Sunteți pe pagina 1din 4

REVISTA NAŢIONALĂ DE DREPT Nr.

1, 2017

Conceptualizarea contractului
comercial de concesiune
Alexandru CUZNEŢOV,
doctor în drept, conferenţiar universitar (USM)

Concession, in many states, is undervalued, but in fact is a contract whereby the State or territorial administrative
units of assignment (send) an investor (natural or legal person, including foreign) in return for a fee, the right to conduct
activity prospection, exploration, public services, exploit movable and immovable assets of public property or the admi-
nistrative-territorial units that the regulations are removed entirely or partly from the civil circuit, and the right to perform
certain types of activities, including those representing state monopoly, taking over the management of concession object,
presumptive risk and financial liability.
Keywords: commercial contracts; business law; concept; concession; central administrative bodies; local administra-
tive bodies; elements of the concession contract; the parties; subject to the effects of the concession contract.

C oncesiunea, apărută în statele europene la


frontiera dintre perioada medievală şi cea
modernă, şi-a regăsit nişa sa şi în sistemul de drept al
autorităţii publice, iar clauzele de natură reglemen-
tară îl dis­ting, îl separă de categoria contractelor ci-
vile [3].
Republicii Moldova. În pofida faptului că sunt deja Clauzele de natură contractuală sunt acele clauze
câteva decenii de când a fost implementată aceas- care sunt stabilite în urma acordului de voinţă dintre
tă instituţie, este puţin cunoscută, puţin aplicată, iar părţile contractante.
uneori criticată pe nedrept. Clauzele reglementare sunt stabilite unilateral de
Așadar, instituția concesiunii este o instituție către concedent şi pot fi modificate de către acesta
complexă care are multiple implicații atât în plan în orice moment. Sunt considerate clauze reglemen-
politico-statal, cât și social. tare prevederile referitoare la organizarea şi funcţi-
Privit în general, esența concesiunii constă în ad- onarea serviciului public, condiţiile de exploatare a
ministrarea de către un privat (persoană fizică sau bu­nurilor publice concesionate sau caracteristicile
juridică, inclusiv străină), pe propriul risc și pe pro- lucrărilor ce urmează să fie executate de către con-
pria răspundere, a unui serviciu public, bun public cesionar.
sau executarea unei lucrări în vederea eficientizării Contractul de concesiune este un contract solemn,
economice a acestora [1]. sinalagmatic, cu titlu oneros, comutativ, cu executa-
O definiţie ex lege dispune că concesiunea este re succesivă în timp şi intuitu personae (lat. potrivit
un contract prin care statul sau unităţile administra- persoanei) [4].
tiv-teritoriale cesionează (transmite) unui investitor Caracterul solemn al contractului de concesiu-
(persoană fizică sau juridică, inclusiv străină), în ne rezidă în faptul că con­tractul de concesiune tre-
schimbul unei redevenţe, dreptul de a desfăşura acti- buie să fie încheiat în formă scrisă. Contractul-mo-
vitate de prospectare, explorare, valorificare sau re- del al contractului de concesiune este prevăzut în
stabilire a resurselor naturale pe teritoriul Republicii Anexa nr.2 a Hotărârii Guver­nului despre măsurile
Moldova, de a presta servicii publice, de a exploata pentru executarea Legii cu privire la concesiuni din
bunurile mobile şi imobile proprietate publică a sta- 27.02.1996 [5].
tului sau a unităţilor administrativ-teritoriale care, Contractul de concesiune este sinalagmatic, de-
conform legislaţiei, sunt scoase integral sau parţial oarece părţile îşi asumă drepturi şi obligaţii recipro-
din circuitul civil, precum şi dreptul de a desfăşura ce. De exemplu, concedentul este obligat să-i acorde
anumite genuri de activitate, inclusiv cele care con- concesionarului, în termenele prevăzute de contract,
stituie monopolul statului, preluând gestiunea obiec- drepturile asupra obiec­tului concesiunii, să pună
tului concesiunii, riscul prezumtiv şi răspunderea la dispoziţia concesionarului bunul, activitatea sau
patrimonială [2]. serviciul concesionat, iar concesionarul, la rândul
Natura juridică a contractului de concesiune este său, are obligaţia de a ex­ploata şi valorifica obiectul
una dublă, atât de drept public (ad­ministrativ), cât şi concesiunii conform prevederilor contractului, de a
de drept privat (comercial). plăti redevenţa, de a restitui la sfârşitul concesiunii
Dubla natură a actului de concesiune constă în obiectul concesiunii etc. Prin urmare, putem spune
faptul că aceasta cuprinde, pe lângă clauzele de natu- că drepturilor unei părţi contractante le corespund
ră contractuală, şi clauze de natură reglementară. obligaţiile celeilalte părţi contractante.
Clauzele de natură contractuală deosebesc ac- În momentul încheierii contractului de concesi-
tul de concesiune de actele unilaterale, de putere, ale une părţile îşi cunosc deja întinderea prestaţiilor la

32
Nr. 1, 2017 REVISTA NAŢIONALĂ DE DREPT

care se obligă, fapt din care rezultă caracterul comu­ Prin urmare, concesiunea unui serviciu public
tativ al acestui contract. presupune o modalitate de gestiune a unui serviciu
Contractul de concesiune este cu titlu oneros, de- de către un antreprenor, pe propriul risc şi pe propria
oarece ambele părţi ur­măresc obţinerea unui profit. răspundere, în scopul creşterii calităţii serviciului şi
Astfel, prin intermediul contractului de con­cesiune al eficientizării economice a acestuia.
este realizat atât interesul public al statului, cât şi Concesiunea de servicii publice se deosebeşte de
interesul personal al antreprenorului care a acceptat concesiunea unui bun prin faptul că concesiunea de
gestionarea serviciilor publice, adică este un contract bunuri presupune dreptul şi obligaţia cesiona­rului de
comercial. a exploata bunul, în timp ce concesiunea serviciului
Contractul de concesiune este un contract cu exe- public presupune numai gestionarea serviciului pu-
cutare succesivă, întrucât concesionarul îşi execută blic de către un privat.
prestaţiile prevăzute de contract în mod continuu, pe Specificul contractului de concesiune se revede
toată durata concesiunii, iar concedentului îi revine prin elementele sale caracteristice.
obligaţia ca pe parcursul concesiunii să nu intervină Părţile. Contractul de concesiune se încheie între
în activitatea economică a concesionarului. o autoritate publică, numită concedent, şi o persoană
Contractul de concesiune este un contract intuitu privată (antreprenorul), numită concesionar.
personae, adică persoa­na care a obţinut concesiunea În calitate de concedent apare Guvernul, repre-
trebuie să-şi execute personal obligaţiile care îi revin zentat de organul administraţiei publice centrale îm-
din contract. puternicit, în cazul concesionării terenurilor şi a altor
După cum rezultă din definiţia concesiunii for- resurse naturale, sau organele centrale de specialitate
mulată în Lege, există trei forme ale contractului de şi autorităţile administraţiei publice locale, în cazul
concesiune: concesionării întreprinderilor de stat sau municipale,
• contractele de concesiune de bunuri; a altor obiecte economice.
• contractele de concesiune de activităţi econo- Considerăm că o astfel de formulare privind
mice; sfera instituţiilor publice şi autorităţilor publice care
• contractele de concesiune de servicii publice. au calitatea de concedent este destul de confuză.
În cazul concesiunii de bunuri, o persoană privată Mai oportun ar fi ca în cazul concesionării bunurilor
obţine dreptul de a ex­ploata bunuri publice (proprie- publice ale statului sau a ac­tivităţilor şi serviciilor
tate de stat sau municipală), care sunt retrase integral de interes naţional în calitate de concedent să parti-
sau parţial din circuitul civil. cipe autorităţile administraţiei publice centrale, iar
Această varietate a concesiunii se deosebeşte de în cazul concesionării bunuri­lor proprietate publică
dreptul de gestiune econo­mică prin faptul că titula- ale unităţilor administrativ-teritoriale ori pentru acti­
rul dreptului de concesiune este o persoană privată vităţile şi serviciile publice de interes local în calitate
(antreprenor), iar titularul dreptului de gestiune este de concedent să participe autorităţile administraţiei
întreprinderea de stat sau cea munici­pală, în afară de publice locale.
aceasta, dreptul de gestiune economică se constituie Concesionar poate fi orice persoană fizică sau
prin act administrativ, iar dreptul de concesiune apa- juridică, antreprenor, cu orice formă organizatori-
re în baza contractului [6]. co-juridică, exceptând întreprinderea de stat şi cea
În baza contractului de concesiune de activităţi municipală.
economice, concesionarul este în drept de a desfă- Obiectul contractului de concesiune de servicii
şura activităţi de prospectare, explorare, valorificare publice îl constituie serviciile publice de interes na-
sau restabilire a resurselor naturale pe teritoriul Re- ţional sau local (transportul public, construcţia şi în-
publicii Moldova. De asemenea, el este în drept să treţinerea străzilor, podurilor, tunelurilor, distribuţia
desfăşoare anumite genuri de activitate, inclusiv cele apei şi a gazelor naturale, colectarea şi depozitarea
care constituie mono­polul statului. deşeurilor etc.).
În legătură cu concesionarea serviciilor publice, În principiu, orice serviciu public poate fi conce-
se impun anumite preciză­ri referitoare la noţiunea de sionat, cu excepţia serviciilor care presupun exerci-
serviciu public, scopul acestuia etc. ţiul suveranităţii de stat (de exemplu, apărarea naţio-
Astfel, scopul serviciului public este satisfacerea nală, justiţia, colectarea impozitelor etc.).
unui interes general. Unica autoritate competentă să Obiectul concesiunii de bunuri sunt terenurile pu-
stabilească existenţa unui interes general şi să dis- blice, cu excepţia celor destinate ocrotirii naturii, de
pună organizarea unui serviciu public, în funcţie de valoare istorico-culturală şi cele ale fondului silvic,
exigenţele interesului general, este statul, care poate alte bunuri ale statului şi autorităţilor publice locale.
organiza şi gestiona direct serviciul public res­pectiv Majoritatea bunurilor se concesionează concomitent
sau îl poate concesiona unei persoane particulare cu concesionarea serviciului public şi ca un acceso-
(antreprenor). riu al acesteia.

33
REVISTA NAŢIONALĂ DE DREPT Nr. 1, 2017

Termenul contractului de concesiune poate fi sta- Drepturile şi obligaţiile concedentului. Conce-


bilit de către concedent sau de către ambele părți de dentul are următoarele obligaţii:
comun acord, dar nu poate depăși perioada de 50 de a) să acorde concesionarului, la timp şi în volum
ani. La expirarea termenului concesionarul are drep- deplin, drepturile asupra obiectelor concesiunii;
tul preferenţial de a prelungi contractul, dacă au fost b) să predea concesionarului obiectele concesiu-
respectate clauzele lui. nii în starea şi termenele prevăzute în contract;
Redevenţa constituie o sumă de bani plătită de c) să păstreze secretul comercial al concesiona-
către concesionar concedentului în schimbul încre- rului şi să nu intervină în activitatea economică şi
dinţării exploatării unui serviciu public, a unei acti- operativă a acestuia.
vităţi economice sau a unor bunuri proprietate publi- Concedentul are dreptul să modifice în mod uni-
că [7]. Redevenţa se stabileşte în bani, în natură sau lateral clauzele contractului de concesiune, în cazul
în formă mixtă în calitate de plăţi de o singură dată în care apar circumstanţe deosebite de cele existente
(bonus), arendă, plăţi pentru extracţia resurselor na- la data încheierii contractului. Această posibilitate a
turale sau pentru fabricarea producţiei (royalty). concedentului se fundamentează pe dreptul său ex-
Plăţile bonus sunt sume fixe care se plătesc an- clusiv de a constata modificarea interesului general
ticipat pentru concesionarea obiectului respectiv. şi de a adapta serviciul public. În măsura în care con-
Royalty reprezintă plăţi periodice ce se achită din cedentul constată o modificare a interesului general,
momentul începerii extracţiei resurselor naturale sau acesta poate, prin acte administrative, să modifice
fabricării producţiei, sub formă de defalcări din cos- condiţiile de desfăşurare a serviciului public.
tul producţiei sau sub formă de taxe pe unitate de Deşi legea nu specifică, credem că concedentul
produs. are dreptul să modifice în mod unilateral partea re-
Forma şi încheierea contractului de concesiune. glementară a contractului de concesiune. Partea re-
Contractul de concesiune se încheie în formă scrisă, glementară a contractului de concesiune cuprinde
potrivit contractului-model. prevederile care se referă la organizarea, funcţiona-
În principiu, iniţiativa concesionării aparţine au- rea şi condiţiile de exploatare a serviciului public.
torităţilor publice centrale sau locale. Deşi legea nu Numai în acest caz poate fi justificată modificarea
prevede în mod expres, considerăm că investitorii unilaterală a contractului de către concedent, funda-
interesaţi pot propune atât concesionarea unui servi- mentată pe modificarea interesului general.
ciu public existent, cât şi organizarea şi concesiona- Clauzele financiare, referitoare la termen, la drep-
rea unui nou serviciu public. tul de răscumpărare nu se referă la partea reglemen-
Iniţiatorul concesionării pregăteşte propunerea tară a contractului şi se modifică potrivit regulilor de
de concesionare, elaborează studiul de fundamenta- drept comun.
re tehnico-economică a oportunităţii concesionării şi Dacă modificarea unilaterală a clauzelor con-
clauzele obligatorii ale contractului de concesiune. tractului cauzează prejudicii concesionarului, el are
Autorităţile administraţiei publice centrale prezintă dreptul să ceară acoperirea acestor prejudicii, inclu-
Guvernului spre examinare propunerea de concesio- siv a beneficiului nerealizat. Este de menţionat că,
nare, iar cele locale – autorităţilor reprezentative ale deşi despăgubirea acordată trebuie să fie adecvată,
unităţii administrativ-teritoriale, care în termen de ea nu trebuie să fie şi prealabilă.
20 de zile ia decizia privind oportunitatea lor. Concedentul are dreptul de control al activită-
Ulterior, lista obiectelor propuse spre concesiona- ţii concesionarului. Controlul efectuat are ca scop
re şi clauzele obligatorii ale contractului, confirmate verificarea modului în care este satisfăcut interesul
de Guvern, sunt aprobate de parlament. Aprobarea general prin serviciul prestat de concesionar. El are
de către parlament constituie temei pentru organiza- dreptul să primească sau să procure în mod prioritar
rea tenderelor internaţionale şi încheierea, în baza o parte din producţia fabricată de concesionar dacă
rezultatelor acestora, a contractelor de concesiune. contractul nu prevede altfel.
Dacă pentru un obiect al concesiunii există mai Drepturile şi obligaţiile concesionarului. Con-
multe oferte, tenderele internaționale se vor organiza cesionarul are următoarele drepturi:
pe bază de concurs. Dacă există un singur ofertant – la independenţa activităţii economice şi la orga-
pentru obiectul concesiunii, încheierea contractului nizare proprie;
se negociază direct. – de a presta serviciul public sau de a exploata
Efectele contractului de concesiune. Datorită obiectul concesiunii;
naturii sale duble (de drept privat şi drept public), – la răscumpărarea obiectului concesiunii la expi-
contractul de concesiune produce efecte specifice în rarea termenului contractului;
raport cu regulile de drept comun. Aceste particula- – are dreptul de proprietate asupra produselor ob-
rităţi se rezumă la posibilitatea concedentului unila- ţinute ca urmare a exploatării obiectului concesiu-
teral de a modifica şi rezilia contractul. nii.

34
Nr. 1, 2017 REVISTA NAŢIONALĂ DE DREPT

Concesionarul este obligat să realizeze perso- tractul, atunci când consideră că modul în care este
nal serviciul public. Potrivit reglementărilor legale, realizat serviciul public nu mai corespunde interesu-
transmiterea integrală sau parţială a obiectului con- lui general.
cesiunii unor terţi este interzisă.
Concesionarul este obligat să presteze serviciul
public în regim de continuitate. În consecinţă, con- Referințe:
cesionarul nu va putea invoca excepţia de neexecu-
tare, atunci când concedentul nu-şi onorează obliga- 1. Chibac Gh., Băieșu A. și alții. Drept civil. Contracte
ţiile sale. și succesiuni. Vol.III. Chișinău: Cartier, p.178.
Concesionarul este obligat să acorde tuturor uti- 2. Legea cu privire la concesiuni din 13.07.95. În: Mo-
lizatorilor posibilitatea de a beneficia de serviciul nitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.67.
public şi să aplice tarife egale utilizatorilor. După 3. Avram Iu. Contractele de concesiune. București:
încetarea contractului, concesionarul este obligat să Rosetti, 2003, p. 24; Chibac Gh., Băieșu A. și alții. Op.cit.,
p.178.
restituie concedentului obiectul concesiunii. 4. Este folosit în special în lege pentru a descrie o
Contractul de concesiune încetează la expirarea relație existentă între doi oameni care nu pot fi transpuse
termenului, în cazul rezilierii lui înainte de termen, la alte persoane.
lichidării concesionarului, prejudicierii obiectului 5. A se vedea Monitorul Oficial al Republicii Moldo-
concesiunii sau când acesta devine inutilizabil. va, 1996, nr.32-33.
Rezilierea anticipată a contractului de concesi- 6. Chibac Gh., Băieșu A. și alții. Op.cit., p.180.
une are loc în cazul încălcării condiţiilor acestuia. 7. Bloșenco A. Drept civil.Partea specială. Chișinău:
Concedentul are dreptul să rezilieze unilateral con- Cartdidact, 2003, p.87.

35