita
dou` persoane [i Melissa nu uita s-o repete tot timpul, ca s`-[i justifice
lipsa total` de interes pentru aceste treburi. Kerasteri angajase dou`
servitoare. Una locuia \n vil`, cealalt` venea zilnic. Clea nu trebuia
decât s` dea ordine [i s` controleze executarea lor. Kerasteri \[i
concepuse c`minul ca pe o ma[in` bine uns`, unde totul trebuia s` se
desf`[oare f`r` niciun incident. Pretindea ca mesele s` fie luate la ore
44 SHANE PADDINGTON

fixe [i s` aib` un interior impecabil, elegant [i confortabil. Fiicele sale


[i servitoarele trebuia s` vegheze \n primul rând asupra bun`st`rii lui.
Pentru el, femeile fuseser` create ca s` distreze b`rba]ii, s`-i serveasc`
[i s`-i fac` ferici]i.
Spre sfâr[itul dimine]ii, Clea s-a dus \n sat, cu ma[ina ei. Avea câteva
cump`r`turi de f`cut, apoi a mers \ntr-o cafenea micu]`, ca s` bea o
cafea. |n jurul cl`dirii plutea ca un nor un miros de fructe de mare. |n
interior, \n schimb, o \ntâmpin` miros de fum de ]igar`, amestecat cu
un iz de vin trezit, datând probabil din ajun. Proprietara, care se
preg`tea s` spele pe jos, i se adres`:
– Ce c`ldur`! Nu reu[im s` dormim de mai multe nop]i, nu-i a[a,
Alex?
So]ul ei, \ntins lene[ pe un scaun, o aprob` dând din cap.
|ntoars` la vil`, prânzi rapid, apoi \ncepu s` lucreze la corsajul pe
care [i-l f`cuse, brodând arabescuri purpurii pe guler [i man[ete. Lui
Kerasteri \i pl`cea s-o vad` brodând. V`zut` prin ochii lui, via]a era
foarte simpl`. Existau anumite ocupa]ii numai pentru femei [i altele
doar pentru b`rba]i.
Melissa reveni \n jurul orei cinci. Clea o v`zu de la fereastra camerei
sale trântind portiera ma[inii [i \ndreptându-se c`tre cas`. Avea o
expresie de nemul]umire pe chip. Oare se dusese la Atena degeaba?
Nu-l \ntâlnise pe Ben? Sau poate se certase cu el?
Clea cobor\ la buc`t`rie ca s` arunce o privire asupra preg`tirilor
pentru cin`, apoi urc` din nou \n camera ei, ca s` fac` un du[ [i s` se
schimbe. O auzi pe Melissa tr`gând cu violen]` de sertare [i trântind
u[a [ifonierului. P`rea furioas`.
Puncta ca de obicei, Kerasteri sosi [i scoase o exclama]ie de
ADEV~RATA LIBERTATE 45

nemul]umire \ndat` ce trecu pragul. Trebuia ca o femeie s`-l


\ntâmpine [i s`-i ofere imediat primul pahar al serii. Kerasteri ]inea
foarte mult la obiceiurile lui.
Clea cobor\ \n grab` sc`rile, cu fusta ei alb` bogat` zburând \n jurul
gambelor bronzate [i cu p`rul m`t`sos ondulându-i-se vaporos pe
spate.
Dar Kerasteri nu era singur. Clea \ncremeni când \l descoperi pe
Ben al`turi de el. Amuzat, acesta o privea cum ro[e[te, tulburat`.
Tat`l ei vitreg se \ndrepta spre bar, c`utând whisky.
– Unde v-a]i ascuns amândou`? Apropie-te, porumbi]a mea [i
serve[te-ne b`uturile. Suntem mor]i de sete, nu-i a[a, Ben?
|i spunea "dulcea mea porumbi]`" de ani de zile, din dragoste \n
primul rând, dar [i ca s-o nec`jeasc` pe Melissa, amintindu-i astfel cât
de neascult`toare [i indisciplinat` era, comparativ cu sora ei vitreg`.
Clea se ar`tase \ntotdeauna supus`, iar acum aceast` docilitate o
\mpiedica s`-[i apere drepturile de femeie adult`. Pentru prima dat` \n
via]`, \[i dorea s` contrazic` o decizie a tat`lui ei vitreg.
– L-am \ntâlnit pe Ben din \ntâmplare \ntr-o cafenea, \i explic` \n
timp ce ea punea cuburi de ghea]` \n pahare. L-am invitat la cin`, iar
el mi-a promis c` \mi va da un sfat profesional asupra liniei mele
stereo. Are un mic zgomot la notele \nalte care m` nelini[te[te.
Când \i \ntinse paharul, tat`l ei vitreg o s`rut` u[or pe frunte. Fa]a
lui oache[` se lumina de un surâs afectuos. Clea \i surâse [i ea, apoi \i
oferi un pahar lui Ben. Acesta o \ntâmpin` cu o privire dur`, ostil`
aproape.
Oare era \nc` sup`rat c` refuzase s` admit` c` petrecuse un
moment agreabil \n compania lui? De obicei femeile nu-l jigneau astfel,
46 SHANE PADDINGTON

a[a c` nu era dispus s-o ierte pe curajoasa Clea.


Kerasteri era pe punctul de a \ndrepta un tablou de pe perete.
Dup` o zi obositoare la firm`, acum se destindea. De \ndat` ce trecea
pragul casei, renun]a la manierele brutale [i cuceritoare de om de
afaceri.
– Ce p`rere ai despre aceast` acuarel`, Ben?
– E foarte frumoas`.
Pe Kerasteri acest r`spuns \l umplu de satisfac]ie.
– Am cump`rat-o anul trecut. Autorul ei este tân`r, dar are mult
talent. Este pe cale s` devin` celebru.
|[i goli paharul [i-l a[ez` pe mas`.
– Bun, trebuie s` m` schimb. Clea, ocup`-te de Ben, serve[te-l \n
continuare.
|i arunc` invitatului unul din surâsurile lui pline de siguran]` [i de
bun` dispozi]ie.
– Este pu]in timid`, dar mie \mi place timiditatea la tinere. |n zilele
noastre, majoritatea cresc prea repede!
P`r`sind camera, izbucni \n râs. Dar Ben nu-i \mp`rt`[ea \n niciun
caz buna dispozi]ie.
– Vorbe[te despre dumneavoastr` ca [i cum a]i fi un lucru, zise el
revoltat.
Tân`ra \l privi stânjenit`, surprins` de aceast` nemul]umire
violent`.
– Consider` c` a[a e normal. Pân` acum câ]iva ani, legea greceasc`
m-ar fi situat printre posesiunile lui, ca [i casa [i ma[ina. Aici, femeile
de-abia au \nceput s`-[i cunoasc` libertatea. Kerasteri refuz` s` se
schimbe odat` cu vremurile. El respect` \nc` tradi]iile str`mo[e[ti.
ADEV~RATA LIBERTATE 47

Ben o studie f`r` s` surâd`.


– |i g`si]i \ntotdeauna scuze, nu-i a[a?
– Nu! \l contrazise ea, sup`rat` c` Ben o critica atât de sever.
– Ba da! Fiecare dintre cuvintele dumneavoastr` vrea s`
demonstreze c` are dreptate, c` punctul lui de vedere este justificat.
Nu \ndr`zni]i s` ave]i m`car o idee personal`. Nu risca]i nici cel mai
mic gest care l-ar putea contraria.
– Tr`iesc a[a cum m-a \nv`]at. Nu e normal? El m-a crescut.
– Nu tot el a crescut-o [i pe Melissa? Totu[i, ea face ce vrea, f`r` s`
se \ntrebe dac` \i place sau nu.
– Melissa nu e ca mine.
– Ea are un spirit independent, murmur` Ben, privind-o \ncruntat.
Din nefericire, nu este [i cazul dumneavoastr`.
– Nu m` cunoa[te]i \ndeajuns ca s` m` judeca]i, ripost` Clea,
\ncepând s` se \nfurie.
– V` cunosc mai bine decât crede]i.
|n ochii lui cenu[ii, care continuau s-o fixeze, ap`ruse o urm` de
ner`bdare. Dintr-un pas, Ben ajunse lâng` ea.
– Nu \n]eleg s` accepta]i aceast` c`s`torie \mpotriva voin]ei
dumneavoastr`. V` purta]i ca o tân`r` neajutorat` care face tot ce i se
cere.
– Nu este adev`rat! neg` Clea. Dar nu vreau s` continuu aceast`
discu]ie. Nu [ti]i cine sunt [i nici ce gândesc. Face]i supozi]ii despre un
subiect care nu v` prive[te.
– Dumneavoastr` cunoa[te]i b`rba]ii? \ntreb` el, cu un aer straniu.
Singurul care exist` pentru dumneavoastr` este Kerasteri, iar el se pare
c` face totul ca asta s` nu se schimbe.
48 SHANE PADDINGTON

– Nu spune]i prostii! \i replic`. Duc o existen]` absolut normal`, nu


tr`iesc ca o c`lug`ri]`. Sunt integrat` perfect \n societate.
Ben râse sceptic.
– Dup` cum spune Melissa, prefera]i s` r`mâne]i singur` \n camera
dumneavoastr`. Merge]i destul de rar la serate [i privi]i cu r`ceal` to]i
b`rba]ii care \ncearc` s` se apropie de dumneavoastr`.
Dac` sora ei ar fi fost acolo, Clea i-ar fi repro[at cu asprime o
indiscre]ie atât de mare. Era timid`, \ntr-adev`r, [i incapabil` s`
participe cu u[urin]` la conversa]iile superficiale care au loc la astfel de
recep]ii. Dar Melissa n-ar fi trebuit s` discute cu un str`in despre
dificult`]ile ei de adaptare.
– |nainte de a te c`s`tori cu un b`rbat pe care nu-l vei iubi
niciodat`, ai face mai bine s` te interesezi pu]in de ceilal]i, o sf`tui
blând Ben, f`r` s` \nceteze s-o priveasc` atent. Interesa]i-v` [i de
dragoste \n acela[i timp.
Clea nu era atât de naiv` \ncât s` nu sesizeze sensul surâsului lui de
cuceritor [i inflexiunile insinuante ale vocii. Frem`ta, \mpotriva voin]ei
ei [i se \ntoarse \n grab`.
– Pot s` v` mai servesc o b`utur`?
– Nu! strig` el.
|n aceea[i clip`, \[i l`s` mâna pe um`rul ei, obligând-o s`-l \nfrunte.
– L`sa]i-m`, murmur` ea, dar el o trase f`r` greutate spre el, ca [i
cum ar fi fost un manechin de cear`.
– Pentru c` refuza]i s` m` asculta]i, am s` v` ar`t despre ce e vorba,
declar` pe un ton vibrant.
Fata \[i ridic` furioas` fa]a spre el [i \n aceea[i clip` buzele lui Ben
puser` st`pânire pe ale ei cu o putere \mpotriva c`reia nu putea face
ADEV~RATA LIBERTATE 49

nimic. |ncerc` s` dea \napoi, dar o mân` ferm` o atr`gea,


impunându-i contactul cu corpul b`rbatului.
Din gura Cleei se auzi un protest sufocat, când, cu cealalt` mân`,
Ben \i imobiliz` capul, ca s-o poat` s`ruta mai bine. Ea nu mai putea s`
gândeasc`, o invadase o c`ldur` tulbur`toare, iar mintea \i fu \nv`luit`
\n cea]`. |n loc s`-l resping`, degetele \i strânser` bra]ul [i sim]i cum i
se abandoneaz`. Buzele ei frem`tau [i r`spundeau buzelor lui Ben,
animate parc` de o voin]` proprie.
Când el ridic` \n sfâr[it capul, ea avea ochii \nchi[i, iar obrajii erau
\n fl`c`ri. Cu pre]ul unui imens efort, reu[i s`-[i ridice pleoapele ca s`
\ntâlneasc` privirea lui Ben.
– Iat` ce v` va lipsi dac` v` ve]i c`s`tori cu Dimitri, \i spuse acesta
cu o voce grav` [i melodioas`.
|n acea clip`, \n hol se auzir` pa[ii u[ori ai Melissei. Clea zbur`, pur
[i simplu, pân` la u[ile din sticl` [i disp`ru pe teras`. De acolo, ajunse
pân` la ea salutul vesel pe care Melissa i-l adres` lui Ben, care-i
r`spunse cât se poate de senin, ca [i cum nu se \ntâmplase nimic.
|[i revenise u[or dup` acest s`rut. Clea, \n schimb, nu reu[ea s`-[i
reg`seasc` lini[tea. Tocmai suportase un [oc la fel de violent ca un
cutremur [i toat` fiin]a ei interioar` era tulburat`. Punctele ei de reper,
concep]iile de care se ag`]ase, ideile cu care crescuse, fuseser`
desfiin]ate [i i se ar`ta acum o lume nou`, \nsp`imânt`toare. Picioarele
\i tremurau iar corpul era str`b`tut, \n ciuda c`ldurii de afar`, de lungi
frisoane. |ncerca \n zadar s`-[i reg`seasc` sângele-rece, emo]iile pe care
le sim]ise \n bra]ele lui Ben refuzau s` se sting`.
{i totu[i, nu a[teptase acest s`rut ca s` [tie exact ce-i va lipsi dac` se
va c`s`tori cu Dimitri, o intuise demult. Chiar dac` tr`ise aici \nc` din
50 SHANE PADDINGTON

copil`rie, era complet diferit` de Melissa [i totul \n ea se opunea unei


c`s`torii aranjate. Din instinct, ghicea ce i-ar putea aduce via]a dac`
s-ar c`s`tori cu un b`rbat ales de ea.
Aceast` problem` o chinuia demult. Nu-[i dorea o existen]` cu un
b`rbat pentru care n-avea decât simpatie, un b`rbat care n-o atr`gea.
Dar unde s` g`seasc` puterea s`-i spun` toate astea lui Kerasteri? El
ar cl`tina nemul]umit din cap.
– Nu [tii nimic despre c`s`torie, i-ar spune. O s` vorbe[ti de atrac]ie
atunci când te vei c`s`tori cu Dimitri. Pân` atunci, p`streaz`-]i
inocen]a. A[a te vrea viitorul t`u so]. Nu te mai preocupa de astfel de
probleme.
Kerasteri \mp`r]ea femeile \n dou` categorii: cele care erau
c`s`torite [i cele care nu erau. Doar primele aveau dreptul s`
vorbeasc` despre farmec, dorin]` sau pasiune.
Un astfel de demers din partea Cleei n-ar face altceva decât s`-l
\nfurie. Ar trimite-o \n camera ei, interzicându-i s` mai abordeze acest
subiect.
Melissa, \n schimb, abordase o atitudine simpl` [i sincer` fa]` de
dragoste. Corpul ei o a[tepta cu ner`bdare. Se ar`ta cochet` fa]` de
b`rba]i, pl`cându-i s` le trezeasc` dorin]a ca apoi s`-i refuze. |n ziua \n
care Kerasteri o va conduce la altar, va fi bucuroas` \n a[teptarea
pl`cerilor fizice pe care urma s` le dea [i s` le primeasc` prin aceast`
c`s`torie, f`r` ca inima ei s` aib` cel mai mic rol.
Clea contempla acum frunzi[ul pinilor sumbru, \n compara]ie cu
lumina str`lucitoare din jur. Ben tocmai \i furnizase ultima prob` de
care avea nevoie ca s` se team` mai mult de c`s`toria cu Dimitri.
|n timpul cinei, Kerasteri monopoliz`, ca de obicei, conversa]ia.
ADEV~RATA LIBERTATE 51

Corpul lui \ndesat p`rea c` ocupa tot spa]iul mesei. Vorbea despre
politic` [i-[i sus]inea punctele de vedere cu gesturi largi. Ben \l privea
u[or amuzat, dar indulgent. Vorbea mai pu]in, dar de fiecare dat`
Kerasteri \l asculta atent.
|l aprecia vizibil pe Ben, prezen]a lui aducându-i ceva special. {i
totu[i, se sim]ea o oarecare rezerv` \n atitudinea lui, ca [i cum ar fi vrut
s`-[i aminteasc` tot timpul c` Ben nu f`cea parte din lumea lui. Era
fascinat de aceast` mentalitate str`in` [i-i punea invitatului numeroase
\ntreb`ri. Dar, \n ciuda simpatiei pe care o avea fa]` de Ben, acesta nu
se purta [i nu gândea a[a cum [tia el c` trebuie s` se poarte un b`rbat.
|ntr-un fel, Kerasteri \l considera un animal exotic. |i testa reac]iile
[i se distra cu el, f`r` s`-l accepte ca egalul lui.
Melissa nu-[i ascundea deloc interesul pentru acest tân`r. |i asculta,
pe el [i pe tat`l ei cu acela[i interes \n aparen]`, \ntorcând capul spre
cel care vorbea, ca [i cum ar fi asistat la o partid` de tenis, dar
zâmbetele ei erau tot atâtea invita]ii adresate lui Ben. |i lansa f`r`
\ncetare priviri provocatoare din spatele genelor ei lungi.
Kerasteri observa aceste manevre cu oarecare amuzament care nu
excludea, \ns`, vigilen]a. Nu avea \ncredere \n fiica lui [i nici \n
oaspetele lor. |n jurul mesei se agitau \n lini[te servitoarele \n rochii
negre. Figurile lor oache[e, luminate de câte un surâs, ar`tau c` nu
pierdeau nimic din discu]ie. Dac` Ben n-ar fi fost de fa]`, ele ar fi
intervenit \n discu]ie [i [i-ar fi spus p`rerile, f`r` s` se lase intimidate
de mânia sau hohotele de râs ale lui Kerasteri.
El ar fi fost \n stare s` sar` de pe scaun [i s` le scuture pu]in sau s`
le ciupeasc` de obraz, strigând:
– Cine ]i-a cerut p`rerea? |napoi la buc`t`rie, repede!
52 SHANE PADDINGTON

Aproape f`ceau parte din familie, iar Kerasteri adopta acela[i


comportament direct fa]` de to]i cei care tr`iau \n casa lui.
Mai târziu trecur` \n salon [i Melissa puse un disc. Apoi se instal`
pe canapea, etalându-[i gra]ios fusta ro[ie \n jurul gambelor [i
strecurându-[i un bra] sub ceaf` ca s` ia, pentru Ben, poza cea mai
avantajoas`.
Ben intr` \n jocul ei. Continuând s` vorbeasc` gazdei, \i arunca
priviri complice, dar nu schi]a niciun gest s` se apropie de ea.
Clea se pref`cu somnoroas`; schi]ând un c`scat, \i declar` tat`lui ei:
– Te rog s` m` scuzi, tat`, dar sunt foarte obosit`. Dorm greu din
cauza c`ldurii.
Kerasteri \i surâse [i mâna lui mare o atrase ca s-o s`rute pe frunte.
Când se \ndep`rt`, \i d`du o palm` la fund, cum f`cea de obicei ca s-o
nec`jeasc`.
Clea se \ntinse goal` \n pat, se acoperi cu un cear[af [i \ncerc` s`
adoarm`. Dar sufletul ei refuza odihna. Imaginea lui Ben \i revenea f`r`
\ncetare, \ntre]inând o tulburare care-i cuprindea tot corpul.
Pentru c` obloanele nu erau \nchise, lumina lunii intra \n valuri,
\ndep`rtându-i [i mai mult somnul. Cleei \i era atât de cald, \ncât hot`r\
s` fac` un du[. R`mase mult timp cu ochii \nchi[i sub jetul de ap` rece.
Buzele-i strivite de Ben o ardeau \nc`. N-o mai s`rutase nimeni \n
acest fel. Experien]ele ei anterioare se ar`taser` mult prea
nesemnificative. |[i umezi buzele cu o mân` tremur`toare.
Pân` la sfâr[itul verii, trebuia s` ia o hot`râre teribil`. Dac` va refuza
c`s`toria aranjat` de Kerasteri, era obligat` s`-i \nfrunte furia. Cu
siguran]`, \i va da un ultimatum: ori se c`s`tore[te cu Dimitri, ori nu
mai face parte din familie! Kerasteri se angajase fa]` de Dimitri. Era \n
ADEV~RATA LIBERTATE 53

joc onoarea lui. Dac` ar fi refuzat aceast` c`s`torie, l-ar acoperi de


ru[ine pe tat`l ei vitreg.
|n picioare \n fa]a ferestrei, Clea respira aerul cald al nop]ii, dup`
ce se uscase cu un prosop mare, alb. |n dep`rtare, marea lovea
ne\ncetat cu valurile ei plaja, \ntr-un murmur permanent. Vis`toare,
Clea \l asculta.
Razele lunii se r`sfrângeau pe corpul ei gol, transformându-l \ntr-o
statuie palid`, luminoas`. Cu bra]ele ridicate, \[i usca p`rul,
contemplând gr`dina sc`ldat` \ntr-o lumin` aurie.
Deodat`, privirea distinse un fir sub]ire de fum. |[i cobor\ ma[inal
ochii [i \nlemni brusc. Era prea tulburat` ca s` gândeasc` s` se retrag`
din cadrul luminat al ferestrei. Pe teras` se afla Ben, cu ]igara \n mân`.
Cu capul ridicat [i cu ochii fixa]i asupra ei! Str`lucirea lor argintie era
singurul semn de via]` pe fa]a lui \ncremenit`.
Ie[ind \n sfâr[it din letargie, Clea se retrase rapid \n interiorul
camerei [i se opri, tremurând toat`, \n fa]a toaletei. Reflectarea
corpului ei \i ap`ru \n oglinda mare, pielea ei p`rea de m`tase [i
aproape imaterial`, \n lumina dulce a lunii. |[i puse involuntar mâna
pe piept, din adâncul c`ruia se ridicase o stranie [i surd` durere.
|nchise ochii, tulburat`. Oare ce-[i \nchipuise, ce sim]ea Ben, \n
timp ce o privea?
|nchise ochii, gemând, nevrând s` mai vad` ceea ce deslu[ise \n
oglind`. |mbr`c` o c`ma[` de noapte [i se culc` din nou,
\nfundându-[i cu un suspin capul \n pern`.

***
54 SHANE PADDINGTON

Incidentul din noaptea trecut` o chinui toat` ziua urm`toare. |n


fiecare clip` când revedea \n memorie figura transfigurat` a lui Ben
contemplând-o, se crispa, \ngrozit`.
Era foarte sigur` c` va reveni la vil` [i-i pândea nelini[tit` apari]ia.
{i totu[i, nu-[i anun]a prezen]a. Cât despre Melissa, era plecat`
\ntr-una din obi[nuitele ei escapade despre care nu spunea nimic. Clea
se \ntreb` \nc` o dat` dac` nu cumva era plecat` la Atena ca s`-l
\ntâlneasc` pe Ben. Refuza s`-[i m`rturiseasc` faptul c` aceast`
posibilitate o f`cea geloas`. Trebuia s` lupte, s` fie atent`, pentru c`
nici nu se punea problema s`-l lase pe Ben s` devin` important pentru
ea, pentru inima ei. Era vorba de un simplu str`in care-i traversa
repede via]a. Cu siguran]`, peste câteva zile va ie[i complet din via]a ei.
{i va r`mâne doar un str`in pentru ea, era decizia ei ferm`.
Se temea totu[i s`-l revad`. Suspina, aproape gemea de fiecare dat`
când \[i amintea c` se expusese privirii lui, goal` \n lumina lunii. {i
culmea, era mai mult tulburat` decât scandalizat`, când se gândea la
asta.
Melissa a revenit cu pu]in timp \naintea tat`lui ei. De data aceasta,
cânta \n timp ce urca \n camera ei. P`rea satisf`cut` de ea [i mul]umit`
de via]`.
Clea o asculta, \ncordat`. |[i dorea foarte mult s-o \ntrebe dac` [i-a
petrecut dup`-amiaza cu Ben.
Dup` cin`, Kerasteri s-a retras \n birou, cu pre]ioasa lui linie stereo.
Le spusese fiicelor lui c` Ben i-a reglat-o perfect.
– Se pricepe! exclamase el. N-a avut niciodat` un astfel de sunet. E
un om folositor, acest Ben!
Melissa izbucni \n râs de \ndat` ce el ie[i din camer`.
ADEV~RATA LIBERTATE 55

– Cât` dreptate are tata! Ben este \ntr-adev`r un b`rbat foarte


folositor. |n aceast` dup`-amiaz`, mi-a reparat ma[ina. De câte ori
urcam, motorul tu[ea. El mi-a explicat c` este de vin` carburatorul, pe
care l-a cur`]at pentru mine.
Cu ochii pleca]i, Clea nu spunea nimic. A[adar, Melissa \l \ntâlnise
pe Ben. Nu era o surpriz`, dar de ce avea impresia c` se sufoc`? F`r`
\ndoial`, era de vin` c`ldura asta insuportabil`.
Murmur`, \n timp ce se ridica:
– O s` m` culc.
F`r` s`-i dea aten]ie, Melissa continu`, pierdut` \n gândurile ei:
– Ca s` lucreze, s-a dezbr`cat pân` la brâu. Dac` i-ai fi v`zut bra]ele
musculoase. Eu le-am atins. Erau tari, atât de tari!
Clea n-avea chef s` aud` mai mult. Se \ndrepta deja c`tre u[`.
– Mi-ar fi pl`cut ca Alexos s` fie la fel de mare ca el! gemu Melissa.
– Poate o s` mai creasc`! o ironiz` Clea.
Ce se \ntâmpla cu porumbi]a cea dulce? Melissa se redres`,
stupefiat`.
– Ce r`ut`cioas` e[ti! Te-a \n]epat ceva, ce-]i veni?
– Sunt obosit`, min]i ea. Noapte bun`.
A doua zi dup`-amiaz`, izbucni o furtun` violent`. Marea mugea
sub cerul \ntunecat [i amenin]`tor. Melissa fusese plecat` toat` ziua. |n
ceea ce o privea pe Clea, excitat` \n mod straniu de dezl`n]uirea
naturii [i u[urat` de sc`derea brusc` a temperaturii, ced` unui impuls
[i se duse pe plaj`, cu toat` ploaia toren]ial`. Servitoarele, \ngrozite,
n-au reu[it s-o opreasc`.
Cu capul [i cu picioarele goale, contempl` \ndelung s`ge]ile
str`lucitoare pe care fulgerele le desenau pe cer.
56 SHANE PADDINGTON

Ud` leoarc`, \i venea s` ]ipe de bucurie, atât de bine \i f`cea aerul


proasp`t care-i umplea pl`mânii.
Rochia i se lipise de curbele armonioase ale corpului. Devenise
transparent`, dar Cleei nu-i p`sa. Nu se gândea decât la spectacolul
fascinant oferit de natur`. Nici nu auzi zgomotul de pa[i pe nisipul din
spatele ei.
Când a fost \n sfâr[it con[tient` c` cineva era \n spatele ei, s-a \ntors
brusc, cu ochii mari dilata]i de surpriz`, [i scoase un strig`t:
– Ben!
– Bun` ziua, o salut` el grav.
B`rbatul nu zâmbea deloc. Ochii lui cenu[ii se plimbau
nestingheri]i pe corpul ei. Aceasta \i ghici gândurile [i fata fu invadat`
de o ro[ea]` vie.
– Melissa nu e acas`, declar` ea gr`bit`. A plecat la Atena. Cu
siguran]`, v` a[teapt` la hotelul unde locui]i.
Confuzia \i f`cuse vocea u[or tremur`toare, dar reu[i s` se
st`pâneasc`.
– N-am venit pentru Melissa, r`spunse el cu seriozitate. {ti]i foarte
bine acest lucru.
– |ncep s` cred c` sunte]i un intrigant, domnul Winter. V` place s`
sem`na]i discordie pe unde trece]i. M` cert cu sora mea din cauza
dumneavoastr`, v` rog s` ave]i amabilitatea s` pleca]i la Atena. Nu
vreau s` v` mai v`d!
Ben \[i \nfund` mâinile \n buzunare [i o privi cu mare aten]ie.
– Chiar nu v` da]i seama ce mi-a]i f`cut? Nu m` pot \mpiedica s`
m` gândesc zi [i noapte la dumneavoastr`. Mi-a]i intrat pe sub piele ca
un spin [i nu-mi voi g`si lini[tea pân` nu v` \ndep`rtez.
ADEV~RATA LIBERTATE 57

Uluit` de cuvintele lui, Clea \[i cobor\ capul. Oare era un alt joc
de-al lui? Iar \[i b`tea joc de ea? Nu putea vorbi serios!
– Cu cât m` gândesc mai mult, cu atât \mi p`re]i o copil` inocent`
[i ignorant` care se arunc` \n gura lupului. Nu pute]i s` v` c`s`tori]i cu
Dimitri, Clea! Vorbi]i cu tat`l dumneavoastr` vitreg, spune]i-i c` e
imposibil!
– Nu pot! strig` ea, disperat`. Am \ncercat s`-i vorbesc, dar nu
reu[esc.
– Dar ce v` \mpiedic`?
– Ar \nsemna o ruptur` definitiv` \ntre noi, \i explic`, ]inându-[i
capul plecat [i trasând cu vârful piciorului un cerc pe nisip.
– Afec]iunea lui conteaz` atât de mult pentru dumneavoastr`?
Ben \i vorbea \ntr-o manier` brutal`, presant`, iar Clea nu
\ndr`znea s`-l priveasc`. Nu \n]elegea de ce era atât de \nfuriat. De ce
\[i ie[ea din fire pentru probleme care nu-l priveau? Ce putea s`
\nsemne pentru el viitoarea c`s`torie a Cleei?
– Nu pute]i s` \n]elege]i, murmur` ea.
– Atunci, explica]i-mi.
– Dac` refuz aceast` c`s`torie, Kerasteri va fi atât de furios, \ncât m`
va goni.
– Te-ai crede \n Evul Mediu!
– Nu [ti]i nimic despre oameni ca tat`l meu vitreg. {i-au p`strat
atitudini tradi]ionale fa]` de via]`.
– E vorba mai degrab` de egoism.
– Nu! protest` ea. Este obsedat s` ne fac` fericite, pe Melissa [i pe
mine.
– For]ându-v` s` v` c`s`tori]i cu b`rba]ii pe care i-a ales f`r` s` v`
58 SHANE PADDINGTON

consulte?
– Nu i-a ales la \ntâmplare, afirm` Clea cu un surâs chinuit. A c`utat
mult printre b`rba]ii pe care-i cuno[tea, unii care s` aib` caractere
asem`n`toare cu ale noastre. Dimitri este dulce, calm [i foarte
respectuos. |[i dorea un b`rbat ca el pentru mine. {i pentru Melissa,
l-a g`sit pe Alexos. Este foarte energic. O va \mpiedica pe Melissa s`
fac` prostii, dar \i va [i trece cu vederea multe lucruri deoarece
consider` foarte amuzante femeile ca ea. Vede]i, Kerasteri nu i-a ales
doar pentru avere. El s-a gândit bine [i a luat \n calcul toate aspectele.
Ben p`rea stupefiat.
– M` \ntreb cine e nebun, dumneavoastr` sau eu? exclam`,
controlându-[i cu greu exasperarea.
– S` nu v` imagina]i c` sunt \ncântat` de aceast` c`s`torie.
– Atunci, spune]i-i-o tat`lui dumneavoastr` vitreg!
– Ca s`-l sup`r? Nu, v`d c` nu \n]elege]i. Tat`l lui Kerasteri s-a
c`s`torit cu femeia pe care i-o alesese tat`l lui, iar prima so]ie a lui
Kerasteri \i fusese prezentat` \n acela[i fel.
A murit când Melissa era \nc` un bebelu[. Kerasteri o iubea, a fost
fericit cu ea. El n-are deci nicio \ndoial` asupra acestei metode de
c`s`torie.
– Asta poate fi valabil pentru un b`rbat de vârsta [i cu educa]ia lui.
Dar dumneavoastr`? Ave]i idei moderne. Nu vre]i s` cunoa[te]i
dragostea?
Pe Clea o str`b`tu un fior. F`r` s` se gândeasc`, \l \ntreb`:
– Dumneavoastr`, care vorbi]i despre dragoste, a]i fost vreodat`
\ndr`gostit?
Regret` imediat c` a pus \ntrebarea, dar era prea târziu.
ADEV~RATA LIBERTATE 59

– Foarte des, r`spunse Ben, cu un zâmbet r`ut`cios.


Se apropie de ea, ca s-o vad` mai bine. Clea \ncremeni, de fric` [i
de emo]ie \n acela[i timp.
– Dup` p`rerea dumneavoastr`, ce este dragostea?
Tras` cu un deget o linie de-a lungul obrazului fetei [i ad`ug` pe
un ton sc`zut, invitând la intimitate.
– {ti]i ce este dragostea, nu-i a[a? Nu sunt singurul dintre noi doi
care simte ceva \n acest moment.
– Ce? zise fata, pref`cându-se calm`, ca [i cum n-ar fi tulburat-o
vorbele lui.
– {ti]i despre ce vorbesc.
Ben avea o expresie stranie \ntip`rit` pe fa]`. Ochii \i str`luceau [i
cu cât o privea mai mult pe Clea, cu atât era mai satisf`cut.
Confuz`, fata \ntoarse capul.
O [uvi]` de p`r blond \i zbura \ntr-o parte. Ben o prinse [i o rul`
concentrat \n jurul degetelor lui.
– Nu m` min]i]i, Clea.
Nu v` min]i]i pe dumneavoastr` \n[iv`.
O for]` imperioas` \i f`cea vocea din ce \n ce mai vibrant`, iar Clea
se sim]i cuprins` de panic`.
– De când v-am v`zut la fereastr`.....
– Nu! strig` ea, zb`tându-se s` se \ndep`rteze de el.
Dar b`rbatul o prinse atât de brutal, \ncât \i c`zu la piept. Parfumul
\nv`luitor al pielii lui bronzate o z`p`ci.
Ben o prinse cu o mân` de ceaf` ca s-o priveasc` mai bine, apoi
murmur`:
– Sunte]i minunat`, Clea! Nu trebuie s` v` fie ru[ine. Sunte]i
60 SHANE PADDINGTON

\nnebunitoare!
– T`ce]i! \l implor` ea.
– De ce? Pentru o clip`, mi-a]i p`rut o statuie de marmur`. P`rea]i
aproape ireal`, \n lumina lunii. {i apoi a]i disp`rut, iar eu am suferit,
nici nu v` pute]i imagina ce greu mi-a fost!
Ea \ncerca \n continuare s` se elibereze din mâinile lui.
– Nu-mi vorbi]i astfel. Nu \n]elege]i c` m` jenez?
– V` este fric`, zise el emo]ionat. Nu trebuie s` v` teme]i, Clea.
Sunte]i f`cut` ca s` sim]i]i acest minunat sentiment de....
– Nu simt decât jen`, \l \ntrerupse ea.
Emo]ia care luminase figura lui Ben se transform` imediat \n iritare.
|[i \ncrunt` sprâncenele [i privirea \i deveni aspr`.
– Nu este adev`rat. Refuza]i s` m`rturisi]i ce sim]i]i. V` este atât de
fric` de dragoste?
Uitând orice pruden]`, Clea ced` furiei care fierbea \n ea:
– Dumneavoastr` nu vorbi]i de dragoste, ci de dorin]` fizic`!
– Este acela[i lucru!
– Nu! neg` energic. Nu trebuie s` le confund`m.
Ben râse.
– Folosi]i cuvinte mari despre lucruri pe care nu le cunoa[te]i. Gata
cu teoria! V` lipse[te practica. E timpul s` câ[tiga]i pu]in` experien]`.
– Nu.... bâigui ea.
– Ba da, afirm` Ben, c`utându-i gura.
Fata se str`duia s` i se opun`. Lupta s` r`mân` calm`, \n ciuda
dorin]ei chinuitoare de a i se abandona. |n adâncul ei o avertiza un
glas. Ben nu era altceva decât un seduc`tor experimentat. |ncerca \n
mod necinstit s-o tulbure, f`când apel la o tehnic` pe care o \nv`]ase
ADEV~RATA LIBERTATE 61

de la alte femei. Nu-i oferea dragostea la care visa. {tia ce-i propunea [i
nu vroia.
Sim]indu-i rezisten]a, b`rbatul \[i strecur` o mân` \n p`rul ei [i-i
trase capul mai \n spate. Ca s` nu se dezechilibreze, fu obligat` s` se
aga]e de umerii lui. Ea \i surprinse ochii str`lucind, chiar \nainte ca
gura lui s` se lipeasc` de a ei. Se \nfuriase [i ea \n]elese c` nu va ceda
pân` când nu va avea putere deplin` asupra ei.
Sim]i cum \i desface rochia [i \[i plimb` degetele fierbin]i pe spate.
|ncepu s` tremure. Glasul care continua s` [opteasc` \n adâncul ei nu
mai putea s-o opreasc`. |n curând nu-l va mai auzi deloc. Corpul ei
frem`ta, dându-i lui Ben r`spunsul pe care-l a[tepta.
|i desp`r]i brusc un fel de r`cnet sufocat care se auzi \n apropiere.
Ben \i d`du atât de repede drumul, \ncât Clea era cât pe ce s` cad`. El
se \ntoarse cu iu]eala unui animal s`lbatic \n pericol.
|ngrozit`, Clea \l descoperi pe Kerasteri, la câ]iva pa[i de ei. P`rea
un tigru care se \ncorda \nainte de a se repezi asupra pr`zii.
– Lep`d`tur`! url` el.
Figura lui era vân`t`, iar ochii aruncau fl`c`ri. |[i \ntoarse apoi ochii
de la Ben spre Clea. Fata se sim]i ru[inat` [i murd`rit` sub aceast`
privire. |[i imagina spectacolul pe care i-l oferea tat`lui ei vitreg: cu
p`rul ciufulit, rochia ud` lipit` de corp [i c`zut` de pe umeri, cu buzele
strivite de s`rut`rile lui Ben.
Ochii i se umplur` de lacrimi.
– Tat`! \l implor` ea.
Kerasteri str`b`tu spa]iul care-i separa [i luând-o violent de bra], o
\mpinse spre cas`.
– Du-te acas`! M` voi ocupa de tine mai târziu.
62 SHANE PADDINGTON

Un sunet straniu, pe jum`tate suspin, pe jum`tate morm`it \i sc`p`


din piept.
– {tii cu cine semeni?
|[i \ntoarse privirea de la ea ca [i cum nu suporta s-o vad` astfel.
Clea se \ndep`rt`, tremurând [i plângând \n hohote. Nu mai [tia
unde s` se duc` [i nici ce s` fac`.
Capitolul 4

Clea alerg` \n camera ei. Trecu pe lâng` o servitoare care o privi cu


un aer \ngrozit, dar nu spuse nimic. |nchizând u[a dup` ea, se trânti
pe pat. Tremura din toate \ncheieturile. O obseda privirea dezgustat`
pe care i-o aruncase tat`l ei vitreg.
Dup` câteva minute, se ridic`, \[i smulse rochia [i se duse la du[.
Corpul ei se crisp` sub jetul de ap` rece, dar rezist`, gândindu-se doar
s` se purifice.
N-ar fi trebuit s`-i permit` lui Ben s-o ating`. Nu se va mai \ntâmpla
a[a ceva vreodat`. {ocul de a-l fi descoperit pe tat`l ei vitreg \n starea
asta de furie [i de dispre], alungase toate celelalte senza]ii. Nu
r`m`sese decât un dezgust profund, cople[itor.
Ie[ind din baie, Clea se [tergea cu putere [i cu furie, ca [i cum ar fi
vrut s`-[i schimbe \nf`]i[area.
Odat` \mbr`cat`, se a[ez` pe marginea patului, am`rât`,
condamnat` s` a[tepte. Ce o s`-i spun` Kerasteri?
Ben nu era \ndr`gostit de ea, a ar`tat cât se putea de clar c` o
64 SHANE PADDINGTON

dore[te [i nimic altceva. Cu o sear` \nainte se distrase cu Melissa,


pref`cându-se c` o ignor` pe Clea, pentru c` era furios pe ea. A vrut s`
se r`zbune pentru c` nu manifestase entuziasm la ideea de a merge
\mpreun` la Atena! Se credea irezistibil, iar Melissa \i men]inea aceast`
convingere.
Clea era prea serioas` ca s` desf`[oare tot felul de viclenii [i
cochet`rii pentru un b`rbat, oricine ar fi fost el. |n schimb, se temea s`
se expun` la glume. O speriau rela]iile complexe care se puteau lega
\ntre oameni. |i lipsea siguran]a de sine a Melissei, care apar]inea de
fapt aceleia[i specii ca [i Ben. Atât unul, cât [i cel`lalt, nu [tiau ce era
spaima [i tensiunile care \nhibau oamenii asemenea Cleei.
Dup` furtun` era mai r`coare [i cerul era de un albastru str`lucitor.
Soarele revenise [i se reflecta \n oglinda toaletei din camera Cleei,
\mpodobindu-i capul blond cu o aureol` aurie. Dar tân`ra nu se
sinchisea de frumuse]ea luminii de dup` furtun` [i pândea pa[ii lui
Kerasteri.
Tres`ri violent când \i auzi apropiindu-se, apoi u[a se deschise, iar
ea s`ri \n picioare.
– Clea! se auzi vocea lui teribil`.
Fata nici nu \ndr`znea s`-[i ridice ochii spre el. |ncremenise a[a, cu
bra]ele-i atârnând pe lâng` corp, privind picioarele tat`lui ei vitreg,
care se apropiase. Acesta \i declar` cu o voce mai calm`:
– Nu [tiu ce s`-]i spun.
Cuvintele acestea, atât de calme [i de sincere \i f`cur` foarte r`u.
Sim]ea c` lui Kerasteri \i treceau furia [i emo]iile.
– Dac` ar fi fost Melissa, a[ fi \n]eles. Nu a[tept mare lucru de la ea.
{i totu[i, ea n-ar merge atât de departe. Se joac` des cu focul, dar nu
ADEV~RATA LIBERTATE 65

se va arde niciodat`. |[i aminte[te \ntotdeauna cine este!


Se opri, \nghi]indu-[i cu greu saliva.
– Dar tu, Clea! N-a[ fi crezut niciodat` c` vei permite unui str`in
s`-[i ia astfel de libert`]i fa]` de tine.
Clea suspin` adânc.
– {i tu l-ai l`sat! continu` Kerasteri.
Fata nu putea s` nege. |i cedase lui Ben atunci când sosise tat`l ei
vitreg. Pasiunea cu care o s`ruta [i o mângâia o f`cuse s`-i r`spund`, i
se abandonase.
– Am a[teptat s` m` calmez pu]in, ca s` vin s`-]i vorbesc, \i explic`
Kerasteri. Nu vroiam s` spun ceva ce a[ regreta mai târziu. Dac` a[ fi
urcat de \ndat` ce m-am \ntors, te-a[ fi b`tut. N-am fost \n via]a mea atât
de nervos.
Clea remarcase acest lucru. Se chircise \n ea, ca un animal f`r`
ap`rare, \n fa]a mâniei explozive pe care o sim]ise la tat`l ei vitreg.
– Mi-e ru[ine cu tine!
La aceste cuvinte, [i-a plecat [i mai mult capul. Fa]a ei era ro[ie de
umilin]`.
– Nu mai e[ti o adolescent`. N-ai nicio scuz`. Peste câteva luni te
vei c`s`tori cu un alt b`rbat [i te la[i s`rutat` [i \mbr`]i[at` de acesta,
pe care nici m`car nu-l cunoa[tem bine! Cum ai putut s` faci a[a ceva?
Cum ai putut s` te dezonorezi [i s` m` dezonorezi astfel?
Pretindea un r`spuns, iar privirea lui o ap`sa pe tân`ra nefericit`.
Aceasta \ncerca s` \nghit` nodul care o sufoca [i reu[i s` murmure:
– Sunt dezolat`, tat`.
– Dezolat`! Asta-i tot ce po]i s`-mi spui? E[ti dezolat` când ai spart
o farfurie sau când ai uitat cât este ceasul! Ceea ce s-a \ntâmplat este
66 SHANE PADDINGTON

mult mai grav!


Se \ntrerupse [i respira zgomotos.
– Dup` p`rerea ta, ce crezi c` am gândit descoperindu-te \n bra]ele
acelui individ? Mi-am spus: fata mea este o.....
– Nu! gemu Clea.
– Nu vrei s` auzi acest cuvânt. {i totu[i, ce alt cuvânt ar trebui s`
folosesc?
Clea se sim]ea \nghe]at`. Figura \i devenise livid` [i fixa covorul f`r`
s`-l vad`.
– Ceea ce s-a petrecut acolo a fost mai mult decât o \mbr`]i[are,
continu` Kerasteri. Nu sunt prost. {tiu c` Melissa se las` adesea
s`rutat` de câte un b`rbat, o cunosc pe fata mea. Am \n]eles imediat
despre ce e vorba \n felul \n care te ]inea. Este mult mai serios, nu-i a[a,
Clea?
Se opri, sim]ind nevoia s`-[i recapete suflul \nainte de a epuiza
acest subiect penibil.
– Acest b`rbat vroia de la tine mai mult decât un simplu s`rut. {tii
ce dorea, nu-i a[a? Nu-i a[a, Clea?
Fata \[i acoperi fa]a cu mâinile.
– Opre[te-te, tat`, opre[te-te, te implor!
– Crezi c` \mi face pl`cere s` vorbesc despre asta? Dar trebuie s`
mergem pân` la cap`t. Spune-mi ce s-a petrecut \ntre tine [i acest
individ nedemn.
– Nimic mai mult decât ai v`zut!
– Nimic mai mult? Min]i! Nu te-ar fi \mbr`]i[at astfel dac` ar fi fost
pentru prima dat`. N-a fost prima dat`.
– Aproape, murmur` fata.
ADEV~RATA LIBERTATE 67

– Aproape! Ce vrei s` spui?


– M-a mai \mbr`]i[at o dat`, m`rturisi fata.
– |l iube[ti?
– Nu r`spunse ea cu glas tremurat.
– Sunt consternat.
Dup` o clip` de t`cere, b`rbatul o anun]`:
– L-am gonit. N-o s` mai apar` niciodat` aici. L-am avertizat c` dac`
revine, \i rup gâtul. Iar tu, Clea, \n]elege o dat` pentru totdeauna! O
s`-l ucid, dac` te mai \ntâlne[ti cu el!
Fata d`du din cap, cu privirea tot \n p`mânt.
– Trebuie s`-]i mai explic ce fel de om e, dup` cum s-a purtat cu
tine?
Fata neg` f`r` s` vorbeasc`.
– De câte ori te-ai \ntâlnit pe ascuns cu el?
– Pe ascuns?
|[i ridic` timid capul.
– Niciodat`. De altfel, ast`zi nu m` a[teptam s`-l g`sesc pe plaj`. A
venit \ntâmpl`tor.
– {tie c` te vei c`s`tori \n curând. Este un b`rbat f`r` scrupule care
se folose[te de ceilal]i! Tu e[ti o fat` de[teapt`, Clea. Cu siguran]`,
\n]elegi c` dac` ar fi avut o inten]ie serioas` \n ceea ce te prive[te, nu
s-ar fi purtat astfel.
Da, Clea [tia asta. Ben nu era animat decât de o dorin]` fizic`, iar
temperamentul lui l-ar fi \mpins foarte curând c`tre o alt` femeie.
– Promite-mi c` n-o s`-l mai vezi niciodat`, \i ceru Kerasteri.
Fata \i r`spunse imediat, murmurând:
– Da, tat`.
68 SHANE PADDINGTON

Kerasteri o privi cu un aer sumbru.


– Ceva a fost distrus, Clea. Am avut un adev`rat [oc \n clipa \n care
te-am v`zut \n bra]ele lui. Te credeam atât de pur`, de ra]ional`.....
Nu-i voi spune nimic lui Dimitri, ad`ug` dup` o scurt` pauz`. Ar fi
dezam`git.
Clea \ncerc` s`-i vorbeasc`, dar nu reu[i. Dac` \n acest moment i-ar
fi spus tat`lui ei vitreg c` nu vrea s` se c`s`toreasc`, acesta [i-ar fi
pierdut controlul, pe care oricum [i-l men]inea cu mare eforturi. Iar
furia lui dezl`n]uit` risca s` fie mai teribil` ca niciodat`.
– Nu vom mai discuta niciodat` despre aceast` \ntâmplare, \i
declar` el, apoi se \ndep`rt`. Cu capul \n p`mânt, Clea \l auzi mergând
spre u[` [i oprindu-se \n prag.
– |nainte de a ie[i, \i spuse:
– Ah, dac` a[ fi visat, Clea! S` nu se fi \ntâmplat \n realitate!
U[a se \nchise dup` el, iar Clea se arunc` \n pat, plângând \n t`cere.
Kerasteri \l judecase corect pe Ben. Era gata s` profite de toate
favorurile pe care i le-ar fi acordat Clea, f`r` s` se sinchiseasc` de
viitoarea ei c`s`torie cu Dimitri. Ru[inea pe care i-o inspirase tat`lui ei
vitreg nu se putea compara cu ceea ce sim]ea ea \ns`[i. Cum de a fost
capabil` s` renun]e la orice rezisten]` [i s` se lase s`rutat` [i mângâiat`
de acest b`rbat? O tratase ca pe un obiect. Nu se sinchisea de ideile lui
Kerasteri [i nu-i p`sa de mentalitatea grecilor. Comportamentul lui era
inacceptabil ca [i acela al lui Kerasteri, de altfel, care hot`râse s-o
c`s`toreasc` f`r` s-o consulte. Cei doi b`rba]i \ncercau fiecare \n felul
lui s` fac` din ea ce vroiau.
Fata \[i [terse lacrimile [i se str`dui s`-[i st`pâneasc` suspinele care
\nc` o chinuiau. Ie[ise soarele. Durerea ei se calm` treptat.
ADEV~RATA LIBERTATE 69

Ce o s` fac`? Cine era ea, de fapt?


Pentru prima dat` \n via]a ei devenea con[tient` c` era o persoan`
adult`, o persoan` care era obligat` s` suporte presiunea celorlal]i.
Trebuia s` aleag`: va ceda sau se va ap`ra, \n a[a fel \ncât s` poat` s`
tr`iasc` dup` bunul ei plac?
Pentru o clip`, \[i imagin` c` se va supune voin]ei tat`lui ei vitreg....
Ar fi fost imposibil, acum mai mult ca oricând era convins` de asta,
chiar dac` hot`rârea ei va \nsemna sfâr[itul unei existen]e tihnite \n
Grecia. Pân` azi fusese re]inut` la ideea c` va trebui s`-[i p`r`seasc`
]ara [i familia. Kerasteri ar fi acum cu atât mai intransigent cu cât ar
pune refuzul ei pe seama lui Ben.
Clea \[i c`uta drumul c`tre libertate ca un fluture care se zbate s`
ias` din crisalid`. N-a avut niciodat` o imagine atât de clar` a situa]iei
\n care se afla ca \n aceast` dup`-amiaz`.
Ca [i Ben, Kerasteri \ncerca s-o manipuleze. Dac` nu mai dorea s`
fie tratat` ca o marionet`, Clea va fi obligat` s`-i reziste atât unuia cât
[i celuilalt. Melissa, \n schimb, [tia din instinct s` scape de domina]ia
b`rba]ilor, asigurându-[i independen]a prin diferite tertipuri dup`
bunul ei plac. Ea ob]inea \ntotdeauna tot ceea ce-[i dorea de la via]`,
chiar cu pre]ul câtorva [mecherii [i minciuni. Clea n-o putea imita.
Firea ei o obliga s` fie sincer`. Dac` ar fi l`sat s`-i scape posibilitatea de
a-[i organiza singur` [i deschis via]a, ar fi prima care s-ar dispre]ui.
U[a camerei se deschise din nou. Tres`ri violent crezând c` s-a
\ntors Kerasteri, dar era vorba de Melissa, care o privea cu ochii ei mari,
necenu[ii, curioas` [i b`nuitoare.
– Ce ]i-a spus tata?
Clea ro[i imediat. Melissa [tia, deci, ce s-a \ntâmplat! Nu-i r`spunse.
gianninajollys
70 SHANE PADDINGTON

Trebuia mai \ntâi s` afle ce [tia Melissa. Aceasta, cu mâinile \n [olduri


se apropie de ea.
– Te-am v`zut pe plaj`, cu Ben.
Cuvintele ei p`reau s-o acuze, iar tonul r`ut`cios o f`cu pe Clea
s`-[i ridice privirea.
– Deci, tu i-ai spus tatei?
– N-ar fi trebuit s` mi-l iei pe Ben, declar` Melissa, sup`rat`.
Cu un gest mânios, \[i d`du buclele negre pe spate. Furia \i
strâmbase gura [i refuza s`-[i priveasc` sora \n ochi.
– Nu ]i l-am furat, \i r`spunse Clea, obosit` s` se tot justifice. El nu
apar]ine nim`nui, ]i-am mai spus-o [i, de altfel, nici nu-l vreau.
– Mi-e greu s` te cred, dup` ceea ce am v`zut, ripost` violent
Melissa.
– Oh, Mel! gemu Clea, \nfigându-[i unghiile \n mân`.
Melissa p`ru c` se \nmoaie [i veni s` se a[eze lâng` sora ei pe pat.
– Tata e furios. Nu l-a[ fi crezut \n stare de o astfel de furie.
– {i totu[i, \l cuno[ti bine, replic` ironic, Clea.
– Am crezut c` face o criz`, \i m`rturisi ea. P`rea nebun când s-a
\ntors de pe plaj`. A dat la maximum sta]ia.
Pentru o clip`, o privi pe Clea \ntreb`tor.
– Ai auzit-o?
– Nu.
Clea nu auzise nimic. Pândise pa[ii tat`lui ei vitreg [i, \n starea \n
care se afla, nimic altceva nu-i putuse atrage aten]ia.
– |mi pare r`u, spuse Melissa, punându-[i mâna pe bra]ul ei. Dac`
a[ fi [tiut c` va face o tragedie din asta, nu i-a[ fi spus nimic. Am fost
furioas`. Nu [tiam ce fac. Am cedat primului impuls.
ADEV~RATA LIBERTATE 71

– Cum de ne-ai v`zut?


Nu-[i d`duse seama de prezen]a Melissei. Este adev`rat c` discu]ia
cu Ben o f`cuse s` nu-[i mai dea seama de nimic altceva.
– Când m-am \ntors acas`, mi s-a spus c` e[ti pe plaj`. Am vrut s`
te g`sesc. M` tot \ntrebam ce idee ciudat` \]i venise s` ie[i pe o astfel
de furtun` din cas`. Când am ajuns \n cap`tul c`r`rii, te-am z`rit cu
Ben. Am \nnebunit, atunci. Am fugit \napoi \n vil`. Tata tocmai se
\ntorcea. Hot`râse s` vin` mai devreme acas`, pentru c` la Atena se
oprise curentul din cauza furtunii. I-am spus imediat. Eram prea
furioas` ca s` m` mai gândesc.
Clea ridic` din umeri. Ce rost mai avea s`-[i fac` repro[uri acum?
– Ce-a fost a fost, declar` ea.
Melissa o privea intens.
– Ce f`cea]i de l-a]i \nfuriat \n a[a hal pe tata?
Curiozitatea \i era mai mare decât toate celelalte sentiment,e iar
Clea nu [tia cum s`-i r`spund` la aceast` \ntrebare.
– Nu vreau s` vorbesc despre asta.
– Nu voi fi [ocat`, o \ncuraj` Melissa.
Clea se redres`, orgolioas`.
– N-ai de ce s` fii [ocat`. Dar n-am putea vorbi despre altceva?
– De ce nu-mi poveste[ti ce s-a \ntâmplat? |nnebunesc \ncercând
s`-mi imaginez.
– Imagineaz`-]i ce vrei, replic` sec Clea.
– Hai, fii dr`gu]`!
– Sunt obosit`. S` termin`m cu povestea asta.
– Am remarcat imediat c`-]i place Ben, insist` Melissa. Ai f`cut totul
ca s-o ascunzi, dar eu am sim]it imediat.
72 SHANE PADDINGTON

– Te-ai \n[elat.
– Mincinoaso! \i arunc` Melissa surâzând. Nu uita c` v-am surprins
pe plaj`. Eram prea departe ca s` aud ce vorbi]i, dar nu e greu de
ghicit.
Clea explod` dintr-o dat`.
– Las`-m` \n pace! Pleac`!
Jignit`, Melissa se ridic` [i se \ndrept` spre u[`.
– {tii care e problema ta? Prea iei totul \n serios, afirm` ea \nainte
s` dispar` ridicând din umeri.
U[a se \nchise, iar Clea \[i acoperi fa]a cu mâinile. Melissa ghicise.
Emo]iile lor nu se situau pe acela[i plan. Melissa se distra cu tot felul
de jocuri amoroase. Ben ar fi amuzat-o [i ar fi [tiut s`-l ]in` la distan]`.
Clea se duse la oglind` [i vorbi cu imaginea ei.
– Iau lucrurile prea \n serios. De ce nu pot fi ca Melissa? Ea e ca o
trestie, se \ndoaie \n b`taia vântului, apoi revine la pozi]ia ini]ial`. |i
invidiez suple]ea.
Melissa se va c`s`tori cu Alexos [i va avea copii. |ntr-o bun` zi, va
deveni una din acele grecoaice care \[i conduc lini[tite c`minul [i
preg`tesc pentru copiii lor o via]` asem`n`toare.
|n zilele care au urmat, Clea l-a v`zut destul de pu]in pe tat`l ei
vitreg. El pleca diminea]a devreme la birou, \[i petrecea serile \n Atena
[i se \ntorcea acas` noaptea târziu. {tia c` o evita. Suferea, dar avea
m`car timp s` se gândeasc` la ce va face.
Mo[tenise o oarecare avere de la mama ei. Ra]ional`, Clea nu s-a
atins niciodat` de ace[ti bani, a[a c` dispunea acum de o sum`
important` \n cont. Dac` va dori, va putea pleca \n Anglia [i va putea
s` \nchirieze o locuin]`, ca s`-[i caute apoi ceva de lucru.
ADEV~RATA LIBERTATE 73

Kerasteri avusese cenu[iij` ca ea s` aib` un pa[aport britanic valabil


\nc`.
– Nu se [tie niciodat`, poate c` vei avea nevoie de el, \i declarase el
cândva.
Acum, Clea chiar avea nevoie de el. Nu mai putea r`mâne \n Grecia.
Trebuia s` scape de presiunile pe care le exercita tat`l ei vitreg asupra
ei. Dac` ar r`mâne, nu era sigur` c` va rezista [antajului emo]ional la
care o va supune.
Trebuia neap`rat s` se \ntoarc` \n ]ara \n care se n`scuse. Cu
siguran]`, nu se mai sim]ea acas`, aici, \n Grecia.
Odat` cu furtuna, valul de c`ldur` lu` sfâr[it [i temperaturile
revenir` la normal pentru o var` greceasc`. Oamenii puteau din nou
s` doarm` noaptea.
Clea se duse la Atena \ntr-o dup`-amiaz`, la cump`r`turi. Avea
inten]ia s`-[i ia bilet pentru Londra, dar ideea o speria atât de tare,
\ncât prefera s` nu se gândeasc` la ea decât \n ultima clip`.
Str`zile erau invadate de turi[ti. Dup` ce a f`cut câteva cump`r`turi
f`r` s` se gr`beasc`, a intrat \n sfâr[it \n agen]ia de voiaj a companiei
aviatice.
Se temea s` nu \ntâlneasc` \n`untru vreun prieten al tat`lui ei
vitreg. Din fericire, \n interior erau doar str`ini care st`teau ner`bd`tori
la coad`.
Livid`, tulburat`, Clea ie[i dup` mult timp din birou, cu biletul, f`r`
s` priveasc` \n jur. Ea se ciocni cu o persoan` care tocmai trecea pe
strad`. |[i ridic` privirea, preg`tit` s`-[i cear` scuze. Tres`ri violent
recunoscându-l pe Ben.
P`rea la fel de stupefiat ca [i ea, iar figura lui c`p`tase o expresie
74 SHANE PADDINGTON

ciudat` pe care n-o mai v`zuse la el.


– Bun` ziua, \i spuse pân` la urm` b`rbatul. V` plimba]i singur`?
Ro[ind, Clea se \ntoarse s` plece, dar degetele lui Ben se
\nfipseser` deja \n bra]ul ei.
– Nu, nu pleca]i. Trebuie s` v` vorbesc.
– Nu vreau s` vorbesc cu dumneavoastr`.
Revenindu-[i din surpriz`, Clea \i r`spunsese pe un ton rece.
– Regret, v` voi obliga s` vorbi]i cu mine.
O ]inea atât de strâns, \ncât n-ar fi putut sc`pa f`r` s` se dea \n
spectacol.
– Veni]i, s` bem ceva.
– Am multe cump`r`turi de f`cut, min]i ea.
Trec`torii \i priveau curio[i. |[i d`du seama c` r`ma[i acolo, \n
mijlocul trotuarului \i deranjau.
– Sunt convins c` ave]i cinci minute la dispozi]ie, insist` Ben
\mpingând-o cu hot`râre \n fa]a lui. |n col]ul str`zii este o cafenea.
– E câte una la fiecare col] de strad`, \l ironiz` Clea.
O trase \n interiorul s`lii [i când proprietarul veni la masa lor,
comand` autoritar aceea[i b`utur` pentru amândoi. R`ma[i din nou
singuri, o privi ironic.
– A[adar, sunte]i \nc` \n via]`! Am crezut c` o s` v` strâng` de gât.
– V` mul]umesc c` v-a]i f`cut cenu[iiji din cauza mea, spuse Clea,
constatând c` pân` acum nici m`car nu se interesase de soarta ei.
– Eram sigur c` ve]i sc`pa cu via]`. Kerasteri nu este genul de
b`rbat care s` fie violent cu femeile.
– A[a este, recunoscu ea.
– Chiar [i când este nebun de gelozie.
ADEV~RATA LIBERTATE 75

La \nceput, Clea a crezut c` nu a auzit bine dar, când l-a privit mai
atent, a \n]eles c` vorbea serios.
– S-ar zice c` nu [ti]i despre ce e vorba.
– Despre ce vorbi]i?
Ceva din expresia fe]ei lui o \ngrozi [i, \mpotriva voin]ei ei, se
cutremur`.
– S` fim serio[i, a]i \n]eles foarte bine. Este \ndr`gostit de
dumneavoastr`.
– Nu-i adev`rat! strig` fata atât de tare, \ncât proprietarul cafenelei
care tocmai le aducea b`uturile, o privi mirat.
Ben a[tept` s` r`mân` din nou singuri ca s`-i explice:
– Cu siguran]`, nici el nu este con[tient de acest lucru, dar este
\ndr`gostit de dumneavoastr`. Dac` n-ar fi animat \n secret de astfel de
sentimente, n-ar fi reac]ionat atât de violent.
– Min]i]i! Nu vreau s` aud mai mult!
Clea se ridicase deja pe jum`tate, dar Ben se gr`bi s`-i prind` mâna.
– L`sa]i-m` s` plec! gemu ea, zb`tându-se.
O for]` s` se rea[eze. Din spatele barului, proprietarul \i urm`reau
atent, gata s` intervin`.
– Nu v` mai mi[ca]i [i asculta]i-m` bine, \i murmur` Ben.
Pentru o clip`, se studiar` t`cu]i. Ben era mânios.
– V-a spus ce-a f`cut? M-a doborât cu un pumn [i m-a l`sat
incon[tient pe plaj`. Cu o secund` \nainte eram amândoi gata s`
]ip`m, [i asta l-a luat prin surprindere. M-a lovit \n ceaf` [i am c`zut.
Clea era \ngrozit`.
– |mi pare r`u..... V-a f`cut r`u?
– O, nu! \i r`spunse cu r`ceal`. Ador s` fiu doborât pe nea[teptate!
76 SHANE PADDINGTON

– Era foarte furios, explic` fata, \n lipsa altei scuze.


– Am observat.
– Nu mi-a spus c` v-a]i b`tut, \i m`rturisi privindu-[i paharul f`r`
s`-l vad`.
– Nu ne-am b`tut. M-a doborât, luându-m` prin surprindere. Data
viitoare voi fi preg`tit.
– Nu va mai exista o "dat` viitoare".
– V-a]i târât la picioarele lui ca s` v` ierte, nu-i a[a? o \ntreb` Ben,
cu un dispre] profund. Vre]i s` [ti]i care e p`rerea mea?
– Nu.
– Nu vre]i s` [ti]i, dar eu o s` v` spun, totu[i. Cum Kerasteri nu v`
poate avea, v` d` unui om c`ruia i-a \ncredin]at toate puterile. Dup`
cele ce mi-a]i spus despre Dimitri, va continua s` v` fac` s` tr`i]i sub
domina]ia lui Kerasteri. Nu va interveni niciodat` \ntre dumneavoastr`
[i tat`l vitreg. Kerasteri nu vrea s` v` piard` complet, \n]elege]i?
– Sunte]i nebun, murmur` Clea.
– Eu am ochiul format. Am v`zut \nc` din prima sear` cum se purta
cu dumneavoastr`. Nu-[i lua ochii de la dumneavoastr` [i nu \nceta s`
v` \nconjoare cu tot felul de aten]ii. Iar dumneavoastr` sunte]i
jum`tate \ngrozit`, jum`tate \ndr`gostit` de el.....
– T`ce]i, \i spuse, plecându-[i capul.
– Nu v` va l`sa s` v` alege]i singur` so]ul. O luase razna, atunci pe
plaj`. Dac` a]i fi auzit tot ce mi-a zis!
Pe Clea o \ngrozi tonul [i privirea lui dur`.
– Dar este tat`l meu vitreg! protest` ea.
– {i ce-i cu asta! Nu ave]i o leg`tur` de sânge, iar el nu este atât de
b`trân. Câ]i ani are? Pariez c` n-a \mplinit cincizeci. Tr`i]i de ani \ntregi
ADEV~RATA LIBERTATE 77

al`turi de el, o permanent` tenta]ie.


– T`ce]i odat`! \l implor` Clea.
Nu voia s`-l mai aud` pe Ben, nu voia s`-i urm`reasc`
ra]ionamentele \nsp`imânt`toare. Kerasteri era tat`l ei. Tat`l ei, \[i
repeta tot mai puternic! |l privi pe interlocutorul ei cu o ostilitate
amestecat` cu spaim`.
– M` dezgusta]i! Ave]i o imagine bolnav`!
– Dimpotriv`, sunt realist! {tiu ce am remarcat. Aveam b`nuieli
care mi s-au confirmat pe plaj`. |n dup`-amiaza aceea, Kerasteri nu s-a
mai putut ascunde. A vrut s` m` omoare.
– Nu vorbi]i atât de tare, \l rug` Clea. Vre]i s` v` aud` tot ora[ul?
Proprietarul cafenelei se f`cea c` [terge tejgheaua, dar sigur tr`gea
cu urechea.
Ben \i arunc` o privire peste um`r, arunc` ni[te bani pe mas` [i se
ridic`.
Imitându-l, Clea ie[i dup` el. Nici unul, nici altul nu se atinseser`
de b`uturi. Soarele str`lucitor \i orbi, obligându-i s` r`mân` \n pragul
cafenelei. Niciunul dintre ei nu p`rea s` [tie \ncotro s-o apuce.
Cleei \i r`sunau \n cap teribilele cuvinte spuse de Ben. Era atât de
pu]in preg`tit` pentru astfel de descoperiri, \ncât nu [tia cum s` se
apere sau s` ac]ioneze. Acuza]iile acestui om \[i f`ceau loc \n mintea ei
[i cu cât le \n]elegea, cu atât se \nfuria mai tare.
|i declar` cu glas vibrant:
– V` \n[ela]i \n ceea ce-l prive[te pe tata, iar dac` v` \nchipui]i c` eu
sunt....
Cuvintele \i murir` pe buze. Sl`biciunea ei atrase o privire ironic`
din partea lui Ben. Atunci continu`, mai violent:
78 SHANE PADDINGTON

– Nu e adev`rat! Dac` v` imagina]i astfel de lucruri, sunte]i un


nebun. |l iubesc pe Kerasteri ca pe un tat`.
– Adev`rat? o ironiz` b`rbatul.
– Da!
– Iar el? Cum v` iube[te el?
Reu[ise s-o \nfurie, dar Ben o trase de cureaua gen]ii, care-i alunec`
de pe um`r [i c`zu pe trotuar, \mpr`[tiindu-i-se con]inutul.
Ben, exasperat, se aplec` [i \ncepu s` adune obiectele \mpr`[tiate
pe jos. Clea f`cu acela[i lucru, vârându-le repede \n geant`. Dar
b`rbatul se opri [i \ncepu s` examineze hârtiile pe care le adunase.
Când \l observ`, Clea se schimb` la fa]`.
– Ah! Aha! f`cu el studiind biletul de avion.
– D`-mi-l!
Fata \ncerca s` i-l smulg`, dar el o ]inea la distan]` cu o mân`, \n
timp ce cu cealalt` r`sfoia hârtiile.
– A[adar, pleca]i \n Anglia.
|[i \ndrept` capul brun ca s-o priveasc` \n ochi.
Fata reu[i \n sfâr[it s`-[i recupereze biletul. Strecurându-l repede \n
geant`, se ridic` f`r` s`-l priveasc`. |ntorcându-se, z`ri un taxi [i-i f`cu
semn. B`rbatul se oprise lâng` ea, dar urc` rapid, dându-i [oferului
adresa str`zii unde-[i parcase ma[ina.
Ben nu schi]` niciun gest s-o opreasc`. Taxiul se \ndep`rt`. Pe
bancheta din spate, Clea \ncremenise, cu ochii fixa]i undeva \n fa]`, cu
pumnii strân[i pe genunchi.
Capitolul 5

|n seara aceea, Kerasteri se \ntoarse mai devreme decât de obicei.


Clea [i Melissa flec`reau \n salon. Din cauza surprizei, la intrarea lui
t`cur`, privindu-l uluite. |[i desf`cuse cravata, cu gulerul c`m`[ii
desf`cut [i haina \n mân`, p`rea epuizat [i palid.
– Bun` ziua.
– Bun` ziua, tat`, r`spunse Melissa. Ai venit foarte devreme azi.
– M` durea capul, \i explic` aruncându-[i sacoul pe un fotoliu. Am
hot`rât s` vin acas`.
– Pot s` te servesc cu ceva de b`ut?
Melissa se \ntoarse pe jum`tate spre Clea, \ntrebând-o din priviri.
Se c`scase o pr`pastie atât de adânc` \ntre ea [i tat`l ei vitreg, \ncât
chiar [i Melissa, \n ciuda nep`s`rii [i egoismului ei, suferea din aceast`
cauz`. Voia s`-i dea surorii ei posibilitatea s`-l serveasc` pe Kerasteri.
F`r` un cuvânt, Clea se ridic` [i se \ndrept` spre bar. Tat`l ei vitreg
se l`sase s` cad` pe canapea, respirând u[urat [i-[i scoase complet
cravata.
80 SHANE PADDINGTON

– Ce-a]i f`cut ast`zi? le \ntreb` el pe cele dou` fete, având cenu[iij`


s-o priveasc` doar pe Melissa.
Ea ridic` din umeri.
– Am \notat, am f`cut cump`r`turi, am dejunat cu prietenii. Ca de
obicei!
Vocea ei exprima o mare plictiseal`.
– S`r`cu]a de tine! replic` tat`l, cu un surâs. Ce existen]` teribil`.
Te comp`timesc. Eu am o via]` pasionant`: mese de afaceri, discu]ii
despre bani, ore \ntregi la birou. |n tot acest timp, tu \no]i, cheltuie[ti
bani [i stai la taclale. M` tot \ntreb cum de po]i suporta s` tr`ie[ti astfel.
– Nu-]i bate joc de mine! ripost` Melissa râzând.
|l s`rut` de dou` ori pe capul brun pres`rat cu câteva fire argintii [i
se \ndrept` spre u[`.
– Urc s` m` schimb, anun]` ea.
Clea se \ntoarse cu paharul de b`utur` \n mân` [i arunc` o privire
speriat` surorii ei. |n loc de r`spuns, aceasta \i f`cu semn s` r`mân` cu
Kerasteri. Ea nu ]inu cont de apelul discret al Cleei, care o implora s`
nu-i lase singuri.
|n momentul \n care se preg`tea s` se \ndep`rteze, tat`l ei vitreg o
opri cu blânde]e \n glas:
– Trebuie s`-]i cer iertare. Am spus cuvinte pe care le regret. Eram
prea furios ca s` m` pot controla.
Respirând greu, Clea r`spunse:
– Nu-i nimic.
– Ba da. Am mers prea departe. Te-am acuzat pe nedrept. Nu e[ti
o fat` rea [i nu vei fi niciodat`. El era vinovat, doar el, acum \mi dau
seama. {i acum regret toate repro[urile pe care ]i le-am f`cut.
ADEV~RATA LIBERTATE 81

– Te rog, tat`, s` uit`m totul.


– Nu pot uita.
Kerasteri \[i duse paharul la gur` [i lu` o \nghi]itur`. Dup` o scurt`
t`cere, o anun]`:
– Am f`cut o anchet` despre el.
– Despre Ben? \ntreb` uluit` Clea.
– Despre Winter, o corect` amenin]`tor tat`l ei.
Nici nu vroia s`-i aud` prenumele.
Nevenindu-i s` cread`, Clea \l privea cu ochi mari.
– Ce [tii despre el? o \ntreb` Kerasteri.
– Foarte pu]in.
– Mama lui era grecoaic`.
– Mi-a spus, \ntr-adev`r.
– }i-a spus [i ce fel de femeie era? o chestion` cinic Kerasteri.
Clea neg` din cap.
– L-a \ntâlnit pe tat`l lui la vârsta de [aisprezece ani [i a fugit din
pensionul ei din Anglia. Familia ei a g`sit-o, dar, pentru c` a[tepta un
copil, au obligat-o s` se c`s`toreasc` repede.
– {i acest copil era.....
– Winter, complet` Kerasteri.
Clea privea un tablou care era atârnat pe perete chiar \n fa]a ei.
Soarele se reflecta \n sticla lui [i-i \ntorcea imaginea, siluet` vaporoas`
ca aceea a unei fatome, cu p`rul ei blond care \i aureola fa]a crispat`.
– A fost un \nceput urât, recunoscu ea.
– {i asta n-a fost tot, continu` sec Kerasteri. La dou`zeci [i doi de
ani \[i p`r`se[te b`rbatul ca s` fug` \n America \mpreun` cu unul din
partenerii lui de afaceri. Un an mai târziu, se \ndr`goste[te de un
82 SHANE PADDINGTON

pictor.
|[i \n`l]` umerii largi [i continu`:
– Presupun c` lista este foarte lung`. N-a r`mas niciodat` mult timp
cu acela[i b`rbat. Detectivul mi-a spus c` se comport` la fel [i acum, la
aproape cincizeci de ani.
– |ngrozitor! exclam` Clea, prea mirat` ca s` g`seasc` o remarc`
mai pu]in banal`. |[i aminti expresia lui Ben, când i-a spus c` mama lui
era grecoaic`. Acum \n]elegea de ce i s-a p`rut atât de scârbit.
– Fiul \i seam`n`, o asigur` Kerasteri, terminându-[i b`utura [i
punând cu brutalitate paharul pe mas`. {i lui \i trebuie toate femeile.
Cât de tare regret c` n-am [tiut asta mai demult! N-ar fi pus piciorul \n
casa mea.
Clea nu putea spune nimic. |n clipa \n care \ntâlni privirea tat`lui
ei vitreg, ro[i violent [i se \ntoarse \n grab`.
– |l strâng de gât dac` \l mai \ntâlnesc! strig` Kerasteri,
ridicându-se.
Avea o atitudine b`t`ioas`, iar razele soarelui care c`deau asupra lui
\i d`deau un fel de str`lucire feroce.
– Regret c` m-am certat cu tine din cauza acestui individ,
porumbi]a mea dulce. Ar fi trebuit s`-mi dau seama c` n-ai nicio vin`.
|]i cer iertare.
Clea nu era obi[nuit` s`-l aud` vorbind astfel [i nici s-o priveasc`
implorator, \ncât era gata s` izbucneasc` \n lacrimi. Incapabil` s`
vorbeasc`, \[i plec` privirea. Kerasteri se apropie de ea, o \mbr`]i[` [i
o s`rut` pe frunte.
– Nu m-am putut st`pâni. Am fost \ntotdeauna atât de mândru de
tine. Semeni atât de mult cu mama ta, dulcea, afectuoasa, atât de
ADEV~RATA LIBERTATE 83

feminina mea Clea. N-am suporta s` te v`d \n bra]ele acelui b`rbat.


– Nu! ]ip` tân`ra. Din gâtul ei \necat de suspine greu de oprit nu
ie[i niciun alt sunet.
Kerasteri o mângâie stângaci apoi, f`r` s` mai vorbeasc`, plec`
brusc, ca [i cum nu-[i mai putea st`pâni emo]ia.
Clea r`mase nemi[cat`, sfâ[iat` de remu[c`ri [i de durere. Dac`
i-ar fi spus c` refuza s` se m`rite cu Dimitri, tat`l ei ar fi explodat, \n
ciuda regretelor exprimate mai devreme. Descoperind c` Ben era fiul
unei femei imorale, a aruncat toat` vina asupra lui, asem`nându-l cu
ea. {i totu[i, la primul cuvânt pe care Clea l-ar spune despre viitoarea
ei c`s`torie, s-ar fi \nfuriat din nou. O ierta \n m`sura \n care o credea
supus`. Dac` ar fi anun]at c` nu vrea s` se m`rite, [i-ar schimba imediat
atitudinea.
|n timpul cinei, Melissa a fost \ncântat` de buna dispozi]ie a tat`lui
ei. Se sim]ea u[urat`. Umbra care planase asupra familiei se
\ndep`rtase. |n zilele \n care Kerasteri se ar`ta irascibil, Melissa se
temea. Chiar dac` nu era ea cauza mâniei lui, suferea, ca [i ceilal]i din
cas`.
– S`pt`mâna viitoare \i vom invita pe Dimitri [i pe Alexos, hot`r\ el
\n timp ce-[i bea lichiorul, dup` cin`.
Melissa \i f`cu un semn discret Cleei.
– Chiar trebuie, tat`? \ndr`zni ea s`-l \ntrebe, fiind sigur` c` nu se
va sup`ra \n seara aceea.
Continuând s` surâd`, Kerasteri o amenin]` \n glum` cu degetul.
– {mechero! Bine\n]eles c` trebuie s`-i invit`m! Nu te vezi destul
de mult cu Alexos. Dac` ar veni mai des la Atena, v-a]i cunoa[te mai
bine.
84 SHANE PADDINGTON

– |l cunosc deja destul de bine, gemu Melissa.


– Clea va face meniul, continu` Kerasteri, f`r` s-o asculte. Va trebui
s` g`ti]i amândou`, ca s`-i convinge]i de talentele voastre culinare.
– Eu n-am talent \n acest domeniu, ripost` Melissa, pufnind \n râs.
Tat`l ei o privi cu indulgen]`, dar vizibil exasperat.
– Nu te copil`ri, Melissa.
– Dar nu mai sunt un copil, insist` ea, ar`tându-se curajoas` \n
seara asta.
Kerasteri \[i plec` privirea, \ncruntându-se u[or, iar Melissa, v`zând
acest semn care-i anun]a mânia, se gr`bi s` bat` \n retragere.
Kerasteri se \ntoarse atunci spre Clea.
– Contez pe tine.
Privirea lui, surâsul, erau numai blânde]e.
– Da, tat`, \i r`spunse, gândindu-se c` atunci nu va mai fi \n Grecia.
Fata contempla \ndelung gr`dina, pinii \nconjura]i de umbre
adânci, asculta cântecul greierilor [i se \ntreba: "Voi mai reveni \ntr-o
zi aici? Voi mai auzi din nou, \ntr-o zi, râsul lui Kerasteri?"
|n zilele care urmar`, acest gând a chinuit-o \ntruna. Nu \nceta
s`-[i ia r`mas-bun, \n gând, de la casa aceasta pe care o iubea atât de
mult.
|n ciuda suferin]ei, nu se r`zgândi. Trebuia s` plece, era convins`
de asta. Nu-i mai convenea spa]iul acesta. Modul de via]` de aici n-ar
face-o fericit`. Trebuia neap`rat s` schimbe mediul.
|n ziua \n care pleca din Grecia o \ncerc` un sentiment ciudat de
ireal. A trebuit s` fie foarte precaut`, s` dea dovad` de viclenie [i
abilitate ca s` ascund` servitoarelor c` p`r`sea vila cu o valiz`. Era atât
de absorbit` s`-[i execute pas cu pas planul, \ncât nici n-a realizat pe
ADEV~RATA LIBERTATE 85

moment ruptura care tocmai se producea \n existen]a ei.


Pe aeroportul din Atena, a[tept` cu capul plecat, ascultând
anun]urile plec`rilor [i sosirilor.
Chiar \n diminea]a aceea, \nainte de a pleca la birou, Kerasteri \i
ciufulise, afectuos, p`rul. A fost tentat` s`-i spun` m`car un cuvânt pe
care s` [i-l aminteasc` mai târziu, dar ceva din adâncul ei a
\mpiedicat-o.
L-a privind plecând, cu gâtul strâns de emo]ie. Nu trebuia s` se mai
gândeasc` la asta. Se str`dui s` bea cafeaua pe care tocmai o
cump`rase, dar i se p`rea c` are un gust amar, de la lacrimi.
Cineva \i mi[c` geanta de mân`, r`sturnând cea[ca din plastic pe
care o pusese deasupra. Smuls` cu brutalitate din visare, Clea tres`ri.
– Pardon, se scuz` ea automat.
– Nu, a fost vina mea, o asigura adev`rata vinovat`.
– Nu-i nimic, declar` Clea, ridicându-se [i \ndreptându-se spre bar.
Era coad` acolo [i a trebuit s` a[tepte ca s` cumpere dou` cafele.
Str`b`tu mul]imea ca s` revin` la locul ei [i \ntinse celeilalte femei una
dintre ce[tile cu cafea.
– Sunte]i foarte amabil`, spuse aceasta, luând cafeaua surâzând.
Era doar cu câ]iva ani mai mare decât Clea [i avea un p`r superb,
ro[cat [i ni[te ochi verzi, migdala]i, foarte bine machia]i.
– Chiar \mi doream s` beau o cafea. Sunt \ntotdeauna terorizat` la
gândul s` iau avionul.
– {i eu la fel, recunoscu Clea, a[ezându-se lâng` ea.
– C`l`tori]i mult?
– Nu, r`spunse ea, cu un aer trist.
|[i b`u cafeaua, contemplând prin geamurile imense avioanele care
86 SHANE PADDINGTON

f`ceau manevre pe pist`. Un camion cu combustibil traversa pista de


aterizare. {oferul lui purta o salopet` portocalie care s`rea \n ochi.
– Merg la Londra, \i declar` femeia, \ntinzându-[i picioarele,
suspinând. La mine acas`, ad`ug` mai vesel.
– A]i fost \n vacan]`, aici \n Grecia?
Abia acum Clea observ` c` vorbea \n englez` cu interlocutoarea ei.
Chiar \n clipa \n care femeia \i r`sturnase cafeaua, se \ntreba dac`
engleza ei va fi convenabil` \n Anglia. Nu mai vorbise aceast` limb` de
ani de zile, de la moartea mamei ei.
– Da, am fost o s`pt`mân` la Vouliagmeni. Mi-am petrecut tot
timpul pe plaj`, ca s` m` bronzez. Pe termen lung, presupun c` ar fi
devenit plictisitor.
Clea o studie cu simpatie.
– Ave]i un bronz frumos, afirm` ea, admirându-i pielea aurie
care-i punea \n eviden]` verdele ochilor.
– Mul]umesc, r`spunse femeia. {i al dumneavoastr` e frumos.
Unde a]i stat?
Surâsul Cleei disp`ru.
– Oh, eu sunt de aici. Cel pu]in pân` acum, mai exact, m`rturisi ea.
Aceast` afirma]ie trezi curiozitatea femeii.
– Vreau s` m` instalez la Londra.
– Ve]i munci?
Clea \ncuviin]` din cap.
– Dac` voi reu[i s` g`sesc ceva de lucru, preciz` ea, [tiind c` n-are
nicio calificare special`.
Tân`ra ei interlocutoare \i adres` un surâs prietenesc.
– Sunt sigur` c` ve]i g`si. Ce servici ve]i c`uta?
ADEV~RATA LIBERTATE 87

– Nu [tiu. N-am lucrat niciodat`.


– Oh, Doamne!
Amuzamentul \nlocuise acum curiozitatea \n ochii verzi, iar amabila
englezoaic` declar`, surâzând:
– |nc` nu m-am prezentat. Sunt Natalie Henderson.
– Clea Warden, r`spunse Clea.
– Cum de n-a]i muncit pân` acum?
Femeia o cânt`ri din cap pân`-n picioare.
– A]i fost atât de bogat`, \ncât s` nu [ti]i ce s` face]i cu banii?
Clea izbucni \n râs.
– Nu, dar st`team la mine....
T`cu dintr-o dat`, dându-[i seama c` fiecare \ntrebare antrena alta.
Natalie, de altfel, o studia cu un interes crescut.
– Unde ve]i locui la Londra?
– Nu m-am hot`rât \nc`, r`spunse pu]in speriat` la gândul c` va
pleca \n necunoscut.
Nu-[i rezervase camer` la vreun hotel, dar \[i \nchipuia c` nu va fi
o problem` \ntr-un ora[ ca Londra.
Ora plec`rii sosi, iar Natalie se \ndrepta \mpreun` cu Clea spre
poarta de \mbarcare. O privea pe Clea cu uimire.
– Nu prea ave]i aerul c` [ti]i unde merge]i [i ce ve]i face.
Clea ridic` din umeri cu dezinvoltur`.
– Sper s` m` descurc.
– {i eu. Londra este un ora[ mare. Promite-]i-mi c` ve]i fi prudent`.
– Sunt foarte prudent`, o asigur` ea.
Ajunse \n avion, Natalie o \ntreb`:
– Pot s` m` a[ez lâng` dumneavoastr`? Suport mai u[or c`l`toria
88 SHANE PADDINGTON

dac` sunt lâng` cineva cunoscut.


– V` rog, replic` fata, \ncântat` la rândul ei c` are companie \ntr-un
moment atât de greu pentru ea.
V`zu pe hublou cum p`mânturile \nchise la culoare ale Greciei
disp`reau, fiind \nlocuite de marea cu valuri albastre, tivite cu argintiu.
Se sim]i nervoas` [i-[i dori s` fac` altceva, ca s` uite aceast` desp`r]ire.
– Dumneavoastr` cu ce v` ocupa]i? o \ntreb` pe \nso]itoarea ei.
– Sunt manechin, \i explic` Natalie.
Aceast` informa]ie aduse o expresie de respect pe figura Cleei. O
credea. Natalie avea un fel de a se mi[ca studiat, o ]inut` \ncenu[iijit`.
– Pozez mai ales pentru fotografi, ad`ug` aceasta, \n special \n
domeniile publicitare. M` \ntind pe plaje din studiori [i m` prefac c`
beau diverse r`coritoare sau c` \mi masez gambele cu vreun produs
solar!
– E pasionant!
– E plictisitor, o corect` Natalie. Am avut mare nevoie de aceast`
vacan]`.
– Presupun c` locui]i la Londra.
Femeia aprob` din cap.
– Am un apartament \n Knightsbridge. Dar vorbi]i-mi despre
dumneavoastr`. A]i tr`it chiar la Atena?
Clea ezit` \nainte de a-i r`spunde:
– Nu, pu]in \n afara Atenei.
Natalie o privi cu aten]ie [i-[i ridic` sprâncenele, uimit`.
– |mi p`re]i pu]in speriat`. Doar n-a]i fugit de acas`?
Femeia \i surâdea ca s`-i arate c` glume[te, dar la vederea expresiei
de pe fa]a Cleei, zâmbetul ei disp`ru.
ADEV~RATA LIBERTATE 89

– Chiar a]i fugit! constat` ne\ncrez`toare.


Clea \[i c`ut` \ndelung cuvintele, \nainte de a-i m`rturisi pe scurt
doar o parte din adev`r. Natalie o asculta fascinat`.
– Tat`l dumneavoastr` vitreg chiar v-a obligat s` v` c`s`tori]i cu acel
b`rbat?
Fata \ncuviin]`, cu un gest scurt din cap.
– Dar, nu e posibil a[a ceva! |n acest caz, nu v` acuz c` a]i plecat.
– N-am avut de ales.
– A]i procedat foarte bine, declar` convins` Natalie. A[ fi f`cut
acela[i lucru.
– Dar acum revin \ntr-un ora[ pe care l-am p`r`sit când eram \nc`
bebelu[, murmur` Clea, privind norii prin hubloul avionului.
Urm` un scurt moment de t`cere [i, când se \ntoarse, Natalie o
privea cu o oarecare nelini[te.
– |mi fac cenu[iiji pentru dumneavoastr`. O tân`r` care aterizeaz`
la Londra f`r` s` [tie ce va face [i unde s` se duc`.....
– M` voi descurca, o asigur` Clea, afi[ând o siguran]` pe care de
fapt n-o avea.
– Totu[i.....
Natalie \[i mu[c` gânditoare buzele.
– |n prima noapte, a]i putea veni s` sta]i la mine. Am o camer` de
oaspe]i. Iar mâine, ve]i avea toat` ziua la dispozi]ie ca s` c`uta]i un
hotel mai ieftin. |n seara aceasta, risca]i s` nu g`si]i nimic. {ti]i, Londra
este invadat` de turi[ti \n timpul verii.
– M` voi descurca, repet` Clea.
– Ar fi mai rezonabil s` veni]i la mine \n seara aceasta, insist`
Natalie.
90 SHANE PADDINGTON

– Nu vreau s` v` deranjez.
– Nu m` deranja]i deloc. |mi doresc s` dorm lini[tit` \n noaptea
aceasta [i n-am s` reu[esc dac` v` [tiu r`t`cind prin Londra.
Clea izbucni \n râs.
– Dac` \ntr-o zi voi fugi la Atena, iar dumneavoastr` ve]i fi acolo, v`
ve]i putea revan[a!
– Promit, declar` Clea, care se sim]ea acum mai \n siguran]`, [tiind
c` are unde s` stea \n prima noapte.
– Cum e b`rbatul pe care vi l-a ales tat`l vitreg drept so]?
– Dimitri? Fermec`tor. S` nu v` imagina]i c` e un monstru. Pur [i
simplu nu-mi place destul de mult ca s` m` c`s`toresc cu el.
– Nu mi-a[ fi imaginat c` \n secolul XX mai exist` astfel de situa]ii.
M` ia pur [i simplu cu frig.
|n momentul \n care \i adresa urm`toarea \ntrebare, \n ochii ei verzi
ap`ru o lumin` vesel`:
– A existat un alt b`rbat? Parc` v`d foarte clar, un erou
ascunzându-se \n umbr`, gata s`-l ucid` pe tat`l vitreg dac` v` m`rit`
\mpotriva voin]ei dumneavoastr`!
Cu gândul la Ben, Clea ro[i violent [i-[i \ntoarse privirea.
– Nu, r`spunse, dar Natalie \[i d`du seama c` minte.
– Adev`rat! exclam` ea râzând. Am \nceput s` v` cunosc. Când ave]i
ceva de ascuns v` feri]i privirea!
Clea se str`dui s` surâd` [i-i explic`:
– N-a existat nimeni important.
– Norocul! Sper s` \ntâlni]i pe cineva la Londra, replic` Natalie.
|i mul]umi, zâmbind \nso]itoarei de bord care le adusese câte o
b`utur` [i o tav` de mâncare, apoi exclam` dezgustat`:
ADEV~RATA LIBERTATE 91

– Iat` ve[nica ro[ie [i friptur` rece..... Asta e, mi-e prea foame ca s`


renun]. Dac` n-ar fi fost nimic altceva, a[ fi fost \n stare s` m`nânc [i
t`vi]a.
– Ar fi putut fi mai bun`, o aprob` Clea mestecând o bucat` de
carne.
– Când vom ajunge la mine, o s` v` preg`tesc o omlet` spaniol`.
Este mâncarea mea preferat`. Pun \n ea tot ce se poate mânca.
– Este grea meseria dumneavoastr`?
– |n]eleg unde vre]i s` ajunge]i. Renun]a]i la aceast` idee. Nu
sunte]i destul de \nalt`, [i este epuizant. Dar nu v` face]i cenu[iiji. Ve]i
g`si de lucru. Pute]i deveni recep]ioner` la un hotel, de exemplu. Nu
cere o preg`tire special`, doar o prezen]` agreabil`.
– Recep]ioner`!
Clea nu se gândise la asta.
– E o idee bun`, recunoscu ea.
– A[ putea s` v` ob]in câteva probe cu fotografii, dar sincer, nu v`
v`d f`când meseria asta. |]i trebuie mult` st`pânire de sine. S` vedem,
cum a]i reac]iona dac` un b`rbat v-ar face avansuri? Pariez c` a]i ro[i [i
a]i lua-o la fug`.
– A[a este, recunoscu oftând Clea.
Natalie \i explic`, având o oarecare duritate \ntip`rit` pe fa]`:
– Eu i-a[ surâde, l-a[ flata [i i-a[ transforma propunerea \ntr-o
glum`. Am acest obicei.
De[i era interesat` de discu]ia \nso]itoarei ei, Cleei i se p`ru
c`l`toria lung` [i obositoare. Se sim]i u[urat` când au aterizat [i a putut
s`-[i recupereze valiza.
– S` lu`m un taxi, propuse Natalie, \ndreptându-se spre ie[ire.
92 SHANE PADDINGTON

Prin geamul ma[inii, Clea contempla câmpurile verzi \n ploaie,


cerul \nnorat [i [irul ma[inilor \n mijlocul unei circula]ii intense.
– Unde e Londra? o \ntreb` pe Natalie.
– Fi]i lini[tit`, o s` ajungem, glumi aceasta.
Când au ajuns \n ora[, Clea a fost nepl`cut surprins` de spectacolul
pe care-l descoperi. Capitala britanic` \i p`ru urât` [i trist`. Noaptea
c`dea \ncet pe str`zile pline de lume [i lucind \n ploaie. Aceasta c`dea
u[or, ca un voal, \n loc s` se abat` cu viteza unei averse mediteraneene.
Dintr-o dat`, Clea se sim]i str`in` \n aceast` lume [i i se f`cu frig.
Cu cât taxiul se apropia de centru, cu atât se \ngreuna traficul. Câ]i
oameni, câte case! Oare cum puteau tr`i astfel? se \ntreb` Clea.
Ma[ina se opri \n sfâr[it \n fa]a unei cl`diri \nalte, \nconjurat` de
altele la fel. Clea se apropiase de Natalie, pe trotuar [i privea
consternat` \n jurul ei. Ploaia continua s` cad`. Pic`turile ei reci \i
curgeau pe obraji ca ni[te lacrimi.
|n timp ce Natalie se preg`tea s` pl`teasc` [oferului, ea \i spuse:
– L`sa]i-m`, v` rog, s` pl`tesc jum`tate din curs`!
– Nici vorb`, o refuz` aceasta râzând. A[ fi luat oricum un taxi ca s`
ajung acas`.
– Dar.....
– Nu, nu, insist` ea surâzând. Spune]i-mi mai bine cum vi se pare
Knightsbridge.
– Nu m` pot pronun]a imediat, declar` prudent Clea \n timp ce-[i
lua valiza.
Str`b`tu \n urma Nataliei peronul [i intr` \n cas`. |n interior era
lini[te.
– Sunt trei apartamente, \i explic` aceasta. Al meu este sus.
ADEV~RATA LIBERTATE 93

Clea o urm` pe sc`ri, aruncând pe furi[ priviri curioase [i nelini[tite


\n jurul ei. Casa sc`rii, vopsit` \n alb, fusese modernizat`. |n`l]imea
tavanului [i aplica]iile demonstrau c` era vorba de o cas` veche. Ajunse
sus, Natalie deschise u[a apartamentului [i aprinse lumina. Cele dou`
tinere intrar` \ntr-un hol mic. Dintr-o camer` vecin` p`trundea sunet
imperceptibil de muzic`. Natalie o invit` pe Clea s` intre \n salonul
aflat \n stânga.
Clea se supuse imediat, dar se opri brusc \n prag, descoperind pe
cineva \n fotoliul din fa]a ei. |n jur se auzea o melodie de jazz.
B`rbatul avea o ]igar` lung` \ntre degete [i adoptase o pozi]ie
nep`s`toare. |n Anglia, p`rea o cu totul alt` persoan`, \mbr`cat \ntr-un
costum de culoare \nchis` [i foarte elegant. C`ma[a alb` [i cravata \n
dungi \i d`deau aerul unui om de afaceri londonez. P`rul lui bogat,
ondulat, era piept`nat cu grij`. {i totu[i, era Ben! Uluit`, Clea nu
realiz` ce se \ntâmpla.
– Bun` seara, Clea, zise el dup` o clip`.
Intona]ia lui tr`da ironie [i o profund` satisfac]ie.
Capitolul 6

– Dumneavoastr`! Aici!
Pe Clea o invadar` o mul]ime de \ntreb`ri. Ce f`cea Ben \n
apartamentul Nataliei? Era de necrezut, dar probabil o cuno[tea. Ce
ironie a sor]ii i-l scosese din nou \n cale? S` fi fost o \ntâmplare c`
\ntâlnise tocmai o prieten` de-a lui?
– E o surpriz`, nu-i a[a? zise râzând Natalie.
Ben t`cea. O privea pe Clea, amuzat.
Pe fat` o cuprinser` treptat ni[te gânduri teribile. S` fi fost doar o
coinciden]`? Ben nu p`rea deloc mirat c` o vede. |n timp ce ea
\ncremenise de stupoare, el r`mânea \ntins comod \n fotoliu, cu
picioarele \ntinse \n fa]`, iar figura \i era complet calm`.
– Ce zici, Ben, i se adres` Natalie, nu-i a[a c` am fost abil`?
Clea \ncerca disperat` s` \n]eleag`, privindu-i fa]a zâmbitoare.
– Sunte]i o adev`rat` magician`, \i r`spunse Ben, r`spândind
fumul de ]igar` din care tr`gea satisf`cut. V-a fost greu s-o convinge]i
s` v` \nso]easc`?
ADEV~RATA LIBERTATE 95

– S-a l`sat dus` ca un copil.


Clea asculta tot mai nelini[tit`, pe m`sur` ce situa]ia se clarifica.
– Este exact a[a cum am vrut, o aprob` Ben.
– Nici m`car nu-[i re]inuse o camer` la hotel, continu` Natalie. V`
da]i seama! Pl`nuia s` debarce seara \n Londra, f`r` s` [tie unde se
duce. Dac` n-o luam cu mine, [i-ar fi petrecut noaptea \n parc.
– Cum.....
– Acum a]i \n]eles? o chestion` Natalie, v`zând c` vrea s` vorbeasc`.
A]i r`mas cu gura c`scat` de când a]i intrat \n camer`.
P`rea foarte mul]umit` de evenimente, iar \n ochii ei verzi ap`ruse
o lumin` batjocoritoare.
– Mi-a]i \ntins o capcan`?
– O capcan`! repet` ironic Natalie. S` nu dramatiz`m. V-am adus la
Ben.
Clea revedea acum scena de la aeroport. Cafeaua v`rsat`, surâsul
amical al Nataliei..... Totul fusese prev`zut.
Tân`ra femeie ridic` nep`s`toare din umeri [i \ntr-un acces de
furie, Clea strig`:
– M-a]i \n[elat!
– Am omis pur [i simplu s` v` spun c` sunt o prieten` a lui Ben.
De altfel, nici nu m-a]i \ntrebat.
– V-a]i b`tut joc de mine! Sunte]i josnic`!
– Nu fi]i ingrat`, ripost` Natalie, care \ncepuse s` dea semne de
nervozitate. I-am f`cut un serviciu lui Ben, atâta tot. |mi ve]i mul]umi
\ntr-o zi.
– S` v` mul]umesc! strig` \nnebunit` Clea.
Ru[inea, mânia [i decep]ia c` a fost \n[elat` se amestecau \n ea,
96 SHANE PADDINGTON

transformându-se \ntr-o durere imens`, insuportabil`. Zâmbetele


Nataliei, amabilitatea ei, totul a fost fals. Clea era bolnav` de furie.
– V` mul]umesc eu, Natalie, declar` Ben ridicându-se [i
stingându-[i ]igara. Dar, acum a[ vrea s`......
– |mi mul]umi]i [i m` concedia]i deja! \l \ntrerupse ea.
Ochii ei verzi str`luceau. I se p`rea de-a dreptul caraghioas`
naivitatea Cleei.
– Trebuie s` stau de vorb` cu Clea chiar acum, recunoscu f`r`
echivoc Ben.
– S` vorbi]i, acesta este cuvântul potrivit?
Clea \ncremeni, sim]ind c` nu mai poate s` respire. Ce-[i \nchipuia
Natalie? Ce se va \ntâmpla? Oare Ben \i spusese prietenei lui ce inten]ii
avea cu ea?
– La revedere, Natalie, pe curând, \i spunea Ben \mpingând-o spre
u[`.
– Nu m` for]a, ies! glumi aceasta.
– Nu mai r`mân nicio secund`, declar` Clea, \ndreptându-se la
rândul ei spre u[`.
Mâinile lui Ben \i prinser` umerii, oprind-o.
– Ba da, ve]i r`mâne.
Natalie râse u[or.
– Distrac]ie pl`cut`! le spuse ea, disp`rând.
Plecarea femeii o aduse pe Clea \ntr-o stare vecin` cu nebunia.
Deschise gura s` ]ipe, dar Ben o opri. Crispându-se, \ncerca s` se
elibereze din strânsoare, cu ochii m`ri]i de groaz`.
Dar era singur`, la dispozi]ia lui Ben. Natalie avusese cenu[iij` s`
\nchid` bine u[a. Când Ben \i d`du drumul, scoase un strig`t r`gu[it [i
ADEV~RATA LIBERTATE 97

fugi din salon. Auzi un zgomot de pa[i \n spatele ei. Ben o urma f`r`
s` se gr`beasc`. Clea ap`s` pe clan]a u[ii de la intrare, dar aceasta
refuza s` se deschid`.
– E \nchis` cu cheia, o anun]` b`rbatul.
Clea se \ntoarse spre el, tremurând.
– O s` urlu pân` m` va auzi cineva.
– Casa e goal`. N-o s` v` aud` nimeni. Locatarii celorlalte
apartamente nu s-au mutat \nc`, dup` lucr`rile de modernizare.
Clea \[i \mpreun` palmele [i-l \ntreb`:
– De ce m-a]i atras aici?
Ben \i surâse, f`r` s` r`spund`. Fata se \ngrozi v`zându-i privirea
tulbur`toare.
– Veni]i \n salon. Nu r`mâne]i acolo \n picioare. Oricum nu pute]i
ie[i [i se pare c` ave]i nevoie s` v` a[eza]i.
Fata scutur` din cap [i se d`du \napoi. Ben \naint` spre ea cu un
aer hot`rât [i luând-o de mân` o trase \n salon, \mpotriva voin]ei ei.
Odat` intrat` \i d`du drumul, iar Clea se refugie \n cel`lalt cap`t al
camerei, cât mai departe de el.
– Cum a [tiut Natalie cine eram? \ntreb` brusc.
– Am trimis-o special la aeroport ca s` se ocupe de dumneavoastr`.
Aranjasem s` fi]i fotografiat` f`r` s` [ti]i. Fotograful s-a \nvârtit \n jurul
vilei cât a fost necesar ca s` le ob]in`.
La gândul c` a fost urm`rit` [i fotografiat` de un b`rbat f`r` [tirea
ei, Clea tres`ri, \ngrozit`.
– I-am dat Nataliei fotografia. Astfel, nu i-a fost greu s` v`
recunoasc`.
– A]i pl`nuit totul, murmur` fata.
98 SHANE PADDINGTON

– A trebuit s` m` bazez pe abilitatea Nataliei, dar se poate conta pe


ea. Avea ordinul s` recurg` la orice mijloc [i s` v` aduc` aici.
– E ru[inos!
– Scopul scuz` mijloacele.....
– Sunte]i odios!
– Trebuia s` v` v`d cu orice pre].
– Mi-a]i \ntins o capcan`, zise Clea cu ochii plini de ur`.
– N-am avut de ales.
– Oh, ba da! {tia]i c` nu vreau s` v` mai v`d. Ar fi trebuit s` v` fie
de-ajuns.
– Nu. Ar fi fost groaznic pentru mine! \i spuse Ben, cu s`lb`ticie.
Clea \i studie cu mirare tr`s`turile energice. Ghici acolo hot`rârea
unui b`rbat care era dispus s` fac` orice doar ca s`-[i ating` scopul,
indiferent de urm`ri. Se apropie de ea. O lic`rire al c`rei sens nu putea
fi ignorat de Clea, str`lucea \n adâncul ochilor lui cenu[ii.
– De când ne-am \ntâlnit nu m` gândesc decât la dumneavoastr`.
N-o s` v` las s` sc`pa]i, Clea. Nici nu se pune problema.
– Nu voi r`mâne aici, repet` ea, hot`rât`.
– Asta o s` hot`r`sc doar eu, afirm` Ben, plimbându-[i lent privirea
pe ea.
Sub aceast` privire insistent`, fata ro[i, \mpotriva voin]ei ei. Se
temea mai pu]in de cuvintele lui Ben, cât de emo]ia care punea
st`pânire pe ea.
Tremurând, Clea cl`tin` din cap. Acum Ben era foarte aproape de
ea.
– De altfel, v` dori]i s` r`mâne]i, Clea, nu-i a[a? \i [opti el. V` dori]i
acela[i lucru ca mine, dar nu vre]i s` recunoa[te]i.
ADEV~RATA LIBERTATE 99

|i mângâie obrazul, apoi degetele lui coborâr` posesiv pe gât,


l`sându-i o urm` fierbinte.
– O s` trebuiasc` s` v` oblig s` recunoa[te]i adev`rul.
– Nu! strig` ea, str`duindu-se s` nu tremure, pentru c` mângâierile
lui Ben o tulburau foarte mult.
– Nu min]i]i, zise el blând.
– Dumneavoastr` sunte]i mincinos! protest` ea. Dumneavoastr` [i
aceast` femeie care m-a ademenit aici. Nu \ncerca]i s` m` convinge]i c`
\mi doream s` v` rev`d!
– Sunte]i la[`, Clea! Nu vre]i s` v` accepta]i dorin]ele. V` este fric`
s` descoperi]i sentimentele care se ascund \n dumneavoastr`.
Fata respinse mâna mângâietoare a lui Ben [i se \ndep`rt` pu]in de
el.
– Nu \n]eleg cum a putut Natalie s` fac` a[a ceva! exclam` ea.
– I-am spus c` face]i pe \nc`p`]ânata cu mine.
– Deci, nu i-a]i spus adev`rul?
– Nu, nu prea.
Clea ghici c` Ben a indus-o \n eroare pe Natalie. Probabil i-a dat de
\n]eles c` se cuno[teau de mult timp. Natalie fusese convins` c`
\mp`ca doi \ndr`gosti]i, dup` o ceart` stupid`. La acest gând, Clea \l
privi \ngrozit` pe Ben.
– Cum a]i \ndr`znit? \i strig` ea.
– Trebuia s` v` rev`d, afirm` el, \ncepând s` ro[easc` de furie. Este
adev`rat c` de-abia ne cunoa[tem, dar se \ntâmpl` adesea. Mi-a]i pl`cut
din prima sear`. Am fost pur [i simplu siderat când am descoperit c`
sora Melissei este o blond` superb` cu ochi alba[tri.
Amintindu-[i, b`rbatul zâmbi nostalgic.
100 SHANE PADDINGTON

– F`r` \ndoial`, la \nceput v-am privit insistent din cauza surprizei.


Apoi, cu cât v` priveam, cu atât \mi pl`cea]i mai mult.
– Eu nu pot spune acela[i lucru despre dumneavoastr`, ripost` cu
asprime Clea.
Pe tr`s`turile lui Ben ap`ru o expresie amuzat`. O \ntreb` cu o voce
insinuant`:
– A[a s` fie?
B`t`ile inimii Cleei se accelerar`, iar ea sim]i o nemul]umire
puternic`. Nu vroia s` se lase sedus` de farmecul senzual al acestui
b`rbat..... mai ales \n acest moment.
– Nu voi r`mâne aici, cu dumneavoastr`, inutil s` insista]i, declar`
ea, rugându-se s` par` mai hot`rât` decât era \n realitate.
Drept r`spuns, descoperi o lic`rire de ner`bdare \n ochii cenu[ii.
– Nu mai sunte]i \n Grecia! Nu-i pas` nim`nui ce face]i la Londra.
Chiar dac` toat` lumea ar [ti c` \mp`r]i]i patul cu mine, nimeni n-ar
comenta.
– Regret, dar pentru mine aceste detalii sunt foarte importante, \i
explic` ironic tân`ra. Plec, Ben.
– |ncerca]i! r`spunse b`rbatul amuzat, dar amenin]`tor, totu[i.
– Nu m` ve]i atinge! \l avertiz` Clea retr`gându-se \n fundul
camerei.
– {i cum m` ve]i \mpiedica? o \ntreb` b`rbatul c`ruia \i str`luceau
ochii.
Clea descoperi \n privirea lui o exaltare care-i provoc` o tulburare
stranie.
– Suntem singuri aici. Cum m` ve]i \mpiedica s` v` ating?
Dispre]uitoare, Clea \i strig`:
ADEV~RATA LIBERTATE 101

– |nseamn` c` femeile v` ocolesc, dac` sunte]i obligat s` sechestra]i


una!
– Nu-mi da]i de ales!
Se privir` f`r` s` vorbeasc`. Fiecare dintre ei era animat de o mânie
periculoas`, iar privirile lor se \nfruntau \n t`cere.
Cu pumnii strân[i, Ben p`rea furios. Pentru o clip`, Clea crezu c`
se va repezi la ea, dar el se lini[ti brusc, cu pre]ul unui mare efort.
– V` \n[ela]i, Clea, \n leg`tur` cu mine, dar [i cu dumneavoastr`
\n[iv`. |ntr-o zi, mai devreme sau poate mai târziu, v` ve]i da seama c`
v` dori]i s` r`mâne]i cu mine la fel de mult cât \mi doresc [i eu. De
altfel, [ti]i deja. Din cauza aceasta sunte]i de fapt mânioas`. Nu vre]i s`
admite]i c` m` dori]i..... dar o s` v` for]ez s` recunoa[te]i.
– Ve]i recurge la for]`! \i strig` Clea cu glas ostil. Acest procedeu
n-a fost de folos nim`nui, niciodat`! Mi-e mil` de dumneavoastr`!
– P`stra]i-v` mila pentru dumneavoastr`, ripost` Ben. Nu fugi]i
doar de dragoste, v` este fric` s` tr`i]i.
– |ncerca]i s` m` face]i s` m` \ndoiesc de mine, cu vorbele astea
frumoase, r`spunse Clea cu r`ceal`. Poate c` nu sunt la fel de viclean`
ca o londonez`, dar presimt capcana. Nu, nu m` ve]i atrage \n bra]ele
dumneavoastr` cu un astfel de discurs. Am fugit de acas` pentru c` nu
vreau s` fiu manipulat` ca o marionet`. Sunt o femeie, nu un obiect.
Iar dumneavoastr` ca [i cei de acas`, vre]i s` m` trata]i ca pe un obiect.
M` voi ap`ra. Dac` ve]i uza de for]`, n-o s` pot face nimic \mpotriva
dumneavoastr`, dar, crede]i-m`, v` voi face demersul cât mai dificil
posibil.
Ben \i lu` fa]a \n mâini [i o trase u[or spre el.
– {tiu c` sunte]i femeie, Clea, \i spuse cu voce tremurând de
102 SHANE PADDINGTON

emo]ie [i privind-o p`trunz`tor. Chiar crede]i c` vreau s` v` fac r`u? Nu


vede]i ce mult ]in la dumneavoastr`?
Clea \i privea cu aten]ie figura emo]ionat`. Lui Ben \i tremurau u[or
degetele, iar ochii \i ardeau de pasiune. Nu era nevoie s`-i spun` ce
dorea. Tot corpul lui o exprima, iar cel al tinerei femei frem`ta de un
consim]`mânt necontrolat.
– Nu, murmur` ea, incapabil` s` spun` altceva.
– Via]a e scurt`, Clea. Nu ne putem rata [ansele la fericire, atunci
când ele apar.
|nclinându-se c`tre ea, \i s`rut` u[or pleoapele, obligând-o s`
\nchid` ochii. Apoi \ncepu s-o s`rute pe obraji. Prad` unei \ncânt`ri
amestecate cu revolt`, Clea strig`:
– Opri]i-v`!
– Nu v` dori]i cu adev`rat s` m` opresc, \i r`spunse Ben. {tia]i c`
pielea v` e dulce asemenea unei piersici? Iar tenul acesta auriu va face
senza]ie \n Londra. Oriunde ve]i merge, b`rba]ii v` vor privi fascina]i.
|n timp ce-i [optea aceste cuvinte, gura \i cobora lent, urmând s`
ating` gura Cleei. |i imobiliz` talia cu unul dintre bra]e, \n timp ce fata,
tremurând toat`, \ncerca s`-l resping`. |n aceast` clip`, \i atinse buzele.
Clea se sim]i dintr-o dat` invadat` de un val de senza]ii. Ben o lipise
de el, ca [i cum ar fi vrut s` imprime \n corpul fiec`ruia dintre ei urma
de neuitat a celuilalt. Clea \i sim]ea b`t`ile dezordonate ale inimii pe
pieptul ei, \n timp ce [i inima ei o lua razna. Un minut mai târziu, nu
mai fu \n stare s`-[i st`pâneasc` mâinile care se \nnodar` \n jurul
gâtului lui Ben [i r`spunse s`rut`rilor lui.
|l avertizase pe Ben c` nu va ob]ine nimic de la ea prin for]`. De
fapt, n-a fost obligat s` recurg` la for]`. Se topise de \ndat` ce a
ADEV~RATA LIBERTATE 103

atins-o, corpul n-o mai asculta [i \ncepuse s`-[i tr`iasc` propria via]`.
Cu ochii \nchi[i, Clea nu se mai gândea la nimic. Se abandona
senza]iilor vulcanice ale pasiunii.
Dup` câteva clipe, Ben se \ndep`rt` de ea, cu respira]ia accelerat`,
tremurând. Dar fata se ag`]` de el, nu vroia s`-l mai lase s` plece. |n
momentul acela, nu mai exista nimic altceva pentru ea.
Atunci, b`rbatul o privi cu un aer triumf`tor.
– A[adar, acum recunoa[te]i? o \ntreb` ca un om care e mândru c`
a avut dreptate.
Clea se trezi imediat la realitate. |l ura pe Ben [i se ura pe ea \ns`[i.
Dar b`rbatul nu remarcase schimbarea. P`rea \n continuare teribil de
satisf`cut de rezultatul acestui simplu s`rut.
– |n sfâr[it, v-am f`cut s` recunoa[te]i c` m` dori]i. Dac` ave]i
con[tiin]a \mp`cat` nerecunoscând cu cuvinte, v` rog s` continua]i.
Nici m`car nu-mi mai pas` de o m`rturisire verbal`.
– Nu voi fi niciodat` a dumneavoastr`, declar` cu asprime Clea.
– Cât de ipocrite sunt femeile!
Fericirea care ap`ruse pe chipul lui Ben mai devreme era \nlocuit`
acum de nemul]umire.
– Toate sunte]i la fel! Ave]i nevoie s` fi]i rugate. |nnebuni]i b`rba]ii
pân` \n ultimul moment. Când ajung s` se târasc` \n genunchi \n fa]a
voastr`, vi se pare c` ave]i o scuz` s` le d`ru]i ceea ce de altfel vre]i s`
le oferi]i chiar de la \nceput.
– Eu nu sunt a[a! \i strig` Clea.
– Toate femeile sunt a[a! Rare sunt acelea care au curajul s`-[i
recunoasc` dorin]ele. Toate fac pe inocentele pân` \n clipa \n care se
dezbrac`.
104 SHANE PADDINGTON

O palm` \nsemna pentru Ben c` a mers prea departe. Se d`du


\napoi instinctiv, apoi o privi pe Clea amenin]`tor. Acolo unde \l lovise,
obrazul era ro[u.
– S` nu mai face]i asta niciodat`!
Clea \ncepu s` tremure, \nsp`imântat` de violen]a din glasul lui.
Dup` atâtea [ocuri pe care le avusese de la plecarea din Grecia, se sim]i
cuprins` de sl`biciune [i se cl`tin`. Ben o sus]inu.
– Doar nu ve]i le[ina, nu-i a[a? o \ntreb` el cu team`.
Fata \nchisese ochii [i se l`s` dus` spre el, f`r` puteri. O \nv`luise
o cea]` stranie. Fiindu-i team` s` nu se pr`bu[easc` se ag`]` de c`ma[a
lui Ben [i realiz` cât \i era de frig, doar sim]indu-i c`ldura pielii.
– Clea, zise b`rbatul, cu o voce care p`rea s` vin` de departe.
Fata alunec`, dar el o prinse \n bra]e. Avea impresia c` plute[te [i,
\n timp ce capul i se cl`tina ca [i cum ar fi fost \ntr-un leag`n, \l auzi pe
Ben gemând. Acesta o luase \n bra]e [i o a[ez` pe ceva moale care ceda
sub greutatea lui. B`rbatul \ncepu s`-i maseze mâinile \nghe]ate. Când
pleoapele \ncepur` s`-i tremure, \l auzi strigând speriat:
– Clea, reveni]i-v`, pentru numele lui Dumnezeu!
Observându-l printre gene, \i v`zu fa]a nelini[tit`. Atunci, \n]elese
c` a marcat un punct. Ben chiar se temea pentru ea!
Murmur` slab:
– Ce s-a \ntâmplat?
– V-a]i pierdut cuno[tin]a, \i explic`, aplecându-se asupra ei.
Sunte]i alb` ca varul. Cum v` sim]i]i?
– Foarte obosit`..... C`l`toria..... Toate emo]iile astea.....
– Sigur c` da, aprob` el, l`sând s`-i scape un suspin de u[urare. A]i
plecat din Atena de mult timp. V` este foame?
ADEV~RATA LIBERTATE 105

Fata cl`tin` din cap.


– Mi-e somn.
– Somn, repet` el. Da, bine\n]eles. V` este frig din cauza schimb`rii
de temperatur`.
Clea avu un nou frison, iar Ben o lu` \n bra]e [i o duse la pat, unde
o culc` \mbr`cat`. O acoperi [i o \ntreb` din nou:
– Mai vre]i o cuvertur`?
– Da, v` rog.
Ie[i din camer` [i \nchise u[a \n urma lui. Clea privi \nchiz`toarea
[i se sim]i u[urat` când z`ri un z`vor.
Ben reveni cu dou` p`turi, le ad`ug` [i disp`ru din nou. Clea se
pref`cu pe jum`tate adormit`, dar de \ndat` ce el ie[i din nou, s`ri din
pat [i trase z`vorul. Dar r`gazul ei fu de foarte scurt` durat` pentru c`,
o secund` mai târziu, Ben b`tea cu amândoi pumnii \n u[`.
– Deschide]i u[a!
– Nu, i se r`spunse de cealalt` parte a u[ii.
– Tri[oareo! Deschide]i u[a, Clea! Prefera]i s-o sparg?
– Sparge]i-o, zise fata, \ntrebându-se dac` o va face,
\nver[unându-se, a[a cum f`cea mereu. Lemnul vibra, dar p`rea solid.
– Nu trebuie niciodat` s` ai \ncredere \ntr-o femeie, url` Ben, nici
m`car când le[in`. Clea, nu m` \nnebuni]i.
Fata se \ntinse din nou \n pat, f`r` s` se dezbrace. Tr`gându-[i
p`turile pân` la b`rbie, privea fix u[a [i asculta scandalul pe care-l f`cea
Ben. La un moment dat, auzi un geam`t de durere.
– Ce blestem! strig` Ben, mi-am luxat um`rul de data asta.
Clea c`sc` foarte tare, inten]ionat.
– O s` dorm, noapte bun`, Ben.
106 SHANE PADDINGTON

De partea cealalt` a u[ii se f`cu lini[te. |i auzea respira]ia. Oare ce


gândea Ben, se \ntreb` nelini[tit`. {i, mai ales ce urma s` \ntreprind`
ca s` poat` p`trunde \n camer`?
– Draga mea, murmur` el cu blânde]e, nu v` ar`ta]i atât de
\nc`p`]ânat`, da]i dovad` de bun-sim]. Acum câteva clipe, când v-am
s`rutat, nu a]i putut s` v` ascunde]i sentimentele, ca [i mine, de altfel.
Clea nu-i r`spunse. |ncovrigându-se sub p`tur`, de-abia \l auzea,
\mp`r]it` \ntre ur` [i o ciudat` pl`cere când sim]ea emo]ia din glasul
lui Ben.
Dup` o scurt` t`cere, o \ntreb` brusc:
– Tot v` e fric` de tat`l dumneavoastr` vitreg? Credeam c` l-a]i
p`r`sit pentru c` nu-i \mp`rt`[i]i concep]iile demodate.
– Ah, nu \ncepe]i s`-mi vorbi]i din nou de el! \i strig` Clea.
– Nu v-a]i \nfuria a[a u[or dac` n-a[ avea dreptate, insist` Ben,
c`ruia u[a \nchis` \i estompa vocea. S` zicem c` era doar problema lui.
N-a]i fi fugit dac` n-a]i fi descoperit c`.....
– Am descoperit c` atât unul cât [i cel`lalt m` trata]i ca pe un
obiect, \l \ntrerupse ea. Vre]i s` dispune]i de mine dup` bunul vostru
plac. Ei bine, nu, vreau s` hot`r`sc singur` ce fac cu via]a mea! Vreau
s` fiu respectat`! Nu vreau s` mai fiu tratat` ca o feti]`!
– Eu nu v` consider o feti]`, afirm` Ben.
El izbucni \n râs, insinuant, dar Clea nici m`car nu surâse.
– Dac` m-a]i fi considerat o persoan` adult`, nu a]i fi \ndr`znit
s`-mi juca]i festa asta. Dispre]ui]i femeile [i le aduce]i aici prin
\n[el`ciune. Nu le pre]ui]i deloc, exist` pentru dumneavoastr` doar ca
s` v` satisfac` pl`cerile.
– Nu spune]i prostii!
ADEV~RATA LIBERTATE 107

Ben nu mai râdea, se \nfuriase din nou.


– Pleca]i! \i ceru brusc Clea.
Era epuizat` [i sim]ea c`-i plesne[te capul.
– Pleca]i, o s` m` ucide]i!
Fata se \ntoarse cu spatele la u[`, \[i \nfund` capul \n pern` [i trase
p`tura peste cap. Ben continua s`-i vorbeasc`, sperând s-o conving`,
dar ea nu-l mai auzi. Nu mai vroia s`-l asculte. Venind de la Ben, niciun
argument n-ar putea s-o fac` s`-[i schimbe atitudinea.
Capitolul 7

Clea nu credea c` va putea dormi, de[i era obosit`. Se sim]ea mult


prea nervoas`. Când Ben se \ndep`rt`, r`mase \ntins`, pândind \n
lini[te un indiciu din care s` ghiceasc` unde era [i ce f`cea. Zgomotul
str`zii nu urca pân` \n camer` din cauza geamurilor duble. Clea privi,
pentru o clip`, pata galben` pe care o desena pe peretele camerei un
lampadar aprins afar`. Ochii s`i se \nchiser`, dar pu]in mai târziu se
trezi brusc, tres`rind [i aruncând priviri speriate \n jurul ei, ca [i cum
s-ar fi a[teptat s`-l descopere pe Ben \ntr-un col]. Sub p`turi, \ncepuse
s` se \nc`lzeasc`, iar aceast` c`ldur` \i aducea o anumit` destindere. Se
\ntinse cu pl`cere. Trebuia totu[i s` fie vigilent`, pentru cazul \n care
Ben ar fi g`sit un mijloc s` intre \n camer`. R`spunzând \nc` o dat`
s`rutului s`u, Clea \l \ncurajase [i se acuza teribil c` a fost slab`. |i purta
pic` pentru c` o f`cuse s` cedeze, doar atingând-o cu gura [i cu bra]ele
lui.
"S` se duc` dracului!" \[i spuse [i acesta a fost ultimul ei gând.
Se ridic` repede din pat. |[i v`zu imaginea \n oglinda toaletei. Era
ADEV~RATA LIBERTATE 109

umflat` la fa]`, cu p`rul ciufulit, iar hainele erau foarte [ifonate.


Cu o astfel de ]inut` nu risca s` \nnebuneasc` vreun b`rbat \n
aceast` diminea]`, hot`r\ ea. |[i ciuli \n zadar urechile, nu se auzea
niciun zgomot. Oare Ben dormea? Dându-se jos din pat, se \ndrept` \n
vârful picioarelor spre u[`. Tot nimic.
Singurul zgomot pe care-l auzea era cel al b`t`ilor inimii ei. Ce s`
fac`? Valiza ei se g`sea la intrare, acolo unde o l`sase când a sosit. Nici
m`car nu putea s` se schimbe.
Dac` el \nc` dormea, ar avea o [ans` s` se strecoare afar`. |mpinse
u[or z`vorul [i \ntredeschise u[a ca s` arunce o privire afar`.
Nimic, niciun indiciu. Deschise complet u[a, dar era preg`tit` s-o
\nchid` imediat dac` Ben [i-ar fi f`cut apari]ia. Apartamentul p`rea gol.
Mi[cându-se cu agilitatea unei pisici, Clea travers` holul \n speran]a c`
va ajunge la u[a de la intrare. Era extrem de \ncordat`.
– Unde v` duce]i?
O voce rece o f`cu s` tresar` [i se \ntoarse ca s`-l descopere pe Ben
sprijinit cu non[alan]` de tocul u[ii salonului, cu o expresie amuzat`
pe chip.
Uluit`, Clea \l privi fix.
P`rea perfect odihnit, bine \mbr`cat, ras [i piept`nat.
– A]i dormit bine? se interes` el.
– Du-te dracului! ripost` Clea, prea \ncordat` ca s` g`seasc` o
replic` mai potrivit`.
B`rbatul râse u[or.
– Dup` cum v`d, sunte]i tot prost dispus`. Speram s` deveni]i mai
rezonabil`, dup` o noapte de somn bun.
O privi atent, ridicând ironic sprâncenele.
110 SHANE PADDINGTON

– S-ar putea zice c` a]i dormit \ntr-un hambar.


– Chiar asta a fost [i impresia mea.
Fata se uita \n jur.
– Unde mi-e valiza?
– Aici. Nu vre]i s` face]i un du[ [i s` v` schimba]i \nainte de micul
dejun?
– Da, r`spunse, \ncercând s`-i ia valiza din mân`.
– Urâcioaso! \i zise, f`r` s`-i dea valiza. O s-o duc pân` la u[a
camerei. Nu uita]i c` sunte]i invitata mea!
– Sunt prizoniera, nu invitata dumneavoastr`.
– S` nu ne leg`m de cuvinte suger` el foarte amuzat.
|i duse valiza pân` \n camera unde dormise, iar Clea \l urm`
automat.
– V` e foame? o \ntreb`.
– Mor de foame, m`rturisi ea.
Stomacul ei dureros \i amintise c` nu mâncase nimic de mult.
– Ce dori]i? Ou` cu [unc`? Ceai sau cafea?
– Orice.
Se opri brusc, sub influen]a unei noi inspira]ii.
– Cine g`te[te aici?
Ben surâse, ghicind imediat ce ascundea \ntrebarea ei.
– Eu. Nicio speran]` de aici!
Deci, nu putea s` scape, \[i zise decep]ionat`.
– Inutil s` face]i mutra asta, declar` Ben, cu o u[oar` nervozitate.
Micul dejun va fi gata \ntr-un sfert de or`.
Spunându-i asta, ie[i din camer`, iar Clea trase imediat z`vorul \n
urma lui. De afar`, Ben \i declar` cu un glas cuceritor:
ADEV~RATA LIBERTATE 111

– Sunte]i splendid`, Clea, chiar dac` vi se pare c` v-a]i petrecut


noaptea \ntr-un hambar. Cuvintele lui \i f`cur` inima s` bat` mai
repede. Nu-i r`spunse, iar Ben se \ndep`rt` dup` câteva momente.
|[i scoase din valiz` ni[te blugi [i un tricou, ca [i lenjeria de corp [i
cele necesare pentru toalet`. Se dezbr`c` [i p`trunse \n cabina mic` de
du[. Jetul de ap` a fost \ntâi rece, apoi se \nc`lzi suficient de mult ca s`
poat` face un du[ rapid. De \ndat` ce s-a \mbr`cat cu haine curate, s-a
sim]it mult mai bine. Se coaf` [i se machie cu aten]ie, având impresia
curioas` c` se preg`tea pentru o b`t`lie.
|l g`si pe Ben \n buc`t`rie, pe care a descoperit-o dup` zgomotul
filtrului pentru cafea [i sfârâitul [uncii care se pr`jea. N`rile \i fur`
imediat invadate de o arom` delicioas`. Soarele invadase camera,
f`când s` str`luceasc` p`rul negru al lui Ben. El \i arunc` o privire
admirativ` peste um`r:
– Sunte]i foarte dr`gu]`!
F`r` s` ia \n seam` intona]ia u[or batjocoritoare, Clea se oferi s`-l
ajute, \n speran]a c` rela]iile dintre ei vor deveni mai pu]in tensionate.
Poate c` Ben \[i va da seama c` trebuie s-o lase s` plece.
– Dac` vre]i, \i r`spunse \n timp ce punea ou`le pe o farfurie,
cafeaua e gata. Pute]i s` lua]i ce[tile [i farfuriile.
– Miroase tare bine, recunoscu ea.
Stomacul ei striga de foame, iar aceste mirosuri o z`p`ceau. A
trebuit s` deschid` mai multe u[i pân` s` g`seasc` vesela. Când totul a
fost gata, se a[ezar` la mas`.
– Ce zi frumoas`, zise b`rbatul privind pe fereastr`.
– Da.
Clea privi cerul. Nori mici, albi [i pufo[i \l traversau.
112 SHANE PADDINGTON

Câteva momente, \n buc`t`rie a fost lini[te. Amândoi aveau


capetele plecate spre farfuria din care mâncau, apoi Ben o \ntreb`:
– A]i l`sat vreun bilet?
– Cum?
– Pentru Kerasteri.
Clea ro[i.
– Nu.
Nici m`car nu se gândise la asta, \nnebunit` [i gr`bit` s` plece.
– Doamne, Dumnezeule! exclam` Ben. Trebuie s` fie \nnebunit. |i
ve]i scrie imediat.
Clea era brusc consternat`. Fugise f`r` s` dea vreo explica]ie cât de
mic` tat`lui ei vitreg. Acum, era furioas` c` Ben i-a atras aten]ia asupra
unei obliga]ii elementare pe care o avea fa]` de cel care o crescuse.
– Da, o s`-i scriu.
– Cum a]i putut s` pleca]i astfel? se mir` Ben cu privirea plin` de
repro[uri. |i dori]i moartea?
Iritat`, fata ripost`:
– Ave]i dreptate, dar nu mai insista]i.
Pe figura lui Ben ap`ru o expresie ciudat`.
– V` dori]i s`-l face]i s` sufere?
Ro[i din nou, dar se ap`r` energic:
– Bine\n]eles c` nu!
– Sigur c` da, murmur` el. Femeilor le place s` se r`zbune.
– De ce enun]a]i mereu tot felul de generalit`]i despre femei? Nu
sunt toate la fel.
– Ba da! o ironiz` el bându-[i cafeaua.
– Mi-e groaz` de dispre]ul [i de indiferen]a cu care trata]i femeile!
ADEV~RATA LIBERTATE 113

– Indiferen]a! Termenul este prost ales, Clea. M-am ar`tat oare


indiferent fa]` de dumneavoastr`?
– Depinde ce \n]elege]i prin asta.
– Iar probleme de vocabular. Ave]i o adev`rat` pasiune pentru a[a
ceva. Probabil c` ]ine de educa]ia greceasc`.
Pentru un moment, conversa]ia se \ntrerupse. Dup` ce \[i termin`
micul dejun, Ben se \ntinse satisf`cut pe scaun [i o contempl` pe Clea.
– Cu ce inten]ii a]i venit la Londra?
– A[ vrea s` g`sesc de lucru.
– Ce anume?
– Recep]ioner` \ntr-un hotel, r`spunse automat Clea, amintindu-[i
brusc de Natalie.
|l privi drept \n ochi.
– A]i vorbit despre Natalie ca despre o prieten`. Ce este exact
pentru dumneavoastr`?
Benzâmbi, amuzat [i viclean.
– Geloas`?
– Nu, r`spunse ea \ncruntându-se.
– Nu?
|i ar`ta foarte clar ce b`nuia.
– Ea este.... mai mult decât atât, nu-i a[a? insist` Clea.
– A fost mai mult decât atât cu ani \n urm`..... acum patru ani,
preciz` el ridicând din umeri. Am avut o leg`tur` scurt`. Natalie era
extrem de seduc`toare, dar n-au fost afinit`]i reale \ntre noi.
Clea \[i \ntoarse privirea. Se sim]ea vexat` c` trebuie s`-[i
m`rturiseasc` suferin]a pe care i-o provoca rela]ia lui Ben cu Natalie.
Un seduc`tor ca el cucerise cu siguran]` multe alte femei.
114 SHANE PADDINGTON

Degajat, Ben ad`ug`:


– De altfel, acesta este vechiul apartament al Nataliei.
Clea sim]i o durere puternic` \n piept. Informa]ia aceasta d`dea
leg`turii lor un caracter mai concret [i, deci, mai pu]in suportabil.
– Dar acum, continu` el s`-i explice, sunt proprietarul \ntregii case.
Când am \nceput lucr`rile de modernizare, Natalie s-a mutat. Acum
tr`ie[te cu un actor, \n Chelsea, cred c` [i-a g`sit b`rbatul care-i trebuie.
Clea \l privi cu oroare.
– Dac` tr`ie[te cu el \nseamn`, neap`rat c` e b`rbatul care \i
trebuie! spuse ea.
– |n ziua de azi, se poate \ntâmpla s` gre[e[ti. Adapta]i-v` acestor
vremuri, Clea, altfel risca]i s` nu v` descurca]i \n societate.
– Nu-mi voi schimba convingerile, declar` ea cu hot`râre. Prefer s`
nu m` descurc!
Aceste cuvinte \l f`cur` pe Ben s` ofteze, exasperat.
– |n zilele noastre, oamenii care nu sunt c`s`tori]i nu tr`iesc
precum c`lug`rii sau c`lug`ri]ele.
– Ei bine, eu nu m` voi lega de cineva la \ntâmplare, sus]inu Clea
cu \ndârjire.
– Ave]i dreptate pân` la un anumit punct, admise Ben. Dar
respinge]i prea repede ceva ce nu cunoa[te]i, [i din motive false.
– Cu ce drept m` judeca]i?
– Sunt nebun dup` dumneavoastr`, \i declar` cu ochii str`lucind
de emo]ii amestecate. Nu v` voi l`sa s` pleca]i pân` nu ve]i recunoa[te
sentimentele pe care le ave]i fa]` de mine.
– Nu simt nimic pentru dumneavoastr`, \i declar` Clea, adoptând
o atitudine provocatoare. S-ar zice c` [ti]i mai bine decât mine ce simt.
ADEV~RATA LIBERTATE 115

B`rbatul izbucni \n râs.


– A[a este.
– V` face]i iluzii, replic` ea, privindu-l de sus.
Cu o mi[care nea[teptat`, Ben \ntinse mâna peste mas` [i o lu` de
mân`. F`r` s`-i dea timp s` ac]ioneze, o s`rut` prelung.
O imens` senza]ie de pl`cere urca asemenea unui curent de-a
lungul bra]ului ei. Când Ben \[i ridic` privirea, n-a fost \n stare s`-l
\nfrunte.
– A[adar, v-a]i convins?
Ea \[i trase cu brutalitate mâna [i se ridic` de la mas`.
– O s` sp`l vasele, \l anun]`.
Era furioas` pe ea pentru c` nu se putea st`pâni [i tremura. |[i
spunea \n zadar c` Ben, datorit` felului \n care se purta cu femeile, nu
era b`rbatul potrivit pentru ea, corpul se \nc`p`]âna s-o contrazic`.
Ben o ajut` s` debaraseze, iar \n timp ce ea sp`la vasele, el le
[tergea cu \ndemânare.
Când totul a fost aranjat, se \ntoarse c`tre el, abordând o expresie
cât se putea de hot`rât`.
– Acum, Ben, vreau s` plec.
– {ti]i deja r`spunsul meu, replic` el surâzând.
– Nu pute]i s` m` ]ine]i aici la infinit.
– Nu va fi nevoie.
Fata \[i dori s`-l p`lmuiasc` pentru siguran]a [i calmul cu care-i
vorbea.
– Sunte]i nebun! strig` ea. Chiar nu v` da]i seama ce-mi face]i?
– Ba da, \mi dau perfect seama.
Ajuns la cap`tul r`bd`rii, Ben se str`duia s`-[i p`streze
116 SHANE PADDINGTON

sângele-rece. Figura \i deveni dur` [i tensionat`.


– |n locul vostru n-a[ \ncerca s` provoc.
Auzind acest avertisment, Clea sim]i cum se chirce[te \n ea [i, f`r`
un cuvânt, se \ndrept` spre u[` [i se \ntoarse \n camera unde dormise,
\ncuindu-se acolo.
Nu putea s` r`mân` la nesfâr[it \n aceast` situa]ie. Problema p`rea
de nerezolvat. Cum ar fi putut s` scape? Fereastra? Nu reu[ea s-o
deschid`. {i chiar dac` ar fi reu[it, nu putea decât s` strige dup` ajutor.
Nu se punea problema s` ias` pe acolo.
Strada era pustie [i lini[tit`. Geamul dublu era o barier` perfect`
\mpotriva zgomotelor Londrei. Clea z`ri doar co[uri [i acoperi[uri. Un
elicopter traversa cerul [i disp`ru. Se sim]ea singur` [i abandonat` de
to]i.
Sfâr[i prin a se \ntinde pe pat [i a \nchide ochii. |n ciuda somnului
profund din noaptea trecut` nu se odihnise destul.
Când Ben \i b`tu \n u[`, se trezi brusc [i se \ntreb` o clip` unde se
afla. Când \[i aminti toat` povestea, scoase un geam`t [i \nchise din
nou ochii.
– Clea! strig` Ben, ner`bd`tor.
Nu-i r`spunse.
– Clea, deschide]i! Este ora prânzului. Veni]i la mas`!
Continua s` nu reac]ioneze.
– Clea! repet` Ben b`tând cu pumnii \n u[`.
|i dori s`-[i r`neasc` mâinile [i a fost \ncântat` când l-a auzit
gemând de durere.
– Pute]i s` muri]i de foame, dac` v` amuz`, \i zise el \nainte s` se
dep`rteze de u[`, decep]ionat.
ADEV~RATA LIBERTATE 117

Clea prefera \ntr-adev`r, s` se lase s` moar` de foame decât s` ias`.


O or` mai târziu, Ben reveni [i-i strig` prin u[`:
– V-am pus mâncarea \n frigider. Când nu ve]i mai putea r`bda, o
s` v` duce]i s-o lua]i.
Tonul lui nu tr`da nici iritare [i nici ner`bdare. |ncerca s` par` la
fel de calm ca [i Clea. Ea nu se deranj` s`-i r`spund`. |i sim]ea, prin u[`
respira]ia [i-i urm`rea mi[c`rile u[oare. Ar fi jurat c` \ncerca s`-[i
\nchipuie ce se \ntâmpl` cu ea. B`nuia c` \[i lipea urechea de u[` ca s`
asculte ce se \ntâmpl` \n camer`.
– A]i dormit? o \ntreb` b`rbatul. Vre]i s` citi]i ceva? Am c`r]i \n
salon. Vre]i s` vi le aduc?
Ea continua s` tac`.
– Prostu]` blestemat`! url` Ben, pierzându-[i din nou r`bdarea.
Ie[i]i de acolo, \nainte s` sparg u[a!
Continua s` nu fac` nicio mi[care, iar lui i se p`rea c` de-abia
respir`.
– Clea, zise din nou Ben, [i de data asta se sim]ea nelini[te \n glasul
lui. Clea, pentru numele lui Dumnezeu, \nceta]i acest joc stupid!
Spune]i ceva!
Fata \[i d`du seama c` \ncerca s` se uite prin gaura cheii, dar
avusese prevederea s-o astupe cu hârtie sus]inut` de un plasture pe
care, \n ciuda eforturilor lui, nu reu[i s`-l \ndep`rteze.
– Perfect! R`mâne]i acolo cât ve]i dori!
B`rbatul se \ndep`rt` furios. Se auzi u[a de la intrare [i Clea oft`
u[urat`. |nchise din nou ochii [i a]ipi. Nu-i mai era team`. {tia ce are
de f`cut: s`-l ]in`-n [ah pe Ben. Cât` vreme n-o strângea \n bra]e, putea
fi mândr` de voin]a ei. De ce oare \[i pierdea capul de fiecare dat` când
118 SHANE PADDINGTON

o atingea?
Deodat`, auzi voci [i o recunoscu pe cea a Nataliei. S`ri din pat [i
alerg` s` trag` z`vorul. Dar u[a de la intrare se \nchisese din nou.
Ie[i atunci din camer` strigând:
– Natalie!
|n apartament se f`cu din nou lini[te. Clea se gr`bi spre u[a de la
intrare [i \ncerc` s-o deschid`. Era \nchis` cu cheia. B`tu \n u[` cu
pumnii, url` cu toat` puterea [i se opri brusc, cu fa]a plin` de lacrimi.
Cât de neputincioas` [i de disperat` se sim]ea!
Dup` ce se calm`, se \ntoarse \n camer` [i se sp`l` pe fa]`. Era pu]in
ame]it` [i-[i aminti c` nu mâncase. |ntorcându-se \n buc`t`rie, ezit`,
apoi lu` farfuria pe care i-o l`sase Ben \n frigider.
Hrana \i d`du curaj. B`u un ceai [i privi pendula alb`. Era deja ora
cinci!
Sun` telefonul. Se repezi \n salon, ridic` repede receptorul [i strig`:
– Asculta]i! Asculta]i! Trebuie s` m` ajuta]i. Eu......
Persoana de la cel`lalt cap`t al firului \nchise, iar Clea privi
neputincioas` telefonul, dezam`git`. Puse cu regret receptorul \n furc`
[i, \n timp ce se preg`tea s` plece din camer`. \[i d`du seama. De ce
n-ar da ea \ns`[i telefon? Nu se gândise pân` acum la asta.
|n clipa \n care se preg`tea s` ac]ioneze, se deschise u[a de la
intrare. |ncremeni. Ben intra deja \n salon.
Ochii cenu[ii o supravegheau amuza]i, iar ea avu impresia c` inima
a \ncetat s`-i bat` o secund`.
– A]i mâncat?
– Dumneavoastr` a]i dat telefon?
– Bine\n]eles, de la etajul doi.
ADEV~RATA LIBERTATE 119

|n fa]a satisfac]iei care se a[ternuse pe figura lui Ben, Clea se sim]i


invadat` de un val de furie. B`rbatul era mul]umit de isprava lui.
Reu[ise s-o atrag` afar` din camer`, s-o fac` s` ia farfuria preg`tit`
pentru ea. Ar fi trebuit s`-[i dea seama c` el calculat totul. Doar \l
cuno[tea. {tia c` era gata de orice ca s`-[i \ndeplineasc` dorin]ele.
– V` dispre]uiesc, \i declar`. Purtarea dumneavoastr` a dep`[it
orice limit`. Regret c` atunci când v-a lovit Kerasteri nu v-a doborât
definitiv, ca s` nu mai face]i r`u. Dac` ar fi aici \n clipa aceasta, v-ar
ucide cu siguran]`.
Ben o asculta \ncruntat. Tr`s`turile lui se \n`sprir`, iar Clea a
\n]eles prea târziu c` gre[ise când l-a pomenit pe tat`l ei vitreg. Ben era
acum foarte mânios.
– A]i vrea s` fie aici cu adev`rat! Ei bine, nu se poate. {i chiar dac`
s-ar \ntâmpla, a[ [ti cum s`-l \mpiedic s` ne despart`!
– Poate c` este mai puternic decât dumneavoastr`!
Nici nu trebuia s`-l provoace mai mult. Cu viteza fulgerului, Ben
str`b`tu spa]iul care-i separa [i o prinse \n bra]e cu o violen]` care o
dezechilibr`. |[i ridic` imediat capul s` protesteze, dar gura
temnicerului ei \i stinse cuvintele. Când \ncepu s` se zbat`, b`rbatul o
strânse [i mai tare [i chiar reu[i s`-i imobilizeze capul \n mâinile lui.
S`rutul deveni mai tandru, mai insistent, iar Clea sim]i c` va capitula.
Furioas` pe ea, se for]a s` nu cedeze. Din p`cate, buzele ei r`spundeau
mi[c`rii buzelor lui Ben.
Când el \[i \ndep`rt` capul, pe figura lui se a[ternuse din nou
expresia aceea de intensitate maxim`, care o f`cuse pe Clea s` fream`te
de fiecare dat` când o s`ruta.
– Scumpa mea, vre]i s` m` \nnebuni]i? murmur`. |nceta]i acest joc.
gianninajolys
120 SHANE PADDINGTON

Nu irosi]i timpul pe care am putea s`-l petrecem atât de minunat.


|[i \nfund` fa]a \n p`rul ei [i-i [opti la ureche:
– Clea, am nevoie de dumneavoastr`, enorm de mult` nevoie. Nu
vede]i cât de tare m` face]i s` suf`r? Nu mai pot s` m` gândesc la
altceva. A]i devenit obsesia mea.
Tremurând, reu[i totu[i s` schi]eze din mân`, f`r` cuvinte, un
refuz. Avea impresia c` se g`se[te pe marginea unei pr`p`stii. Nu se
putea ag`]a decât cu unghiile. O s` cad`. O secund` de sl`biciune [i va
c`dea!
– |nc`p`]ânat` mic`! strig` Ben scuturând-o [i \ndep`rtând-o pu]in
de el ca s-o priveasc`. O s` m` obliga]i s` folosesc for]a? Crede]i c`
mi-o doresc?
– L`sa]i-m`! \l implor` ea, reu[ind s`-l priveasc`. Vreau s` plec, Ben.
– Nu! ripost` b`rbatul cu asprime. {tiu ce sim]i]i pentru mine. Cât`
vreme nu v` m`rturisi]i sentimentele, nu v` voi l`sa s` pleca]i.
– Nu voi m`rturisi niciodat`, \i declar` ea.
– M` iubi]i, o asigur`. Poate c` nici nu v` da]i seama.
– Nu vorbim aceea[i limb`, zise tân`ra, cu am`r`ciune \n glas.
– Cum adic`?
– |mi nega]i dreptul de a gândi, de a ac]iona, de a alege. M`
dispre]ui]i. |mi vorbi]i de dragoste, dar nu [ti]i ce este iubirea. Dac` a]i
fi [tiut, nici nu v-a]i fi gândit s` m` for]a]i. Nu vede]i \ntr-o femeie egala
dumneavoastr`. N-a]i \ndr`zni niciodat` s`-i comanda]i unui alt b`rbat
cum s` se poarte, a[a cum \ncerca]i s` face]i cu mine.
|n timp ce i se adresa, \ntr-o manier` sacadat` [i gr`bit`, Ben \[i
\ncrunt` sprâncenele, ner`bd`tor. M`car o ascultase? Când termin` de
vorbit, con[tient` de inutilitatea explica]iilor ei, b`rbatul declar`:
ADEV~RATA LIBERTATE 121

– Nu mi-a]i dat niciun motiv real, care s` v` justifice refuzul.


– N-am de ce s` m` justific. Am spus nu [i e destul. Când ve]i alege?
– Spune]i nu, dar gândi]i da, ripost`, cu ochii str`lucind de dorin]`.
Nu pute]i pretinde contrariul, nu-i a[a, Clea?
Poate ar fi vrut, dar onestitatea i-o interzicea. |ntâlni privirea lui
Ben, care o studia cu o violen]` greu de st`pânit.
– M` \nnebuni]i, repet` el. De fiecare dat` când v`d guri]a asta
\ndârjit`, \mi doresc s` v` s`rut pân` ve]i ceda. V` previn, r`bdarea mea
are limite. Dac` nu ve]i deveni rezonabil`, o s` folosesc for]a!
– Atunci, o s` v` ur`sc pe vecie, ripost` cu hot`râre Clea.
Furios, gata s` \njure, Ben se \ndep`rt` cu pa[i mari, trântind u[a
\n urma lui.
Capitolul 8

Clea se \ntoarse \n camer`, se \ncuie din nou, dar de data aceasta


nu-[i mai g`si lini[tea. Discu]ia pe care o avusese cu Ben o obseda [i se
agita \n pat, f`r` s` reu[easc` s` se calmeze. La sfâr[itul acestei
dup`-amiezi se sim]ea singur` pe lume, \n spatele ferestrei duble
care-i d`dea impresia c` este prizonier` \ntr-o cochilie \nchis` ermetic.
Nu va reu[i s` scape. De altfel, afar` se \ntindea Londra, kilometri
\ntregi de ora[ str`in care nu sem`na deloc cu Atena. Oare câ]i oameni,
chiar \n acest moment, abandona]i \ntr-o camer` lini[tit`, aveau ca [i
ea sentimentul c` se aflau pe o insul` pustie?
|nchizând ochii, \[i imagin` c` se afla din nou la Atena. Evoca
parfumurile verii, cerul albastru, lumina orbitoare. Nu p`r`sise acest
univers decât de pu]in` vreme [i totu[i i se p`rea c` apar]ine unei alte
lumi.
De la plecarea ei, se \ntâmplaser` multe lucruri. Ben \i tulburase
complet existen]a. Dac` i-ar da m`car o secund` ocazia s` foloseasc`
telefonul, ar chema poli]ia. Ar fi trebuit s-o fac` imediat. De ce nu i-a
ADEV~RATA LIBERTATE 123

venit mai devreme ideea? Iar acum, dac` ar avea ocazia, ar face-o? Nici
m`car nu era sigur` de asta.
Confruntarea dintre ea [i Ben se transformase \n duel [i pe m`sur`
ce trecea timpul \[i dorea tot mai mult s` câ[tige. Ben nu s-ar folosi de
for]`, era de neimaginat. |ncerca s-o conving`, s-o seduc`, s`-i sl`beasc`
voin]a. Demnitatea Cleei depindea de capacitatea ei de a-i rezista.
{i-a p`r`sit c`minul, familia [i prietenii ca s`-[i p`streze demnitatea.
Dac` Ben ar fi iubit-o cu adev`rat, nu i-ar fi vorbit ca unei fete ipocrite
[i supeficiale care nu-i cerea decât s` insiste ca s-o atrag` \n bra]ele lui,
ca s` nu aib` dup` aceea responsabilitatea faptelor lui.
Clea nu era a[a. Fugise din Grecia ca s` aib` o via]` independent`.
|n timp ce se gândea, lungit` \n pat, se f`cuse noapte. O ploaie fin`
\ncepuse s` bat` \n geamuri. Cu corpul \ncordat de o nelini[te
profund`, Clea urm`rea scurgerea firi[oarelor de ap` pe geamuri. Ben
b`tu \n u[`.
– Clea?
– Da? r`spunse, uitând c` se hot`râse s` nu mai reac]ioneze la
apelurile lui.
– V` e foame?
– Nu, r`spunse ea \nchizând ochii.
– N-ai chef de ceva care se prepar` repede? O omlet`, de exemplu?
P`rea atât de calm [i de rezonabil \n seara aceasta, \ncât se
surprinse dorindu-[i s` fie mereu a[a. Presim]ea totu[i c` dispozi]ia
asta lini[tit` ar fi repede \nlocuit` de violen]a pasiunii, dac` ar comite
impruden]a s` deschid` u[a.
– Nu, declar` cu fermitate.
Ben nu \ncerc` s` mai discute. Nefericit`, Clea \l auzi
124 SHANE PADDINGTON

\ndep`rtându-se. Era s`tul` de aceast` singur`tate, s`tul` de camera


asta mic` [i sufocant`, s`tul` de ploaia care c`dea pe geamuri. Dorul
de ]ar` pusese st`pânire pe ea, [i gata s` plâng`, \[i \nfund` fa]a \n
pern`. Aici era atât de frig. Ar fi dat orice doar ca s` reg`seasc` soarele,
marea [i cântecul greierilor. |n disperarea ei, ajunsese s`-[i doreasc`
pân` [i \ntoarcerea lui Ben. |[i dorea s` aud` sunetul unei voci
omene[ti, chiar [i vocea celui care era r`spunz`tor de starea ei de
acum.
Tremurând, se ridic` [i \ncepu s` se dezbrace. |mbr`c` o c`ma[` de
noapte c`lduroas`, trase draperiile, ca s` nu mai vad` noaptea aceea
ploioas` [i trist`, [i se culc` din nou. Veioza de pe noptier` \mpr`[tia
o lumin` g`lbuie.
Deodat`, un zgomot de pa[i anun]` apropierea lui Ben. El se opri
\n spatele u[ii, iar Cleei \ncepu s`-i bat` mai tare inima.
B`rbatul nu-i vorbi imediat, iar fata percepu o oarecare ezitare.
– Clea, dormi]i?
|nchise ochii [i nu scoase o vorb`. |l auzi cioc`nind u[or \n u[`. |n
seara asta nu mai d`dea pumni. P`rea c` adreseaz` o rug`minte mut`
prizonierei lui.
– Clea! repet` el cu glas schimbat.
|ncovrigat` sub p`turi, fata tremura din toate \ncheieturile. Ben se
\ndep`rt`, iar tremurul ei \ncepu s` dispar`.
Când era gata s` adoarm`, auzi u[a de la intrare [i s`ri din pat.
Ciulind urechile, nu reu[i s` aud` voci. Ie[ise cineva? Oare intrase
cineva?
|[i lipi capul de u[`. Oare Ben plecase, crezând-o adormit`?
Trase z`vorul [i arunc` o privire afar`. Ben o mai p`c`lise o dat`,
ADEV~RATA LIBERTATE 125

nu se va mai l`sa \n[elat`. Dar dac` a ie[it, nu trebuia, din exces de


pruden]`, s` rateze o astfel de [ans` ca s` scape. Asigurându-se,
inspect` cealalt` camer`. Era goal`. Clea f`cu atunci turul
apartamentului. Nici urm` de Ben. Se \ntoarse \n mare grab` \n camera
ei [i-[i scoase c`ma[a de noapte. Nu avea timp s` scoat` alte haine din
valiz`. |mbr`c` blugii care se g`seau acolo. Dar un zgomot o f`cu s`
tresar`. Palid`, tremurând, se \ntoarse brusc.
|n pragul u[ii se afla Ben, care \i devora din priviri corpul gol.
Prad` panicii, Clea nu reu[i s` se mi[te. O paralizase intensitatea
privirii lui. De \ndat` ce a fost \n stare, a tras spre ea, cu degete
tremurânde, o cuvertur`. Ben intr` \n camer`, \nchise u[a [i trase
z`vorul.
– Nu! gemu ea.
– Sunte]i frumoas`, murmur` b`rbatul cu vocea vibrând.
O l`s` s` se \nf`[oare \n cuvertur` f`r` s` intervin`.
– M-a]i vr`jit din seara \n care v-am v`zut la fereastr`. A[tept de mult
clipa asta.
|nf`[urat` \n cuvertur`, Clea g`si curajul s`-l \nfrunte:
– Unde era]i?
– |n camera mea.
– Am auzit u[a de la intrare, \i zise \ncruntat`.
– A fost Natalie, care pleca. Venise s` aduc` mâncare. I-am cerut
s`-mi fac` ni[te cump`r`turi, ca s` nu fiu obligat s` ies.
– A]i pl`nuit totul ca s` cred c` a]i ie[it.
– A[ fi f`cut orice, numai s` trage]i acest z`vor. Chiar nu \n]elege]i?
– N-a]i ezitat s` v` ascunde]i, ca un criminal \ntr-o camer`
\ntunecoas`! \l acuz` ea, dispre]uitoare.
126 SHANE PADDINGTON

– Ce importan]` are! Clea, nu voi putea dormi nici m`car o noapte,


pân` nu v` voi ]ine \n bra]e.
Pronun]ase aceast` fraz` cu un glas r`gu[it [i, \n timp ce vorbea,
\ncepu s`-[i descheie c`ma[a.
– Ben, \l avertiz` Clea, dac` ve]i face un singur pas spre mine, v`
voi ur\ pân` \n ultima mea zi de via]`.
Se d`du \napoi, strângându-[i bine cuvertura \n jurul ei.
Ben l`s` s`-i cad` c`ma[`, izbucnind \ntr-un râs ciudat.
– O s` vedem asta mai târziu.
Fata continua s` se retrag` de-a lungul peretelui.
– N-am de gând s` v` urm`resc prin toat` camera. |nceta]i
comedia!
Figura lui Ben exprima o pasiune care o \ngrozea. Ochii lui erau
lipi]i de ea, iar el strângea din pumni, f`când eforturi s` se st`pâneasc`.
Nu se apropie de ea, iar Clea \ncepu s` spere. O ]inea prizonier`, o
amenin]a cu for]a, dar nu se hot`ra s-o fac`. Aceast` ezitare era semn
bun.
Având patul \ntre ei, Clea reu[i s`-l \nfrunte, dispre]uitoare.
– Dac` m-a]i iubi cu adev`rat, Ben, nu v-a]i purta \n acest fel.
– Dar v` iubesc, ce v` \nchipui]i?
Totu[i, el nu se mi[ca, perplex.
– Min]i]i.
– Nu, Clea, draga mea, v` iubesc. Permite]i-mi s` v-o demonstrez.
Chiar nu vede]i c` sunt \nnebunit dup` dumneavoastr`?
Cum el avansa, Clea se d`du \napoi. Citi \n privirea lui Ben o
rug`minte amestecat` cu mânie.
– De ce nu recunoa[te]i c` m` dori]i la fel de mult cât v` doresc [i
ADEV~RATA LIBERTATE 127

eu?
F`r` s`-i r`spund`, Clea c`uta cu mâna liber` un obiect care s`-i
serveasc` drept arm`. Nu g`si decât o vaz` mic` din sticl` pe care o
arunc` \n capul lui Ben. Acesta se feri \njurând, iar vasul se sparse cu
zgomot de peretele din spatele lui.
– Ben! \l implor` ea din nou.
Smulgându-i cuvertura, b`rbatul o devora din priviri. |ngrozit` de
expresia din ochii lui, ea \[i ascunse din reflex fa]a la um`rul lui [i se
lipi de el, ca s`-[i ascund` goliciunea. Cu un suspin lung, vibrant, Ben
o \nl`n]ui cu bra]ele.
Fata \i sim]ea pe obraz pielea fierbinte [i b`t`ile dezordonate ale
inimii. Cu o mân` mângâietoare \i explora spatele, provocându-i fiori
de pl`cere. Clea \[i aminti noaptea când ap`ruse goal` la fereastr`.
Revedea ochii lui Ben a]inti]i pe corpul ei luminat de lun`. Pentru o
clip`, cei doi erau uni]i de aceea[i dorin]`. Ca s` fie sincer`, Clea
trebuia s`-[i m`rturiseasc` emo]iile, pe care de altfel, le-a [i citit pe fa]a
ei, \n oglinda toaletei.
Ben o s`rut` pe gât.
– Oh, Clea, \n sfâr[it! V` a[tept din noaptea aceea.
Deci, [i el se gândea tot la asta! Ceea ce au sim]it amândoi \n acea
lini[te fierbinte, va r`mâne ve[nic gravat` \n inimile lor. Degetele [i
buzele lui Ben o l`sau f`r` putere. R`m`sese nemi[cat` \n bra]ele lui.
De data aceasta, c`zuse \n capcan`. Ame]eala senza]iilor pe care i le
provoca b`rbatul o \mpiedica s` mai lupte.
Ben \i ridic` b`rbia cu o mân`, iar ea \l privi tremurând. Ochii lui
aveau o str`lucire de nesuportat. F`r` un cuvânt, se aplec` asupra ei,
iar ea \[i oferi \nvins` buzele. S`rutul lui trecu repede de la o tandre]e
128 SHANE PADDINGTON

insistent` la o pasiune devastatoare. Sub violen]a lor, Clea \[i trase


capul. Sim]ind-o, \n sfâr[it a lui, Ben o lu` \n bra]e [i o duse pe pat.
Instinctul ei o \mpinse s` ac]ioneze, \nainte de a fi prea târziu. |n timp
ce Ben se \ntorcea s` sting` veioza de pe noptier`, fata alunec` rapid
din pat.
– Nu \ncepe]i din nou, Clea! strig` el furios.
– Nu voi fi a voastr`, Ben, nu vreau, \i declar` cu o voce nesigur`,
abia [optit.
– Pentru numele lui Dumnezeu, Clea, \nceta]i acest joc! \i ceru el
cu un glas marcat de furie. Am mai tr`it scena asta de atâtea ori! Acum
câteva clipe m` dorea]i la fel de mult. Am ajuns la cap`tul r`bd`rii!
– Nu e un joc, sus]inu ea \nsp`imântat` de furia pe care i-o
provocase fugind din nou. Nu v` vreau, Ben! Nu v` vreau!
– P`re]i foarte sigur` pe dumneavoastr`!
Cu buzele strânse, o privi amenin]`tor.
– V` mai dau o [ans` ca s` renun]a]i la atitudinea asta ridicol`, apoi
voi recurge la for]`.
– O s` v` ur`sc, dac` o ve]i face! strig` ea, dându-se \napoi pân`
sim]i c` ajunsese la perete.
|ncruntat, Ben ocoli patul \ntr-o clip`.
– Urma]i-m`, \i declar`.
F`r` un cuvânt, o prinse [i o arunc` \n pat. F`r` s`-i lase timp s` se
zbat`, fu imediat lâng` ea, ]inând-o strâns. Stinse lumina [i, \n
\ntuneric, capcana bra]elor lui se \nchise \n jurul Cleei.
– De când ne-am \ntâlnit v` bate]i joc de mine, \i murmur`. De
fiecare dat` când v-am \mbr`]i[at, ochii dumneavoastr` mi-au oferit
ceea ce nu vroia]i s`-mi da]i. Dac` nu m-a]i dorit cu adev`rat, nu
ADEV~RATA LIBERTATE 129

crede]i c` a]i avut tot timpul s` mi-o ar`ta]i? Dar a]i avut cenu[iij`
mereu s` m` ]ine]i \n plasa dumneavoastr`, \n timp ce m` respingea]i
[i tot protesta]i. Corpul dumneavoastr` v` tr`deaz` de fiecare dat`
când v` ating.
Fata \i surprinse \n \ntuneric str`lucirea din ochi [i-i sim]i mâinile
plimbându-se pe corpul ei.
– Oh, nu! gemu, \ncercând s` lupte cu senza]ia intens` de pl`cere
care o invada.
– Oh, ba da! r`spunse b`rbatul, frem`tând ca [i ea. Clea, Clea
scump`, v` iubesc atât!
O s`rut` cu blânde]e, ca [i cum ar fi vrut s-o lini[teasc`, s-o calmeze.
– Sunte]i atât de frumoas`, nu mai lupta]i!
Când \ncepu din nou s-o s`rute, nu mai schi]` nicio \mpotrivire. |i
sim]ea buzele atât de dulci [i de fierbin]i. {i când o cuprinse pasiunea,
se l`s` doborât` [i se abandon`. Cu ochii \nchi[i, \[i \nnod` bra]ele \n
jurul gâtului lui Ben. Pu]in câte pu]in, b`rbatul o purta pe culmile
volupt`]ii.
Mai apoi, când extazul trecu, pe Clea o cuprinse o triste]e adânc`.
Ar fi vrut s` nu mai tr`iasc`. Senza]iile minunate pe care tocmai le
sim]ise se [tergeau treptat, l`sând locul unui imens regret. Era \nvins`.
Ochii i se umplur` de lacrimi. Ben \i mângâie um`rul cu buzele.
– Ei bine, n-a]i vrut [i dumneavoastr`?
Da, \[i m`rturisi ea. Chiar [i-o m`rturisise mai demult. Era
incontestabil c` Ben o atr`gea. Dar nu putea fi de acord cu obsesia lui
de a avea ultimul cuvânt \n rela]ia cu o femeie. Cleei \i smulsese
consim]`mântul, \n loc s-o lase pe ea s` aleag`. Nu-[i putea ierta c` \i
cedase acum, cu pre]ul demnit`]ii la care ]inea atât de mult.
gianninajollys

130 SHANE PADDINGTON

– Nu spune]i nimic?
Cum se \nc`p`]âna s` tac`, se ridic` \ntr-un cot [i se \ncrunt` când
\i v`zu lacrimile.
– De ce plânge]i? Dragostea nu trebuie s` v` \ntriste]e!
Râdea, bucuros de victoria pe care tocmai o avusese, iar ea \l ur\ \n
clipa asta.
F`r` s` vorbeasc`, \l privea cu ochi tri[ti.
– Chiar nu v` \n]eleg, Clea! Nu \ncerca]i s` m` face]i s` cred c`
n-a]i fost fericit`. {tiu c` a]i fost! O [tiam dinainte.
Ea se mul]umi s` suspine sfâ[ietor.
– V` vorbesc, r`spunde]i-mi! strig` b`rbatul, pierzându-[i r`bdarea.
F`r` s` spun` un cuvânt, \[i plec` \ncet capul.
El o studie un moment, iar pe figura lui bucuria \ncepea s` dispar`.
– |n]eleg. Este noua tortur` cu care a]i hot`rât s` m` chinu]i, nu-i
a[a?
O secund` mai târziu era \n picioare. Clea nu-l privi când se
\mbr`ca \n grab`, dar \i sim]i nelini[tea. Nici m`car nu-i mai p`sa. Era
epuizat` fizic, dar [i moral. |i era indiferent.
– Face]i mofturi cât vre]i, dar fi]i sincer`. Se \ntâmpl` asta pentru c`
nu suntem c`s`tori]i? A]i fi putut s` v` c`s`tori]i cu toate onorurile, dar
a]i fugit. Nu vroia]i o c`s`torie cu un b`rbat pe care nu-l pl`cea]i. Dar
eu v` plac! Trebuie s` v` dau o verighet` [i un contract? Asta v`
tracaseaz`?
Clea consim]i \n sfâr[it s`-l priveasc`. Fa]a ei dr`gu]` era marcat` de
o ironie amar`.
– Nu sunte]i \n stare s` \n]elege]i ce vreau eu, \i declar`.
– Spune]i-mi-o.
ADEV~RATA LIBERTATE 131

– Am \ncercat, dar noi doi nu reu[im s` comunic`m.


– Mi se pare c` tocmai am comunicat [i \nc` foarte bine! declar`
Ben, izbucnind \n râs.
Clea \[i \ntoarse privirea.
– Dac` numi]i asta comunicare!
Glasul ei exprima un dispre] atât de mare, \ncât Ben explod`:
– Fi]i sincer`, Clea. Nu exist` decât o singur` metod` ca s` v` fac s`
admite]i realitatea.
Se \ndrept` spre u[` [i o deschise.
– M` iubi]i, Clea. Pân` la urm` ve]i deveni rezonabil`.
– Ie[i]i, strig` ea, aruncându-i o privire sinistr`. Dac` a[ fi [tiut,
n-a[ fi plecat niciodat` de la Atena!
Ben se crisp`, auzind aceste cuvinte.
– M` temeam c` v` ve]i gândi la Kerasteri. V` este fric` de reac]ia
lui, dac` va descoperi c` tr`i]i cu mine, nu-i a[a? Pot s` v` spun eu cum
va reac]iona. Va fi nebun, nebun de gelozie!
Ro[u de mânie, strig`:
– Nu mai poate s` fac` nimic! Acum sunte]i a mea [i v` p`strez!
U[a se \nchise, [i Clea \l auzi \ndep`rtându-se. Gemu de triste]e [i
regret. Acum \n]elegea mai bine ceea ce, \n mare parte, \l determinase
s` se poarte a[a. |[i dorise s` se r`zbune pe Kerasteri. Oare devenise
dovada c` l-a \nvins? Ben vroia s` se conving` pe el \nsu[i c` este mai
puternic decât grecul cu idei \nvechite?
Agitat` de aceste gânduri, nu reu[i s` doarm`. Orele ap`s`toare ale
nop]ii se scurser` una dup` alta. Din când \n când, auzea zgomote sau
muzic` venind din salon. Nici Ben nu dormea. De-abia \n zori, când \i
auzi pa[ii târându-se pe culoar, [i-a dat seama ce f`cuse \n acest timp.
132 SHANE PADDINGTON

Deschisese violent u[a celeilalte camere [i \njurase când se \mpiedicase


de ceva. Clea \n]elese \n sfâr[it c` \[i petrecuse tot acest timp bând [i
c` acum era beat.
Se agit` câteva minute \n camera vecin` [i apoi, arcurile patului
scâr]âir` sub greutatea lui. Dup` aceea, lini[tea cuprinse \ntreaga cas`.
Clea sfâr[i prin a se scula [i f`cu repede un du[. Dup` ce se
\mbr`c`, \[i lu` valiza. Ben nu d`dea niciun semn de via]`. Se \ndrept`
spre u[a de la intrare. Pentru c` era \nchis` cu cheia, hot`r\ s` se
strecoare \n camera lui Ben. Zorile r`spândeau \n \nc`pere o lumin`
difuz`. O privire rapid` \n jur o convinse c` Ben dormea, cu fa]a la
perete.
Hainele lui erau \mpr`[tiate pe jos, iar ea, f`cându-[i curaj, \ncepu
s` caute prin buzunare.
Ben tot nu se mi[c` [i g`si \n sfâr[it cheile. |ncerc` patru dintre ele
pân` s-o nimereasc` pe cea bun`.
Cobor\ cele trei etaje, dar u[a de la intrarea \n imobil era [i ea
\nchis`. Clea o deschise cu o alt` cheie [i l`s` acolo tot setul de chei.
Astfel, Ben \l va putea g`si când se va trezi.
Londra dormea \nc`. Pe str`zi nu era nimeni, doar primii l`ptari.
Clea nu [tia \ncotro s-o apuce, dar nu se sinchisea \n acest moment.
Tot ce conta, era c` a sc`pat de Ben [i c` va \ncerca s` uite un episod
din via]a ei care o umplea de ru[ine [i de regrete.
Capitolul 9

Clea \[i g`si u[or de lucru. |n prima agen]ie \n care a intrat i s-a
propus un post de recep]ioner` \ntr-un hotel din Londra. Tân`ra
m`rturisi cinstit c` n-are nicio calificare, dar interlocutoarea ei de la
agen]ie izbucni \n râs.
– Privi]i-v` \n oglind`!
– De ce? \ntreb` fata, mirat`.
– Pentru c` sunte]i dr`gu]` [i zâmbitoare. Sunt dou` calit`]i
indispensabile.
Directorul hotelului \i f`cu [i el o primire \ncurajatoare.
– Una dintre recep]ionerele noastre ne-a p`r`sit f`r` s` ne anun]e,
i se plânse. Sunt foarte nec`jit. E greu s` g`se[ti personal convenabil.
Am nevoie de cineva politicos, pl`cut, care s` se arate mereu bine
dispus. Nu v` cer nimic altceva.
– Vorbesc pu]in fran]uze[te [i grece[te, bine\n]eles, afirm` cu
timiditate Clea.
– Cu atât mai bine, aprob` b`rbatul. Dar oricum, avem un
134 SHANE PADDINGTON

interpret. Dac` ave]i probleme, apela]i la el. Sper s` r`mâne]i la noi


timp \ndelungat, Clea, m`car pân` la sfâr[itul verii.
Tinerei i-au trebuit mai multe s`pt`mâni ca s` se adapteze cu noul
mod de via]`. Nu era obi[nuit` cu rutina orelor de munc` [i i s-a p`rut
greu s`-[i petreac` zilele a[ezat` \n fa]a unui birou. Dar nu-i lipsea
curajul s` se achite cu eficacitate de sarcinile de serviciu. Locuia
\ntr-una din camerele rezervate personalului chiar \n hotel, pentru c`
ar fi fost practic imposibil s` \nchirieze un apartament \n Londra, la un
pre] rezonabil.
|[i petrecea majoritatea zilelor libere singur`, explorând ora[ul sau
plimbându-se prin parcul din apropiere. Adesea \i treceau prin minte
tot felul de gânduri dureroase. De \ndat` ce a \nceput serviciul, i-a
trimis lui Kerasteri o scrisoare scurt` \n care i-a explicat motivul pentru
care s-a stabilit \n Anglia. Se \ndoia c` ar \n]elege-o; de altfel nu primi
niciun r`spuns. Nu putea s`-i ierte plecarea.
Singur`tatea \i oferea Cleei posibilitatea s` reflecteze cum n-o
f`cuse niciodat`. Examina \n sfâr[it cu mare seriozitate acuza]iile pe
care Ben le lansase la adresa tat`lui ei vitreg, acuza]ii care o revoltaser`
atât de mult la \nceput. |n ceea ce o privea, se sim]ea nevinovat`. |l
considerase pe Kerasteri un tat` [i nimic altceva. Dar se p`rea c` pozi]ia
lui fa]` de ea nu fusese atât de simpl`. |n ultimii ani o \nconjurase cu
dovezi de afec]iune foarte evidente. Totu[i, prefera s` nu aprofundeze
aceast` problem`. Oricât de profunde fuseser` sentimentele lui,
Kerasteri se purtase \ntr-o manier` irepro[abil` fa]` de ea, iar `sta era
singurul lucru care conta.
Dup` o lun`, Clea primi o scrisoare de la Melissa, un bilet mai
exact, mâzg`lit \n grab`. Kerasteri, \i spunea, era atât de furios \ncât nu
ADEV~RATA LIBERTATE 135

suporta nici m`car s` aud` vorbindu-se de ea. "Poate o s` te ierte


\ntr-o zi", \i scria fata, dar f`r` mare convingere. |n \ncheiere \i declara:
"D`-mi ve[ti despre tine, Clea, dar nu conta pe r`spunsul meu. {tii c`
nu-mi place s` scriu scrisori".
Clea ar fi putut s` jure c` sora ei i-a scris pe ascuns de tat`l ei.
Ac]iona \n secret de câte ori era posibil, ca s` evite s`-l \nfurie. Clea nu
\n]elegea cum putea Melissa s` accepte s` tr`iasc` astfel,
ascunzându-[i o bun` parte din existen]` [i gânduri.
Clea suferea f`r` \ndoial` de izolarea \ntr-un ora[ mare unde nu
cuno[tea pe nimeni, dar avea cel pu]in satisfac]ia c` \[i duce via]a a[a
cum \n]elegea s-o fac`. |[i pl`tea destul de scump libertatea. Dar ce
conta! }inea la asta mai mult ca la orice. N-ar fi putut s` se resemneze
ca Melissa [i s` adune minciuni [i mici compromisuri.
|ntr-o zi, la prânz, plec` s`-[i ia gustarea \n parc. Soarele de toamn`
\nv`luia \n aur frunzele copacilor. Apele albastre ale unui lac str`luceau
\n dep`rtare. Clea se sim]i invadat` de o nostalgie teribil`. Oare când
va revedea pinii Mediteranei? Când va reg`si frumoasele peisaje [i
c`ldura Greciei, care-i lipseau atât de mult?
Se s`turase de Kerasteri. Se s`turase de Melissa. V`zând cum
c`deau primele frunze, scoase un suspin adânc. Nu, libertatea nu este
u[or de cucerit. |n curând, arborii vor fi gola[i. |[i vor pierde podoaba
a[a cum [i ea [i-a pierdut c`minul, familia [i chiar demnitatea din cauza
lui Ben.
El n-o iubea, cel pu]in nu \n sensul \n care \n]elegea ea dragostea.
|ntre ei n-a existat o real` reciprocitate. |n ciuda voin]ei ei, Clea i-a
r`spuns lui Ben cu trup [i suflet, \n timp ce el nu s-a gândit decât la
propria lui satisfac]ie fizic`.
136 SHANE PADDINGTON

|[i scutur` capul ca [i cum ar fi vrut s` alunge aceste gânduri. Oare


nu era cea mai bun` solu]ie s`-l uite pe Ben? Pân` nu va reu[i acest
lucru, nu-[i va g`si lini[tea.
Dup` ce [i-a mâncat sandvi[urile [i a aruncat firimituri
porumbeilor, Clea s-a \ntors la hotel. Colega ei se afla la recep]ie. P`rea
s` aib` dificult`]i \n comunicarea cu un cuplu de japonezi, a c`ror
englez` era nesigur`.
Surâse u[urat` când o v`zu intrând pe Clea.
– O s` v` ajute colega mea, le declar` ea politicos.
Disp`ru, clipind din ochi spre Clea, iar aceasta reu[i cu oarecare
efort s` rezolve problema celor doi clien]i.
Dup` plecarea lor, se \ntoarse cealalt` recep]ioner`.
– A]i luat un prânz bun?
– M-am mul]umit cu o gustare \n parc.
Telefonul sun` [i ea ridic` receptorul.
– O s` merg cu Bob la dans \n seara asta, o anun]` colega. {i
dumneavoastr`, ce-o s` face]i?
– Nu [tiu \nc`, r`spunse Clea, acoperind receptorul cu o mân`.
– Veni]i cu noi! Poate o s` \ntâlni]i pe cineva interesant.
Clea \i surâse trist.
– V` mul]umesc, dar n-am chef s` ies acum.
S` aib` \ntâlniri, era ultimul lucru pe care [i-l dorea \n aceast`
perioad` din via]a ei. |n clipa aceea, \n hol intr` un cuplu. Clea ridic`
ma[inal ochii [i avu un [oc z`rind-o pe Natalie. Din fericire tân`ra
femeie nu privea spre recep]ie, iar Clea profit` de acest r`gaz ca s`
dispar` \n birou, simulând c`utarea unor acte. Când risc` s` ias` afar`,
Natalie nu se mai vedea.
ADEV~RATA LIBERTATE 137

|n primele ei zile de munc`, se temea c` Ben va n`v`li \n hotel. Ar


fi putut s`-i ia urma. Cu timpul, \ncetase s` se mai nelini[teasc`. Sosirea
Nataliei \i trezi sentimentul de nesiguran]` [i, \n timp ce se ocupa de
clien]i, nu \nceta s` pândeasc` apari]ia nea[teptat` a lui Ben.
Se p`rea c` Natalie n-o observase, dar nu se [tie niciodat`. Colega
ei o privea cu un aer amuzat:
– Sunte]i ciudat` ast`zi, Clea. S-a \ntâmplat ceva?
Fata \i r`spunse ridicând din umeri. Un nou client sosi la timp ca s`
pun` punct curiozit`]ii Janetei.
|n zilele urm`toare, Clea nu se sim]i deloc \n largul ei. Tres`rea de
\ndat` ce intra cineva \n hol. Janet o tachina pentru nervozitatea ei [i
tot \ncerca s` descopere cauza.
– Cum e el? Haide, po]i s`-mi spui!
– |nalt, brunet [i frumos, r`spunse Clea sec.
– Nu, fii serioas`! exclam` Janet izbucnind \n râs.
– Chiar este mare, brunet [i frumos, sus]inu fata, u[or ironic.
Descrierea i se potrivea perfect lui Ben, chiar dac` nu era suficient
ca s`-]i dai seama de caracterul lui.
|ntr-o diminea]`, o femeie de o anumit` vârst`, cu o expresie de
nemul]umire pe figur`, se apropie de birou. B`tu ner`bd`toare cu
degetele \n lemn.
– Pute]i s` v` ocupa]i de mine, sau v` cer prea mult?
– }i-o las ]ie, \i murmur` Clea Janetei.
Tân`ra \i r`spunse cu cel mai frumos surâs al ei, \n timp ce Clea fixa
pendula. |n curând va fi ora prânzului, dar nu-i era foame. |[i pierduse
pofta de mâncare de când se afla la Londra. A[tepta totu[i cu ner`bdare
pauza de prânz, ca s` ias` [i s` profite de soare. Zilele erau de o
138 SHANE PADDINGTON

blânde]e excep]ional` pentru luna octombrie.


– Profit` de ele, \i spusese Janet. Ploaia nu va \ntârzia s` apar` [i nu
ne va mai p`r`si.
Clea prefer` s` nu se mai gândeasc` la asta. Se duse ca \n fiecare zi
\n parc. P`mântul era acoperit de frunze moarte. Oameni instala]i pe
b`nci hr`neau porumbeii care se apropiau ]op`ind. |n rest, \n jur erau
ronduri \ntregi \mpodobite cu crizanteme.
Hoin`rind pe alei, Clea sim]i c` se f`cea r`coare. Iarna nu era prea
departe. Totu[i, ast`zi razele soarelui \nc` mai dansau pe lac, iar cei
care se plimbau zâmbeau \ncânta]i.
G`sind o banc` goal`, Clea se a[ez` imediat. Porumbeii se adunar`
\ndat` \n jurul ei. Ea f`râmi]` un sandvi[ pe care oricum n-avea poft`
s`-l m`nânce [i \ncepu s` li-l \mpart`.
Al`turi de ea se opri cineva. |[i ridic` privirea, afi[ând un surâs
politicos care-i muri imediat pe buze când \l recunoscu pe Ben.
– Bun` ziua, Clea, spuse el.
Se ridic` pe jum`tate, gata s` fug`, dar Ben se a[ez` al`turi de ea,
iar mâna lui se \nchise cu putere pe mâna ei.
– Nu pleca]i, trebuie s` vorbim.
– Nu mai avem nimic s` ne spunem, r`spunse ea, aruncându-i o
privire plin` de ostilitate.
Nu se putu totu[i \mpiedica s`-l priveasc` atent. O singur` dat` \l
mai v`zuse atât de impun`tor, \ntr-un costum negru cu dungi fine. Ar
fi putut s` fie unul din oamenii aceia de afaceri care veneau la hotel
pentru dejunuri plicticoase de la care ie[eau \ngreuna]i [i
congestiona]i.
– Nu prea p`re]i \n form`, remarc` el pe un ton calm.
ADEV~RATA LIBERTATE 139

Deci, [i el o examinase atent! |[i cobor\ privirea, con[tient` c`


schimbase bronzul ei superb cu paloarea or`[enilor. {i, cum dormea
foarte prost, cearc`ne negre \i subliniau ochii.
Oare ce-[i imagina el? Ar fi presupus c` o g`se[te \nfloritoare de
s`n`tate [i fericire?
– Dup` cum v`d, ave]i serviciu, afirm` el.
Neavând inten]ia de a se lansa \ntr-o conversa]ie obi[nuit`, ca [i
cum tocmai ar fi \ntâlnit un cunoscut oarecare, Clea urm`rea t`cut`
porumbeii care-[i disputau ultimele buc`]ele de pâine.
– Tot vorb`rea]`! murmur` Ben, agitându-se ner`bd`tor lâng` ea.
– Repet c` n-am nimic s` v` spun.
– Nu sunte]i curioas` s` afla]i cum v-am g`sit?
– Prin Natalie, r`spunse ea ridicând din umeri.
F`r` \ndoial`, femeia o v`zuse. {i fusese atât de abil` s` nu i-o arate,
ca s` nu-i trezeasc` b`nuielile.
– Da, m`rturisi Ben. Deci, a]i v`zut-o [i dumneavoastr`. Credea c`
n-a]i observat-o.
– Oh, ba da, am v`zut-o! r`spunse Clea cu r`ceal`. Nu sunt
preg`tit` s` uit o astfel de femeie.
|ntâlni privirea lui Ben [i acesta \[i \ntoarse ochii \n alt` parte.
Profilul lui era de o frumuse]e auster`. Clea nu-[i dorea s`-l priveasc`,
dar ochii ei nu reu[eau s` se desprind` de el. Acest semn de sl`biciune
o f`cu [i mai nemul]umit`.
Dup` câteva minute, Ben o \ntreb`:
– Clea, cum a]i putut s` disp`re]i astfel? A fost infernal pentru mine.
|nnebuneam la gândul c` vi s-ar putea \ntâmpla ceva.
Ea izbucni \ntr-un râs dispre]uitor.
140 SHANE PADDINGTON

– Vorbesc serios, insist` Ben. La \nceput, nici nu mi-a venit s` cred


c` a]i fugit.
Arborase o expresie dezolat`.
– Când m-am trezit, aveam o migren` de \mi venea s` m` arunc pe
geam. {i când am descoperit c` a]i fugit a fost [i mai r`u.
– Cât de trist a fost! \l ironiz` ea.
– Nu v` bate]i joc de mine, murmur` b`rbatul, cu capul plecat.
Urm` un moment de t`cere, apoi ad`ug`:
– Am crezut c` v-a]i \ntors \n Grecia. M-am dus imediat acolo.
Mâinile Cleei se crispar` pe genunchi.
– L-a]i v`zut pe Kerasteri?
– Foarte pu]in.
– Ce s-a \ntâmplat?
– M-a aruncat afar`, \i r`spunse sec. Pur [i simplu m-a aruncat afar`.
Am pus un picior \n interiorul casei [i o secund` mai târziu m-a \mpins
de-a rostogolul. M-a ridicat apoi, ca s` m` scuture cu toat` puterea,
\ntrebându-m` unde v-am dus.
– Oh, nu!
– Tat`l dumneavoastr` vitreg este foarte violent. Pentru câteva
clipe, am crezut c` o s` m` omoare.
– P`cat c` n-a f`cut-o!
– Mul]umesc mult.
O adiere de vânt \i ciufuli lui Ben p`rul negru. Clea \l studia totu[i,
\n ciuda hot`rârii de a i se \mpotrivi [i-l \ntreb` \n final:
– A vorbit de mine?
– Doar m-a \ntrebat unde sunte]i. Oricum, am impresia c` nu este
prea mul]umit de dumneavoastr`. Este obsedat de ideea c` a]i fugit cu
ADEV~RATA LIBERTATE 141

mine.
Clea nu era surprins` de cele aflate. Tot ce se \ntâmplase \l
determina pe Kerasteri s` trag` aceast` concluzie.
– Am reu[it s` scap \n momentul \n care a ie[it Melissa urlând,
continu` Ben. L-a implorat pe tat`l ei s` se calmeze, ca s` nu fac` o
criz` de inim`. Nu p`rea prea emo]ionat` de faptul c` era s` m` ucid`.
– De ce s-ar fi sinchisit?
Ben se strâmb` u[or.
– Bun, s` admitem c` merit acest tratament. |n orice caz, v` caut
f`r` \ncetare din clipa \n care a]i fugit de la mine. Am angajat chiar [i
un detectiv particular \n Londra! Dumnezeu [tie de ce nu v-a g`sit.
I-am sugerat s`-[i \nceap` ancheta prin hoteluri, pentru c` mi-a]i vorbit
de dorin]a de a deveni recep]ioner`.
– Ei bine, pute]i fi lini[tit acum, declar` cu r`ceal`. Muncesc, am un
acoperi[, [i m` descurc f`r` ajutorul nim`nui.
– Clea, asculta]i-m`.....
Cum \i pusese mâna pe bra], Clea \l respinse cu hot`râre, strigând:
– Nu m` atinge]i!
Ben se \ntrist`.
– Nu v` da]i seama câte cenu[iiji mi-am f`cut? Mi-am pierdut capul.
Am contactat poli]ia, spitalele. V` vedeam deja.....
Se \ntrerupse, incapabil s` exprime gândul oribil care-l bântuise.
Dar Clea ghicise.
– A]i crezut c` m-am sinucis?
|nainte s` continue, \l privi cu un imens dispre].
– {i ce-a[ fi ales, dup` p`rerea dumneavoastr`? Tamisa? Sau m-a[ fi
aruncat \naintea unui tren?
gianninajolys

142 SHANE PADDINGTON

– Opri]i-v`, Clea, v` implor! murmur` b`rbatul, torturat de o


suferin]` de nesuportat. Cum nu eram \ndrept`]it s` cer s` se deschid`
o anchet`, poli]ia mi-a spus c` v-a]i \ntors probabil acas`. {i cum
detectivul meu n-a g`sit nicio urm`, am sfâr[it prin a ajunge [i eu la
aceea[i concluzie. Atunci am plecat \n Grecia, dar nu era]i nici acolo.
Acolo, am crezut cu adev`rat c` \nnebunesc.
– Sper c` a]i pierdut din aceast` cauz` câteva ore de somn, zise cu
am`r`ciune, gândindu-se la multele ei nop]i albe.
De câte ori nu se zvârcolise \n pat? De câte ori nu se fr`mântase la
amintirea unei alte nop]i, pe care o petrecuse cu Ben? Cu siguran]`,
pe el aceast` amintire nu l-a chinuit prea mult.
– Dac` asta v` face pl`cere, afla]i c` nu reu[eam s` dorm, declar`
b`rbatul.
Din glasul lui r`zb`tea o durere pe care Clea nu putea s-o ignore.
|n timpul lungii t`ceri care urm`, tân`ra \[i auzea b`t`ile inimii. Ar
fi vrut s` se ridice [i s`-l p`r`seasc` pe Ben, dar o re]inea ceva.
Oamenii care treceau \i priveau curio[i, ca [i cum chiar [i ni[te
str`ini ar putea s` ghiceasc` emo]iile confuze care-i \ncercau pe
amândoi. Nu-[i vorbeau [i totu[i, parc` \i unea un fir invizibil.
Clea uit` unde se afla. Banca, lacul, parcul londonez \nsorit, totul
\ncetase s` existe. Nu mai conta decât prezen]a lui Ben [i sentimentele
pe care le trezea \n adâncul ei.
– M-am purtat foarte urât, declar` el pân` la urm`.
– |n sfâr[it, recunoa[te]i!
Nu-l privi, dar vocea ei c`zu ca o lovitur` de bici. Nu reu[ea \nc`
s`-[i st`pâneasc` ranchiuna. De data aceasta, ea era cea care-l domina
pe Ben. P`ru r`nit de cuvintele ei.
ADEV~RATA LIBERTATE 143

– Clea, da]i-mi v` rog o [ans` s` m` justific, murmur` el cu


disperare.
– Am \n]eles deja.
– Adev`rat?
Ridic` spre ea o fa]` pe care se putea citi o speran]` timid`.
– V-a]i purtat urât pentru c` sunte]i r`u, profund r`u.
– Oh, Doamne! gemu b`rbatul, plecându-[i din nou capul.
Credeam c` dac` ve]i dori s` m` asculta]i o s` \n]elege]i ce mi s-a
\ntâmplat. Se pare c` nu voi reu[i s` g`sesc cuvintele care s` v`
conving`. Sunte]i atât de calm`, atât de impasibil`! Cum a[ putea s` v`
emo]ionez? Cum a[ putea s` v` strâng la pieptul meu?
Clea \l asculta f`r` s` vorbeasc`. |i era imposibil s`-l ierte, pentru c`
s-a folosit de ea ca de un obiect \n loc s-o trateze ca pe o fiin]` uman`,
independent` [i liber` s` aleag`. |[i dorea s` nu-l iubeasc`.
– N-am respectat femeile pân` acum, m`rturisi b`rbatul. N-am avut
\ncredere \n ele. Eram b`nuitor chiar [i când le apreciam compania. Le
consideram pe toate mincinoase, tri[oare [i cochete. {tiam c` le place
s` fie curtate de b`rba]i [i c` se jucau cu ei.
|n timp ce se gândea la cuvintele lui Ben, Clea urm`rea cu privirea
umbra l`sat` pe alee de un copac cl`tinat de vânt.
– Nu puteam s` cred c` sunte]i altfel decât celelalte. Am presupus
c` nu-mi da]i aten]ie pentru c` vre]i s` m` provoca]i. Am fost sigur c`
voi reu[i s` v` fac s` m`rturisi]i c` nu sunte]i diferit` de celelalte femei.
Clea \l \n]elegea. Marcat \nc` din copil`rie de comportamentul
imoral al mamei, Ben crescuse hr`nindu-se cu sentimente de
ne\ncredere [i dispre] la adresa femeilor. Intrase \n via]a de adult cu
numeroase prejudec`]i.
144 SHANE PADDINGTON

– La \nceput, recunoscu el, am fost furios când am descoperit c` a]i


plecat. Dar, trecând zilele, mi-am dat seama c` mi-a]i devenit
indispensabil` ca aerul pe care-l respir.
– Nu v` gândi]i decât la dumneavoastr`, declar` Clea, ridicându-se.
Gestul ei \l lu` prin surprindere pe Ben, care nu avu timp s-o re]in`.
Reu[i totu[i s-o prind` de bra]. O implora, cu fa]a torturat` de
suferin]`:
– Clea, asculta]i-m`! Asculta]i-m`, v` implor!
– V-am ascultat, spuse ea cu asprime, dar n-a]i vorbit decât de
dumneavoastr`. Dumneavoastr`, mereu dumneavoastr`!
– Nu \n]elege]i, suspin` el.
– |n]eleg prea bine. L`sa]i-m` s` plec, sau fac scandal \n public.
– Clea, v` iubesc!
– S` iubi]i! Nici m`car nu cunoa[te]i semnifica]ia acestui cuvânt.
– N-o cuno[team, m`rturisi el f`r` s`-i dea drumul. N-o cuno[team,
e adev`rat, dar m-am schimbat.
Respir` adânc, \nainte de a ad`uga:
– Clea, vre]i s` v` c`s`tori]i cu mine? Crede]i-m`, v` iubesc. |n fond,
cred c` v-am iubit din prima clip`, dar eram prea orbit de dispre]ul
meu fa]` de femei, ca s`-mi dau seama.
Se ridic` [i el [i, cu degete tremurânde o mângâie pe obraz.
– Scumpa mea, sunt atât de nefericit de când a]i plecat!
– Atunci, suntem doi, r`spunse Clea, cople[it`. Nu m` voi c`s`tori
cu dumneavoastr` pentru nimic \n lume. Prefer s` \ndur orice alt chin
decât s-o fac. N-o s` v` iert niciodat` pentru felul cum v-a]i purtat cu
mine. Ben \ncremeni, iar fa]a i se goli de sânge. Clea \l privi
dispre]uitor [i se \ndep`rt` cu pa[i hot`râ]i.
Capitolul 10

O s`pt`mân` mai târziu, Clea se afla \n biroul de la recep]ie. Se


ocupa de un client care nu-[i recuperase bagajele la coborârea din
avion. Nefericitul era obsedat c` nu le va mai g`si niciodat`.
– Nici m`car n-am o periu]` de din]i, repeta el disperat.
– Cump`ra]i-v` tot ce ave]i nevoie, domnule, \l sf`tui Clea.
Compania de transporturi aeriene a promis s` v` caute bagajele [i s` le
aduc` aici cât mai repede posibil.
De[i era absorbit` de aceast` problem`, v`zu cu coada ochiului o
persoan` care st`tea deoparte [i a[tepta.
Natalie \i sesiz` privirea, dar Clea se gr`bi s` se concentreze din nou
asupra clientului ei.
– Nu v` nelini[ti]i, domnule. Compania aerian` face tot ce poate,
sunt sigur`. V` voi anun]a de \ndat` ce vor suna.
– N-am nici m`car o periu]` de din]i, zise din nou b`rbatul,
\ndep`rtându-se.
– Trebuie s` v` vorbesc, declar` dup` plecarea clientului Natalie,
146 SHANE PADDINGTON

apropiindu-se de birou, hot`rât`.


Clea ridic` din umeri.
– Regret, sunt \n timpul programului [i de altfel, n-avem ce s` ne
spunem.
Natalie se aplec` deasupra biroului.
– Trebuie s` v` vorbesc imediat, declar` ea.
– E imposibil, se \nc`p`]ân` Clea, f`r` s` ridice tonul.
– Cere]i cuiva s` v` ]in` locul.
Privind \n jurul ei ,Natalie o z`ri pe Janet flec`rind cu portarul.
– Ea lucreaz` aici, nu-i a[a? Cere]i-i ei.
– E \n pauz`, explic` Clea, calm.
– O s` vedem imediat! spuse Natalie, [i se \ndrept` c`tre tân`r`.
Dup` un scurt schimb de cuvinte, cele dou` se apropiar` de Clea
[i Janet spuse:
– Ia-]i pauz`, Clea, sunt aici.
Apoi \i indic` Nataliei biroul.
– Intra]i acolo s` vorbi]i cu prietena dumneavoastr`.
Clea nu avu ce s` mai spun` \n fa]a Janetei. Fu deci obligat` s-o
urmeze pe Natalie. De \ndat` ce \nchise u[a, i se adres` cu r`ceal` \n
glas:
– A[adar?
– Dac` ve]i continua s` v` ar`ta]i atât de pu]in cooperant`, nu vom
rezolva nimic.
Natalie tuna [i fulgera. Examina cu severitate figura \nc`p`]ânat` a
Cleei.
– Nu \n]eleg ce c`uta]i aici, afirm` sec aceasta.
– Cum a[ putea s` v` spun? Refuza]i s` m` asculta]i!
ADEV~RATA LIBERTATE 147

– V` ascult. S` termin`m repede.


Natalie m`sura camera cu pa[i mari, \n lung [i \n lat. Costumul ei
\ncânt`tor, bej, se ondula suplu, la fiecare mi[care.
– Ben e bolnav, o anun]` ea brusc.
– Chema]i doctorul.
– Dumnezeule, n-ave]i inim`! Nu mai m`nânc`, nu mai doarme, st`
toat` ziua \ntr-un fotoliu, m`cinat de gânduri negre. V` spun c` e
bolnav!
– Nu e problema mea.
– Ba da. Sunte]i pe punctul de a-l ucide!
– O s`-[i revin`, o asigur` Clea.
Refuza s` \n]eleag` sensul real al cuvintelor Nataliei. |[i dorea s` fie
dur`, insensibil`. Nu avea deloc inten]ia s` cad` din nou \n capcan`.
De la ultima \ntâlnire cu Ben, [i-a impus s` nu se mai gândeasc` la el.
– Nu s-a plâns, dar \l cunosc destul de bine ca s` ghicesc cât de mult
sufer`.
– Consola]i-l! zise Clea, ironic.
O str`lucire de satisfac]ie se aprinse \n ochii verzi ai Nataliei, iar
Clea, con[tient` c` s-a tr`dat, ro[i toat`. De ce s-a l`sat dominat` de
emo]ii? Intona]ia ei tr`dase involuntar gelozie.
– Asculta]i-m`, n-am \nsemnat nimic pentru Ben, afirm` foarte
direct, Natalie. Am avut o rela]ie scurt`. Când mi-am dat seama c` m`
iube[te mai pu]in decât \l iubeam eu, am rupt leg`tura. Nu vroiam
s`-mi pierd timpul cu un b`rbat care n-avea un sentiment profund
pentru mine.
– Ave]i dreptate, o aprob` Clea sec.
– Ben nu se comporta bine cu femeile. Este fermec`tor, agreabil,
148 SHANE PADDINGTON

dar teribil de cinic. Mama lui, \n]elege]i.....


– {tiu, o \ntrerupse Clea.
– Sunte]i la curent?
Natalie o privea, mirat`.
– {ti]i cât de mult a suferit \n copil`rie? Mama lui ap`rea din când
\n când cu o gr`mad` de cadouri, \i promitea c` nu-l mai p`r`se[te [i
c`-l va lua cu ea la Paris sau la New York. {i apoi disp`rea din nou, f`r`
veste. Ben a sfâr[it prin a o ur\ [i o ur`[te [i acum.
Cu tr`s`turile u[or schimbate de compasiune, Clea admise:
– |l \n]eleg foarte bine.
– {i eu, aprob` Natalie. Bietul Ben! Când a devenit b`rbat, [i-a dat
seama c` poate s` se r`zbune pe toate celelalte femei f`r` s` fac`
eforturi mari. Ele se b`teau pe el.
Tân`ra femeie ridic` din umeri.
– {i acum este la fel. La \nceput am crezut c` sunte]i mai greu de
cucerit decât celelalte. Trebuie s` v` m`rturisesc, am fost surprins`
când v-am v`zut la aeroport. Nu avea]i deloc aerul unei femei care
cocheteaz` cu b`rba]ii. Dar Ben v-a descoperit astfel [i am presupus c`
el [tie mai bine decât mine cum sunte]i \n realitate.
– S-a \n[elat complet.
Cu gâtul strâns, Clea se gândea c` Ben nu avusese niciodat` nici cea
mai mic` idee despre gândurile [i sentimentele care o animau. O
vedea prin prisma prejudec`]ilor lui.
– Ca s` fiu cinstit`, am discutat cu logodnicul meu despre povestea
voastr`. M-a sf`tuit s` nu m` amestec.
– A[a era cel mai bine.
– Nu-l prea place pe Ben, \i m`rturisi surâzând.
ADEV~RATA LIBERTATE 149

– Am b`nuit.
– Nu mai sim]eam nimic pentru Ben cu mult timp \nainte de a-l
\ntâlni pe Joe. Iar acum, pentru mine nu exist` decât Joe, n-are niciun
motiv s` se \ndoiasc` de mine.
Clea se mai \mblânzi, impresionat` de felul \n care se luminau ochii
Nataliei de \ndat` ce vorbea sau se gândea la b`rbatul vie]ii ei.
– A[ vrea ca Ben s` cunoasc` [i el dragostea. Este un prieten vechi
la care voi ]ine mult toat` via]a. Sunt \ncenu[iijorat` pentru el.
|ntâlnirea cu dumneavoastr` a bulversat totul \n el.
Cu ochii fixa]i pe vârfurile pantofilor, Clea \[i fr`mânta nervoas`
degetele.
– Ave]i inten]ii foarte bune, recunoscu ea, dar nu vreau s` mai am
de-a face cu Ben.
– Nu v` cred.
Surprins` de aceast` afirma]ie, Clea \[i ridic` privirea. Natalie o
examina cu un aer hot`rât.
– Recunoa[te]i c` Ben nu v` este indiferent.
– N-am spus c` \mi este indiferent! exclam` Clea. |l detest!
– V`d! zise Natalie, privind-o cu sub\n]eles.
Clea se sim]ea ab`tut`. Nu mai vroia s` vorbeasc`. Natalie o obliga
s` se gândeasc` la Ben [i doar evocându-i imaginea, sim]ea cum i se
umplu ochii de lacrimi.
– Trebuie s` m` \ntorc la lucru, o anun]` ea \ndreptându-se spre
u[`. |mi pare r`u pentru Ben, asta-i tot ce pot s` spun.
– Trebuie s` merge]i s`-l vede]i, insist` Natalie.
Vorbind, se plas` \ntre Clea [i u[`.
Fata \[i ridic` privirea \n care se citea \nc`p`]ânarea. Natalie se
150 SHANE PADDINGTON

\nfurie, de data aceasta.


– Este bolnav din cauza dumneavoastr` [i nici nu v` pas`! Nu-l voi
l`sa s` moar` f`r` s` fac ceva!
– Nu spune]i prostii, ripost` sec Clea.
Trecu pe lâng` interlocutoarea ei [i deschise u[a. Natalie trânti o
\njur`tur` teribil`, cu voce tare [i foarte clar`, \ncât se \ntoarser` toate
capetele celor din hol. Clea ro[i, \n timp ce Janet le privea pe
amândou` cu gura c`scat`, \ntrebându-se ce s-a \ntâmplat.
– Asculta]i, zise Natalie plasându-se din nou \n fa]a ei, ve]i accepta
s`-l \ntâlni]i pe un teren neutru? Ce ar fi r`u \n asta? V` invit pe
amândoi la cin`, la mine.
– Nu, se \nc`p`]ân` Clea, hot`rât` s` nu cedeze.
|[i relu` locul \n spatele biroului. Natalie trecu pe lâng` clien]i [i se
aplec` \nc` o dat` spre ea.
– Mai gândi]i-v`.
Clea \ntoarse capul f`r` s`-i r`spund` [i Natalie o \ntreb` din nou,
dup` câteva secunde:
– A[adar, v-a]i gândit?
Furioas`, Clea ripost`:
– N-o s` \nceta]i s` m` deranja]i?
– Accepta]i s` lua]i cina la mine [i plec.
– Ce limb` trebuie s` vorbesc, ca s` m` \n]elege]i?
– Ben este disperat [i nu-l voi abandona \n starea aceasta, declar`
cu hot`râre Natalie. Sunt prietena lui [i voi \ncerca tot ce st` \n puterea
mea. L-am sf`tuit s` vin` s` v` vad` [i s` insiste pân` ve]i accepta s`
ave]i o discu]ie cu el. Dar se mul]ume[te s` dea din cap, pretinzând c`
nu-l ve]i ierta niciodat`. Nu [tiu ce v-a f`cut, dar e o fiin]` uman` [i e o
ADEV~RATA LIBERTATE 151

cruzime s`-l face]i s` sufere atât de mult.


– Ocupa]i-v` de treburile dumneavoastr`! ]ip` Clea.
Nemaiavând argumente, Natalie se hot`r\ s` plece. Cleei \i r`mase
adânc gravat` \n suflet, imaginea unui Ben nefericit. Putea s` ghiceasc`
tot ce sim]ea el. {i ea ajunsese, \n felul ei, la cap`tul disper`rii.
Amândoi erau dispera]i [i aceast` situa]ie i se p`ru dintr-o dat` absurd`
[i intolerabil`.
– Via]a este prea scurt` ca s-o irosim astfel, morm`i Janet, dup` ce
se \ndep`rt` un client care se plânsese timp de un sfert de or` despre
felul cum i se f`cuse cur`]enie \n camer`.
– N-are nimic mai bun de f`cut! continu` Janet. |n locul lui, eu a[
fi g`sit ce s` fac!
Da, via]a este prea scurt`, \[i spuse Clea ie[ind din hotel \n pauza
de prânz. Timpul era un du[man de temut. Asemenea fluxului,
acoperea treptat firul vie]ii. |ntr-o zi, nu mai r`mâne nimic.
Purtarea lui Ben fa]` de ea fusese de neiertat. |[i jurase s` nu-l ierte,
cel pu]in pentru moment. Totul p`rea acum atât de departe. Acest
episod apar]inea trecutului, fluxul timpului \l \nghi]ise. Clea nu
dispunea decât de viitorul ei, dar [i-l irosea, o secund` dup` alta, cât`
vreme nu accepta s` priveasc` situa]ia \n fa]`.
|mpotriva voin]ei ei, \l iubea pe Ben. B`rbatul nu-i d`duse motive
s` se ata[eze de el, din contr`. Avea mai degrab` motive s`-l urasc`, dar
dragostea e mai presus de aceste considerente. Are \ntotdeauna
propriile ei cauze [i justific`ri.
Clea se plimba \ncet pe Regent Street, privind vitrinele f`r` s` le
vad`. I-a trebuit destul de mult ca s`-[i dea seama c` este urm`rit`. Ben
se ]inea la oarecare distan]` \n spatele ei.
152 SHANE PADDINGTON

Tân`ra travers`, strecurându-se abil printre ma[ini. Nici m`car nu


s-a deranjat s` se uite \napoi. Ben o urmase, [tia din instinct. Continua
s` mearg`, iar el era tot \n urma ei.
|n timp ce intra \ntr-o libr`rie, el se \ntoarse pe loc \n plin` strad`,
asemenea unui spion, \ncercând s`-[i ascund` silueta \nalt`. Cleei i-a
luat mult timp s` aleag` o carte pe care totu[i n-o va citi niciodat`.
Porni din nou \n direc]ia hotelului, cu Ben pe urmele ei. Nu
\ncercase nici m`car o dat` s-o abordeze. F`r` \ndoial`, vroia s-o
\nduio[eze.
Era vorba de o nou` tactic`, presupuse Clea, \ntorcându-se la
recep]ie. Oare cât` sinceritate era \n aceast` nou` tentativ` a lui de a
relua leg`tura?
Avusese inten]ia s`-i vorbeasc` sau doar s-o vad`? Când o schimb`
pe Janet, aceasta \i privi curioas` fa]` ro[ie, care tr`da o emo]ie
profund`.
Natalie \i telefon` \n ziua urm`toare.
– N-am de gând s` renun], o avertiz` ea. Voi insista pân` când ve]i
ceda.
– Ocupa]i-v` de treburile dumneavoastr`, r`spunse Clea, cu
oboseal` \n glas.
– Dumneavoastr` a]i putea asista la o dram` f`r` s` face]i nimic ca
s` ajuta]i victima? Eu nu. Ben e pe punctul de a tr`i o adev`rat`
tragedie.
– Dac`-l mai v`d o dat`..... \ncepu Clea pe un ton amenin]`tor, dar
Natalie o \ntrerupse:
– Nu vrea decât s`-i da]i posibilitatea s` v` vorbeasc`.
– I-am spus deja nu.
ADEV~RATA LIBERTATE 153

– {ti]i prea bine. {i-a pierdut orice speran]`. Dar eu nu suport s`-l
v`d atât de deprimat.
– V` gândi]i prea mult la el.
– Enorm, recunoscu Natalie.
– Presupun c` Joe nu e prea \ncântat.
– Nu v` face]i cenu[iiji pentru el, [tie ce se \ntâmpl`. L-am asigurat
c` Ben \mi este doar prieten, dar c` nu vreau s`-l abandonez \n starea
\n care se afl`. Dac` l-a]i fi cunoscut mai bine pe Ben, a]i fi [tiut c`
merit` s` te ocupi de el. Este o fiin]` excep]ional`.
Clea suspin` adânc.
– |l cunosc destul de bine.
– Era un om plin de via]`, declar` cu ostilitate Natalie, \nainte s` v`
\ntâlneasc`. L-a]i distrus complet.
– El a vrut-o, murmur` Clea.
– |n sfâr[it, de ce refuza]i s` veni]i s` cina]i la mine? V` promit c`
vom fi acolo atât eu cât [i Joe. De data aceasta, nu e vorba de nicio
capcan`.
Sim]ind ezitarea Cleei, insist` repede, profitând de acest avantaj.
– V` rog!
– Oh, fie! accept` Clea, obosit`.
{tia c` Natalie va fi renun]a pân` n-o va convinge s` vin` la ea.
– Mâine sear`, la opt?
Tân`ra a accept`, de[i era convins` c` va regreta c` cedase. Dar
cum se angajase, era prea târziu s` se mai gândeasc` la asta.
De a doua zi, se stric` timpul. Ploaia c`zu asupra Londrei f`r`
\ntrerupere, toat` ziua.
Clea folosi pauza de prânz ca s`-[i cumpere \mbr`c`minte de iarn`.
154 SHANE PADDINGTON

Hainele ei nu se potriveau climatului britanic. Alese special o rochie


bleu din lân` moale, care se mula perfect pe corp [i l`sa s` i se vad`
gambele frumoase. O \mbr`c` \n seara \n care se duse la Natalie.
Deschizându-i, tân`ra femeie exclam`:
– Oh, a]i venit, v` mul]umesc!
|n timp ce Clea p`trundea \n apartament, ea continu`:
– Nu [tiu dac` Ben va veni. Nu mai vrea s` ias` \n ultimul timp. Nu
i-am spus nimic, pentru c` nu eram foarte sigur` c` pot conta pe
prezen]a dumneavoastr`. Nu vroiam s`-i dau speran]e de[arte,
\n]elege]i?
Clea era pe punctul de a-[i descheia mantoul de iarn`. Se opri
brusc.
– Cum adic`? El nu [tie c` voi fi [i eu aici, seara asta?
– Va fi o surpriz`.
– Cât v` plac surprizele, bomb`ni Clea.
Natalie se strâmb`, \ncurcat`.
– Prima dat` am crezut c` fac ce trebuia.
– Sper c` nu v` ve]i \n[ela [i \n seara asta, declar` Clea sec.
Cineva destinse atmosfera râzând \n spatele ei. Se \ntoarse.
– Vi-l prezint pe Joe, o anun]` Natalie, apropiindu-se de b`rbat [i
strecurându-[i un bra] sub al lui.
– Bun` seara! i se adres` el pe un ton vesel. A[adar, dumneavoastr`
sunte]i r`spunz`toare pentru depresia lui Ben. |ncântat s` v` cunosc.
Solid, \nalt, avea un p`r [aten cre] [i ochi alba[tri foarte vii.
– Veni]i s` lu`m un pahar, \i propuse. Ce-a]i vrea s` be]i?
O conduse pe Clea \ntr-un salon mic, unde se a[ez` pe o canapea
de piele, al`turi de Natalie. Tân`ra femeie \i admir` rochia.
ADEV~RATA LIBERTATE 155

– Este \ncânt`toare. Cum suporta]i clima de aici? E total diferit de


Grecia!
– Sigur c` e diferit, o \ntrerupse Joe, dar s` nu ne plângem. Am avut
o toamn` superb`.
– Din p`cate s-a sfâr[it, oft` Natalie, privind ploaia care [iroia pe
geamuri.
Se auzi soneria [i Clea \ncremeni. Mâinile \i tremurau atât de tare,
\ncât v`rs` pu]in` b`utur` din paharul pe care-l ]inea. |ncântat` c` are
un motiv, se pref`cu ocupat` s`-[i [tearg` rochia. Natalie se ridic` [i se
\ndrept` spre u[`.
Câteva secunde mai târziu, exclam`:
– Dar e[ti ud leoarc`. Ce-ai p`]it?
– N-ai remarcat, c` plou`? r`spunse Ben [i, auzindu-i vocea grav`,
Clea se \nfior`.
– N-ai umbrel`?
– S` nu dramatiz`m, r`spunse Ben cu o u[oar` ner`bdare \n timp
ce intra \n salon.
Se opri brusc, devenind dintr-o dat` foarte palid.
Ro[ie toat`, Clea \[i ridic` \ncet privirea tulburat`.
– Ce....? \ncepu el.
– Clea ia cina cu noi, \i explic` Natalie cât mai natural cu putin]`.
– A fost ideea ta, nu-i a[a? o \ntreb` Ben acuzator. Parc` te rugasem
s`-]i vezi de treburile tale!
– Ce be]i? \l \ntreb` Joe.
Ben \l ignor`. N-avea ochi decât pentru Clea.
– Cum a reu[it s` v` atrag` aici? |nc` o viclenie, presupun. Sunt
dezolat. De data aceasta n-am niciun amestec..... V` jur.
156 SHANE PADDINGTON

– {tiu, murmur` Clea.


Joe [i Natalie ie[iser` din salon, dar cei doi nu observaser`. U[a
fusese \nchis` cu precau]ie. Clea auzise un zgomot u[or, dar nu-[i
luase ochii de la Ben. B`rbatul o examina cu o intensitate
\nnebunitoare.
– Sunte]i foarte frumoas`, declar` el din tot sufletul.
– Mul]umesc.
Cu o mân` tremur`toare, \[i netezea o cut` a rochiei, doar ca s`
aib` o ocupa]ie.
Ben o privea. Suspinând adânc, c`zu brusc \n genunchi la
picioarele ei, cu capul plecat, cu buzele s`rutându-i mâna fin` care se
odihnea pe canapea.
– Oh, Clea! Clea!
Ea nu numai c` nu-[i retrase degetele, ci \i contempl` \nduio[at`
ceafa, p`rul ud, iar inima \i b`tea s`-i ias` din piept. Cu mare blânde]e,
\i \ndep`rt` o [uvi]` care-i acoperea fruntea.
– Nu m` dispre]ui]i, Clea, o implor` b`rbatul. O merit, dar nu m`
dispre]ui]i, v` rog. Suf`r prea mult de s`pt`mâni \ntregi. Am pl`tit
pentru gre[eala pe care am f`cut-o. V` iubesc atât de mult. Cred c` voi
muri \n ziua \n care nu voi mai avea nicio speran]` c` voi putea s` v`
mai ]in \n bra]e.
Clea \i observ` zbaterile repezi ale unei vene de la gât. Palpitau \n
acela[i ritm cu propria-i inim`. Tot sufletul \i era invadat de dureroasa
fericire de a-l fi reg`sit pe Ben.
– Refuza]i s` vorbi]i cu mine? \ntreb` el.
|i s`rut` podul palmei [i degetele. Buzele lui erau fierbin]i [i
frem`t`toare.
ADEV~RATA LIBERTATE 157

– Spune]i ceva, Clea, orice! A[ vrea atât de mult s` v` aud glasul.


Cu sufletul tulburat de emo]ie, ea nu reu[i decât s`-i pronun]e
numele [i de \ndat` ce spuse "Ben" cu un glas tremur`tor, b`rbatul se
ridic`, o lu` \n bra]e [i-i c`ut` buzele. Ea ced`, \mbr`]i[ându-l la fel de
ner`bd`toare s`-i primeasc` s`rut`rile. Flac`ra pasiunii \i cuprinse pe
amândoi.
– Oh, Doamne! exclam` \n sfâr[it Ben ridicând capul, dac` a]i [ti
cât am a[teptat aceast` clip`! |nchise ochii, iar pe fa]a lui se a[ternu
câteva clipe triste]ea de acum câteva s`pt`mâni.
– La \nceput, am fost convins c` ve]i reveni. Nu puteam s` accept
c` a]i plecat definitiv. Eram atât de sigur de dragostea dumneavoastr`.
{i apoi, am r`t`cit ca un nebun. Am intrat \n fiecare restaurant, \n
fiecare bistrou. Speram s` v` g`sesc. Treptat, am \n]eles c` a]i plecat cu
adev`rat [i niciodat` n-am fost mai nefericit \n toat` via]a mea.
– Atât de mult a]i suferit?
Clea \[i dorea s`-l aud` m`rturisindu-i suferin]a, pentru c` suferise
la rândul ei atât de mult din cauza lui......
– A fost infernal. Nu m` mai gândeam decât la dumneavoastr`. V`
c`utam peste tot. Prietenii nu m` mai recuno[teau.
O privea cu o umilin]` neobi[nuit` la un b`rbat ca el.
– M-am purtat foarte urât.
– Da.
|i mângâie p`rul cu o mân` [ov`itoare [i ad`ug`:
– Iart`-m`, draga mea. M` târ`sc acum \n genunchi \n fa]a ta,
pentru c` sunt vinovat. |]i vorbeam de dragoste dar aveai dreptate, m`
gândeam doar la dragostea fizic`. Când am \n]eles c` te iubesc cu
adev`rat, era prea târziu.
158 SHANE PADDINGTON

– Nu e prea târziu, Ben, murmur` ea. El \i lu` mâna [i o s`rut`.


– Vrei s` fii so]ia mea?
– Da, r`spunse ea [i Ben o \mbr`]i[` imediat cu pasiune.
O cioc`nitur` discret` \n u[` \i f`cu s` revin` la realitate.
– Intr`, Natalie! zise Ben.
Femeia deschise u[a [i evalu` dintr-o privire situa]ia. Vederea celor
dou` corpuri \mbr`]i[ate \i aduse un surâs satisf`cut pe buze.
– Intrigant` afurisit`! strig` Ben pe un ton fals amenin]`tor. Ce-ar
trebui s`-]i fac?
|ncântat` de succesul demersului ei, Natalie izbucni \n râs.
– Nu uita s`-mi la[i un bac[i[ când pleci. Pân` atunci, dac` emo]ia
nu v-a t`iat pofta de mâncare, n-a]i vrea s` veni]i la mas`?
Ben o privi surâzând pe Clea.
– Nu ]i-e foame?
– Mor de foame, r`spunse ea.
– Chiar [i \ndr`gosti]ii trebuie s` m`nânce pentru a tr`i! glumi
Natalie. Haide]i! Dac` ve]i \ntârzia prea mult, Joe [i cu mine vom
mânca totul! Spunând aceste cuvinte, \nchise din nou u[a, iar Ben
depuse un nou s`rut pe fruntea Cleei.
– Trebuie s`-]i mai spun ceva \nainte de a merge la mas`.
– Da?
Clea \i contempl` fruntea frumoas`, pome]ii \nal]i, b`rbia hot`rât`.
– Te iubesc, murmur` el [i o s`rut`.

Sfâr[it

gianninajollys