Sunteți pe pagina 1din 23
PROCEDURA OPERATIONALA Edifia 1 INSPECTORATUL PRIVIND Nr.de exemplare 5 SCOLAR INSCRIEREA COPIILOR Revizia 1 JUDETEAN IN INVATAMANTUL PRIMAR Nr.de exemplare § VALCEA IN ANUL SCOLAR 2020-2021 Cod: POP CC—oR.3D | Exemplarnnt iNSCRIEREA COPIILOR $I CONSTITUIREA FORMATIUNILOR DE ELEVI iN INVATAMANTUL PRIMAR IN ANUL $COLAR 2020-2021 1, Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea edifiei sau, dup’ caz, 2 Elemente privind Numele si Semna Nr. | _responsabil prenumele Funefia Data | tura ert. operatiunea 1 2 3 4 5. li. laborat gureanu Ana [inspector colar [[raistaru Adriana Inspector scolar is i ___b2.03.2021 ‘| [yw I12. _Nerificat fToma Mirela inspector Scolar 23.03.2021 thn jeneral Adjunct | 3. [Aprobat inspector Scolar 4 |Andreianu Mihaela | General ol. 23.03.2021 2. Situafia edifiilor gi a reviziilor in cadrul procedurii formalizate ert. sau, dupa caz, (Component fodeine [pata de la care se revizia in cadrul —_revizuit wvinie’ laplic& prevederile -ditiei i h. b. b. ls bi. (Bdigia l [conform 25.05.2021 egislatiei b2. _ [Reviiat Conform 2.03.2021 legisla bs. [Revizia2 Revizia .. as IEditia a Ia PROCEDURA OPERATIONALA Edifia 2 INSPECTORATUL PRIVIND, Nr. de exemplare SCOLAR, INSCRIEREA COPIILOR Revizia 1 JUDETEAN IN INVATAMANTUL PRIMAR Nr. de exemplare 5 VALCEA, IN ANUL SCOLAR 2020-2021 Cod: POPC Ar.33 Exemplar nr 3.Lista cuprinzind persoanele la care se difuzeazi edifia sau, dup caz, revizia din eadrul edifiei procedurii formalizate Nr. Scopul Ex. |Compartiment] — Functia Nume si Semn. ert. | difwzirii_| Nr. prenume 1 2. a: 4 3. 6 7 3.1, Aprobare [1 inspector Scolar [Andreianu 23/0320 { 7 Conducere (General ihaela bi inspector Scolar 3.2. [Avizare Conducere (General IT oma Mirela | iL 2. [Avizere [1 12 3.03.20 compartiment Tdescu Tonel P1 yoy uridic jurist 3. Aplicare 2 [invatamént primar inspectori seolari, (Ungureanu Ane LY [Traistaru i {Adriana \ vatamént \Ancuta Maria Tew escolar {Ceorgiens \ invagimant itu Mihaela 4. kpecial inspectori yeolari Larisa stare de informare Je site ‘urriculum gi | Inspectori $colari ee inspectie fone Maria colar iabriela i ostare Aplicare | 4 | Unitati de e site invafaméant Directori Directori Georgescu CIRAE Direetor Maria Alina s% Butuceanu De 3.4. | {nregistrare Secretariat Secretar Magda / siathivare | 8 Nadolu D 3.5. | Informare Consiliul de | Secretar CA | Andreea ol 9 | Administragie 7 PROCEDURA OPERATIONALA Edigia 1 INSPECTORATUL PRIVIND. Nr.de exemplare 5. SCOLAR INSCRIEREA COPIILOR Revizia 1 JUDETEAN ‘in INVATAMANTUL PRIMAR Nr.de exemplare 5 VALCEA JIN ANUL $COLAR 2020-2021 Cod: PO-P ~8C- ar. 83 Exemplar net 4, Scopul procedurii formalizate 4.1. Scopul specific al prezentei proceduri este de a aplica prevederile Legii Nr. 1/2011- Legea Educatiei Nationale, cu modificirile si completarile ulterioare si a OMEC mr. 3473/10.03.2021, privind aprobarea Calendarului si a Metodologiei de inscriere a copiilor in nvaiméntul primar pentru anul gcolar 2021-2022. 42. Stabileste modul de realizare a activitayilor stipulate in documentele legislative amintite anterior, compartimentele si persoanele implicate. 4.3. Asigurd existenja documentatiei necesare derularii activitafi. 4.4, Asigura derularea activitafii procedurate, tn conformitate cu normele Legale in materie. Sprijind auditul/alte organisme abilitate in actiuni de auditare si/sau control, iar pe manager in exercitarea procesului decizional. 5, Domeniul de aplicare a procedurii formalizate 5.1. Dispozifiile prezentei proceduri se aplicd in cazul copiilor care se inscriu in invafamantul primar in anul scolar 2021-2022. 52. Dispozitiile prezentei proceduri se aplicd tuturor cadrelor didactice si personalului didactic-auxiliar care au atributii privind inscrierea copiilor in clasa pregatitoare, si anume: 2) personalul din unitatile de invafmant de stat sau particulare, autorizate sau acreditate; b) membrii Comisiei judefului Valeea de inscriere in invatiméntul primar; ©) membrii comisiilor de inscriere in invay’mantul primar din unitijile de Invayamént; 4) personalul Centrului Judefean Valcea de Resurse si Asistenta Educational; e) parintilor/reprezentantilor legali ai copiilor care ‘urmeaza a se inscrie in invajaméntul primar 6. Documente de referinfi (reglementari) aplicabile activitit procedurate 6.1.Legislatie primar Legea educatiei nafionale nr. 1/2011, cu modificatile si completarile ulterioare. Legea nt. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in cea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera cireulatie a acestor date si de abrogate a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor);, 6.2.Legislatie seeundara OMEC nr. 3473/10.03.2021, privind aprobarea Calendarului si a Metodologiei de inseriere a copiilor in invajamantul primar pentru anul scolar 2021-2022. 63.Alte documente, inclusiv reglementiri interne ale entitafii publice Regulamentul intern al Inspectoratului $colar al Judetului Valcea nr.6199/15.10.2018; Regulamentul-cadru de organizare gi funcfionare a Inspectoratelor $colare, aprobat prin OMECTS nr. 5530/05.10.2011; Regulamentul-cadru de organizare si functionare a unititilor de invajamént preuniveristar, aprobat prin OMENCS nr. 5079/31.08.2016, cu modificérile si completirile ulterioare; Alte proceduri inteme ale Inspectoratului $colar Judetean Vélcea. PROCEDURA OPERATIONALA Bditia 1 INSPECTORATUL PRIVIND Nr. de exemplare $ SCOLAR INSCRIEREA COPIILOR Revizia 1 JUDETEAN IN INVATAMANTUL PRIMAR Nr.de exemplare S VALCEA INANUL SCOLAR 2020-2021 Cod: PO-IP = Ce ~A1.33, Exemplar nr. 7, Definifii gi abrevieri ale termenilor utilizaji in procedura formalizati 7A Definifii ale termenilor Nr. [Termenul efinifia gsau, dack este cazul, actul care denineyte rt fermenul i. Procedura operationala Prezentarea formalizati, in scris, a tututor pasilor ce trebui larmafi, a metodelor de Iucru stabilite si a regulilor de aplicat i ederea realizArii activitatii, cu privire la aspectul procesual; fie a uneiproceduri Forma inifiala seu actualizat’, dup& caz, a unei procedurl perafionale yperationale, aprobatl si difuzat&; evizia in cadral une TAcfiunile de modificare, ad&ugare, suprimare sau alfelg fenea, dupa caz, a uneia sau & mai multor componente ale tne ei 2 procedurii operationale, acjiuni care au fos robate si difuzate; inert. __[Abrevierea [Frermenul abreviat 1 PO Procedura operational 2 IE [Elaborare erificare 4 A lAprobare [Ap plicare 6 [An [Arhivare, a .S.J.VALCEA | inspectoratul Scolar Judetean Valcea {ouRABICMRAE a io Bucuresti de Resurse si Asisten{i (CRP ‘Consiliul reprezentativ al parintilor 0) ICES [Perinte educafionale speciale 8. DESCRIEREA PROCEDURII FORMALIZATE, 8.1, GENERALITATI 8.1.1. Dispozitile prezentei proceduri se aplicd tuturor eadrelor didactice si personalului didactic-auxiliar care au atribufii privind inscrierea copiilor in clasa pregititoare precum si périntilor/tutorilor legal instituiti/reprezentantilor legali ai acestora. 8.1.2. Parinfi/tutorii legal institui/reprezentan(ii legali, ai cAror copii implinese varsta de 6 ani pané la data de 31 august 2021 inclusiv, au obligajia de a inscrie copiii in invaysmantul primar in clasa pregititoare, in conformitate cu prevederile legi, ale metodologiei si ale prezentei proceduri 8.1.3, Parintii ai cdror copii implinese varsta de 6 ani in perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2021 inclusiv, pot s8 isi inserie copiii in invijaméntul primar in clasa pregatitoare, dack dezvoltarea lor psihosomaticd este corespunzatoare. 8.2. DOCUMENTE UTILIZATE 8.2.1. Lista $i provenienfa documentelor utilizate “Decizia Comisiei Municipiului Bucuresti de Coordonare/judetean’ a insorierii copiilor in invajaméntul primar, pentru anul scolar 2020-2021 -Decizia comisiei din unititile de invayamént -Cererea de insoriere in invataméntul primar INSPECTORATUL PRIVIND Nr.de exemplare S SCOLAR INSCRIEREA COPIILOR Revizia 1 JUDETEAN IN INVATAMANTUL PRIMAR Nr.de exemplare 5 VALCEA IN ANUL SCOLAR 2020-2021 Cod: PO-PaCC-/. 33 Exemplar nr = Recomandarea privind inscrierii in invayaméntul primar/evaluarii psihosomatice P Cerere de aménare a unui copil aflat in situafie excepfionala, conform art. 53 (2) din metodologie (Anexa nr. 5) 8.2.2, Circuitul documentelor Circuitul documentelor este descris in capitolul Modul de luera (8.4.) 8.3, RESURSE NECESARE 8.3.1. Resurse materiale Tehnica de calcul ( PC, laptop), Copiator, imprimanta, telefon, fax , Rechizite, hartie imprimanti 8.3.2. Resurse umane, 2) membril Comisiei Municipiului Bucuresti de Coordonare a inserierli copiilor in nvajamantul primer i ai Comisiilor Judefene de inseriere a copiilor in invayiméntul primar, pentru anul scolar 2021-2022; by cadre didactice si personal didactic-auxiliar, membri ai comistilor de inseriere din unitifile de invétimént; 8.3.3, Resurse financiare si informafionale ‘Acte normative in vigoare Baza de date privind copii Documentele confinute in dosarul copilului Paginile web ale unititilor de invayimant, ISMB, CMBRAE gi ISJ. 8.4, Condifii de inscriere in invafiméntul primar 8.411, Péringi ai cdror copii implinesc vérsta de 6 ani pénd la data de 31 august 2021, inclusiv, au obligatia de a inserie copiii in fava}iméntul primar in clasa pregatitoare, in conformitate cu prevederile legit ¢i ale prezentei metodologii. Procesul de inseriere in invat&méntul primar nu este condifionat de freeventarea grupei mari a invayiméntului prescolar. 8:4-2Parinfi ai edror copii implinesc varsta de 6 ani in perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2021, inciusiv, pot s8 isi inscrie copiii in invifamantul primar, in clasa pregatitoare, dacé nivelul lor de dezvoltare este corespunziitor. in situatia copiilor care au frecventat gr&dinifa, inscrierea se face la solicitarea scris& a pirintilor, in baza recomandérii eliberate de unitatea de invijimént cu nivel pregcolar. Solicitarea de eliberare a Fecomandatii previzute Ia Anexa nr.] la prezenta Metodologie poate fi depusd direct la unitatea de fnvivimant sau transmisa prin post®/mijloace electronice. La soliitarea parintelui, unitatea de inv&}imant cu nivel prescolar poate transmite recomandarea si prin posté cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice. Pitinfi, ai céror copii implinese varsta de 6 ani in perioada 1.09.- 31.12. 2021, inclusiv, care nu opteazs pentru inserierea copiilor in clasa pregittoare in anul scolar 2021-2022 sau ai celor pentru care nivelul de Femoltare nu este corespunzator pentru parcurgerea cu succes a clasei pregatitoare vor fi consiliati in vederea inscrierii copiilor la grédinipé, in grupa mare. 8.43 Evaluarea dezvoltitii copiilor, menfionati anterior, se efectueazd de catre centrele judetene de resurse gi asistenf® educationalé/Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenj Educationald (CURAB'CMBRAE) doar in situatia copiilor care mu au frecventat gridinita sau care S-au Tntors din strainitate, in perioada previzuti de Calendarul inscrierii in invdifamdntul primar. Comisia judefeané/a municipiului Bucuresti de inscriere @ copiilor in invayaméntul primar, denumit& fn continuare Comisia judefeand/a municipiului Bucuresti, poate decide organizarea activitiii de evaluare & Gezvoltirii copiilor in locafiiaccesibile, pentra a evita deplasarea pe distanfe lungi a copiilor si a parintilor acestora. Evaluarea se poate efectua gi online. INSPECTORATUL. PRIVIND Nr de exemplare § SCOLAR INSCRIEREA COPIILOR Revizia 1 JUDETEAN in INVATAMANTUL PRIMAR Nr.de exemplare 5 VALCEA IN ANUL SCOLAR 2020-2021 Cod: POP CO~ ar. 33 Exemplar nr-t Parintii copiilor mentionati depun/transmit prin e-mail sau prin post, la CIRAE/CMBRAE, cererea- tip in eare se solicité evaluarea copilului in vederea stabilrii nivelului de dezvoltare a acestuia, prevazuté in Anexa nr. 2 la prezenta Metodologi Perioada de desfigurare a activitatii de evaluare a dezvoltatii copiilor, efectuati de CIRAE/CMBRAE. precum si adresele acestorinstituii la care se desfigoard evaluarea sunt afigate Ia avizierul spe site-ul Lunitifilor de invafimént, CIRAE/CMBRAE i al inspectoratului scolar. Activitatea va fi realizat& in intervalul orar 10,00-18,00, in baza unei programari telefonice. Rezultatul evaluarii este comunicat in seris, prin e-mail sau prin posti, cu confirmare de primire, dup& caz, sau este inménat direct pirintelui/ tutorelui legal instituil/ reprezentantului legal care a solicitat evaluatea gi nu poate fi contestat si are caracter confidential. ‘Unitatile de invatimant care seolarizeaza la nivel prescolar si CJRAE/CMBRAE transmit Comisici judefene/a municipiului Bucuresti listele nominale ale copiilor cérora li s-au eliberat recomandiri, respectiv procesele-verbale cu numele copiilor gi rezultatele evaluarii, dupa ca. 8.4.4.in clasa pregatitoare din invatamantul special si inv&timéntul special integrat cu clasa/ grupa sunt insorigi copii cu eerinfe educationale speciale care implinese varsta de 8 ani pnd la data inceperit anului scolar, La solicitarea scrisd a parinfilor pot fi inscrist in clasa pregatitoare si copii cu cerinte educafionale speciale cu varste cuprinse intre 6 si 8 ani la data inceperii anului scolar. 8.5, Alegerea unitafii de invafamant la care va fi inseris copilul 8151.Tofi copiii ai céror périnfi solicitd inserierea in clasa pregititoare la scoala de circumseriptie sunt inmatriculati la unitatea de invatmént solicitatd. Pe locurile libere, se inscriu si copiii eare provin din alte circumseriptii scolare, inclusiv din alte localitat. 8.5.2. In situaja in care intro unitate de invijmant numarul cererilor de inscriere primite de la parinti al ‘caror domiciliu se afla in afara circumscripfiei scolare este mai mare decdt numarul de locuri libere definit, se aplica criterii de departajare generale si specific, stablite in conformitate cu prevederile prezentel metodologii. 8.5.3.Criteriile generale de departajare sunt urmatoarele: a) existenta unui certificat medical de incadrare in grad de handicap a copilului; ») existenta unui document care dovedeste c& este orfan de ambii patingi. Situatia copilului care provine de ta o casd de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimileaz situatiei copilului orfan de ambii parinti; ©) existen{a unui document care dovedeste ca este orfan de un singur parintes 4) existenta unui frate/a unei surori inmatriculav/inmatriculate in aceea unitatea. 8.54, In cazul in care numérul cererilor de inscriere din afara circumnsoripfiei gcolare este mai mare decat numarul de locuti libere, repartizarea copiilor se face in ordinea descrescatoare a numarului de criterit generale de departajare cumulate de catre fiecare copil: se repartizeazA la inceput copili care indeplinese tei dintre eriteriile mentionate, apoi copiii care indeplinesc dows dintre criterii si, in final, copii care {ndeplinese doar unul dintre crteriile mentionate. 8.53.in caz de egalitate pe ultimele locuri, pentru copii care indeplinese acelasi numar de eriterii generale de departajare, ordinea de prioritate a criteriilor este cea menfionata anterior. 8.5.6Criterile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare unitate de invapimdnt. Pentru criteriile specifice stabilite, unitatea de invitimént indica documentele doveditoare pe care pirintele trebuie s& le depuna in momentul completarii/validarii cererii-tip de inscriere. 8.577. Criteriile specifice de departajare stabilite de unitatea de invajimant trebuie si find cont de faptul cz 1ofi copiii au drepturi egale de acces la educatie, indiferent de conditia sociala si materiala, de sex, rast, nationalitate, confesiune si nu pot include existenta unor liste de preinscrieri, organizate in afara calendarului inscrierii, sau orice alte proceduri care nu respecta spiritul si litera prezentei metodologit 8.588, in cazul in care la o unitate de invétdmént, pe ultimul loc liber, este inmatriculat un copil din alta circumscriptie scolar’, fratele su geamin/sora sa geamind este admis/admisé la acceasi unitate de invatimént, peste numarul de locuri alocat. INSPECTORATUL, PRIVIND Nr. de exemplare 5 SCOLAR INSCRIEREA COPHLOR Revizia 1 JUDETEAN iN INVATAMANTUL PRIMAR Nr.de exemplare S VALCEA JIN ANUL SCOLAR 2020-2024 Cod: PO-IP-CC- 7.33 Exemplar net 8.5.9.Criterile specifice de departajare menfionate anterior sunt elaborate in urma consultérli cadrelor didactice si a partenerlor sociali~sindicate, consiliu reprezentativ al parinilor/asociatia de parinti si sunt aprobate de Consiliul de adm. al unitajii de invayamént, dupa verificarea existenfei_unor circumstante discriminatorii de c&tre consilierul juridic al inspectoratului scolar. Criterille specifice de departajare se fac publice, la data menfionata in Calendarul inscrieri in Invatémantol primar, pentru anul scolar 2021- 2022, prin afgare la sediul unitiit de tnvaémént. Dup aceasta dati, modificarea ori addugarea altor criterii specifice de departajare este interzis 8.6. Informarea publicului privind procedura de inscriere 8.6.1. Comisia judeteani/a municipiului Bucuresti asigurd: 2) instituirea si funcfionarea unei lini telverde (0800800289), care va functiona pana la data de 4 iumie 2021, la care parinfi/ tutorii legal insttuii/reprezentantit logeli i alte persoane interesate pot obsine, gratuit, informayii referitoare la inserierea copiilor in invatémantul primer. Dyafigerea tuturor informaliilor referitoare la inserierea in invafamantul primar, inclusiv circumscriptile geolare i planul de scolarizare, la fiecare unitate de invapimént din jude, precum $i pe site-ul inspectoratului scolar. 8.6.2.Inspectoratele scolare posteaz pe site-ul institufiei, pe prima pagins, la rubrica pfnscrierea in invaijamantal primar 2021”, urmitoarele date: 4) informafii cu privire la circumscripfile gcolare: denumirea si adresa unitati de invajimant strazile/adresele arondate, numarul de clase pregtitoare, adresa site-ului unitijii de invatmant (Pentru ‘unitatile care au site), in format standard; ») informatii cu privite la lina telverde, institut la nivelul inspectoratului scolar: nr. de telefon telverde, data de la care acesta este functional, programul de functionare. ¢) Metodologia de inscriere a copiilor in invjamfintul primar pentru anul scolar 2021-2022 si ealendarul inscrierii: 4) modalitatea de stabilire a numérului de locuri libere ; 6) cniterile de departajare generale si specifice care sunt utilizate in cazul tn care mumérul de opfiuni pentru respectiva unitate de invafémant este mai mare decét mumarul de Locuri libere. $.63.Comisia judefean’/a municipiului Bucuresti coordoneaza organizarea sedinfelor de informare st consiliere a pazinjlor copiilor inscrisi la gridinifa si care incep invatamantul primar in amul scolar 202)- 2022 si iat toate masurile pentru comunicarea, cftre mijloacele de comunicare in masi, a informafilor legate de inscrierea in invatémantul primar, inclusiv posibilitatea de informare la linia telverde si mumérul acestuia. £.6.4.Toate unititile de invatamant in care se va desfigura activitatea clasei pregititoare in anul scolar 021.2022 au obligatia de a oferi informatii referitoare la procedura de inseriere a copiilor , de @ promova oferta soolii pe site sau prin afigare la avizierul geoli. 8.7 Procedura de inscriere in invitamAntul primar 877 Linserierea in invefaméntul primar se face prin depunerea unei cereri-tip de inseriere insotité de docuimente justificative. Cererea-tip de inscriere se poate completa online, transmite prin e-mail, prin postd sau se poate depune 1a seeretariatol unititit de invajimént la care parintele doreste Inserierea copilului, in perioada prevazuti de Calendarul inscrierii tn invéyaméntul primar. 8.7.Lin situafia completarii online a cererii de inscriere sau a transmiterii prin e-mail sau prin posts. patintele va transmite unitiii de invetmént declaraie-tip pe proprie raspundere, prevazuté in Anexs mr 3, u privite la veridicitatea informatilor completate in cerere, respectiv recomandarea de inseriere in clasa pregatitoare. 3.7.2.Validarea cereri-tip de inscriere este obligatorie si se face Ja unitatea de invatimnt la care parintele solicit inserierea sau prin intermedia mijloacelor electronice si consta in compararea datelor introduse in aplicatia informatic’ cu documentele transmise de citre pirinte. Prezentarea de inscrisuri false se pedepseste conform legii si atrage pierderea locului obtinut. INSPECTORATUL PRIVIND Nr. de exemplare 5 SCOLAR INSCRIEREA COPILOR Rovizia 1 JUDETEAN IN INVATAMANTUL PRIMAR Nr. de exemplare S VALCEA {IN ANUL SCOLAR 2020-2021 Cod: PO-iP=cC-r- 33 ‘Exemplar nr.1. 8.7.3n situafia depunerii cererii-tip de inseriere si a documentelor justificative direct la unitatea de iavafimént, verificarea si validarea datelor introduse se fac in prezenfa périntelui si a cel putin unui membru din comisia de inscriere, conform programarii realizate. 8.74.in perioada prevazuta de Calendarul inscrierii in invijiméntul primar, conducerile unitattlor de invitdmant stabilesc programul de lucru al comisiei in schimburi. £.75.Conducerile unitijilor de invéjimént gi inspectoratele scolare se asiguré c& programul de completare/validare a cererilortip de insriere in invayamntal primar este adaptat solicitiilor 8.7.6.in vederea asiguririi fluenfei procedurilor gia evitarii aglomerajiei, unitijile de invaimant asiguré inclusiv posibilitatea de programare telefonicd a pSrinfilor pentru completarea si/sau validarca cererilor-tip de inscriere. 8.7.7,Parintele depune, in momentul completirii cererii-tip de inscriere la unitatea de invafémént, sau, dupa caz, in momentul validarii acesteia, o copie a actului de identitate propriu si o copie a certificatului de nastere al copilului, certificate conform cu originalul de citre secretariatul unitajii de invajamént, pe baza documentelor originale. (@) In cazul in care cererea-tip de inscriere este completaté pentru un copil care implineste varsta de 6 ani fn perioada I septembrie-31 decembrie 2021, inclusiv, alituri de documentele mentionate, périntcle transmite si o copie a recomandiirii de inscriere in clasa pregatitoare. (b) Paringiidivortafi depun la inscriere dovada modului in caze se exercité autoritatea parinteascd si Ia care intre ei a fost stabilit locuinfa minorului. (©) in cazul in care solicit inscrierea la alt unitate de invatamént decat scoala de cireumscriptie, pe lange documentele mentionati, pBrintii depun/transmit si documente in copie simpla care dovedese indeplinirea criteriilor de departajare, stabilite, 2) in cazul in care soliita inscrierea la alté unitate de invatiimént dec&t scoala de cireumseriptie, parntele menjioneaz’, prin bifarea acestei opfiuni in cererea-tip de inscriere, daca este de acord cu inscrierea copilului Ia scoala de circumseriptie, in situatia in care acesta nu este admis la scoala solicitatt, din lips de locuri libere. 8.7.10.Inspectoratele gcolare si unitajile de invatamant informeaz& parinfii faptul ed aplicatia informatics nu permite inscrierea la mai multe unitéti de invatimAnt. 8.7.11.Dup’ incheierea perioadei de completare si validare a cererilor-tip de inscriere, cuprinderea copitlor in clasa pregatitoare se face in dowd etape succesive, dup’ cum urmeazi: ‘a) prima etapa, in care repartizarea copiilor se face pe baza informatiilor din cererile-tip de inseriere $idin documentele depuseltransmise de p&rinti folosind aplicatia informatied si pe baza deciziilor onsiliilor de administratie ale unitiilor de invatiimént, luate in urma aplicdii criterilor de departajare pentru copiii din alte circumscriptii scolare. ) a doua etaps, in care este asigurata inscrierea, pe locurile ibere, a copiilor care nu au participat la prima etapa sau nu au fost distribuiti, din diferite motive. 8.7.124n situatii exceptionale, consilile de administratie ale inspectoratelor gcolare pot ajusta planul de scolarizare pentra a asigura accesul la educatie al tuturor copiilor care trebuie st fie cuprinsi in clasa pregatitoare in anul scolar 2021-2022. Inspectoratele gcolare informeaza directiile de specialitate din Ministerul Educafiei (ME) despre aceste situafii si despre deciziile Iuate pentru solusionarea lor. 8.8,Prima etapa de inscriere in inva}améntul primar 88:1. Parinfii/tutorié legal instituigi/reprezentanfii legal, ai c&ror copii implinese varsta de 6 ani pana le data de 31 august 2021 inclusiv, pot fi inscrisi in invajméntul primar in clasa pregititoare, in conformitate cu prevederile LEN. nr 1/2011, cu modificarile si completirile ulterioare, ale metodologiei si ale prezentei proceduri, pfni la data de 20 mai 2021. (@) in prima etapa, procesarea cererilor-tip de inscriere se desfisoaré la Comisia national de inseriere a copiilor in invijamantul primar, denumit& in continuare Comisia nafionald, cu ajutorul aplicatiei informatice i la nivelul unitafilor de invajémént, pe baza informafiilor din cererile-tip de inscriere si din documentele depuse/ transmise de parinti/ tutori legal instituifi/ reprezentanti legali. 8 INSPECTORATUL. PRIVIND Nr.de exemplare 5 SCOLAR INSCRIEREA COPIILOR Revizia 1 JUDETEAN IN INVATAMANTUL PRIMAR_ Nr. de exemplare 5 VALCEA IN ANUL SCOLAR 2020-2021 Cod: POP ~CO-y9r. 3B Exemplar net Procesarea cererilor-tip de inscriere se face in ordine, respectnd urmatoarele prioritai: a) in prima fazA sunt admisi la scoala de citcumseriptie copiit ai efror pArinti au solicitat acest ucru in, cererea-tip de inscriere. 1) in a doua faz4 se proceseazA cererle parinfilor care solicit inscrierea la o alté unitate Ge fnvajamant decdt scoala de circumscriptie, pe locurle ramase libere. Admiterea sau respingerea cererlor aceon sect seotlinivelul comisiel de inscriere din unitiile de invariant, prin aplicarea criterilor generale si Specifice de departajare, iar listele finale sunt validate de c&tre Consiliul de administratie al unitatii de invafamant; ina treia fazA sunt admisi la scoala de circumseriptie copii ai eAror plinfi au solieitat inseriere™ lao la unitate de invatimant decat gcoala de circumscriptie, dar nu au fost inmatriculaf, din lipsé de lochr! Repartizarea acestora se realizeazA cu ajutorulaplicatei informatice, dack in cererea-tip de inscriere & fost bifata optiunea de inscriere la scoala de circumscriptc, in cezul neadmiteri |e scoala solicitat 8.82. In prima faz8, cu ajutorul aplicatei informatice, tofi copiit ai céror paring! au solicitat inserierea la scoala de circumscripfie sunt inmatriculayi conform opfiunii (2) Dup& incheierea primei faze, Comisia nafionala comuniea comisiilor de inseriere din unitatile de {nvsfimnt locurle rimase libere,stabilte in conformitate cu prevederile at. 5 alin. Q). oe kina doua far’ de insoriere, in conformitate cu Calendarul inserierit in invajaméntul primar si eu programul afist, la fiecare unitate de invayamént la care au rimas locuri libere, comisia de inseriere din evtea de tnesiémant analizeazA cererile-tip de inscriere gi documentele depuseltransmise de parintii copiilor care au domiciliul in afara circumscriptei seolare. G@) in cazul in care numAral soliitarilor este mai mic sau egal cu numérul Jocurilor Hibere, validarea Inscrierii copiilor respectivi in unitatea de invayamént, se face Prd nicio restrictie. (6) in cazul tn care numarul solicitiilor este mai mare decat numarul locurilorlibere se aplic8 ctiteriile de departajare generale gi apoi, daca este necesar, pe cele specific So. Pant la data precizaté in calendarul inscrieri, Comisia de inseriere in invayaméntul primar din aa nitate de invajamant la care au rémas Locuri libere dupa prima faz proceseaza cererile parinilor copillor proveniti din alte circumscripfii gcolare si stabileste lista copiilor care sunt inmatriculati la unitatea de invatamént. {@) La solicitarea unititilor de invitimdnt, consilile de administra ale inspeetoraelor seolare pot aproba, im situatii exceptionale, depasirea cfectivelor maxime stabilte de lege, acolo unde numiral solicitérilor copiilor provenifi din alte circumscripfii gcolare este mare. @) Aplicarea erterilor si stabiliea liste copiilor declarati admis tn unitatea de invayimant respectiva, a Tiatei gererilor tespinse, din lips de locuri, se fac in plenul comisiei si se consemneazA intr-un proces verbal, care riméne la dosarul comisiei. Nasties tela fazh a primei etape de inscriere, cu ajutorul aplicajiei informatice, se proceseaza cererile parinjlor care initial au solicitat Iscrierea la alté unitate de invapimént decat la scoala de circumscriptie, vr nn au fost admisi, din lips de Locuri si au optat, in cererea-tip de inscriere, pentru intoarcerea Ia scoala de circumscriptic. pentra intoarcerea la scoala de circumseriptie, in cazul in care nu au fost admisi la sooala solicitata initial, sunt inmatriculafi la scoala de circumscriptie. #86 Le incheietea prime etape de inscriere, aplicalia informaticd stabileste numarul de locuri disponibile de la fiecare unitate de invatimant. La inchelerea primei etape de inscriere, se considera locuri disponibile, pe Tanga locurile. simase neocupate dupé a doua fazi de repartizare, si ocurile copiilor din circumseriptia scalars respectiva, care aera pmatsiculaf lao alta socal, in faza a dova de inscriere, sau care nu s-au inseris in nicio unitate de ‘invapimant in aceasti etapa. INSPECTORATUL, PRIVIND Nr.deexemplare 5 SCOLAR INSCRIEREA COPIILOR Revizia 1 JUDETEAN IN INVATAMANTUL PRIMAR Nr.de exemplare 5 VALCEA IN ANUL SCOLAR 2020-2021. Cod: PO-IP—Ce-27 33 Exemplar nr. 8.8.7.Lista candidatilor inmatriculafi dupa prima etapa se afigeaz’ la fiecare unitate de invataméant $i pe site-ul inspectoratului scolar, conform Calendarului inscrierii in invajamantul primar. Lista confine numele si prenumele candidatilor inmatriculafi. (@) Loourile disponibile de la toate unitatile de invatamént din judey/municipiul Bucuresti, stebilite sunt afigate la fiecare unitate de invatamént care scolarizeaza clasa pregatitoare si pe site-ul inspectoratului scolar, pentru informarea parinjilor. (b) Comisia judeteand/a mun. Bucuresti afigeazA situafia completirii locurilor la fiecare unitate de nvatamant, numérul de locuri disponibile si numarul copiilor neinscrisi dupa prima etapa. 8.9. A doua etapa de inscriere in inva{iméntul primar 8.9.1. Parintii copiilor care nu au fost cuprinsi intr-o unitate de invajamént in prima etapa de inscriere sau care nu au participat la aceasta etapa completeaz 0 nou cerere-tip de inscriere in cea de-a doua etapa, pentru locurile disponibile. €) Cererile-tip de inscriere pot fi completate doar pentra unitijile de invafamént la care existé locurt disponibile. (b) in cererea-tip de inscriere pentru etapa a doua, parinfii completeazi, in ordinea descrescitoare a preferinfelor, maximum tei optiuni pentru unitafi de invajamant la care mai exist locuri disponibile. 8.9.2. Pécintii copiilor mengionafi depun/transmit cererea-tip de inscriere in invitiméntul primar online sau la secretariatul scolii alate pe prima pozitie din cele 3 optiuni exprimate. (a) Completarea cererii-tip de inseriere se face in perioada previzutd de Calendarul inscrierii pentru etapa a doua, prin introducerea in aplicafia informatica a datelor furnizate de p&rinte. (b) Validarea cererii-tip de inscriere se face la unitatea de invapimant aflat® pe prima pozitie din cele 3 optiuni exprimate pentru etapa a doua. 8.9.2. Dupa incheierea perioadei de completare si validare a cererilor-tip de inscriere depuse pentru a doua etapa de inscriere, unitifile de invajamént analizeaza si solufioneaza cererile pirintilor, aplicénd o proceduri specifici elaborati de inspectoratul scolar si aprobati de Consiliul de administratie. al inspectoratului scolar, pe baza criteriilor generale. si a celor specifice de departajare, in limita locurilor disponibile. (@ Procedura specific menjionaté este comunicatA prin afigare 1a unitajile de invéifimént si pe site-ul inspectoratului scolar, conform Calendarului inscrierii in invafamadntul primar . (b) Comisia judefeani/a municipiului Bucuresti are obligatia de a informa ME cu privire la procedura mentionat’. 8.9.3. in situafia in care mai exist copii care nu au fost inci inscrisi la nicio unitate de invatamant, inspectoratul scolar centralizeaza si solutioncaz& cererile parintilor acestor copii. (a) Comisia judefeana/a municipjului Bucuresti asigurd cuprinderea in clasa pregatitoare a copiilor care nu ‘au fost ined inscrisi, in conformitate cu prevederile prezentei metodologii, in functie de optiunile parinfilor, de numaral de locuri disponibile si de criteriile de departajare. (b) Pentru rezolvarea situatiilor menjionate, Comisia judefeand/a municipiului Bucuresti utilizeaza locurile disponibile. (c) Ocuparea locutilor disponibile se face in ordinea stabiliti, prin aplicarea criteriilor de departajare generale si specifice, prevazute in prezenta metodologie. (@ In situati excepfionale, formafiunile de elevi pot funciona peste efectivul maxim, cu cel mult 3 elevi, upd caz, peste numérul maxim prevazut la art. 63 alin, (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completitile ulterioare, cu aprobarea Consiliului de administrajie al inspectoratului scolar, pe baza unei justificdri din partea consiliului de administrajie al unitajii de tnvapamént care solicit exceptare 8.9.4, Comisiile judefene/Comisia municipjului Bucuresti rezolva, in a doua etapa de inseriere, precum si ulterior prevederilor Calendarului inscrieri, orice altt situafie referitoare la inscrierea in invajamAntul primar, avand in vedere, cu prioritate, interesul superior al copilului. 8.10. Procedura de inscriere in invatamantul primar in unitatile cu predare in limbile minoritatilor nationale 10 INSPECTORATUL PRIVIND Nr.de exemplare 5 SCOLAR INSCRIEREA COPIILOR Revizia 1 JUDETEAN In INVATAMANTUL PRIMAR Nr. de exomplare S VALCEA IN ANUL $COLAR 2020-2021 Cod: POPC -nr.33 Exemplar ar. 8.10.1. Inscrierea copiilor in clasa pregatitoare, in unitajile cu predare in limba unei minoritai nationale, se face in conformitate cu prevederile prezentei metodologii si cu calendarul aprobat. 8.10.2. La stabilirea planurilor de scolarizare, inspectoratele gcolare iau toate masurile pentru a asigura dteptul la educatie in limba materi al tuturor copiilor, alocdnd unitifilor de invatiménv/sectillor cu predare in limba respectiva un numér de clase suficient pentru @ permite cuprinderea tuturor copitlor care dorese s& studieze in limba materna respectiva. 8.11. Asigurarea dreptului la educatie al tuturor copiilor care indeplinese conditiile prevazute de legislatia in vigoare 8.11.1. Dupa incheierea celei de-a doua etape, unitijile de tnvajamént analizeaz& rezultatele cuprinderit copiilor in clasa pregatitoare, le compara cu rezultatele recensAméntului si informeazi comisiile/comisia jude{cand/ a municipiului Bucuresti cu privire la situafia copiilor recenzafi care nu sunt ined inmatriculatt a 0 unitate de tnvatamént. Dac’ analiza menfionata demonstreaza c& exist’ copii recenzayi neinscrisi in nicio unitate de invaamant, inspectoratele gcolare si unititile de invatamént, impreund cu autoritajile administrafiei publice locale gi cu sprijinul organizatiilor nonguvernamentale, fac demersurile legale pentru asigurarea dreptului la educatic al copiilor. 8.11.2. Copiii care trebuie si fie scolarizafi in anul 2021-2022, dar care nu au fost inmatriculafi, nu au participat la etapele anterioare de inscriere, sunt distribuifi de Comisia judefeani/a mun. Bucuresti, cu respeciarea interesului superior al copilului, a ptevederilor prezentei metodologii si findnd cont de solicititile p&rinjilor/ tutorilor legal instituifi/ imputemnicitilor legali () Distribuirea acestora se face la scoala de circumscriptie sau la alta unitate de thvatimént pentru care opteazi parintele, pe locurile disponibile. (b) in cazul in care pentru o unitate de invajamént exist& mai multe cereri decat locuri libere, departajarea se face in functie de criteriile menjionate, conform metodologiei () CIRAE/CMBRAE asigur&, la solicitarea périnfilor/ tutorilor legal instituiti/ reprezentantilor legali, servieii de evaluare a dezvoltirii copiilor, inclusiv dup incheierea perioadei de evaluare prevazute in Calendarul inscrierii, Avand in vedere faptul ci, din punet de vedere al nivelului de dezvoltare a copilului, schimbatile care intervin la varsta de 5 — 6 ani sunt continue, si, in uncle situafii, alerte, la solicitarea scris& a patintilor/ tutorilor legal insttuiti / reprezentantilor legali, copiii care nu au primit recomandare pentru insorierea in clasa pregatitoare pot s& se adreseze unititii de invajmént cu nivel prescolar sau CIRAE/CMBRAE, dupa caz( cea care a emis recomandarea anterior), pentru eliberarea recomandarit pentru inscrierea in invitaméntul primar. 8.12.fnscrierea in invatimantul special 8.12.1. Copiii cu cerinfe educationale speciale pot fi inscrisi tn gcolile de masé, in conformitate cu prevederile prezentei metodologii. In situafile in care orientarea scolard impune inscrierea in invajaméntul special, parintii se adreseaza scolii de circumscriptie sau CIRAE/CMBRAE, de 1a care primesc informatiile necesare pentru inscrierea in {invitaméntul special. 8.12.2. Inscrierea copiilor ou cerinfe educationale speciale in invapimantul special se face direct la unitatea de invajimant special, cu documentele previzute de prezenta metodologie, la care se adauga documentul care atest& orientarea cdtre invataméntul special. (@Comisiile de inscriere din unitdjile de invatmént special completeaz cererile-tip de inscriere direct in aplicafia informatica. (b)Toti copiii care au orientarea scolar pentru invajimantul special vor fi inmatriculafi conform solicitari 8.13.inscrierea in invatiméntul particular 8.13.1. Inspectoratele scolare solicit unitafilor de invatimant particular autorizate sau acreditate date referitoare la oferta de locuri pentru clasa pregititoare. (a) Pentra a asigura cuprinderea tuturor copiilor care necesité inscrieres in invapiméntul primar in anul seolar 2021-2022 intr-o unitate de invajamént, la solicitarea unitafilor de invayamént particular autorizate ry Nr.de exemplare 5 INSPECTORATUL. SCOLAR ‘INSCRIEREA COPHLOR Revizia 1 JUDETEAN in INVATAMANTUL PRIMAR Nr.de exemplare 5 VALCEA IN ANUL SCOLAR 2020-2021 Cod: POP = 27-33 Exemplar art f aplicatia informatica utilizati pentru inserierea copiilor in clasa pregititoare si 0 comunici scolilor din invitamantul de stat (b) Fiecare unitate de invatamant are obligatia de a oferi, Ia solicitarea périnilor, inclusiv informati referitoare la unititile de invayimént particular autorizate sau acreditate care au in oferta educational clase pregatitoare. (©) Unitafile de invajamént de stat oferd parinjilor informatii doar despre acele unitagi de invéifimant particular care au transmis informafiile necesare catre inspectoratele scolare. 8.132. Inscrierea copiilor in unitéfle de invatamant particular care au solicitat includerea ofertei lor de scolarizare in aplicafia informaticdutilizata pentru inserierea copitlor in clasa pregatitoare se face prin Completarea si validarea cererii-tip de inscriere si respectarea procedurilor previzute In prezenta metodologie. (a) Inscrierea copiilor in until de invafimint particular se face in prima etapa de inseriere, "b) In cazul in care, din diferite motive, copilul nu este inmatriculat la unitatea de invajémant particular solicitata, acesta poste fi Inscrs la geoala de circumscripfie, dac& parintele a bifat opfiunea de intoarcere la scoala de circumseriptie sau, in caz, contrar, participa la a doua etapa de inscriere. 8.13.3.in cazul in care parintele doreste inscrierea la o unitate de invajémént particular care nu a optat pentru includerea ofertei sale de scolarizare in aplicaia informatics, inscrierea se face de eatre parinte in conformitate cu procedurile stabilite de unitatea de invatimént. La incheierea tuturor etapelor de inscriere, unititile de invatamént particular menfionate la alin. (1) au Obligatia de a introduce in Sistemul informatic integrat al invajamAntului din Romnia (SHIR) toti elevii sau acreditate, inspectoratele scolare includ oferta unitatilor de invatimant particular ea in unititile de invitimant care au in oferti clase organizate conform reglementirilor specifice alternativelor educationale 8.14.1, Inserierea copiilor in clasa pregititoare la unitajile de invatamént care au in oferté clase organizate conform reglementirilor specifice altemativelor educafionale, denumite in continuare unitiyi de invafdméntalternativ, se face de cétre parinte/tutore legal instituit / imputernicit legal in conformitate cu propriile optiuni, cu numérul de locuri acordat claselor organizate conform principiilor specifice alternativei educafionale si cu respectarea prevederilor legale in vigoare. (a) Unitafile de invajdmantalterativ de stat sunt incluse in aplicafia informatica pentru inserierea in clasa pregititoare. (6) Unitajile de invapimant altemativ particular autorizate sau acreditate care dorese si fie incluse in aplicatia informatica pentru inscrierea in clasa pregatitoare vor transmite inspectoratelor scolare (oate informafiile necesare pentru a participa la procedurile prevazute de prezenta metodologie. (© Unitiile de invajamént altemativ de stat, precum si cele particulare autorizate sau acreditate cate dorese s8 fie incluse in aplicaia informatica pentru inscrierea in clasa pregititoare stabilese criteriile specifice de departajare, in conformitate cu prevederile prezentei metodolo; G) Fiecare unitate de invayimént are obligatia de a oferi, la solicitarea parinjilor informati referitoare 1a unitiile de fnviiimént eltemativ autorizate sau acreditate din judeymunicipiu! Bucuresti care au in oferth clase pregatitoare si care indeplinese condifile precizate. 8.14.2. in cazul unitatilor de invajimént altemativ de stat care au constituits circumscripfie goolaré, se parc etapele de inscriere previzute de prezenta metodologie. {@) fn cazul untatior de invijamént alternativ de stat care nu au constituitd circumscriptie scolar, pring se adreseaza pentru inscriere unitafii de invajamant dorite. Insorierea copiilor in clasa pregititoare 12 aceste unititi de invayamént se face in prima etap& de inseriere (b) in cazul in care, din diferite motive, copilul nu este inmatriculat 1a unitatea de iavajamént altemativ solicitati, acesta este inscris la scoala de eircumscriptie, daca parintele a bifat opfiunea de intoarcere 1a Scoala de circumscripiie prevazuté la art. 14 alin. (6) sau, in caz contrar, participa la a doua etapa de inseriere, 2 INSPECTORATUL PRIVIND Nr. de exemplare SCOLAR iNSCRIEREA COPLILOR Revizia 1 JUDETEAN IN INVATAMANTUL PRIMAR Nr. de exemplare 5 VALCEA IN ANUL SCOLAR 2020-2021 Cod: PO-iP-C.€-nr. JD Exemplar nr. 8.14.3. inscrierea la unitatile de invafamént alteativ particulare se face in conformitate cu prevederile prezentei metodologii, referitoare la inscrierea in invayéméntul particular. 8.14.4. La incheierea tuturor etapelor de inscriere, unitafile de invayimént alternativ a cAror oferta nu a fost inclusa in aplicajia informaticé au obligatia de a introduce in SIIIR toti elevii inmatriculafi, pentru fiecare altemativa educafionala. 8.16. Disporitii finale 8.16.2. Persoanele vinovate de transcrierea eronat a datelor personale ale copiilor sau de nerespectarea prevederilor prezentei metodologii vor fi sanetionate disciplinar, administrativ, civil sau penal, dupa caz. 8.16.3.Unitajile de invafamént cu program integrat de arta si sportiv care, potrivit reglementarilor in vigoare, pot organiza programul integrat incepand cu invatiméntul primar pot scolariza elevi in fnvajaimantul de arta si sportiv incepdnd cu clasa I. 8.16.4. Comisiile judefene si Comisia municipiului Bucuresti monitorizeazé si controleazA activitatea comisiilor de tnscriere din unitiile de invaimént, verificdnd respectarea legalitafii, a transparentei si a nrevederilor prezentei metodologii, inclusiv documentele elaborate de comisiile de inscriere din unitatile de invayimant sau documentele depuse pentru inscrierea copiilor in clasa pregatitoare, si iau masurile care se impun pentru respectarea legalitafii si asigurarea drepturilor egale pentru tofi copit. (a) Situatiile excepjionale care necesiti amanarea inscrierii in invétméntel primar, sau cele care nu se incadreazi. in Calendarul ins in fnvaiméntul primar, vor fi solutionate de catre Comisia judejean’/ a municipiului Bucuresti, ISI/,e baza cererii scrise a parintelui(AnexaS), insofita de un document medical, conform Ordinului Ministerului Sanatai, nr. 430/204, "Ordin pentru aprobarea Baremului medical cu afectiunile care pot constitui cauze de aménare a inceperii scolarizirii la varsta de 6 ani” transmise in format leiric sau electronic Ia adresa de email isjvl@isjvl.ro. (b) in situatia in care validarea cererii-tip de inscriere se face in baza declaratiei pe proprie rispundere, parintii au obligatia de a prezenta in format fizic documentele care au stat la baza inscrierii in invajaméntul primar in termen de maximum dou séptiméni de la inceperea cursurilor. Prezentarea de inserisuri false se pedepseste conform legii gi atrage pierderea locului objinut prin fraud. 8.16.5. Comisiile judetene/comisia municipiului Bucuresti, precum gi comisiile de inscriere din unitayile de invatimadnt pot solicita autorititilor in drept verificarea respectarii prevederilor Ordonanfei de urgent a Guvernului nr. 97/2005, privind evidenfa, domiciliul, regedinta si actele de identitate ale cetatenilor roméni, republicata cu modificarile si completarile ulterioare. 3.16.6. Comisia nafionalé verified, direct sau prin delegatii s8i, respectarea prezentei metodologii si ia ‘misurile care se impun pentru respectarea acesteia. Inspectoratele scolare judetene/ inspectoratul scolar al municipiului Bucuresti, centrele judefene de resurse gi asistenfé educationali/Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse gi Asisten{& Educationala si unititile de invatamént asigurd respectarea masurilor igienico-sanitare, in contextul pandemiei cu noul coronavirus. 8.16.7. - Comisia nafional& poate solicita ministrului educatiei, in situatii justificate, modificari ale calendarului inscrierii in conformitate cu prevederile art 5 alin (1) lit, ¢) din Regulamentul (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului European $i al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE, denumit in continuarea RGPD, datele personale sunt pastrate intr-o forma care permite identificarea persoanelor vizate pe 0 perioada care nu depaseste perioada necesart indeplinirii scopului fn care sunt prelucrate datele. a) Listele referitoare la inscrierea copiilor in invafimantul primar in anul scolar 2021 - 2022 sunt publice pe paginile de internet ale unitafilor de invajamént. Inspectoratele vor lua toate masurile pentru eliminarea acestora de pe site-ul unitijilor de invafamant sau al inspectoratului scolar in termen de cel mult 30 de zile de la finalizarea etapelor de inscriere prevazute in Calendarul inscrierii. b) Listele in format letric riman afisate la avizierul unititilor de invétimént pénd cel tarziu la data inceperii anului scolar 2021-2022. B INSPECTORATUL, PRIVIND. SCOLAR, INSCRIEREA COPILOR JUDETEAN In INVATAMANTUL PRIMAR VALCEA IN ANUL SCOLAR 2020-2021 Cod: POP —CC- 27-33 Nr. de exemplare 5, Revizia 1 Nr.de exemplare 5 Exemplar nr 9, RESPONSABILITATI $I RASPUNDERI iN DERULAREA ACTIVITATIL \r-ert|Compartimentul(postul)/actiunea(operafiunea) 1 ion iv 1 von 0 b B hb 6 lt [inspector scolar adjunct \Comisia judeteans Vallcea de inseriere in inviitémantul primar 2 (Comisia de monitorizare 3 [Inspector Scolar General la |Comisia judefeani de inseriere in invatimantul [Ap rimar | 4 [Unitati de invagimant Ap |CORAE Ap 7 [informatizare ‘Ah Pe site- lal ISI L a INSPECTORATUL PRIVIND Nr.de exemplare 5 SCOLAR INSCRIEREA COPIILOR Revizia 1 JUDETEAN ‘in INVATAMANTUL PRIMAR Nr.de exemplare 5 VALCEA {IN ANUL SCOLAR 2020-2021 Cod: PO-IP —ce~ 27-33 Exemplar nr.1 10. INREGISTRARI, ARHIVARI Anexe ‘Anexa nr. 1 la Metodologia de inscriere @ copiilor in invafam4ntul primar pentru anul scolar 2021-2022 eee 2021 DOAMNA/DOMNULE DIRECTOR, Subsemnatul/Subsemnata, domiciliat(’) in —_localitatea ap. Bl. -.5 80. judeful/sectorul ee nr, de telefon’ ... .., adres de e-mail’. _ parintele/tutorele legal instituit/reprezentantul legal al copilului ., nascut la data de .. say Solicit cliberarea recomandarii de inscriere a acestuia in anul scolar 2021 - 2022 in clasa pregatitoare, in conformitate cu prevederile Metodologiei de inscriere a copiilor in invatiméntul primar pentru anul scolar 2021 - 2022, aprobat prin Ordinul ministrului educafiei nr.........-+ Mentionez c& fiica mea/fiul meu .. scolar 2020-2021 la Solicit objinerea recomandarii prin: © ridicare de la sediul unitatii de invapamant; ©. prin transmitere pe e-mailul .... ©. prin post la adresa mentionat mai sus. legitimat(a) cu este inscris(@) in anul (unitatea de invajimant), la grupa Semnatura .. Data .. NOTA: Prezenta cerere se depune/transmite la unitatea de invafamant cu nivel prescolar frecventata de copil. + Completarea acestui cmp nu este obligatorie. Se completeaza in mod obligatoriu dact solicitantul doreste s& obtind recomandarea prin ridicare de la sediul unitatii de invayamént. 2 Completarea acestui camp nu este obligetorie. Se completeaz in mod obligatoriu dac& solicitantul doreste s& obfind recomandarea prin transmiterea recomandarii prin e-mail 15 INSPECTORATUL PRIVIND Nr.de exemplare S SCOLAR INSCRIEREA COPIILOR Revizia 1 JUDETEAN 1 INVATAMANTUL PRIMAR Nr. de exemplare § VALCEA IN ANULSCOLAR 2020-2021 Cod: PO-IP-CC-9 7.33 Exemplar nr ‘Anexa nr. 2 la Metodologia de inscriere a copiilor in invafamantul primar pentru anul scolar 2021-2022 2021 DOAMNA/DOMNULE DIRECTOR, Subsemnatul/Subsemnata, ., str. ung legitimat(a) ou. , adres de e-mail p&tintele/tutorele legal instituit/reprezentantul legal al copilului ... , nascut la data de .., Solicit evaluarea nivelului de dezvoltare a acestuia in vederea inscrierii in anul scolar 2021 - 2022 in clasa pregatitoare, in conformitate cu prevederile Metodologiei de inscriere a copiilor in invaymantul primar pentru anul scolar 2021 - 2022, aprobata prin Ordinul ministrului educafiei nr...... Mentionez faptul cA fiica mea/fiul meu . situafie: o nua frecventat gradinija; co. s-aintors din straindtate. domiciliat(’) in localitatea deny SCs sony APs svg judegul , nr, de telefon /sectorul se afla in urmatoarea Semnatura Data .. NOTA: Prezenta cerere se depune/transmite la centrul judefean de resurse si asistenti educafionalé/Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistent’ Educational, dupa caz. 16 INSPECTORATUL PRIVIND Nr, de exemplare 5 SCOLAR INSCRIEREA COPLILOR Revizia 1 JUDETEAN IN INVATAMANTUL PRIMAR Nr.de exemplare 5, VALCEA IN ANUL SCOLAR 2020-2021 Cod: PO-IP ~ 20-9. 33 Exemplar nr1 Anexa nr. 3 la Metodologia de inscriere a copiilor in invatéméntul primar pentru anul scolar 2021-2022 Ne, .2021 DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE ,parintele/tutorele legal instituit domiciliat(&) in localitatea »str. ., ap..., judeful/sectorul slegitimat(é) cu .. declar pe propria raspundere c& datele si informatiile cuprinse in cererea-tip de inscriere in invatémantul primar sunt corecte. Totodata, declar cf am inteles urmatoarele: + validarea cererii de inscriere se face numai in baza documentelor la care face referire cererea-tip de inscriere, transmise in copie simpla prin e-mail sau prin posta, conform Calendarului inscrierii in invafamantul primar pentru anul scolar 2021 - 2022, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei nr. + la data comunicata de inspectoratul scolar/unitatea de invatamént voi prezenta la secretariatul unitafii de invafamant documentele care au stat la baza inscrierii fiicei mele/fiului meu de la medicul de familie/medicul scolar din care rezulta faptul c& fiica mea/fiul meu este apt&/apt de scoala. Cunoscand prevederile Codului penal privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere si sub sanc{iunea nulitatii inscrierii faptul o& datele din prezenta cerere de inscriere sunt reale. Subsemnatul/subsemnata,,. /reprezentantul legal al copilului nr. seria. in invatiméntul primar, inclusiv avizul Semnditura .....-..ec Data ........ INSPECTORATUL. PRIVIND Nr. de exemplare § SCOLAR INSCRIEREA COPIILOR Revizia JUDETEAN IN INVATAMANTUL PRIMAR Nr de exemplare 5 VALCEA IN ANUL $COLAR 2020-2021 Cod: POP ~CC- 97.33 Exemplar nr ANEXA nr.4 Antet unitate de invatamant RECOMANDARE pentru inscrierea in clasa pregatitoare An scolar 2021-2022 Datele inregistrate in Fisa de apreciere a progresului individual al copilului, inainte de intrarea in invitéméntul primar, confirma/nu confirma faptul c& 5 a (ume si_prenume prescolar), ndscut/-4 la data de ., fiul/fiiea lui a sia. sess prezint&/nu prezint’ © dezvoltare optima din punct de vedere educational, in vederea inscrierii in clasa pregatitoare, in anul scolar 2021-2022. Prin prezenta, se recomandii/nu se recomand inscrierea in clasa pregititoare prescolarului inscris/-A in anul scolar 2020-2021 la Gradinita in grupa ..... Director, Educatoare/Prof. inv. prescolar, 18 INSPECTORATUL PRIVIND Ne.de exemplare s S$COLAR INSCRIEREA COPLLOR Revizia 1 JUDETEAN ‘IN iNVATAMANTUL PRIMAR Nr. de exemplare 5. VALCEA ‘IN ANUL SCOLAR 2020-2021 Cod: POP = Ce -97-33 Exemplar art ANEXA or. Doamna Presedinte a Comisiei judetene de inscriere a copiilor in invayém4ntul primar, Subsemnata/ul, cu domiciliul /resedinga in localitatea , judequl , str, nr, , bl. 3. ap.__, tel. | parinte/tutore /reprezentant legal al minorului/minorei ynascut/A la data de , vi Tog s& aprobaji AMANAREA inscrierii acestuia/acesteia in invifémantal primar in anul scolar 2021-2022, in conformitate cu prevederile art. 53 (2) din OME nr. 3473/10.03.2021 privind aprobarea Metodologici de inscriere a copiilor in invafamadntul primar pentru anul scolar 2021-2022 gi a Calendarului inscrierii. Anexez prezentei documentul medical nr. eliberat de , din care rezult& c& minorul este inapt pentru inscrierea in jnvajimantul primar, in anul scolar 2021-2022. Solicit obfinerea raspunsului dumneavoastra prin: o ridicare de la sediul ISJ Valcea; o prin transmitere pe e-mailul ; © prin postd, la adresa mentionata mai sus. Semnatura Data 0 Sunt de acord ca datele mele cu caracter personal sd fie prelucrate de unitatea de invafdmant si ISJ Véilcea, in vederea solufiondiri sererii de inscriere a minorului. inveitdimént si ISMJ Valcea, tn vederea solufiondirii prezentei cereri. ‘0 Sunt de acord cu prelucrarea ulterioaréi a datelor mele cu caracter personal in scopuri de arhivare. ‘0 Sunt de acord ca datele cu caracter personal ale minorului séi fie prelucrate de unitatea de NOTA: Prezenta cerere se depune la ISJ Vélcea /transmite pe adresa de email: isvi@isjvl.r0 Doamnei Presedinte a Comisiei judejene de inscriere a copiilor fn fvataomdiatul 19 INSPECTORATUL PRIVIND Nr.de exemplare 5 $COLAR INSCRIEREA COPULOR Revizia 1 JUDETEAN ‘in iNVATAMANTUL PRIMAR Nr. de exemplare 5, VALCEA JIN ANUL $COLAR 2020-2021 Cod: PO-IP ~¢ C- 97-33 Exemplar nr. ANEXA nr. 6 {ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 430/204 _Vigoare HEH ‘Emitent: Ministerul Sanatatii Domenii: Sanatate pte siden \Ordin pentru aprobarea Baremului medical cu afectiunile care pot constitui cauze de ‘amanare a inceperii scolarizarii la varsta de 6 ani | M.OF.nr.377 din 29 aprilie 2004 ordin pentru aprobarea Baremului medical cu afectiunile care pot ‘constitui cauze de amanare a inceperii scolarizarii la varsta de 6 ani tn conformitate cu prevederile art. 12 lit. a) din Legea nr. 100/1998 privind asistenta de sanatate publica, cu modificarile ulterioare, {n temeial prevederilor Hotararii Guvernulul nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile hltericare, vazand Referatul de aprobare al Directiei generale sanatate publica si inspectia sanitara de stat nr. 4.312 din 16 aprilie 2004, Ministrul Sanatatii emite urmatorul ordin: Art. 1. - Se aproba Baremul medical cu afectiunile care pot constitui cauze de ananare a inceperii scolarizarii la varsta de 6 ani, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin ‘Art. 2. ~ Baremul medical mentionat la art. 1 va fi aplicat in mod orientativ de catre medicii de familie si/sau medicii scolari, in contextul clinic {ndividual al fiecarui copil suferind de o afectiune acuta severa sau cronica. ‘Art. 3. ~ Directia generala sanatate publica si inspectia sanitara de stat ei directiile de sanatate publica judetene sia municipiului Bucuresti vor monitoriza respectarea si aplicarea Raremului medical cu afectiunile care pot Gonstitui cauze de amanare a inceperii scolarizarii la varsta de 6 ani ‘Art. 4. ~ Prezentul ordin va intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitoral Oficial al Romaniei, Partea I. ‘Art. 5. - La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Baremul medical cu afectiunile grave care determina amanarea cu 1 an a scolarizarii in Glasa I in scolile pentru elevi din invatamantul primar de masa, aprobat prin Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 427/1979 si publicat in Buletinul Ministerului Sanatatii nr. 6/1979, precum si orice alte dispozitii contrare. Ministrul sanatatii, Ovidiu Brinzan Bucuresti, 16 aprilie 2004. Ne. 430. 20 INSPECTORATUL PRIVIND Nr.de exemplare 5 SCOLAR INSCRIEREA COPIILOR Revizia L JUDETEAN ‘in iNVATAMANTUL PRIMAR Nr.de exemplare S VALCEA IN ANULSCOLAR 2020-2021 Cod: PO-IP = @C- par. 37 Exemplar art ANEXA BAREMUL MEDICAL cu afectiunile care pot constitui cauze de ananare a inceperii scolarizarii le varsta de 6 ani 1. Tulburari severe de nutritie (cu greutate corporala sub 16 kg 1a baieti si sub 15 kg la fete si/sau hemoglebina sub 9,5 g/dl) 2. Tuberculoza (indiferent de localizare) in evolutie si formele recent stabilizate (sub 6 luni de la stabilizare) 3. Leziuni cardiace (congenitale sau dobandite) organice, cu semne incipiente sau manifeste de decompensare 4. Tulburari de ritm cardiac patente 5. Boli circulatorii cu tulburari menifeste (arteriopatii, venopatii, Limfopatii) 6. Bronhopneunopatii cronice trenante 7. Astm bronsic sub tretament 8. Hepatita virala acuta (in ultimele 12 luni) 9. Hepatita cronica (persistenta sau agresiva) {0. Sindroame de malabsorbtie neechilibrate terapeutic 11] alte afectiuni digestive cronice cu semne manifeste 42] Glomerulonefrita (in ultimele 12 luni) 13, Alte nefropatii cronice cu semne de decompensare 1a, anemil cronice feriprive cu henoglobina sub 9,5 g/dl 15. anemii hemolitice cu crize de hemoliza si/sau splenonegalie 16. Anemie Bierner 17. Talasemie majora Cooley 18. Aplazii medulare 19, Purpura trombocitopenica idiopatica cu splencmegalie 20. Agranulocitoza 21. Hipersplenism 22. Hemopatii cu sangerari 23. Histiocitoza X cronica 24. Boala Hand-Schuller-Cristian 25. Sarcoidoza 26. Reunatism articular acut, inclusiv Coreea Sydenham (in ultimele 6 luni) 27. Reumatisme cronice in faze evolutive 28. Colagenoze {lupus eritematos diseminat, sclerodermie, dermatomiozita, periarterita nodoasa) 58. Boll maligne (leucemie, limfoame si reticuloane maligne etc.) 30. Imunodeficiente primare 31. Diabet zaharat insulinodependent tip T 32. Boli metabolice cu impact asupra dezvoltarii somatice si neuropshice 33. Tireotoxicoza [hipertiroidie) 34. Tiroide cronice 35. Insuficienta cortico-suprarenala primara 36. Mixedem congenital 37. Diabet insipid 38. Sindrom Turner 3. Sindrem adrenogenital (hiperplazie suprarenala congenitala) cu pierdere de 40. Deficiente de crestere staturala din orice cauza (sub 107 om 1a bateri si sub 105 cm la fete) 41, Alte endocrinopatii menifeste 42, Obezitate cu insuficienta respiratorie restrictiva sub 75° 43, Intarziere mentala usoara (coeficient de inteligenta 50-69) 44, Intelect de limita (coeficient de inteligenta 70-89) 45, Tulburari de dezvoltare a limbajului si vorbirii 46. Tulburari specifice de dezvoltare motorie 47, Tulburari invalidante ale dezvoltarii (autism infentil etc.) a

S-ar putea să vă placă și