Sunteți pe pagina 1din 5

CONTRACT DE INCHIRIERE

I. PĂRȚILE

1. ASOCIATIA DE PSIHOTERAPIE COGNITIV-COMPORTAMENTALA DE GRUP, cu domiciliul fiscal in


Municipiul București, soseaua Nordului nr. 82-92, camera 2, Bl. trons. Constance, et. 1/2, ap. 33, sector 1,
CIF 37055404/16.02.2017, prin reprezentant ROSU MIHAELA MALVINA, CNP 2.............., in calitate de
vicepresedine, avand contul bancar RO38BTRLRONCRT0371385201 - Banca Transilvania, în calitate de
LOCATAR, pe de-o parte

si

2. POPIEL ALEXANDRU, cetățean român, căsătorit, cu domiciliul în București, str. Alexandru


Constantinescu nr. 53, ap. 1, sector 1, legitimat cu C.I. seria RD nr. 879153 eliberat la data de 21.07.2017
de către SCPEP S1

CNP 1730802240020, în calitate de LOCATOR

Denumite “Părțile” au convenit incheierea prezentului contract de închiriere în următoarele condiții:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

1. Prin prezentul contract LOCATORUL se angajează să pună la dispoziția LOCATARULUI imobilul situat în
București, str. Alexandru Constantinescu nr. 53, ap. 1, sector 1, compus din 4 camere + dependințe.

III. PREDAREA – PRIMIREA SPAȚIULUI ÎNCHIRIAT

1. LOCATORUL, în baza contractului de închiriere, se angajează să predea spațiul închiriat către LOCATAR
la data semnării prezentului contract, pentru a fi utilizat cu destinația de locuință.

2. După semnarea prezentului contract, LOCATARUL nu va putea avea nici o pretenție sau reclamație
legată de o defecțiune a spațiului închiriat

IV. DURATA CONTRACTULUI

1. LOCATORUL și LOCATARUL convin că durata contractului de închiriere este de 1 an cu începere de la


data de 1.01.2021 și până la data de 31.12.2021. Partea care dorește prelungirea duratei contractului
este obligată să notifice în scris celeilalte părți intenția sa cu cel puțin 30 zile înainte de expirarea
termenului contractual.

V. CHIRIA, UTILITĂȚILE SI MODALITATEA DE PLATĂ

Părțile convin următoarele:

1. Chiria aferentă imobilului închiriat este 2000 RON (doua mii lei) pe lună și include impozitul pe venituri
provenite din chirii.

2. LOCATARUL va plătii LOCATORULUI astfel:

a. Suma de 24.000 RON (doua zeci si patru de mii lei), în contul proprietarului, deschis la Raiffeisen Bank
IBAN RO54RZBR0000 0600 0351 6253, reprezentând chiria pe 12 luni contractuale

b. LOCATARUL va achita utilitățile în contul LOCATORULUI, deschis la Raiffeisen Bank IBAN


RO54RZBR0000 0600 0351 6253, în termen de 15 zile de la înmânarea acestora de către LOCATOR, iar
acesta din urmă va efectua plățile către furnizorii de utilități.

VI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE LOCATORULUI

1. LOCATORUL se obligă:

a. Să asigure folosința nestânjenită a spațiului închiriat pe toată durata contractului.

b. La semnarea contractului, să pună la dispoziția LOCATARULUI proprietatea de închiriat, liberă de


limitări în folosință, precum și să respecte această obligație a sa pe toată durata contractului.

c. Să acorde în mod oportun, la solicitarea LOCATARULUI, asistența necesară, în calitate de proprietar,


oriunde este reglementat normativ și necesar pentru primirea documentelor referitoare la folosința
după destinație a spațiului închiriat.

d. La intervenirea unor litigii în privința proprietății sau care împiedică folosința spațiului din vina sa, să le
soluționeze ( inclusiv pe cale juridică ), fără ca acest fapt să ducă la limitarea sau suspendarea folosinței
spațiului închiriat, suportând cheltuielile de judecată pentru aceasta.

e. Să achite toate taxele și impozitele ce fac obiectul prezentului contract

f. Să se ocupe de efectuarea plăților utilităților către furnizori ( gaz, curent, apă, tv, internet ), după ce a
primit cuantumul acestora de la LOCATAR, așa cum este stipulat la pct. V.2.b
2. LOCATORUL are dreptul:

a. De a fi informat cu privire la proiectul lucrărilor de investiții sau modificare preconizate de LOCATAR și


de a refuza aceste lucrări dacă nu este de acord cu acestea. Dacă totuși LOCATARUL a executat astfel de
lucrări acesta va fi obligat să le înlăture la terminarea locațiunii și să repună spațiul în starea anterioară,
suportând în acest caz toare costurile aferente de realbilitare a spațiului în situațiunea anterioară.

b. De a verica modul în care este folosit și întreținut spațiul închiriat, cel mult o data pe lună. LOCATORUL
va comunica LOCATARULUI cu cel puțin 24 ore înainte de dorința de a vizita spațiul.

c. Să primească prețul de închiriere.

VII. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE LOCATARULUI

1. LOCATARUL se obligă:

a. Să folosească proprietatea – obiect al contractului, cu grija unui bun stapân pentru scopul prevazut la
pct. III.1

b. Să notifice imediat pe LOCATOR referitor la orice daună sau violări de către terțe persoane a
proprietății imobiliare închiriate

c. Să-și plătească chiria în contul PROPRIETARULUI, așa cum este stipulat la pct. V.2.b

d. Să plătească toate cheltuielile utilităților consumate, așa cum este stipulat la pct. V.2.c, în maxim 15
zile de la data emiterii facturilor

e. Să își desfășoare activitățile prevăzute la pct. II.1 în așa fel încât să evite conflictele cu terți și să
suporte toate consecințele în cazul apariției unor astfel de conflicte.

f. Să nu aducă modificări proprietății închiriate.

2. LOCATARUL are dreptul:

a. Să folosească proprietatea conform destinației care rezultă din pct. III.1

VIII. LITIGII

1. Prezentul contract este guvernat de legea română.

2. În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului contract încalcă prevederile legislației în vigoare
sau devine lipsită de valabilitate pe perioada închirierii, acest lucru nu va afecta contractul de închiriere.
Astfel de prevederi vor fi înlocuite prin acordul părților cu prevederi valabile care să corespundă
îndeaproape semnificației legale a clauzei nevalabile.

3. Litigiile de orice natura decurgând din executarea prezentului contract de închiriere se vor soluționa pe
cale amiabilă. În cazul în care o astfel de soluționare nu este posibilă, litigiile vor fi soluționate de
instanțele de judecată competente.

IX. ALTE CLAUZE

1. Modificarea contractului nu poate fi decât rezultatul acordului de voință al ambelor părți, iar pentru a
putea fi valabilă va trebui semnat un act adițional de ambele părți.

2. Întârzierea plății chiriei sau a utilităților de catre LOCATAR cu peste 15 zile calendaristice atrage după
sine notificarea scrisă către LOCATAR, iar acesta nu va mai avea acces în imobil, până la plata integrală a
obligațiilor financiare către LOCATOR.

3. În cazul în care oricare dintre părțile acestui contract nu-și va indeplinii, în mod culpabil – total sau
parțial – oricare dintre obligațiile stabilite prin acest contract, cealaltă parte este îndreptățită să ceară
terminarea acestui contract. Solicitarea terminării contractului va fi facută numai printr-o notificare
scrisa, care va menționa obligația(iile) care nu a fost îndeplinită de către partea în culpă. Terminarea
contractului va devenii efectivă după trecerea a 60 de zile de la data notificarii scrise și doar în cazul în
care obligația(iile) menționata(e) nu a (au) fost îndeplinit(e) de către partea în culpă.

4. Forța majoră nu este definită de lege, apără de răspundere partea care o invocă în condițiile notificării
scrise în termenul stipulat de lege apariția cazului de forță majoră, partea care invocă forța majora fiind
obligată să pună la dispoziția celeilalte părți și un cerificat de forță majoră eliberat în condițiile legii în
vigoare din Romania.

5. LOCATORUL predă cheile apartamentului către LOCATAR, astazi, data semnării prezentului contract, în
baza unui proces-verbal de predare-primire.

6. LOCATARUL are obligația de a preda imobilul la sfârșitul contractului în starea în care l-a preluat pe
baza unui proces-verbal de predare-primire.

7. Garanția primită astazi de către LOCATOR se va restitui LOCATARULUI la sfârșitul perioadei


contractuale, după achitarea tuturor cheltuielilor datorate folosinței spațiului.

Prezentul contract a fost încheiat azi 30.12.2020 în 5 exemplare originale, câte 2 pentru LOCATAR, 2
pentru LOCATOR și 1 pentru Administrația Financiară, toate exemplarele având aceeași valabilitate.
LOCATOR LOCATAR