Sunteți pe pagina 1din 6

A M E N D A M E N T NCM A.01.

08:2013/A3:2020
CSM 01.120

Principiile și metodologia reglementării în construcții.


Modul de determinare a costului elaborării documentelor normative în
construcţii

Принципы и порядок нормирования в строительстве.


Порядок определения стоимости разработки нормативных документов в строительстве

Principles and methodology of regulation in construction.


Rules for determination of cost of drafting of normative documents in construction

Preambul
1 ELABORAT de către Ministerul Economiei și Infrastructurii

2 ACCEPTAT de către Comitetul Tehnic pentru Normare Tehnică în Construcții CT-C A(01-06)
„Normative metodico-organizatorice", procesul-verbal nr. 1 din 12.05.2020.

3 APROBAT ŞI PUS ÎN APLICARE prin ordinul Ministerului Economiei şi Infrastructurii nr. 92 din
20.05.2020 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 131-141, art. 493), cu aplicare din 5
iunie 2020.

1
NCM A.01.08:2013/A3:2020

Documentul normativ în construcții NCM A.01.08:2013 ”Principiile și metodologia reglementării în


construcții. Modul de determinare a costului elaborării documentelor normative în construcţii” se
modifică și se completează după cum urmează:

1) Capitolul 2 Referințe normative se modifică și va avea următorul conținut:

„Următoarele documente, în totalitate sau parțial, sunt referințe normative în acest Normativ şi sunt
indispensabile pentru aplicarea acestuia. Pentru referințele datate, se aplică numai ediția citată.
Pentru referințele nedatate, se aplică ultima ediție a documentului la care se face referire (inclusiv,
eventualele amendamente).

NCM A.01.01:2018 Sistemul de documente normative în construcții. Termeni și definiții

NCM A.01.02:2016 Sistemul de documente normative în construcții. Dispoziții generale

R.01.03:2018 Regulament privind modul de elaborare a documentelor normative în


construcții

R.01.04:2018 Regulament privind regulile de redactare a documentelor normative în


construcții

NCM A.01.06:2020 Sistemul de documente normative în construcții.


Structura şi modul de lucru ale Comitetelor Tehnice

R.01.07:2018 Regulament privind forma de prezentare a documentelor normative în


construcții.

NCM A.01.09-2013 Sistemul de documente normative în construcții.


Modul de efectuare a expertizei proiectelor de documente normative în
construcții.

2) Punctul 3.2.3.1.1 se modifică și va avea următorul conținut:

„Cheltuielile pentru expertiza proiectului unui document normativ includ suma cheltuielilor necesare
pentru efectuarea tipurilor de expertiză cărora se supune proiectul documentului normativ, conform
NCM A.01.09 și NCM A.01.06. Aceste tipuri de expertiză se stabilesc în caietul de sarcini pentru
elaborarea documentului normativ şi sunt următoarele:

a) expertiza tehnico-ştiinţifică în cadrul comitetului tehnic specializat;


b) expertiza terminologică;
c) expertiza juridică (când este cazul);
d) control normativ.

3) Punctul 3.2.3.2 Expertiza tehnico-ştiinţifică se modifică și va avea următorul conținut:

”Cheltuielile pentru expertiza tehnico-ştiinţifică în cadrul comitetului tehnic specializat (CTEXP.TEH), în


lei, se determină cu formula:

CTEXP.TEH = Ec × CSSAL (6)

în care:

Ec - valoarea coeficientului se estimează şi se aplică de către operatorul economic, în funcție de


datele proprii, care variază de la 0,13 până la 0,16.

4) Ultima propoziție a punctului 4.1.5 se modifică și va avea următorul conținut:

„Costul contractual al elaborării unui document normativ nu poate fi majorat cu mai mult de 15 % din
costul contractual inițial, în funcție de disponibilitatea surselor financiare.”

2
NCM A.01.08:2013/A3:2020

Traducerea autentică a prezentei modificări în limba rusă

Начало перевода

В нормативный документ в строительстве NCM A.01.08:2013 ”Принципы и порядок


нормирования в строительстве. Порядок определения стоимости разработки нормативных
документов в строительстве” вносятся следующие изменения и дополнения:

1) Глава 2 Нормативные ссылки изменяется и излагается в следующей редакции:

«Следующие документы, полностью или частично, являются нормативными ссылками в


настоящем Нормативе и являются незаменимыми для его применения. Для датированных
ссылок применяется только цитированное издание. Для недатированных ссылок применяется
последняя редакция документа (включительно любые поправки).

NCM A.01.01:2018 Sistemul de documente normative în construcții. Termeni și definiții

NCM A.01.02:2016 Sistemul de documente normative în construcții. Dispoziții generale

R.01.03:2018 Regulament privind modul de elaborare a documentelor normative în


construcții

R.01.04:2018 Regulament privind regulile de redactare a documentelor normative în


construcții

NCM A.01.06:2020 Sistemul de documente normative în construcții.


Structura şi modul de lucru ale Comitetelor Tehnice

R.01.07:2018 Regulament privind forma de prezentare a documentelor normative în


construcții.

NCM A.01.09-2013 Sistemul de documente normative în construcții.


Modul de efectuare a expertizei proiectelor de documente normative în
construcții.

2) Пкт. 3.2.3.1.1 изменяется и излагается в следующей редакции:

”Затраты на экспертизу проекта нормативного документа включают затраты, необходимые для


проведения тех видов экспертиз, которым подвергается нормативный документ в соответствии
с NCM A.01.09 и NCM A.01.06. Виды экспертиз указываются в техническом задании на
разработку нормативного документа и являются следующими:

a) научно-техническая экспертиза в техническом специализированном комитете;


b) терминологическая экспертиза;
c) юридическая экспертиза (когда это необходимо);
d) нормоконтроль.

3) Пкт. 3.2.3.2 Научно-техническая экспертиза изменяется и излагается в следующей


редакции:

«Затраты на научно-техническую экспертизу в техническом специализированном комитете


(CTEXP.TEH), в леях, определяются по формуле:

CTEXP.TEH = Ec × CSSAL (6)

где:

3
NCM A.01.08:2013/A3:2020

Ec - значение коэффициента оценивается и применяется экономическим оператором, согласно


собственным данным, в пределах от 0,13 до 0,16.

4) Последнее предложение пункта 4.1.5 изменяется и и излагается в следующей редакции:

«Договорная стоимость разработки нормативного документа не может быть увеличена на


более чем 15 % от первоначальной договорной стоимости, в зависимости от наличия денежных
средств.»

4
NCM A.01.08:2013/A3:2020

Membrii Comitetului tehnic pentru normare tehnică şi standardizare în construcții CT-C A(01-06)
„Normative metodico-organizatorice" care au acceptat proiectul documentului normativ:

Președinte Lupașcu Mihail Inginer constructor

Secretar Leonte Alexandru Jurist


Reprezentant al MEI

Membri Izbînda Anatolie Doctor în tehnică

Croitoru Gheorghe Doctor inginer, expert

Verstiuc Valeriu Inginer constructor

Cozma Diana Jurist

Calestru Agafia Inginer-tehnolog

Coropcean Ion Inginer constructor

5
NCM A.01.08:2013/A3:2020

Utilizatorii documentului normativ sunt răspunzători de aplicarea corectă a acestuia. Este important ca
utilizatorii documentelor normative să se asigure că sunt în posesia ultimei ediţii şi a tuturor
amendamentelor.

Informaţiile referitoare la documentele normative (data aplicării, modificării, anulării etc.) sunt publicate
în "Monitorul Oficial al Republicii Moldova", Catalogul documentelor normative în construcţii, în
publicaţii periodice ale organului central de specialitate al administraţiei publice în domeniul
construcţiilor, pe Portalul Naţional "e-Documente normative în construcţii" (www.ednc.gov.md),
precum şi în alte publicaţii periodice specializate (numai după publicare în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, cu prezentarea referinţelor la acesta).

Amendamente după publicare:

Indicativul amendamentului Publicat Punctele modificate

S-ar putea să vă placă și